Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Kærkommen, Nimbusparken 24 3 th., 2000 Frederiksberg Leder Camilla K. Andresen Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 10 og 11. december 2014 Datagrundlag Tilsynet omfatter 12 borgere med forskellig plejetyngde. Tilsynet gennemføres på hverdage i dagtimerne. Borgerne er fordelt i 3 kategorier afhængigt af, hvor meget hjælp de modtager. Fordelingen har været: 2 borger er visiteret til hjælp mellem 0 2 timer om ugen. 5 borgere er visiteret til hjælp mellem 2 8 timer om ugen, fordeles på 3 der har haft tilsyn i dagtimer, og 2 der har haft tilsyn i aftenvagt. 5 borgere er til mere end 8 timers hjælp om ugen, fordeles på 3 der har haft tilsyn i dagtimer, og 2 der har haft tilsyn i aftenvagt. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Hos 1 borger taler tilsynet med borgernes ægtefælle, da borgeren var afatisk og alment svækket. Tilsynet har gennemført interview med 12 medarbejdere: 5 social- og sundhedshjælpere 1 sygehjælper 1 servicemedarbejder 4 ufaglærte hjælpere. 1 medarbejder har deltaget i interview i forhold til 2 borgere. Tilsynsførende Manager Margit Kure, Sygeplejerske, MHM Konsulent Kirsten Thornval, Sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos Privat leverandør Kærkommen. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Privat leverandør Kærkommen til at være godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2014) 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Der er sammenhæng mellem de leverede ydelser og borgernes tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og borgerne angiver, at de ved, hvordan de kan få hjælp til at klage. Borgerne modtager de planlagte besøg, og oplever generelt, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp er generelt tilfredsstillende, og kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. Borgerne oplever, at de har god kontakt til de faste medarbejdere, og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres medicin som aftalt, og medarbejderne er bekendt med og kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden medicinen gives. 4

5 Medarbejderne har generelt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen, og alle medarbejdere kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Tilsynet har konstateret mangler i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling hos Privat leverandør Kærkommen: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at der i 5 ud af 12 tilfælde ikke er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. Tilsynet bemærker, at Privat Leverandør Kærkommen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen, som er i overensstemmelse med Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation i Københavns Kommune. Anbefalinger 1. At Privat Leverandør Kærkommen sikrer, at der skabes sammenhæng mellem den visiterede bevilling og borgerens behov for hjælp. Tilsynet bemærker, at flere døgn- og ugeplaner mangler beskrivelser af borgernes ressourcer og medinddragelsen af disse i opgaveløsningen. 2. Tilsynet anbefaler, at Privat Leverandør Kærkommen underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelse af døgnog ugeplanen, således at den indeholder handlevejledende beskrivelser af alle borgerens ydelser, hvorledes de udføres i hjemmet, og hvordan borgerens ressourcer inddrages heri. Tilsynet bemærker, at Privat Leverandør Kærkommen i mindre tilfælde har borgere med oplevelser af en ikke tilfredsstillende tilrettelæggelse og udførelsen af den personlige pleje og praktiske hjælp. 3. Tilsynet anbefaler, at Privat Leverandør Kærkommen sikrer, at alle borgere får leveret en tilfredsstillende kvalitet i opgaveløsningen med mulig hensynstagen til borgerens ønsker og vaner. 5

6 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 91 % x 92 % x 95 % x 96 % x 83 % x 80 % x 100 % Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 1 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af visitering og borgernes behov vurderes ud fra et fagligt skøn at være godkendt med mangler, selv om der er opnået 91 %. Ifølge vurderingskriterierne, som fremgår af Tilsynskonceptet 2013, er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov. x Tilsynet vurderer, at Kærkommen har en udfordring i forhold til at sikre sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes behov. Kærkommen har en udfordring i forhold til at sikre sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan. Der er sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp generelt svarer til deres behov, og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 91 % 7

8 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? x Tilsynet vurderer, at Kærkommen i højere grad bør sikre at skabe sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov samt mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. 7 ud af 12 døgn- og ugeplaner beskriver den visiterede hjælp. 5 døgn- og ugeplaner er ikke opfyldte og afspejler ikke de visiterede ydelser. En borger er visiteret til aftenbesøg, men borgeren modtager ikke besøget. Tilsynet oplyses efterfølgende, at der er sendt advis til myndigheden. Hos samme borger beskrives der i døgn- og ugeplan, at borger modtager hjælp om natten (omsorgstilsyn*2). Borger modtager ikke natbesøg længere, hvilket heller ikke fremgår af bevillingen. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 58 % Et andet eksempel er en borger, som er visiteret til "rengøring". Herunder skift af sengetøj, som ligger i blokken. I døgn og ugeplanen er det dokumenteret, at borger får hjælp til skift af sengelinned, men borger varetager selv opgaven. Et tredje eksempel er en borger, som er visiteret til aftenbesøg x 2, men modtager kun 1 aftenbesøg, hvor alle opgaver er slået sammen. Det fremgår ikke af 8

9 dokumentationen, at borger har ønsket et samlet besøg. Det fremgår ikke af døgn og ugeplan, at borger er visiterede til omfattende støtte til rengøring, som leveres hver 14 dag. Et fjerde eksempel er en borger, som ikke er visiteret til natbesøg, men i døgn og ugeplan fremgår det, at borgeren modtager natbesøg. Et femte eksempel er en borger, som jævnfør døgn og ugeplanen modtager ydelser, som ikke er visiteret. Borger er visiteret til hjælp til skrald og opvask 2 x ugentlig, men modtager hjælpen dagligt. Samme borger er visiteret til moderat personlig støtte, hvor hjælp til støttestrømper indgår som en ydelse. Opgaven er ikke beskrevet i døgn og ugeplanen. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgerens tilstand. Der ses sammenhæng hos alle borgere mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 9

10 Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? Indikator 1.4 Interview med borger Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? x Opfyldt 11 ud af 12 borgere mener, at de får tilfredsstillende hjælp, og at hjælpen svarer til deres behov. 1 borger er delvis tilfreds. Borgeren vil gerne have aftenhjælp, da hun har svært ved selv at klare opgaverne. En ægtefælle til borger fortæller, at borgeren er blevet yderligere svækket og ikke længere magter at komme i dagcenter. Ægtefælle har et ønske om mulighed for aflastning i hjemmet nogle timer om ugen. Tilsynet opfordrer ægtefælle til at gå videre med sit ønske. x Opfyldt Alle borgere tilkendegiver, at de ved, hvordan man kan få hjælp til at klage. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 96 % Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? x Opfyldt Alle medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejersken ved ændringer i hjemmet. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 10

11 Ved ændringer i borgerens tilstand ville medarbejder dokumenterer det i borgermappen og efterfølgende gå tilbage til kontoret. 100 % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp x Tilsynet vurderer, at Kærkommen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgnog ugeplanen. Tilsynet vurderer, at borgerne har modtaget alle planlagte besøg. Borgerne modtager den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejder. Medarbejderne kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. Medarbejderne har generelt kendskab til indholdet i døgn- og ugeplanen i egen vagt. 92 % 11

12 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Tilsynet vurderer, at Kærkommen har forbedret sin dokumentation i døgn- og ugeplan sammenlignet med år 2013, men fortsat har en udfordring i forhold til at sikre korrekt udfyldelse af døgn- og ugeplanen. 8 ud af 12 døgn- og ugeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet og lever op til kravene til kommunens vejledning hertil. I forhold til 3 borgere har døgnog ugeplanen delvise mangler. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 En døgn- og ugeplan indeholder beskrivelser, som ikke er aktuelle, da borgeren ikke længere er fysisk aktiv som tidligere. 79 % I en anden døgn- og ugeplan er borgerens problemstillinger beskrevet, men der mangler i højere grad handlingsvejledende beskrivelser. I en tredje døgn og ugeplan er rengøringsopgaverne overordnet beskrevet, men der mangler beskrivelser af hjælpen til at fjerne det daglige affald samt hjælp til på- og aftagning af støttestrømper. I forhold til 1 borger er døgn- og ugeplanen mangelfuldt beskrevet. I døgn og ugeplanen er opgaverne i forhold til hjælp til personlig pleje samt rengørings- 12

13 opgaven ikke beskrevet. Borgeren er svagtseende og får hjælp til sin medicin i form af, at medarbejderen altid sikre, at medicinen er taget. Dette er ikke beskrevet. Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? Indikator 2.3 Interview med borger Får borgeren den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejdere? x Opfyldt 11 borgere har modtaget alle planlagte besøg. En borger oplever delvis tilfredshed med den modtagne hjælp. Borgeren påpeger, at hun som udgangspunkt modtager alle besøg, men har samtidig oplevet, at hendes besøg kl. 15 har været udeblevet. Borger pointere, at det kun har været i forbindelse med vikarer. x Opfyldt Alle borgere tilkendegiver, at de modtager den aftalte hjælp. En borger fortæller, at hun er tilfreds med hjælpen, og kommer der vikarer, så fortæller borgeren vikaren, hvad de skal. En anden borger fortæller, at hjælperne er meget hjælpsomme. For eksempelvis tager medarbejderen altid borgerens reklamer og aviser med ned i skraldespanden. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 96 % Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 13

14 Indikator 2.4 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager? x Opfyldt. Medarbejderne kender til indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at der er opmærksomhed på et eventuelt mønster i ekstra besøg/aflyste besøg eller bytte ydelser, som kan foranledige en revisitation. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 2.5 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har et kendskab til borgerens døgn- og ugeplan. 10 medarbejdere kan redegøre for indholdet i borgernes døgnog ugeplan. Eksempelvis er medarbejderne helt bevidste om at døgn- og ugeplan hele tiden er aktuelle. 2 medarbejdere kender ikke til borgerens døgn- og ugeplan. Medarbejderne kender til borgerens bevilling og kan beskrive, hvad borgeren selv udfører, og hvad hun skal have hjælp til. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 83 % En medarbejder fortæller, at han som udgangspunkt leverer den ydelse borgeren er visiteret til, men også i forhold til den hjælp som borgeren ønsker. 14

15 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Der er en hygiejnisk forsvarlig standard i de besøgte borgeres boliger. Borgerne tilkendegiver, at de oplever, at hjælpen generelt tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 95 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler x Opfyldt Rengøringsstandarden er tilfredsstillende hos alle besøgte borgere. 1 borger modtager ikke hjælp til rengøring. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 15

16 Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at Kærkommen i højere grad kan sikre, at alle borgere oplever tilfredshed med tilrettelæggelsen og udførelsen af den praktiske hjælp, også når der kommer vikarer i hjemmet. 9 borgere er som udgangspunkt tilfredse med den praktiske hjælp. Borgerne oplever, at medarbejderne er stabile, de kommer hver 14. dag, og de ved hvilke opgaver de skal løse. 2 borgere er delvis tilfredse med hjælpen. En borger tilkendegiver et ønske om, at køleskabet rengøres en gang om mdr., hvilket kun sker, når det er den faste hjælper, som kommer. En anden borger udtrykker også tilfredshed med kvaliteten af rengøringen, når det er den faste medarbejder, som kommer. Vikarerne er derimod ikke omhyggelige nok, de går med runde hjørner og skal have meget konkret besked på, hvad de skal gøre. Eksempelvis ordner de ikke håndvask og aftørring af køkkenbord på en tilfredsstillende måde. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 91 % 16

17 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Borgerne fremstår generelt velplejede. Borgerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan den personlige pleje udføres hos borgerne. 96 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? x Tilsynet vurderer, at borgerne generelt fremstår velplejede. Borgerne fremstår generelt velplejede. En borger fremstår delvis velsoigneret, men har lange og sorte negle. 4 borgere er ikke visiteret til personlig pleje Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 4 94 % Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourx Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever, at medarbejderne tager hensyn til deres ønsker og vaner. 7 borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med tilrettelæggelsen af den personlige pleje. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 17

18 cer, vaner og ønsker? Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? Flere giver udtryk for, at de er meget trygge ved den måde, de får hjælp på. Ægtefælle til borger fortæller, at medarbejderne er søde til at holde øje, snakke og samarbejde i forhold til borgeren og særlige behov. En borger fortæller, at hun er delvis tilfreds med hjælpen. Borgeren fortæller, at aftensmaden varmes kl 17, hvilket hun syntes er for tidligt. Borgeren bliver først sulten omkring kl 19, hvilket betyder, at borgeren spiser kold mad. Borgerens skal have hjælp til at komme i seng og får hjælpen kl. 20, hvilket borgeren ikke er tilfreds med og syntes er for tidligt. 4 borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje. x Opfyldt Medarbejderne kan generelt redegøre for borgernes personlige pleje og omsorg. Medarbejderne har kendskab til borgerne og kan beskrive væsentlige detaljer omkring plejen i relation til at skabe en god oplevelse for borgeren. Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 4 94 % Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 18

19 En medarbejder kan redegøre for særlige observationer og indsatser hos borger med svingende appetit samt tendens til svamp i lysken. En anden medarbejder kan redegøre for særlige observationer og indsatser hos borger som er svagtseende. Eksempelvis at skære maden ud og placere den strategisk samme sted på tallerken samt dagligt at tjekke, om de hygiejniske forhold på toilettet er i orden. En tredje medarbejder kan fyldestgørende redegøre for pleje og omsorg til borger med halvsides lammelse, eksempelvis særlige indsatser omkring mobilisering, den sproglige barriere på grund af afasi samt borgerens sarte hud. Medarbejderen kommunikerer primært ved at aflæse borgerens non verbale kropssprog. Medarbejderne redegør for pleje- og omsorgsindsatser, som ikke er beskrevet i borgernes døgn og ugeplaner. 4 borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje. 19

20 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af medicinindtagelse er tilfredsstillende x Den medicin, som skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos alle borgere. Borgerne får deres medicin på de aftalte tidspunkter. Medarbejderne ved, hvad de skal kontrollere i forbindelse med medicingivning. 94 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den medicin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? x Opfyldt. Medicin der skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos alle borgere, der er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. 6 af de besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.2 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? x Tilsynet vurderer, at borgerne får den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. Alle borgere der modtager hjælp til medicinindtagelse tilkendegiver, at de får medicinen på de aftalte tidspunkter. 0 Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 20

21 Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? 6 borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. x Opfyldt 5 medarbejdere kan redegøre for korrekt kontrol af medicinen. En medarbejder fortæller i forhold til en svagtseende borger, at borgerens selv hælder sine piller ud på en blå klud, men medarbejder tjekker, at borgeren får taget alle pillerne. 1 medarbejder opfylder ikke indikatoren. Medarbejderen fortæller, at hun husker, hvor mange piller borgeren skal have, da borgerens medicinskema ikke altid er udfyldt korrekt. Tilsynet opfordrer medarbejder til at tage kontakt til hjemmesygeplejen og har ligeledes videregivet informationen til leder. 6 af de 12 besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Ikke relevant % Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 6 83 % 21

22 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. x Beskrivelse af borgernes ressourcer kan i langt højere grad fremgå af døgn- og ugeplanerne. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. Medarbejderne kan redegøre for inddragelsen af borgernes ressourcer i opgaveløsningen og den indsats, der gøres for at fastholde borgernes funktionsevne. 77 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens ressourcer? x Tilsynet vurderer, at medinddragelse af borgernes psykiske, mentale og sociale ressourcer i langt højere grad bør afspejles i døgnog ugeplanen. 6 ud af 12 døgn- og ugeplaner har delvis mangler eller er mangelfuldt beskrevet. Hos 6 borgere afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelsen af borgernes ressourcer. 2 døgn- og ugeplaner har delvise mangler. Eksempelvis mangler der i en døgn - og ugeplan en beskrivelse af, hvad borgerne magter i forbindelse med de praktiske opgaver, og hvad borgeren skal have hjælp til. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 0 58 % 22

23 En anden døgn- og ugeplan mangler beskrivelse af borgerens ressourcer i forbindelse med rengøringshjælpen. 4 døgn- og ugeplaner opfylder ikke kravene til dokumentation. Eksempler på manglende beskrivelser, hvor borgernes ressourcer inddrages, kan være i forhold til mobilisering, personlig pleje, påklædning samt verbal og nonverbal kommunikation. Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? x Opfyldt 9 borgere oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. En borger fortæller, at hun selv vasker op om aftenen. En anden borger tørre selv støv af, selv om det indimellem holder lidt hårdt. Det er begyndt at blive lidt svært for borgeren på grund af en tiltagende nedsat funktion i begge arme. Borgeren har talt med medarbejder omkring dette. 2 borgere oplever ikke, at medarbejderne motiverer til selvhjælp. For eksempel fortæller en borger, at hun ikke deltager i praktiske opgaver. Borger mener godt hun kunne deltage. Borger skifter selv sit sengetøj. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 1 82 % 23

24 1 borger interviewes ikke, da hun i øjeblikket er så afkræftet og ikke kan hjælpe til i forbindelse med den udførte pleje og omsorg. Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? x Opfyldt Alle medarbejdere kan beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaverne, samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. En medarbejder fortæller, at hun motiverer borgeren til selv at smøge sine bukserne op og trækker sine strømper ned, så langt han kan. En anden medarbejder fortæller, at hun altid har fokus på, at borgeren skal kunne klare så meget som muligt selv, da det skaber livskvalitet. En tredje medarbejder fortæller, hvordan hun motivere borgeren til at træne og hjælper borgeren med daglige venepumpeøvelser. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 24

25 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Borgerne oplever en god kontakt, en høflig omgangstone og en respektfuld adfærd i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvilke ønsker borgerne har i forhold til tiltaleform, vaner og levevis. 92 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren en god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis x Tilsynet vurderer, at borgerne generelt har en god kontakt med medarbejderne og mødes med respekt i hverdagen. 11 borgere fortæller om gode relationer til medarbejderne. Mange udtrykker stor glæde ved særligt den/de faste hjælper(e). En borger har en mandlige hjælper, som er utrolig hjælpsom og meget god til at opfange, hvordan borgeren gerne vil have det. Borgeren har også oplevet en hjælper, som ikke forstod, hvad borgeren sagde. En anden borger oplever, at den faste hjælper er både sød, hjælpsom og fleksibel. Det betyder meget for borgeren at have en fast hjælper og de kommuni- Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 96 % 25

26 kere godt sammen Vikarene er derimod lidt for hurtige. En borger er delvis tilfreds med kontakten til medarbejderne. Borgeren kan godt opleve, at vikarer kan komme til at snakke ned til en. Borgeren oplever, at det for hende er grænseoverskridende, at vikarer fx bruger hej og fornavn. Vikarene gøre ikke mere end det de lige skal, de er ikke så fleksible. De faste og kendte medarbejdere er derimod rigtig søde, fleksible og hjælpsomme. Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis x Opfyldt. Alle interviewede medarbejdere kan forklare, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Medarbejder fortæller at det er meget vigtigt at lytte til borgerens ønsker og behov Medarbejder kan på en fyldestgørende måde beskrive borgernes tilstand samt behov om morgenen, hvor borgeren kan være meget forvirret og have behov for at få gentaget tingene et par gange. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 26

27 Den samme borger vil rigtig gerne have det pænt og rent, og medarbejder er meget opmærksom på, at hjemmet syner pænt, når hun går. En anden medarbejder fortæller, at det er vigtigt at have et konstruktivt samarbejde med borgerens ægtefælle, fx i forhold til at sikre, at borgerens mavefunktion opretholdes. En tredje medarbejder beskriver meget detaljeret og udførligt omkring borgerens behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. 27

28 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med SUF s leverandører af hjemmepleje vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får borgerne de visiterede ydelser i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som borgerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages borgerne i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udarbejdet en beskrivelse af Tilsynskoncept 2014, hvor rammerne for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn med private leverandører af hjemmepleje med personlig pleje og praktisk hjælp i Københavns Kommune er der udarbejdet syv mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse syv mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med borgeren 4. Interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgeren modtager i hjemmet. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 28

29 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles som nævnt på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en borger ikke modtager den ydelse, som indikatoren omhandler eller hvis borgeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos borgerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 5 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 5 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med mangler 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og mangler I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for borgeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede ydelser Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet med alvorlig risiko for borgerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens helbred Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 29

30 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: Underskrifter Dato: 18. december 2014 Margit Kure Manager, sygeplejerske, MHM Kirsten Thornval Konsulent, sygeplejerske BDO KR Havneholmen København V 30

31 6 Bilag - Høringssvar for fejl og opklarende informationer Kærkommens gør indsigelse af resultatet af tilsynet afholdt den 10. og 11. december hvor den samlede vurdering blev med mangler. under Mål 1. Da det er tilsynets faglige vurdering der er udslagsgivende, på trods af en scorer på 91 %, gennemgås de 5 døgn og ugeplaner tilsynet ikke fagligt mener lever op til at bliver 5 døgn -og uge planer er ikke opfyldte og afspejler ikke de visiterede ydelser. 1. Vi er enige i at det er en administrativ fejl at vi ikke har fuldt op på, at visitationen har af- visiteret aftenbesøget, samt at vi ikke har rettet døgn og ugeplanen til i forhold til natbesøget. Vi vil dog pointere at borger hele tiden har modtaget de ydelser der er visiteret og fagligligheden ikke på noget tidspunkt har været udsat. Aftenbesøget er ikke blevet faktureret i perioden. Tilsynets svar: Ovenstående høringsvar omhandler tilsynets vurdering i forhold til målepunkt 1.1 som måler på er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn og ugeplan. Tilsynet er vidende om, at de leverede ydelser er leveret. Tilsynet fastholder vurderingen. 2. Det er korrekt at der i døgn- og ugeplanen ikke står at borger selv varetager opgaven. Den faste medarbejder har afstemt med borger er at borger selv mestrer opgaven og beder om hjælp hvis der er dage hvor hun har brug for. Rent fagligt er helt i tråd med ordlyden i kvalitetsstandarterne om at arbejde rehabiliterende og støttende. Det skulle have været dokumenteret i døgn og ugeplanen. Tilsynets svar: Ovenstående høringsvar omhandler tilsynets vurdering i forhold til målepunkt 1.1 som måler på er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn og ugeplan. Tilsynet er opmærksom på, at borgeren selv varetager opgaven. Tilsynet fastholder vurderingen. 3. Den 21/10 er der en opdateret i døgn og ugeplan i KOS2, skrevet af fast social ogsundhedsassistent, hvor det tydeligt fremgår at vi efter borgerønske har lagt aftenbesøgene sammen og at borgeren modtager omfattende støtte til rengøring. Borgers opdaterede døgn og ugeplan er tilgængelig for visitator med henblik på tredjeparts visitation i KOS 2 og er tilgængelig for de udekørende medarbejderne på kontoret. Vi anvender samarbejdsmappen i mange hjem men Kærkommen vil henlede opmærksomheden på at der fra kvalitetsstandarderne 2014 ikke er krav om at der foreligger dokumentation i hjemmet mere. Vi er enige i at det ville være hensigtsmæssig hvis vi havde fjernet den forældede døgn og ugeplan. 31

32 Tilsynets svar: Ovenstående høringsvar omhandler tilsynets vurdering i forhold til målepunkt 1.1 som måler på er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn og ugeplan. Tilsynet fastholder vurderingen. 4. Da borger vælger Kærkommen som leverandør i forbindelse med udbuddet i København afstemmes det med borger og datter at vi ikke aflægger tilsynsbesøgene om natten. Det er korrekt at borgers døgn og ugeplan ikke er opdateret i forbindelse med afslutningen af natbesøgende. Besøget er ikke blevet afvisiteret med besked til visitationen og ej heller faktureret kommunen. Tilsynets svar: Ovenstående høringsvar omhandler tilsynets vurdering i forhold til målepunkt 1.1 som måler på er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn og ugeplan. Tilsynet fastholder vurderingen. 5. Vi kan ikke genkende jeres beskrivelse af vores visiterede ydelser samt dokumentationen i borgers døgn og ugeplan. Den 10/ har borger følgende visitation: Let morgenstøtte x 7. I døgn -og ugeplan fremgår det at borger får fjernelse af skrald samt opvask x 5. Borger modtager ydelser som visiteret. Vi erkender at døgn og ugeplan ikke er opdateret for ændringen den 24/ Tilsynets svar: Ovenstående høringsvar omhandler tilsynets vurdering i forhold til målepunkt 1.1 som måler på er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn og ugeplan. Tilsynet er opmærksom på og vidende om, at de leverede ydelser er leveret. Tilsynet fastholder vurderingen. Kærkommen gør indsigelser mod tilsynets faglige skøn som er udslagsgivende for den endelige vurdering. Tilsynets anbefaling vedrørende at Kærkommen skal skabe sammenhæng mellem bevilling og borgerens behov mener vi at tilsynet har beskrevet som en af Kærkommens styrker. På baggrund af Kærkommens redegørelse i de 5 borger eksempler mener Kærkommen ikke at der er tale om at det skriftlige arbejdsgrundlag er så mangelfuldt at det ikke lever op til de sundhedsfaglige krav der gør at Kærkommen kan få et tilsynsrapport. 32

33 Kærkommen mener ikke at der er mangler eller utilfredshed med de leverede visiterede ydelser, som tilsynet også selv skriver som en af Kærkommens styrker. Med venlig hilsen Erik Jensen Drifts og Udviklingschef Sygeplejerske MPA Camilla Andresen Afdelingsleder Tilsynets kommentar: Tilsynet fastholder den samlede tilsynsvurdering, godkendt med mangler. Manager Margit Kure Sygeplejerske, MHM. 33

34 7 Bilag Formel høring 34

35 Det er korrekt, at Kærkommen har en styrke i forhold til at skabe sammenhæng mellem borgerens bevilling og behov. Tilsynsresultatet godkendt med mangler baserer sig på Kærkommens svaghed i forhold til den manglende sammenhæng mellem borgernes tilstand og behov for pleje og omsorg, samt praktisk bistand og det dokumenterede i borgerens døgn og ugeplan. Tilsynets vurdering er baseret på oplysninger fra borgerens døgn- og ugeplan samt oplysninger i borgerens samarbejdsbog i hjemmet. Det er ikke et krav, at der ligger en samarbejdsbog i borgerens hjem. Men når den ligger i borgerens hjem, forholder tilsynet sig til den sammenhæng der er mellem denne, borgerens visitation og den udleverede døgn- og ugeplan udskrevet fra KOS. Døgn- og ugeplan er et samarbejdsredskab, som benyttes af alle medarbejdere. Døgn- og ugeplan skal på denne baggrund være dækkende og fyldestgørende og beskrive de forhold, der ligger til grund for den individuelle pleje og omsorg til den enkelte borger. Det betyder, at vigtige oplysninger omkring den enkelte borger skal være indeholdt og ikke kun være beskrevet i et journalnotat, som ikke læses af alle medarbejdere der kommer i hjemmet. Tilsynet fastholder på denne baggrund deres vurdering. Med venlig hilsen Margit Kure Manager, sygeplejerske, MHM 35

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere