Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Plejecentrets navn og adresse Dr. Ingrids Hjem, Carl Jacobsensvej 8, 2500 Valby Leder Inge Holm boliger 136 plejeboliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget D. 26. og 29. november 2014 Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 14 beboere. Beboerne er tilfældigt udvalgt. Desuden er beboerne fordelt på plejecentrets afdelinger. Tilsynet udførte 9 stikprøver i dagtimer på en hverdag og 5 stikprøver i dagtimer på en lørdag. Tilsynet blev planlagt og koordineret med ledelsen, hvortil tilsynsresultatet også blev givet om lørdagen. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 13 medarbejdere: 7 social- og sundhedshjælpere 5 social- og sundhedsassistenter 1 ufaglært medarbejder 1 medarbejder har deltaget i interview i forhold til 2 beboere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Manager og sygeplejerske Mehdi Tadayoni, tilsynskonsulent, sygeplejerske, antropolog 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Dr. Ingrids Hjem. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO KR vurderet Dr. Ingrids Hjem til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering x Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2014). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Plejecentret har fulgt op på anbefalinger i forhold til tilsynet i Tilsynet får oplyst, at der allerede dagen efter blev fulgt op på anbefaling i forhold til en konkret beboer-sag. I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation får tilsynet oplyst, at afdelingerne ud fra en beskrevet systematik kvalitetssikrer hinandens dokumentation. Alle medarbejdere på plejecentret har gennemgået et 5-dages forløb i forhold til undervisning i demens. Plejecentret har ligeledes medarbejdere ansat, der har gennemgået demensvejlederuddannelsen. Plejecentret deltager i et projekt vedrørende kompetenceafklaring af medarbejderne. Der afprøves et elektronisk system, hvor formålet blandt andet er, at systemet skal bidrage til ledelsesmæssig information og styring. Plejecentret har afholdt en temaeftermiddag for alle medarbejdere, hvor hver afdeling har fremlagt et tema efter eget valg. Temaeftermiddagen var en stor succes. Plejecentret har fokus på, hvordan man gør livets afslutning til en værdig oplevelse. Der har været igangsat forløb med praktiserende læger, hvor blandt andet Tryghedskassen var et tema. Der samarbejdes med Ældresagen i forbindelse med brugen af vågekoner. Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet er velfungerende. Plejecentret har de fornødne personalemæssige kompetencer. Fremadrettet vil der blive satset på ansættelse af flere social- og sundhedsassistenter. Det er ledelsen indtryk, at det er forbundet med visse vanskeligheder at ansætte sygeplejersker i aften- og nattevagtsstillinger. Plejecentret har pt. opgivet rekruttering for en tid og samarbejder derfor nu med lokalområdets hjemmesygepleje. Samarbejdet fungerer meget tilfredsstillende. Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt tilfredsstillende. Der er vurderet sammenhæng mellem beboernes behov for hjælp og de tildelte ydelser og beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for. Beboere ved, hvordan de får hjælp, hvis de ønsker at klage. Medarbejderne fremstår kompetente og kan redegøre for arbejdsgangene i forbindelse med tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i beboerens tilstand. Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende og beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Kvaliteten af hjælpen til rengøring er generelt tilfredsstillende. Beboerne oplever, at deres ressourcer anvendes i dagligdagen, og at medarbejderne motiverer beboerne til selvhjælp. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan beboerne inddrages i opgaveløsningen, og hvilken indsats der skal gøres for at fastholde beboernes funktionsevne. Beboerne trives og har en god hverdag. Beboerne føler sig trygge og oplever, at de har en god og respektfuld kontakt med personalet i hverdagen. Beboerne oplever, at der udvises respekt for deres ønsker om levevis. Standarden af rengøringen på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er generelt fællesskab omkring måltiderne og kommunikationen er respektfuld. Beboerne behandles værdigt. 5

6 Mangler Tilsynet har ikke fundet mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på Dr. Ingrids Hjem: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at feltet Generelt om beboeren ikke er udfyldt korrekt i 5 døgn- og ugeplaner. Tilsynet konstaterer, at flere medarbejdere ikke anvender og har kendskab til beboernes døgn- og ugeplaner. Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle medarbejdere har kendskab til beboernes døgn- og ugeplaner. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at det med udgangspunkt i kommunens Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation sikres, at alle medarbejdere er informeret om kravene til indhold af dette punkt. 2. Tilsynet anbefaler, at plejecentret sikrer, at alle medarbejdere orienterer sig i døgn- og ugeplanerne og anvender disse som det arbejdsredskab, det er tiltænkt. Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at alle beboere er tilfredse med hjælpen til rengøring. I en enkelt afdeling kan der med fordel sættes yderligere fokus på medarbejdernes rolle omkring måltiderne med henblik på at skabe størst mulig trivsel for beboerne omkring måltidet. 3. Tilsynet anbefaler, at plejecentret igangsætter indsatser, der sikrer, at alle beboere oplever tilfredshed med hjælpen til rengøring. 4. Tilsynet anbefaler, at det med udgangspunkt i kommunens mad- og måltidspolitik sikres, at alle medarbejdere har viden og forståelse for måltidets betydning for beboerne og har kendskab til deres rolle heri for hermed at skabe størst mulig trivsel for beboerne. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov Mål 2- Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 4- Beboeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag x 90 % x 92 % x 98 % x 96 % x 100 % Mål 6 Observationer på fællesarealer x 100 % 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov. x Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboernes behov. Den sundhedsfaglige dokumentation har få mangler, der med en mindre indsats hurtigt kan rettes op på. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes behov, og beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for. Beboerne er generelt bevidste om, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne fremstår kompetente og kan redegøre for arbejdsgange i forhold til ændringer i beboernes tilstand. Tilsynet konstaterer, at flere medarbejdere ikke anvender og har kendskab til beboernes døgn- og ugeplaner. 90 % 8

9 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede midler og beboerens døgn- og ugeplan? x Opfyldt Tilsynet konstaterer, at der er overensstemmelse mellem beboerens visitation og beskrivelserne i døgn- og ugeplanen. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.2 Dokumentation Er kvaliteten af døgn- og ugeplanen høj? x Plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at alle døgn- og ugeplaner lever op til kommunens krav til sundhedsfaglig dokumentation. 9 døgn- og ugeplaner lever op til kommunens krav til sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet bemærker positivt, at beskrivelserne er handlevejledende og individuelle og indeholder beskrivelser i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 4 døgn- og ugeplaner har delvise mangler. Manglerne vedrører beskrivelserne under feltet generelt om beboeren. Beskrivelserne er kortfattede og lever ikke op til kommunens Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 79 % I en af døgn- og ugeplanerne stammer beskrivelsen under feltet generelt om beboeren fra beboerens indflytning i 2012 og 9

10 er hermed ikke længere gældende. 1 døgn- og ugeplan opfylder ikke kommunens krav til sundhedsfaglig dokumentation. Døgn- og ugeplanen har mangler i forhold til feltet generelt om beboeren og mangler ajourføring på flere områder. Yderligere bemærker tilsynet, at samme døgn- og ugeplan ikke indeholder beskrivelse af beboerens lungesygdom og plejen og omsorgen relateret hertil. Tilsynet bemærker, at flere døgn- og ugeplaner indeholder beskrivelsen Tilsyn x 1 for hjælpen om natten. Tilsynet får oplyst, at der foreligger en generel beskrivelse af, hvad disse tilsyn indeholder. Tilsynet aftaler med ledelsen, at tilsynet tager kontakt til kommunen med henblik på at undersøge, hvorvidt dette er tilstrækkelig dokumentation af den individuelle hjælp for natten. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp beboeren modtager og beboex Tilsynet vurderer at der er sammenhæng mellem den hjælp beboeren modtager og beboerens tilstand. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 10

11 rens tilstand? Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.4 Interview beboer Vurderer beboeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Opfyldt Alle beboere giver udtryk for, at de modtager den hjælp, de har behov for. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.5 Interview med beboer Ved beboeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? x Opfyldt Beboeren har generelt kendskab til, hvor de skal henvende sig i forhold til evt. klage. En beboer fortæller, at der ikke er nogen grund til at klage over noget. Ved nærmere refleksion nævner beboeren, at nødkaldet dog ind imellem er ude af funktion, hvilket er utrygt for beboeren. En anden beboer giver udtryk for at ville betænke sig, hvis der opstod grund til at klage. Beboeren tænker, at man måske kunne blive ugleset. Tilsynet taler med beboeren om, at det er vigtigt at italesætte sine oplevelser såvel de positive som negative. 1 beboer giver udtryk for, at vedkommende ikke ville vide, hvortil der skal rettes kontakt Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 2 92 % 11

12 ved behov for at klage. Tilsynet orienterer beboeren herom. Beboeren tilføjer, at vedkommende aldrig har haft behov for at klage. I forhold til 2 beboere er indikatoren ikke relevant, idet beboerne på grund af hukommelsessvækkelse ikke helt kan svare på spørgsmålet. Indikator 1.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i beboerens tilstand? x Opfyldt Alle medarbejdere kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i beboerens tilstand. Medarbejderne har fokus på betydningen af at sikre ajourføring af dokumentationen ved ændringer i beboerens tilstand. En medarbejder beskriver blandt andet, at basisassistenten kontaktes og drøfter de observerede ændringer med vedkommende. Medarbejderen bruger basisassistenten meget til faglig sparring. En anden medarbejder fortæller, at der ofte samarbejdes tværfagligt i forhold til beboernes tilstand evt. samarbejde med fysioterapeut, hvis ændringen eksempelvis vedrører beboerens mobilitet. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 12

13 Indikator 1.7 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til beboerens døgnog ugeplan? x Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle medarbejdere har kendskab til beboernes døgn- og ugeplaner og anvender disse som det arbejdsredskab, det er tiltænkt i hverdagen.(jf. kommunens vejledning) 8 medarbejdere giver udtryk for, at de har kendskab til døgn- og ugeplanen og har læst denne for nyligt. 1 medarbejder oplyser, at vedkommende har læst den, men det er lang tid siden. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 5 medarbejdere har ikke læst beboerens døgn- og ugeplan. Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere oplyser til tilsynet, at døgn- og ugeplanen ikke anvendes af de faste medarbejdere, men primært af afløsere. Medarbejderne begrunder dette med, at de kender beboeren godt og ikke behøver orientere sig i dokumentationen. Andre medarbejdere giver udtryk for, at de følger de rutiner og arbejdsgange, som kolleger oplyser dem. 61 % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Der er en hygiejnisk forsvarlig standard i boligerne på Dr. Ingrids Hjem. Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at alle beboere oplever tilfredshed med hjælpen til rengøring. 92 % 13

14 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssted Hjælpemidler Indikator 2.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter beboerens vaner og ønsker? x Opfyldt Tilsynet bemærker, at en beboers kørestol trænger til rengøring. x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at alle beboere er tilfredse med hjælpen til rengøring. 10 beboere udtrykker tilfredshed med hjælpen til rengøring. 3 beboere oplever mindre tilfredshed. Eksempelvis oplyser en beboer, at rengøringen udføres meget hurtigt og ikke altid lige effektivt. En anden beboer efterlyser hjælp til hovedrengøring. Beboeren mener, at hjælpen til rengøring ofte er overfladisk. Beboeren mener at have fået oplyst, at der ikke kan tilbydes hjælp til rengøring af de øverste flader på eksempelvis et højt skab. Samme beboer glæder sig over, at fællesarealer er pæne, ryddelige og rengjorte. En tredje beboer mener ikke at have fået pudset vinduer i 12 Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 96 % Opfyldt 10 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 89 % 14

15 måneder. Beboeren fremviser en faktura på pudsning af vinduer, hvoraf det fremgår, at beboeren betaler 56 kroner pr. måned for dette. Beboeren giver udtryk for, at vedkommende har fået oplyst, at årsagen til den manglende pudsning af vinduer kan skyldes, at hun ikke har fjernet sine blomster og lignende fra vindueskarmene. I forhold til 1 beboer er indikatoren ikke relevant, idet beboeren på grund af hukommelsessvækkelse ikke helt kan svare på spørgsmålet. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Kvaliteten af den personlige hygiejne er tilfredsstillende på plejecentret. Beboerne fremstår velplejede og oplever, at hjælpen til deres personlige hygiejne er tilrettelagt ud fra deres vaner og ønsker. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan beboernes personlige hygiejne udføres. 98 % 15

16 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Fremstår beboeren velplejet? Indikator 3.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker? x Opfyldt Alle beboere fremstår velplejede. Tilsynet bemærker dog, at en beboer har visse udfordringer i forhold til håndhygiejnen. Medarbejderen oplyser, at man er opmærksom på udfordringen og gør en indsats for at motivere beboeren til at modtage hjælp til eksempelvis negleklipning. I forhold til 1 beboer er indikatoren ikke relevant, idet beboeren kun modtager hjælp til praktisk støtte. x Opfyldt Beboerne oplever generelt, at hjælpen til personlig pleje og omsorg tilrettelægges efter vaner og ønsker. En beboer fortæller, at medarbejderne er søde til at komme og hjælpe hende op tidligt om morgenen. Vil gerne op kl. 7. Medarbejderne efterkommer næsten altid dette ønske, hvilket værdsættes af beboeren. Samme beboer nyder det ugentlige bad. Ugedagen kan variere alt efter travlheden på afdelingen, hvilket er helt ok for beboeren. En anden beboer oplever ligeledes, at Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Opfyldt 10 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 96 % 16

17 hun helt selv bestemmer sin døgnrytme. En tredje beboer nyder at få manicure for 10 kroner pr. gang. 1 beboer er delvis tilfreds. Beboeren fortæller, at hun får skiftet ble, inden hun går i seng om aftenen, og at denne skiftes igen klokken 5 om morgenen, når nattevagten går sin runde på plejecentret. Beboeren ville hellere have hjælp til bleskift midt på natten, da dette formentligt kunne forebygge, at beboeren lå våd om morgenen. Tilsynet opfordrer beboeren til at fremsætte sit ønske over for medarbejderne, men beboeren mener ikke, at hun kan få hjælp på en speciel tid, idet hun er en ud af mange på natteruten. Beboeren er af den opfattelse, at hun må indordne sig efter plejecentrets rutiner om natten. Tilsynet afkræfter dette over for beboeren og opfordrer igen til at tage en drøftelse med personalet herom. I forhold til 3 beboere er indikatoren ikke relevant. En beboer modtager ikke hjælp til personlig pleje, og to beboere kan på grund af hukommelsessvækkelse ikke helt svare på spørgsmålet. 17

18 Indikator 3.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan den personlige pleje skal udføres hos beboeren? x Alle medarbejdere kan beskrive, hvorledes den personlige pleje og omsorg skal udføres hos den konkrete beboer. I forhold til 1 beboer er indikatoren ikke relevant, idet beboeren ikke modtager hjælpen. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Beboeren inddrages og anvender egne i ressourcer det omfang, det er muligt x Beboernes ressourcer er generelt beskrevet i døgn- og ugeplanen og det fremgår, hvorledes ressourcerne inddrages i opgaveløsningen. Beboernes ressourcer inddrages i det omfang, det er muligt Det er beboernes oplevelse, at deres ressourcer inddrages i opgaveløsningen, og at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Alle interviewede medarbejdere kan redegøre for, hvordan beboernes ressourcer medinddrages i opgaveløsningen, samt hvorledes beboernes funktionsniveau vedligeholdes. 96 % 18

19 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Er beboerens ressourcer beskrevet i døgn- og ugeplanen? x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring, der med en lille indsats hurtigt kan rettes op på i forhold til at sikre korrekt dokumentation af beboerens ressourcer i alle døgn- og ugeplaner. I forhold til 12 beboere indeholder døgn- og ugeplanen beskrivelser af beboernes ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i plejen. I forhold til 1 beboer mangler delvis beskrivelse, idet beboerens psykiske/mentale hukommelsestilstand og sociale ressourcer ikke fremgår. I forhold til 1 beboer er beskrivelserne af beboerens ressourcer mangelfulde og særdeles kortfattet beskrevet. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 89 % Indikator 4.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at beboerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen og at medarbejderne motiverer til selvhjælp? x Opfyldt Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. Flere beboere beskriver eksempler på opgaver, de selv varetager og er meget bevidste om betydningen af at vedligeholde egne ressourcer. En beboer fortæller, at medarbejderne ikke bryder sig om, at hun ofte vælger at ligge i sin seng om dagen. Beboeren er meget bevidst om baggrunden for, at medarbejderne motiverer beboeren til at være oppe i dagtimerne. Beboeren fortæller yder- Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 19

20 ligere, at medvirkende årsag til indflytning på plejecentret netop var, at hun er meget sengekær. 2 beboere kan ikke svare på spørgsmålet på grund af hukommelsessvækkelse. Indikator 4.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan beboeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde beboerens funktionsevne? x Opfyldt Flere medarbejdere beskriver, at der er fint samarbejde med beboerne omkring vedligeholdelse og medinddragelse af ressourcerne. Tilsynet bemærker, at medarbejderne har fokus på medinddragelse af beboernes ressourcer i forhold til andre opgaver end personlig pleje og omsorg. Eksempelvis støtter en medarbejder beboeren i forhold til dennes sociale ressourcer. Beboer er omsorgsfuld over for medbeboere og hjælper gerne til med små opgaver i spisesituationen. Medarbejder har fokus på, at beboeren stadig har behov for at hjælpe til. En anden medarbejder motiverer en beboer til aktiviteter, selv om beboerens interesse ikke umiddelbart er der fra start. Beboeren inviteres til samtale med øvrige beboere, hvilket ofte skaber en god stemning på fællesarealet. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % En tredje medarbejder vedlige- 20

21 holder beboerens funktionsniveau gennem gangtræning hver dag med talerstol. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag. x Beboerne trives og har en god hverdag på Dr. Ingrids Hjem. Beboerne føler sig trygge og sikre. Beboerne oplever, at der er en god og respektfuld kommunikation med personalet. Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for, hvilke ønsker beboerne har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 100 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Interview med beboeren Føler beboeren sig sikker, tryg og godt tilpas på plejecentret? x Opfyldt Alle beboere giver umiddelbart udtryk for, at de trives på plejecentret. På trods af hukommelsessvækkelse giver beboer udtryk for, at hun er meget glad for at bo på plejecentret. En anden beboer trives på plejecentret, men er frustreret over, at hun ikke kan køre alene ud på altanen med kørestolen. Der er Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 21

22 et trin ved døren, som forhindrer beboeren i dette. Beboeren fortæller, at hun sidste år slet ikke brugte altanen, da hun ikke kan komme derud alene. En tredje beboer trives allerede efter blot 3 måneder på plejecentret. En fjerde beboer kunne dog godt tænke sig, at der var flere friske beboere at tale med. Beboeren trives på plejecentret, men vil gerne bo på et plejecenter nær det tidligere hjem. En femte beboer låser sin dør om natten, hvilket giver en god fornemmelse af tryghed. Beboeren fortæller, at der er mange aktiviteter - næsten hver dag. Beboeren foretrækker dog at være mest i egen bolig, hvilket respekteres. Beboeren har private venner og familie, der ofte kommer på besøg, hvilket er tilstrækkeligt for beboeren. En sjette beboer har ventet længe på sit høreapparat og stiller sig uforstående over for den meget lange ventetid. Beboeren ser meget frem til at få nyt høreapparat, det dette efter beboerens opfattelse vil hjælpe meget i forhold til kommunikationen med blandt andet de øvrige beboere. 22

23 Indikator 5.2 Interview med beboeren Oplever beboeren en god kontakt og respekt i hverdagen herunder: God kontakt med de faste hjælpere? Respektfuld tiltale og kommunikation? At medarbejderne udviser respekt for beboerens levevis? x Opfyldt Beboeren oplever god kontakt til medarbejderne Omgangstonen opleves god og uformel. Kommunikationen er respektfuld. Medarbejderne beskrives som særdeles flinke og imødekommende. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker beboeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Opfyldt Medarbejderne har fokus på dialogens betydning for beboerne og forsøger så vidt muligt i en travl hverdag at afsætte tid til dette. Tilsynet vurderer, at respekten for beboerne generelt sikres gennem ligeværdig kommunikation, hvor beboernes egne valg respekteres. Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere beskriver, hvorledes der fokuseres på at holde beboeren informeret om planen med den udførte hjælp den pågældende dag samtidig med, at der spørges ind til beborens egne ønsker. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 23

24 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Observationer på fællesarealer x Der er et aktivt miljø på fællesarealerne på Dr. Ingrids Hjem. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende. Der er generelt fællesskab og trivsel omkring måltiderne. Kommunikationen mellem medarbejder og beboer er respektfuld. Beboerne behandles værdigt. 100 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Indikator 6.1 Observation Er der et aktivt miljø på fællesarealer? x Opfyldt Ved tilsynets besøg den første dag observerer tilsynet, at beboere hjælper medarbejderne med at pynte fællesarealer op til jul. Der er en hyggelig dialog og stemning omkring aktiviteten. På samme besøg inviteres beboere til onsdagsbar efter frokost. Stemningen her er hyggelig og uformel. Flere beboere tilkendegiver, at de hygger sig meget. Plejecentret har en husavis, hvori de forskellige aktiviteter for måneden er beskrevet. På tilsynets besøg om lørdagen observeres begrænset aktiviteter ud over aktiviteter i forhold til måltiderne. Tilsynet observerer positivt en mindre gruppe af beboere, der om formiddagen er samlet omkring TV i selskab med et par medarbejdere. Medarbejder oplyser, at man forsøger at tage en lille hyggepause om formiddagen i samvær med 24

25 beboerne. Indikator 6.2 Observation Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Opfyldt Rengøringsstandarden er tilfredsstillende på plejecentret. Indikator 6.3 Observation Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? x Tilsynet vurderer, at afdelingerne generelt har fokus på at skabe trivsel omkring måltiderne. I en enkelt afdeling kan der med fordel sættes yderligere fokus på medarbejdernes rolle omkring måltiderne med henblik på at skabe størst mulig trivsel for beboerne omkring måltidet. Tilsynet oplever generelt fællesskab og trivsel omkring måltiderne. Måltiderne serveres med udgangspunkt i den enkelte beboers funktionsniveau. Flere beboere ses i gang med at smøre morgenmad til sig selv. Til frokost forberedes snitter til beboerne. De beboere der selv kan, lægger selv pålægget på. I de fleste afdelinger sidder medarbejderne med ved bordene ved frokosten. Tilsynet bemærker, at der om formiddagen i en afdeling sidder 4-5 medarbejdere samlet ved et bord for sig selv. Beboerne sidder ved andet bord. I en anden afdeling er en medarbejder i gang med at tømme opvaskemaskine, mens beboerne spiser frokost. Det er tilsynets vurdering, at der her med fordel kan fokuseres mere på medarbejdernes tilstedeværelse omkring bordene ved måltiderne. Tilsynet bemærker, at en medarbejder i gang med at smøre frokost. Tilsynet får oplyst, at frokosten er til medarbejderen selv. Tilsynet drøfter kort principper for pædagogisk måltid mm. Medarbejder oplyser til tilsynet, at pålægget alligevel skulle smides ud på grund af sidste salgsdato. Tilsynet drøfter hændelsen med ledelsen, som vil tage hånd om situationen. 25

26 Ved tilsynets besøg om lørdagen observeres hyggelig stemning omkring morgenmåltidet. I flere afdelinger er der dæmpet musik og lys tændt. De beboere som tilsynet møder, hilser venligt og glad. Beboerne synes at hygges sig med morgenmåltidet. En mindre gruppe af 4 beboere sidder samlet omkring fælles morgenmad. Beboerne giver udtryk for, at dette er fast rutine, som der sættes pris på. En af beboerne går i gang med at riste et par stykker brød til sig selv i køkkenet. Tilsynet bemærker, at en del af de interviewede beboere, og beboere som tilsynet møder på fællesarealerne, udtrykker nogen utilfredshed med den varme mads kvalitet. Flere beboere oplever ikke, at maden frister på nogen måde. En beboer fortæller, at man aldrig tager en ekstra lille portion blot fordi det smager godt. Samme beboer ville ønske, at man blot en gang imellem kunne få et rigtigt rundstykke fra bageren. Flere beboere oplever, at maden ikke er tilstrækkelig varm. Indikator 6.4 Observation Er kommunikationen respektfuld? x Opfyldt Tilsynet oplever respektfuld kommunikation mellem beboere og medarbejdere. 26

27 Indikator 6.5 Observation Bliver beboerne behandlet værdigt? x Opfyldt Tilsynet vurderer, at beboerne behandles med værdighed. Om lørdagen observeres en medarbejder siddende sammen med 5 beboere. Der hygges omkring morgenmåltidet. Medarbejderen hjælper en beboer med indtagelse af morgenmaden. Da medarbejderen bliver bedt om at hjælpe tilsynet med at finde en medarbejder, der kan bistå tilsynet, informerer medarbejderen grundigt beboeren om, at hun lige må gå et øjeblik, men straks vil komme tilbage og fortsætte hjælpen. Medarbejderen sikrer, at beboeren har forstået informationen, inden hun forlader beboeren. Tilsynet oplever situationen meget værdig for beboeren. 27

28 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger og plejeboligenheder. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udviklet et Tilsynskoncept 2014 hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn på plejeboliger og plejeboligenheder i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med beboeren 4. Interview med en relevant medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som beboerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 28

29 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en beboer ikke modtager den pågældende hjælp, som indikatoren omhandler, eller hvis beboeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos beboerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med mangler 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og mangler I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for beboeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem beboerens behov og den bevilgede hjælp Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på plejecentret med alvorlig risiko for beboerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og omsorg medfører, at der er alvorlig risiko for beboerens helbred Beboeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 29

30 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: Underskrifter Den 2. december 2014 Gitte Ammundsen Manager, sygeplejerske BDO KR Havneholmen København V 30

31 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Tak for tilsendte rapport Vedr. faktuelle fejl: Vi får vågekoner fra Ældresagen, ikke Røde Kors Venlig hilsen Inge Holm Forstander Dronning Ingrids Hjem 31

32 7 Bilag formel høring BDO har ikke modtaget nogen formelle svar fra hverken Plejecenter Dr. Ingrids Hjem eller ældrerådet inden for tidsfristen 32

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Solgavehjemmet Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1 Begrundelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Verdishave Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Din Pleje Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjem og Pleje Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Solterrasserne Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Solterrasserne Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Solterrasserne Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care ApS Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Samlet tilsynsresultat... 4 1.1 Begrundelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Aaholmhjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Aaholmhjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Aaholmhjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S Uanmeldt tilsyn November2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Klarahus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere