REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C"

Transkript

1 Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning ) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse 5) Beboerundersøgelse 6) Indkomne forslag 7) Valg af formand for 2 år På valg er: Poul Ankersen 8) Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år På valg er: - Ole Østergaard - Lone Terkildsen - Niels Skov Nielsen - Tonny Mikkelsen 9) Valg af 3 suppleanter for 1 år - Anker Aagaard - Kirsten Nielsen - Ulla Elisabeth F. Christiansen 10) Valg af medlemmer til udvalg a) Orientering fra organisationsbestyrelsen b) Valg af udvalgsmedlemmer i) Vedtægtsudvalg/lovudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej ii) IT- og antenneudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade iii) Energi- og forsyningsudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Lars Haahr Mortensen, afdeling 22 Olaf Rudes Vej iv) Boligsocialt arbejde 2 medlemmer for 2 år På valg er Jonna Lausen, afdeling 38 Tranbjergparken Yderligere et medlem skal vælges. v) Kursusudvalg Ingen på valg vi) Kunstudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Dora Uldall, afdeling 20 Elverdalsparken 1

2 vii) Fritidsudvalg 2 medlemmer for 2 år - Mogens Andersen, afdeling 9 Saralystparken II - Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget viii) Kredsarrangementer Valg af 30 medlemmer for 1år 11) Valg af revisor 12) Eventuelt Poul Ankersen bød velkommen og bad de fremmødte om at synge sangen som står på bagsiden af det udsendte hæfte. Herefter præsenterede Poul Ankersen de fremmødte gæster: - Martin Krabbe ALBOA Inside - Poul Fisker ALBOA Inside - Tekla Pryds ALBOA s boligsociale udvalg - Birte Rerup Visitationsudvalget Slutteligt blev ALBOA s organisationsbestyrelse præsenteret. Ad pkt. 1 Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet I forbindelse med godkendelse af forretningsordenen præciserede Poul Ankersen at der godt kan stemmes på færre personer end dem der skal vælges jf. forretningsordenens pkt. 8. Forretningsordenen blev godkendt. Ad pkt. 2 Valg af 2 dirigenter Poul Ankersen foreslog Freddy N. Poulsen fra afdeling 68 Holme Parkvej og Bent Neergaard fra afdeling 34 Vårkjærparken. Der var ikke andre forslag. Dirigenterne takkede for valget og oplyste at der var 68 stemmeberettigede til stede (blev senere rettet til 70) samt 10 afdelingsbestyrelsesmedlemmer uden stemmeret (blev senere rettet til 11). Dirigenterne konstaterede at mødet var lovligt indvarslet i h.t. ALBOA s vedtægter. Dagsordenen blev oplæst og godkendt. Stemmeudvalg blev nedsat: Kjeld Jespersen, seniorkonsulent, ALBOA Jonas Magleby Bargholz, afdeling 34 Vårkjærparken John Lykke, afdeling 16 Høvænget 2

3 Ad pkt. 3 Orientering fra organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning blev suppleret med en mundtlig beretning, aflagt af Poul Ankersen: INDLEDNING Bestyrelsens samlede beretning for det senest forløbne beretningsår består af den skriftlige del, som er blevet udsendt til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og af den følgende mundtlige, som uddyber og kommenterer udvalgte afsnit fra den skriftlige beretning. Den mundtlige beretning vil ikke følge den skriftlige beretnings hovedafsnitsopdeling slavisk og præcist, idet vi også i år har fået en meget omfangs- og detaljerig skriftlig beretning, så en del af denne vil ikke blive kommenteret yderligere. Beretningen egner sig også glimrende som et lille minileksikon, når man lige står og mangler en oplysning om ALBOA, hvad enten det drejer sig om administrationen, ejendomsfunktionærerne, beboerdemokratiet osv. Rent layoutmæssigt og æstetisk har vi fået en meget flot beretning i en opsætning, som øger læselysten. Der er lavet et flot stykke arbejde i Grafisk afdelingen. ORGANISATIONEN Pensionistfest 2013 Vi begynder i det festlige hjørne, dog med et lille anstrøg af alvor. I år kan pensionistfesten som jeg tør godt sige institution fejre sit 40 års jubilæum. Jeg ved ikke om Grethe Staunskjær og hele hendes hold har været med helt fra starten; men det er da i hvert fald tæt på. Desværre bliver arrangørerne også ældre og nu vil dele af holdet herunder Grethe pensioneres ; så der skal nye kræfter til. Vi vil gerne, om der er nogle friske afdelingsbestyrelsesmedlemmer unge såvel som ældre som kan træde til og videreføre denne populære tradition. Organisationsbestyrelsen har talt om muligheden af, at transportdelen, altså busbestilling m.v. eventuelt kunne klares af vor administration, og det gamle har indvilget i at give råd og vejledning på konsulentbasis en tid, indtil en ny ledelse med flere er trådt til. Genopretningsplaner Og vi er blevet pålagt at lave planer for, hvorledes mankoen finansieres. Disse planer blev forelagt Aarhus kommune på styringsdialogmødet i december Nu er kommunen vendt tilbage og vil ikke acceptere vore planer for genopretning. Vort oplæg er gået ud på, at vi vil genere beboerne mindst muligt. Derfor har vi udarbejdet en model baseret på afdragsfrihed i en periode på 10 år for nogle få afdelinger, som skal have gennemført en renovering. I en af afdelingerne vil huslejen stige med 20,- kr. pr. m 2, når renoveringen er gennemført, såfremt der er afdragsfrihed på lånet i 10 år. Efter afdragsfrihedens ophør stiger huslejen yderligere med 10,- kr. pr.m 2. for to år senere at falde en smule. Skal der derimod, som kommunen nu forlanger afdrages på lånene fra dag et vil huslejen stige med hele 75,- kr. pr. m 2 for efter 10 år at falde med omkring kr. 50,- kr. pr. m 2 og efter yderligere to år viser beregningerne et yderligere fald på omkring 17,- kr. pr. m 2 Der er altså store udsving i lejen i den kommunale model. Og med en sådan brat huslejestigning risikerer vi, at beboermødet beslutter sig for ikke at gennemføre en renovering, hvorved vore boliger langsomt går i forfald. Det er en mærkelig kommunal holdning, hvor der råbes på billigere boliger, og så forsøger man at skabe billige boliger, hvorefter modargumentet er: huslejen kan godt bære noget mere. Det er klart, at vi ikke vil finde os i den kommunale indblanding. 3

4 Det er jo ikke meningen, at de kommunale embedsmænd skal ind og detailstyre boligforeningernes afdelingers økonomi. Vi har naturligvis lagt en slagplan for det videre forløb, såfremt embedsmændene ikke vil tage imod fornuft. Den vil bl.a. involvere møde med byrådspolitikere, artikler i ALBOA Inside og dagspressen, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Ungdomspensionen Rundhøj Salget. er som anført i den skriftlige beretning, trukket noget ud. Her anfører vi, at fristen for købsaftalen er skudt ud til den 15. april; nu viser det sig så, at der mangler en byggetilladelse, og denne mangel bevirker en yderligere udskydelse, nemlig til den 15. juni Generationsskiftet Generationsskiftet går fortsat planmæssigt. Ved udgangen af 2013 tiltrådte Jens Møller som souschef efter Kjeld Jespersen, som fortsætter som seniorkonsulent nogen tid endnu. Når John Jensen fratræder med udgangen af 2015, skal Jens så overtage direktørposten. OM ALBOA Dette afsnit har karakter af et opslagsværk, så der skal ikke knyttes kommentarer hertil. Men det er et praktisk stykke værktøj, hvis man vil finde ud af, hvem der sidder i bestyrelsen for en bestemt afdeling. UDVALGENE Byggeudvalget Vor administrationsbygning er endelig færdigombygget. Der var nogle forhindringer undervejs bl.a. en entreprenørs konkurs, som betød, at vi skulle ud i en ny licitation inden byggeriet kunne fortsætte. Og her den 9. maj havde vi reception med rundgang i huset, samt en lille en til halsen og lidt forplejning. Alle syntes, at vi havde fået en god administrationsbygning. Det skal siges, at nu er det slut med udvidelser. Byggeprocenten er brugt helt op. Som en konsekvens af, at vi nu har fået mere plads, vil det også være muligt igen at oplære kontorelever. Der er planlagt ansættelse af en elev i eftersommeren i år og til næste år. I Saralystparken ombygges den tidligere brugs til tre lejligheder og to gæsteværelser. Rybo en ungdomsboligafdeling ombygges fra 15 værelser til 10 lejligheder, bl.a. i erkendelse af, at tiden er løbet fra værelser med fælleskøkken og fælles bad og toilet. Samtidig udskiftes taget. Der er ligeledes gang i renoveringer. Ikke mindre end 20 afdelinger får eller har fået en overhaling af den ene eller anden art. Under nybyggeri skal det også nævnes, at Svaneparken i Galten et projekt, der omfatter 41 boliger og et fælleshus til 83 mio.kr. kommer til byrådsbehandling i Skanderborg kommune den 28. maj. Så kan vi regner med at stikke spaden i jorden i Kunstudvalget har afsluttet registreringen af foreningens mangfoldige kunstværker, hvorefter de af hensyn til forsikringen skal vurderes. 4

5 Kursusudvalget Har netop afsluttet første del af et nyt dirigentkursus. Første del indeholdt teorien og blev ledet af Søren Madsen fra BL. Sørens indlæg var krydret med mange oplevelser fra det virkelige dirigentliv. Ligeledes øvelser, hvoraf enkelte var så svære, at selv erfarne dirigenter kunne komme i tvivl. De øvrige tre dele består i et praktikforløb, hvor de vordende dirigenter kommer ud i det virkelige liv til afdelingsmøderne i september, hvor de så i mindre og større grad skal være hjælpedirigenter sammen med en erfaren. Vi håber afdelingsmøderne vil tage godt imod vore praktikanter. Desværre var der kun otte deltagere på kurset; men otte i et dirigentkorps vil kunne aflaste organisationsbestyrelsesmedlemmerne på sigt. BOLIGAFDELINGERNE Afdelingsmøder På vore afdelingsmøder i 2013 var der som sædvanlig fremsat mange forslag om alt fra husdyrhold til renoveringsprojekter. Deltagelsen ved afdelingsmøderne svinger meget. som det fremgår af oversigten på siderne Fra enkelte afdelinger foreligger der ikke tal på antal personer og husstande. Jeg skal opfordre afdelingsbestyrelserne om at være opmærksomme på, at disse tal bliver indberettet. Afdelingsregnskaber og budgetter Afdelingernes regnskaber må siges at være tilfredsstillende: 65 afdelinger med overskud og 15 med underskud. Ligeledes er der grund til tilfredshed med budgetterne, som udviser en gennemsnitlig stigning på 1,33 %. Hele 10 afdelinger har uændret husleje i Ejendomsskatter retur Vort samarbejde med Rafn og Søn har stået på siden Firmaet hjælper os med at finde frem til det rette ejendomsskattegrundlag og dermed til, at vi ikke betaler for meget i ejendomsskat. I 2013 resulterede firmaets arbejde i, at vore afdelinger fik en samlet tilbagebetaling efter konsulenthonorar på 4,3 mio. Flere af sagerne er anket til Vurderingsankenævnet og det kan forventes, at der kommer endnu flere penge tilbage til afdelingerne. Opfølgning på debitorer Også på en anden front arbejder vi med en ekstern samarbejdspartner i forsøget på at få udestående beløb hjem. Det er firmaet Lindorff Group, som hjælper os med at få fraflytningsregninger drevet ind. Vore afdelinger har i perioden 2008 til 2013 fået 2,3 mio.kr. netto retur. Lindorff har for dette arbejde fået 1,9 mio.kr. Formuepleje Vores formue forvaltes for tiden af tre kapitalforvaltere nemlig Alm. Brand Bank, Nykredit Bank og Sydbank. Formuen udgør næsten 412 mio.kr., som det tre formueforvaltere skal søge forrentet bedst muligt.om en 3 4 år vurderes formueforvalterne og den dårligste skiftes ud med en ny. Årets resultat i 2013 på 1,25 % er måske ikke imponerende; men da vi kun må investere vores formue beboernes penge i sikre papirer stats- og realkreditobligationer er resultatet set i lyset af den lave markedsrente på disse papirer ikke så ringe endda. Lovgivningen forhindrer os i at investere i aktier, som jo, når det går godt er mere givtige, men som kan være risikable i nedgangstider. 5

6 ADMINISTRATIONEN Opremsningen på side 45 under rubrikken personaleadministration af fra- og tiltrådte medarbejdere i indtil 1. januar 2014, kan suppleres med, at Mette Jørgensen er ansat som boligsocial koordinator, Peter Madsen er ansat i projektafdelingen, Hans Christian Nielsen bedre kendt som H. C. er fratrådt som områdeleder i Håndværkerparken, og Claus Boch er ansat i hans stilling. Boligsocialt arbejde I flere afdelinger finder der bolig socialt arbejde sted: Det er i P4, på Rundhøj, i Vejlby Vest og i Viby Syd. P4 I P4 er bestyrelsen blevet reorganiseret og aktiviteterne er kommet ind i en god gænge med nye aktiviteter såsom LAN-party og juletræsfest m.v. Rundhøj På Rundhøj er der faldet lidt mere ro på efter at området havde været plaget af bandegrupperinger, som gjorde beboerne utrygge. Fælleshuset er kommet godt i gang og mange beboere har glæde af aktiviteterne. Vejlby Vest I Vejlby Vest vokser beboerrådgiverens individuelle rådgivning, da flere og flere beboere rammes af fattigdomsproblemer. Afdelingen er kommet på Boligministeriets liste over boligafdelinger, som kan indføre kombineret udlejning. Her kan ansøgere på forskellige overførselsindkomster nægtes tildeling af boliger i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har indtaget den prisværdige holdning, at man ikke vil medvirke til at udelukke mennesker fra afdelingen alene af den årsag, at de modtager ydelser fra det offentlige. Viby Syd I Viby Syd sker der også meget. I søndervangen renoveres afd. 24 Søndervangens I afsnit. Gården som har været fælleshus i mange år, er nu så nedslidt, at den vil blive jævnet med jorden og erstattet af et nyt fælleshus, hvor Realdaniafonden har bevilget et tilskud på knap 7 mio.kr. Selvfølgelig under forudsætning af at et kommende beboermøde vedtager dette. Vore tre afdelinger i Viby Syd og Rosenhøj ansøger igen Landsbyggefonden om tilskud til den boligsociale indsats, idet den nuværende bevilling udløber med udgangen af i år. Servicectjek af økonomien I samarbejde med BRF-kredit har vi indgået en aftale om, at to BRF kreditmedarbejdere en gang om måneden tager i mod beboere med økonomiske problemer. Man vil således kunne få rådgivning om budgetlægning og meget andet. Det skulle bl.a. gerne være med til at forårsage en nedgang i huslejerykkere og i den sidste ende reducere antallet af udsættelser. Rådgivningen foregår på neutral grund i sognegården i Viby. IT-afdelingen Ombygningen af administrationsbygningen har også skabt ekstra travlhed i IT-afdelingen. PC-ere skulle flyttes frem og tilbage mange gange, og der er blevet indkøbt nye pc-ere, som har reduceret strømforbruget på pc-området med 85 %. Hele indscanningen af beboermapperne har også været et kæmpeprojekt, som dog har været outsourcet til BOAS-specialisterne, som har indscannet over stykker papir. Samarbejdet med BOAS, som beskæftiger personale medautisme og Aspergers syndrom er igen et eksempel på, at ALBOA tager socialt ansvar. 6

7 Grafisk afdeling skiftede i 2013 navn fra Infoafdelingen. Dette har givet arbejdsro. Tidligere blev mange telefoner sat ind til Info-afdelingen fra vort call-center. Men selv om medarbejderne der er kreative, tror vi ikke på, at de kan forklare en beboer, hvad ud amortiserede låneydelser er. Afdelingen har bl.a. meget andet sat beretningen op. Det er virkelig flot lavet, det giver lyst til at læse det til tider lidt indviklede stof, som der også kan være i en beretning. Vi skal i den forbindelse lige minde om de nye eller forholdsvis nye regler om, at dagsordner for og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder skal offentliggøres for beboerne, og det kniber det da vist noget med. Se på side 51 i beretningen, hvordan man gør. Vi ved selvfølgelig godt, at nogle afdelinger selv skriver og uddeler referater til beboerne (sendes til så hjælper ledelsessekretariatet med at få det på hjemmesiden. ref.) Medarbejderne i grafisk afdeling hjælper også beboerbladet ALBOA Inside bl.a. med fotograferinger. Udlejningsafdelingen Som bekendt er der for nylig faldet en højesteretsdom om tabt medlemsanciennitet, som AARHUSbolig tabte efter at have vundet i såvel Byretten, som i Vestre Landsret. Man skulle som bekendt inden 31. maj 2010 tilkendegive, at man ville opnoteres på ventelisten. Er dette ikke sket, vil man ikke kunne få ancienniteten tilbage. Har man boet på adressen på det tidspunkt, da opkrævningerne blev sendt ud i 2011 og 2012, men ikke modtaget et girokort kan man få sin anciennitet tilbage. Det gælder også medlemmer, der har betalt indtil 3uger for sent eller har indbetalt til en forkert konto indtil 3 uger for sent. Højesterets argument var, at forsendelsesrisikoen var Aarhusboligs. Hører man til de uheldige kan man gå ind på Aarhusboligs hjemmeside og finde en vejledning om, hvordan man skal gøre for at generhverve ancienniteten. Der bliver også en opgave for udlejningen, at finde genhusning til de i alt 60 familier, som skal genhuses i forbindelse med renoveringen i afd. 24 Søndervangen. ALBOA Inside I redaktionen må vi jo nok indrømme, at vi har og har haft et generationsskifte problem. Redaktionen har hidtil bestået af ulønnet arbejdskraft, hvis vi ser bort fra, at vi får bevilget en glad aften med spisning i byen en gang om året. Redaktionen bestod indtil for nylig af Øyvind Kragh-Larsen ansvarshavende redaktør, som bladmedarbejdere Poul Fisker, Erlind Daugaard og Poul Ankersen. Ingen af de herrer er rene årsunger mere tværtimod. Nu har vi valgt at ansætte en professionel journalist til at hjælpe med bladet, sammen med de gamle. Denne aflønnes for 30 timer pr. blad. Der er tale om Martin Krabbe, som blev præsenteret ved repræsentantskabsmødets start. Endvidere vil vi søge efter freelancejournalister ude i afdelingerne, som skal skrive til Inside, når der sker noget interessant i egen afdeling. Der kommer en stillingsannonce i næste nummer af Inside. Det er altså ikke en betingelse, at man møder op til redaktionsmøderne. Antallet af redaktionsmøder bliver skåret ned fra fire til to. Samtidig har vi foretaget den ændring, at jeg er blevet ansvarshavende redaktør i stedet for Øyvind, der fortsætter som almindelig bladmedarbejder. Tak til Øyvind for indsatsen. 7

8 BL s 5. KREDS Det boligsociale Fællessekretariat Samarbejdsaftalen om Det boligsociale Fællessekretariat er på plads. Aarhus kommune støtter projektet i årene med 5,2 mio.kr. Fællessekretariatet har også fået ny leder, nemlig Jens Winter. Byudviklingsudvalget er boligorganisationernes samarbejdsform om kvotetildeling. ALBOA er repræsenteret i dette udvalg ved næstformand Michael Korsholm. Han blev konstitueret på 5. kreds første møde efter kredsvalgmødet. Det er et af de vægtige udvalg, og det kan blive spændende at se, hvorledes det skal organiseres fremover, jfr. de modeller, der er nævnt i den skriftlige beretning. Kvoteplaner Århus er en by, som indenfor de næste 30 år ønsker at vokse med nye indbyggere. Det er en ambitiøs plan. Men når der i perioden 2013 til 2017 kun er kvotesat 260 familieboliger, spørger vi, hvor skal alle disse mennesker bo? Parcelhuse har de da vist ikke råd til alle sammen. Hvis der ikke sættes mere skub i byggeriet af almene boliger, kan vi risikere, at de nye indbyggere slet ikke kommer, men bosætter sig i Skanderborg og Horsens og pendler til arbejdet i Århus, men lægger skattekroner, hvor de bor. Derfor kære politikere: Øg kvoterne. Det kan jo også betale sig, nu hvor regeringen har nedsat den kommunale grundkapital fra 14 % til 10 %. Forliget om hjemfaldsklausuler Hvad er hjemfaldsklausuler? I forrige årtusind kunne man en tid lang købe kommunal jord og bygge boliger på grunden. Men efter 100 år skal kommunen have grunden tilbage den var hjemfalden. Forliget giver foreningerne 72 % rabat, sagt med andre ord, hvis vi ikke havde fået rabatten skulle vores afdeling i Abildgade have betalt godt 3. mio.kr. for frikøbet i stedet for nu kr Som det ses af opstillingen koster den manøvre de aarhusianske boligforeninger godt 220 mio.kr. De borgerlige partier klagede over denne afgørelse til Statsforvaltningen, da de mente, at kommunen havde handlet kritisabelt. De blev blankt afvist i deres klage. AFSLUTNING Vi vil gerne takke repræsentantskabet for den forståelse, der er udvist i det forgangne år og afdelingsbestyrelserne for den aktive indsats, der igen er ydet. Vi vil også gerne takke repræsentantskabet for et virkelig godt og konstruktivt samarbejde. En stor tak skal også lyde til ALBOA-bladets redaktion for de fine blade der er produceret i 2013, og for det store frivillige arbejde der ligger bag disse bladudgivelser. Ejendomsfunktionærerne i ALBOA skal også have stor tak for den indsats, der er ydet og for den fornemme vedligeholdelsestilstand af udearealerne. Dette forhold er meget vigtigt, da det jo er det første indtryk, man får, når man kommer til vore afdelinger. Vores tak for en stor indsats i den forløbne beretningsperiode gælder også alle de ansatte i ALBOA. Til sidst skal der lyde en tak til foreningens revisorer og advokater for et godt samarbejde i årets løb. Det gælder også Århus Kommune og Boligselskabernes Landsforening, AARHUSbolig og kollegerne i Sydsamarbejdet. Jeg takker for ordet og overgiver beretningen til en debat i repræsentantskabet, som jeg håber mange vil deltage i. Herefter blev den mundtlige og skriftlige beretning sat til debat. 8

9 Birte Rerup Visitationsudvalget Takkede på vegne af tidligere Bo&Liv for en rigtig god modtagelse i ALBOA og for den forståelse der er udvist fra organisationsbestyrelsen overfor de tidligere Bo&Liv afdelinger. Annie Villadsen, afd. 25 Rundhøj II Det er ikke korrekt det der står i den skriftlige beretning vedr. uroen på Rundhøj. Der er ikke faldet mere ro på. Der er blevet arbejdet på forskellige niveauer for at få styr på urolighederne. Bestyrelsen har selv stået for arbejdet. Svar, Poul Ankersen: I den mundtlige beretning nævnte jeg at der er faldet lidt mere ro på. Det er sådan jeg har set det. Dirigent: Er du tilfreds med svaret? Annie Villadsen, nej! (for referentens egen regning: stor ros til afdelingsbestyrelsen for den indsats afdelingsbestyrelsen har ydet, personificeret ved afdelingsformanden Annie Villadsen) Herefter blev den skriftlige og mundtlige beretning enstemmigt godkendt. Ad pkt. 4 Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse Direktøren gennemgik regnskaberne. Regnskabsgennemgangen var opdelt i 2 faser: regnskab for boligorganisationen ALBOA regnskab for ALBOA s afdelinger Efter direktørens gennemgang blev regnskaberne sat til debat: Helle Storgaard, afd. 37 Vejlby Vest Jeg forstod ikke helt det med indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opgørelsen af den disponible del i Dispositionsfonden. Svar, direktør: Indskud i Landsbyggefonden som er en bunden del består af: - bundne A- og G-indskud - C-indskud - egen trækningsret I alt kr Birte Rerup, Visitationsudvalget Hvad er den ideelle størrelse på henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse? Svar, direktør: Henlæggelserne er baseret på langtidsplanen for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Langtidsplanen skal hænge sammen således der ikke er behov for ekstern finansiering af vedligeholdelsesarbejder. Det er den problemstilling som formanden orienterede om i forbindelse med genopretningsplaner. I forbindelse med genopretningsplanerne har vi haft stor fokus på mindst mulig huslejeforhøjelse. En af de modeller vi har i spil går ud på gradvist at forhøje henlæggelserne over en årrække. Når der så skal optages lån i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder sættes henlæggelserne ned og nedsættelsen skal så dække låneydelsen på vedligeholdelseslånet. Det er naturligvis en forudsætning at langtidsplanen for planlagt og periodisk vedligeholdelse hænger sammen efter nedsættelsen af henlæggelserne. 9

10 Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5 Beboerundersøgelse ALBOA s næstformand gennemgik resultatet af undersøgelsen. Efter næstformandens gennemgang blev der åbnet for debat: Henning Skaarup, afdeling 8 Byvangen Service koster. Man skal passe på at man ikke ukritisk bare kræver og kræver. Man skal sikre at man ikke bare bestiller og betaler. Svar, næstformanden: Hver gang man har ønsker til serviceforbedring er der en risiko for at det koster. Et eksempel som er kommet frem i forbindelse med undersøgelsen er ejendomsfunktionærens træffetid. Der er fremkommet ønske om træffetid om aftenen og det vil koste. Helle Storgaard, afdeling 37 Vejlby Vest Man har lagt op til at det var en anonym undersøgelse og så findes der en vinder blandt dem der har besvaret. Det kan vel ikke kaldes anonymitet? Svar, næstformanden: ALBOA er ikke bekendt med hvem der har deltaget i undersøgelsen. Besvarelserne er tilsendt Det boligsociale fællesekretariat som har forestået lodtrækningen. Så undersøgelsen er anonym. Troels Munthe, organisationsbestyrelsen Jeg er kraftigt imod anonyme undersøgelser og vil kæmpe imod at fremtidige undersøgelser er anonyme. Man må kunne stå frem og stå ved sine meninger. Birthe Espersen, afdeling 68 Holme Parkvej Jeg mener at den form for undersøgelse skal være anonym. Er der ikke anonymitet vil færre besvare. Svar, næstformanden: Lige netop derfor valgte vi en anonym undersøgelse. Mikkel Zachariasen, afdeling 80 Salamanderparken Den slags undersøgelser skal ikke være anonyme, for så bliver det umuligt at følge op og spørge ind til besvarelsen. Svar, næstformand: Vi tager kommentarerne med hjem. Ad pkt. 6 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad pkt. 7 Valg af formand for 2 år ALBOA s næstformand anbefalede genvalg af Poul Ankersen. Poul Ankersen blev genvalgt for 2 år. Ad pkt. 8 Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år Poul Ankersen takkede for genvalget og oplyste at det er hans sidste valgperiode. Poul Ankersen anbefalede genvalg af: Ole Østergaard Lone Terkildsen Niels Skov Nielsen Tonny Mikkelsen 10

11 Der var ikke andre kandidater. Ad pkt. 9 Valg af 3 suppleanter for 1 år 3 kandidater blev bragt i forslag og valgt: 1. suppleant Carsten Bach Mikkelsen, afdeling 34 Vårkjærparken 2. suppleant Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade 3. suppleant Susser Ahlstikk, afdeling 44 - Fiskergade Ad pkt. 10 Valg af medlemmer til udvalg a. Orientering fra organisationsbestyrelsen Tonny Mikkelsen orienterede: Organisationsbestyrelsen arbejder på en ændring af udvalgsstrukturen. En del af udvalgene skal fremover være ad hoc-udvalg som indkaldes efter behov. Det er organisationsbestyrelsen som nedsætter udvalgene. Som udgangspunkt har drøftelserne indtil videre omhandlet følgende ad hoc udvalg: - vedtægts- og lovudvalget - IT- og antenneudvalget - boligsocialt arbejde øvrige udvalg fortsætter. Selskabslokaleudvalget nedlægges. Organisationsbestyrelsen udarbejder et budget som administrationen skal følge vedr. drift- og fornyelser af selskabslokaler. Udvalgsstrukturen forventes klar til drøftelse på repræsentantskabsmødet i november Der var ingen spørgsmål til orienteringen. b. Valg af udvalgsmedlemmer i. Vedtægtsudvalg/lovudvalg Genvalg af Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej ii. IT- og antenneudvalg Genvalg af Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade iii. Energi- og forsyningsudvalg Nyvalg af Preben Dam, afdeling 13 Stenkildeparken iv. Boligsocialt arbejde Nyvalg af: - Annie Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II - Finn Hestbech Jensen, afdeling 66 Håndværkerparken VII v. Kursusudvalg Ingen på valg vi. Kunstudvalg Nyvalg af Ole Hougaard Jensen, afdeling 38 Tranbjergparken vii. Fritidsudvalget Genvalg af Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget Nyvalg af Peter Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II viii. Valg af 30 medlemmer for 1 år Valgt blev: - 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer - 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen - John Lykke, afdeling 16 Høvænget - Ole Hougaard Jensen, afdeling 38 Tranbjergparken - Bjørn Nielsen, afdeling 29 Kærgårdsparken - Turi Juul- Lassen, afdeling 43 Håndværkerparken II - Birte Rerup, afdeling 33 Abildgade - Karin Ankerstjerne, afdeling 54 Bavnebakken - Helle Storgaard, afdeling 37 Vejlby Vest 11

12 - Grethe Staunskjær, afdeling 37 Vejlby Vest - Preben Dam, afdeling 13 Stenkildeparken - Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej - Lars Andersen, afdeling 31 Søndervangen II - Lilian Bektas, afdeling 31 Søndervangen II - Christina Johansen, afdeling 31 Søndervangen II - Lene Kaspersen, afdeling 9 Saralystparken II - Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget - Else Marie Ebbesen, afdeling 9 Saralystparken II - Tove Bech, afdeling 8 Byvangen - Birger Brauer, afdeling 23 Rundhøj I Ad pkt. 12 Valg af revisor Poul Ankersen foreslog genvalg af revisor. Genvalgt blev statsautoriseret revisorpartnerskab Beierholm ved statsautoriseret revisor Klaus Kristiansen og Ivan Madsen. Ad pkt. 13 Eventuelt Der var ingen som ønskede ordet til eventuelt. Dirigenterne takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til Poul Ankersen. Poul Ankersen takkede dirigenterne for god mødeledelse. Poul Ankersen takkede forsamlingen for et godt møde og ønskede alle en god sommer. Poul Ankersen formand Freddy N. Poulsen dirigent Bent Neergaard dirigent John Jensen referent/direktør 12

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2014 - vedlagt 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2014

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere