Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING"

Transkript

1 Registrer dit produkt og få support på 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG.

2 GENERELT Kaffemaskinen er beregnet til tilberedning af espressokaffe ved brug af hele kaffebønner og er udstyret med en anordning til udløb af damp og varmt vand. Maskinlegemet er udført i et elegant design og maskinen er beregnet til brug i hjemmet og ikke til vedvarende professionel brug. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted, og lad den følge med maskinen, hvis den skal anvendes af en anden person. For yderligere oplysninger eller i tilfælde af problemer, som ikke er behandlet helt eller kun delvist i denne brugsanvisning, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter. Vær opmærksom. Der påtages intet ansvar for eventuelle skader som følge af: forkert brug og brug til andet formål end angivet reparationer udført hos ikke-autoriserede servicecentre ændring af strømforsyningskablet ændring af maskinkomponenter opbevaring eller brug af maskinen ved temperaturer, der ikke falder ind under betingelserne for brug (mellem 15 C og 45 C) anvendelse af ikke-originale reservedele eller tilbehør. Ovennævnte punkter medfører bortfald af garantien. SIKKERHEDSREGLER Dele under spænding må aldrig komme i kontakt med vand: Fare for kortslutning! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger! Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod dig selv. Udvis forsigtighed, når du rører ved dysen til varmt vand / damp og hold fat om det dertil egnede greb: Fare for forbrænding! Tilsigtet brug Kaffemaskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er forbudt at foretage tekniske ændringer på maskinen og anvende den til andre formål, da dette kan medføre fare! Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes. Strømforsyning - Strømforsyningskabel Tilslut kun maskinen til en egnet stikkontakt. Spændingen skal stemme overens med værdien angivet på maskinens typeskilt, der sidder indvendigt på lågen i siden. Tag ikke maskinen i brug, hvis strømkablet er defekt. Hvis strømkablet er defekt, skal det udskiftes af fabrikanten eller hos et af de autoriserede servicecentre. Lad ikke kablet løbe langs hjørner eller skarpe punkter eller varme genstande og beskyt det imod olie. Flyt ikke maskinen ved at trække i kablet. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet og rør ikke ved kablet med våde hænder. Undgå, at strømkablet falder frit ned over borde eller skabe. 2

3 Personsikkerhed Hold altid børn under opsyn for at undgå, at de leger med maskinen. Børn er ikke klar over den fare, der er forbundet med husholdningsapparater. Lad heller ikke børn lege med maskinens emballagemateriale. Fare for forbrænding Undgå at rette damp- og/eller varmt vand-strålen mod dig selv og/eller andre personer. Fare for forbrænding! Brug altid de dertil indrettede håndtag eller greb. Placering - Plads til brug og vedligeholdelse For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor der ikke er fare for, at den vælter eller beskadiges. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene, som vist i figuren. Når maskinen tændes og slukkes, anbefales det at placere et tomt glas under kaffeudløbet. Opbevar ikke maskinen på steder med en temperatur på under 0 C. Frost kan beskadige maskinen. Anvend ikke kaffemaskinen udendørs. Anbring ikke maskinen på meget varme overflader eller i nærheden af åben ild, så legemet ikke smelter eller beskadiges. Opbevaring af maskinen - Rengøring Inden maskinen rengøres skal man slukke for den på knappen STAND-BY, og herefter trykke afbryderkontakten på 0 og trække stikket ud af stikkontakten. Vent, til maskinen er kølet ned. Sænk aldrig maskinen ned i vand! Det er strengt forbudt at foretage ændringer på maskinens indvendige dele. Brug ikke vand, der har ligget i beholderen i nogle dage. Vask beholderen og fyld den med frisk drikkevand. Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal man tømme vandet af i damprøret og omhyggeligt vaske Pannarello en (hvis monteret). Sluk herefter for maskinen og træk stikket ud af stikkontakten. Opbevar maskinen et tørt sted, der ikke er tilgængeligt for børn. Beskyt maskinen mod støv og snavs. Reparationer / Vedligeholdelse I tilfælde af fejl, defekter eller mistanke om defekter, hvis man har tabt maskinen, skal man straks trække stikket ud af stikkontakten. Tag aldrig en defekt maskine i brug. Det er udelukkende autoriserede servicecentre, der må udføre reparationer på maskinen. I tilfælde af ikke-autoriserede indgreb på maskinen, fralægger fabrikanten sig ethvert ansvar for eventuelle skader. Brandforebyggelse I tilfælde af brand skal man bruge brandslukkere med kulsyre (CO 2 ). Brug ikke vand eller pulverslukkere. 3

4 Knap til indstilling af kaffekværn Kaffebønnebeholder Låg til kaffebønnebeholder Betjeningspanel Kaffeudløb Beholder til formalet kaffe Kopbakke Indikator for fuld drypbakke Kaffeenhed Inspektionslåge Skuffe til kafferester Beskyttelse af udløbsrør Udløbsrør til varmt vand/damp Drypbakke Afbryderkontakt til tænd/ sluk af maskinen Vandbeholder Smørefedt til kaffeenhed Strømkabel Display med lysdioder Doseringsenhed til formalet kaffe Intenza-vandfilter (ekstraudstyr) Aroma vælgerknap - Formalet kaffe Lysende knap til espresso Lysende knap til lang kaffe Lysende knap til STAND-BY Vælgerknap til varmt vand / damp 4

5 INSTALLATION For din egen og andres sikkerheds skyld skal alle anvisninger i kapitlet Sikkerhedsregler overholdes nøje. Emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Klargøring Tag låget til kaffebeholderen og drypbakken med rist ud af emballagen. Tag herefter kaffemaskinen ud af emballagen og anbring den et passende sted, som beskrevet i afsnittet om sikkerhedsreglerne. Sæt drypbakken med risten på maskinen, og sørg for, at bakken skubbes helt på plads. Sæt låget til kaffebeholderen på. Bemærk: Sæt først stikket i stikkontakten, når det er anvist, og kontroller, at afbryderkontakten er placeret på 0. Vigtigt: Det er vigtigt at læse afsnittet Meddelelser på displayet med beskrivelse af alle meddelelser, som maskinen giver til brugeren ved hjælp af lysdioderne placeret på displayet på betjeningspanelet. Tag vandbeholderen af. Skyl den og fyld den med frisk vand. Undgå at overstige niveauet (MAX), som er angivet på selve beholderen. Sæt beholderen på plads igen. Vandbeholderen skal altid og kun fyldes med frisk vand uden brus. Varmt vand og andre væsker kan beskadige beholderen og/ eller maskinen. Sæt ikke maskinen i funktion uden vand. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen. Tag låget til kaffebeholderen af. Bemærk: Beholderen kan være udstyret med forskellige sikkerhedssystemer, alt efter reglerne i det land, hvor maskinen tages i brug. Hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Formalet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. Sæt låget til kaffebeholderen på igen. Sæt stikket i kontakten bag på maskinen. Tag ALDRIG drypbakken af, når maskinen er tændt. Vent et par minutter efter maskinen er blevet tændt og/eller slukket, idet maskinen udfører en skylle/selvrensecyklus (se afsnittet Skylle/selvrensecyklus ). Sæt stikket i den anden ende af kablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 5

6 Flyt afbryderkontakten på I for at kunne tænde maskinen. Fyldning af vandkredsløb For at fylde kredsløbet skal man sætte en beholder under damprøret (Pannarello en, hvis monteret). Knappen STAND-BY blinker. Drej vælgerknappen i urets retning indtil punktet. Maskinen fylder nu automatisk kredsløbet og lader en foruddefineret mængde vand løbe ud igennem Pannarello en. Kontroller, at vælgerknappen er i position. Drej om nødvendigt knappen i den viste position. For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen STAND-BY. Efter afslutning af fyldningen blinker symbolet vist i figuren på displayet. Man bliver bedt om at placere vælgergrebet i midterpositionen. Symbolerne (i figuren her ved siden af) blinker og angiver, at kredsløbet skal fyldes. På betjeningspanelet blinker knapperne og langsomt og angiver, at maskinen varmer op. Bemærk: Inden maskinen tages i brug første gang, efter længerevarende inaktivitet, skal vandkredsløbet fyldes. Efter endt opvarmning udfører maskinen en skylning af de indvendige kredsløb. I denne fase blinker knapperne og skiftevist. Efter at have udført ovennævnte handlinger tænder knapperne og og lyser fast, og symbolet for aroma lyser på displayet. Den viste aroma svarer til fabriksindstillingerne første gang maskinen tages i brug, eller til den sidst anvendte aroma ved brygning af kaffe. Maskinen er nu klar til tilberedning af kaffe. For udløb af kaffe, varmt vand eller damp og korrekt brug af maskinen skal man nøje følge nedenstående anvisninger. 6

7 Maskinen tages i brug for første gang eller har ikke været i brug i længere tid Disse simple handlinger sikrer brygning af en perfekt kaffe hver gang. 1 Sæt en passende beholder under kaffeudløbet. 2 Inden man påbegynder disse handlinger skal man kontrollere, at displayet viser følgende symbol og at knapperne og lyser fast på betjeningspanelet. 3 Vælg funktionen for udløb af formalet kaffe ved at trykke en eller flere gange på knappen. 9 Lad vandet løbe ud, indtil der gives signal for mangel på vand, og drej herefter vælgerknappen imod urets retning indtil positionen. 10 Fyld herefter beholderen med vand igen. Herefter kan man tilberede kaffe, som beskrevet i de efterfølgende afsnit. Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. På displayet vises symbolet. Skylle/selvrensecyklus Med denne cyklus skylles de indvendige kaffekredsløb med frisk vand. 4 Tryk på knappen til lang kaffe. 5 Vent, indtil udløbet stopper, og tøm vandbeholderen. 6 Gentag punkt 1 til 5 op til 3 gange, og gå videre til punkt 7. 7 Sæt en beholder under damprøret (Pannarello en, hvis monteret). Skylningen udføres på følgende måde: Ved start af maskinen (med kold kedel) Efter at have fyldt kredsløbet (med kold kedel) Under klargøring af Stand-by funktion (efter brygning af en kop kaffe) Når maskinen går på stand-by efter at man har trykket på knappen STAND- BY (efter brygning af en kop kaffe). Der løber en lille mængde vand ud, som skyller og opvarmer alle komponenter. I denne fase blinker knapperne og skiftevist. Vent, indtil denne cyklus automatisk slutter. Man kan afbryde udløbet ved at trykke på en af de to kaffeknapper. 8 Drej vælgerknappen i urets retning indtil punktet. 7

8 INTENZA vandfilter (ekstraudstyr) For at forbedre vandkvaliteten tilrådes det at installere vandfiltret. Tag filtret ud af indpakningen og sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. Tag det lille hvide filter i beholderen ud og opbevar det på et tørt sted beskyttet imod støv og snavs. Indstil Intenza Aroma System, som beskrevet på indpakningen. A = Blødt vand B = Middelhårdt vand (standard) C = Hårdt vand Sæt filtret i den tomme beholder. Tryk det helt på plads. Fyld beholderen med frisk drikkevand og sæt den i maskinen. Lad vandet i beholderen løbe ud ved hjælp af varmt vand-funktionen (se afsnittet Udløb af varmt vand ). Fyld vandbeholderen igen. Nu er maskinen klar til brug. Bemærk: Hvis der ikke er installeret et Intenza vandfilter, skal man sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, tilbage på plads i beholderen igen. INDSTILLINGER På din maskine er det muligt at udføre nogle indstillinger, så du kan udnytte dens funktioner fuldt ud. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Saecokaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret). Maskinen indstilles automatisk til optimalt udtræk af kaffen og sikrer en perfekt sammenpresning af kaffen, så man får en cremet espressokaffe med fuld gennemtrængning af alle aromaer, uafhængigt af typen af kaffe. Optimeringsprocessen er en indlæringsproces, der kræver brygning af et vist antal kopper af kaffe, så maskinen kan indstille sammenpresningen af den malede kaffe. Der kan dog være særlige kaffeblandinger, der kræver en indstilling af kaffekværnen for at optimere kaffeudtrækket - (se afsnittet Indstilling af kaffekværn). Indstilling af kaffekværn Vær opmærksom! Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebeholderen må kun drejes, når kaffekværnen er tændt. Hæld ikke malet kaffe og/eller pulverkaffe i kaffebønnebeholderen. Man må ikke hælde andre produkter end kaffebønner i beholderen. Kaffekværnen indeholder dele i bevægelse, som kan være farlige. Før aldrig fingre og/eller andre genstande ned i kværnen. Det er kun tilladt at indstille kværningsgraden på grebet. Hvis man af andre årsager skal justere andre ting inden i kaffebeholderen, skal man først 8

9 slukke for maskinen og trække stikket ud af stikkontakten. Hæld ikke kaffebønner i, når kaffekværnen kører. Det er muligt at indstille kværningsgraden på kaffen, så den tilpasses den pågældende kaffetype. Når den ønskede mængde kaffe er løbet ud, trykkes igen på knappen. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk og slip på knappen løber den programmerede mængde kaffe ud. Indstillingen skal udføres ved at dreje på grebet inden i kaffebeholderen. Det skal trykkes ned og drejes. Tryk og drej knappen et hak ad gangen og lad 2-3 kopper kaffe løbe ud. Kun på denne måde kan man mærke ændringen i kværningsgraden. Referencerne inden i beholderen angiver den indstillede kværningsgrad. Man kan indstille 5 forskellige kværningsgrader med følgende referencemærker: Stort referencemærke - Grov kværning Lille referencemærke - Finkværning. Standby Maskinen er udstyret med en energisparefunktion. 30 minutter efter at maskinen har været i brug slukkes den automatisk. Når maskinen er i stand-by, blinker knappen. Bemærk: Under slukningsfasen udfører maskinen en skyllecyklus efter brygning af en kop kaffe. Vær opmærksom: Når maskinen tændes igen, efter at have været slukket helt, er maskinen i position for Stand-by. Indstilling af mængden af kaffe i en kop Man kan indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og størrelsen på koppen/kopperne. Hver gang man trykker og slipper knappen eller lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud, som indstillet på fabrikken. Denne mængde kan omprogrammeres efter behov. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt kaffeudløb. Som eksempel beskrives programmeringen af knappen, som normalt er tilknyttet espressokaffe. Sæt en kop under kaffeudløbet. Hold knappen trykket nede i 5 sekunder for at åbne programmeringen. Knappen blinker sammen med lysdioderne på displayet i figuren og kaffebrygningen påbegyndes. Denne signalering varer hele cyklussen. For at genstarte maskinen skal man blot trykke på knappen STAND-BY (hvis afbryderkontakten er placeret på I ). I dette tilfælde udfører maskinen kun en skylning, hvis kedlen er kølet ned. TILBEREDNING AF KAFFE Bemærk: Hvis maskinen ikke brygger kaffe, skal man kontrollere, om der er vand i vandbeholderen. Inden brygning af kaffe skal man kontrollere meddelelserne på displayet og på betjeningspanelet. Kontroller, om vand- og kaffebeholder er fulde. Hold vælgerknappen i position for kaffe mens kaffen løber ud. Inden brygning af kaffe skal man indstille højden på kaffeudløbet og vælge aroma eller formalet kaffe. 9

10 Indstilling af kaffeudløb Kaffemaskinen kan bruges til de fleste typer store og små kaffekopper. Valget skal udføres inden valg af kaffe. På den måde bestemmes intensiteten alt efter smag og behag. Kaffeudløbet kan indstilles i højden, så den passer til størrelsen på den type kopper, man bruger. Efter valg af stærk aroma vælges funktionen for brygning af kaffe med formalet kaffe. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene, som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper Valget vises med symbolet ved siden af. For brug af denne funktion, se det pågældende afsnit. Til store kopper Med kaffebønner For brygning af kaffe skal man trykke og slippe: knappen for at vælge den ønskede aroma. knappen for brygning af en espressokaffe. knappen for en lang kaffe. Man kan stille to kopper under kaffeudløbet for at brygge to kopper kaffe samtidig. = 1 espresso Herefter starter selve udløbscyklussen: For at brygge 1 kop kaffe trykkes kun én gang på knappen eller ; den pågældende knap lyser fast. For at brygge 2 kopper kaffe trykkes 2 gange på knappen eller ; den pågældende knap blinker hurtigt. Indstilling af Aroma Maskinen har en funktion til indstilling af den mængde kaffe, der skal kværnes. Fra 7 til 10,5 g. per kop. Tryk og slip knappen for at indstille en af de fire muligheder (let, mellem, stærk, formalet). hurtigt = 2 espressoer = 1 kop kaffe Ved brygning af 2 kopper kaffe vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper kaffe kræver to kværnecyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk styres af maskinen. Efter at have udført præ-infusionscyklussen, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. Valget kan udføres, når bønnerne vises på displayet. For hvert tryk og slip på knappen ændres aromaen med én grad: = Mild aroma = Mellem aroma = Stærk aroma hurtigt = 2 kopper kaffe Udløbet af kaffe stopper automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet ved at trykke på samme knap som før. 10

11 Maskinen er indstillet til at brygge en ægte italiensk espresso. Denne funktion kan medføre, at det tager længere tid for kaffen at løbe igennem - men resultatet er en intens kaffeoplevelse. Med formalet kaffe Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Den formalede kaffe skal hældes i rummet på siden af beholderen med kaffebønner. Hæld kun kaffe til espressomaskiner i beholderen og aldrig kaffebønner eller pulverkaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i rummet, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor og/eller der bruges 2 eller flere mål kaffe, lader maskinen ikke kaffen løbe ud. Maskinen udfører også her en cyklus med kun vand og tømmer kaffen af i skuffen til kafferester. For at brygge kaffe skal man gøre følgende: Tryk og slip knappen for at få vist ikonet for funktionen for formalet kaffe. Løft låget til beholderen med formalet kaffe. Hæld kun 1 mål formalet kaffe i beholderen. Brug udelukkende det medfølgende mål til dette formål. Luk låget. Vær opmærksom: Fyld kun beholderen med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre skader på maskinen, som ikke dækkes af garantien. Tryk og slip: knappen for brygning af en espressokaffe knappen for en lang kaffe. Herefter starter selve udløbscyklussen. Efter at have udført præ-infusionscyklussen, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. Udløbet af kaffe stopper automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet ved at trykke på samme knap som før. Når kaffeudløbet stopper, vender maskinen tilbage til indstillingen for kaffebrygning med kaffebønner. For brygning af andre typer kaffe følges ovennævnte anvisninger. UDLØB AF VARMT VAND Vær opmærksom: I starten kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Fare for forbrænding. Udløbsrøret til varmt vand kan blive meget varmt. Undgå at røre ved det med hænderne. Inden udløb af varmt vand skal man kontrollere, at alle lysdioder lyser på displayet og på betjeningspanelet. Når maskinen er klar til brygning af kaffe, skal man benytte følgende fremgangsmåde: Sæt en beholder under damprøret (Pannarello en, hvis monteret). 11

12 Drej vælgerknappen i urets retning indtil punktet. Bemærk: Mens der løber varmt vand ud, er lysdioderne for aroma slukkede. rengøring og eventuelle rester af mælk på alle dele. For tilberedning af cappuccino anbefales det at tømme vandet i damprøret ud. Lad den ønskede mængde varme vand løbe ud. Vandudløbet stoppes ved at dreje knappen imod uret tilbage i positionen. Maskinen vender tilbage til normal funktion. For at tømme vandet i damprøret af skal man sætte en beholder under damprøret (Pannarello en, hvis monteret). I nogle tilfælde kan det ske, at vandet ikke løber ud og knapperne begynder at blinke, efter at man har drejet på knappen. Vent, indtil opvarmningsfasen er afsluttet for at få varmt vand til at løbe ud af Pannarello en. Når maskinen er klar til at brygge kaffe, drejes vælgerknappen imod urets retning, indtil punktet. Det resterende vand kan løbe ud igennem damprøret (Pannarello en, hvis monteret). DAMP / CAPPUCCINO Dampen kan bruges til at skumme mælk til cappuccino, men også til at opvarme drikkevarer. Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre ved det med hænderne. Vigtigt: Straks efter brug af damp til skumning af mælken skal man sørge for at rengøre damprøret (Pannarello en, hvis monteret). Når maskinen er klar, skal man lade en lille mængde vand løbe ud i et glas og rengøre damprøret udvendigt (eller Pannarello en, hvis monteret). Det sikrer en perfekt Maskinen skal først varmes op, og i denne fase blinker knapperne og. Bemærk: Mens der løber damp ud, er lysdioderne for aroma slukkede. Når knapperne og lyser fast, begynder udløbet, og kort efter kommer der kun damp ud. Drej vælgerknappen i urets retning til position for at standse dampen. 12

13 Fyld en beholder 1/3 op med kold mælk for tilberedning af din cappuccino. For det bedste resultat ved tilberedning af en cappuccino skal man bruge kold mælk fra køleskabet. Sænk damprøret (Pannarello en, hvis monteret) ned i mælken, der skal opvarmes. Drej vælgerknappen imod urets retning, indtil punktet. Bevæg beholderen rundt med langsomme bevægelser nedefra og op for at opnå en ensartet skum. Når mælkeskummet er færdigt, drejes vælgerknappen i urets retning, indtil position for at standse dampen. Samme fremgangsmåde kan anvendes til at opvarme drikkevarer. Efter brug af damprøret (Pannarello en, hvis monteret) skal det rengøres som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Efter brug af damp til tilberedning kan man straks fortsætte med brygning af kaffe eller brug af damprøret. Hvis vælgerknappen efterlades i midterposition, indstilles maskinen automatisk på en temperatur for brygning af kaffe for at undgå unødvendig spild af energi. RENGØRING OG VEDLI- GEHOLDELSE Almindelig rengøring Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester. Bemærk: Det anbefales at tømme beholderen, hvis maskinen ikke skal anvendes i nogle dage. Anden vedligeholdelse og rengøring af maskinen skal ske ved kold maskine, der er frakoblet strømforsyningen. Sænk aldrig maskinen ned i vand. De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Undgå brug af skarpe genstande eller aggressive kemiske produkter (opløsningsmidler) til rengøring. Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller almindelig ovn. Efter tilberedning af drikkevarer med mælk skal man lade varmt vand løbe ud af damprøret (Pannarello en, hvis monteret) for en effektiv rengøring. Efter opvarmning af mælk skal man dagligt afmontere den udvendige del af Pannarello en (hvis monteret) og vaske den i frisk drikkevand. Rengør damprøret mindst én gang ugentligt. Damprøret rengøres på følgende måde: - tag den udvendige del af Pannarello en (for korrekt rengøring) - træk den øverste del af Pannarello en af damprøret - vask den øverste del af Pannarello en i frisk drikkevand - vask damprøret med en fugtig klud og fjern eventuelle rester af mælk - sæt den øverste del tilbage i damprøret (sørg for, at den er sat korrekt i). Monter den udvendige del af Pannarello en. 13

14 Det anbefales at rengøre vandbeholderen dagligt. Skub damprøret/pannarello en op for nemmere at afmontere vandbeholderen. - Tag det hvide filter i beholderen ud og skyl det under løbende vand. - Sæt det hvide filter på plads igen ved at trykke let på det samtidig med at det drejes en smule. - Fyld beholderen med frisk drikkevand. Vask kaffeenheden med lunkent vand og vask det øverste filter grundigt. Vask og tør omhyggeligt alle kaffeenhedens dele. Rengør omhyggeligt maskinens indvendige rum. Kontroller, at de to referencemærker passer. Man skal dagligt tømme og vaske drypbakken. Det samme skal gøres, når flydeanordningen løfter sig. Rengør én gang ugentligt bakkens sæde igennem åbningerne i maskinens bund. Kontroller, at grebet er i kontakt med kaffeenhedens bund. Tryk på knappen PUSH for at sikre, at kaffeenheden er placeret korrekt. Kaffeenheden skal smøres en gang om måneden eller efter udløb af cirka 500 kopper. Smørefedtet til smøring af kaffeenheden kan købes hos de autoriserede servicecentre. Brug kun det medfølgende smørefedt til smøring af enhedens skinner. Kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen fyldes, og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. Sluk maskinen ved at trykke på afbryderen og trække stikket ud af stikkontakten. Tag skuffen til kafferester ud. Åbn inspektionslågen. Tag kaffeenheden ud ved at gribe fat om håndtaget og trykke på knappen «PUSH». Kaffeenheden må kun vaskes i lunkent vand uden opvaskemiddel. Fordel fedtet jævnt på de to sideskinner. Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. Sæt skuffen til kafferester på plads. Luk inspektionslågen. 14

15 AFKALKNING Det er naturligt, at der dannes kalk under brug af apparatet. Behovet for afkalkning vises på displayet, ved at symbolet på displayet tænder. Under afkalkningsprocessen må maskinen ikke slukkes eller sættes på standby. Anvend kun et afkalkningsmiddel fra Saeco. Dette er lavet specielt til kaffemaskinen, for at denne kan opretholde sin funktionalitet under hele sin levetid samt for at undgå enhver ændring af det udløbne produkt, forudsat at midlet anvendes korrekt. Vigtigt! Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel til maskinen. Inden der udføres afkalkning: - Tag Pannarello'en (hvis monteret) af damprøret som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. - Tøm drypbakken. Sæt den i maskinen, før du går videre. Vigtigt! Tag "Intenza"-filteret ud, hvis det er installeret, inden der hældes afkalkningsmiddel i. Bemærk: Hvis beholderne bliver fyldt, kan man standse udløbet midlertidigt for at tømme dem. Hvis opløsningen og/eller vand løber ud af udløbet: PAUSE: Stil vælgerknappen på ; START: Stil vælgerknappen på. Hvis opløsningen og/eller vand løber ud af damprøret: PAUSE: Stil vælgerknappen på ; START: Stil vælgerknappen på. 2 Hæld hele indholdet af flasken med koncentreret Saeco-afkalkningsmiddel i vandbeholderen, og fyld den med frisk drikkevand op til niveauet MAX. Sæt beholderen på plads igen i maskinen. 1 Sæt en passende beholder under kaffeudløbet. Sluk maskinen på knappen STAND-BY. Vent, indtil maskinen har udført skylleprocessen. 3 Kontrollér, at vælgerknappen står på. 4 Tryk og hold de 2 kaffeknapper nede samtidigt i 3 sekunder. Afkalkningscyklussen starter. 15

16 Bemærk: Hvis knappen tænder uden at blinke umiddelbart efter start, har maskinen brug for en påfyldning af kredsløbet: Drej vælgerknappen med uret til punktet. Når symbolet bliver vist, skal vælgerknappen drejes tilbage til. 10 Når symbolet vises uden at blinke på displayet, skal vandbeholderen tages ud. 11 Træk vandbeholderen ud, og skyl og fyld den med frisk drikkevand til niveauet "MAX". 5 Kontrollampen blinker for at angive, at maskinen har startet det automatiske afkalkningsprogram. Hvis kontrollampen lyser uden at blinke, betyder det, at den 1. afkalkningsfase er aktiv. 6 Sæt en tom beholder under damprøret og en under kaffeudløbet. 12 Sæt beholderen på plads igen i maskinen. Kontrollampen tænder uden at blinke for at angive, at maskinen er i skyllefasen. 7 Når knappen lyser uden at blinke, skal vælgerknappen drejes med uret til punktet. I dette tilfælde løber afkalkningsmidlet ud af damp-/ varmtvandsrøret med regelmæssige intervaller. 13 Sæt en tom beholder under damprøret og en under kaffeudløbet. Når knappen er tændt uden at blinke, skal vælgerknappen drejes med uret til punktet. 14 Når kontrollampen blinker, skal vælgerknappen stilles på. 8 Når der ikke er mere afkalkningsmiddel i vandbeholderen, blinker kontrollampen. 9 Drej vælgerknappen til midterpositionen. Tøm beholderne, der blev stillet under damprøret og under kaffeudløbet. 15 Når knappen lyser uden at blinke, skal vælgerknappen drejes med uret til punktet. I dette tilfælde løber skyllevandet uafbrudt ud af damp-/ varmtvandsrøret. 16

17 16 Når der ikke er mere skyllevand i beholderen, blinker kontrollampen. 17 Drej vælgerknappen til midterpositionen. Tøm beholderne, der blev stillet under damprøret og under kaffeudløbet. 22 Når den anden skyllecyklus er afsluttet, går maskinen i standby, og knappen blinker. Tøm beholderne, der blev stillet under damprøret og under kaffeudløbet. Hvis beholderen ikke bliver fyldt op til niveauet MAX, skal cyklussen gentages fra punkt Når symbolet vises uden at blinke på displayet, skal vandbeholderen tages ud. 23 Drej vælgerknappen til midterpositionen. 19 Træk vandbeholderen ud, og skyl og fyld den med frisk drikkevand til niveauet "MAX". 24 Fyld herefter vandbeholderen igen. 20 Sæt beholderen på plads igen i maskinen. Sæt en tom beholder under damprøret. 21 Når knappen lyser uden at blinke, skal vælgerknappen drejes med uret til punktet. Maskinen starter den anden skyllecyklus. Monter den udvendige del af Pannarello'en. Nu er afkalkningscyklussen fuldført. Start maskinen som beskrevet i brugsanvisningen, og udfør de normale opvarmnings- og skylleprocedurer. Derefter er maskinen klar til brygning af produkter. Hvis maskinen slukkes under udførelse af afkalkningscyklussen, skal cyklussen gentages fra det punkt, den blev afbrudt ved, næste gang maskinen tændes. 17

18 Afkalkningsmidlet skal bortskaffes i henhold til anvisningerne fra fabrikanten og/eller de gældende regler i landet, hvor maskinen er i brug. Efter at have udført afkalkningscyklussen skal man vaske kaffeenheden som beskrevet i afsnittet "Kaffeenhed" i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. Bemærkninger vedrørende afkalkning Forrige afsnit beskriver den korrekte procedure for afkalkning af maskinen. Din maskine er udstyret med en avanceret software, der registrerer mængden af vand, der anvendes, for at kunne give en pålidelig indikation om behov for afkalkning. Denne software er indstillet til en standard vandhårdhed. I nogle særlige tilfælde ved vi, at vandet kan være særlig hårdt (med et højt kalkindhold). Det kan gøre det nødvendigt at udføre afkalkningscyklussen med hyppigere mellemrum, uden at maskinen signalerer dette på displayet. Også selv om man kun bruger maskinen sporadisk (fx. 1 kop kaffe om dagen), anbefales det, at afkalkningscyklussen udføres med hyppigere mellemrum. I disse særlige tilfælde anbefales det at udføre afkalkningscyklussen hver 1-2. måned, også selv om maskinen ikke signalerer behovet. 18

19 BETJENINGSPANELETS DISPLAY Statussignaleringer Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af kaffebønner og udløb af varmt vand. Maskinen er i programmeringsfasen for mængden af kaffe til hver espresso. Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af formalet kaffe. Maskinen er i programmeringsfasen for mængden af kaffe til hver kop lang kaffe. Maskinen er ved at brygge 1 espresso. hurtigt Maskinen er ved at brygge 2 espressoer. Maskinen er ved at brygge 1 lang kaffe. hurtigt Maskinen er ved at brygge 2 lange kopper kaffe. 19

20 BETJENINGSPANELETS DISPLAY Meddelelsessignaleringer Maskinen varmer op til tilberedning af kaffe og udløb af varmt vand og damp. Alarmsignaleringer Drej knappen til varmt vand / damphanen i korrekt position. langsomt Kaffeenheden skal sættes i maskinen. Luk inspektionslågen. Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, indtil maskinen har udført skylningen. Tøm skuffen til kafferester. Maskinen skal afkalkes. Sæt skuffen til kafferester på plads. Maskinens vandkredsløb skal fyldes. Der mangler kaffebønner i kaffebeholderen. Efter at have fyldt beholderen kan man genstarte cyklussen. Fyld vandbeholderen. Kaffeenhed overbelastet hurtigt Kaffecyklussen annulleres. Udfør en ny kaffecyklus. UDE AF DRIFT Sluk for maskinen på afbryderkontakten (bag på maskinen) og tænd den igen. Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte servicecentret. 20

21 FEJLFINDING OG AFHJÆLPNING Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Tilslut maskinen til strømforsyningen. Kaffen er ikke varm nok. Kopperne er kolde. Opvarm kopperne med varmt vand. Der kommer hverken varmt vand eller damp ud. Hullet i damprøret er tilstoppet. Rengør hullet i damprøret med en nål. Inden damprøret rengøres skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Pannarello en (hvis monteret) er snavset. Rengør Pannarello en. Kaffen er ikke cremet. (Se bemærkning) Maskinen bruger lang til på opvarmning eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret. Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskkværnet eller for groft kværnet. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Skift kaffeblanding eller indstil kværnegraden, som beskrevet i afsnittet Indstilling af kaffekværn. Afkalk maskinen. Kaffeenheden kan ikke tages ud. Kaffeenheden sidder ikke korrekt. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen og sæt skuffen til kafferester på plads. Udløbsenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Skuffe til kafferester isat. Tag skuffen til kafferester ud, inden udløbsenheden tages ud. Maskinen kværner kaffen, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning) Kaffen er for tynd. (Se bemærkning) Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning) Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Der mangler vand. Ekstraordinært tilfælde, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Ekstraordinært tilfælde, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er for fin. Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Udløbet er tilstoppet. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (afsnittet Maskinen tages i brug for første gang eller har ikke været i brug i længere tid ). Rengør kaffeenheden (afsnittet Kaffeenhed ). Fyld kredsløbet (afsnit Maskinen tages i brug for første gang eller har ikke været i brug i længere tid ). Lad et par kopper kaffe løbe igennem, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Rengør udløbet. Lad et par kopper kaffe løbe igennem, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Skift kaffeblanding eller indstil kværnegraden, som beskrevet i afsnittet Indstilling af kaffekværn. Fyld kredsløbet (afsnit Maskinen tages i brug for første gang eller har ikke været i brug i længere tid ). Rengør kaffeenheden (afsnittet Kaffeenhed ). Rengør udløbet og udløbshullerne. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Hvis fejlen ikke findes i ovennævnte tabel eller hvis problemet ikke kan løses, rettes henvendelse til servicecentret. 21

22 TEKNISKE DATA Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Se typeskiltet på indersiden af lågen Materiale maskinlegeme Termoplast/Metal Mål (l x h x d) (mm) x 315 x 415 Vægt kg Kabellængde ,2 m Betjeningspanel På maskinens front Pannarello (kun til stede på nogle modeller) Specialudstyr til cappuccino Vandbeholder ,2 liter - Kan tages ud Kapacitet kaffebeholder (g) Kapacitet skuffe til kafferester Pumpetryk bar Kedel Rustfrit stål Sikkerhedsanordninger Termosikring BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder kravene i EF-direktiv 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på nærmeste affaldscenter for genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, bidrager man til at forhindre negative følger for miljø og sundhed, som kan opstå, hvis produktet ikke bortskaffes korrekt. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, skal man kontakte de lokale myndigheder, den offentlige rennovation eller forhandleren, hvor man har købt produktet. 22

23 23

24 11 11 Rev.00 del DA Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING R BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: C*70000275DA_01 INDHOLD INDHOLD...2 GENERELT...3 Introduktion... 3 Advarsler... 3 Forholdsregler... 3 Tilsigtet brug... 3 Fakta... 4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...5 Set

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere