Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark"

Transkript

1

2 Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

3 Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet ledes af en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningens forskningsresultater publiceres i en række bøger, som udgives på Aarhus Universitetsforlag, og i en skriftserie, som udgives af Magtudredningen. Lise Togeby (formand) Jørgen Goul Andersen Torben Beck Jørgensen Peter Munk Christiansen Signild Vallgårda

4 Frank Rasmussen og Peder Andersen Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen

5 Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen og forfatterne, 2004 ISBN: Omslag: Svend Siune Tryk: AKA-PRINT A/S, Århus Magtudredningen c/o Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Universitetsparken 8000 Århus C Danmark Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og CopyDan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser.

6 Forord Dette skrift indgår som en del af den danske magtudredning. Arbejdet er foregået i Det Økonomiske Råds Sekretariat og er blevet beriget af kommentarer fra og diskussioner med kolleger og formandskabet for Det Økonomiske Råd, som i Dansk Økonomi, efterår 2001 havde et kapitel emnemæssigt forbundet med nærværende arbejde om globaliseringen og det danske arbejdsmarked. Ligeledes har tidligere udgivelser fra formandskabet om blandt andet international handel været til stor inspiration. Endelig takker vi medlemmer af forskningsledelsen for Magtudredningen, Peter Munk Christiansen og Torben Beck Jørgensen, for kommentarer. Synspunkter og vurderinger i skriftet er alene forfatternes ansvar. København, juni 2002 Frank Rasmussen og Peder Andersen

7 Indhold Kapitel 1. Indledning...9 Kapitel 2. International handel...13 Internationalisering Handelsliberaliseringer Handelsblokke Udvikling i udenrigshandel Samhandelspartnere Eksportens sammensætning på varegrupper Eksporten fordelt på prisintervaller Nye muligheder: e-handel og digitale produkter Handel i tilknytning til multinationale selskaber Outsourcing og vertikal handel Sammenfatning Kapitel 3. Direkte investeringer og andre kapitalstrømme...34 Motiver bag udenlandske direkte investeringer Konsekvenser Investeringsmønstre Erfaringer med udenlandske direkte investeringer Andre kapitalstrømme med speciel vægt på porteføljeinvesteringer Sammenfatning Kapitel 4. Teknologiske forandringer, specialisering og konkurrence...51 Teknologiske forandringer Acceleration i produktivitet som følge af IT-investeringer Specialisering Produktmarkedsintegration Dereguleringer Er der tegn på skærpet konkurrence? Sammenfatning Kapitel 5. Globalisering og dens konsekvenser for arbejds marked og uddannelse...67 Udvikling i beskæftigelsesmuligheder Lønudvikling... 69

8 Er stigende ledighed i Europa og øget indkomstulighed i USA to sider af samme sag? Hvordan påvirker handel arbejdsmarkedet? Hvordan påvirker teknologiske forandringer arbejdsmarkedet? Andre forklaringer Hvad er den mest sandsynlige forklaring på skill-bias? Globaliseringens konsekvenser for arbejdsmarkedet i øvrigt Uddannelse Ledighed som konsekvens af skill-biased efterspørgsel efter arbejdskraft Sammenfatning Kapitel 6. Globaliseringen og velfærdsstaten...89 Velfærdsstatens opgaver Instrumenter Udbygning af velfærdsstaten Hvad betyder globaliseringen for velfærdsstaten? Bliver velfærdsstatens opgaver større eller mindre? Hvilke instrumenter kan fortsat anvendes? Konklusion: Er velfærdsstaten under pres? Kapitel 7. Oversigt og sammenfatning International handel Direkte investeringer og andre kapitalstrømme Teknologiske forandringer, specialisering og konkurrence Globalisering, arbejdsmarkedet og uddannelse Globaliseringen og velfærdsstaten Hovedresultater Litteratur Om forfatterne...112

9 Kapitel 1 Indledning Globaliseringen den globale økonomiske integration og landenes større gensidige afhængighed af hinanden har påkaldt sig en enorm opmærksomhed i de seneste år. Specielt er der en stigende bekymring for, at økonomisk integration kan have en negativ side i form af øget ulighed fremkaldt af mere vidtrækkende markedskræfter. Nogle mener på den baggrund, at globaliseringen er gået for vidt. Over for dette står de betydelige gevinster, der af forskellige grunde kan opnås ved en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. At bremse globaliseringstendenserne er derfor næppe den bedste måde at løse de fordelingsmæssige konsekvenser af globaliseringen på. Men som enhver anden forandring stiller globaliseringen samfundet over for både nye muligheder og udfordringer. I dette skrift beskrives forskellige aspekter af globaliseringen, og specielt hvad den betyder for Danmark. Fokus er på ændrede økonomiske strukturer og konsekvenserne heraf. Globaliseringen skal dog anskues som en langt bredere proces, der også har en politisk og kulturel dimension, men som ikke behandles videre her. Med dette udgangspunkt kommer globaliseringen til at dække over en række forhold, der på den ene eller anden måde fører til en mere integreret verdensøkonomi og derved øger den gensidige afhængighed i den økonomiske udvikling mellem lande. På den måde kan globaliseringen betragtes som en proces, der gradvist fører til en mere integreret verdensøkonomi altså ikke en ny tilstand, der fundamentalt har ændret økonomiske strukturer. En beskrivelse af globaliseringen kan ske ud fra forskellige tilgange: Igangsættende faktorer (for eksempel politiske beslutninger og teknologiske fremskridt). Direkte konsekvenser (for eksempel stigning i handel, udenlandske direkte investeringer og outsourcing). Indirekte og afledte konsekvenser (blandt andet skærpet konkurrence, nemmere overførsel af teknisk og ledelsesmæssig knowhow, indkomstulighed og mere begrænsede muligheder for offentlig intervention, der kan sætte indretningen af velfærdsstaten under pres). 9

10 Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark De igangsættende faktorer har både politisk og teknologisk karakter. De politiske beslutninger er først og fremmest resultatet af internationale forhandlinger, der har ført til afvikling af handelsbarrierer, liberalisering af kapitalbevægelser og harmonisering af regler mv. Dertil kommer nationale beslutninger om dereguleringer og privatiseringer, som delvist er affødt af globaliseringen, der har øget kravet til afkast. De teknologiske forandringer er primært kommet til udtryk ved markante fald i omkostninger på transport, information og kommunikation og har derved blandt andet reduceret omkostninger ved handel. Generelt er konsekvensen af de politiske beslutninger og teknologiske forandringer større mobilitet for varer, kapital og arbejdskraft, og væsentlige kendetegn ved globaliseringen knytter sig til den større mobilitet. For det første har handelsomfanget været stigende, især i 1960 erne og igen i 1990 erne. For det andet er ejerskab af virksomheder på tværs af grænser nærmest eksploderet det seneste årti. For det tredje er de finansielle markeder blevet mere integrerede. Endelig er arbejdskraften blevet en anelse mere mobil. Afledt af denne udvikling er en række følger, som kan opdeles i gevinster og tab i forbindelse med globaliseringen (eller muligheder og udfordringer). Gevinster omfatter en mere effektiv udnyttelse af ressourcer som følge af komparative fordele, skærpet konkurrence og et bredere udbud på varemarkederne. Skærpet konkurrence er dog ikke givet, da der også er en øget risiko for karteldannelse med negative afledte konsekvenser. Andre tab knytter sig blandt andet til pres på velfærdsstaten, da skattekilder kan forsvinde, og øget ulighed som konsekvens af skift i efterspørgslen efter forskellige typer af arbejdskraft. Sidstnævnte forhold kan blandt andet henføres til handel med lavtlønslande, der har et stort udbud af billig ufaglært arbejdskraft, og ny teknologi, der gør, at kvalifikationer værdisættes anderledes. Også andre forhold, og ikke nødvendigvis relateret til globaliseringen, har betydning for den relative aflønning af forskellige typer af arbejdskraft, herunder fald i mindsteløn og fald i organisationsgrad. Meget tyder på, at teknologiske forandringer har været mest afgørende for skift i den relative efterspørgsel. Dette er også tilfældet i Danmark, men i modsætning til mange andre lande er uligheden ikke steget i Danmark. Det skyldes, at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft er fulgt med skiftet i efterspørgslen. Uddannelse kan nemlig være en vigtig lighedsskabende faktor. Et mere ensartet uddannelsesniveau vil alt andet lige også give en mere lige fordeling af indkomster. Handel med lavtlønslande har således ikke afgørende konsekvenser for den generelle udvikling på arbejdsmarkedet. Derimod har regional økono 10

11 Indledning misk integration blandt lande, der ligner hinanden med hensyn til indkomstniveau og strukturer (for eksempel EU), større betydning. Her sker en indirekte påvirkning af arbejdsmarkedet via skærpet konkurrence på varemarkedet, der sætter grænser for, hvor høje lønkrav virksomheder kan honorere, og øget jobmobilitet i form af, at arbejdspladser nemt kan flytte sig via direkte investeringer og outsourcing, uden at arbejdskraften nødvendigvis følger med. Disse forhold betyder, at efterspørgslen efter arbejdskraft bliver mere lønfølsom altså ikke et egentligt skift i efterspørgslen efter arbejdskraft på samme måde, som handel med lavtlønslande giver anledning til. Denne udvikling kan indebære en svækkelse af arbejdstageres og fagforeningers forhandlingsposition og endvidere indebære en ændret industristruktur med konsekvenser for efterspørgslen efter forskellige typer af arbejdskraft. Indikationer på, at fagforeninger kan have mistet indflydelse, findes blandt andet i, at organisationsgraden er faldet i 1980 erne og erne i de fleste industrialiserede lande, mere decentrale overenskomstforhandlinger i en række lande og endelig en tendens til en mindre grad af jobbeskyttelse. Nogle af skriftets hovedresultater kan sammenfattes i følgende punkter: International arbejdsdeling giver væsentlige gevinster, men kan føre til øget ulighed. Generelt er der kun en beskeden påvirkning af arbejdsmarkedet via handel, udenlandske direkte investeringer og outsourcing. Lavtlønslande har ikke stor betydning i denne sammenhæng. Dog rammes visse ufaglærte grupper, især tekstilarbejdere. Teknologiske fremskridt er i langt højere grad end handel årsag til ulighed på arbejdsmarkedet. Økonomisk integration på regionalt plan blandt lande, der ligner hinanden, er af stor betydning, da en overvejende del af handel og direkte investeringer er med lande, der ligger tæt på. Øget økonomisk integration kan betyde, at fagforeninger mister indflydelse. Politiske beslutninger har betydning for globaliseringsprocessen, direkte via liberaliseringer mv. (blandt andet frihandelsaftaler) og indirekte via offentlig regulering, forsknings- og uddannelsespolitik mv. Men langt hen ad vejen styres udviklingen af mere eksterne forhold, specielt den teknologiske udvikling, end af direkte politiske beslutninger. 11

12 Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Indretningen af velfærdsstaten er under pres, da globaliseringen både påvirker risici og forvridningstab i forbindelse med finansiering af ordninger, der skal afdække risici. Sidst i skriftet findes en sammenfatning med en mere uddybende gengivelse af vigtige resultater. 12

13 Kapitel 2 International handel International handel er en vigtig kilde til økonomisk vækst og udvikling. Alligevel er handel i perioder blevet forhindret blandt andet ud fra betragtninger om at beskytte den hjemlige økonomi og opretholde selvforsyning. Denne protektionistiske tendens er i løbet af de fire seneste årtier vendt, således at varemarkederne i de industrialiserede lande er blevet gradvist mere integrerede gennem en proces, der har ført til, at der i dag på mange områder næsten er frihandel. Afgørende for det stigende handelsomfang er også den teknologiske udvikling, der har mindsket omkostninger ved handel og har ført til nye muligheder for handel og produktion. Afvikling af handelsbarrierer er sket i erkendelse af de oplagte gevinster, der for eksempel fremkommer ved en mere effektiv udnyttelse af ressourcer, når lande specialiserer sig i at producere det, som de er bedst udrustet til i kraft af arbejdsstyrkens sammensætning, adgang til råvarer, teknologi, kapitalapparatets størrelse mv. International handel skærper også konkurrencen, blandt andet fordi udenlandske producenter nemmere kan trænge ind på markeder, hvor konkurrencen i forvejen er utilstrækkelig, og fordi et mere varieret vareudbud gør det nemmere for forbrugere at finde erstatninger til for dyre varer. Netop et stigende omfang af handel med ensartede varer er kendetegnende for udviklingen i handelsmønstret mellem de industrialiserede lande. Et andet vigtigt kendetegn er, at halvfabrikata i dag fylder væsentligt mere i den samlede handel end tidligere, hvilket også i sig selv er med til at forklare det stigende handelsomfang, da en vare i produktionsprocessen kan krydse landegrænser flere gange, inden den er færdigproduceret. Handel har ikke kun konsekvenser for den samlede indkomst i samfundet, men også for indkomstfordelingen. Dette forhold er nærmere behandlet i kapitel 6, der beskriver globaliseringens påvirkning af arbejdsmarkedet, mens dette kapitel mere direkte er fokuseret på handelsmønstre. Internationalisering 1 Siden 1960 er udenrigshandlen i de industrialiserede lande typisk vokset mere end dobbelt så hurtigt som BNP, jf. tabel 2.1. En sådan forskel i vækstrater bevirker, at omfanget af eksport og import i forhold til BNP fordobles over en 40-års periode, givet at eksportpriser vokser i samme takt 13

14 Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Tabel 2.1. Udvikling i BNP og varehandel, mængder (procent årlig vækst) BNP Varehandel Australien 5,1 3,4 3,5 3,6 2,5 5,7 6,7 Canada 5,3 4,6 3,1 2,4 9,2 6,5 6,1 8,6 Danmark 4,6 2,5 2,0 2,2 7,8 3,3 3,7 4,5 Frankrig 3,5 2,3 1,6 7,0 4,7 5,4 Italien 5,8 3,6 2,2 1,4 11,4 5,0 4,1 4,6 Japan 10,1 4,6 3,9 1,3 16,0 7,2 5,4 3,6 Norge 4,4 4,7 2,4 3,4 9,1 5,5 4,0 6,3 Sverige 4,4 2,0 2,1 1,4 7,2 2,9 4,5 6,0 Tyskland 4,4 2,9 1,9 2,6 9,9 5,2 4,3 4,5 UK 3,0 2,4 2,9 2,0 4,0 5,1 5,0 USA 4,6 3,6 3,3 3,1 7,3 6,7 5,0 8,7 Anm.: Handel er opgjort som gennemsnittet af eksport og import. Kilder: OECD, Economic Outlook og egne beregninger. som øvrige priser i samfundet og en BNP-vækstrate på omkring to procent. Dette er netop også, hvad mange industrialiserede lande har oplevet fra 1960 til i dag, jf. tabel 2.2. I den henseende er Danmark en undtagelse, idet varehandlen i hele perioden har udgjort godt en fjerdedel af BNP. For Danmarks vedkommende er der altså tilsyneladende ikke sket en stigning i omfanget af handel i forhold til landets økonomiske størrelse. Det skyldes dog ikke mangel på vækst i eksport og import selvom Danmark har oplevet mindre stigninger i handlen end øvrige lande men derimod det for- Tabel 2.2. Varehandel (procent af BNP) Australien 15,7 21,0 13,0 11,5 13,6 13,4 17,3 Canada 12,8 17,0 14,5 18,0 24,1 22,0 37,0 Danmark 24,0 30,7 26,9 23,3 26,8 24,3 29,0 Frankrig 14,2 15,5 9,9 11,9 16,7 17,1 23,4 Italien 9,7 14,4 10,0 12,8 19,3 15,9 22,0 Japan 5,1 12,5 8,8 8,3 11,8 8,4 9,3 Norge 21,8 25,5 24,9 27,6 30,8 28,8 28,7 Sverige 23,6 21,2 18,8 19,7 25,0 23,5 33,9 Tyskland 15,9 19,9 14,5 16,5 21,6 24,0 28,0 UK 27,3 29,8 15,3 16,5 20,3 20,6 21,9 USA 5,6 6,1 3,4 4,1 8,8 8,0 10,0 Ekstra-EU-15 6,8 9,3 7,6 7,6 10,7 Anm.: Handel er opgjort som gennemsnittet af eksport og import. Ekstra-EU-handel er den handel, som EU-lande har med ikke-eu-lande. Kilder: Feenstra (1998) opdateret på baggrund af OECD, Economic Outlook, og OECD, Monthly Statistics of International Trade. 14

15 International handel hold, at priserne i Danmark generelt er vokset dobbelt så hurtigt som eksportpriserne. 2 Trods dette hører Danmark fortsat til blandt de mest åbne økonomier. Der findes dog lande, der er betydeligt mere åbne. I EUlandene Belgien og Irland (ikke vist i tabellen) udgør eksport og import som andel af BNP mere end 50 procent, se for eksempel Det Økonomiske Råd (1997). Små lande har naturligt nok et større omfang af udenrigshandel end store lande, da der i store lande foregår handel mellem forskellige regioner, der ikke tæller med som udenrigshandel, hvilket ville have været tilfældet, hvis de udgjorde selvstændige nationer. Derfor er det heller ikke overraskende, at USA og Japan fremstår som relativt lukkede områder med et omfang af handel på under ti procent af BNP. Ekstra-EU-handel (dvs. EU-landes handel med ikke-eu-lande) har heller ikke et større omfang. Derimod er det bemærkelsesværdigt, at USA næsten har tredoblet sin andel (men fra et lavt udgangspunkt), mens Japan er blevet endnu mere lukket. Størst fremgang i udenrigshandlen oplevede de fleste industrialiserede lande i 1960 erne, en periode kendetegnet ved høj økonomisk vækst. Hertil kommer, at eksporten og importen også voksede betydeligt hurtigere end BNP i sammenligning med efterfølgende perioder. Afmatningen i erne påvirkede også udenrigshandlen, og vækstraterne i eksport og import, der typisk havde ligget omkring ti procent i 1960 erne, blev halveret. Først i det seneste årti har mange industrialiserede lande igen haft høje vækstrater i udenrigshandlen især i forhold til BNP, og for USA s vedkommende er væksten endog kraftigere end i 1960 erne; Japan er en undtagelse med en meget ringe handelsudvikling. Noget tyder på, at de industrialiserede lande er kommet ud over den stagnation i udviklingen i udenrigshandlen, som indtraf i 1970 erne, og at den økonomiske integration bliver stadig tættere. Set over en længere årrække er internationaliseringen i dag ikke et nyt fænomen, jf. Krugman (1995). I perioden fra omkring forrige århundredeskifte op til 1. verdenskrig var der også en kraftig vækst i den internationale handel. Faktisk er eksporten og importen i forhold til BNP for nogle lande herunder Danmark og Storbritannien endnu ikke nået op på samme niveau som dengang, mens det først er sket for andre lande inden for de seneste år. Udviklingen siden 1960 må i nogen udstrækning derfor betragtes som en tilbagevenden til samme åbenhed, som prægede verdenen før verdenskrigene. Dette er dog ikke hele historien. Der er en række grunde til, at den økonomiske integration har et større omfang, end den tilsyneladende ser ud til at have, jf. Feenstra (1998). For det første fylder serviceerhverv væsentligt 15

16 Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark mere, og serviceydelser handles ikke internationalt i samme omfang som industrivarer. For det andet kan større åbenhed nødvendiggøre en større offentlig sektor, der kan afbøde stød udefra. Måles udenrigshandlen i forhold til værditilvæksten i industrien, fås da også et andet billede af en meget mere integreret verdensøkonomi, jf. tabel 2.3. Især skal det bemærkes, at Danmark der siden 1960 erne med opbygningen af sin velfærdsstat har fået en stor offentlig sektor her kommer til at fremstå som en betydeligt mere åben økonomi, hvis integration i den globale økonomi over tid også er steget. Tabel 2.3. Varehandel (procent af værditilvækst i vareproducerende erhverv) a Australien 27,2 35,6 24,4 25,6 32,4 38,7 55,8 Canada 29,7 39,4 37,6 50,5 65,5 69,8 Danmark 47,4 66,2 60,2 65,9 90,0 85,9 106,3 Frankrig 18,5 23,3 16,8 25,7 44,0 53,5 73,9 Italien 14,4 21,9 19,2 26,0 43,1 43,9 59,3 Japan 10,2 23,9 15,3 15,7 25,8 18,9 21,2 Norge 46,2 55,2 60,0 73,2 70,9 74,8 80,3 Sverige 42,5 37,5 39,7 48,8 72,9 73,1 110,4 Tyskland 22,7 29,2 24,6 31,1 48,5 57,8 82,2 UK 61,5 76,3 33,8 40,7 52,6 62,8 71,9 USA 14,3 13,2 9,6 13,7 30,9 35,8 34,5 a) Tal for Danmark, Frankrig, Italien, Storbritannien. Sverige og Tyskland vedrører Anm.: Handel er opgjort som gennemsnit af eksport og import. De vareproducerende erhverv omfatter landbrug, fiskeri og råstofudvinding; industri; energi- og vandforsyning samt bygge- og anlægsvirksomhed. Kilder: Feenstra (1998) opdateret på baggrund af Eurostat Yearbook og Verdensbanken, World Development Indicators. Handelsliberaliseringer Verdenshandlen blev efter 1. verdenskrig alvorligt svækket af en række protektionistiske foranstaltninger. Før 1. verdenskrig havde der ikke været nogen kvantitative begrænsninger på handel af betydning, men sådanne kom til at påvirke store dele af verdenshandlen, idet de indførte restriktioner svarede til temmelig høje toldsatser, jf. tabel 2.4 og Crafts (2000). Told på importvarer, som allerede havde været udpræget og endda stigende frem til 1. verdenskrig, blev yderligere hævet. Som en undtagelse opkrævede Storbritannien ikke told før 1. verdenskrig. Siden afslutningen på 2. verdenskrig er der løbende gennemført handelsliberaliseringer. 3 Det er ikke muligt præcist at afgøre, hvor betydningsfuldt afvikling af enkelte handelsrestriktioner har været, blandt andet fordi 16

17 International handel Tabel 2.4. Handelsbarrierer: Gennemsnitlig told på industrivarer og dækningsgrad for handelskvoter mv. (procent) erne Post UR a Told Frankrig Tyskland Italien Spanien UK EU 5,7 4,6 USA ,6 3,0 Handelskvoter mv. Frankrig 0 58 Tyskland Italien Spanien 0 UK 0 8 EU 11,6 3,8 USA ,1 2,1 a) Efter Uruguay-runden. Anm.: Dækningsgrad for handelskvoter indikerer, hvor stor andel af et lands egen import, der er under lagt handelskvoter mv., se for eksempel Daly & Kuwahara (1998). Kilde: Crafts (2000). det er svært at kvantificere, hvor snærende begrænsningerne egentlig har været. Men der er næppe tvivl om, at de største fremskridt i retning af fri handel fandt sted i 1960 erne, hvor de fleste industrialiserede lande tiltrådte IMF s artikel VIII, som indebærer, at et land forpligter sig til ikke at lægge begrænsninger på betalinger, der vedrører betalingsbalancens løbende poster. Dertil kommer etableringen af EF i 1960 og de efterfølgende handelsaftaler med andre lande. Det betragtelige fald i handelsbarrierer i efterkrigsperioden betyder, at verdenshandlen i dag givetvis er mere fri end for et århundrede siden, jf. Bordo et al. (1999). Også i de seneste år er udviklingen gået i retning af mindre told på såvel landbrugsvarer som industrivarer, jf. tabel 2.5. Forskellen på toldsatserne er også blevet mindre. Dette kommer til udtryk i en mindre variation i de anvendte satser målt ved en standardafvigelse (SD). Opgørelsen viser, at landbrugsvarer generelt pålægges mere told end industrivarer. Af de viste lande er Australien en undtagelse. En væsentlig større forskel er dog, at standardafvigelsen på toldsatserne er betydeligt større for landbrugsvarer end for industrivarer. Det peger på, at told på landbrugsvarer anvendes betydeligt mere selektivt, og at tolden på industrivarer er mere ensartet. På samme måde kan det konstateres, at USA har lidt lavere toldsatser på land 17

18 Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Tabel 2.5. Handelsbarrierer (værdisats, procent) Alle varer Primære Industri År Gns. SD Gns. SD Gns. SD Australien ,8 11,9 2,5 4,8 11,7 12, ,7 8,2 1,2 2,2 6,8 8, ,3 7,4 1,2 2,2 6,4 7, ,0 6,7 1,2 2,2 6,0 7,1 Canada ,7 7,0 4,7 5,8 9,7 6, ,1 24,2 14,2 49,3 8,9 6, ,1 27,2 16,5 55,7 7,0 6, ,9 8,0 4,0 12,2 6,4 6, ,5 26,5 16,1 54,9 5,1 6, ,1 25,7 15,6 54,1 4,9 6,0 EU ,7 6,3 10,3 10,6 6,9 3, ,7 5,8 10,3 8,8 5,5 3, ,0 5,6 9,4 8,1 4,8 3, ,6 5,9 9,8 8,1 4,1 3,9 Japan ,7 7,7 8,9 10,5 4,5 8, ,6 9,3 9,8 11,3 5,5 11,7 Norge ,0 15,2 4,9 30,5 6,2 8, ,1 16,5 5,1 29,9 3,9 11,5 USA ,9 7,0 5,5 10,9 6,0 5, ,6 14,9 9,2 28,3 5,7 6, ,2 11,8 6,4 25,1 4,9 5, ,8 11,6 6,1 24,7 4,5 5,5 Anm.: Gns. og SD angiver henholdsvis gennemsnittet og standardafvigelsen på satser. Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators. brugsvarer end EU, men til gengæld varierer de betydeligt mere. Det peger på, at USA anvender satserne en del mere selektivt og derfor rammer bestemte produkter, mens EU har mere ensartede satser. Den stigende økonomiske integration skyldes ikke alene fjernelse af handelsbarrierer og faldende transportomkostninger. Andre forklaringer er nok mere betydningsfulde. Blandt andet er lande blevet mere ens i størrelse i økonomiske henseende, hvilket i sig selv muliggør mere handel. Det er klart, at hvis al indkomst var koncentreret i et enkelt land, ville der ikke være nogen muligheder for handel. Der er endvidere empirisk belæg for, at handel mellem to lande afhænger af produktet af indkomsterne i landene og afstanden i økonomisk forstand mellem dem. En fordobling af indkomsten i to lande vil da ikke blot fordoble handelsomfanget, men faktisk lede til en firdobling, se for eksempel Feenstra (1998). I perioden frem til 1. verdenskrig er det også værd at bemærke, at importvarer generelt blev pålagt mere og mere told, samtidig med at verdenshandlen var i kraftig fremgang. 18

19 International handel Handelsblokke Handelsliberaliseringer har i nogen udstrækning fundet sted i forbindelse med etablering af regionale handelsblokke, blandt andet med det formål at opmuntre til mere handel, og der findes en række arrangementer, der rækker fra uformelle diskussioner om forhold, der påvirker handelssituationen til frihandelsaftaler, og dannelse af egentlige toldunioner med fælles eksterne toldsatser. Praktisk talt alle lande deltager i sådanne arrangementer, men på verdensplan dominerer handelsblokke med deltagelse af industrialiserede lande. De to vigtigste, EU og NAFTA, står bag mere end halvdelen af verdens handel, jf. tabel 2.6. Både EU s og NAFTA s andel af verdens handel er faldet de seneste årtier. Dette er en naturlig følge af, at u-lande og nye markedsøkonomier kan eksportere mere, efterhånden som de vokser og åbner op for handel. Omfangsmæssigt er APEC (oprettet 1989) den største regionale handelsblok med deltagelse af 21 lande, herunder USA, Japan og Kina, omkring Stillehavet. Tabel 2.6. Blokkens totale eksport (procent af verdens eksport) APEC (21) 35,3 33,7 38,9 46,3 45,3 EU (15) 45,6 41,0 44,1 39,8 35,5 NAFTA (3) 21,7 16,6 16,2 16,8 18,4 ASEAN (10) 2,2 3,9 4,3 6,3 6,1 MERCOSUR (4) 1,7 1,6 1,4 1,4 1,5 Anm: Nogle lande deltager i flere handelsblokke. For eksempel er USA medlem af både APEC og NAFTA. Tal i parentes angiver antal medlemmer. De respektive geografiske tilhørsforhold er Stillehavet, Europa, Nord- og Mellemamerika, Sydøstasien og Sydamerika. Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators. De store regionale handelsblokke har en overvejende del af deres eksport inden for selve blokken (såkaldt intra-eksport i modsætning til ekstrahandel), jf. tabel 2.7. Det drejer sig om godt halvdelen for både EU og NAFTA. Betragtes udviklingen i eksporten inden for de enkelte blokke, er det ikke oplagt, at handlen skulle være blevet mere rettet mod øvrige deltagerlande. I EU ligger en mindre del af eksporten i dag i forhold til for 10 år siden inden for EU, mens der i den forudgående periode havde været en stigende tendens. For NAFTA har der været en mere jævn stigning i intraeksport. Opgørelse af intra-handel og ekstra-handel kan i nogen grad være påvirket af forhold som konjunktur og olieprisstigninger. I de seneste år har USA opslugt meget eksport. 19

20 Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Tabel 2.7. Eksport inden for blokken (procent af totale eksport) APEC 57,9 57,9 68,5 72,0 69,7 EU 59,5 60,8 65,9 62,4 55,2 NAFTA 36,0 33,6 41,4 46,2 51,7 ASEAN 22,3 17,2 18,9 24,3 20,4 MERCOSUR 9,4 11,6 8,9 20,3 25,1 Kilde: Verdensbanken, World Development Indicators. Dannelse af handelsblokke har ført noget ny handel med sig og ikke blot omdirigeret handel fra lande uden for blokken, se for eksempel Det Økonomiske Råd (1997) for en analyse hvad angår EU. En del ville dog være kommet under alle omstændigheder som resultat af Uruguay-rundens beslutning om at afvikle told på stort set alle industrivarer. Eksistensen af handelsblokke kan dog have været med til at sikre denne udvikling mod frihandel. Udvikling i udenrigshandel Handelsliberaliseringer plus andre forhold som lavere transportomkostninger har ført til, at omfanget af international handel har nået samme høje niveau som omkring forrige århundredeskifte, før protektionistiske foranstaltninger blev iværksat. Men handel har på en række andre måder ændret karakter, således at globaliseringen den globale økonomiske integration og landenes større gensidige afhængighed af hinanden kan være blevet mere omfattende, hvorved handel i dag er forbundet med andre velfærdsgevinster og har andre konsekvenser, for eksempel for løndannelsen, end tidligere. I dette afsnit drøftes intra-industriel handel, dvs. handel med ensartede varer og ofte mellem lande, der ligner hinanden. Forekomsten af handel med ensartede varer begrundes med dels stordriftsfordele i produktionen, dels præference for en varieret forbrugssammensætning, se Helpman & Krugman (1985). Mulighed for handel betyder, at produktionen af en bestemt vare kan henlægges til et enkelt land, hvorved der kan være en gevinst, der overstiger transportomkostninger. Velfærdsgevinsten kan også bestå i et bredere udbud af varer, som forbrugeren kan vælge fra. Der har været udvikling i retning af stadig mere intra-industriel handel, og størstedelen af de industrialiserede landes handel må i dag betegnes som intra-industriel, jf. tabel 2.8, der viser graden af intra-industriel handel. Omkring forrige århundredeskifte var handel i langt højere grad baseret på import af råstoffer i den ene retning og eksport af standardiserede industri 20

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED III.1 Indledning Større international arbejdsdeling kan have konsekvenser for arbejdsmarkedet Økonomisk integration påvirker

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden. Landsudvalget for driftsøkonomi 30. november 2006

Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden. Landsudvalget for driftsøkonomi 30. november 2006 Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden Landsudvalget for driftsøkonomi 3. november 26 Hvad driver globaliseringen? Teknologiske fremskridt Transport (skib, bil, fly) Kommunikation (telegraf, telefon,

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet 1. oktober 16 16:16 Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet Af Caroline Bo og Søren Burman Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres

Læs mere

Grænseoverskridende virksomheder

Grænseoverskridende virksomheder Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Danmarks Statistik Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Grænseoverskridende virksomheder Danske

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere