2 Valg af virksomhedsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Valg af virksomhedsform"

Transkript

1 Særnummer Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den rigtige virksomhedsform. Det kan give store uønskede økonomiske og organisatoriske konsekvenser, såfremt man vælger en forkert eller uhensigtsmæssig virksomhedsform, og det kan være dyrt og besværligt at ændre virksomhedsformen, når først ulemperne har vist sig. 6 Partnerselskabet går også under betegnelsen kommanditaktieselskab. Denne form for juridisk enhed har en betydelig række ligheder med både kommanditselskabet og aktieselskabet. Indledende overvejelser... 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed... Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S)... Holdingselskab... 5 Selskab med begrænset hæftelse (S.M.B.A.)... Partnerselskab (P/S)... 7 Kommanditselskab (K/S)... 7 Østre Stationsvej 43, 1 tv 6 6 Iværksætterselskab (IVS)... Oversigt Odense Telefon Fax

2 2 Indledende overvejelser Af Mikael Risager, skattepartner, Niels Chr. Boll, statsautoriseret revisor og Marianne Christoffersen, statsautoriseret revisor Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den rigtige virksomhedsform. Det kan give store uønskede økonomiske og organisatoriske konsekvenser, såfremt man vælger en forkert eller uhensigtsmæssig virksomhedsform, og det kan være dyrt og besværligt at ændre virksomhedsformen, når først ulemperne har vist sig. Ved valg af virksomhedsform bør følgende forhold overvejes: Krav til kapitalens størrelse Virksomhedsejernes hæftelse Offentlighed om virksomheden Skattemæssige forhold Ledelse af virksomheden Overdragelse af virksomheden eller et generationsskifte. Indskud og hæftelse Hvorvidt der er krav om indskudskapital, og hvorvidt virksomhedsdeltagerne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser, har nøje sammenhæng. Det er en grundlæggende sondring inden for dansk ret, at såfremt der er en lovpligtig indskudskapital, kan virksomhedens kreditorer alene rette krav mod denne kapital (betegnes som begrænset hæftelse). Virksomhedens kreditorer kan som udgangspunkt gå efter virksomhedsdeltagernes private formuer, såfremt der er tale om en virksomhed uden indskudskapital (personligt hæftende virksomheder). Dette gælder dog ikke fuldt ud i kommanditselskaber og partnerselskaber. Offentlighed Lovgivningen for en række af virksomhedsformerne kræver, at årsrapporter og andre oplysninger om virksomheden (eksempelvis vedtægter, stiftelsesdokumenter mv.) indsendes til offentlige myndigheder og derefter offentliggøres. For andre virksomhedsformer er der som udgangspunkt mindre eller ingen adgang til, at offentligheden kan få indsigt i oplysninger om virksomheden. Beskatning Reglerne for beskatning af virksomhedens drift i de forskellige virksomhedsformer bør tillægges stor opmærksomhed ved valg af virksomhedsform. Visse virksomheder beskattes som et selvstændigt skattesubjekt (eksempelvis aktiesel- skaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber), hvorimod andre virksomheder beskattes hos virksomhedsindehaverne (eksempelvis interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber og enkeltmandvirksomheder). Regler Visse af virksomhedsformerne er ikke reguleret særligt intensivt i dansk ret, hvorfor det er op til virksomhedsdeltagerne selv at aftale det fornødne imellem parterne samt over for virksomhedens samhandelspartnere. Herudover findes der en række virksomheder (typisk selskaber), der er intensivt reguleret, og hvor man som virksomhedsejer i vid udstrækning kan forlade sig på at anvende de ufravigelige regler i lovgivningen. Ledelse For interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder er der ikke opstillet noget krav til sammensætningen af virksomhedens ledelse. I selskaber er det derimod nøje angivet, hvorvidt et selskab både skal have bestyrelse og direktion eller alene er forpligtet til at udpege enten en direktion eller en bestyrelse. Herudover er der fastsat regler for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, for ledelsens opgaver og kompetencefordeling mellem direktionen og bestyrelsen. Salg eller generationsskifte Det er hensigtsmæssigt allerede ved påbegyndelsen af en virksomhed at overveje, om virksomheden skal afhændes eller generationsskiftes inden for en overskuelig periode. Ligeledes er det relevant, om en eller flere af virksomhedsdeltagerne skal afhænde sin del af virksomheden til en eller flere af de øvrige eller til en tredjemand. Afslutning Inden man vælger selskabsform, er der også en række praktiske forhold, der bør overvejes. Såfremt en ejer skal påtage sig personlige kautioner over for et pengeinstitut for et selskabs gæld, kan den begrænsede hæftelse, der ligger i aktie- og anpartsselskaber synes illusorisk, og en alternativ selskabsform kunne overvejes. Uanset valg af selskabsform er der også andre praktiske forhold, der skal overvejes i forbindelse med virksomhedsstart. Det er yderst relevant at få overblik over sine forsikringsforhold, således at lovpligtige forsikringer tegnes. Virksomheden skal også overveje risikoen for erstatningssager, særligt inden for brancher som byggeri og rådgivning.

3 3 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed I en enkeltmandsvirksomhed hæfter indehaveren personligt med hele sin formue. Dette skyldes, at der ikke er krav om en vis indskudskapital. Ved etablering af en enkeltmandsvirksomhed kan indehaveren vælge mellem 3 forskellige beskatningsformer: Personskattereglerne, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Ved underskud i personligt drevne virksomheder er der mulighed for at udnytte underskuddet i egen øvrig indkomst eller i en ægtefælles lønindkomst, således at beskatningen af lønindkomsten nedsættes. En enkeltmandsvirksomhed er ikke forpligtet til at offentliggøre sit årsregnskab gennem Erhvervsstyrelsen eller på anden måde offentliggøre informationer om virksomhedens drift, kapital eller øvrige forhold. Regnskaber for enkeltmandsvirksomheder aflægges efter årsregnskabslovens regler for klasse A. Der er ikke revisionspligt på personligt drevne virksomheder. Virksomheden skal momsregistreres eller registreres for lønsumsafgift afhængig af arten og omfanget af virksomheden. Endvidere skal virksomheden registreres, hvis der er ansatte. En enkeltmandsvirksomhed ejes og ledes af én person, der med juridisk bindende virkning kan træffe alle beslutninger i virksomheden. For enkeltmandsvirksomheder er der ikke i lovgivningen fastsat særlige krav om udarbejdelse af stiftelsesdokumenter mv. Registrering af virksomheden sker hos Erhvervsstyrelsen på baggrund af en anmeldelse fra virksomheden. Såfremt en enkeltmandsvirksomhed skal afhændes eller lukkes, bliver ejeren beskattet som personlig indkomst af det eventuelle provenu, der måtte blive realiseret ved salg eller ophør. Såfremt der er indskudt beskattede midler i virksomheden forud for salget eller lukningen, kan disse midler hæves uden skat. Der findes regler for genplacering af avancen eller for udskydelse af beskatning f.eks. ved indskud på pensionsordning. Personligt drevne virksomheder kan efterfølgende omdannes til selskaber efter reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse. Omdannelsen udløser således ikke beskatning. Der er alene tale om en skatteudskydelse og ikke en permanent skattefrihed. Interessentskab (I/S) Ved etablering af et interessentskab går 2 eller flere personer sammen om at etablere erhvervsmæssig virksomhed. Et interessentskab kan også bestå af en eller flere personer, der driver virksomhed sammen med en eller flere juridiske personer. For interessentskaber er der ingen krav om indskudskapital. Som en refleksvirkning heraf hæfter ejerne (interessenterne) ubegrænset og solidarisk med hele deres personlige formue for interessentskabets forpligtelser. Såfremt der er selskaber blandt deltagerne i interessentskabet, hæfter disse med egenkapitalen i selskabet. Der findes ingen udfyldende lovregulering for samarbejdet mellem interessenterne. Det er derfor en naturlig konsekvens af den solidariske hæftelse, at enhver beslutning som udgangspunkt kræver enighed mellem virksomhedsdeltagerne. Deltagerne i et interessentskab vil typisk udarbejde en kontrakt, hvor beslutningskompetencen fastlægges. Som det gør sig gældende for enkeltmandsvirksomhederne, er der som udgangspunkt ingen krav om offentliggørelse af et interessentskabs regnskaber eller øvrige informationer. Dog skal et interessentskab offentliggøre regnskab, hvis alle interessenterne er selskaber. Udgangspunktet for regnskabsaflæggelse for I/S er er, at regnskaberne aflægges efter regnskabsklasse A, hvis der er tale om et I/S udelukkende med personlige interessenter. Såfremt der er selskaber blandt interessenterne, bør man overveje at følge reglerne for regnskabsklasse B, da I/S-regnskabet skal indarbejdes i et regnskab, der skal følge klasse B som minimum. Da et interessentskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt, foretages beskatning af interessentskabets overskud og underskud hos den enkelte virksomhedsdeltager. Dette gør sig ligeledes gældende ved salg af virksomheden. Et interessentskab bliver etableret ved interessenternes aftale om stiftelse. I stiftelsesaftalen er det hensigtsmæssigt at regulere en lang række af de forhold, der vedrører drift af virksomheden, virksomhedens økonomi, ledelse af virksomheden, og hvordan interessenter kan udtræde.

4 4 Anpartsselskab (APS) og aktieselskab (A/S) Ved etablering af et anpartsselskab skal der indskydes værdier for DKK , og for et aktieselskabs vedkommende er værdien DKK Indskuddet kan ske i form af enten kontanter eller værdier (netto-aktiver). Det er muligt kun at indbetale 25 % af selskabskapitalen, dog altid minimum DKK Før 1. januar 2014 var kapitalkravet i anpartsselskaber DKK ligesom beløbsgrænsen for minimumsindbetalingen var DKK Anpartsselskaber, der er stiftet før 1. januar 2014, kan nedsætte deres kapital til DKK , hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Såfremt der indskydes værdier, skal disse vurderes af en uvildig sagkyndig vurderingsmand. Kravet om, at der foretages en vurdering af de indskudte aktiver, skyldes selskabets begrænsede hæftelse. Når kreditorerne skal nøjes med at kunne rette deres krav mod indskudskapitalen, skal der også være en vis grad af sikkerhed for, at værdierne er til stede. Der findes ligeledes en lang række regler, der skal sikre indskudskapitalens tilstedeværelse, som eksempelvis forbud mod lån til aktionærer/ anpartshavere, og hvad selskabet skal foretage sig, såfremt en vis del af indskudskapitalen mistes/tabes. I et anpartsselskab og aktieselskab hæfter ingen af selskabsdeltagerne personligt for selskabets forpligtelser, og der hæftes alene med den allerede indskudte kapital samt indtjening, der ikke er udloddet til ejerne. Dette betegnes sædvanligvis som begrænset hæftelse. I selskabsloven og årsregnskabsloven findes der en lang række bestemmelser om offentlig indsigt med virksomhederne. Det drejer sig bl.a. om økonomi, selskabsretligt fundament (stiftelsesdokument og vedtægter) og i visse tilfælde en angivelse af selskabsdeltagerne. Årsrapporterne med eventuelt koncernregnskab skal offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsrapporten skal aflægges efter årsregnskabslovens regler for klasse B til D. Selskaberne kan også vælge at aflægge regnskab efter de internationale regnskabsregler kendt som IAS/IFRS. Årsregnskabet skal som udgangspunkt revideres af en uafhængig revisor, dog kan helt små selskaber fravælge revisionen, og andre kan vælge at lade revisionen udføre som udvidet gennemgang. Et anpartsselskab og et aktieselskab kan stiftes og ejes af en eller flere personer eller andre selskaber og kan også efterfølgende ovedrages til både fysiske og juridiske personer. I et anpartsselskab vælger selskabsdeltagerne (ejerne) som udgangspunkt selv, om selskabet både skal have en direktion og en bestyrelse eller alene en direktion eller bestyrelse. For aktieselskaber er det et krav, at der både eksisterer en bestyrelse (eller et tilsynsråd) og en direktion. Forskellen mellem en bestyrelse og et tilsynsråd består meget kort fortalt i, at tilsynsrådet alene har en kontrollerende og overvågende funktion, mens en bestyrelse også har en aktiv rolle i virksomhedens ledelse, f.eks. ved vedtagelse af strategiplaner og virksomhedsudvikling. I selskaber, der de sidste 3 år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, har medarbejderne ret til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne kan vælge et antal bestyrelsesmedlemmer svarende til halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af ejerkredsen, men dog minimum 2. Såfremt dette gør sig gældende, er det et krav, at også et anpartsselskab både har direktion og bestyrelse. I aktieselskaber udøver selskabsdeltagerne principielt retten til at træffe beslutninger på selskabets generalforsamlinger, hvorimod overordnede beslutninger i anpartsselskaber kan træffes mere uformelt, eksempelvis ved møder, udveksling af s mv. mellem selskabsdeltagerne. I aktieselskaber med en begrænset ejerkreds træffes en lang række beslutninger dog sædvanligvis i praksis på tilsvarende uformelle vis som i anpartsselskaberne.

5 5 Holdingselskab Et holdingselskab er et almindeligt selskab (enten et anpartsselskab eller et aktieselskab som gennemgået ovenfor) med det formål at eje (fra engelsk to hold ) et andet selskab eller en del heraf. I det følgende gennemgås alene holdingkonstruktioner, hvor holdingselskabet og det ejede selskab er enten et anparts- eller et aktieselskab. Et holdingselskab stiftes som et almindeligt selskab (enten som et anpartsselskab eller et aktieselskab) med de krav til indskudskapital, ledelse mv., som er skitseret ovenfor. Såfremt man ønsker at etablere en holding-konstruktion, er det muligt først at etablere et holdingselskab og derefter lade dette selskab stifte et nyt selskab (driftsselskab) med de midler, der lige er indskudt i holdingselskabet. Et anparts- eller aktieselskab kan også købe anparter eller aktier i et andet (eksisterende) selskab og derved blive et holdingselskab. Virkningen af en holding-konstruktion er bl.a., at holdingselskabet i visse tilfælde kan modtage udbytte/dividende fra driftsselskabet skattefrit. Det er muligt at udlodde skattefrit udbytte til et holdingselskab, hvis ejerandelen er mindst 10 %. Herudover kan holdingselskabet sælge aktierne/anparterne i driftsselskabet skattefrit. Hvis et driftsselskab har flere ejere, kan der opstå uenighed om, hvorvidt ejerne ønsker at deklarere udbytte (og dermed få udbyttet beskattet) eller lade selskabets overskud henstå i selskabet. Såfremt hver selskabsdeltager har sit eget holdingselskab, kan driftsselskabet, der er ejet af holdingselskaberne, deklarere udbytte skattefrit til de enkelte holdingselskaber. Det enkelte holdingselskab kan herefter deklarere udbytte til den personlige ejer (og dermed udløse skat) eller lade udbyttet henstå i holdingselskabet. Her kan udbyttet fungere som en opsparing eller investeres på ny, uden af dette sker med beskattede midler. Såfremt driftsselskabet indgår i risikable transaktioner, kan det ydermere være en fordel at deklarere udbytte jævnligt, således at driftsselskabet alene er i besiddelse af den lovpligtige kapital. På den måde bringes et realiseret overskud i sikkerhed for driftsselskabets eventuelle kreditorer, og tabet ved en eventuel konkurs er reduceret til indskudskapitalen og det overskud, der endnu ikke er udbetalt som udbytte. Anparts- og aktieselskaber kan udbetale udbytte løbende over regnskabsåret (acontoudbytte) og ikke kun som tidligere i forbindelse med den årlige ordinære generalforsamling. Etablering af en holding-konstruktion har de umiddelbare ulemper, at der skal udarbejdes og revideres årsrapporter også for holdingselskabet. Herudover bindes der yderligere kapital i selskaberne, hvis driftsselskabet skal have mere end én ejer (jf. eksemplet med udbytte til flere ejere ovenfor). Hver ejer skal således oprette sit eget selskab med den ovenfor angivne minimumskapital, der herefter kan anvendes til at stifte et fælles driftsselskab. Ydermere kan etablering af et holdingselskab medføre, at driftsselskabet skal underkastes revision, selv om driftsselskabet grundet egen størrelse kunne fravælge revisionen.

6 6 Selskab med begrænset hæftelse (S.m.b.a.) Fra og med 1. januar 2014, er det ikke længere muligt at stifte et S.m.b.a. Et eksisterende S.m.b.a. kan herefter stadig deltage i fusion og spaltning, men der vil ikke længere være mulighed for at stifte et nyt S.m.b.a. Denne selskabsform minder om aktie- og anpartsselskaber, idet der er tale om selskaber med begrænset hæftelse og selvstændige juridiske skattesubjekter, hvilket medfører beskatning af indkomst inde i selskabet og ikke hos selskabsejeren. Partnerselskab (P/S) Partnerselskabet går også under betegnelsen kommanditaktieselskab. Denne form for juridisk enhed har en betydelig række ligheder med både kommanditselskabet og aktieselskabet. Det særlige ved et partnerselskab i forhold til et kommanditselskab er, at komplementaren er et anparts- eller aktieselskab. I partnerselskabet hæfter komplementaren således med hele sin kapital for selskabets forpligtelser, hvorimod kommanditisternes hæftelse er begrænset til deres indskud. Partnerselskaber er i modsætning til kommanditselskaber direkte omfattet af selskabsloven og årsregnskabsloven, og det følger af lovgivningen, at der er et minimumskapitalkrav på DKK i forbindelse med stiftelse af et partnerselskab. Det er i lighed med aktie- og anpartsselskaber muligt alene at indbetale 25 % af selskabskapitalen. Regulering af partner- selskabets ledelse med videre følger direkte af selskabsloven med de tilpasninger, der er nødvendige som følge af partnerselskabets særlige forhold og karakteristika. Partnerselskaber er skattemæssigt transparente ligesom K/S er. Partnerselskaber er særligt anvendelige i konstruktioner med mange ejere, hvor den enkelte ejer skal honoreres med overskud i forhold til indsats. Selskabsformen anvendes derfor ofte i liberale erhverv. Den enkelte ejer (partner) kan deltage i partnerselskabet enten som person eller via et personligt ejet selskab, og der er derfor mulighed for individuel skatteoptimering. Der er imidlertid den centrale forskel over for aktie- og anpartsselskaber, at S.m.b.a. er ikke har et kapitalkrav.

7 7 Iværksætterselskab (IVS) Et iværksætterselskab er i praksis et anpartsselskab, idet der er tale om et selskab med begrænset hæftelse. Iværksætterselskaber kan stiftes fra og med 1. januar Selskabslovens regler for anpartsselskaber gælder også for iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab kan dog kun stiftes kontant, og kapitalkravet er 1 kr. Et iværksætterselskab skal opbygge sin kapital løbende, og minimum 25 % af årets overskud, skal henlægges på en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve tilsammen udgør mindst kr. Selskabet kan udlodde udbytte, når selskabskapitalen og reserven tilsammen udgør DKK Når selskabskapitalen og reserven til sammen udgør DKK , kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab. Et iværksætterselskab kan ikke benyttes til virksomhedsomdannelse fra en personligt drevet virksomhed til selskabsform, idet en sådan omdannelse sker via indskud af værdier (driftsmidler, debitorer mv.), og ikke kontanter. Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der fx stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold. Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser. Iværksætterselskaber er omfattet af årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse, herunder offentliggørelse, akkurat som det generelt gælder for anparts- og aktieselskaber. Kommanditselskab (K/S) For kommanditselskaber er der ingen krav om indskud af en minimumskapital. På trods heraf er der i en vis udstrækning begrænset hæftelse svarende til en begrænset hæftelse i anpartsselskaber og aktieselskaber. I et kommanditselskab findes der 2 ejere: Komplementarer og kommanditister. Komplementaren hæfter personligt og ubegrænset, hvorimod kommanditisterne kun hæfter med deres indskud i selskabet. Komplementaren er typisk et selskab med begrænset hæftelse. Der er for kommanditselskaber krav om offentliggørelse af årsrapporten, såfremt kom- plementaren (den juridiske person, der hæfter ubegrænset og personligt) i kommanditselskabet er et aktieselskab eller lignende selskab med begrænset hæftelse. Kommanditselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter, hvorfor løbende drift, tab og gevinst beskattes hos deltagerne. Komplementaren kan ikke sælge sin andel i kommanditselskabet uden samtykke fra samtlige andre selskabsdeltagere. Herudover vedbliver komplementaren at hæfte for al gæld, der bestod ved overdragelsen af komplementardelen. Reguleringen af kommanditselskaber er begrænset, hvorfor regulering af selskabets ledelse med videre typisk fastlægges i en aftale mellem selskabsdeltagerne.

8 Selvstændigt skattesubjekt Offentlighed * Iværksætterselskaber kan først stiftes fra og med 1. januar 2014 ** Frem til 1. januar 2014 er kapitalkravet for anpartsselskaber kr. *** Fra og med 1. januar 2014 er det ikke længere muligt at stifte et S.m.b.a. Ja Ja. Nej, deltagerne beskattes personligt. Nej, deltagerne beskattes Høj grad af offentlighed Lav grad af offentlighed. Nej, deltagerne beskattes Lav grad af offentlighed Begrænset. I partnerselskab og kommanditselskab hæfter komplementaren dog personligt og ubegrænset. Hver indehaver hæfter ubegrænset med hele sin formue. Ledes af komplementaren. Hvis komplementaren er et aktie- eller anpartsselskab, skal der vælges en bestyrelse. Selskabsdeltagerne skal være aktive i selskabet. Ledelsen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Der skal vælges en bestyrelse eller tilsynsråd og udpeges en direktion, der leder selskabet. I anpartsselskaber og iværksætterselskaber er det valgfrit, om selskabet skal ledes af både en direktion og bestyrelse eller alene af en direktion eller bestyrelse. I aktieselskaber er der krav om både direktion og bestyrelse/ tilsynsråd. Ledes af indehaverne. Intet kapitalkrav Intet kapitalkrav Etableres ved aftale herom mellem ejerne af virksomheden. Etableringen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Kommanditselskab DKK Stiftelsesprocedure minder om anparts- og aktieselskaber, dog skal der minimum være 2 aktive ejere. *** Selskab med begrænset hæftelse (s.m.b.a.) DKK 1* / ** / Sker af stifterne på den stiftende generalforsamling. Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter. Stiftelse skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Partnerselskab Intet kapitalkrav Etableres ved aftale herom mellem ejerne af virksomheden. Etableringen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Etableres ved ejerens beslutning. Etableringen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Iværksætterselskab/ Anpartsselskab/ Aktieselskab Vi noterer at... Hæftelse Ledelse Kapitalkrav Etablering Interessentskab Enkeltmands -virksomhed 8 Af Erik Høegh, tax partner Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Mette Bach Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet november 2011

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom 2-2013 2 4 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for 2013-2020. En plan hvor regeringen og aftaleparterne

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Pensionist! Hvor svært kan det være? 2. Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse hæftelsesproblematikken i I/S 3

Pensionist! Hvor svært kan det være? 2. Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse hæftelsesproblematikken i I/S 3 2-2015 Cloud-computing er i dag en helt almindelig måde at 7 købe it-løsninger på. Få 10 gode råd til, hvad du skal være særligt opmæksom på, når du indgår cloud-aftaler. 4 Anvendelse af nøgletal det behøver

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere