BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000"

Transkript

1 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001

2 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000 er udarbejdet af Leif Andresen, Lone Hansen, Jakob Heide Petersen, John Jensen, Eigil Skov og Jan Trane Hansen, Biblioteksstyrelsen Udgivet i 2001 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Publikationen er tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Omslag: Stæhr Reklame & Marketing Typografi: Times New Roman PS Tryk: Luna Tryk, København Oplag: 550 Pris: 170,- kr. ISSN: ISBN: Elektronisk ISBN: Beretninger

3 Indhold Forord... 5 Udviklingstræk i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi... 6 Tabelforklaring Definitioner Biblioteksfællesskaber og fuldstændige betjeningsoverenskomster pr. 31. december Folkebibliotekernes virksomhed og regnskab 2000 Tabel 1: Bestand af monografier samt abonnementer på seriepublikationer Tabel 2: Tilvækst af monografier Tabel 3: Afgang af monografier Tabel 4: Udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer Tabel 5: Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån Tabel 6: Elektroniske ressourcer Tabel 7: Nye enkeltstående medier Tabel 8: Biblioteksafdelinger, besøg, lånere, åbningstider og personale Tabel 9: Regnskab Centralbibliotekernes virksomhed og regnskab 2000 Tabel 10: 10a: Bestand af monografier samt abonnementer på seriepublikationer b: Tilvækst af monografier c: Udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer d: Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån e: Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån til folkebiblioteker f: Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån til folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet g: Regnskab Tabeloverskrifter English Guide Table headings Vocabulary Register

4

5 Forord Med vedtagelsen af Lov om biblioteksvirksomhed d. 17. maj 2000 blev folkebibliotekernes materialeforpligtelse udvidet til ud over bøger og andet trykt materiale at omfatte adgang til Internettet, databaser, musikbærende materialer og multimedier. Denne udvikling i folkebibliotekernes virksomhed kan aflæses af den foreliggende folkebiblioteksstatistik for beretningsåret Ved udgangen af 2000 gav 244 af landets 245 bibliotekskommuner brugerne mulighed for adgang til Internettet i 1999 var det 183. Ligeledes stillede 244 bibliotekskommuner pc er til rådighed for publikum. Der var i alt publikumspc er på folkebibliotekerne. I gennemsnit var der ved udgangen af 2000 en publikumspc for hver indbyggere i 1999 var det en pc for hver indbyggere. I forberedelsen af biblioteksloven var en af målsætningerne at der på bibliotekerne skulle være en pc til rådighed for publikum for hver indbyggere i Bibliotekerne er således allerede tæt på målsætningen fra lovgivningsarbejdet på dette område. Folkebibliotekernes samlede udlån af materialer faldt i 2000 med ca. 0,5 mio. enheder til ca. 72,5 mio. udlån i forhold til Det er bogudlånet der er gået ned, mens udlånet af musikmaterialer, billedmaterialer og multimedier er stigende. Bøgerne er dog stadig det helt dominerende udlånsmateriale med ca. 75 % af det samlede udlån. Udlånet af børnematerialer udgjorde i 2000 ca. 35,3 % af det samlede udlån. Årsagen til det faldende bogudlån kan søges i det forhold at flere og flere biblioteksbenyttere udnytter Internettet og andre af bibliotekernes elektroniske ressourcer til selv at hente informationer i stedet for at låne materialer. Biblioteksstyrelsen har påbegyndt indhentning af opgørelser over brugen af de elektroniske ressourcer i bibliotekerne, men kun en del af bibliotekerne har indberettet disse oplysninger. Det har igen for 2000 været muligt at opgøre bibliotekernes interurbanlån. I 1999 var det på grund af omlægning af folkebiblioteksstatistikken ikke muligt at publicere valide oplysninger om bibliotekernes indbyrdes lån. I 2000 ligger folkebibliotekernes interurbanudlån til andre biblioteker 6,2 % højere end i Folkebibliotekerne får stadig færre betjeningssteder. Ved udgangen af 2000 var der 26 filialer og 7 hovedbiblioteker færre end i Fra 1990 til 2000 er antallet af betjeningssteder gået ned med ca. 22,4 %. Som hovedregel er der tale om små filialer med kort åbningstid. I den samme periode er antallet af ugentlige åbningstimer således kun faldet med ca. 3,2 %. Også folkebibliotekernes personaleforbrug er for nedadgående. Fra 1999 til 2000 er forbruget af årsværk faldet 2,1 %. Over en syvårig periode fra 1994 til 2000 har der været et samlet fald på ca. 7,1 %. Derimod fortsætter bibliotekernes indtægter med at stige, hvilket også var forudsat i forberedelsesarbejdet til biblioteksloven. I 2000 steg indtægterne med ca. 7,4 % i forhold til Indtægterne på landsplan udgjorde 13,2 % af folkebibliotekernes samlede nettodriftsudgifter i Jens Thorhauge Folkebiblioteksstatistik

6 Udviklingstræk i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 2000 Folkebibliotekernes virksomhed og økonomi I det følgende fremlægges generelle udviklingstræk i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi. Udlån Folkebibliotekernes samlede udlån var i 2000 på ca. 72,5 mio. materialeenheder. Dette tal er ca. 0,5 mio. lavere end det tilsvarende tal i 1999, se figur 1. Figuren omfatter kun oplysninger fra , da der i 1998 blev foretaget en ændring i opgørelsesmetoden med hensyn til institutionslån. Desuden er udlånet af bøger fra og med 1999 blevet opdelt i monografier og seriepublikationer, og udlånstallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med de tidligere år. Det er bogudlånet der falder, mens udlånet af musik, film og multimedier er stigende. Bøgerne er dog fortsat det helt dominerende udlånsmateriale. Bogudlånet udgør således ca. 75 % af det samlede udlån. Der er i 1999 gennemført en adskillelse af alle materialer med hensyn til bibliotekernes udlån til børn og voksne. Udlånet af børnematerialer udgør i 2000 ca. 35,3 % af det samlede udlån. Figur 1 Folkebibliotekernes udlån Seriepublikationer Andre materialer Multimediematerialer Levende billeder Musikoptagelser Lydbøger Bøger Folkebiblioteksstatistik 2000

7 Figur 2 Udlån af monografier og seriepublikationer pr. indbygger Folkebiblioteksstatistik

8 En forklaring på det faldende bogudlån kan være at folkebibliotekernes brugere i stigende grad anvender bibliotekernes elektroniske ressourcer på biblioteket eller hjemmefra via Internettet i stedet for at hjemlåne materialet. I figur 2 er folkebibliotekernes udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer pr. indbygger i betjeningsområdet illustreret. Landsgennemsnittet er 13,55 udlån pr. indbygger i I 1998 og 1999 var det henholdsvis 14,21 og 13,70 udlån pr. indbygger. Bibliotekernes elektroniske ressourcer Folkebibliotekernes materialeforpligtelse blev med Lov om biblioteksvirksomhed, der blev vedtaget den 17. maj 2000, udvidet til ud over bøger og andet trykt materiale også at omfatte Internet, databaser, musikbærende materialer og multimedier. Biblioteksstyrelsen har indhentet oplysninger om folkebibliotekernes elektroniske ressourcer. Ved udgangen af 2000 stillede 244 af landets 245 bibliotekskommuner pc er til rådighed for publikum. 244 bibliotekskommuner giver brugerne mulighed for adgang til Internettet i 1999 var det 183. Da Biblioteksstyrelsen i oktober 1996 foretog en spørgeskemaundersøgelse i alle landets folkebiblioteker, var der 81 bibliotekskommuner der gav adgang til Internettet for publikum. Der er i alt publikumspc er på folkebibliotekerne. I forberedelsen af Lov om biblioteksvirksomhed var en af målsætningerne at der på bibliotekerne i 2003 skulle være en pc for hver indbygger. Der var ved udgangen af 1999 en pc for hver indbyggere og i 2000 en for hver indbygger. Bibliotekerne er således tæt på målsætningen fra lovgivningsarbejdet inden for dette område. Af figur 3 fremgår hvor mange pc er pr. indbygger der findes i bibliotekskommunerne ved udgangen af Indberetningen af brugen af bibliotekernes elektroniske online ressourcer er påbegyndt i år 2000, men kun en del af bibliotekerne har indberettet disse oplysninger (se publikationens tabel 6). Brugen af disse ressourcer vil i de kommende år blive interessant at følge, ikke mindst i relation til udlånet af de traditionelle materialer. Folkebibliotekernes materialetilvækst og materialerudgifter Folkebibliotekernes materialetilvækst af bøger falder fra 1999 til 2000 med ca. 8%, lydbøger med ca. 25 % og gruppen andre materialer med ca. 20% mens tilvæksten af de nye obligatoriske medier, musik, film og multimedier er steget med henholdsvis 14%, 35% og 42%, ligesom antallet af abonnementer på seriepublikationer er steget med 24 %, se figur 4 og figur 5. 8 Folkebiblioteksstatistik 2000

9 Figur 3 Antal indbyggere pr. arbejdsstation i betjeningsområdet Folkebiblioteksstatistik

10 Figur 4 Folkebibliotekernes materialetilvækst af monografier Andre materialer Multimediematerialer Levende billeder Musikoptagelser Lydbøger Bøger Figur 5 Folkebibliotekernes abonnementer på seriepublikationer Det ser på denne baggrund ud til at bibliotekerne har opprioriteret de nye materialer der blev obligatoriske med vedtagelsen af den nye bibliotekslov. Denne tendens genfindes i materialeudgifternes udvikling fra 1999 til 2000 som fremgår af figur Folkebiblioteksstatistik 2000

11 Figur 6 Folkebibliotekernes udgifter til bøger og andre materialer Bøger Andre materialer Udgifterne til bøger, det vil sige alle udgifter til indkøb og indbinding af bøger, seriepublikationer og aviser, steg med ca. 3,5% i 2000 i forhold til 1999, mens udgifterne til andre materialer som f.eks. musikoptagelser, multimedier og lydbøger steg med ca. 6,7 %. Til sammenligning steg det særlige indeks for bøger som indgår i Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks med ca. 2,3 % i Udgifterne til bøger og andre materialer er i perioden steget med henholdsvis ca. 18,6% og 62,8 % i løbende priser, mens det særlige indeks for bøger er steget 16,9%. Set over denne periode er udgifterne til bøger i reelle priser kun steget marginalt, mens udgifter til andre materialer er steget markant. Den umiddelbare konsekvens af disse oplysninger synes at være at bibliotekerne prioriterer indkøbet af de nye obligatoriske medier. Folkebibliotekernes regnskaber Som følge af Lov om biblioteksvirksomhed blev det kommunale bloktilskud forøget med 20 mio. kr. i Desuden er der gennem loven givet mulighed for nye indtægtsmuligheder for folkebibliotekerne. Forøgelsen af bloktilskuddet skal anvendes til at opfylde folkebibliotekernes udvidede forpligtelse til at stille materialer til rådighed. Forøgelsen skal sammen med den forøgede egenindtjening dække kommunernes merudgifter til: indkøb af de nye materialer der omfattes af biblioteksloven de afledte driftsudgifter til klargøring og udlån af materialerne engangsudgiften til folkebibliotekernes opkobling til Internet etablering af computerarbejdspladser for brugerne udgifter til licenser til elektroniske vidensbaser udgifter til efteruddannelse af personalet i tilknytning til formidling af de nye materialer. Folkebiblioteksstatistik

12 Det øgede bloktilskud vil i 2003 ff. udgøre 80 mio. kr. årligt, mens indtægterne fra 2003 ff. fra brugerne skal udgøre ca. 60 mio. kr. for at opfylde lovens økonomiske forudsætninger. I forhold til det forøgede bloktilskud på 20 mio. kr. i 2000 er folkebibliotekernes nettodriftsudgifter steget med 49,9 mio. kr. i løbende priser fra 2.141,1 mio. kr. i 1999 til 2.191,0 mio. kr. i 2000, se figur 7. Figur 7 Folkebibliotekernes nettodriftsregnskab løbende og deflateret Løbende Deflateret Imidlertid udviser Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks en stigning på ca. 3 % fra 1999 til Den reelle ændring af folkebibliotekernes nettodriftsudgifter fra 1999 til 2000 kan således beregnes til et fald på ca. 11,7 mio. kr. Med hensyn til indtægterne stiger disse fortsat, se figur 8. I 2000 steg indtægterne med ca. 7,4% i løbende priser i forhold til Indtægterne er sammensat af bibliotekernes egenindtægter (afgifter, gebyrer, salg af ydelser etc.), tilskud fra staten (tilskud til centralbiblioteksvirksomhed, forsøgsudvikling etc.) samt eventuelle indtægter for biblioteksbetjening. Ved en lineær fremskrivning af folkebibliotekernes indtægter baseret på udviklingen siden 1994, vil målsætningen om en forøgelse af bibliotekernes indtægter på 60 mio. kr. ikke kunne nås i 2003, idet indtægtsforøgelsen kun vil udgøre ca. 21 mio. kr. Men anvendes stigningstakten i indtægterne fra på 7,4% årligt i en prognose frem til og med 2003 vil de totale merindtægter udgøre ca. 69 mio. kr. i løbende priser ved udgangen af Dette svarer til ca. 38,6 mio. kr. i faste priser hvis prognoseudviklingen deflateres med en stigningstakt på 3 % årligt. Hvor stor en andel af disse indtægter der vil komme fra brugerne, er det på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere. Sammenfattende kan det siges om folkebibliotekernes nettodriftsregnskab og deres indtægter sat i forhold i intentionerne i biblioteksloven at en stigning i de kommunale budgetter for folkebibliotekerne i 2001 ff. er nødvendig for at nå målsætningen. Det ser mere realistisk ud for at bibliotekerne skal kunne nå målet for indtægterne. 12 Folkebiblioteksstatistik 2000

13 Figur 8 Folkebibliotekernes indtægter , løbende og deflateret * 2002* 2003* Løbende Deflateret Pro. løb Pro. defl Folkebibliotekernes lånere I 1999 blev der for første gang foretaget opgørelse af bibliotekernes aktive lånere. Ved en aktiv låner forstås en låner der er registreret i bibliotekskommunens lånerregister ved beretningsårets udløb og som i det pågældende beretningsår er registreret for mindst 1 transaktion (udlån, fornyelse, aflevering, reservering, hjemkaldelse) i bibliotekets udlånssystem. Opgørelsen er opdelt på lånere fra bibliotekskommunen og lånere fra andre kommuner. Der var 180 bibliotekskommuner der foretog denne opgørelse i I gennemsnit er ca. 29,6 % af indbyggerne i disse bibliotekskommuner registreret som aktive lånere fra bibliotekskommunen. Denne procentdel varierer imidlertid fra ca. 10 % til ca. 70 %. Procentandelen for de bibliotekskommuner der har opgjort aktive lånere fremgår af figur 9. Biblioteksstyrelsen arbejder på at udforme nærmere retningslinier for opgørelse af antallet af besøgende på bibliotekerne fra ud af landets 245 bibliotekskommuner har indberettet besøgstal (se publikationens tabel 8). Betjeningssteder og åbningstimer Folkebibliotekerne får stadig færre betjeningssteder. Ved udgangen af 2000 var der 26 filialer færre end i Samtidig var der 7 hovedbiblioteker færre som følge af oprettelse af biblioteksfællesskaber. Antallet af bogbusser var uændret 52. Fra 1990 til 2000 er antallet af betjeningssteder faldet med ca. 22,4%. Faldet i ugentlige åbningstimer er imidlertid kun ca. 3,2% over den samme periode. Udviklingen i folkebibliotekernes betjeningssteder og samlede ugentlige åbningstimer ses i figur 10 og figur 11. Folkebiblioteksstatistik

14 Figur 9 Aktive lånere i procent af indbyggertallet i betjeningsområdet 14 Folkebiblioteksstatistik 2000

15 Figur 10 Antal betjeningssteder Bogbusser Filialer Hovedbiblioteker Figur 11 Folkebibliotekernes samlede ugentlige åbningstimer , Åbningstimer Personale Folkebibliotekernes personaleforbrug opgjort i årsværk er faldet 2,1% fra 1999 til Nedgangen omfatter især assistentgruppen med 3,6% og øvrigt personale med 3,0%, hvorimod bibliotekargruppen kun er gået marginalt ned i årsværksforbrug. Der har i perioden fra 1994 til 2000 været et samlet fald i folkebibliotekernes årsværksforbrug på ca. 7,1%. Udviklingen i folkebibliotekernes årsværk fra 1994 til 2000 fremgår af figur 12. Folkebiblioteksstatistik

16 Figur Folkebibliotekernes personale Bibliotekarer 2316,3 2313,2 2312,5 2276,5 2321,9 2285,2 2277,2 Assistenter 2568,3 2511,5 2510,0 2436,8 2357,1 2366,8 2282,7 Øvrigt personale 571,4 535,0 497,5 513,6 520,4 525,7 509,8 Folkebiblioteksstatistikkens datamateriale er udarbejdet af folkebibliotekerne. Regnskabs- og indbyggertal er indhentet fra Danmarks Statistik. Oplysningerne er bearbejdet og redigeret af Biblioteksstyrelsen. Udgangspunktet for opbygningen af denne statistik er standarden DS/EN ISO 2789 der er under revision. 16 Folkebiblioteksstatistik 2000

17 Tabelforklaring Tabel 1. Folkebiblioteker Bestand af monografier og abonnementer på seriepublikationer Tabellen viser bestanden af monografier, dvs. monografier som indgår i bibliotekets samlinger og stilles til rådighed for brugerne, pr. 31. december Bestanden af monografier er fordelt på bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer samt bestand af monografier i alt. Desuden viser tabellen antal abonnementer på seriepublikationer fordelt på voksne og børn, indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 fordelt på voksne og børn, samt gennemsnitsberegninger af bestand af monografier i alt pr. indbygger i betjeningsområdet fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes bestanden i tre linier: bestand for voksne, bestand for børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 2. Folkebiblioteker Tilvækst af monografier Tabellen viser tilvæksten af monografier, dvs. monografier som er indgået i bibliotekets samlinger i Tilvæksten omfatter anskaffelse ved køb, gave, udvekslingsordning eller overførsel fra andet bibliotek. Tilvæksten af monografier er fordelt på bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer samt tilvækst af monografier i alt. Desuden viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 fordelt på voksne og børn, samt gennemsnitsberegninger af tilvækst af monografier i alt pr. indbygger i betjeningsområdet fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes tilvæksten i tre linier: tilvækst til voksne, tilvækst til børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 3. Folkebiblioteker Afgang af monografier Tabellen viser afgangen af monografier, dvs. monografier som er udgået af bibliotekets samlinger i Afgangen kan fx finde sted ved kassation, svind eller overførsel til andet bibliotek. Afgangen af monografier er fordelt på bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer samt afgang af monografier i alt. Desuden viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 fordelt på voksne og børn, samt gennemsnitsberegninger af afgang af monografier i alt pr. indbygger i betjeningsområdet fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes afgangen i tre linier: afgang for voksne, afgang for børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 4. Folkebiblioteker Udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer Tabellen viser udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i Udlån og fornyelser af udlån vises som et sumtal fordelt på bøger, seriepublikationer, Folkebiblioteksstatistik

18 lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer samt udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Desuden vises fornyelser af udlån som en delsum af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Derudover vises de udlån og fornyelser, der foretages via institutioner som biblioteket betjener, som en delsum af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Desuden viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 fordelt på voksne og børn, samt gennemsnitsberegninger af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt pr. indbygger i betjeningsområdet fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes udlån og fornyelser af udlån i tre linier: udlån og fornyelser til voksne, udlån og fornyelser til børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 5. Folkebiblioteker Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån Tabellen viser interurbanlån og fornyelser af interurbanlån i Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån er opdelt på interurbanindlån og -fornyelser og interurbanudlån og -fornyelser. Yderligere er opgørelserne af interurbanlån og -fornyelser fordelt på danske folkebiblioteker, danske forskningsbiblioteker og udenlandske biblioteker. Desuden vises fornyelser af interurbanlån som en delsum af interurbanlån og -fornyelser i alt. Derudover viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold og afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 6. Folkebiblioteker Elektroniske ressourcer Tabellen indeholder oplysninger om bibliotekernes elektroniske ressourcer i Tabellen viser omfanget af bibliotekernes opkobling til Internettet, Internet-adgang til bibliotekssystemet, antal arbejdsstationer til publikumsbrug, heraf med Internetadgang, samt bestanden af online-tilgængelige titler af digitale dokumenter, elektroniske seriepublikationer i fuld tekst og databaser. Derudover vises brugen af de elektroniske ressourcer i form af antal viste dokumenter af digitale dokumenter, elektroniske seriepublikationer i fuld tekst og databaser. Endelig viser tabellen brugen af bibliotekernes websites i form af antal visits og antal sideeksponeringer (sessions). Desuden anføres indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold og afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 7. Folkebiblioteker Nye enkeltstående medier Tabellen viser bestand, tilvækst og udlån og fornyelser af udlån af videobånd, cdrom (inkl. cd er) samt dvd i Desuden viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes bestand, tilvækst og udlån og fornyelser af video- 18 Folkebiblioteksstatistik 2000

19 bånd, cd-rom (inkl. cd er) og dvd i tre linier: tal for voksne, tal for børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 8. Folkebiblioteker Biblioteksafdelinger, besøg, lånere, åbningstimer og personale Tabellen viser antal besøg i bibliotekerne, antal aktive lånere samt oplysninger om betjeningssteder, åbningstimer og personale. Desuden anføres indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar Antallet af aktive lånere i alt er fordelt på aktive lånere fra bibliotekskommunen og aktive lånere fra andre kommuner. Oplysninger om betjeningssteder og åbningstimer omfatter hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge, antal faste filialer, filialernes åbningstimer i alt pr. uge, antal bogbusser, bogbussernes åbningstimer i alt pr. uge og det totale antal åbningstimer pr. uge. Åbningstimer er opgjort som et gennemsnit af sommer- og vinteråbningstid. Desuden anføres det samlede antal institutioner uden offentlig adgang, som biblioteket betjener (sygehuse, plejehjem, børneinstitutioner, kommunale dagplejere, fængsler og arresthuse, gymnasier/hf, andre skoleformer mv.). Oplysningerne om bibliotekernes personale er opdelt på bibliotekarer, assistenter og øvrigt personale samt det samlede personaletal. Bibliotekarer omfatter faguddannede og ikke-faguddannede bibliotekarer. Assistenter omfatter (over)assistenter, biblioteksassistenter, kontorassistenter, fuldmægtige, medhjælpere, kontorelever mv. Øvrigt personale omfatter IT-personale, pedeller, chauffører, forvaltere, biblioteksbetjente, bogopsættere mv. Af det samlede personaletal anføres desuden som en delsum tal for personale, som har været ansat via beskæftigelsesordninger mv., og hvis aflønning ikke har været afholdt af bibliotekets ordinære lønkonto eller er blevet refunderet til biblioteket fra anden side. Personaletallene er opgjort i antal årsværk, beregnet som antal fuldtidsbeskæftigede med 1 decimal. I 2000 har et årsværk pr. definition svaret til bevillingstimer baseret på en normal ugentlig arbejdstid på 37 timer. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold og afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 9. Folkebiblioteker Regnskab Tabellen viser bibliotekernes bruttodriftsregnskabstal i kr. for 2000 fordelt på lønudgifter, materialeudgifter og øvrige udgifter. Desuden anføres bibliotekernes indtægter i kr., som udgør forskellen mellem brutto- og nettodriftsregnskabstal i kr., der ligeledes anføres. Der vises endvidere en opdeling af materialeudgifterne i udgifter til bøger og udgifter til andre materialer i kr. I tabellen indgår også indbyggertallet i såvel kommunen som betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 samt gennemsnitsberegninger af både brutto- og nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger i betjeningsområdet samt materialeudgift i kr. pr. indbygger i betjeningsområdet. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold og afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 10. Centralbiblioteker Virksomhed og regnskab Tabellen består af 7 deltabeller (a-g), som viser henholdsvis a) centralbibliotekernes bestand af monografier og abonnementer på seriepublikationer, b) tilvækst af Folkebiblioteksstatistik

20 monografier, c) udlån og fornyelser af udlån af monografier og seriepublikationer, d) interurbanlån og fornyelser af interurbanlån e) interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker f) interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet og g) regnskab i I alle deltabellerne vises indbyggertallet i centralbibliotekets kommunale betjeningsområde og i centralbiblioteksområdet pr. 1. januar 2001 samt antal kommuner i centralbiblioteksområdet. De tre deltabeller over centralbibliotekernes a) bestand, b) tilvækst og c) udlån og fornyelser af udlån er ensartet opbygget og viser materialerne fordelt på bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer og materialer i alt. For materialebestandens vedkommende vises endvidere antal abonnementer på seriepublikationer. For udlånenes vedkommende vises desuden fornyelser af udlån som en delsum af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Derudover vises de udlån og fornyelser, der foretages via institutioner som biblioteket betjener, som en delsum af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Desuden viser tabellerne gennemsnitsberegninger af bestand, tilvækst og udlån og fornyelser af udlån pr. indbygger i centralbibliotekets kommunale betjeningsområde. Deltabel d) viser centralbibliotekernes interurbanlån og fornyelser af interurbanlån i Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån er opdelt på interurbanindlån og -fornyelser og interurbanudlån og -fornyelser. Yderligere er opgørelserne af interurbanlån og -fornyelser fordelt på danske folkebiblioteker, danske forskningsbiblioteker og udenlandske biblioteker. Desuden vises fornyelser af interurbanlån som en delsum af interurbanlån og -fornyelser i alt. Deltabel e) viser centralbibliotekernes interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker som et sumtal fordelt på bøger, seriepublikationer, lydbøger, musikoptagelser, multimediematerialer, andre materialer samt interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker i alt. Desuden vises fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker som en delsum af interurbanudlån og -fornyelser til folkebiblioteker i alt. Deltabel f) viser centralbibliotekernes interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet. Tabelopbygningen er som beskrevet for deltabel e). Deltabel g) over centralbibliotekernes regnskab viser bruttodriftsregnskabstal i kr. for 2000 fordelt på lønudgifter, materialeudgifter og øvrige udgifter. Desuden bringes centralbibliotekernes indtægter inkl. centralbibliotekstilskuddet i kr., som udgør forskellen mellem brutto- og nettodriftsregnskabstal i kr., der ligeledes anføres. Endvidere viser tabellen centralbibliotekstilskuddet for 2000 i kr. samt centralbibliotekstilskuddets procentandel af nettodriftsregnskabet. Endelig vises gennemsnitsberegninger af både brutto- og nettodriftsregnskab i kr. pr. indbygger i centralbibliotekets kommunale betjeningsområde samt materialeudgift i kr. pr. indbygger i centralbibliotekets kommunale betjeningsområde. 20 Folkebiblioteksstatistik 2000

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001

Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001 VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Vejledning om indberetning

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Tabeloverskrifter. Folkebiblioteksstatistik 2000 279

Tabeloverskrifter. Folkebiblioteksstatistik 2000 279 Tabeloverskrifter 2000 Folkebiblioteksstatistik 2000 279 Tabeloverskrifter Tabel 1. Folkebiblioteker 2000. Bestand af monografier og abonnementer på seriepublikationer Indbyggertal i betjeningsområdet

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2015 Danmarks Statistik 10. december 2015 INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER... 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER... 19 3. VEJLEDNING TIL

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

1. Begreber og definitioner

1. Begreber og definitioner 1. Begreber og definitioner Afgang Antal materialeenheder der er udgået af samlingen i løbet af optællingsåret. Afgang kan f.eks. finde sted ved kassation, opsigelse, svind eller ved overførsel til et

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR

VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2009 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk post@bibliotekogmedier.dk Formål med statistikindsamling

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik 10.12.2015

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik 10.12.2015 VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER 2015 Danmarks Statistik 10.12.2015 INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER 19 3. VEJLEDNING TIL WEB-SKEMAET

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 er udarbejdet af Leif

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Vejledning om indberetning for Folkebiblioteker 2016

Vejledning om indberetning for Folkebiblioteker 2016 Vejledning om indberetning for Folkebiblioteker 2016 Vejledning til indberetning af biblioteksstatistik Om kort tid begynder folkebibliotekernes indberetning af data for 2016 til biblioteksstatistikken.

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER 2016 Danmarks Statistik INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER 21 3. VEJLEDNING TIL WEB-SKEMAET 24 4. VARIABELLISTE

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Sammenlignende statistik 2014 K5 Benchmarkkommuner ECO-nøgletal budgetter 2007 2011-2015 KULTUR & FRITID Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, tid og område

Læs mere

Biblioteksstyrelsens biblioteksregister Vejledning til register over danske biblioteker

Biblioteksstyrelsens biblioteksregister Vejledning til register over danske biblioteker Biblioteksstyrelsens biblioteksregister Vejledning til register over danske biblioteker Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen; 14 Elektronisk udgave Dato: 3. maj 2005 Udarbejdet af Lone Hansen, Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 De 1.522 skolebiblioteker rummer i at 42 mio. forskellige undervisningsmidler eller i gennemsnit knapt 28.000 på hvert skolebibliotek.

Læs mere

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. Punkt 9. Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. 2012-23502. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Høringsparter 26. marts 2007 J. nr. 406-1 jth Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Statens kontrakt med centralbibliotekskommunerne udløber med udgangen af

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005

Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005 Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005 af Inger Frydendahl Oktober 2005 Nyhavn 31 E 1051 K Tlf. 33 73 33 73 Fax 33 73 33 72 E-post bs@bs.dk www.bs.dk Centralbibliotekernes

Læs mere

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster Bibliotekernes krise -situationen for Rudersdal bibliotek Ole Münster Baggrund Øverste administrative chef i Det Etiske Råd, Dansk Psykologforening, Dyrenes Beskyttelse, Haveselskabet Medstifter FrivilligDanmark

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 64 Offentlig Kulturministeriet Udkast af 812. decembernovember 2004 1 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed I medfør af 4, 13, stk. 4, 20, stk. 6, 22, stk. 2, 23, stk.

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 43 Offentligt. Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 43 Offentligt. Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 43 Offentligt Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3.

Læs mere

Bibliotekernes krise. Ole Münster

Bibliotekernes krise. Ole Münster Bibliotekernes krise Ole Münster Udlån CD er 2009-2015 Udlån DVD er 2009-2015 Udlån fysiske lydbøger 2009-2015 Udlån multimediematerialer 2009-2015 Bibliotekernes materiale krise Der i dag ikke grundlag

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN?

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? STATSLIGE BIBLIOTEKER Rapport VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Evaluering af implementeringen af Lov om Biblioteksvirksomhed 19. februar 2004 Deres notater VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Rapport, Statslige

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Indledende... 2 Gem søgning på server... 2 Udlån... 3 Antal udlån pr. titel (elib-stat-13)... 3 Titler uden udlån (elib-stat-14 )... 6 Eksemplarer

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere