Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Plejecentrets navn og adresse Plejecentret Poppelbo, Bystævneparken 29, 2700 Brønshøj Leder Susanne Christensen boliger 84 almene plejeboliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget 24. april 2013 kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 8 beboere. Beboerne er tilfældig udvalgt, og modtager forskellig pakketildeling. Desuden er beboerne fordelt på plejecentrets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 6 medarbejdere heraf: 2 social- og sundhedshjælpere 2 social- og sundhedsassistenter 1 sygehjælper 1 pædagog 1 medarbejder er interviewet i forhold til 3 beboere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Chefkonsulent og sygeplejerske Karin Kappel, Chefkonsulent og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejecentret Poppelbo. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO KR vurderet Plejecentret Poppelbo til at være ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Poppelbo arbejder målrettet med konverteringen til KOS2 og er godt på vej i forhold til at overføre data til det nye omsorgssystem. Flere medarbejdere fortsat at komme på kursus, men plejecentret udnytter medarbejdernes kompetencer på tværs af afdelingerne. Poppelbo har siden sidste tilsyn etableret 2 profilafdelinger, som skal have fagligt fokus på demens. Tom Kitwoods teorier er fundamentet i arbejdet i disse afdelinger. Der er fokus på kost og ernæring, bl.a. er der blevet ansat en faglært kok på plejecentret, og man har i medarbejdergruppen etableret Måltidsværter. Poppelbo har arbejdet med anbefalingerne fra tilsynet i Der gennemføres egenkontrol på dokumentationen. Der holdes formiddagsmøder, hvor det drøftes med medarbejderne, hvad der er relevant at dokumentere. Der er vurderet sammenhæng mellem beboernes behov for hjælp og de tildelte ydelser, og beboerne oplever generelt, at de får den hjælp, de har brug for. Beboer ved, hvordan de får hjælp, hvis de ønsker at klage. Medarbejderne fremstår fagligt kompetente og kan alle redegøre for arbejdsgangene i forbindelse tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i beboerens tilstand. Medarbejderne har generelt et godt kendskab til beboernes døgn- og ugeplaner. Kvaliteten af både den personlige og praktiske hjælp er generelt tilfredsstillende, og beboerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Beboerne oplever, at deres ressourcer anvendes i dagligdagen, og at medarbejderne motiverer beboerne til selvhjælp. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan beboerne inddrages i opgaveløsningen og hvilken indsats, der skal gøres for at fastholde beboernes funktionsevne. En stor del af beboerne trives og har en god hverdag. Beboerne føler sig generelt trygge og oplever, at de har en god og respektfuld kontakt med personalet i hverdagen. Beboerne oplever, at der udvises respekt for deres ønsker om levevis. Standarden af rengøringen på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er fællesskab omkring måltiderne og kommunikationen er respektfuld. Beboerne behandles værdigt. Mangler Der er ikke fundet i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Plejecentret Poppelbos fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at flere døgn- og ugeplaner beskrivelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt individuelle og handlevejledende beskrivelser af indsatsen vedr. nat. 2. Tilsynet bemærker, at flere døgn- og ugeplaner ajourføring. 3. Tilsynet bemærker, at den psykiske pleje og omsorg ikke er beskrevet handlevejledende hos beboere, hvor dette vil være relevant. 4. Tilsynet bemærker, at beboernes ressourcer i nogle døgn- og ugeplaner er sparsomt beskrevet herunder særligt de mentale ressourcer. 5. Tilsynet bemærker, at flere rollatorer fremstår beskidte. Anbefalinger 1. At Poppelbo underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i, hvordan de nye døgn- og ugeplaner udarbejdes, så de indeholder beskrivelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og fremstår individuelle og handlevejledende i forhold til den personlige pleje og omsorg gennem hele døgnet. 2. At Poppelbo implementerer en procedure, der sikrer ajourføring af søgn- og ugeplanerne. 3. At Poppelbo udarbejder detaljerede og handlevejledende beskrivelser af den psykiske pleje og omsorg. 4. At Poppelbo underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i at have fokus på beskrivelserne af beboernes ressourcer. 5. At Poppelbo evaluerer nuværende rengøringsprocedure i forhold til hjælpemidler og etablerer et system, der sikrer hjælpemidlerne en forsvarlig hygiejnisk standard. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov Mål 2- Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 4- Beboerne inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt Mål 5 Beboerne trives og har en god hverdag x 89 % x 81 % x 94 % x 94 % x 89 % Mål 6 Observationer på fællesarealer x 100 % 7

8 Alvorlige fejl og med Københavns Kommune 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboernes behov. x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem de visiterede pakker og beboernes behov. 89 % Den sundhedsfaglige dokumentation kan i flere døgn- og ugeplanerne være mere handlevejledende og detaljeret. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Beboerne oplever generelt, at de modtager den hjælp, de har behov for. Beboerne har kendskab til, hvor de kan få hjælp til at klage. Medarbejderne fremstår fagligt kompetente og har kendskab til døgn- og ugeplanen. 8

9 Alvorlige fejl og med Københavns Kommune Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af Tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede pakker og beboerens døgn- og ugeplan? x Opfyldt Der er generelt sammenhæng mellem beboernes visterede pakker og beboernes døgn- og ugeplaner. En beboer er dog visiteret til en grundpakke, men fremstår svært hukommelsessvækket og hørehæmmet. Beboeren har behov for hjælp til alt omkring personlig pleje, ernæring, aktiviteter og praktisk bistand. Medarbejder vil foranledige en drøftelse af beboerens pakketildeling. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 88 % Indikator 1.2 Dokumentation Er kvaliteten af døgn- og ugeplanen høj? x Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne i flere tilfælde kan fremstå mere handlevejledende og detaljerede. 2 ud af 8 døgn- og ugeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet. Døgn- og ugeplanerne beskriver ligeledes den sundhedsfremmende og forbyggende indsats. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 2 Eksempelvis i forhold til faldforebyggelse, tryksårsprofylakse og ernæring. I 4 ud af 8 døgn- og ugeplaner der delvist handlevejledende beskrivelser af beboerens behov for pleje og omsorg, samt beskrivelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Ikke relevant 0 50 % 9

10 Eksempelvis i forhold til en beboer med cancer, som er ernæringstruet. Medarbejdernes observationer og handlinger i relation hertil vil være relevant at beskrive i døgn-og ugeplanen. I forhold til en beboer med KOL der handlevejledende beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg, idet beboerens humør er påvirket af vejrtrækningsproblemerne. I forhold til en hukommelsessvækket beboer er der manglende sammenhæng mellem oplysninger for dag og aften vedrørende beboerens hukommelse. Om dagen beskrives det, at beboeren husker rimeligt godt, men om aftenen lyder beskrivelsen tiltagende demens. 2 ud af 8 døgn- og ugeplaner er mangelfuldt beskrevet. I forhold til en alkoholdement beboer fremstår døgn- og ugeplanen mangelfuld i forhold til beskrivelse af beboerens behov for hjælp, samt ajourføring af det allerede beskrevne. Beboeren har kommunikationsvanskeligheder og fremstår psykisk ejendommelig. Den psykiske pleje og omsorg i forhold til beboerens massive initiativløshed 10

11 bør beskrives. I et andet tilfælde har en hukommelsessvækket beboer brug for massiv støtte omkring toiletbesøg, idet hun ikke selv formår at holde en hygiejnisk forsvarlig standard. Medarbejderne må derfor efter beboerens toiletbesøg sørge for, at beboeren bliver soigneret og rollatoren rengjort. Denne opmærksomhed på en sundhedsmæssig risiko bør beskrives i døgn- og ugeplanen. I 7 ud af 8 døgn- og ugeplaner er beboernes behov for hjælp om natten ikke beskrevet handlevejledende og individuelt. Eksempelvis fremgår det af flere døgn- og ugeplaner, at beboeren skal have tilsyn x 2, men det er ikke nærmere beskrevet hvori hjælpen består. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp beboeren modtager og beboerens tilstand? x Tilsynet vurderer at der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstande. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.4 x Opfyldt Beboerne vurderer generelt, at 11

12 Interview beboer Vurderer beboeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? Indikator 1.5 Interview med beboer Ved beboerne, hvordan man kan få hjælp til at klage? de får den hjælp, de har brug for. 1 beboer mener, at hjælpen er ustruktureret, men er ikke i stand til at give tilsynet eksempler herpå. 2 beboere er ikke i stand til at besvare spørgsmålet. x Opfyldt Beboerne tilkendegiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Flere beboere tilkendegiver dog overfor tilsynet, at de ikke finder grund til at klage. 3 beboere er ikke i stand til at besvare spørgsmålet. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 2 92 % Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i beboerens tilstand? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i beboerens tilstand. Medarbejderne redegør for, hvordan de sikrer, at dokumentationen er ajourført og overbringer væsentlige ændringer til teamleder med henblik på re-visitering. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.7 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til beboerens døgn- og ugeplan? x Opfyldt Medarbejderne har generelt kendskab til døgn- og ugeplanen. En enkelt medarbejder har ikke læst beboerens døgn- og ugeplan længe, men fortæller, at han altid læser døgn- og ugeplanen, inden han skal varetage plejen af Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 12

13 Alvorlige fejl og med Alvorlige fejl og med Københavns Kommune en ny beboer. 94 % Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at beboerens bolig generelt fremstår rengjorte. Tilsynet bemærker, at flere rollatorer fremstår snavsede. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 81 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssted Hjælpemidler x Opfyldt Tilsynet observerer, at 6 ud af 8 boliger fremstår rengjorte. Dog ses snavsede rollatorer på 2 boliger. På en bolig er der meget tilrøget, men medarbejderen har sørget for, at sætte havedøren på klem, så der sker udluftning på boligen. På en bolig fremstår sengen ikke rengjort omkring sengehesten, men boligen som helhed fremstår rengjort. En enkelt bolig fremstår beskidt og støvet. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 81 % 13

14 Alvorlige fejl og med Alvorlige fejl og med Københavns Kommune Indikator 2.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter beboerens vaner og ønsker? x Opfyldt Beboerne er generelt tilfredse med tilrettelæggelsen af den praktiske hjælp. En beboer oplyser dog, at rengøringen ikke altid er tilfredsstillende og mener ikke, at rengøringsmedarbejderen kommer helt ud i krogene. En beboer er generelt utilfreds med alt, herunder rengøringen. Beboeren oplyser, at han gerne vil flytte. 3 beboere er ikke i stand til at besvare spørgsmålet. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 3 80 % Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er velplejede. Beboerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. 94 % Medarbejderne kan fagligt gøre rede for, hvorledes beboernes personlige pleje og omsorg tilrettelægges. Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat 14

15 Indikator 3.1 Observation Fremstår beboeren velplejet? x Opfyldt Tilsynet observerer, at beboerne generelt fremstår velplejede. I forhold til en beboer er håndhygiejnen mangelfuld. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 94 % Indikator 3.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter dennes vaner og ønsker? x Opfyldt Beboerne giver udtryk for, at være tilfredse med hjælpen til personlig hygiejne. En enkelt beboer tilkendegiver overfor tilsynet, at han ikke bryder sig ikke om at blive hjulpet af medarbejdere med anden etnisk baggrund. Beboeren kan ikke kommunikere med disse medarbejdere på grund af sprogvanskeligheder. 2 beboere er ikke i stand til at besvare spørgsmålet. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 2 92 % Indikator 3.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos beboeren? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til, hvordan den personlige hygiejne tilrettelægges. Medarbejderne fremstår kompetente og fagligt velfunderede. En medarbejder fortæller, hvordan han i forhold til en selvhjulpen beboer er opmærksom på, om beboeren får pletter på tøjet eller lugter. Dette med henblik på at kunne iværksætte hjælp ved behov. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 15

16 En medarbejder kan bekræfte ovenstående beboers utilfredshed med anden etniske medarbejdere. Medarbejderen tilføjer, at det giver udfordringer bl.a. i weekenderne. En medarbejder fortæller, hvordan en beboer er vanskelig at hjælpe med personlig pleje og medarbejderen beskriver indsatsen i forhold til at få beboeren til at se velplejet ud bl.a. i forhold til, at beboeren ofte har afføring under neglene. 16

17 Alvorlige fejl og med Alvorlige fejl og med Københavns Kommune Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Beboeren inddrages og anvender egne i ressourcer det omfang, det er muligt x Tilsynet vurderer, at beskrivelserne af beboerens ressourcer i døgn- og ugeplanen er af varierende kvalitet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig viden og indsigt i beboernes fysiske, psykiske/mentale og sociale ressourcer. 94 % Beboerne medinddrages med henblik på fastholdelse af funktionsevnen. Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Er beboerens ressourcer beskrevet i opgaveløsningen i døgnog ugeplanen? x Opfyldt I 5 døgn- og ugeplaner er beboernes ressourcer beskrevet tilfredsstillende. Der ses handlevejledende beskrivelser af, hvorledes beboernes fysiske, psykiske, mentale og sociale ressourcer inddrages i opgaveløsningen. Bl.a. får man oplyst, at en beboer er utålmodig og skal motiveres gentagne gange, når der ydes hjælp. I 3 ud af 5 døgn- og ugeplaner er Opfyldt 5 Delvis opfyldt 3 Ikke relevant 0 81 % 17

18 beboernes ressourcer kun sparsomt eller slet ikke beskrevet. Eksempelvis beskrives ressourcerne sparsomt hos en beboer med mange ressourcer. Beboeren er stort set selvhjulpen og er mentalt velbevaret. I en døgn- og ugeplan ajourføring af beboerens ressourcer, idet beboeren kan mindre end det fremgår af døgnog ugeplanen. Mentale og psykiske ressourcer er generelt sparsomt beskrevet i flere døgn- og ugeplaner. Eksempelvis i forhold til en beboer, hvor habituelt stemningsleje og humør ikke fremgår af døgn- og ugeplanen. Indikator 4.2 Interview med beboer Oplever beboerne, at beboerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen og at medarbejderne motiverer til selvhjælp? x Opfyldt Beboerne oplever, at deres ressourcer inddrages og at medarbejderne motiverer til selvhjælp. En beboer fortæller, hvordan hun på tilsynsdagen skal ned i Hyggekrogen og vande planter, fordi medarbejderen der normalt har den opgave, er på kursus. 3 beboere er ikke i stand til at besvare spørgsmålet. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 4.3 x Tilsynet vurderer, at Medarbejderne beskriver fagligt 18

19 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan beboeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde beboernes funktionsevne? medarbejderne medinddrager beboernes ressourcer i opgaveløsningen og motiverer til selvhjælp. relevante detaljer i forhold til beboernes ressourcer. I flere tilfælde kan denne viden med fordel dokumenteres i døgn- og ugeplanerne. Medarbejderne er opmærksomme på, at beboerne skal gøre som meget som muligt selv. Medarbejderne kan redegøre for forskellige måder at motivere beboerne på. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 19

20 Alvorlige fejl og med Alvorlige fejl og med Københavns Kommune Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag. x Tilsynet vurderer, at en del af beboerne på Poppelbo trives og har en god hverdag på plejehjemmet, men at enkelte beboere, af forskellige årsager, ikke mener, de har en god hverdag på plejehjemmet. 89 % Beboerne giver udtryk for, at de generelt har en god kontakt til medarbejderne og at kommunikationen er god. Beboerne føler sig generelt respekterede. Medarbejderne har relevant viden om og forståelse for beboernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Interview med beboeren Føler beboeren sig sikker, tryg og godt tilpas i plejeboligen? x Tilsynet vurderer, at størstedelen af beboerne føler sig sikre, trygge og godt tilpasse på plejecentret. 4 beboere giver udtryk for, at de føler sig trygge og godt tilpasse på plejecentret. En beboer fortæller, at han kom til plejehjemmet efter et langt hospitalsophold og føler sig meget tryg ved at være i Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 2 20

21 Indikator 5.2 Interview med beboeren Oplever beboeren en god kontakt og respekt i hverdagen herunder: God kontakt med de faste hjælpere? Respektfuld tiltale og kommunikation? At medarbejderne udviser respekt for beboernes levevis? beskyttede rammer nu. Beboeren har en søster på naboafdelingen, som han er meget sammen med. 1 beboer føler sig tryg på plejehjemmet, især i forhold til at hun har KOL. Beboeren giver dog udtryk for, at hun keder sig. 1 beboer trives ikke på plejecentret. Beboeren har søgt om plads på Bryggergården. Beboeren er utilfreds med den lange ventetid herpå. 2 beboere er ikke i stand til at svare på spørgsmålet. x Opfyldt Beboerne tilkendegiver generelt, at de oplever god kontakt og respekt i hverdagen. En mandlig beboer fremhæver især kontakten til afdelingens tre mandlige medarbejdere. Beboeren er glad for den humor medarbejderne er i besiddelse af. 1 beboer er meget glad og tryg ved sin kontaktperson, men tilkendegiver, at hun keder sig i hverdagen. En enkelt beboer mener, at der er sproglige kommunikationsproblemer med nogle medarbejdere og mener samtidig, at der er alt for mange forskellige medarbejdere. 2 beboere er ikke i stand til at 75 % Opfyldt 5 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 2 92 % 21

22 besvare spørgsmålet. Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare hvilken (eventuelle) ønsker beboeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Medarbejderne kan redegøre for vigtige detaljer i forhold til beboernes ønsker. En medarbejder fortæller bl.a. hvordan hun ofte tilbyder aktiviteter til en beboer der keder sig. Beboeren er imidlertid mest interesseret i, at opholde sig på boligen, hvor hun kan ryge. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % En anden medarbejder fortæller, at det kræver en vis rummelighed at sikre respekten for en beboer med en særpræget adfærd. 22

23 Alvorlige fejl og med Alvorlige fejl og med Københavns Kommune Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Observationer på fællesarealer x Det er tilsynets vurdering, at Poppelbo har gode aktivitetstilbud til beboerne. 100 % Tilsynet vurderer, at rengøringsstandarden generelt er tilfredsstillende. Der ses dog en variation i standarden. Der er trivsel og fællesskab omkring måltiderne Kommunikationen er respektfuld. Beboerne behandles med værdighed. Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Observation Er der et aktivt miljø på fællesarealer? x Opfyldt Tilsynet bemærker, at der er synligt personale tilstede i afdelingerne. Personalet opholder sig sammen med beboerne. I en afdeling spiller en musiker for nogle beboere i spisestuen. Tilsynet oplyses om, at denne musiker spiller og synger to gange om ugen på plejecentret. Der er frisk frugt beboerne kan forsyne sig med i spisestuen i Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 23

24 løbet af formiddagen. Der ses opslag med plejecentrets tilbud om aktiviteter. Beboerne kan deltage i gymnastik 4 gange om ugen. Der er tilbud om at komme i aktivitetscenter på alle hverdage. Plejecentret har gammeldags indrettet butik i kælderen, hvor beboerne deltager i indkøbene. Plejecentret er ved at indrette en biograf i kælderen. 0Indikator 6.2 Observation Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Opfyldt Rengøringstandarden er generelt god, men tilsynet bemærker, at rengøringsstandarden i højhuset er højere end på resten af plejecentret. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 6.3 Observation Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? x Tilsynet vurderer, at der er fællesskab og trivsel omkring måltidet. Der observeres en hyggelig stemning omkring bordene i forbindelse med morgenmaden og middagsmaden. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 Der er ikke så mange beboere tilstede. Tilsynet oplyses om, at mange er på tur i skoven på tilsynstidspunktet. Ikke relevant % Indikator 6.4 Observation x Opfyldt Der observeres respektfuld kommunikation imellem Opfyldt 1 24

25 Er kommunikationen respektfuld? medarbejdere og beboere. Medarbejderne svarer imødekommende på beboernes henvendelser og henvender sig også spontant til beboerne. Der observeres mange smil og en kommunikation præget af humor. Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 6.5 Observation Bliver beboerne behandlet værdigt? x Tilsynet vurderer, at beboerne behandles værdigt. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 25

26 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger og plejeboligenheder. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får beboerne de visiterede ydelser i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages beboerne i opgaveløsningen, i det omfang de har resurser til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udviklet et Tilsynsnotat hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I BDO s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejeboliger og plejeboligenheder i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med beboeren 4. Interview med en relevant medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om - og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 26

27 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles som nævnt på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en beboer ikke modtager den ydelse, som indikatoren omhandler, eller hvis beboeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Vurderingsskalaen Pointene tildeles som nævnt på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en borger ikke modtager den ydelse, som indikatoren omhandler eller hvis borgeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos beboerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og indebærer alvorlige konsekvenser for beboeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem beboerens behov og de tildelte eller leverede ydelser Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på plejecentret med alvorlig risiko for beboerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for beboerens helbred Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for beboerens helbred Beboeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. 27

28 Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 28

29 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Iben Plange Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og analysestaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter 30. april 2013 Karin Kappel Chefkonsulent, sygeplejerske BDO KR Kommunernes Revision Havneholmen København V 29

30 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Vi har ingen kommentarer til den faktuelle høring af Poppelbos tilsynsrapport Med venlig hilsen Anne Rygaard Souschef Poppelbo og Lærkebo 30

31 7 Bilag formel høring Vedr.: Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 24. april 2013 på plejecentret Poppelbo, Bystævneparken 29, 2700 Brønshøj. Ældrerådet har fået ovenstående rapport til høring og har følgende kommentarer: Ældrerådet glæder sig over tilsynets konklusion,. Ældrerådet henstiller, at den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplaner ajourføres snarest, således at de er ajour og mere handlevejledende og detaljerede. Samtidig henstilles det, at rengøringsproceduren i forbindelse med hjælpemidler forbedres således, at der sikres en hygiejnisk standard. Ældrerådet har noteret sig, at de fleste af beboerne føler sig trygge og godt tilpas. Med venlig hilsen Kirsten Nissen Formand for sundhed- og omsorgsudvalget Annette Hellmann Næstformand 31

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Klarahus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere