REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C"

Transkript

1 Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning ) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse 5) Beboerundersøgelse 6) Indkomne forslag 7) Valg af formand for 2 år På valg er: Poul Ankersen 8) Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år På valg er: - Ole Østergaard - Lone Terkildsen - Niels Skov Nielsen - Tonny Mikkelsen 9) Valg af 3 suppleanter for 1 år - Anker Aagaard - Kirsten Nielsen - Ulla Elisabeth F. Christiansen 10) Valg af medlemmer til udvalg a) Orientering fra organisationsbestyrelsen b) Valg af udvalgsmedlemmer i) Vedtægtsudvalg/lovudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej ii) IT- og antenneudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade iii) Energi- og forsyningsudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Lars Haahr Mortensen, afdeling 22 Olaf Rudes Vej iv) Boligsocialt arbejde 2 medlemmer for 2 år På valg er Jonna Lausen, afdeling 38 Tranbjergparken Yderligere et medlem skal vælges. v) Kursusudvalg Ingen på valg vi) Kunstudvalg 1 medlem for 2 år På valg er Dora Uldall, afdeling 20 Elverdalsparken 1

2 vii) Fritidsudvalg 2 medlemmer for 2 år - Mogens Andersen, afdeling 9 Saralystparken II - Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget viii) Kredsarrangementer Valg af 30 medlemmer for 1år 11) Valg af revisor 12) Eventuelt Poul Ankersen bød velkommen og bad de fremmødte om at synge sangen som står på bagsiden af det udsendte hæfte. Herefter præsenterede Poul Ankersen de fremmødte gæster: - Martin Krabbe ALBOA Inside - Poul Fisker ALBOA Inside - Tekla Pryds ALBOA s boligsociale udvalg - Birte Rerup Visitationsudvalget Slutteligt blev ALBOA s organisationsbestyrelse præsenteret. Ad pkt. 1 Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet I forbindelse med godkendelse af forretningsordenen præciserede Poul Ankersen at der godt kan stemmes på færre personer end dem der skal vælges jf. forretningsordenens pkt. 8. Forretningsordenen blev godkendt. Ad pkt. 2 Valg af 2 dirigenter Poul Ankersen foreslog Freddy N. Poulsen fra afdeling 68 Holme Parkvej og Bent Neergaard fra afdeling 34 Vårkjærparken. Der var ikke andre forslag. Dirigenterne takkede for valget og oplyste at der var 68 stemmeberettigede til stede (blev senere rettet til 70) samt 10 afdelingsbestyrelsesmedlemmer uden stemmeret (blev senere rettet til 11). Dirigenterne konstaterede at mødet var lovligt indvarslet i h.t. ALBOA s vedtægter. Dagsordenen blev oplæst og godkendt. Stemmeudvalg blev nedsat: Kjeld Jespersen, seniorkonsulent, ALBOA Jonas Magleby Bargholz, afdeling 34 Vårkjærparken John Lykke, afdeling 16 Høvænget 2

3 Ad pkt. 3 Orientering fra organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning blev suppleret med en mundtlig beretning, aflagt af Poul Ankersen: INDLEDNING Bestyrelsens samlede beretning for det senest forløbne beretningsår består af den skriftlige del, som er blevet udsendt til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og af den følgende mundtlige, som uddyber og kommenterer udvalgte afsnit fra den skriftlige beretning. Den mundtlige beretning vil ikke følge den skriftlige beretnings hovedafsnitsopdeling slavisk og præcist, idet vi også i år har fået en meget omfangs- og detaljerig skriftlig beretning, så en del af denne vil ikke blive kommenteret yderligere. Beretningen egner sig også glimrende som et lille minileksikon, når man lige står og mangler en oplysning om ALBOA, hvad enten det drejer sig om administrationen, ejendomsfunktionærerne, beboerdemokratiet osv. Rent layoutmæssigt og æstetisk har vi fået en meget flot beretning i en opsætning, som øger læselysten. Der er lavet et flot stykke arbejde i Grafisk afdelingen. ORGANISATIONEN Pensionistfest 2013 Vi begynder i det festlige hjørne, dog med et lille anstrøg af alvor. I år kan pensionistfesten som jeg tør godt sige institution fejre sit 40 års jubilæum. Jeg ved ikke om Grethe Staunskjær og hele hendes hold har været med helt fra starten; men det er da i hvert fald tæt på. Desværre bliver arrangørerne også ældre og nu vil dele af holdet herunder Grethe pensioneres ; så der skal nye kræfter til. Vi vil gerne, om der er nogle friske afdelingsbestyrelsesmedlemmer unge såvel som ældre som kan træde til og videreføre denne populære tradition. Organisationsbestyrelsen har talt om muligheden af, at transportdelen, altså busbestilling m.v. eventuelt kunne klares af vor administration, og det gamle har indvilget i at give råd og vejledning på konsulentbasis en tid, indtil en ny ledelse med flere er trådt til. Genopretningsplaner Og vi er blevet pålagt at lave planer for, hvorledes mankoen finansieres. Disse planer blev forelagt Aarhus kommune på styringsdialogmødet i december Nu er kommunen vendt tilbage og vil ikke acceptere vore planer for genopretning. Vort oplæg er gået ud på, at vi vil genere beboerne mindst muligt. Derfor har vi udarbejdet en model baseret på afdragsfrihed i en periode på 10 år for nogle få afdelinger, som skal have gennemført en renovering. I en af afdelingerne vil huslejen stige med 20,- kr. pr. m 2, når renoveringen er gennemført, såfremt der er afdragsfrihed på lånet i 10 år. Efter afdragsfrihedens ophør stiger huslejen yderligere med 10,- kr. pr.m 2. for to år senere at falde en smule. Skal der derimod, som kommunen nu forlanger afdrages på lånene fra dag et vil huslejen stige med hele 75,- kr. pr. m 2 for efter 10 år at falde med omkring kr. 50,- kr. pr. m 2 og efter yderligere to år viser beregningerne et yderligere fald på omkring 17,- kr. pr. m 2 Der er altså store udsving i lejen i den kommunale model. Og med en sådan brat huslejestigning risikerer vi, at beboermødet beslutter sig for ikke at gennemføre en renovering, hvorved vore boliger langsomt går i forfald. Det er en mærkelig kommunal holdning, hvor der råbes på billigere boliger, og så forsøger man at skabe billige boliger, hvorefter modargumentet er: huslejen kan godt bære noget mere. Det er klart, at vi ikke vil finde os i den kommunale indblanding. 3

4 Det er jo ikke meningen, at de kommunale embedsmænd skal ind og detailstyre boligforeningernes afdelingers økonomi. Vi har naturligvis lagt en slagplan for det videre forløb, såfremt embedsmændene ikke vil tage imod fornuft. Den vil bl.a. involvere møde med byrådspolitikere, artikler i ALBOA Inside og dagspressen, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Ungdomspensionen Rundhøj Salget. er som anført i den skriftlige beretning, trukket noget ud. Her anfører vi, at fristen for købsaftalen er skudt ud til den 15. april; nu viser det sig så, at der mangler en byggetilladelse, og denne mangel bevirker en yderligere udskydelse, nemlig til den 15. juni Generationsskiftet Generationsskiftet går fortsat planmæssigt. Ved udgangen af 2013 tiltrådte Jens Møller som souschef efter Kjeld Jespersen, som fortsætter som seniorkonsulent nogen tid endnu. Når John Jensen fratræder med udgangen af 2015, skal Jens så overtage direktørposten. OM ALBOA Dette afsnit har karakter af et opslagsværk, så der skal ikke knyttes kommentarer hertil. Men det er et praktisk stykke værktøj, hvis man vil finde ud af, hvem der sidder i bestyrelsen for en bestemt afdeling. UDVALGENE Byggeudvalget Vor administrationsbygning er endelig færdigombygget. Der var nogle forhindringer undervejs bl.a. en entreprenørs konkurs, som betød, at vi skulle ud i en ny licitation inden byggeriet kunne fortsætte. Og her den 9. maj havde vi reception med rundgang i huset, samt en lille en til halsen og lidt forplejning. Alle syntes, at vi havde fået en god administrationsbygning. Det skal siges, at nu er det slut med udvidelser. Byggeprocenten er brugt helt op. Som en konsekvens af, at vi nu har fået mere plads, vil det også være muligt igen at oplære kontorelever. Der er planlagt ansættelse af en elev i eftersommeren i år og til næste år. I Saralystparken ombygges den tidligere brugs til tre lejligheder og to gæsteværelser. Rybo en ungdomsboligafdeling ombygges fra 15 værelser til 10 lejligheder, bl.a. i erkendelse af, at tiden er løbet fra værelser med fælleskøkken og fælles bad og toilet. Samtidig udskiftes taget. Der er ligeledes gang i renoveringer. Ikke mindre end 20 afdelinger får eller har fået en overhaling af den ene eller anden art. Under nybyggeri skal det også nævnes, at Svaneparken i Galten et projekt, der omfatter 41 boliger og et fælleshus til 83 mio.kr. kommer til byrådsbehandling i Skanderborg kommune den 28. maj. Så kan vi regner med at stikke spaden i jorden i Kunstudvalget har afsluttet registreringen af foreningens mangfoldige kunstværker, hvorefter de af hensyn til forsikringen skal vurderes. 4

5 Kursusudvalget Har netop afsluttet første del af et nyt dirigentkursus. Første del indeholdt teorien og blev ledet af Søren Madsen fra BL. Sørens indlæg var krydret med mange oplevelser fra det virkelige dirigentliv. Ligeledes øvelser, hvoraf enkelte var så svære, at selv erfarne dirigenter kunne komme i tvivl. De øvrige tre dele består i et praktikforløb, hvor de vordende dirigenter kommer ud i det virkelige liv til afdelingsmøderne i september, hvor de så i mindre og større grad skal være hjælpedirigenter sammen med en erfaren. Vi håber afdelingsmøderne vil tage godt imod vore praktikanter. Desværre var der kun otte deltagere på kurset; men otte i et dirigentkorps vil kunne aflaste organisationsbestyrelsesmedlemmerne på sigt. BOLIGAFDELINGERNE Afdelingsmøder På vore afdelingsmøder i 2013 var der som sædvanlig fremsat mange forslag om alt fra husdyrhold til renoveringsprojekter. Deltagelsen ved afdelingsmøderne svinger meget. som det fremgår af oversigten på siderne Fra enkelte afdelinger foreligger der ikke tal på antal personer og husstande. Jeg skal opfordre afdelingsbestyrelserne om at være opmærksomme på, at disse tal bliver indberettet. Afdelingsregnskaber og budgetter Afdelingernes regnskaber må siges at være tilfredsstillende: 65 afdelinger med overskud og 15 med underskud. Ligeledes er der grund til tilfredshed med budgetterne, som udviser en gennemsnitlig stigning på 1,33 %. Hele 10 afdelinger har uændret husleje i Ejendomsskatter retur Vort samarbejde med Rafn og Søn har stået på siden Firmaet hjælper os med at finde frem til det rette ejendomsskattegrundlag og dermed til, at vi ikke betaler for meget i ejendomsskat. I 2013 resulterede firmaets arbejde i, at vore afdelinger fik en samlet tilbagebetaling efter konsulenthonorar på 4,3 mio. Flere af sagerne er anket til Vurderingsankenævnet og det kan forventes, at der kommer endnu flere penge tilbage til afdelingerne. Opfølgning på debitorer Også på en anden front arbejder vi med en ekstern samarbejdspartner i forsøget på at få udestående beløb hjem. Det er firmaet Lindorff Group, som hjælper os med at få fraflytningsregninger drevet ind. Vore afdelinger har i perioden 2008 til 2013 fået 2,3 mio.kr. netto retur. Lindorff har for dette arbejde fået 1,9 mio.kr. Formuepleje Vores formue forvaltes for tiden af tre kapitalforvaltere nemlig Alm. Brand Bank, Nykredit Bank og Sydbank. Formuen udgør næsten 412 mio.kr., som det tre formueforvaltere skal søge forrentet bedst muligt.om en 3 4 år vurderes formueforvalterne og den dårligste skiftes ud med en ny. Årets resultat i 2013 på 1,25 % er måske ikke imponerende; men da vi kun må investere vores formue beboernes penge i sikre papirer stats- og realkreditobligationer er resultatet set i lyset af den lave markedsrente på disse papirer ikke så ringe endda. Lovgivningen forhindrer os i at investere i aktier, som jo, når det går godt er mere givtige, men som kan være risikable i nedgangstider. 5

6 ADMINISTRATIONEN Opremsningen på side 45 under rubrikken personaleadministration af fra- og tiltrådte medarbejdere i indtil 1. januar 2014, kan suppleres med, at Mette Jørgensen er ansat som boligsocial koordinator, Peter Madsen er ansat i projektafdelingen, Hans Christian Nielsen bedre kendt som H. C. er fratrådt som områdeleder i Håndværkerparken, og Claus Boch er ansat i hans stilling. Boligsocialt arbejde I flere afdelinger finder der bolig socialt arbejde sted: Det er i P4, på Rundhøj, i Vejlby Vest og i Viby Syd. P4 I P4 er bestyrelsen blevet reorganiseret og aktiviteterne er kommet ind i en god gænge med nye aktiviteter såsom LAN-party og juletræsfest m.v. Rundhøj På Rundhøj er der faldet lidt mere ro på efter at området havde været plaget af bandegrupperinger, som gjorde beboerne utrygge. Fælleshuset er kommet godt i gang og mange beboere har glæde af aktiviteterne. Vejlby Vest I Vejlby Vest vokser beboerrådgiverens individuelle rådgivning, da flere og flere beboere rammes af fattigdomsproblemer. Afdelingen er kommet på Boligministeriets liste over boligafdelinger, som kan indføre kombineret udlejning. Her kan ansøgere på forskellige overførselsindkomster nægtes tildeling af boliger i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har indtaget den prisværdige holdning, at man ikke vil medvirke til at udelukke mennesker fra afdelingen alene af den årsag, at de modtager ydelser fra det offentlige. Viby Syd I Viby Syd sker der også meget. I søndervangen renoveres afd. 24 Søndervangens I afsnit. Gården som har været fælleshus i mange år, er nu så nedslidt, at den vil blive jævnet med jorden og erstattet af et nyt fælleshus, hvor Realdaniafonden har bevilget et tilskud på knap 7 mio.kr. Selvfølgelig under forudsætning af at et kommende beboermøde vedtager dette. Vore tre afdelinger i Viby Syd og Rosenhøj ansøger igen Landsbyggefonden om tilskud til den boligsociale indsats, idet den nuværende bevilling udløber med udgangen af i år. Servicectjek af økonomien I samarbejde med BRF-kredit har vi indgået en aftale om, at to BRF kreditmedarbejdere en gang om måneden tager i mod beboere med økonomiske problemer. Man vil således kunne få rådgivning om budgetlægning og meget andet. Det skulle bl.a. gerne være med til at forårsage en nedgang i huslejerykkere og i den sidste ende reducere antallet af udsættelser. Rådgivningen foregår på neutral grund i sognegården i Viby. IT-afdelingen Ombygningen af administrationsbygningen har også skabt ekstra travlhed i IT-afdelingen. PC-ere skulle flyttes frem og tilbage mange gange, og der er blevet indkøbt nye pc-ere, som har reduceret strømforbruget på pc-området med 85 %. Hele indscanningen af beboermapperne har også været et kæmpeprojekt, som dog har været outsourcet til BOAS-specialisterne, som har indscannet over stykker papir. Samarbejdet med BOAS, som beskæftiger personale medautisme og Aspergers syndrom er igen et eksempel på, at ALBOA tager socialt ansvar. 6

7 Grafisk afdeling skiftede i 2013 navn fra Infoafdelingen. Dette har givet arbejdsro. Tidligere blev mange telefoner sat ind til Info-afdelingen fra vort call-center. Men selv om medarbejderne der er kreative, tror vi ikke på, at de kan forklare en beboer, hvad ud amortiserede låneydelser er. Afdelingen har bl.a. meget andet sat beretningen op. Det er virkelig flot lavet, det giver lyst til at læse det til tider lidt indviklede stof, som der også kan være i en beretning. Vi skal i den forbindelse lige minde om de nye eller forholdsvis nye regler om, at dagsordner for og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder skal offentliggøres for beboerne, og det kniber det da vist noget med. Se på side 51 i beretningen, hvordan man gør. Vi ved selvfølgelig godt, at nogle afdelinger selv skriver og uddeler referater til beboerne (sendes til så hjælper ledelsessekretariatet med at få det på hjemmesiden. ref.) Medarbejderne i grafisk afdeling hjælper også beboerbladet ALBOA Inside bl.a. med fotograferinger. Udlejningsafdelingen Som bekendt er der for nylig faldet en højesteretsdom om tabt medlemsanciennitet, som AARHUSbolig tabte efter at have vundet i såvel Byretten, som i Vestre Landsret. Man skulle som bekendt inden 31. maj 2010 tilkendegive, at man ville opnoteres på ventelisten. Er dette ikke sket, vil man ikke kunne få ancienniteten tilbage. Har man boet på adressen på det tidspunkt, da opkrævningerne blev sendt ud i 2011 og 2012, men ikke modtaget et girokort kan man få sin anciennitet tilbage. Det gælder også medlemmer, der har betalt indtil 3uger for sent eller har indbetalt til en forkert konto indtil 3 uger for sent. Højesterets argument var, at forsendelsesrisikoen var Aarhusboligs. Hører man til de uheldige kan man gå ind på Aarhusboligs hjemmeside og finde en vejledning om, hvordan man skal gøre for at generhverve ancienniteten. Der bliver også en opgave for udlejningen, at finde genhusning til de i alt 60 familier, som skal genhuses i forbindelse med renoveringen i afd. 24 Søndervangen. ALBOA Inside I redaktionen må vi jo nok indrømme, at vi har og har haft et generationsskifte problem. Redaktionen har hidtil bestået af ulønnet arbejdskraft, hvis vi ser bort fra, at vi får bevilget en glad aften med spisning i byen en gang om året. Redaktionen bestod indtil for nylig af Øyvind Kragh-Larsen ansvarshavende redaktør, som bladmedarbejdere Poul Fisker, Erlind Daugaard og Poul Ankersen. Ingen af de herrer er rene årsunger mere tværtimod. Nu har vi valgt at ansætte en professionel journalist til at hjælpe med bladet, sammen med de gamle. Denne aflønnes for 30 timer pr. blad. Der er tale om Martin Krabbe, som blev præsenteret ved repræsentantskabsmødets start. Endvidere vil vi søge efter freelancejournalister ude i afdelingerne, som skal skrive til Inside, når der sker noget interessant i egen afdeling. Der kommer en stillingsannonce i næste nummer af Inside. Det er altså ikke en betingelse, at man møder op til redaktionsmøderne. Antallet af redaktionsmøder bliver skåret ned fra fire til to. Samtidig har vi foretaget den ændring, at jeg er blevet ansvarshavende redaktør i stedet for Øyvind, der fortsætter som almindelig bladmedarbejder. Tak til Øyvind for indsatsen. 7

8 BL s 5. KREDS Det boligsociale Fællessekretariat Samarbejdsaftalen om Det boligsociale Fællessekretariat er på plads. Aarhus kommune støtter projektet i årene med 5,2 mio.kr. Fællessekretariatet har også fået ny leder, nemlig Jens Winter. Byudviklingsudvalget er boligorganisationernes samarbejdsform om kvotetildeling. ALBOA er repræsenteret i dette udvalg ved næstformand Michael Korsholm. Han blev konstitueret på 5. kreds første møde efter kredsvalgmødet. Det er et af de vægtige udvalg, og det kan blive spændende at se, hvorledes det skal organiseres fremover, jfr. de modeller, der er nævnt i den skriftlige beretning. Kvoteplaner Århus er en by, som indenfor de næste 30 år ønsker at vokse med nye indbyggere. Det er en ambitiøs plan. Men når der i perioden 2013 til 2017 kun er kvotesat 260 familieboliger, spørger vi, hvor skal alle disse mennesker bo? Parcelhuse har de da vist ikke råd til alle sammen. Hvis der ikke sættes mere skub i byggeriet af almene boliger, kan vi risikere, at de nye indbyggere slet ikke kommer, men bosætter sig i Skanderborg og Horsens og pendler til arbejdet i Århus, men lægger skattekroner, hvor de bor. Derfor kære politikere: Øg kvoterne. Det kan jo også betale sig, nu hvor regeringen har nedsat den kommunale grundkapital fra 14 % til 10 %. Forliget om hjemfaldsklausuler Hvad er hjemfaldsklausuler? I forrige årtusind kunne man en tid lang købe kommunal jord og bygge boliger på grunden. Men efter 100 år skal kommunen have grunden tilbage den var hjemfalden. Forliget giver foreningerne 72 % rabat, sagt med andre ord, hvis vi ikke havde fået rabatten skulle vores afdeling i Abildgade have betalt godt 3. mio.kr. for frikøbet i stedet for nu kr Som det ses af opstillingen koster den manøvre de aarhusianske boligforeninger godt 220 mio.kr. De borgerlige partier klagede over denne afgørelse til Statsforvaltningen, da de mente, at kommunen havde handlet kritisabelt. De blev blankt afvist i deres klage. AFSLUTNING Vi vil gerne takke repræsentantskabet for den forståelse, der er udvist i det forgangne år og afdelingsbestyrelserne for den aktive indsats, der igen er ydet. Vi vil også gerne takke repræsentantskabet for et virkelig godt og konstruktivt samarbejde. En stor tak skal også lyde til ALBOA-bladets redaktion for de fine blade der er produceret i 2013, og for det store frivillige arbejde der ligger bag disse bladudgivelser. Ejendomsfunktionærerne i ALBOA skal også have stor tak for den indsats, der er ydet og for den fornemme vedligeholdelsestilstand af udearealerne. Dette forhold er meget vigtigt, da det jo er det første indtryk, man får, når man kommer til vore afdelinger. Vores tak for en stor indsats i den forløbne beretningsperiode gælder også alle de ansatte i ALBOA. Til sidst skal der lyde en tak til foreningens revisorer og advokater for et godt samarbejde i årets løb. Det gælder også Århus Kommune og Boligselskabernes Landsforening, AARHUSbolig og kollegerne i Sydsamarbejdet. Jeg takker for ordet og overgiver beretningen til en debat i repræsentantskabet, som jeg håber mange vil deltage i. Herefter blev den mundtlige og skriftlige beretning sat til debat. 8

9 Birte Rerup Visitationsudvalget Takkede på vegne af tidligere Bo&Liv for en rigtig god modtagelse i ALBOA og for den forståelse der er udvist fra organisationsbestyrelsen overfor de tidligere Bo&Liv afdelinger. Annie Villadsen, afd. 25 Rundhøj II Det er ikke korrekt det der står i den skriftlige beretning vedr. uroen på Rundhøj. Der er ikke faldet mere ro på. Der er blevet arbejdet på forskellige niveauer for at få styr på urolighederne. Bestyrelsen har selv stået for arbejdet. Svar, Poul Ankersen: I den mundtlige beretning nævnte jeg at der er faldet lidt mere ro på. Det er sådan jeg har set det. Dirigent: Er du tilfreds med svaret? Annie Villadsen, nej! (for referentens egen regning: stor ros til afdelingsbestyrelsen for den indsats afdelingsbestyrelsen har ydet, personificeret ved afdelingsformanden Annie Villadsen) Herefter blev den skriftlige og mundtlige beretning enstemmigt godkendt. Ad pkt. 4 Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse Direktøren gennemgik regnskaberne. Regnskabsgennemgangen var opdelt i 2 faser: regnskab for boligorganisationen ALBOA regnskab for ALBOA s afdelinger Efter direktørens gennemgang blev regnskaberne sat til debat: Helle Storgaard, afd. 37 Vejlby Vest Jeg forstod ikke helt det med indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opgørelsen af den disponible del i Dispositionsfonden. Svar, direktør: Indskud i Landsbyggefonden som er en bunden del består af: - bundne A- og G-indskud - C-indskud - egen trækningsret I alt kr Birte Rerup, Visitationsudvalget Hvad er den ideelle størrelse på henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse? Svar, direktør: Henlæggelserne er baseret på langtidsplanen for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Langtidsplanen skal hænge sammen således der ikke er behov for ekstern finansiering af vedligeholdelsesarbejder. Det er den problemstilling som formanden orienterede om i forbindelse med genopretningsplaner. I forbindelse med genopretningsplanerne har vi haft stor fokus på mindst mulig huslejeforhøjelse. En af de modeller vi har i spil går ud på gradvist at forhøje henlæggelserne over en årrække. Når der så skal optages lån i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder sættes henlæggelserne ned og nedsættelsen skal så dække låneydelsen på vedligeholdelseslånet. Det er naturligvis en forudsætning at langtidsplanen for planlagt og periodisk vedligeholdelse hænger sammen efter nedsættelsen af henlæggelserne. 9

10 Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5 Beboerundersøgelse ALBOA s næstformand gennemgik resultatet af undersøgelsen. Efter næstformandens gennemgang blev der åbnet for debat: Henning Skaarup, afdeling 8 Byvangen Service koster. Man skal passe på at man ikke ukritisk bare kræver og kræver. Man skal sikre at man ikke bare bestiller og betaler. Svar, næstformanden: Hver gang man har ønsker til serviceforbedring er der en risiko for at det koster. Et eksempel som er kommet frem i forbindelse med undersøgelsen er ejendomsfunktionærens træffetid. Der er fremkommet ønske om træffetid om aftenen og det vil koste. Helle Storgaard, afdeling 37 Vejlby Vest Man har lagt op til at det var en anonym undersøgelse og så findes der en vinder blandt dem der har besvaret. Det kan vel ikke kaldes anonymitet? Svar, næstformanden: ALBOA er ikke bekendt med hvem der har deltaget i undersøgelsen. Besvarelserne er tilsendt Det boligsociale fællesekretariat som har forestået lodtrækningen. Så undersøgelsen er anonym. Troels Munthe, organisationsbestyrelsen Jeg er kraftigt imod anonyme undersøgelser og vil kæmpe imod at fremtidige undersøgelser er anonyme. Man må kunne stå frem og stå ved sine meninger. Birthe Espersen, afdeling 68 Holme Parkvej Jeg mener at den form for undersøgelse skal være anonym. Er der ikke anonymitet vil færre besvare. Svar, næstformanden: Lige netop derfor valgte vi en anonym undersøgelse. Mikkel Zachariasen, afdeling 80 Salamanderparken Den slags undersøgelser skal ikke være anonyme, for så bliver det umuligt at følge op og spørge ind til besvarelsen. Svar, næstformand: Vi tager kommentarerne med hjem. Ad pkt. 6 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad pkt. 7 Valg af formand for 2 år ALBOA s næstformand anbefalede genvalg af Poul Ankersen. Poul Ankersen blev genvalgt for 2 år. Ad pkt. 8 Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år Poul Ankersen takkede for genvalget og oplyste at det er hans sidste valgperiode. Poul Ankersen anbefalede genvalg af: Ole Østergaard Lone Terkildsen Niels Skov Nielsen Tonny Mikkelsen 10

11 Der var ikke andre kandidater. Ad pkt. 9 Valg af 3 suppleanter for 1 år 3 kandidater blev bragt i forslag og valgt: 1. suppleant Carsten Bach Mikkelsen, afdeling 34 Vårkjærparken 2. suppleant Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade 3. suppleant Susser Ahlstikk, afdeling 44 - Fiskergade Ad pkt. 10 Valg af medlemmer til udvalg a. Orientering fra organisationsbestyrelsen Tonny Mikkelsen orienterede: Organisationsbestyrelsen arbejder på en ændring af udvalgsstrukturen. En del af udvalgene skal fremover være ad hoc-udvalg som indkaldes efter behov. Det er organisationsbestyrelsen som nedsætter udvalgene. Som udgangspunkt har drøftelserne indtil videre omhandlet følgende ad hoc udvalg: - vedtægts- og lovudvalget - IT- og antenneudvalget - boligsocialt arbejde øvrige udvalg fortsætter. Selskabslokaleudvalget nedlægges. Organisationsbestyrelsen udarbejder et budget som administrationen skal følge vedr. drift- og fornyelser af selskabslokaler. Udvalgsstrukturen forventes klar til drøftelse på repræsentantskabsmødet i november Der var ingen spørgsmål til orienteringen. b. Valg af udvalgsmedlemmer i. Vedtægtsudvalg/lovudvalg Genvalg af Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej ii. IT- og antenneudvalg Genvalg af Anker Aagaard, afdeling 44 Fiskergade iii. Energi- og forsyningsudvalg Nyvalg af Preben Dam, afdeling 13 Stenkildeparken iv. Boligsocialt arbejde Nyvalg af: - Annie Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II - Finn Hestbech Jensen, afdeling 66 Håndværkerparken VII v. Kursusudvalg Ingen på valg vi. Kunstudvalg Nyvalg af Ole Hougaard Jensen, afdeling 38 Tranbjergparken vii. Fritidsudvalget Genvalg af Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget Nyvalg af Peter Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II viii. Valg af 30 medlemmer for 1 år Valgt blev: - 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer - 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen - John Lykke, afdeling 16 Høvænget - Ole Hougaard Jensen, afdeling 38 Tranbjergparken - Bjørn Nielsen, afdeling 29 Kærgårdsparken - Turi Juul- Lassen, afdeling 43 Håndværkerparken II - Birte Rerup, afdeling 33 Abildgade - Karin Ankerstjerne, afdeling 54 Bavnebakken - Helle Storgaard, afdeling 37 Vejlby Vest 11

12 - Grethe Staunskjær, afdeling 37 Vejlby Vest - Preben Dam, afdeling 13 Stenkildeparken - Freddy N. Poulsen, afdeling 68 Holme Parkvej - Lars Andersen, afdeling 31 Søndervangen II - Lilian Bektas, afdeling 31 Søndervangen II - Christina Johansen, afdeling 31 Søndervangen II - Lene Kaspersen, afdeling 9 Saralystparken II - Per Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget - Else Marie Ebbesen, afdeling 9 Saralystparken II - Tove Bech, afdeling 8 Byvangen - Birger Brauer, afdeling 23 Rundhøj I Ad pkt. 12 Valg af revisor Poul Ankersen foreslog genvalg af revisor. Genvalgt blev statsautoriseret revisorpartnerskab Beierholm ved statsautoriseret revisor Klaus Kristiansen og Ivan Madsen. Ad pkt. 13 Eventuelt Der var ingen som ønskede ordet til eventuelt. Dirigenterne takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til Poul Ankersen. Poul Ankersen takkede dirigenterne for god mødeledelse. Poul Ankersen takkede forsamlingen for et godt møde og ønskede alle en god sommer. Poul Ankersen formand Freddy N. Poulsen dirigent Bent Neergaard dirigent John Jensen referent/direktør 12

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2014 - vedlagt 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2014

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Michael Korsholm Peter Andersen administrationschef Kjeld Jespersen direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDEN

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDEN Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Troels Munthe Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014 Repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014, kl. 19.00 i s Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskabet Bitten Dufour, Jan Lemser, Rauf Hasanzadeh, Steen Jørgensen, Jan Ebbe Merkelsen,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. APRIL 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2012

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2012 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Michael Korsholm Peter Andersen Administrationschef Kjeld Jespersen Direktør John Jensen

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Dagsorden Repræsentantskabsmøde Torsdag den 6. maj 2013, kl. 18.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Repræsentantskabet: Formand, næstformand Ole Hansen, Helle Sørensen, Bjørn Petersen, Karen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014. side nr. 137

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014. side nr. 137 f11menbo AARHUS side nr. 137 Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Administrationen: Nielsen Vicky E. Jensen Frederik Vester Steffen Espersen Mødets dagsorden: 1. Protokol 2.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 :

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 : * => bilag til punktet kl. 16.30 på Vestergårdsvej 15 Deltagere: Michael Korsholm Kim S. Jensen Tonny Mikkelsen Lone Terkildsen Troels Munthe Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Mads Madsen Direktør

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. AUGUST 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. AUGUST 2013 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Troels Munthe Peter Andersen Kim S. Jensen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Niels

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6 .$W lìrþ--- z\ Boligforenin gen -' Loìland Den 19. maj 2OL6, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande, Bestyrelsesformand Niels

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere