Brainstorm: Erhvervsret Skatteret Regnskab og revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brainstorm: Erhvervsret Skatteret Regnskab og revision"

Transkript

1 Bilag 1 Brainstorm: Erhvervsret Skatteret Regnskab og revision Hæftelse, hvem hæfter for virksomhedens gæld og er der forskel på teori og praksis? Løn, er der forskel på skattebetalingen til det offentlige og hvilke muligheder er der for skatteoptimering Regnskabsmæssige krav, Hvilke krav er der til udarbejdelse af regnskab og giver disse anledning til fordele eller ulemper. Ansvar, Er der forskel på hvordan kapitalejer og indehaver står til ansvar for virksomhedens drift? Virksomhedens underskud, er der forskel på hvordan underskud i virksomheden behandles og giver dette anledning til fordele for den ene virksomhed. Revisionspligt, hvem er underlagt revisionspligt og hvilke byrder e denne pligt forbundet med. Kreditorbeskyttelse, har den ene selskabsform større mulighed for at sikre sine aktiver end det andet? Kapitalkrav, er der forskle på hvor meget der SKAL indskydes ved opstart af virksomhed og hvilke krav stilles der ved den løbende drift? Kapitaludtræk, er der grænser for hvor meget "løn" man kan trække ud af virksomheden? Lovrammen, hvordan er den direkte lovgivning for hver selskabsform, og hvor frit kan der indgåes ejeraftaler? Ophør af virksomhed, er der forskel på den måde hvorpå virksomhederne ophører, og giver dette anledning til fordele for det ene selskab? Fleksible lønpakker, har det ene selskabsform bedre muligheder for en fleksibel aflønningsform? Værdipapirer, hvilke begrænsninger er der for håndtering af værdipapirer og hvilke forskelle er der på beskatning og hvilke fordele resulterer dette i? Pensionsopsparing, Hvilke muligheder er der for indskud på pension, og har den ene selskabform fordele frem for det andet? Værdistigninger og tab på aktiver, er der skattemæssige muligheder ved henholdsvis at indskyde aktiver eller holde dem udenfor virksomheden og giver den ene selskabsform fordele frem for det andet. Carry Back, er der forskel på den virksomhedsskat der betales i de to selskabsformer og giver dette anledning til fordele for den ene selskabsform. Blandet benyttet ejendom, hvilke muligheder og begrænsninger er der for de to selskabformer og hvilke skattemæssige fordele kan udnyttes. Opsparingsmodelen, hvilke muligheder har den ene selskabsform for at spare op i virksomheden frem for den anden og giver disse fordele til den selskabsform. Holdingskonstruktion, hvilken selskabsform kan benytte sig af muligheden og hvilke fordele giver det virksomheden. Ophør Af virksomhed, hvilke skattemæssige forskelle er der for hver selskabsform, og hvilke fordele giver dett eanledning til Generationsskifte, er dette muligt for begge selskabsformer og hvilke fordele tilkommer den ene selskabsform. Videreførelse og udvidelse af virksomheden, hvilke muligheder og begrænsninger er der for hver selskabsform og hvem tilkommer fordelene. Økonomisk opdeling, er der forskel på hvor skarp en opdeling der er mellem privat økonomi og erhvervsøkonomi, og giver dette anledning til fordele Praksis, teorien ligger op til fordele og ulemper for hver selskabsform, men hvordan fungerer det i praksis.

2 Ovenstående brainstorm er udarbejdet på baggrund af nedenstående tilbagemeldinger fra min rundspørge samt min indledende informationssøgning i faglitteratur og lovtekster. Af nedenstående fremgår teksten af min rundspørge Hej XX Da jeg er i gang med, at skrive afsluttende hovedopgave i HD-R, vil jeg gerne, hvis jeg må låne et par minutter af din tid, til at svare på et par spørgsmål. Min hovedopgave skal omhandle de fordele og ulemper, der er for en privat virksomhed, ved at lade sig omdanne til et anpartsselskab eller aktieselskab. Med udgangspunkt i en udtømmende brain-storm vil jeg udvælge en række fordele og ulemper som jeg vil beskrive og analyserer. Konklusionen på opgaven vi i skematisk form være, at opliste de fordele og styrker der er ved henholdsvis, at holde virksomheden i privat regi eller i selskabsform, med henvisning til de analyserende afsnit. For en så udtømmende brain-storm som mulig, beder jeg om din hjælp til at nedskrive et par fordele, som skiller sig ud indenfor henholdsvis en privat virksomhed og for et selskab. De fordele du oplister, skal holde sig indenfor emnerne skatteret, erhvervsret samt regnskab og revision. Ønsker du at deltage i denne undersøgelse, vil jeg bede dig sende besvarelse seneste fredag den 12. februar Besvarelsen sendes retur til På forhånd tak Peder Stampe

3 Nedenstående er kopieret ind fra de modtagne mails og er ikke redigeret på nogen måde. Hej Peder Fordele ved det ene er typisk "ulemper" ved det andet - så jeg har valgt at besvare det med fordele hhv ulemper for kapitalselskabers vedkommende. Du kan så for privat virksomheds vedkommende egentlig bare vende fortegnet på nedenstående punkter. Håber, at det er brugbart i dine videre overvejelser. Hvis du skal have noget "tungere" på skat, regnskab og revision, så skal du have fat i en statsaut revisor - du kan f.eks skrive til Søren Rasborg, der er stats.rev., hos Beierholm på - ved ikke om han har tid til at komme med et input, men du kan hilse fra mig og se. Vil du have ulejlighed med at skrive til mig hvorfor du har skrevet præcis til mig... Selskab; Fordele: 1. begrænset ansvar for indehaveren/indehaverne for virksomhedens drift mv. 2. manglende sammenblanding af virksomhedens økonomi med ejerkredsens privatøkonomi. 3. juridisk, skattemæssigt og tillige fsva værdiansættelse er overdragelse af et A/S eller et ApS væsentligt lettere og mere praktisk end overdragelse af privat virksomhed. 4. fusioner væsentligt mere praktisk gennemførlige, hvilket tilsvarende gør sig gældende for generatinsskifte, optagelse af nye medejere mv. 5. mindre afhængighed af medejeres privatøkonomiske forhold end tilfældet er for privat selskaber med flere ejere. 6. mulighed for at have en egentlig professionel ansvarlig bestyrelse med selvstændigt ansvar. 7. Selskabet/virksomheden har "sit eget juridiske liv" løsrevet fra ejeren/ejerkredsen. 8. Ejeren kan "spare op" i selskabet mod alene at svare selskabsskatten af overskuddet. Ulemper; A. større etableringsomkostninger samt kapitalkravet B. administrativ del fsva afholdelse af generalforsamlinger, indsendelse til/reg hos E&S. C. typisk lidt ekstra revisoromkostninger (selvom revisor kan fravælges under visse betingelser - hvilket dog stort set aldrig er tilrådeligt). D. samhandelspartnere vil måske i nogle brancher foretrække, at ejeren også er personlig ansvarlig for eksempelvis aftales opfyldelse.

4 E. Banker mv vil typisk forlange selvskyldnerkaution fra holdingselskab(er) og ultimativ ejerkreds for opfyldelse af selskabets forpligtelser på drift-, kassekredit mv. F. Skat af forrentning af virksomhedens finansieringsomkostninger kan ikke fratrækkes af ejeren, da fradragsretten tilkommer selskabet. Vær opmærksom på, at der for forskellige typer af virksomhed er forskellige ordninger udenfor kapitalselskaberne - Virksomhedsskatteordningen hhv kapitalafkastordningen. Christoffer Iversen, partner, advokat (H) ADVODAN Lyngby Advokataktieselskab Toftebæksvej Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Hej Peder, Vi har udarbejdet en publikation 1 vedrørende personlig virksomhed contra selskab som jeg har vedhæftet mailen. Tallene skal dog lige opdateres med den nye skattereform, idet marginalskatten er nedsat. Jeg håber, I kan få noget inspiration herfra til din hovedopgave. Held og lykke med opgaven SØREN SØNDERGAARD Partner, statsautoriseret revisor Direkte: Mobil: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Fax: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe mailen ud? 1 Er ikke vedlagt som bilag

5 Hej Peder, Indledningsvis vil jeg bemærke, at du har valgt et emne som jeg er sikker på, at du kan skrive de sider om. Må jeg lidt forsigtigt spørge, hvor du har fundet min adresse, jeg syntes ikke lige jeg kan placere dig i mit netværk? Men under alle omstændigheder vil jeg gerne forsøge, at hjælpe dig. Fordele: - Ejeren hæfter ikke personligt for selskabets gæld og forpligtelser - Hvis selskabet har flere ejere er der ikke solidarisk hæftelse som ved I/S - Hvis selskabet ejer ejendomme kan det være nemmere, at sælge aktier/anparter ellers skal der laves skøde. - Salg af aktier/anparter er omfattet af aktieavance eventuelle tab kan modregnes. Ulemper: - Større administrativ byrde (regnskabskrav, generalforsamlinger osv.) - Regnskaberne bliver offentliggjort - Kapitalkrav - Større risiko for at skattemæssige underskud ikke kan udnyttes Ovenstående er ikke udtømmende det væsentligste er forholdet omkring hæftelser. God arbejdslyst! Jan Rasmussen Hej Peder Jeg har anført nogle fordele de enkelte, som jo naturligvis er ulemper i den anden situation. Der er utvivlsomt mange andre, men dette er lige nogle hurtige fra hoften. Fordele ved privat virksomhed er: 1. Bedre mulighed for udnyttelse af underskud, idet dette kan fradrages i andre indtægter 2. Bedre mulighed for udskydelse af skat ved at opspare overskud i virksomhed (dog visse begrænsninger pga. hævereglerne) 3. Ingen offentlighed omkring virksomheden og dens resultater 4. Bedre muligheder for pensionsindbetaling ( grænsen træder først i kraft i 2015 og fortsat mulighed for ophørspension) 5. Ikke behov for adskillelse mellem privat og virksomhedøkonomi på samme måde som i selskab - eksempelvis må aktiver i virksomhed ligge til sikkerhed for privat gæld 6. Mulighed for at få forrentning af investering ud til kapitalindkomstbeskatning (kapitalafkast) Fordele ved selskabsetablering er: 1. Risikoafgrænsning (i praksis ofte ikke muligt pga. private sikkerheder for gæld i selskab) 2. Salg af virksomhed kan ske på aktier uden skat (hvis holdingkonstruktion) 3. Revisionspligt (i visse tilfælde) 4. Mulighed for lidt lavere samlet skat ved udnyttelse af progressionsgrænse for udbytte

6 / Kind regards Jørgen Rønning Pedersen Partner PricewaterhouseCoopers Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1 DK-8000 Århus C Denmark phone: mobile: mail: "Peder Stampe" :18 To cc Subject HD-R hovedopgave Hej Stampe Jo selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe. Nogle af de fordele /ulemper jeg ville komme ind på vil være følgende: - Risikoafdækning. - Beskatning. - Virksomhedsoverdragelse - Virksomhedsomdannelse - Hæftelse (både privat, men hvad der skal til før at en bestyrelse bliver gjort ansvarlig for sine handlinger (grov tilsidesættelse)) - Kundernes sanktionsmuligheder i relation til mangler, efter virksomhedstyper - Markedspsykologi (hvordan opfatter kunderne de forskellige virksomhedstyper /signalværdier) - Pension. (VSO vs. Virksomhedspensioner /privat pension) - Ophør af virksomhed. - Bestyrelse (professionel / uprofessionel ) - Hvordan står man ved pludselig dødsfald (herunder sikring af at efterkommere nemmest muligt kan overtage, dvs man også har muligheden rent likviditetsmæssigt) En anderledes ide kunne også være at se på om der skulle et område hvor der er mange afgørelser, for der kunne være noget spændende teori. Alternativt kan du se de sidste udgaver af div. revisions publikationer /tidsskrifter for at se om der er kommet noget nyt på området Det var et lille udpluk med ideer. Håber du kan bruge det til noget. Mvh Jacob Hej Peter. Godt at høre, at du er godt på vej til HD-eksamen. Held og lykke med det. Her er meget hurtigt lidt til din brainstorming:

7 Skattemæssige fordele er der ikke så mange af i forhold til en virksomhedsordning, men her er lidt: Udlodning af udbytte til lav beskatning (25% - 28%) som er lavere end topskatten. Holdingløsning giver mulighed for salg af virksomhed (datterselskabet) skattefrit. Regnskabsmæssigt og juridisk er der nogle ulemper, men også lidt fordele: Ulemper: Regnskabet er offentligt Krav til indskudskapital (efter ny lovgivning dog mindre beløb) Regnskabet skal revideres (hvis ikke under grænsen for fravalg af revision) Formelle krav til vedtægter, forhandlingsprotokoller, direktørkontrakter osv. Fordele: Fuldstændig adskillelse af virksomhedsøkonomi og selskabsøkonomi - bedre overblik. Mulighed for forskudt regnskabsår med skattekreditfordele. Ingen personlig hæftelse (dog ofte ikke fuldt ud, da aktionær skal stille kaution for bankgæld mv.) Hæftelsesafgrænsning mellem flere forskellige aktiviteter i flere selskaber - eksempelvis entreprenøren med hvert byggeprojekt i hver sit selskab. Bedre mulighed for indskud fra fremmede investorer og delt ejerskab end ved I/S. Der er sikkert flere fordele (og ulemper), men det er hvad jeg lige kan komme i tanke om lige nu, men kommer jeg i tanke om flere fordele, så skal du nok få dem med. Rainer er på kursus hele denne uge, så jeg har lovet at svare også på hans vegne. Held og lykke med hovedopgaven. Poul Borghus Statsautoriseret revisor Hostrupsgade Silkeborg Telefon Telefax Vi gør opmærksom på, at denne kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager en,

8 beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette en i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom en og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e- mailen. Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. Hej Peder, Jeg forstår din mail således, at jeg from the top of my head, skal komme med fordele/ulemper ved hhv. privat ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed) og selskab med begrænset ansvar. Derfor har jeg ikke foretaget nærmere uddybende undersøgelser: Vedrørende regnskab og revision, har jeg ikke nogen umiddelbare oplysninger, idet revisorkravet ved mindre selskaber er ophævet. Vedrørende Skat har jeg følgende fordele/ulemper: 1. Der er skattefradrag ved tab ved enkeltmandvirksomhed, hvilket ikke kan udnyttes ved selskaber, 2. Man kan indskyde et holdingselskab og udlodde udbytte skattefrit, således, at dette ikke senere bliver omfattet af evt. konkurs, eller evt. bruge dette til stiftelse af søsterselskaber, Vedrørende Erhvervsret har jeg følgende fordele/ulemper: 1. Der er hæftelsesbegrænsning i selskaber, 2. Det er lettere at overdrage ejerandele ved selskaber ift. enkeltmandsvirksomheder pga. det er anparter/aktier og ikke aktiver/passiver der overdrages enkeltvis, Jeg er lidt usikker på baggrunden for dit spørgsmål, men du kan evt. finde inspiration hos Werlauff, Selskabsret, idet jeg mener han omtaler fordele og ulemper. Alternativt også Paul Krüger Andersen (Aktieog anpartsselskabsret, Paul Krüger Andersen, 10 udg., 2008, 623 s., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN ), som også har lavet en sammenligning så vidt jeg husker. Hvis dit spørgeskema er fremsendt for se at se, hvor meget man lige kan huske på stående fod om fordele af ulemper, så er ovennævnte jo lidt overraskende, men så har du næppe brug for min henvisning til bogen. Held og lykke. ADVODAN Glostrup Steen Fosvig Advokat (L), LL.M. in International Business Law ADVODAN Glostrup Torv Glostrup Tlf: Fax: Direkte Mobil ADVODAN - et netværk til forskel

9 Information, viden og juridiske nyheder få det hele i vores nyhedsbrev - Tilmeld dig her! Denne og enhver vedhæftet fil kan være fortrolig. Hvis De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette en og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. This message and any attachment can be confidential. If you are not the right receiver please inform us immediately and after that delete the message and any attachment without keeping any copy and without passing information about the contents. Hej Peder Tak for din henvendelse. Efter aftale med Morten Breum-Leer fremsendes vedhæftede skrivelse vedrørende en række overordnede forhold i forbindelse med valg af selskabsform 2. Held og lykke med din opgave. Esben Holm Advokatfuldmægtig Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Telefon Telefax Mobil Web Søren Frichs Vej 42A, DK 8230 Åbyhøj H. C. Andersens Boulevard 37, 4., DK 1553 København V Københavnsvej 69, DK 4000 Roskilde Birkemose Allé 37A, 1., DK 6000 Kolding Denne kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for adressaten, og som ikke må udleveres eller kopieres til nogen anden. Har De ved en fejltagelse modtaget denne mail, beder jeg Dem venligst omgående meddele mig dette samt destruere mailen. Hej Peder, Et par skud fra hoften vil være Fordele selskab - Efterfølgende etablering af holdingselskab og mulighed for skattefrit salg. - Udbytte ctr løn - Risikoafdækning - Privat formue adskilt fra selskab - Lettere at dele ejerskabet eller afståelse osv. 2 Ikke vedlagt som bilag

10 Fordele privat Bedre muliged for pensionsindskud 30% ordning Ingen revisionspligt og offentliggørelse Ved underskudssituationer Held og lykke med opgaven Claus Urhøj Statsautoriseret revisor Kære Peder Med lidt forsinkelse: Virksomheds ejerne har lettere ved at adskille deres privatøkonomi fra virksomheden, når det foregår i et selskab. I forbindelse med et generationsskifte er et selskab lettere at gøre salgsklar, specielt hvis man ejer selskabet gennem et holdingselskab er der betydelige skattefordele. De overvejelser der i øjeblikket gøres omkring tillægsskat på pensionsopsparing gør at det er en fordel at havde opsparet i virksomhedsordning frem for hvis man drev selskab at indbetale på ratepension. Mulighed for at lave glidende generationsskifte er meget bedre såfremt der drives i selskabsform. Overdragelse at aktiepost er betydelig lettere end overdragelse af I/S andel. Det er ikke så meget, men jeg forsøger lige at samle lidt mere. Mvh Gert Stampe Jeg vedhæfter diverse publikationer og kursusmateriale, som du kan bruge som inspiration 3 3 Er ikke vedlagt som bilag.

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Virksomhedsfinansiering

Virksomhedsfinansiering Virksomhedsfinansiering Udfordringer og løsninger Aarhus Maskinmesterskole 15-12-2014 Forfatter: Simon Døssing Andersen Studienummer: V09850 Rapporttitel: Virksomhedsfinansiering Undertitel: Udfordringer

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere