BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000"

Transkript

1 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001

2 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000 er udarbejdet af Leif Andresen, Lone Hansen, Jakob Heide Petersen, John Jensen, Eigil Skov og Jan Trane Hansen, Biblioteksstyrelsen Udgivet i 2001 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Publikationen er tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Omslag: Stæhr Reklame & Marketing Typografi: Times New Roman PS Tryk: Luna Tryk, København Oplag: 550 Pris: 170,- kr. ISSN: ISBN: Elektronisk ISBN: Beretninger

3 Indhold Forord... 5 Udviklingstræk i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi... 6 Tabelforklaring Definitioner Biblioteksfællesskaber og fuldstændige betjeningsoverenskomster pr. 31. december Folkebibliotekernes virksomhed og regnskab 2000 Tabel 1: Bestand af monografier samt abonnementer på seriepublikationer Tabel 2: Tilvækst af monografier Tabel 3: Afgang af monografier Tabel 4: Udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer Tabel 5: Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån Tabel 6: Elektroniske ressourcer Tabel 7: Nye enkeltstående medier Tabel 8: Biblioteksafdelinger, besøg, lånere, åbningstider og personale Tabel 9: Regnskab Centralbibliotekernes virksomhed og regnskab 2000 Tabel 10: 10a: Bestand af monografier samt abonnementer på seriepublikationer b: Tilvækst af monografier c: Udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer d: Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån e: Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån til folkebiblioteker f: Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån til folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet g: Regnskab Tabeloverskrifter English Guide Table headings Vocabulary Register

4

5 Forord Med vedtagelsen af Lov om biblioteksvirksomhed d. 17. maj 2000 blev folkebibliotekernes materialeforpligtelse udvidet til ud over bøger og andet trykt materiale at omfatte adgang til Internettet, databaser, musikbærende materialer og multimedier. Denne udvikling i folkebibliotekernes virksomhed kan aflæses af den foreliggende folkebiblioteksstatistik for beretningsåret Ved udgangen af 2000 gav 244 af landets 245 bibliotekskommuner brugerne mulighed for adgang til Internettet i 1999 var det 183. Ligeledes stillede 244 bibliotekskommuner pc er til rådighed for publikum. Der var i alt publikumspc er på folkebibliotekerne. I gennemsnit var der ved udgangen af 2000 en publikumspc for hver indbyggere i 1999 var det en pc for hver indbyggere. I forberedelsen af biblioteksloven var en af målsætningerne at der på bibliotekerne skulle være en pc til rådighed for publikum for hver indbyggere i Bibliotekerne er således allerede tæt på målsætningen fra lovgivningsarbejdet på dette område. Folkebibliotekernes samlede udlån af materialer faldt i 2000 med ca. 0,5 mio. enheder til ca. 72,5 mio. udlån i forhold til Det er bogudlånet der er gået ned, mens udlånet af musikmaterialer, billedmaterialer og multimedier er stigende. Bøgerne er dog stadig det helt dominerende udlånsmateriale med ca. 75 % af det samlede udlån. Udlånet af børnematerialer udgjorde i 2000 ca. 35,3 % af det samlede udlån. Årsagen til det faldende bogudlån kan søges i det forhold at flere og flere biblioteksbenyttere udnytter Internettet og andre af bibliotekernes elektroniske ressourcer til selv at hente informationer i stedet for at låne materialer. Biblioteksstyrelsen har påbegyndt indhentning af opgørelser over brugen af de elektroniske ressourcer i bibliotekerne, men kun en del af bibliotekerne har indberettet disse oplysninger. Det har igen for 2000 været muligt at opgøre bibliotekernes interurbanlån. I 1999 var det på grund af omlægning af folkebiblioteksstatistikken ikke muligt at publicere valide oplysninger om bibliotekernes indbyrdes lån. I 2000 ligger folkebibliotekernes interurbanudlån til andre biblioteker 6,2 % højere end i Folkebibliotekerne får stadig færre betjeningssteder. Ved udgangen af 2000 var der 26 filialer og 7 hovedbiblioteker færre end i Fra 1990 til 2000 er antallet af betjeningssteder gået ned med ca. 22,4 %. Som hovedregel er der tale om små filialer med kort åbningstid. I den samme periode er antallet af ugentlige åbningstimer således kun faldet med ca. 3,2 %. Også folkebibliotekernes personaleforbrug er for nedadgående. Fra 1999 til 2000 er forbruget af årsværk faldet 2,1 %. Over en syvårig periode fra 1994 til 2000 har der været et samlet fald på ca. 7,1 %. Derimod fortsætter bibliotekernes indtægter med at stige, hvilket også var forudsat i forberedelsesarbejdet til biblioteksloven. I 2000 steg indtægterne med ca. 7,4 % i forhold til Indtægterne på landsplan udgjorde 13,2 % af folkebibliotekernes samlede nettodriftsudgifter i Jens Thorhauge Folkebiblioteksstatistik

6 Udviklingstræk i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 2000 Folkebibliotekernes virksomhed og økonomi I det følgende fremlægges generelle udviklingstræk i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi. Udlån Folkebibliotekernes samlede udlån var i 2000 på ca. 72,5 mio. materialeenheder. Dette tal er ca. 0,5 mio. lavere end det tilsvarende tal i 1999, se figur 1. Figuren omfatter kun oplysninger fra , da der i 1998 blev foretaget en ændring i opgørelsesmetoden med hensyn til institutionslån. Desuden er udlånet af bøger fra og med 1999 blevet opdelt i monografier og seriepublikationer, og udlånstallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med de tidligere år. Det er bogudlånet der falder, mens udlånet af musik, film og multimedier er stigende. Bøgerne er dog fortsat det helt dominerende udlånsmateriale. Bogudlånet udgør således ca. 75 % af det samlede udlån. Der er i 1999 gennemført en adskillelse af alle materialer med hensyn til bibliotekernes udlån til børn og voksne. Udlånet af børnematerialer udgør i 2000 ca. 35,3 % af det samlede udlån. Figur 1 Folkebibliotekernes udlån Seriepublikationer Andre materialer Multimediematerialer Levende billeder Musikoptagelser Lydbøger Bøger Folkebiblioteksstatistik 2000

7 Figur 2 Udlån af monografier og seriepublikationer pr. indbygger Folkebiblioteksstatistik

8 En forklaring på det faldende bogudlån kan være at folkebibliotekernes brugere i stigende grad anvender bibliotekernes elektroniske ressourcer på biblioteket eller hjemmefra via Internettet i stedet for at hjemlåne materialet. I figur 2 er folkebibliotekernes udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer pr. indbygger i betjeningsområdet illustreret. Landsgennemsnittet er 13,55 udlån pr. indbygger i I 1998 og 1999 var det henholdsvis 14,21 og 13,70 udlån pr. indbygger. Bibliotekernes elektroniske ressourcer Folkebibliotekernes materialeforpligtelse blev med Lov om biblioteksvirksomhed, der blev vedtaget den 17. maj 2000, udvidet til ud over bøger og andet trykt materiale også at omfatte Internet, databaser, musikbærende materialer og multimedier. Biblioteksstyrelsen har indhentet oplysninger om folkebibliotekernes elektroniske ressourcer. Ved udgangen af 2000 stillede 244 af landets 245 bibliotekskommuner pc er til rådighed for publikum. 244 bibliotekskommuner giver brugerne mulighed for adgang til Internettet i 1999 var det 183. Da Biblioteksstyrelsen i oktober 1996 foretog en spørgeskemaundersøgelse i alle landets folkebiblioteker, var der 81 bibliotekskommuner der gav adgang til Internettet for publikum. Der er i alt publikumspc er på folkebibliotekerne. I forberedelsen af Lov om biblioteksvirksomhed var en af målsætningerne at der på bibliotekerne i 2003 skulle være en pc for hver indbygger. Der var ved udgangen af 1999 en pc for hver indbyggere og i 2000 en for hver indbygger. Bibliotekerne er således tæt på målsætningen fra lovgivningsarbejdet inden for dette område. Af figur 3 fremgår hvor mange pc er pr. indbygger der findes i bibliotekskommunerne ved udgangen af Indberetningen af brugen af bibliotekernes elektroniske online ressourcer er påbegyndt i år 2000, men kun en del af bibliotekerne har indberettet disse oplysninger (se publikationens tabel 6). Brugen af disse ressourcer vil i de kommende år blive interessant at følge, ikke mindst i relation til udlånet af de traditionelle materialer. Folkebibliotekernes materialetilvækst og materialerudgifter Folkebibliotekernes materialetilvækst af bøger falder fra 1999 til 2000 med ca. 8%, lydbøger med ca. 25 % og gruppen andre materialer med ca. 20% mens tilvæksten af de nye obligatoriske medier, musik, film og multimedier er steget med henholdsvis 14%, 35% og 42%, ligesom antallet af abonnementer på seriepublikationer er steget med 24 %, se figur 4 og figur 5. 8 Folkebiblioteksstatistik 2000

9 Figur 3 Antal indbyggere pr. arbejdsstation i betjeningsområdet Folkebiblioteksstatistik

10 Figur 4 Folkebibliotekernes materialetilvækst af monografier Andre materialer Multimediematerialer Levende billeder Musikoptagelser Lydbøger Bøger Figur 5 Folkebibliotekernes abonnementer på seriepublikationer Det ser på denne baggrund ud til at bibliotekerne har opprioriteret de nye materialer der blev obligatoriske med vedtagelsen af den nye bibliotekslov. Denne tendens genfindes i materialeudgifternes udvikling fra 1999 til 2000 som fremgår af figur Folkebiblioteksstatistik 2000

11 Figur 6 Folkebibliotekernes udgifter til bøger og andre materialer Bøger Andre materialer Udgifterne til bøger, det vil sige alle udgifter til indkøb og indbinding af bøger, seriepublikationer og aviser, steg med ca. 3,5% i 2000 i forhold til 1999, mens udgifterne til andre materialer som f.eks. musikoptagelser, multimedier og lydbøger steg med ca. 6,7 %. Til sammenligning steg det særlige indeks for bøger som indgår i Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks med ca. 2,3 % i Udgifterne til bøger og andre materialer er i perioden steget med henholdsvis ca. 18,6% og 62,8 % i løbende priser, mens det særlige indeks for bøger er steget 16,9%. Set over denne periode er udgifterne til bøger i reelle priser kun steget marginalt, mens udgifter til andre materialer er steget markant. Den umiddelbare konsekvens af disse oplysninger synes at være at bibliotekerne prioriterer indkøbet af de nye obligatoriske medier. Folkebibliotekernes regnskaber Som følge af Lov om biblioteksvirksomhed blev det kommunale bloktilskud forøget med 20 mio. kr. i Desuden er der gennem loven givet mulighed for nye indtægtsmuligheder for folkebibliotekerne. Forøgelsen af bloktilskuddet skal anvendes til at opfylde folkebibliotekernes udvidede forpligtelse til at stille materialer til rådighed. Forøgelsen skal sammen med den forøgede egenindtjening dække kommunernes merudgifter til: indkøb af de nye materialer der omfattes af biblioteksloven de afledte driftsudgifter til klargøring og udlån af materialerne engangsudgiften til folkebibliotekernes opkobling til Internet etablering af computerarbejdspladser for brugerne udgifter til licenser til elektroniske vidensbaser udgifter til efteruddannelse af personalet i tilknytning til formidling af de nye materialer. Folkebiblioteksstatistik

12 Det øgede bloktilskud vil i 2003 ff. udgøre 80 mio. kr. årligt, mens indtægterne fra 2003 ff. fra brugerne skal udgøre ca. 60 mio. kr. for at opfylde lovens økonomiske forudsætninger. I forhold til det forøgede bloktilskud på 20 mio. kr. i 2000 er folkebibliotekernes nettodriftsudgifter steget med 49,9 mio. kr. i løbende priser fra 2.141,1 mio. kr. i 1999 til 2.191,0 mio. kr. i 2000, se figur 7. Figur 7 Folkebibliotekernes nettodriftsregnskab løbende og deflateret Løbende Deflateret Imidlertid udviser Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks en stigning på ca. 3 % fra 1999 til Den reelle ændring af folkebibliotekernes nettodriftsudgifter fra 1999 til 2000 kan således beregnes til et fald på ca. 11,7 mio. kr. Med hensyn til indtægterne stiger disse fortsat, se figur 8. I 2000 steg indtægterne med ca. 7,4% i løbende priser i forhold til Indtægterne er sammensat af bibliotekernes egenindtægter (afgifter, gebyrer, salg af ydelser etc.), tilskud fra staten (tilskud til centralbiblioteksvirksomhed, forsøgsudvikling etc.) samt eventuelle indtægter for biblioteksbetjening. Ved en lineær fremskrivning af folkebibliotekernes indtægter baseret på udviklingen siden 1994, vil målsætningen om en forøgelse af bibliotekernes indtægter på 60 mio. kr. ikke kunne nås i 2003, idet indtægtsforøgelsen kun vil udgøre ca. 21 mio. kr. Men anvendes stigningstakten i indtægterne fra på 7,4% årligt i en prognose frem til og med 2003 vil de totale merindtægter udgøre ca. 69 mio. kr. i løbende priser ved udgangen af Dette svarer til ca. 38,6 mio. kr. i faste priser hvis prognoseudviklingen deflateres med en stigningstakt på 3 % årligt. Hvor stor en andel af disse indtægter der vil komme fra brugerne, er det på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere. Sammenfattende kan det siges om folkebibliotekernes nettodriftsregnskab og deres indtægter sat i forhold i intentionerne i biblioteksloven at en stigning i de kommunale budgetter for folkebibliotekerne i 2001 ff. er nødvendig for at nå målsætningen. Det ser mere realistisk ud for at bibliotekerne skal kunne nå målet for indtægterne. 12 Folkebiblioteksstatistik 2000

13 Figur 8 Folkebibliotekernes indtægter , løbende og deflateret * 2002* 2003* Løbende Deflateret Pro. løb Pro. defl Folkebibliotekernes lånere I 1999 blev der for første gang foretaget opgørelse af bibliotekernes aktive lånere. Ved en aktiv låner forstås en låner der er registreret i bibliotekskommunens lånerregister ved beretningsårets udløb og som i det pågældende beretningsår er registreret for mindst 1 transaktion (udlån, fornyelse, aflevering, reservering, hjemkaldelse) i bibliotekets udlånssystem. Opgørelsen er opdelt på lånere fra bibliotekskommunen og lånere fra andre kommuner. Der var 180 bibliotekskommuner der foretog denne opgørelse i I gennemsnit er ca. 29,6 % af indbyggerne i disse bibliotekskommuner registreret som aktive lånere fra bibliotekskommunen. Denne procentdel varierer imidlertid fra ca. 10 % til ca. 70 %. Procentandelen for de bibliotekskommuner der har opgjort aktive lånere fremgår af figur 9. Biblioteksstyrelsen arbejder på at udforme nærmere retningslinier for opgørelse af antallet af besøgende på bibliotekerne fra ud af landets 245 bibliotekskommuner har indberettet besøgstal (se publikationens tabel 8). Betjeningssteder og åbningstimer Folkebibliotekerne får stadig færre betjeningssteder. Ved udgangen af 2000 var der 26 filialer færre end i Samtidig var der 7 hovedbiblioteker færre som følge af oprettelse af biblioteksfællesskaber. Antallet af bogbusser var uændret 52. Fra 1990 til 2000 er antallet af betjeningssteder faldet med ca. 22,4%. Faldet i ugentlige åbningstimer er imidlertid kun ca. 3,2% over den samme periode. Udviklingen i folkebibliotekernes betjeningssteder og samlede ugentlige åbningstimer ses i figur 10 og figur 11. Folkebiblioteksstatistik

14 Figur 9 Aktive lånere i procent af indbyggertallet i betjeningsområdet 14 Folkebiblioteksstatistik 2000

15 Figur 10 Antal betjeningssteder Bogbusser Filialer Hovedbiblioteker Figur 11 Folkebibliotekernes samlede ugentlige åbningstimer , Åbningstimer Personale Folkebibliotekernes personaleforbrug opgjort i årsværk er faldet 2,1% fra 1999 til Nedgangen omfatter især assistentgruppen med 3,6% og øvrigt personale med 3,0%, hvorimod bibliotekargruppen kun er gået marginalt ned i årsværksforbrug. Der har i perioden fra 1994 til 2000 været et samlet fald i folkebibliotekernes årsværksforbrug på ca. 7,1%. Udviklingen i folkebibliotekernes årsværk fra 1994 til 2000 fremgår af figur 12. Folkebiblioteksstatistik

16 Figur Folkebibliotekernes personale Bibliotekarer 2316,3 2313,2 2312,5 2276,5 2321,9 2285,2 2277,2 Assistenter 2568,3 2511,5 2510,0 2436,8 2357,1 2366,8 2282,7 Øvrigt personale 571,4 535,0 497,5 513,6 520,4 525,7 509,8 Folkebiblioteksstatistikkens datamateriale er udarbejdet af folkebibliotekerne. Regnskabs- og indbyggertal er indhentet fra Danmarks Statistik. Oplysningerne er bearbejdet og redigeret af Biblioteksstyrelsen. Udgangspunktet for opbygningen af denne statistik er standarden DS/EN ISO 2789 der er under revision. 16 Folkebiblioteksstatistik 2000

17 Tabelforklaring Tabel 1. Folkebiblioteker Bestand af monografier og abonnementer på seriepublikationer Tabellen viser bestanden af monografier, dvs. monografier som indgår i bibliotekets samlinger og stilles til rådighed for brugerne, pr. 31. december Bestanden af monografier er fordelt på bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer samt bestand af monografier i alt. Desuden viser tabellen antal abonnementer på seriepublikationer fordelt på voksne og børn, indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 fordelt på voksne og børn, samt gennemsnitsberegninger af bestand af monografier i alt pr. indbygger i betjeningsområdet fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes bestanden i tre linier: bestand for voksne, bestand for børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 2. Folkebiblioteker Tilvækst af monografier Tabellen viser tilvæksten af monografier, dvs. monografier som er indgået i bibliotekets samlinger i Tilvæksten omfatter anskaffelse ved køb, gave, udvekslingsordning eller overførsel fra andet bibliotek. Tilvæksten af monografier er fordelt på bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer samt tilvækst af monografier i alt. Desuden viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 fordelt på voksne og børn, samt gennemsnitsberegninger af tilvækst af monografier i alt pr. indbygger i betjeningsområdet fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes tilvæksten i tre linier: tilvækst til voksne, tilvækst til børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 3. Folkebiblioteker Afgang af monografier Tabellen viser afgangen af monografier, dvs. monografier som er udgået af bibliotekets samlinger i Afgangen kan fx finde sted ved kassation, svind eller overførsel til andet bibliotek. Afgangen af monografier er fordelt på bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer samt afgang af monografier i alt. Desuden viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 fordelt på voksne og børn, samt gennemsnitsberegninger af afgang af monografier i alt pr. indbygger i betjeningsområdet fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes afgangen i tre linier: afgang for voksne, afgang for børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 4. Folkebiblioteker Udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer Tabellen viser udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i Udlån og fornyelser af udlån vises som et sumtal fordelt på bøger, seriepublikationer, Folkebiblioteksstatistik

18 lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer samt udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Desuden vises fornyelser af udlån som en delsum af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Derudover vises de udlån og fornyelser, der foretages via institutioner som biblioteket betjener, som en delsum af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Desuden viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 fordelt på voksne og børn, samt gennemsnitsberegninger af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt pr. indbygger i betjeningsområdet fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes udlån og fornyelser af udlån i tre linier: udlån og fornyelser til voksne, udlån og fornyelser til børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 5. Folkebiblioteker Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån Tabellen viser interurbanlån og fornyelser af interurbanlån i Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån er opdelt på interurbanindlån og -fornyelser og interurbanudlån og -fornyelser. Yderligere er opgørelserne af interurbanlån og -fornyelser fordelt på danske folkebiblioteker, danske forskningsbiblioteker og udenlandske biblioteker. Desuden vises fornyelser af interurbanlån som en delsum af interurbanlån og -fornyelser i alt. Derudover viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold og afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 6. Folkebiblioteker Elektroniske ressourcer Tabellen indeholder oplysninger om bibliotekernes elektroniske ressourcer i Tabellen viser omfanget af bibliotekernes opkobling til Internettet, Internet-adgang til bibliotekssystemet, antal arbejdsstationer til publikumsbrug, heraf med Internetadgang, samt bestanden af online-tilgængelige titler af digitale dokumenter, elektroniske seriepublikationer i fuld tekst og databaser. Derudover vises brugen af de elektroniske ressourcer i form af antal viste dokumenter af digitale dokumenter, elektroniske seriepublikationer i fuld tekst og databaser. Endelig viser tabellen brugen af bibliotekernes websites i form af antal visits og antal sideeksponeringer (sessions). Desuden anføres indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold og afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 7. Folkebiblioteker Nye enkeltstående medier Tabellen viser bestand, tilvækst og udlån og fornyelser af udlån af videobånd, cdrom (inkl. cd er) samt dvd i Desuden viser tabellen indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar 2001fordelt på voksne og børn. Børn omfatter aldersgruppen 0 til og med 13 år. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold. For hver kommune bringes bestand, tilvækst og udlån og fornyelser af video- 18 Folkebiblioteksstatistik 2000

19 bånd, cd-rom (inkl. cd er) og dvd i tre linier: tal for voksne, tal for børn og en total for voksne og børn. Tabellen afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 8. Folkebiblioteker Biblioteksafdelinger, besøg, lånere, åbningstimer og personale Tabellen viser antal besøg i bibliotekerne, antal aktive lånere samt oplysninger om betjeningssteder, åbningstimer og personale. Desuden anføres indbyggertallet i betjeningsområdet pr. 1. januar Antallet af aktive lånere i alt er fordelt på aktive lånere fra bibliotekskommunen og aktive lånere fra andre kommuner. Oplysninger om betjeningssteder og åbningstimer omfatter hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge, antal faste filialer, filialernes åbningstimer i alt pr. uge, antal bogbusser, bogbussernes åbningstimer i alt pr. uge og det totale antal åbningstimer pr. uge. Åbningstimer er opgjort som et gennemsnit af sommer- og vinteråbningstid. Desuden anføres det samlede antal institutioner uden offentlig adgang, som biblioteket betjener (sygehuse, plejehjem, børneinstitutioner, kommunale dagplejere, fængsler og arresthuse, gymnasier/hf, andre skoleformer mv.). Oplysningerne om bibliotekernes personale er opdelt på bibliotekarer, assistenter og øvrigt personale samt det samlede personaletal. Bibliotekarer omfatter faguddannede og ikke-faguddannede bibliotekarer. Assistenter omfatter (over)assistenter, biblioteksassistenter, kontorassistenter, fuldmægtige, medhjælpere, kontorelever mv. Øvrigt personale omfatter IT-personale, pedeller, chauffører, forvaltere, biblioteksbetjente, bogopsættere mv. Af det samlede personaletal anføres desuden som en delsum tal for personale, som har været ansat via beskæftigelsesordninger mv., og hvis aflønning ikke har været afholdt af bibliotekets ordinære lønkonto eller er blevet refunderet til biblioteket fra anden side. Personaletallene er opgjort i antal årsværk, beregnet som antal fuldtidsbeskæftigede med 1 decimal. I 2000 har et årsværk pr. definition svaret til bevillingstimer baseret på en normal ugentlig arbejdstid på 37 timer. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold og afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 9. Folkebiblioteker Regnskab Tabellen viser bibliotekernes bruttodriftsregnskabstal i kr. for 2000 fordelt på lønudgifter, materialeudgifter og øvrige udgifter. Desuden anføres bibliotekernes indtægter i kr., som udgør forskellen mellem brutto- og nettodriftsregnskabstal i kr., der ligeledes anføres. Der vises endvidere en opdeling af materialeudgifterne i udgifter til bøger og udgifter til andre materialer i kr. I tabellen indgår også indbyggertallet i såvel kommunen som betjeningsområdet pr. 1. januar 2001 samt gennemsnitsberegninger af både brutto- og nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger i betjeningsområdet samt materialeudgift i kr. pr. indbygger i betjeningsområdet. Tabellen er opbygget i kommunekodeorden med angivelse af amtsligt tilhørsforhold og afsluttes med totaltal for hele landet. Tabel 10. Centralbiblioteker Virksomhed og regnskab Tabellen består af 7 deltabeller (a-g), som viser henholdsvis a) centralbibliotekernes bestand af monografier og abonnementer på seriepublikationer, b) tilvækst af Folkebiblioteksstatistik

20 monografier, c) udlån og fornyelser af udlån af monografier og seriepublikationer, d) interurbanlån og fornyelser af interurbanlån e) interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker f) interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet og g) regnskab i I alle deltabellerne vises indbyggertallet i centralbibliotekets kommunale betjeningsområde og i centralbiblioteksområdet pr. 1. januar 2001 samt antal kommuner i centralbiblioteksområdet. De tre deltabeller over centralbibliotekernes a) bestand, b) tilvækst og c) udlån og fornyelser af udlån er ensartet opbygget og viser materialerne fordelt på bøger, lydbøger, musikoptagelser, levende billeder, multimediematerialer, andre materialer og materialer i alt. For materialebestandens vedkommende vises endvidere antal abonnementer på seriepublikationer. For udlånenes vedkommende vises desuden fornyelser af udlån som en delsum af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Derudover vises de udlån og fornyelser, der foretages via institutioner som biblioteket betjener, som en delsum af udlån og fornyelser af monografier og seriepublikationer i alt. Desuden viser tabellerne gennemsnitsberegninger af bestand, tilvækst og udlån og fornyelser af udlån pr. indbygger i centralbibliotekets kommunale betjeningsområde. Deltabel d) viser centralbibliotekernes interurbanlån og fornyelser af interurbanlån i Interurbanlån og fornyelser af interurbanlån er opdelt på interurbanindlån og -fornyelser og interurbanudlån og -fornyelser. Yderligere er opgørelserne af interurbanlån og -fornyelser fordelt på danske folkebiblioteker, danske forskningsbiblioteker og udenlandske biblioteker. Desuden vises fornyelser af interurbanlån som en delsum af interurbanlån og -fornyelser i alt. Deltabel e) viser centralbibliotekernes interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker som et sumtal fordelt på bøger, seriepublikationer, lydbøger, musikoptagelser, multimediematerialer, andre materialer samt interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker i alt. Desuden vises fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker som en delsum af interurbanudlån og -fornyelser til folkebiblioteker i alt. Deltabel f) viser centralbibliotekernes interurbanudlån og fornyelser af interurbanudlån til folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet. Tabelopbygningen er som beskrevet for deltabel e). Deltabel g) over centralbibliotekernes regnskab viser bruttodriftsregnskabstal i kr. for 2000 fordelt på lønudgifter, materialeudgifter og øvrige udgifter. Desuden bringes centralbibliotekernes indtægter inkl. centralbibliotekstilskuddet i kr., som udgør forskellen mellem brutto- og nettodriftsregnskabstal i kr., der ligeledes anføres. Endvidere viser tabellen centralbibliotekstilskuddet for 2000 i kr. samt centralbibliotekstilskuddets procentandel af nettodriftsregnskabet. Endelig vises gennemsnitsberegninger af både brutto- og nettodriftsregnskab i kr. pr. indbygger i centralbibliotekets kommunale betjeningsområde samt materialeudgift i kr. pr. indbygger i centralbibliotekets kommunale betjeningsområde. 20 Folkebiblioteksstatistik 2000

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

1. Begreber og definitioner

1. Begreber og definitioner 1. Begreber og definitioner Afgang Antal materialeenheder der er udgået af samlingen i løbet af optællingsåret. Afgang kan f.eks. finde sted ved kassation, opsigelse, svind eller ved overførsel til et

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR

VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2009 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk post@bibliotekogmedier.dk Formål med statistikindsamling

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: &9(+)816à()&-&0-8)/)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området:

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Reglementer i bibliotekerne

Reglementer i bibliotekerne B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne BS VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR Side 1 af 5 FØRSTE VERSION - 17. MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: %8'*(7205c'(%,%/,27(.(5 %HVNULYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området:

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015 1 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere