REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C"

Transkript

1 Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning ) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse 5) Beboerundersøgelse 6) Indkomne forslag 7) Valg af formand for 2 år På valg er: Poul Ankersen 8) Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år På valg er: - Ole Østergaard - Lone Terkildsen - Niels Skov Nielsen - Tonny Mikkelsen 9) Valg af 3 suppleanter for 1 år - Anker Aagaard - Kirsten Nielsen - Ulla Elisabeth F. Christiansen 10) Valg af medlemmer til udvalg a) Orientering fra organisationsbestyrelsen b) Valg af udvalgsmedlemmer i) Vedtægtsudvalg/lovudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej ii) IT- og antenneudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade iii) Energi- og forsyningsudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Lars Haahr Mortensen, afdeling 22 Olaf Rudes Vej iv) Boligsocialt arbejde 2 medlemmer for 2 år På valg er Jonna Lausen, afdeling 38 Tranbjergparken Yderligere et medlem skal vælges. v) Kursusudvalg Ingen på valg vi) Kunstudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Dora Uldall, afdeling 20 Elverdalsparken 1

2 vii) Fritidsudvalg 2 medlemmer for 2 år - Mogens Andersen, afdeling 9 Saralystparken II - Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget viii) Kredsarrangementer Valg af 30 medlemmer for 1år 11) Valg af revisor 12) Eventuelt Poul Ankersen bød velkommen og bad de fremmødte om at synge sangen som står på bagsiden af det udsendte hæfte. Herefter præsenterede Poul Ankersen de fremmødte gæster: - Martin Krabbe ALBOA Inside - Poul Fisker ALBOA Inside - Tekla Pryds ALBOA s boligsociale udvalg - Birte Rerup Visitationsudvalget Slutteligt blev ALBOA s organisationsbestyrelse præsenteret. Ad pkt. 1 Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet I forbindelse med godkendelse af forretningsordenen præciserede Poul Ankersen at der godt kan stemmes på færre personer end dem der skal vælges jf. forretningsordenens pkt. 8. Forretningsordenen blev godkendt. Ad pkt. 2 Valg af 2 dirigenter Poul Ankersen foreslog Freddy N. Poulsen fra afdeling 68 Holme Parkvej og Bent Neergaard fra afdeling 34 Vårkjærparken. Der var ikke andre forslag. Dirigenterne takkede for valget og oplyste at der var 68 stemmeberettigede til stede (blev senere rettet til 70) samt 10 afdelingsbestyrelsesmedlemmer uden stemmeret (blev senere rettet til 11). Dirigenterne konstaterede at mødet var lovligt indvarslet i h.t. ALBOA s vedtægter. Dagsordenen blev oplæst og godkendt. Stemmeudvalg blev nedsat: Kjeld Jespersen, seniorkonsulent, ALBOA Jonas Magleby Bargholz, afdeling 34 Vårkjærparken John Lykke, afdeling 16 Høvænget 2

3 Ad pkt. 3 Orientering fra organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning blev suppleret med en mundtlig beretning, aflagt af Poul Ankersen: INDLEDNING Bestyrelsens samlede beretning for det senest forløbne beretningsår består af den skriftlige del, som er blevet udsendt til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og af den følgende mundtlige, som uddyber og kommenterer udvalgte afsnit fra den skriftlige beretning. Den mundtlige beretning vil ikke følge den skriftlige beretnings hovedafsnitsopdeling slavisk og præcist, idet vi også i år har fået en meget omfangs- og detaljerig skriftlig beretning, så en del af denne vil ikke blive kommenteret yderligere. Beretningen egner sig også glimrende som et lille minileksikon, når man lige står og mangler en oplysning om ALBOA, hvad enten det drejer sig om administrationen, ejendomsfunktionærerne, beboerdemokratiet osv. Rent layoutmæssigt og æstetisk har vi fået en meget flot beretning i en opsætning, som øger læselysten. Der er lavet et flot stykke arbejde i Grafisk afdelingen. ORGANISATIONEN Pensionistfest 2013 Vi begynder i det festlige hjørne, dog med et lille anstrøg af alvor. I år kan pensionistfesten som jeg tør godt sige institution fejre sit 40 års jubilæum. Jeg ved ikke om Grethe Staunskjær og hele hendes hold har været med helt fra starten; men det er da i hvert fald tæt på. Desværre bliver arrangørerne også ældre og nu vil dele af holdet herunder Grethe pensioneres ; så der skal nye kræfter til. Vi vil gerne, om der er nogle friske afdelingsbestyrelsesmedlemmer unge såvel som ældre som kan træde til og videreføre denne populære tradition. Organisationsbestyrelsen har talt om muligheden af, at transportdelen, altså busbestilling m.v. eventuelt kunne klares af vor administration, og det gamle har indvilget i at give råd og vejledning på konsulentbasis en tid, indtil en ny ledelse med flere er trådt til. Genopretningsplaner Og vi er blevet pålagt at lave planer for, hvorledes mankoen finansieres. Disse planer blev forelagt Aarhus kommune på styringsdialogmødet i december Nu er kommunen vendt tilbage og vil ikke acceptere vore planer for genopretning. Vort oplæg er gået ud på, at vi vil genere beboerne mindst muligt. Derfor har vi udarbejdet en model baseret på afdragsfrihed i en periode på 10 år for nogle få afdelinger, som skal have gennemført en renovering. I en af afdelingerne vil huslejen stige med 20,- kr. pr. m 2, når renoveringen er gennemført, såfremt der er afdragsfrihed på lånet i 10 år. Efter afdragsfrihedens ophør stiger huslejen yderligere med 10,- kr. pr.m 2. for to år senere at falde en smule. Skal der derimod, som kommunen nu forlanger afdrages på lånene fra dag et vil huslejen stige med hele 75,- kr. pr. m 2 for efter 10 år at falde med omkring kr. 50,- kr. pr. m 2 og efter yderligere to år viser beregningerne et yderligere fald på omkring 17,- kr. pr. m 2 Der er altså store udsving i lejen i den kommunale model. Og med en sådan brat huslejestigning risikerer vi, at beboermødet beslutter sig for ikke at gennemføre en renovering, hvorved vore boliger langsomt går i forfald. Det er en mærkelig kommunal holdning, hvor der råbes på billigere boliger, og så forsøger man at skabe billige boliger, hvorefter modargumentet er: huslejen kan godt bære noget mere. Det er klart, at vi ikke vil finde os i den kommunale indblanding. 3

4 Det er jo ikke meningen, at de kommunale embedsmænd skal ind og detailstyre boligforeningernes afdelingers økonomi. Vi har naturligvis lagt en slagplan for det videre forløb, såfremt embedsmændene ikke vil tage imod fornuft. Den vil bl.a. involvere møde med byrådspolitikere, artikler i ALBOA Inside og dagspressen, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Ungdomspensionen Rundhøj Salget. er som anført i den skriftlige beretning, trukket noget ud. Her anfører vi, at fristen for købsaftalen er skudt ud til den 15. april; nu viser det sig så, at der mangler en byggetilladelse, og denne mangel bevirker en yderligere udskydelse, nemlig til den 15. juni Generationsskiftet Generationsskiftet går fortsat planmæssigt. Ved udgangen af 2013 tiltrådte Jens Møller som souschef efter Kjeld Jespersen, som fortsætter som seniorkonsulent nogen tid endnu. Når John Jensen fratræder med udgangen af 2015, skal Jens så overtage direktørposten. OM ALBOA Dette afsnit har karakter af et opslagsværk, så der skal ikke knyttes kommentarer hertil. Men det er et praktisk stykke værktøj, hvis man vil finde ud af, hvem der sidder i bestyrelsen for en bestemt afdeling. UDVALGENE Byggeudvalget Vor administrationsbygning er endelig færdigombygget. Der var nogle forhindringer undervejs bl.a. en entreprenørs konkurs, som betød, at vi skulle ud i en ny licitation inden byggeriet kunne fortsætte. Og her den 9. maj havde vi reception med rundgang i huset, samt en lille en til halsen og lidt forplejning. Alle syntes, at vi havde fået en god administrationsbygning. Det skal siges, at nu er det slut med udvidelser. Byggeprocenten er brugt helt op. Som en konsekvens af, at vi nu har fået mere plads, vil det også være muligt igen at oplære kontorelever. Der er planlagt ansættelse af en elev i eftersommeren i år og til næste år. I Saralystparken ombygges den tidligere brugs til tre lejligheder og to gæsteværelser. Rybo en ungdomsboligafdeling ombygges fra 15 værelser til 10 lejligheder, bl.a. i erkendelse af, at tiden er løbet fra værelser med fælleskøkken og fælles bad og toilet. Samtidig udskiftes taget. Der er ligeledes gang i renoveringer. Ikke mindre end 20 afdelinger får eller har fået en overhaling af den ene eller anden art. Under nybyggeri skal det også nævnes, at Svaneparken i Galten et projekt, der omfatter 41 boliger og et fælleshus til 83 mio.kr. kommer til byrådsbehandling i Skanderborg kommune den 28. maj. Så kan vi regner med at stikke spaden i jorden i Kunstudvalget har afsluttet registreringen af foreningens mangfoldige kunstværker, hvorefter de af hensyn til forsikringen skal vurderes. 4

5 Kursusudvalget Har netop afsluttet første del af et nyt dirigentkursus. Første del indeholdt teorien og blev ledet af Søren Madsen fra BL. Sørens indlæg var krydret med mange oplevelser fra det virkelige dirigentliv. Ligeledes øvelser, hvoraf enkelte var så svære, at selv erfarne dirigenter kunne komme i tvivl. De øvrige tre dele består i et praktikforløb, hvor de vordende dirigenter kommer ud i det virkelige liv til afdelingsmøderne i september, hvor de så i mindre og større grad skal være hjælpedirigenter sammen med en erfaren. Vi håber afdelingsmøderne vil tage godt imod vore praktikanter. Desværre var der kun otte deltagere på kurset; men otte i et dirigentkorps vil kunne aflaste organisationsbestyrelsesmedlemmerne på sigt. BOLIGAFDELINGERNE Afdelingsmøder På vore afdelingsmøder i 2013 var der som sædvanlig fremsat mange forslag om alt fra husdyrhold til renoveringsprojekter. Deltagelsen ved afdelingsmøderne svinger meget. som det fremgår af oversigten på siderne Fra enkelte afdelinger foreligger der ikke tal på antal personer og husstande. Jeg skal opfordre afdelingsbestyrelserne om at være opmærksomme på, at disse tal bliver indberettet. Afdelingsregnskaber og budgetter Afdelingernes regnskaber må siges at være tilfredsstillende: 65 afdelinger med overskud og 15 med underskud. Ligeledes er der grund til tilfredshed med budgetterne, som udviser en gennemsnitlig stigning på 1,33 %. Hele 10 afdelinger har uændret husleje i Ejendomsskatter retur Vort samarbejde med Rafn og Søn har stået på siden Firmaet hjælper os med at finde frem til det rette ejendomsskattegrundlag og dermed til, at vi ikke betaler for meget i ejendomsskat. I 2013 resulterede firmaets arbejde i, at vore afdelinger fik en samlet tilbagebetaling efter konsulenthonorar på 4,3 mio. Flere af sagerne er anket til Vurderingsankenævnet og det kan forventes, at der kommer endnu flere penge tilbage til afdelingerne. Opfølgning på debitorer Også på en anden front arbejder vi med en ekstern samarbejdspartner i forsøget på at få udestående beløb hjem. Det er firmaet Lindorff Group, som hjælper os med at få fraflytningsregninger drevet ind. Vore afdelinger har i perioden 2008 til 2013 fået 2,3 mio.kr. netto retur. Lindorff har for dette arbejde fået 1,9 mio.kr. Formuepleje Vores formue forvaltes for tiden af tre kapitalforvaltere nemlig Alm. Brand Bank, Nykredit Bank og Sydbank. Formuen udgør næsten 412 mio.kr., som det tre formueforvaltere skal søge forrentet bedst muligt.om en 3 4 år vurderes formueforvalterne og den dårligste skiftes ud med en ny. Årets resultat i 2013 på 1,25 % er måske ikke imponerende; men da vi kun må investere vores formue beboernes penge i sikre papirer stats- og realkreditobligationer er resultatet set i lyset af den lave markedsrente på disse papirer ikke så ringe endda. Lovgivningen forhindrer os i at investere i aktier, som jo, når det går godt er mere givtige, men som kan være risikable i nedgangstider. 5

6 ADMINISTRATIONEN Opremsningen på side 45 under rubrikken personaleadministration af fra- og tiltrådte medarbejdere i indtil 1. januar 2014, kan suppleres med, at Mette Jørgensen er ansat som boligsocial koordinator, Peter Madsen er ansat i projektafdelingen, Hans Christian Nielsen bedre kendt som H. C. er fratrådt som områdeleder i Håndværkerparken, og Claus Boch er ansat i hans stilling. Boligsocialt arbejde I flere afdelinger finder der bolig socialt arbejde sted: Det er i P4, på Rundhøj, i Vejlby Vest og i Viby Syd. P4 I P4 er bestyrelsen blevet reorganiseret og aktiviteterne er kommet ind i en god gænge med nye aktiviteter såsom LAN-party og juletræsfest m.v. Rundhøj På Rundhøj er der faldet lidt mere ro på efter at området havde været plaget af bandegrupperinger, som gjorde beboerne utrygge. Fælleshuset er kommet godt i gang og mange beboere har glæde af aktiviteterne. Vejlby Vest I Vejlby Vest vokser beboerrådgiverens individuelle rådgivning, da flere og flere beboere rammes af fattigdomsproblemer. Afdelingen er kommet på Boligministeriets liste over boligafdelinger, som kan indføre kombineret udlejning. Her kan ansøgere på forskellige overførselsindkomster nægtes tildeling af boliger i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har indtaget den prisværdige holdning, at man ikke vil medvirke til at udelukke mennesker fra afdelingen alene af den årsag, at de modtager ydelser fra det offentlige. Viby Syd I Viby Syd sker der også meget. I søndervangen renoveres afd. 24 Søndervangens I afsnit. Gården som har været fælleshus i mange år, er nu så nedslidt, at den vil blive jævnet med jorden og erstattet af et nyt fælleshus, hvor Realdaniafonden har bevilget et tilskud på knap 7 mio.kr. Selvfølgelig under forudsætning af at et kommende beboermøde vedtager dette. Vore tre afdelinger i Viby Syd og Rosenhøj ansøger igen Landsbyggefonden om tilskud til den boligsociale indsats, idet den nuværende bevilling udløber med udgangen af i år. Servicectjek af økonomien I samarbejde med BRF-kredit har vi indgået en aftale om, at to BRF kreditmedarbejdere en gang om måneden tager i mod beboere med økonomiske problemer. Man vil således kunne få rådgivning om budgetlægning og meget andet. Det skulle bl.a. gerne være med til at forårsage en nedgang i huslejerykkere og i den sidste ende reducere antallet af udsættelser. Rådgivningen foregår på neutral grund i sognegården i Viby. IT-afdelingen Ombygningen af administrationsbygningen har også skabt ekstra travlhed i IT-afdelingen. PC-ere skulle flyttes frem og tilbage mange gange, og der er blevet indkøbt nye pc-ere, som har reduceret strømforbruget på pc-området med 85 %. Hele indscanningen af beboermapperne har også været et kæmpeprojekt, som dog har været outsourcet til BOAS-specialisterne, som har indscannet over stykker papir. Samarbejdet med BOAS, som beskæftiger personale medautisme og Aspergers syndrom er igen et eksempel på, at ALBOA tager socialt ansvar. 6

7 Grafisk afdeling skiftede i 2013 navn fra Infoafdelingen. Dette har givet arbejdsro. Tidligere blev mange telefoner sat ind til Info-afdelingen fra vort call-center. Men selv om medarbejderne der er kreative, tror vi ikke på, at de kan forklare en beboer, hvad ud amortiserede låneydelser er. Afdelingen har bl.a. meget andet sat beretningen op. Det er virkelig flot lavet, det giver lyst til at læse det til tider lidt indviklede stof, som der også kan være i en beretning. Vi skal i den forbindelse lige minde om de nye eller forholdsvis nye regler om, at dagsordner for og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder skal offentliggøres for beboerne, og det kniber det da vist noget med. Se på side 51 i beretningen, hvordan man gør. Vi ved selvfølgelig godt, at nogle afdelinger selv skriver og uddeler referater til beboerne (sendes til så hjælper ledelsessekretariatet med at få det på hjemmesiden. ref.) Medarbejderne i grafisk afdeling hjælper også beboerbladet ALBOA Inside bl.a. med fotograferinger. Udlejningsafdelingen Som bekendt er der for nylig faldet en højesteretsdom om tabt medlemsanciennitet, som AARHUSbolig tabte efter at have vundet i såvel Byretten, som i Vestre Landsret. Man skulle som bekendt inden 31. maj 2010 tilkendegive, at man ville opnoteres på ventelisten. Er dette ikke sket, vil man ikke kunne få ancienniteten tilbage. Har man boet på adressen på det tidspunkt, da opkrævningerne blev sendt ud i 2011 og 2012, men ikke modtaget et girokort kan man få sin anciennitet tilbage. Det gælder også medlemmer, der har betalt indtil 3uger for sent eller har indbetalt til en forkert konto indtil 3 uger for sent. Højesterets argument var, at forsendelsesrisikoen var Aarhusboligs. Hører man til de uheldige kan man gå ind på Aarhusboligs hjemmeside og finde en vejledning om, hvordan man skal gøre for at generhverve ancienniteten. Der bliver også en opgave for udlejningen, at finde genhusning til de i alt 60 familier, som skal genhuses i forbindelse med renoveringen i afd. 24 Søndervangen. ALBOA Inside I redaktionen må vi jo nok indrømme, at vi har og har haft et generationsskifte problem. Redaktionen har hidtil bestået af ulønnet arbejdskraft, hvis vi ser bort fra, at vi får bevilget en glad aften med spisning i byen en gang om året. Redaktionen bestod indtil for nylig af Øyvind Kragh-Larsen ansvarshavende redaktør, som bladmedarbejdere Poul Fisker, Erlind Daugaard og Poul Ankersen. Ingen af de herrer er rene årsunger mere tværtimod. Nu har vi valgt at ansætte en professionel journalist til at hjælpe med bladet, sammen med de gamle. Denne aflønnes for 30 timer pr. blad. Der er tale om Martin Krabbe, som blev præsenteret ved repræsentantskabsmødets start. Endvidere vil vi søge efter freelancejournalister ude i afdelingerne, som skal skrive til Inside, når der sker noget interessant i egen afdeling. Der kommer en stillingsannonce i næste nummer af Inside. Det er altså ikke en betingelse, at man møder op til redaktionsmøderne. Antallet af redaktionsmøder bliver skåret ned fra fire til to. Samtidig har vi foretaget den ændring, at jeg er blevet ansvarshavende redaktør i stedet for Øyvind, der fortsætter som almindelig bladmedarbejder. Tak til Øyvind for indsatsen. 7

8 BL s 5. KREDS Det boligsociale Fællessekretariat Samarbejdsaftalen om Det boligsociale Fællessekretariat er på plads. Aarhus kommune støtter projektet i årene med 5,2 mio.kr. Fællessekretariatet har også fået ny leder, nemlig Jens Winter. Byudviklingsudvalget er boligorganisationernes samarbejdsform om kvotetildeling. ALBOA er repræsenteret i dette udvalg ved næstformand Michael Korsholm. Han blev konstitueret på 5. kreds første møde efter kredsvalgmødet. Det er et af de vægtige udvalg, og det kan blive spændende at se, hvorledes det skal organiseres fremover, jfr. de modeller, der er nævnt i den skriftlige beretning. Kvoteplaner Århus er en by, som indenfor de næste 30 år ønsker at vokse med nye indbyggere. Det er en ambitiøs plan. Men når der i perioden 2013 til 2017 kun er kvotesat 260 familieboliger, spørger vi, hvor skal alle disse mennesker bo? Parcelhuse har de da vist ikke råd til alle sammen. Hvis der ikke sættes mere skub i byggeriet af almene boliger, kan vi risikere, at de nye indbyggere slet ikke kommer, men bosætter sig i Skanderborg og Horsens og pendler til arbejdet i Århus, men lægger skattekroner, hvor de bor. Derfor kære politikere: Øg kvoterne. Det kan jo også betale sig, nu hvor regeringen har nedsat den kommunale grundkapital fra 14 % til 10 %. Forliget om hjemfaldsklausuler Hvad er hjemfaldsklausuler? I forrige årtusind kunne man en tid lang købe kommunal jord og bygge boliger på grunden. Men efter 100 år skal kommunen have grunden tilbage den var hjemfalden. Forliget giver foreningerne 72 % rabat, sagt med andre ord, hvis vi ikke havde fået rabatten skulle vores afdeling i Abildgade have betalt godt 3. mio.kr. for frikøbet i stedet for nu kr Som det ses af opstillingen koster den manøvre de aarhusianske boligforeninger godt 220 mio.kr. De borgerlige partier klagede over denne afgørelse til Statsforvaltningen, da de mente, at kommunen havde handlet kritisabelt. De blev blankt afvist i deres klage. AFSLUTNING Vi vil gerne takke repræsentantskabet for den forståelse, der er udvist i det forgangne år og afdelingsbestyrelserne for den aktive indsats, der igen er ydet. Vi vil også gerne takke repræsentantskabet for et virkelig godt og konstruktivt samarbejde. En stor tak skal også lyde til ALBOA-bladets redaktion for de fine blade der er produceret i 2013, og for det store frivillige arbejde der ligger bag disse bladudgivelser. Ejendomsfunktionærerne i ALBOA skal også have stor tak for den indsats, der er ydet og for den fornemme vedligeholdelsestilstand af udearealerne. Dette forhold er meget vigtigt, da det jo er det første indtryk, man får, når man kommer til vore afdelinger. Vores tak for en stor indsats i den forløbne beretningsperiode gælder også alle de ansatte i ALBOA. Til sidst skal der lyde en tak til foreningens revisorer og advokater for et godt samarbejde i årets løb. Det gælder også Århus Kommune og Boligselskabernes Landsforening, AARHUSbolig og kollegerne i Sydsamarbejdet. Jeg takker for ordet og overgiver beretningen til en debat i repræsentantskabet, som jeg håber mange vil deltage i. Herefter blev den mundtlige og skriftlige beretning sat til debat. 8

9 Birte Rerup Visitationsudvalget Takkede på vegne af tidligere Bo&Liv for en rigtig god modtagelse i ALBOA og for den forståelse der er udvist fra organisationsbestyrelsen overfor de tidligere Bo&Liv afdelinger. Annie Villadsen, afd. 25 Rundhøj II Det er ikke korrekt det der står i den skriftlige beretning vedr. uroen på Rundhøj. Der er ikke faldet mere ro på. Der er blevet arbejdet på forskellige niveauer for at få styr på urolighederne. Bestyrelsen har selv stået for arbejdet. Svar, Poul Ankersen: I den mundtlige beretning nævnte jeg at der er faldet lidt mere ro på. Det er sådan jeg har set det. Dirigent: Er du tilfreds med svaret? Annie Villadsen, nej! (for referentens egen regning: stor ros til afdelingsbestyrelsen for den indsats afdelingsbestyrelsen har ydet, personificeret ved afdelingsformanden Annie Villadsen) Herefter blev den skriftlige og mundtlige beretning enstemmigt godkendt. Ad pkt. 4 Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse Direktøren gennemgik regnskaberne. Regnskabsgennemgangen var opdelt i 2 faser: regnskab for boligorganisationen ALBOA regnskab for ALBOA s afdelinger Efter direktørens gennemgang blev regnskaberne sat til debat: Helle Storgaard, afd. 37 Vejlby Vest Jeg forstod ikke helt det med indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opgørelsen af den disponible del i Dispositionsfonden. Svar, direktør: Indskud i Landsbyggefonden som er en bunden del består af: - bundne A- og G-indskud - C-indskud - egen trækningsret I alt kr Birte Rerup, Visitationsudvalget Hvad er den ideelle størrelse på henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse? Svar, direktør: Henlæggelserne er baseret på langtidsplanen for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Langtidsplanen skal hænge sammen således der ikke er behov for ekstern finansiering af vedligeholdelsesarbejder. Det er den problemstilling som formanden orienterede om i forbindelse med genopretningsplaner. I forbindelse med genopretningsplanerne har vi haft stor fokus på mindst mulig huslejeforhøjelse. En af de modeller vi har i spil går ud på gradvist at forhøje henlæggelserne over en årrække. Når der så skal optages lån i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder sættes henlæggelserne ned og nedsættelsen skal så dække låneydelsen på vedligeholdelseslånet. Det er naturligvis en forudsætning at langtidsplanen for planlagt og periodisk vedligeholdelse hænger sammen efter nedsættelsen af henlæggelserne. 9

10 Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5 Beboerundersøgelse ALBOA s næstformand gennemgik resultatet af undersøgelsen. Efter næstformandens gennemgang blev der åbnet for debat: Henning Skaarup, afdeling 8 Byvangen Service koster. Man skal passe på at man ikke ukritisk bare kræver og kræver. Man skal sikre at man ikke bare bestiller og betaler. Svar, næstformanden: Hver gang man har ønsker til serviceforbedring er der en risiko for at det koster. Et eksempel som er kommet frem i forbindelse med undersøgelsen er ejendomsfunktionærens træffetid. Der er fremkommet ønske om træffetid om aftenen og det vil koste. Helle Storgaard, afdeling 37 Vejlby Vest Man har lagt op til at det var en anonym undersøgelse og så findes der en vinder blandt dem der har besvaret. Det kan vel ikke kaldes anonymitet? Svar, næstformanden: ALBOA er ikke bekendt med hvem der har deltaget i undersøgelsen. Besvarelserne er tilsendt Det boligsociale fællesekretariat som har forestået lodtrækningen. Så undersøgelsen er anonym. Troels Munthe, organisationsbestyrelsen Jeg er kraftigt imod anonyme undersøgelser og vil kæmpe imod at fremtidige undersøgelser er anonyme. Man må kunne stå frem og stå ved sine meninger. Birthe Espersen, afdeling 68 Holme Parkvej Jeg mener at den form for undersøgelse skal være anonym. Er der ikke anonymitet vil færre besvare. Svar, næstformanden: Lige netop derfor valgte vi en anonym undersøgelse. Mikkel Zachariasen, afdeling 80 Salamanderparken Den slags undersøgelser skal ikke være anonyme, for så bliver det umuligt at følge op og spørge ind til besvarelsen. Svar, næstformand: Vi tager kommentarerne med hjem. Ad pkt. 6 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad pkt. 7 Valg af formand for 2 år ALBOA s næstformand anbefalede genvalg af Poul Ankersen. Poul Ankersen blev genvalgt for 2 år. Ad pkt. 8 Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år Poul Ankersen takkede for genvalget og oplyste at det er hans sidste valgperiode. Poul Ankersen anbefalede genvalg af: Ole Østergaard Lone Terkildsen Niels Skov Nielsen Tonny Mikkelsen 10

11 Der var ikke andre kandidater. Ad pkt. 9 Valg af 3 suppleanter for 1 år 3 kandidater blev bragt i forslag og valgt: 1. suppleant Carsten Bach Mikkelsen, afdeling 34 Vårkjærparken 2. suppleant Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade 3. suppleant Susser Ahlstikk, afdeling 44 - Fiskergade Ad pkt. 10 Valg af medlemmer til udvalg a. Orientering fra organisationsbestyrelsen Tonny Mikkelsen orienterede: Organisationsbestyrelsen arbejder på en ændring af udvalgsstrukturen. En del af udvalgene skal fremover være ad hoc-udvalg som indkaldes efter behov. Det er organisationsbestyrelsen som nedsætter udvalgene. Som udgangspunkt har drøftelserne indtil videre omhandlet følgende ad hoc udvalg: - vedtægts- og lovudvalget - IT- og antenneudvalget - boligsocialt arbejde øvrige udvalg fortsætter. Selskabslokaleudvalget nedlægges. Organisationsbestyrelsen udarbejder et budget som administrationen skal følge vedr. drift- og fornyelser af selskabslokaler. Udvalgsstrukturen forventes klar til drøftelse på repræsentantskabsmødet i november Der var ingen spørgsmål til orienteringen. b. Valg af udvalgsmedlemmer i. Vedtægtsudvalg/lovudvalg Genvalg af Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej ii. IT- og antenneudvalg Genvalg af Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade iii. Energi- og forsyningsudvalg Nyvalg af Preben Dam, afdeling 13 Stenkildeparken iv. Boligsocialt arbejde Nyvalg af: - Annie Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II - Finn Hestbech Jensen, afdeling 66 Håndværkerparken VII v. Kursusudvalg Ingen på valg vi. Kunstudvalg Nyvalg af Ole Hougaard Jensen, afdeling 38 Tranbjergparken vii. Fritidsudvalget Genvalg af Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget Nyvalg af Peter Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II viii. Valg af 30 medlemmer for 1 år Valgt blev: - 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer - 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen - John Lykke, afdeling 16 Høvænget - Ole Hougaard Jensen, afdeling 38 Tranbjergparken - Bjørn Nielsen, afdeling 29 Kærgårdsparken - Turi Juul- Lassen, afdeling 43 Håndværkerparken II - Birte Rerup, afdeling 33 Abildgade - Karin Ankerstjerne, afdeling 54 Bavnebakken - Helle Storgaard, afdeling 37 Vejlby Vest 11

12 - Grethe Staunskjær, afdeling 37 Vejlby Vest - Preben Dam, afdeling 13 Stenkildeparken - Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej - Lars Andersen, afdeling 31 Søndervangen II - Lilian Bektas, afdeling 31 Søndervangen II - Christina Johansen, afdeling 31 Søndervangen II - Lene Kaspersen, afdeling 9 Saralystparken II - Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget - Else Marie Ebbesen, afdeling 9 Saralystparken II - Tove Bech, afdeling 8 Byvangen - Birger Brauer, afdeling 23 Rundhøj I Ad pkt. 12 Valg af revisor Poul Ankersen foreslog genvalg af revisor. Genvalgt blev statsautoriseret revisorpartnerskab Beierholm ved statsautoriseret revisor Klaus Kristiansen og Ivan Madsen. Ad pkt. 13 Eventuelt Der var ingen som ønskede ordet til eventuelt. Dirigenterne takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til Poul Ankersen. Poul Ankersen takkede dirigenterne for god mødeledelse. Poul Ankersen takkede forsamlingen for et godt møde og ønskede alle en god sommer. Poul Ankersen formand Freddy N. Poulsen dirigent Bent Neergaard dirigent John Jensen referent/direktør 12

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s.

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 1 2012 Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. 6 Læs også:

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Fik beboer- demokratiet dødsstødet?

Fik beboer- demokratiet dødsstødet? LEJER I Danmark NR. 57 - Sommer 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fik beboer- demokratiet dødsstødet? Den 29. maj vedtog Folketinget et lovforslag, L 208, som på afgørende vis

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere