Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Plejecentrets navn og adresse Plejecentret Kærbo, Rothesgade 12, 2100 København Ø Leder Konstitueret centerleder Jytte Hansen boliger 53 Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget 9. februar 2015, kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 5 beboere. Beboerne er tilfældigt udvalgt. Desuden er beboerne fordelt på plejecentrets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medarbejdere. Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 5 medarbejdere: 2 social- og sundhedshjælpere 2 social- og sundhedsassistenter 1 plejehjemsassistent Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejecentret Kærbo. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO KR vurderet Plejecentret Kærbo til at være godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2015). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Plejecentrets ledelse oplyser, at der pr. 1. marts er ansat en ny centerchef. Man ser frem til, at den nye leder starter, idet det kan være svært at nå alle opgaver med den reducerede ledelsesmæssige dækning. Plejecentret har konstitueret en centerchef indtil den nye leder starter. Plejecentret har fokus på hverdagsdemokrati for beboerne og er en del af et projekt i forhold hertil. Visionen er, at plejecentret skal være et godt sted at bo for beboerne. Plejecentret har gennem nogen tid arbejdet målrettet med at skabe trivsel omkring måltiderne. Med udgangspunkt i projektet omkring hverdagsdemokrati og kommunens mad- og måltidspolitik arbejdes der blandt andet med vært og værtinderollen. Plejecentret har fokus på at skabe et tæt tværfagligt samarbejde mellem centrets faggrupper. Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for. Beboerne ved, hvordan de får hjælp, hvis de ønsker at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forbindelse med tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i beboerens tilstand. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes den personlige pleje skal udføres. Kvaliteten af både den personlige pleje og praktiske hjælp er tilfredsstillende, og beboerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. Beboerne giver generelt udtryk for, at de trives og har en god hverdag. 3 ud af 5 beboere giver udtryk for, at de har en god kontakt til de faste medarbejdere, og at kommunikationen med medarbejderne er god. 3 ud af 5 medarbejdere kan fagligt redegøre for beboernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er varierede tilbud om aktiviteter. Kommunikationen er respektfuld. Beboerne behandles værdigt. Mangler Tilsynet har fundet mangler i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på Plejecentret Kærbo: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at plejecentret har en stor udfordring i forhold til at sikre, at kommunens krav til dokumentation i døgn- og ugeplaner efterleves. Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke konsekvent anvender døgn- og ugeplanen som et arbejdsredskab i det daglige arbejde. Tilsynet bemærker, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af beboernes ressourcer og medinddragelse heraf. Tilsynet bemærker, at der er nogen forskel på medarbejdernes faglige kompetencer og engagement omkring opgaveudførelsen, hvad angår deres beskrivelser af, hvorledes beboernes ressourcer medinddrages, udvikles og fastholdes. Tilsynet bemærker, at der kommunikeres med en beboer i forhold til emner, der ikke er hensigtsmæssige og relevante at involvere beboeren i. Tilsynet bemærker, at der er nogen forskel på medarbejdernes faglige kompetencer. Tilsynet bemærker herunder, at nogle medarbejdere har visse vanskeligheder ved fagligt at reflektere og handle på de observationer, der gøres i forhold til konkrete beboere. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret med udgangspunkt i kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i, hvorledes der sikres korrekt dokumentation i alle døgn- og ugeplaner samt handleplaner. 2. Tilsynet anbefaler, at betydningen af og et krav om at anvende døgn- og ugeplaner som et dagligt arbejdsredskab italesættes over for medarbejderne. 3. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret med udgangspunkt i kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i, hvorledes der sikres korrekt dokumentation i alle døgn- og ugeplaner af beboernes ressourcer og medinddragelsen heraf. Herunder anbefaler tilsynet, at der igangsættes initiativer, der sikrer, at alle medarbejdere arbejder målrettet i forhold til principperne bag den hverdagsrehabiliterende indsats. 4. Tilsynet anbefaler, at der igangsættes initiativer, der medvirker til en større forståelse blandt medarbejderne for, hvad der betragtes som hensigtsmæssig kommunikation med beboerne, og hvilken kommunikation der ikke er relevant at involvere beboerne i. 5. Tilsynet anbefaler, at der igangsættes initiativer, der sikrer, at alle medarbejdere har de nødvendige faglige kompetencer, således at disse til enhver tid fagligt kan reflektere og agere på beboernes behov for særlig støtte og pleje og omsorg i hverdagen. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov Mål 2- Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 4- Beboeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag x 84 % x 95 % x 100 % x 80 % x 83 % Mål 6 Observationer på fællesarealer x 90 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 1 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne vurderes ud fra et fagligt skøn at være til godkendt med mangler, selv om der er opnået en målopfyldelse på 84 % i pointtildelingen. Det samme gør sig gældende ved mål 5. Tilsynet vurderer, at der er nogen forskel på medarbejdernes faglige kompetencer og evne til refleksion. Det faglige skøn fører til godkendt med mangler, selv om der i målopfyldelsen er opnået 83 % ved pointtildelingen. Ifølge vurderingskriterierne, som fremgår af Tilsynskonceptet 2015, er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og beboerens behov. x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem de visiterede midler og døgn- og ugeplaner. Tilsynet vurderer, at plejecentret har en stor udfordring i forhold til at sikre, at kommunens krav til dokumentation i døgn- og ugeplaner efterleves. Der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Beboerne oplever, at de modtager den hjælp, de har behov for. Beboerne har kendskab til, hvor de kan få hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til ændringer i beboerens tilstand. 84 % 8

9 Medarbejdere anvender ikke konsekvent døgn- og ugeplanen som et arbejdsredskab, og orienterer sig ikke i denne, inden der ydes pleje og omsorg for en beboer. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede midler og beboerens døgn- og ugeplan? x Opfyldt Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem visiterede midler og døgn- og ugeplaner hos alle beboere. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Indikator 1.2 Dokumentation Er kvaliteten af døgn- og ugeplanen høj? x Tilsynet vurderer, at Plejecentret Kærbo har en stor udfordring i forhold til at sikre, at dokumentationen i døgn- og ugeplanerne lever op til kommunens krav til vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. 1 døgn- og ugeplan lever generelt op til kommunens krav til sundhedsfaglig vejledning. Tilsynet bemærker dog, at nat ikke er handlevejledende og individuelt beskrevet. 1 døgn- og ugeplan har delvise mangler. Døgn- og ugeplanen mangler ajourføring i forhold til mobilisering/forflytning af beboeren. 3 døgn- og ugeplaner lever ikke op til kravene. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 3 30 % 9

10 Eksempelvis er feltet generelt om beboeren ikke udfyldt korrekt i den ene døgn- og ugeplan. Der mangler fyldestgørende beskrivelse af beboerens fysiske og psykiske normale funktionsniveau. Samme døgn- og ugeplan mangler ajourføring af hjælpen til praktisk støtte, og aktiviteter er ikke beskrevet for beboeren. Den anden døgn- og ugeplan har ligeledes mangler i feltet generelt om beboeren. Her mangler beskrivelse af adgangsforhold, mobilisering og tiltaleform. Beboerens behov for hjælp til nedre hygiejne og det ugentlige bad er ikke beskrevet. Under hjælpen til sygepleje mangler beskrivelse af, at beboeren får dryppet øjne i en periode på 2 x 3 uger. I den tredje døgn- og ugeplan mangler i feltet generelt om beboeren beskrivelse af det normale fysiske funktionsniveau. Beboeren har behov for psykisk pleje og omsorg. Der er udarbejdet handleplan herpå, men denne er ikke ajourført. Tilsynet bemærker, at medarbejderen ikke har kendskab til denne handleplan. Samme døgn- og ugeplan har modsatrettede informationer om beboerens behov for bad. Yderli- 10

11 gere fremgår det ikke tilstrækkelig tydeligt, at beboeren er vegetar. Dette er kun nævnt under hjælpen for aften. I beskrivelserne for måltiderne er det anført under både morgen- og frokostmåltid, at beboeren skal have en bolle med ost. Dette er ikke korrekt. Beboerens behov for tilsyn om natten er ikke handlevejledende beskrevet. Ved gennemgang af relevante handleplaner bemærker tilsynet at der generelt mangler ajourføring af handlingen og evalueringen af disse. Flere handleplaner bør inaktiveres, idet disse ikke længere er aktuelle. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp beboeren modtager og beboerens tilstand? x Opfyldt Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 11

12 Indikator 1.4 Interview beboer Vurderer beboeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Opfyldt Alle beboere giver udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Indikator 1.5 Interview med beboer Ved beboeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? Indikator 1.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i beboerens tilstand? x Opfyldt En beboer mener ikke, der er noget at klage over. En anden beboer kan selv henvende sig til de rette personer, når vedkommende har behov for at klage. Beboeren giver eksempler på, hvordan der er taget kontakt til eksempelvis serviceleder i forhold til klager over maden. Beboerne vil også involvere pårørende, hvis behov for at klage opstår. x Opfyldt Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange vedr. tilbagemelding ved ændringer i beboerens tilstand. Medarbejderne beskriver situationer, hvor forskellige personer informeres om ændringer i en beboers tilstand alt afhængigt af, hvilken ændring der er tale om hos beboeren. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 12

13 Eksempelvis tages kontakt til egen læge, pårørende, nærmeste leder eller tværfaglige samarbejdspartnere som ergoterapeut, fysioterapeut eller økonoma. Indikator 1.7 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til beboerens døgnog ugeplan? x Det er tilsynets vurdering, at ikke alle medarbejdere anvender døgnog ugeplanen som et arbejdsredskab, og orienterer sig i denne, inden der ydes pleje og omsorg for en beboer. 3 medarbejdere oplyser, at de har kendskab til døgn- og ugeplanen. 2 medarbejdere har ikke kendskab til døgn- og ugeplanen. En medarbejder oplyser, at hun kender beboeren godt. En anden medarbejder oplyser, at hun har udført pleje for beboeren på tilsynsdagen, men normalt ikke har med beboeren at gøre. Tilsynet orienterer medarbejderne om, at døgn- og ugeplanen skal anvendes som et arbejdsredskab i det daglige, og læses igennem inden en pleje startes op hos beboeren. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 60 % 13

14 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at beboerens bolig og hjælpemidler fremstår rengjorte. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 95 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssted Hjælpemidler Indikator 2.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter beboerens vaner og ønsker? x Opfyldt Den hygiejniske tilstand i beboernes boliger og hjælpemidler er tilfredsstillende. x Opfyldt 4 beboere er tilfredse med hjælpen til praktisk støtte og oplever, at hjælpen lever op til deres forventninger. 1 beboer oplever ikke, at der bliver gjort tilstrækkeligt rent på de store flader - eksempelvis Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 14

15 klædeskabet. Beboeren mener ikke, der er gjort rent i flere år. Tilsynet bemærker, at der på tilsynstidspunktet dog kun ligger et tyndt lag støv. 90 % Tilsyn tjekker - kun lettere støvet. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at beboerne er velplejede. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. Medarbejderne kan beskrive, hvorledes den personlige pleje og omsorg skal udføres hos beboerne. 100 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Fremstår beboeren velplejet? x Opfyldt Beboerne er velplejede. Tilsynet bemærker dog, at en beboer har behov for hjælp til negleklipning. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 15

16 100 % Indikator 3.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker? x Opfyldt Beboerne er tilfredse med hjælpen til personlig pleje og oplever, at der tages hensyn til ønsker og vaner. En beboer, der har behov for bad et par gange om ugen, er meget glad for denne mulighed. En anden beboer fortæller, at hvis man har behov for hjælp, kan man bare spørge. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Indikator 3.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan den personlige pleje skal udføres hos beboeren? x Opfyldt Medarbejderne kan beskrive, hvordan hjælpen til personlig pleje skal udføres hos den konkrete beboer. En medarbejder er opmærksom på, at beboeren har behov for negleklipning, men oplyser, at beboeren ofte er svær at motivere til at modtage denne hjælp. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 16

17 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Beboeren inddrages og anvender egne i ressourcer det omfang, det er muligt x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af beboernes ressourcer og medinddragelse heraf. Beboerne oplever, at deres egne ressourcer medinddrages i hverdagen i det omfang, det er muligt. Tilsynet bemærker, at der er nogen forskel på medarbejdernes faglige kompetencer og engagement omkring opgaveudførelsen, hvad angår deres beskrivelser af, hvorledes beboernes ressourcer medinddrages, udvikles og fastholdes. 80 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Er beboerens ressourcer beskrevet i døgn- og ugeplanen? x Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af beboernes ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i plejen og omsorgen. 2 døgn- og ugeplaner indeholder beskrivelser af beboerens ressourcer, og hvorledes disse medinddrages. 2 døgn- og ugeplaner har delvise mangler. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 1 17

18 Eksempelvis mangler en døgn- og ugeplan delvis ajourføring af beboerens ressourcer i forhold til personlig pleje og praktisk støtte. Der er beskrivelser i døgn- og ugeplanen, som ikke længere er korrekte. Beboerens sociale ressourcer fremgår ikke. Dette særdeles relevant at beskrive, idet beboeren ikke deltager i aktiviteter. I en anden døgn- og ugeplan mangler beskrivelse af beboerens ressourcer i forhold til den personlige pleje. 1 døgn- og ugeplan lever ikke op til kravene. Beboerens ressourcer er mangelfuldt beskrevet i forhold til personlig pleje og det ugentlige bad. Det fremgår kun, at man skal hjælpe beboeren med det, hun beder om. Beboeren får en del hjælp til personlig pleje og bad. 60 % Indikator 4.2 Interview med beboer Oplever beboeren, at beboerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen og at medarbejderne motiverer til selvhjælp? x Opfyldt Det er generelt beboernes oplevelse, at de medinddrages i det omfang, det er muligt. En beboer virker ikke motiveret for at anvende egne ressourcer, men tilsynet får oplyst af medarbejderen, at beboeren tværtimod vil klare mest muligt selv og bliver ofte vred, hvis der ydes hjælp til noget, som beboeren selv magter. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 18

19 En beboer fortæller, hvordan hun på eget initiativ hver dag træner ved gangbarren på afdelingens gangareal. Beboeren går til træning med fysioterapeut og oplever at have god effekt af dette. Indikator 4.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan beboeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde beboerens funktionsevne? x Tilsynet vurderer, at Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle medarbejdere har den nødvendige viden og faglighed i forhold til principperne omkring hverdagsrehabilitering, samt at alle medarbejdere arbejder målrettet og engageret i forhold til indsatserne. 3 medarbejdere kan fagligt redegøre for, hvorledes beboerens ressourcer medinddrages i plejen. Medarbejderne anvender verbal guidning til at motivere beboerne til at klare flest mulige opgaver selv. En medarbejder har fokus på, at en beboer hver morgen er to timer om at klare den personlige hygiejne selv. Medarbejderen har igangsat en proces med at motivere beboeren til at modtage lidt støtte til den personlige hygiejne, så beboeren ikke trættes unødigt og har energi til andre gøremål i løbet af dagen. Medarbejderen taler i den forbindelse om overvejelser i forhold til bevarelse af beboerens selvbestemmelsesret og værdighed. Anden medarbejder medinddrager beboeren i opgaver, vedkommende selv magter, hvis beboeren blot sidder ned i sin stol. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 80 % 19

20 En tredje medarbejder fortæller, at beboeren er meget vedholdende med sin træning og har ikke behov for motivation fra medarbejdernes side. Beboeren nyder socialt fællesskab og deltager i de fleste aktiviteter, hvor beboeren er meget aktiv i dialogen med de øvrige beboere. 2 medarbejdere har lidt vanskeligt ved fagligt at redegøre for svar på tilsynets spørgsmål. Tilsynet bemærker, at der er nogen forskel på medarbejdernes faglige kompetencer og engagement omkring opgaveudførelsen. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Beboeren trives og har en god hverdag. x Beboerne trives og tilkendegiver generelt, at de er glade for at bo på Plejecentret Kærbo. Tilsynet vurderer, at der kommunikeres med en beboer i forhold til emner, der ikke er hensigtsmæssige og relevante at involvere beboeren i. 3 ud af 5 beboere giver udtryk for, at de har en god kontakt til de faste medarbejdere, og at kommunikationen med medarbejderne er god. 83 % 20

21 2 beboere har kritikpunkter, der bør følges op på. Tilsynet vurderer, at Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at der tages hensyn til beboernes behov for dialog og særlig støtte i hverdagen. Tilsynet bemærker, at nogle medarbejdere har visse vanskeligheder ved fagligt at redegøre for svar på tilsynets spørgsmål om, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation. Tilsynet vurderer, at Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle medarbejdere har den nødvendige viden og faglighed til at reflektere og handle på de observationer, der gøres i forhold til konkrete beboere. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Interview med beboeren Føler beboeren sig sikker, tryg og godt tilpas på plejecentret? x Beboerne føler sig generelt trygge og godt tilpasse på plejecentret Kærbo. Beboeren giver generelt udtryk for, at de er glade for at bo på Plejecentret. 1 beboer oplever ligeledes trivsel, men har en del klagepunkter. Beboeren mener blandt andet, at der er for mange vikarer, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til beboerens behov for hjælp. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 90 % 21

22 Beboeren fortæller, at der en dag manglede at blive bestilt en aftenvagt, hvorfor en medarbejder fra dagvagten måtte blive. Beboeren oplyser at have fået disse informationer af medarbejderen. Beboeren savner mulighed for en gang imellem at kunne komme på en lille bytur, hvor der kan gøres lidt indkøb. Indikator 5.2 Interview med beboeren Oplever beboeren en god kontakt og respekt i hverdagen herunder: God kontakt med de faste hjælpere? Respektfuld tiltale og kommunikation? At medarbejderne udviser respekt for beboerens levevis? x Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle beboere oplever god kontakt til medarbejderne. 3 beboere oplever god kontakt til medarbejderne. Kommunikationen beskrives som værende respektfuld. 2 beboere oplever respektfuld kommunikation, men kun delvis god kontakt til medarbejderne. Eksempelvis beskriver en beboer, at hun mangler den daglige dialog med medarbejderne. Beboeren oplever, at medarbejderne har for travlt til dialog og en lille hyggestund i hverdagen. Beboeren oplever eksempelvis, at frokosten serveres stort set uden dialog og afhentes igen senere på samme facon. Beboeren efterspørger tid til samtale om menu, præsentation af maden og lignende. En anden beboer fortæller, at hun nogle gange begynder at råbe højt, når hun bliver ensom Opfyldt 3 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 80 % 22

23 og keder sig. På den måde opnår hun hurtigt kontakt med medarbejderne. Samme beboer vil gerne deltage i aktiviteter, men tør ikke gå på gangen og tage elevator alene og har derfor behov for, at en medarbejder følger hende, hvilket der efter beboerens opfattelse ikke altid er tid til, og aktiviteterne fravælges derfor. Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker beboeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Tilsynet vurderer, at Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle medarbejdere har den nødvendige viden og faglighed til at reflektere og agere i forhold til de observationer, der gøres hos de konkrete beboere. 3 medarbejdere kan redegøre for beboernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 2 medarbejdere har lidt vanskeligt ved fagligt at redegøre for svar på tilsynets spørgsmål om, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation og god kontakt til beboerne. Tilsynet bemærker, at der er nogen forskel på medarbejdernes faglige kompetencer og evne til refleksion. Eksempelvis i forhold til forebyggende indsatser relateret til en beboer med en råbende adfærd. Tilsynet oplever ikke, at der i tilstrækkelig grad er gjort en faglig refleksion i forhold til problemstillingen. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 80 % 23

24 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Observationer på fællesarealer x Plejecentret har varierede tilbud om fælles aktiviteter. Aktiviteter på afdelingsniveau er begrænsede på tilsynstidspunktet. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle medarbejdere arbejder målrettet i forhold til plejecentrets fokus på at skabe trivsel omkring måltiderne og arbejde med vært og værtinderollen. Kommunikationen er respektfuld og beboerne behandles værdigt. 90 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Indikator 6.1 Observation Er der et aktivt miljø på fællesarealer? x Opfyldt På Plejecentret Kærbo er der ansat 3 aktivitetsmedarbejdere med forskellig faglig baggrund, hvilket giver mulighed for stor variation i tilbuddene til aktiviteter for beboerne. Der arbejdes meget målrettet med musik som fokusområde både i forhold til aktiviteter på fællesarealer og aktiviteter målrettet beboere enkeltvis. Tilsynet får oplyst, at man ind imellem besøger beboere enkeltvis og spiller lidt musik for dem. 24

25 Der planlægges aktiviteter på månedlig basis. På tilsynsdagen er der fælles-aktiviteter i centersalen. Om formiddagen er der et arrangement omkring fastelavn, og om eftermiddagen er der arrangeret en quiz. Tilsynet bemærker dog, at der på afdelingerne er meget stille og ikke foregår aktiviteter ud over aktiviteter omkring måltiderne. Indikator 6.2 Observation Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Opfyldt Rengøringsstandarden på Plejecentret Kærbo er tilfredsstillende. Indikator 6.3 Observation Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? x Plejecentret har en udfordring i at sikre, at alle medarbejdere arbejder målrettet i forhold til plejecentrets fokus på at skabe trivsel omkring måltiderne og arbejde med vært og værtinderollen. Tilsynet observerer kun få beboere samlet til morgenmåltidet. Tilsynet får oplyst, at de fleste beboere ønsker at spise morgenmad i egen bolig. Ved frokost bemærker tilsynet, at der fra afdeling til afdeling er forskel på, hvorvidt medarbejderne sidder med ved bordene. Det er tilsynets vurdering, at der er forskel på medarbejdernes fokus og indsatser i forhold til at skabe trivsel og god dialog omkring måltidet. På Plejecentret serveres frokosten anrettet på fade, og de beboere der selv kan, smører deres egen mad. Tilsynet bemærker, at alle beboere, der indgår i interviewet og flere beboere på afdelingers fællesarealer, beskriver en vis utilfredshed med maden. Beboerne oplever, at maden mangler variation og alt for ofte består af kartofler, sauce og kød. En beboer fortæller, at der på menuen en dag var farseret perlehønebryst. Beboeren frustreres over, at perlehønen var et farseret kyllingelår. 25

26 En anden beboer mener, at køkkenet må være af den opfattelse, at vegetarmad er lig med fiskeretter. Beboeren efterspørger retter med grøntsager. Beboere på fællesarealer synes, at der til frokost er alt for mange fiskeretter, og at frokosten generelt ikke er tilstrækkelig varieret. En beboer er utilfreds med, at medarbejdere ikke altid ved, hvordan maden skal serveres korrekt. Beboeren giver eksempel med gule ærter, der blev serveret på flad tallerken fremfor i en dyb tallerken med ske. Indikator 6.4 Observation Er kommunikationen respektfuld? x Opfyldt Kommunikationen opleves respektfuld og anerkendende. Tilsynet gør dog opmærksom på, at der kun overværes begrænset kommunikation mellem beboere og medarbejdere, da der som tidligere beskrevet er meget stille på afdelingernes fællesarealer. Indikator 6.5 Observation Bliver beboerne behandlet værdigt? x Opfyldt 26

27 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger og plejeboligenheder. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udviklet et Tilsynskoncept 2015 hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn på plejeboliger og plejeboligenheder i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med beboeren 4. Interview med en relevant medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som beboerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 27

28 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en beboer ikke modtager den pågældende hjælp, som indikatoren omhandler, eller hvis beboeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos beboerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med mangler 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og mangler I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for beboeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem beboerens behov og den bevilgede hjælp Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på plejecentret med alvorlig risiko for beboerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og omsorg medfører, at der er alvorlig risiko for beboerens helbred Beboeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 28

29 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: Underskrifter Den 11. februar 2015 Gitte Ammundsen Senior manager, sygeplejerske BDO KR Havneholmen København V 29

30 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Den eneste faktuelle fejl som skal nævnes for god ordens skyld, er titlen på lederen af Kærbo. Der skal stå centerleder og ikke centerchef. Med venlig hilsen Jytte Hansen Kst. Centerleder 30

31 7 Bilag formel høring BDO har ikke modtaget noget svar fra Plejecentret inden for tidsfristen. 31

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Solgavehjemmet Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1 Begrundelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Verdishave Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Din Pleje Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjem og Pleje Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Solterrasserne Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Solterrasserne Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Solterrasserne Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Samlet tilsynsresultat... 4 1.1 Begrundelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care ApS Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Aaholmhjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Aaholmhjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Aaholmhjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S Uanmeldt tilsyn November2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Klarahus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Klarahus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Boenheden Kisumparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Boenheden Kisumparken September

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere