2 Valg af virksomhedsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Valg af virksomhedsform"

Transkript

1 Særnummer Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den rigtige virksomhedsform. Det kan give store uønskede økonomiske og organisatoriske konsekvenser, såfremt man vælger en forkert eller uhensigtsmæssig virksomhedsform, og det kan være dyrt og besværligt at ændre virksomhedsformen, når først ulemperne har vist sig. 6 Partnerselskabet går også under betegnelsen kommanditaktieselskab. Denne form for juridisk enhed har en betydelig række ligheder med både kommanditselskabet og aktieselskabet. Indledende overvejelser... 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed... Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S)... Holdingselskab... 5 Selskab med begrænset hæftelse (S.M.B.A.)... Partnerselskab (P/S)... 7 Kommanditselskab (K/S)... 7 Østre Stationsvej 43, 1 tv 6 6 Iværksætterselskab (IVS)... Oversigt Odense Telefon Fax

2 2 Indledende overvejelser Af Mikael Risager, skattepartner, Niels Chr. Boll, statsautoriseret revisor og Marianne Christoffersen, statsautoriseret revisor Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den rigtige virksomhedsform. Det kan give store uønskede økonomiske og organisatoriske konsekvenser, såfremt man vælger en forkert eller uhensigtsmæssig virksomhedsform, og det kan være dyrt og besværligt at ændre virksomhedsformen, når først ulemperne har vist sig. Ved valg af virksomhedsform bør følgende forhold overvejes: Krav til kapitalens størrelse Virksomhedsejernes hæftelse Offentlighed om virksomheden Skattemæssige forhold Ledelse af virksomheden Overdragelse af virksomheden eller et generationsskifte. Indskud og hæftelse Hvorvidt der er krav om indskudskapital, og hvorvidt virksomhedsdeltagerne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser, har nøje sammenhæng. Det er en grundlæggende sondring inden for dansk ret, at såfremt der er en lovpligtig indskudskapital, kan virksomhedens kreditorer alene rette krav mod denne kapital (betegnes som begrænset hæftelse). Virksomhedens kreditorer kan som udgangspunkt gå efter virksomhedsdeltagernes private formuer, såfremt der er tale om en virksomhed uden indskudskapital (personligt hæftende virksomheder). Dette gælder dog ikke fuldt ud i kommanditselskaber og partnerselskaber. Offentlighed Lovgivningen for en række af virksomhedsformerne kræver, at årsrapporter og andre oplysninger om virksomheden (eksempelvis vedtægter, stiftelsesdokumenter mv.) indsendes til offentlige myndigheder og derefter offentliggøres. For andre virksomhedsformer er der som udgangspunkt mindre eller ingen adgang til, at offentligheden kan få indsigt i oplysninger om virksomheden. Beskatning Reglerne for beskatning af virksomhedens drift i de forskellige virksomhedsformer bør tillægges stor opmærksomhed ved valg af virksomhedsform. Visse virksomheder beskattes som et selvstændigt skattesubjekt (eksempelvis aktiesel- skaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber), hvorimod andre virksomheder beskattes hos virksomhedsindehaverne (eksempelvis interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber og enkeltmandvirksomheder). Regler Visse af virksomhedsformerne er ikke reguleret særligt intensivt i dansk ret, hvorfor det er op til virksomhedsdeltagerne selv at aftale det fornødne imellem parterne samt over for virksomhedens samhandelspartnere. Herudover findes der en række virksomheder (typisk selskaber), der er intensivt reguleret, og hvor man som virksomhedsejer i vid udstrækning kan forlade sig på at anvende de ufravigelige regler i lovgivningen. Ledelse For interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder er der ikke opstillet noget krav til sammensætningen af virksomhedens ledelse. I selskaber er det derimod nøje angivet, hvorvidt et selskab både skal have bestyrelse og direktion eller alene er forpligtet til at udpege enten en direktion eller en bestyrelse. Herudover er der fastsat regler for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, for ledelsens opgaver og kompetencefordeling mellem direktionen og bestyrelsen. Salg eller generationsskifte Det er hensigtsmæssigt allerede ved påbegyndelsen af en virksomhed at overveje, om virksomheden skal afhændes eller generationsskiftes inden for en overskuelig periode. Ligeledes er det relevant, om en eller flere af virksomhedsdeltagerne skal afhænde sin del af virksomheden til en eller flere af de øvrige eller til en tredjemand. Afslutning Inden man vælger selskabsform, er der også en række praktiske forhold, der bør overvejes. Såfremt en ejer skal påtage sig personlige kautioner over for et pengeinstitut for et selskabs gæld, kan den begrænsede hæftelse, der ligger i aktie- og anpartsselskaber synes illusorisk, og en alternativ selskabsform kunne overvejes. Uanset valg af selskabsform er der også andre praktiske forhold, der skal overvejes i forbindelse med virksomhedsstart. Det er yderst relevant at få overblik over sine forsikringsforhold, således at lovpligtige forsikringer tegnes. Virksomheden skal også overveje risikoen for erstatningssager, særligt inden for brancher som byggeri og rådgivning.

3 3 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed I en enkeltmandsvirksomhed hæfter indehaveren personligt med hele sin formue. Dette skyldes, at der ikke er krav om en vis indskudskapital. Ved etablering af en enkeltmandsvirksomhed kan indehaveren vælge mellem 3 forskellige beskatningsformer: Personskattereglerne, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Ved underskud i personligt drevne virksomheder er der mulighed for at udnytte underskuddet i egen øvrig indkomst eller i en ægtefælles lønindkomst, således at beskatningen af lønindkomsten nedsættes. En enkeltmandsvirksomhed er ikke forpligtet til at offentliggøre sit årsregnskab gennem Erhvervsstyrelsen eller på anden måde offentliggøre informationer om virksomhedens drift, kapital eller øvrige forhold. Regnskaber for enkeltmandsvirksomheder aflægges efter årsregnskabslovens regler for klasse A. Der er ikke revisionspligt på personligt drevne virksomheder. Virksomheden skal momsregistreres eller registreres for lønsumsafgift afhængig af arten og omfanget af virksomheden. Endvidere skal virksomheden registreres, hvis der er ansatte. En enkeltmandsvirksomhed ejes og ledes af én person, der med juridisk bindende virkning kan træffe alle beslutninger i virksomheden. For enkeltmandsvirksomheder er der ikke i lovgivningen fastsat særlige krav om udarbejdelse af stiftelsesdokumenter mv. Registrering af virksomheden sker hos Erhvervsstyrelsen på baggrund af en anmeldelse fra virksomheden. Såfremt en enkeltmandsvirksomhed skal afhændes eller lukkes, bliver ejeren beskattet som personlig indkomst af det eventuelle provenu, der måtte blive realiseret ved salg eller ophør. Såfremt der er indskudt beskattede midler i virksomheden forud for salget eller lukningen, kan disse midler hæves uden skat. Der findes regler for genplacering af avancen eller for udskydelse af beskatning f.eks. ved indskud på pensionsordning. Personligt drevne virksomheder kan efterfølgende omdannes til selskaber efter reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse. Omdannelsen udløser således ikke beskatning. Der er alene tale om en skatteudskydelse og ikke en permanent skattefrihed. Interessentskab (I/S) Ved etablering af et interessentskab går 2 eller flere personer sammen om at etablere erhvervsmæssig virksomhed. Et interessentskab kan også bestå af en eller flere personer, der driver virksomhed sammen med en eller flere juridiske personer. For interessentskaber er der ingen krav om indskudskapital. Som en refleksvirkning heraf hæfter ejerne (interessenterne) ubegrænset og solidarisk med hele deres personlige formue for interessentskabets forpligtelser. Såfremt der er selskaber blandt deltagerne i interessentskabet, hæfter disse med egenkapitalen i selskabet. Der findes ingen udfyldende lovregulering for samarbejdet mellem interessenterne. Det er derfor en naturlig konsekvens af den solidariske hæftelse, at enhver beslutning som udgangspunkt kræver enighed mellem virksomhedsdeltagerne. Deltagerne i et interessentskab vil typisk udarbejde en kontrakt, hvor beslutningskompetencen fastlægges. Som det gør sig gældende for enkeltmandsvirksomhederne, er der som udgangspunkt ingen krav om offentliggørelse af et interessentskabs regnskaber eller øvrige informationer. Dog skal et interessentskab offentliggøre regnskab, hvis alle interessenterne er selskaber. Udgangspunktet for regnskabsaflæggelse for I/S er er, at regnskaberne aflægges efter regnskabsklasse A, hvis der er tale om et I/S udelukkende med personlige interessenter. Såfremt der er selskaber blandt interessenterne, bør man overveje at følge reglerne for regnskabsklasse B, da I/S-regnskabet skal indarbejdes i et regnskab, der skal følge klasse B som minimum. Da et interessentskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt, foretages beskatning af interessentskabets overskud og underskud hos den enkelte virksomhedsdeltager. Dette gør sig ligeledes gældende ved salg af virksomheden. Et interessentskab bliver etableret ved interessenternes aftale om stiftelse. I stiftelsesaftalen er det hensigtsmæssigt at regulere en lang række af de forhold, der vedrører drift af virksomheden, virksomhedens økonomi, ledelse af virksomheden, og hvordan interessenter kan udtræde.

4 4 Anpartsselskab (APS) og aktieselskab (A/S) Ved etablering af et anpartsselskab skal der indskydes værdier for DKK , og for et aktieselskabs vedkommende er værdien DKK Indskuddet kan ske i form af enten kontanter eller værdier (netto-aktiver). Det er muligt kun at indbetale 25 % af selskabskapitalen, dog altid minimum DKK Før 1. januar 2014 var kapitalkravet i anpartsselskaber DKK ligesom beløbsgrænsen for minimumsindbetalingen var DKK Anpartsselskaber, der er stiftet før 1. januar 2014, kan nedsætte deres kapital til DKK , hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Såfremt der indskydes værdier, skal disse vurderes af en uvildig sagkyndig vurderingsmand. Kravet om, at der foretages en vurdering af de indskudte aktiver, skyldes selskabets begrænsede hæftelse. Når kreditorerne skal nøjes med at kunne rette deres krav mod indskudskapitalen, skal der også være en vis grad af sikkerhed for, at værdierne er til stede. Der findes ligeledes en lang række regler, der skal sikre indskudskapitalens tilstedeværelse, som eksempelvis forbud mod lån til aktionærer/ anpartshavere, og hvad selskabet skal foretage sig, såfremt en vis del af indskudskapitalen mistes/tabes. I et anpartsselskab og aktieselskab hæfter ingen af selskabsdeltagerne personligt for selskabets forpligtelser, og der hæftes alene med den allerede indskudte kapital samt indtjening, der ikke er udloddet til ejerne. Dette betegnes sædvanligvis som begrænset hæftelse. I selskabsloven og årsregnskabsloven findes der en lang række bestemmelser om offentlig indsigt med virksomhederne. Det drejer sig bl.a. om økonomi, selskabsretligt fundament (stiftelsesdokument og vedtægter) og i visse tilfælde en angivelse af selskabsdeltagerne. Årsrapporterne med eventuelt koncernregnskab skal offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsrapporten skal aflægges efter årsregnskabslovens regler for klasse B til D. Selskaberne kan også vælge at aflægge regnskab efter de internationale regnskabsregler kendt som IAS/IFRS. Årsregnskabet skal som udgangspunkt revideres af en uafhængig revisor, dog kan helt små selskaber fravælge revisionen, og andre kan vælge at lade revisionen udføre som udvidet gennemgang. Et anpartsselskab og et aktieselskab kan stiftes og ejes af en eller flere personer eller andre selskaber og kan også efterfølgende ovedrages til både fysiske og juridiske personer. I et anpartsselskab vælger selskabsdeltagerne (ejerne) som udgangspunkt selv, om selskabet både skal have en direktion og en bestyrelse eller alene en direktion eller bestyrelse. For aktieselskaber er det et krav, at der både eksisterer en bestyrelse (eller et tilsynsråd) og en direktion. Forskellen mellem en bestyrelse og et tilsynsråd består meget kort fortalt i, at tilsynsrådet alene har en kontrollerende og overvågende funktion, mens en bestyrelse også har en aktiv rolle i virksomhedens ledelse, f.eks. ved vedtagelse af strategiplaner og virksomhedsudvikling. I selskaber, der de sidste 3 år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, har medarbejderne ret til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne kan vælge et antal bestyrelsesmedlemmer svarende til halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af ejerkredsen, men dog minimum 2. Såfremt dette gør sig gældende, er det et krav, at også et anpartsselskab både har direktion og bestyrelse. I aktieselskaber udøver selskabsdeltagerne principielt retten til at træffe beslutninger på selskabets generalforsamlinger, hvorimod overordnede beslutninger i anpartsselskaber kan træffes mere uformelt, eksempelvis ved møder, udveksling af s mv. mellem selskabsdeltagerne. I aktieselskaber med en begrænset ejerkreds træffes en lang række beslutninger dog sædvanligvis i praksis på tilsvarende uformelle vis som i anpartsselskaberne.

5 5 Holdingselskab Et holdingselskab er et almindeligt selskab (enten et anpartsselskab eller et aktieselskab som gennemgået ovenfor) med det formål at eje (fra engelsk to hold ) et andet selskab eller en del heraf. I det følgende gennemgås alene holdingkonstruktioner, hvor holdingselskabet og det ejede selskab er enten et anparts- eller et aktieselskab. Et holdingselskab stiftes som et almindeligt selskab (enten som et anpartsselskab eller et aktieselskab) med de krav til indskudskapital, ledelse mv., som er skitseret ovenfor. Såfremt man ønsker at etablere en holding-konstruktion, er det muligt først at etablere et holdingselskab og derefter lade dette selskab stifte et nyt selskab (driftsselskab) med de midler, der lige er indskudt i holdingselskabet. Et anparts- eller aktieselskab kan også købe anparter eller aktier i et andet (eksisterende) selskab og derved blive et holdingselskab. Virkningen af en holding-konstruktion er bl.a., at holdingselskabet i visse tilfælde kan modtage udbytte/dividende fra driftsselskabet skattefrit. Det er muligt at udlodde skattefrit udbytte til et holdingselskab, hvis ejerandelen er mindst 10 %. Herudover kan holdingselskabet sælge aktierne/anparterne i driftsselskabet skattefrit. Hvis et driftsselskab har flere ejere, kan der opstå uenighed om, hvorvidt ejerne ønsker at deklarere udbytte (og dermed få udbyttet beskattet) eller lade selskabets overskud henstå i selskabet. Såfremt hver selskabsdeltager har sit eget holdingselskab, kan driftsselskabet, der er ejet af holdingselskaberne, deklarere udbytte skattefrit til de enkelte holdingselskaber. Det enkelte holdingselskab kan herefter deklarere udbytte til den personlige ejer (og dermed udløse skat) eller lade udbyttet henstå i holdingselskabet. Her kan udbyttet fungere som en opsparing eller investeres på ny, uden af dette sker med beskattede midler. Såfremt driftsselskabet indgår i risikable transaktioner, kan det ydermere være en fordel at deklarere udbytte jævnligt, således at driftsselskabet alene er i besiddelse af den lovpligtige kapital. På den måde bringes et realiseret overskud i sikkerhed for driftsselskabets eventuelle kreditorer, og tabet ved en eventuel konkurs er reduceret til indskudskapitalen og det overskud, der endnu ikke er udbetalt som udbytte. Anparts- og aktieselskaber kan udbetale udbytte løbende over regnskabsåret (acontoudbytte) og ikke kun som tidligere i forbindelse med den årlige ordinære generalforsamling. Etablering af en holding-konstruktion har de umiddelbare ulemper, at der skal udarbejdes og revideres årsrapporter også for holdingselskabet. Herudover bindes der yderligere kapital i selskaberne, hvis driftsselskabet skal have mere end én ejer (jf. eksemplet med udbytte til flere ejere ovenfor). Hver ejer skal således oprette sit eget selskab med den ovenfor angivne minimumskapital, der herefter kan anvendes til at stifte et fælles driftsselskab. Ydermere kan etablering af et holdingselskab medføre, at driftsselskabet skal underkastes revision, selv om driftsselskabet grundet egen størrelse kunne fravælge revisionen.

6 6 Selskab med begrænset hæftelse (S.m.b.a.) Fra og med 1. januar 2014, er det ikke længere muligt at stifte et S.m.b.a. Et eksisterende S.m.b.a. kan herefter stadig deltage i fusion og spaltning, men der vil ikke længere være mulighed for at stifte et nyt S.m.b.a. Denne selskabsform minder om aktie- og anpartsselskaber, idet der er tale om selskaber med begrænset hæftelse og selvstændige juridiske skattesubjekter, hvilket medfører beskatning af indkomst inde i selskabet og ikke hos selskabsejeren. Partnerselskab (P/S) Partnerselskabet går også under betegnelsen kommanditaktieselskab. Denne form for juridisk enhed har en betydelig række ligheder med både kommanditselskabet og aktieselskabet. Det særlige ved et partnerselskab i forhold til et kommanditselskab er, at komplementaren er et anparts- eller aktieselskab. I partnerselskabet hæfter komplementaren således med hele sin kapital for selskabets forpligtelser, hvorimod kommanditisternes hæftelse er begrænset til deres indskud. Partnerselskaber er i modsætning til kommanditselskaber direkte omfattet af selskabsloven og årsregnskabsloven, og det følger af lovgivningen, at der er et minimumskapitalkrav på DKK i forbindelse med stiftelse af et partnerselskab. Det er i lighed med aktie- og anpartsselskaber muligt alene at indbetale 25 % af selskabskapitalen. Regulering af partner- selskabets ledelse med videre følger direkte af selskabsloven med de tilpasninger, der er nødvendige som følge af partnerselskabets særlige forhold og karakteristika. Partnerselskaber er skattemæssigt transparente ligesom K/S er. Partnerselskaber er særligt anvendelige i konstruktioner med mange ejere, hvor den enkelte ejer skal honoreres med overskud i forhold til indsats. Selskabsformen anvendes derfor ofte i liberale erhverv. Den enkelte ejer (partner) kan deltage i partnerselskabet enten som person eller via et personligt ejet selskab, og der er derfor mulighed for individuel skatteoptimering. Der er imidlertid den centrale forskel over for aktie- og anpartsselskaber, at S.m.b.a. er ikke har et kapitalkrav.

7 7 Iværksætterselskab (IVS) Et iværksætterselskab er i praksis et anpartsselskab, idet der er tale om et selskab med begrænset hæftelse. Iværksætterselskaber kan stiftes fra og med 1. januar Selskabslovens regler for anpartsselskaber gælder også for iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab kan dog kun stiftes kontant, og kapitalkravet er 1 kr. Et iværksætterselskab skal opbygge sin kapital løbende, og minimum 25 % af årets overskud, skal henlægges på en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve tilsammen udgør mindst kr. Selskabet kan udlodde udbytte, når selskabskapitalen og reserven tilsammen udgør DKK Når selskabskapitalen og reserven til sammen udgør DKK , kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab. Et iværksætterselskab kan ikke benyttes til virksomhedsomdannelse fra en personligt drevet virksomhed til selskabsform, idet en sådan omdannelse sker via indskud af værdier (driftsmidler, debitorer mv.), og ikke kontanter. Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der fx stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold. Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser. Iværksætterselskaber er omfattet af årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse, herunder offentliggørelse, akkurat som det generelt gælder for anparts- og aktieselskaber. Kommanditselskab (K/S) For kommanditselskaber er der ingen krav om indskud af en minimumskapital. På trods heraf er der i en vis udstrækning begrænset hæftelse svarende til en begrænset hæftelse i anpartsselskaber og aktieselskaber. I et kommanditselskab findes der 2 ejere: Komplementarer og kommanditister. Komplementaren hæfter personligt og ubegrænset, hvorimod kommanditisterne kun hæfter med deres indskud i selskabet. Komplementaren er typisk et selskab med begrænset hæftelse. Der er for kommanditselskaber krav om offentliggørelse af årsrapporten, såfremt kom- plementaren (den juridiske person, der hæfter ubegrænset og personligt) i kommanditselskabet er et aktieselskab eller lignende selskab med begrænset hæftelse. Kommanditselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter, hvorfor løbende drift, tab og gevinst beskattes hos deltagerne. Komplementaren kan ikke sælge sin andel i kommanditselskabet uden samtykke fra samtlige andre selskabsdeltagere. Herudover vedbliver komplementaren at hæfte for al gæld, der bestod ved overdragelsen af komplementardelen. Reguleringen af kommanditselskaber er begrænset, hvorfor regulering af selskabets ledelse med videre typisk fastlægges i en aftale mellem selskabsdeltagerne.

8 Selvstændigt skattesubjekt Offentlighed * Iværksætterselskaber kan først stiftes fra og med 1. januar 2014 ** Frem til 1. januar 2014 er kapitalkravet for anpartsselskaber kr. *** Fra og med 1. januar 2014 er det ikke længere muligt at stifte et S.m.b.a. Ja Ja. Nej, deltagerne beskattes personligt. Nej, deltagerne beskattes Høj grad af offentlighed Lav grad af offentlighed. Nej, deltagerne beskattes Lav grad af offentlighed Begrænset. I partnerselskab og kommanditselskab hæfter komplementaren dog personligt og ubegrænset. Hver indehaver hæfter ubegrænset med hele sin formue. Ledes af komplementaren. Hvis komplementaren er et aktie- eller anpartsselskab, skal der vælges en bestyrelse. Selskabsdeltagerne skal være aktive i selskabet. Ledelsen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Der skal vælges en bestyrelse eller tilsynsråd og udpeges en direktion, der leder selskabet. I anpartsselskaber og iværksætterselskaber er det valgfrit, om selskabet skal ledes af både en direktion og bestyrelse eller alene af en direktion eller bestyrelse. I aktieselskaber er der krav om både direktion og bestyrelse/ tilsynsråd. Ledes af indehaverne. Intet kapitalkrav Intet kapitalkrav Etableres ved aftale herom mellem ejerne af virksomheden. Etableringen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Kommanditselskab DKK Stiftelsesprocedure minder om anparts- og aktieselskaber, dog skal der minimum være 2 aktive ejere. *** Selskab med begrænset hæftelse (s.m.b.a.) DKK 1* / ** / Sker af stifterne på den stiftende generalforsamling. Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter. Stiftelse skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Partnerselskab Intet kapitalkrav Etableres ved aftale herom mellem ejerne af virksomheden. Etableringen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Etableres ved ejerens beslutning. Etableringen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Iværksætterselskab/ Anpartsselskab/ Aktieselskab Vi noterer at... Hæftelse Ledelse Kapitalkrav Etablering Interessentskab Enkeltmands -virksomhed 8 Af Erik Høegh, tax partner Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Mette Bach Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet november 2011

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 VEJLEDNING OM Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 Denne vejledning er opdateret med hensyn til tegningskurs i afsnit 4.1.1. Hvilke oplysninger skal der gives i et stiftelsesdokument? Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen Subject:VS: Supplement til sagsfremstilling - til Udvikling Fyn punkt på ØKU og KB Venlig hilsen Torben Præstegaard Jørgensen Direktør Svendborg

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

STIFTELSESDOKUMENT. Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed.

STIFTELSESDOKUMENT. Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed. Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft Havnen 23, 1, 7620 Lemvig Tlf.nr. 97821300 J.nr. 61092 ABM/um STIFTELSESDOKUMENT Undertegnede Foreningen Fjaltring Gæstehus CVR nr. 21941891 Vestermøllevej 7,

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere