Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Plejecentrets navn og adresse Fælledgården, Drejøgade 3, 2100 København Ø Leder Hanna Hjort boliger 193 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget Den 16. december 2015, kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 15 beboere. Beboerne er tilfældigt udvalgt. Desuden er beboerne fordelt på plejecentrets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 11 medarbejdere: 4 social- og sundhedshjælpere 7 social- og sundhedsassistenter 4 medarbejdere har deltaget i interview i forhold til 8 beboere. Tilsynsførende Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Fælledgården. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO vurderet Fælledgården til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering X Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecentret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2015). 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker På Fælledgården er der indsat ny daglig leder. Det er vigtigt for ledelsen, at alle medarbejderne på Fælledgården er synlige og har et tilhørsforhold til en afdeling. Ledelsens første skridt har været at skabe ro og rum til plejemedarbejderne. Dette er primært sket ved nogle interne omstruktureringer og effektiviseringer. Sygeplejegruppen og rengøringsassistenterne har været igennem en omstrukturering. De er nu tilknyttet en fast afdeling. Dette for at sikre en højere faglighed og et større kendskab til den enkelte beboer. Samtidig har rengøringsassistenten fået overdraget en husmoderrolle, og påtager sig nogle praktiske opgaver i afdelingerne, såsom borddækning og være omkring beboerne ved morgenmåltidet. Køkkenet har ligeledes fået overdraget nogle arbejdsopgaver, som derved frigiver ressourcer til plejemedarbejderne. 4

5 Ledelsen har tilbudt samtaler til pårørende, hvis der har været et behov for dette. For at højne medarbejdernes faglige viden og give et bredt kvalitetsløft har samtlige medarbejdere været igennem et tilrettelagt demenskursus på Fælledgården. Ledelsen oplever et hus i udvikling og trivsel. Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt tilfredsstillende og lever op til kommunens retningslinjer hertil. Der er sammenhæng mellem den hjælp, beboerne modtager og beboernes tilstand. Den tildelte hjælp svarer til beboernes behov og forventninger. Beboerne er bevidste om, hvor de kan få hjælp ved evt. behov for at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i beboernes tilstand. Medarbejderne har kendskab til beboernes døgn- og ugeplaner. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter ønsker og vaner. Kvaliteten af den personlige pleje og omsorg er tilfredsstillende. Den hygiejniske standard i boligerne er tilfredsstillende. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes hjælpen skal udføres hos beboerne. Beboerne fremstår velplejede. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer anvendes i dagligdagen. Medarbejderne kan med faglig overbevisning beskrive, hvordan beboerne medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der skal gøres for at fastholde beboernes funktionsevne. Beboerne giver udtryk for, at de generelt trives og har en god hverdag. Beboerne oplever, at de har en god kontakt til de faste medarbejdere, og at der udvises respekt i hverdagen for deres ønsker om levevis. Der er et aktivt miljø på fællesarealer. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er fællesskab og trivsel omkring måltiderne. Kommunikationen er respektfuld og beboerne behandles med værdighed. Mangler Tilsynet har ikke fundet mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på Fælledgården: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at beboernes ressourcer beskrives fyldestgørende, samt at det beskrives, hvorledes beboeren medinddrages. Tilsynet bemærker, at 2 beboere ud af 15 udtrykker bekymring i forhold til deres trivsel på plejecentret. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at det italesættes over for medarbejderne, at beskrivelserne i døgn- og ugeplaner med fordel kan tage større udgangspunkt i beboernes egen ressourcer og medinddragelse heraf. Dette efterfulgt af en beskrivelse af, hvilken pleje og omsorg beboeren har behov for. 2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen tager en målrettet dialog med de to beboere og deres kontaktpersoner, således at der opnås trivsel og tilfredshed med at bo på plejecentret. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov Mål 2- Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 4- Beboeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag X 97 % X 100 % X 99 % X 95 % X 98 % Mål 6 Observationer på fællesarealer X 100 % 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov. X Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem de visiterede midler og beboernes behov. Den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne er generelt tilfredsstillende og lever op til Københavns Kommunes Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. 97 % Tilsynet vurderer, at de mangler, der er konstateret i døgn- og ugeplanerne, med en mindre indsats vil kunne ajourføres, således at alle døgn- og ugeplanerne lever op til kravene på området. Der er sammenhæng mellem den hjælp, beboerne modtager og beboernes tilstand. Beboerne oplever, at de generelt modtager den hjælp, de har behov for. 7

8 Beboerne har generelt kendskab til, hvor de skal rette en eventuel klage. Medarbejderne har kendskab til arbejdsgange i forhold til ændringer i beboernes tilstand. Medarbejderne har kendskab til døgn- og ugeplanen. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede midler og beboerens døgn- og ugeplan? X Opfyldt Hos alle beboere er der sammenhæng mellem visiterede midler og beboerens døgn- og ugeplan. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.2 Dokumentation Er kvaliteten af døgn- og ugeplanen høj? X Tilsynet vurderer at kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation generelt er meget tilfredsstillende. Hos 12 beboere lever døgn- og ugeplanen op til kommunens krav til sundhedsfaglig dokumentation. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 1 Tilsynet vurderer, at de fundne mangler i døgn- og ugeplanerne, med en mindre indsats vil kunne rettes, således at alle døgn- og ugeplaner lever op til de givne regler på området Det generelle felt er særdeles detaljeret beskrevet. Døgn- og ugeplanen indeholder faglige relevante beskrivelser af ønsker og behov, der har stor betydning for en målrettet og individuel pleje. Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 83 % 8

9 Der ses handlevejledende og udførlige individuelle beskrivelser både i forhold til personlig pleje, aktiviteter og i forhold til beboerens hverdag på plejecentret. Ligeledes bemærkes det, at beboernes behov for psykisk pleje og omsorg er veldokumenteret og handlevejledende beskrevet. Døgn- og ugeplaner på beboere, der bor på demensafdelingen, er alle yderst fyldestgørende beskrevet over hele døgnet og indeholder handlingsvejledende beskrivelser, som understøttes af den socialpædagogiske handleplan. 1 døgn- og ugeplan har delvise mangler. Døgn- og ugeplanen bør ajourføres, idet beboerens funktionsniveau er ændret. 2 døgn- og ugeplaner har mangler. En døgn- og ugeplan har mangler i beskrivelser af den psykiske tilstand samt de sociale relationer og aktiviteter. Desuden ingen beskrivelse af beboerens fysiske nedsatte mobilitetsgrad af den ene arm, som beboer kun kan løfte op i 45 grader. Desuden har beboer nedsat gangfunktion og afhængig af rollator. Dette er heller ikke beskrevet. 9

10 I en anden døgn- og ugeplan mangler generelt flere handlingsvejledende beskrivelser. Det drejer sig specielt om manglende fyldestgørende beskrivelser af den fysiske og psykiske pleje eks. i forhold til hjælp og støtte ved sengevask, påklædning og mobilisering. Desuden også i forhold til beboerens alkoholproblem, og hvordan det viser sig, samt de handlingsvejledende indsatser i den forbindelse. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp beboeren modtager og beboerens tilstand? X Opfyldt Der er i forhold til alle beboere sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes behov Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.4 Interview beboer Vurderer beboeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? X Tilsynet vurderer, at beboerne generelt får den tildelte hjælp, som svarer til behovet. 13 beboere giver udtryk for, at den tildelte hjælp er i fuld overensstemmelse med behovet for hjælp. Alle beboere giver udtryk for stor tilfredshed hermed. 1 beboer oplever ikke, at hjælpen altid svarer til det, hun har behov for. Når der for eksempelvis er afløsere, så kommer de ikke med morgenmaden og på forespørgsel, ved de ikke, hvem Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % 10

11 der skal hjælpe med morgenmaden. Beboeren påpeger, at det sker ugentligt, når kontaktpersonen ikke er på arbejde. Beboer oplever ligeledes, at morgenbakken ikke bliver hentet, men kan stå lige til kl 14 om eftermiddagen. Borger kan ikke selv klare at tage morgenbakke ud i køkkenet. 1 beboer kan ikke helt svare på spørgsmålet på grund af hukommelsesmæssige udfordringer Indikator 1.5 Interview med beboer Ved beboeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? Indikator 1.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i beboerens tilstand? X Opfyldt 12 beboere oplyser, at de vil tage kontakt til medarbejderne eller leder ved behov for at klage. Flere af beboerne oplyser, at der ikke er noget at klage over. 1 beboer er lidt usikker i forhold til klageproceduren. Beboeren har talt med medarbejder om en episode, men oplever ikke, at det har hjulpet. Beboer kender afdelingslederen, men har ikke overvejet, om det var en mulighed. 2 beboere kan ikke helt svare på spørgsmålet på grund af hukommelsesmæssige udfordringer X Opfyldt Alle medarbejdere kan beskrive arbejdsgangen ved ændringer i beboernes tilstand. Medarbejderne beskriver, hvorledes der samarbejdes og sparres med assistenter og sygeplejerske. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 2 96 % Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 11

12 En medarbejder fortæller om tværfaglige konferencer i afdelingen, hvor beboerens situation drøftes - beboeren er altid inviteret med til denne. En anden medarbejder beskriver, at samarbejde med familien er en vigtigt faktor i forhold til ændringer i beboerens tilstand. Medarbejder mailer sammen med en pårørende. En tredje medarbejder oplyser, at hun bruger sin kollega i afdelingen til daglig sparring, og sammen er de gode til at finde løsninger på problemstillinger. 100 % Indikator 1.7 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til beboerens døgnog ugeplan? X Opfyldt Alle medarbejdere har fint kendskab til døgn- og ugeplanen. Der er stort fokus på, at døgn- og ugeplanen bruges i hverdagen. Elever og afløsere bliver alle præsenteret for døgn- og ugeplanen, som bruges aktivt i plejen. En medarbejder oplyser, at døgnog ugeplanen netop er revideret efter de nye retningslinjer, som ønskes anvendt på Fælledgården. En anden medarbejder fortæller, at man hver 3. måned gennemgår alle døgn- og ugeplane, som en del af en fast procedure til kvalitetssikring af dokumentationen. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 12

13 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelsesprocent Mål 2 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at beboernes boliger og hjælpemidler fremstår rengjorte. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 100 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssted Hjælpemidler Indikator 2.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter beboerens vaner og ønsker? X Opfyldt Alle beboernes boliger og hjælpemidler fremtræder i en forsvarlig hygiejniske tilstand. 1 bolig er ikke besøgt, da interview med beboer forgår på fællesarealerne. X Opfyldt Alle beboere giver udtryk for stor tilfredshed med hjælpens tilrettelæggelse. 2 beboere kan ikke helt svare på spørgsmålet på grund af hukommelsesmæssige udfordringer. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 13

14 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelsesprocent Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at beboerne er velplejede. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. 99 % Medarbejderne kan beskrive, hvorledes den personlige pleje og omsorg skal udføres hos beboerne. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Fremstår beboeren velplejet? Indikator 3.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker? X Opfyldt 14 beboerne fremstår velplejede. 1 beboer observeres mindre velplejet. Beboeren har en dårlig håndhygiejne, og ifølge døgn- og ugeplanen klarer beboeren for det meste selv at rense negle. Tilsynet observerer, at beboeren har brug for hjælp til at klare denne opgave. X Opfyldt Beboerne er meget tilfredse med hjælpens tilrettelæggelse. En beboer og dennes pårørende er meget tilfredse med plejen og omsorgen. Indstillingen er, at når Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 97 % Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 14

15 Indikator 3.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan den personlige pleje skal udføres hos beboeren? noget ønskes udført anderledes, så taler man med hinanden om det og finder altid en tilfredsstillende løsning. En anden beboer fortæller om en episode, som er hændt for et lille stykke tid siden, hvor beboer er gledet ned fra sengen i forbindelse med, at hun ville gå i seng. Beboeren ventede i lang tid på hjælp, men formåede selv at komme op, før hjælpen kom. Beboer har efterfølgende drøftet episoden med medarbejder og fået tilrettelagt ekstra hjælp. 1 beboer kan ikke helt svare på spørgsmålet på grund af hukommelsesmæssige udfordringer X Opfyldt Alle medarbejdere kan beskrive, hvorledes den personlige pleje skal udføres hos beboerne. En medarbejder beskriver, hvordan der er fokus på forebyggelse af komplikationer ved immobilisering, idet beboeren er fast sengeliggende. Medarbejder beskriver, at der er forsøgt flere forskellige løsninger til forebyggelse af tryksår, men det er ikke umiddelbart let at finde de rigtige løsninger, da beboeren ikke helt samarbejder herom og accepterer de forskellige løsninger. Ikke relevant % Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 15

16 En anden medarbejder beskriver, at der altid er to medarbejdere tilstede ved forflytninger, da beboeren har mange smerter i forbindelse med bevægelse. Medarbejder har netop lagt forflytningslagen i sengen for at afprøve, om denne løsning kunne gøre forflytningen mindre smertefuld for beboeren. En tredje medarbejder har fokus på at medinddrage beboer i alle arbejdsgange. Beboer har mentalt mange ressourcer og siger selv til og fra i forhold til, hvorledes den personlige pleje skal udføres. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelsesprocent Mål 4 Beboeren inddrages og anvender egne i ressourcer det omfang, det er muligt X Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at beboernes ressourcer beskrives fyldestgørende, samt at det beskrives, hvorledes beboerne medinddrages. Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. Medarbejderne kan med faglig overbevisning beskrive, hvorledes beboernes ressourcer medinddrages og vedligeholdes i dagligdagen. 95 % 16

17 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Er beboerens ressourcer beskrevet i døgn- og ugeplanen? X Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at beboernes ressourcer beskrives fyldestgørende samt at det beskrives, hvorledes beboeren medinddrages. 10 døgn- og ugeplaner indeholder beskrivelser af beboernes fysiske, mentale og sociale ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i plejen. Tilsynet bemærker positivt, at beskrivelserne omkring hjælpen til personlig pleje tager fint udgangspunkt i, hvad beboeren selv kan efterfulgt af en beskrivelse af, hvad beboeren skal have støtte til. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 4 Ikke relevant 0 86 % Ligeledes bemærkes, at det flere steder i døgn- og ugeplanerne fremgår, at beboeren skal motiveres til medinddragelse. 4 døgn- og ugeplaner har delvise mangler, som primært relaterer sig til, hvorledes beboeren medinddrages i plejen, aktiviteter og i det daglige liv på plejecentret. Indikator 4.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at beboerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen og at medarbejderne motiverer til selvhjælp? X Opfyldt Alle beboere oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. En beboer fortæller, at hun tørrer støv af i sin bolig. Beboer er ofte sammen med de andre beboere ude i fællesrum og er aktiv i samtalerne. Hjælper indimellem med borddækning. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 17

18 Medarbejder kommer også og spørger, om hun vil hjælpe med andre små huslige opgaver på afdelingen. En anden beboer beskriver, at hun nogle gange føler sig initiativløs, men at det hjælper at blive støttet i at deltage i praktiske opgaver, såsom borddækning og andre praktiske opgaver. En tredje beboer fortæller, at hun ikke deltager i aktiviteter på plejecentret, men pointerer, at det ikke skyldes mangel på aktivitetstilbud. 2 beboere kan ikke helt svare på spørgsmålet på grund af hukommelsesmæssige udfordringer Indikator 4.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan beboeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde beboerens funktionsevne? X Opfyldt Medarbejderne kan fagligt beskrive, hvorledes beboerne medinddrages i plejen, og hvorledes beboernes funktionsniveau fastholdes. En medarbejder beskriver, at beboeren har en del mentale ressourcer, og man skal være opmærksom på, at når beboeren siger til og fra, skal dette respekteres. En anden medarbejder fortæller, at beboerens ressourcer er for nedadgående, og man forsøger i hverdagen at kompensere for dette ved at støtte beboeren i de Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 18

19 små opgaver, hun stadig selv kan magte. En tredje medarbejder oplyser, at beboeren har det bedst, hvor medarbejdere og andre beboere opholder sig. Beboeren følger med i, hvad der sker. Medarbejderne har et godt forhold til familien, og medinddrager dem i alle forhold. En fjerde medarbejder besøger beboer, som for det meste vælger at blive i sin seng. Medarbejder tilbyder at tænde lys, fjernsyn og en lille dialog omkring hverdagsting. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelsesprocent Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag. X Beboerne trives generelt på Fælledgården. Beboerne giver udtryk for, at de har en god kontakt til de faste medarbejdere, og at kommunikationen med medarbejderne er god. 98 % Medarbejderne har et godt kendskab til beboernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis 19

20 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Interview med beboeren Føler beboeren sig sikker, tryg og godt tilpas på plejecentret? X Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle beboere føler sig sikre, trygge og godt tilpasse på plejecentret. 13 beboere giver udtryk for, at de trives og føler sig godt tilpasse på plejecentret. En beboer fortæller, at han er meget tilfreds med at bo på plejecentret. Beboeren fortæller dog, at han er ked af, at aktiviteter omkring sang og musik ikke er en tilbagevendende og hyppig aktivitet. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 0 93 % En anden beboer trives godt på plejecentret. Fortæller, at hun er meget alene, men aldrig føler sig ensom. Hygger sig i sin bolig med sine aktiviteter omkring læsning. En tredje beboer, som er forholdsvis nytilflyttet, fortæller, at hun er glad for at bo på plejecentret og er faldet hurtigt til. 2 beboere føler sig mindre godt tilpasse. En beboer oplyser, at den manglende tilfredshed går på, at det opleves frustrerende, at der hele tiden kommer nye medarbejdere og hjælper hende. En anden beboer fortæller, at medarbejderne altid siger, at beboeren endelig må ringe, hvis der 20

21 skulle være behov for hjælp. Beboer oplever, at hvis hun så ringer, bliver hun irettesat af nogle af medarbejderne. Desuden fortæller beboer, at ikke alle medarbejdere udviser forståelse og empati i forhold til forflytninger. Beboeren beskriver, at mobilisering kan være meget smertefyldt, og det derfor er vigtigt, at medarbejderne forflytter beboeren i hendes tempo. Indikator 5.2 Interview med beboeren Oplever beboeren en god kontakt og respekt i hverdagen herunder: God kontakt med de faste hjælpere? Respektfuld tiltale og kommunikation? At medarbejderne udviser respekt for beboerens levevis? X Opfyldt Medarbejderne har et godt kendskab til den enkelte beboer og kan fagligt redegøre for, hvorledes der sikres respekt i kommunikationen og for beboernes valg af levevis. En beboer og dennes pårørende oplever særdeles god kontakt til medarbejderne. Pårørende finder det vigtigt, at kontakten til medarbejderne er god, og at der samarbejdes konstruktivt. Derfor opfordrer pårørende altid andre til at tage direkte kontakt til ledelsen, hvis der er problemer. Beboeren fortæller, at kommunikationen med medarbejderne er fyldt med humor, og hvor man i hverdagen laver lidt sjov med hinanden. Det værdsætter beboeren meget og er medvirkende til, at han trives på plejecentret. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 21

22 En anden borger fortæller, at der er en god omgangstone, og medarbejder ringer eller banker på døren, før de kommer ind. 1 beboer kan ikke helt svare på spørgsmålet på grund af hukommelsesmæssige udfordringer. Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker beboeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? X Opfyldt Medarbejderne har et godt kendskab til den enkelte beboer og kan fagligt redegøre for, hvorledes der sikres respekt i kommunikationen og for beboernes valg af levevis. En medarbejder fortæller, at der arbejdes ud fra Tom Kitwoods blomstringsteori i forhold til beboeren. Medarbejder beskriver, at ordvalget og det non-verbale sprog kan have stor betydning for, hvorledes beboeren oplever indsatsen i hverdagen. En anden medarbejder fortæller, at beboeren ryger meget i sin bolig. Derfor startes alle morgener med udluftning - både af hensyn til beboeren selv og af hensyn til medarbejderne. Medarbejder fortæller endvidere, at man ofte skal bede beboeren om at tage en lille pause med rygning og tilbyde en kop kaffe i stedet. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 22

23 En tredje medarbejder fortæller, at hun flere gange har forsøgt at motivere beboeren til at være mindre sengeliggende. Beboeren fastholder, at hun vil være sengeliggende. Medarbejder oplever, at beboeren trives med dette valg. Medarbejder dokumenterer beboerens valg om begrænset aktivitet i de relevante handleplaner. En fjerde medarbejder beskriver flere eksempler på, hvordan der gennem hele dagen tages hensyn til beboerens ønsker og vaner, som medvirker til, at beboeren trives og hygger sig. Eksempelvis beskrives indsatser, der gøres for at imødekomme beboerens ønsker til særlige rutiner om morgenen, ønsker i forhold til måltider samt ønsker i forhold til aktiviteter. Tilsynet bemærker positivt, at generelt har samtlige medarbejdere et rigtigt godt kendskab til beboernes ønsker og vaner. Bemærker ligeledes, at der er et stort kendskab til beboernes livshistorie, og at tidligere interesser og ønsker imødekommes i størst muligt omfang i beboerens hverdag på plejecentret. 23

24 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelsesprocent Mål 6 Observationer på fællesarealer X Fælledgården har et varieret tilbud om aktiviteter for beboerne. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende. 100 % Der er trivsel og fællesskab i forhold til måltiderne. Kommunikationen på fællesarealer er respektfuld og anerkendende. Beboerne behandles værdigt Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Indikator 6.1 Observation Er der et aktivt miljø på fællesarealer? X Opfyldt På flere af de besøgte afdelinger sidder der beboere ude i den fælles opholdsstue og hygger sig. Der er livlig snak på de fleste afdelinger, og medarbejderne er synligt til stede og sidder sammen med beboerne ved bordene. I en afdeling sidder flere beboere samlet og fordeler mandariner fra et net, som de skal skrælle og spise. Der sidder en medarbejder med, og flere andre går omkring. Beboerne er aktivt deltagende og taler sammen indbyrdes. På afdelingerne hænger en plan med månedens fælles aktiviteter. Der er tilbud om varierede aktiviteter som eksempelvis valgaften, brunch, julebanko, massage, vinsmagning, bagning og bustur. 24

25 Indikator 6.2 Observation Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Indikator 6.3 Observation Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? X Opfyldt Rengøringsstandarden er tilfredsstillende på fællesarealer X Opfyldt Plejecentret har fokus på medinddragelse af beboerne ved servering af måltiderne og afstemmer måden, hvorpå maden serveres efter den enkelte beboers behov og ressourcer. Der er medarbejdere til stede omkring måltidet. Der observeres rolig og hyggelig stemning. Tilsynet observerer, at beboerne sidder længe omkring måltidet og hygger sig med medbeboere. Indikator 6.4 Observation Er kommunikationen respektfuld? X Der observeres en respektfuld tone og adfærd på alle afdelinger. Medarbejderne taler respektfuld om beboerne og fortæller med begejstring om, at der foregår mange små aktiviteter på afdelingsniveau, blandt andet synges der julesange med beboerne i fælles opholdsstue. Indikator 6.5 Observation Bliver beboerne behandlet værdigt? X Beboerne bliver behandlet med værdighed. 25

26 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger og plejeboligenheder. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO har i fællesskab udviklet et Tilsynskoncept 2015 hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn på plejeboliger og plejeboligenheder i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med beboeren 4. Interview med en relevant medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som beboerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 26

27 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en beboer ikke modtager den pågældende hjælp, som indikatoren omhandler, eller hvis beboeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos beboerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med mangler 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og mangler I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for beboeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem beboerens behov og den bevilgede hjælp Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på plejecentret med alvorlig risiko for beboerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og omsorg medfører, at der er alvorlig risiko for beboerens helbred Beboeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 27

28 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: HELEN HILARIO JØNSSON Director, Afdelingschef Mobil: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf:

29 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Hermed høringssvar på tilsyn udført på plejecentret Fælledgården den Side 4: Det fremgår, at der er tiltrådt ny centerleder. Der skal stå, at der er indsat ny daglig leder. Med venlig hilsen, Tina Kjærgaard Kvalitet- og udviklingssygeplejerske 29

30 7 Bilag formel høring Bestyrelsen på plejecentret Fælledgården afgiver følgende høringssvar: Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med, at Fælledgården i den seneste BDO-rapport fra december 2015 er blevet godkendt. Der er blevet arbejdet målrettet med forskellige indsatsområder efter lederskiftet i september - dette arbejde ser ud til at have båret frugt. Det er glædeligt, at rapporten viser, at beboerne får den nødvendige faglige kvalitet i plejen og at beboerne generelt trives og inddrages i det omfang, de har ressourcer til det. Bestyrelsens ser frem til, at det gode arbejde fortsætter fremadrettet - også i forhold til at inddraget de beboere og pårørende, der stadig kan have en bekymring for trivslen. Beboerrådet, Centerrådet og MED-udvalget har taget tilsynsrapporten til efterretning. Med venlig hilsen, Tina Kjærgaard Kvalitet- og udviklingssygeplejerske 30

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Klarahus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere