I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler."

Transkript

1 1

2 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med til at sikre, at vi i kommunen finder de bedste løsninger for borgerne ud fra faglige, økonomiske, juridiske og politiske hensyn. Formålet er at give borgere med misbrug, pårørende, medarbejdere samt kommunens borgere i øvrigt en enkel og klar information om det serviceniveau, Byrådet har fastlagt for kommunens misbrugsbehandling. I Byrådet tror vi på et forandringspotentiale hos den enkelte, der indebærer, at borgere med misbrug ved den rette hjælp og støtte kan blive uafhængig af rusmidler eller opnå kontrol af misbruget. Serviceniveauet afspejler den hjælp og støtte, vi mener, kan hjælpe borgeren til at opnå en positiv udvikling. Vi håber derfor, at denne beskrivelse af kommunens serviceniveau kan være et godt redskab for både borgere, pårørende, medarbejdere og politikere. Med venlig hilsen Carsten Kissmeyer Borgmester Frank Heidemann Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2

3 Indhold Forord... 2 Indledning... 4 Politiske målsætninger... 4 Værdier og normer... 4 Inddragelse af borgere... 4 De bærende principper for indsatsen... 5 Serviceniveau for indsatser på misbrugsområdet... 6 Serviceniveau for social behandling for stofmisbrug (kvalitetsstandard)... 7 Serviceniveau for substitutionsbehandling (medicinsk behandling for stofmisbrug) Serviceniveau for behandling af alkohol Serviceniveau for støtte- og kontaktperson Serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud Serviceniveau for midlertidige ophold på forsorgshjem Center for Rusmiddelbehandling Sådan kommer borgerne i behandling Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Revidering af serviceniveauet på misbrugsområdet

4 Indledning I Ikast-Brande Kommune står Center for Rusmiddelbehandling (CFR) for at bevilge og udføre indsatser til borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. I beskrivelsen af serviceniveauet kan bl.a. læses om: Værdier og normer for misbrugsbehandling samt tilgang til inddragelse af borgere Hvilke bærende principper, der er styrende for indsatserne til borgerne Kommunens serviceniveau for indsatser til borgere på misbrugsområdet CFR og hvordan borgerne kommer i behandling. Politiske målsætninger Byrådets overordnede målsætning med indsatsen på misbrugsområdet er jf. sundhedspolitikken, at: Borgere med misbrug mødes med lydhørhed med udgangspunkt i deres egen forståelse af livskvalitet. Borgere med misbrug oplever, at indsatsen medvirker til et liv uden misbrug alternativt til en forbedret livssituation. Derudover er den politiske målsætning for den fremtidige indsats, at implementere familieorienteret behandling i forhold til voksne borgere med misbrug via inddragelse af familie og netværk. Værdier og normer Ikast-Brande Kommunes overordnede værdier er Tillid Dialog Ansvarlighed. Kommunens tilbud om behandling for misbrug tager udgangspunkt i disse værdier. Det gør vi ved at fokusere på: Frivillighed - Det er frivilligt for borgeren, at modtage behandling. Individualitet - Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, med en bevidsthed om, at alle har forskellige forudsætninger for at være i behandling. Faglighed Ikast-Brande Kommune tilbyder fagligt kvalificerede behandlingstilbud, og medarbejderne har relevant uddannelse og faglig viden til at udføre behandling. Ordentlighed - Medarbejderne er troværdige og vi gør, hvad vi siger. Vi møder borgeren, samarbejdspartnere og kolleger respektfuldt i ord og handlinger. Inddragelse af borgere Borgerne skal selv være med til at tilrettelægge behandling og finde ud af, hvilke af kommunens tilbud, der passer bedst. Det gør vi ved: Borgeren deltager aktivt i udarbejdelse af egen handleplan og opfølgning på den. Behandlingsforløbet tilrettelægges ud fra borgerens samlede livssituation, eksempelvis arbejde, familieliv og andre foranstaltninger. Dette kommer til udtryk ved, at samtaler finder sted på tidspunkter, der har mindst mulig indgriben i borgerens øvrige forpligtigelser. Borgeren har mulighed for, at justere forløbet af behandlingen undervejs, alt efter om der i en periode er behov for en tættere kontakt eller om der kan nøjes med mindre. 4

5 De bærende principper for indsatsen Ved bevilling og udførelse af indsatser lægges vægt på fire bærende principper. Idet den enkelte afgørelse altid vil bero på en faglig, individuel vurdering af den enkelte borgers behov er der tale om retningsgivende principper. Det betyder, at det altid vil være en afvejning af, hvilke principper der er relevante at bringe i spil. Sammenhængende og helhedsorienteret indsats I behandlingen er det vigtigt at tage udgangspunkt i borgerens livssituation som helhed frem for at se isoleret på misbruget. Derfor koordineres indsatsen med kommunens øvrige afdelinger, hvis der er behov for det. Det samlede tilbud skal bidrage til, at borgeren kommer på fode, og opnår en livssituation hvor misbruget ikke er styrende. Rette tilbud på rette tidspunkt Behandling foregår så vidt muligt i CFR. Borgeren får det mindst indgribende tilbud, men som dækker behovet. Det vil sige, at behandlingen justeres op eller ned, så den passer til det aktuelle behov. Inddragelse af borgere og relevant netværk Det handler om borgerens liv. Derfor skal borgere, familie eller netværk både være med til at planlægge og gennemføre behandling. Udviklende indsats før varig ydelse Indsatsen tager udgangspunkt i at give borgerne de bedste muligheder for at genvinde et liv uden misbrug. Alle borgere mødes med en tro på, at mennesker kan komme ud af deres misbrug. Udgangspunktet er derfor en udviklende indsats før en varig indsats. Samtidig anerkendes, at der er borgere, som har et livslangt misbrug. Her er målet at reducere misbruget, sikre borgerne ikke gør skade og opnå en bedre livskvalitet. 5

6 Serviceniveau for indsatser på misbrugsområdet I de kommende afsnit beskrives kommunens serviceniveau for indsatser på misbrugsområdet. Beskrivelserne er udarbejdet med afsæt i en fast skabelon, hvor lovgrundlaget indledningsvis fremgår. Figur: Oversigt over relevante love og indsatser på misbrugsområdet: 6

7 Serviceniveau for social behandling for stofmisbrug (kvalitetsstandard) Lovgrundlag Lov om social service 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Formål Formålet er, at borgeren bliver stoffri og/eller reducerer sit stofmisbrug. Målgruppe Borgere over 18 år, der er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere euforiserende stoffer i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for borgeren og/eller dennes omgivelser. Tilbuddet om behandling henvender sig til alle uanset misbrugsmønster, alder, helbred, med eller uden arbejde, social og familiemæssig situation. Målet for behandling Der kan være flere mål: Ophør eller reduktion af stofmisbruget. Fastholdelse og aktiv deltagelse i behandlingen. Forbedret fysisk og psykisk livskvalitet. Forbedret social funktion. Reduktion i kriminalitet. Reduktion af samfundsbelastninger, fx spredning af misbrugsrelaterede infektioner, ulykker, uønsket graviditet mv. Behandlingens indhold og omfang Overordnet indeholder behandlingen hjælp til: At blive fri af misbruget. Løsning af psykiske og følelsesmæssige problemer. At få styr på tilværelsen med mulighed for støtte 7

8 til fx uddannelse, økonomi, bolig og lignende. At være sammen med andre mennesker. At få et bedre helbred. Der er forskellige muligheder for behandling af stofmisbrug: Ambulant behandling/samtaleforløb Ambulant behandling er et individuelt samtaleforløb, hvor borgeren tilbydes 2-4 samtaler om måneden. Varigheden af behandlingen tilrettelægges individuelt ud fra målene for behandlingen. Dagbehandling Dagbehandling er et kombineret gruppe- og individuelt forløb på 12 uger med 4 ugentlige mødedage. Behandlingen består udover terapi af moduler omkring beskæftigelse, økonomi, helbred, netværk, kost og motion, sociale færdigheder, at forebygge tilbagefald m.v. Døgnbehandling CFR kan henvise til behandling i døgnregi, hvis andre tilbud vurderes utilstrækkelige. Ved valg af tilbud lægges vægt på, at stedet kan håndtere de problemer, som belaster den enkelte borger. Varigheden af døgnbehandling er individuel. Tilbud til pårørende I CFR tilbydes gruppebaserede pårørendekurser (5 gange á 2 timer) og individuelle pårørendeforløb bestående af 2-3 samtaler. Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år Har borgeren børn under 18 år, som borgeren enten bor sammen med eller har samvær med, undersøger CFR, om der er behov for særlig støtte. Hvis barnet har det, gives besked til Familierådgivningen jf. lov om social service 153. Henvisning til behandling Før behandlingen kan begynde skal borgeren have en samtale med en misbrugskonsulent fra CFR. Sammen udarbejder de en plan for, hvad der skal ske i forløbet. De opstiller mål for, hvad behandlingen skal føre til og udarbejder en anbefaling af, hvilken behandling, der skal til. Efterfølgende træffes beslutning i CFR. 8

9 Levering af behandling Ambulant behandling/samtaleforløb foregår som udgangspunkt i CFR, dog kan borgeren i særlige tilfælde få samtaler i hjemmet. Dagbehandling foregår i CFR. Der er løbende optag i gruppen. Døgnbehandling leveres af godkendte behandlingstilbud, som CFR har en samarbejdsaftale med. Tilbud til pårørende leveres i CFR. Krav til kvaliteten i døgnbehandling Leverandører af døgnbehandling skal være godkendt, jf. Lov om Socialtilsyn 4. CFR udarbejder desuden en samarbejdsaftale, hvori er opstillet krav til behandlingsstedet for at sikre, at borgeren modtager den aftalte behandling. For eksempel kræves at: der arbejdes med borgerens mål i forhold til handleplanen der arbejdes helhedsorienteret ud fra borgerens samlede livssituation progressionen i behandlingsforløbet dokumenteres skriftligt der udarbejdes en skriftlig status på forløbet minimum 2 gange i forløbet der afholdes minimum midtvejs- og slutmøder med henblik på at sikre, at borgeren reelt arbejder med de opstillede mål CFR får besked om ændringer i behandlingen og borgerens andre forhold. Regler for betaling for kost og logi Det er gratis at modtage ambulant behandling/samtaler, dagbehandling og pårørendetilbud. Hvis borgeren bevilges døgnbehandling, skal borgeren selv betale en del af udgiften. CFR vurderer, hvor meget borgeren selv kan betale ud fra indtægt, om der er børn mm. Udgiften til døgnbehandling er derfor forskellig fra borger til borger. Prisen er fastlagt, inden behandlingen starter og skal stå i borgerens plan for behandlingen. Betaling dækker dele af eller hele behandlingsstedets takst for kost og logi. Kommunen betaler altid selve behandlingen. Når borgerens økonomi skal vurderes, skal borgeren selv bidrage med dokumentation for indtægter og udgifter. 9

10 Behandlingsgaranti Der er garanti for, at borgeren kan komme i behandling senest 14 dage efter henvendelse til CFR. Inden for de 14 dage skal borgeren sammen med en misbrugskonsulent udarbejde en plan for behandling. Fristen gælder kun for tilbud om behandling i CFR. Garantien for behandling bortfalder, hvis borgeren ønsker at benytte et andet godkendt behandlingstilbud. Mulighed for frit valg Når CFR har henvist borgeren til behandling, kan borgeren vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Tilsvarende behandling betyder, at der ikke kan vælges en mere omfattende behandling et andet sted, end den type behandling borgeren har fået bevilget. Det tilbud, borgeren ønsker, skal samtidig være godkendt og relevant i forhold til den behandling, som er aftalt med misbrugskonsulenten, og som fremgår af planen. Da der skal være tale om et tilsvarende tilbud, kan der ikke frit vælges mellem ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Det er heller ikke alle godkendte behandlingstilbud, der er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Opfølgning på behandling Ved afslutning af behandlingsforløbet aftales en opfølgningssamtale med borgeren efter 1 måned og efter 6 måneder. Borgeren underskriver et samtykke, der giver CFR ret til at kontakte borgeren, hvis vedkommende ikke møder op til samtalerne. Samtalerne tager udgangspunkt i, om borgeren har nået de mål, der blev sat for behandling. 10

11 Hvis borgeren ønsker at klage Borgeren kan klage over en afgørelse truffet i henhold til lov om social service 101. Herunder hører også klager over manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelse til CFR. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt senest 4 uger efter den pågældende afgørelse er truffet. Når klagen er modtaget vil sagen blive revurderet og der vil inden 4 uger blive taget stilling til, om CFR kan give helt eller delvist medhold i klagen. CFR har pligt til at vejlede borgeren, så vedkommende altid ved, hvordan der klages. Hvis CFR fastholder afgørelsen, har borgeren ret til at få klagesagen indgivet til Ankestyrelsen. CFR er ansvarlig for at indgive klagen. Borgeren har endvidere mulighed for at klage over kommunens generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der er til rådighed, personalets opførsel m.v. Klager sendes pr. mail: Monitorering af indsatserne for social stofmisbrugsbehandling I bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er fastsat, at indsatserne skal monitoreres, dvs. overvåges/kontrolleres. Ikast-Brande Kommune har som led i monitorering af indsatsen fastlagt følgende måltal: Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, udgør min. 35 % i For 2020 er det regeringens mål, at minimum 50 % af stofmisbrugerne er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug efter afsluttet behandling. Andelen af borgere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder, udgør maks. 20 %. Der gives årligt en tilbagemelding til Sundheds- og Omsorgsudvalget på udvikling i måltallene, hvor måltallene evt. også justeres. 11

12 Serviceniveau for substitutionsbehandling (medicinsk behandling for stofmisbrug) Lovgrundlag Sundhedsloven 142: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Formål Borgeren tilbydes medicinsk behandling for stofmisbrug, hvis borgerens muligheder for at blive stoffri for nuværende er udtømte eller ikke mulige. Målgruppe Målet for behandling Borgere over 18 år med et opiatmisbrug (dvs. misbrug af morfin, heroin eller lignende stoffer, som udvindes fra opiumsvalmuen). Behandlingens overordnede mål: Stabilisere borgeren og øge den sociale, psykiske og fysiske livskvalitet. Nedsætte misbrug af ulovlige stoffer. Reducere kriminalitet. Forebygge sygdom og dødelighedsrisiko. Sikre kontakt og samarbejde med borgeren. Borgeren i højere grad yder egenomsorg, og bliver i stand til at tage vare på sig selv. Borgeren har regelmæssig kontakt til læge. Behandlingens indhold og varighed I en periode kan borgeren gives medicinsk behandling (substitutionsmedicin) for at nedtrappe som en overgang til stoffri behandling i form af samtaler, i dag- eller døgnregi. Substitutionsmedicin er syntetiske lægemidler som f.eks. metadon, der gives som erstatning for f.eks. heroin. Hvis borgeren har været fysisk afhængig af opiater gennem længere tid, kan borgeren gives medicinsk behandling (substitutionsmedicin) som en varig behandling af misbruget. Dette tilbud er for borgere, hvor andre muligheder for behandling umiddelbart er udtømte. Formålet med behandlingen er at begrænse de skader, misbruget kan have for borgeren og omgivelserne. Fokus er således at nedsætte forbruget af stoffer eller at rådgive om, hvordan stofferne kan indtages på en mindre skadelig måde. 12

13 Udlevering af medicin til borgerne: Indkøring af ordineret medicin sker i tæt samarbejde mellem borger, læge og medarbejder. Det er lægen, der vurderer hvor tit og hvor meget medicin, borgeren skal have. Ved udlevering er der mulighed for kort samtale med personale. Der tages urinprøver ved mistanke om sidemisbrug. Fremstår borgeren påvirket, vurderer personalet, hvorvidt det er lægeligt forsvarligt at udlevere den ordinerede medicin. Ved tvivl kontaktes læge. Udbringning af medicin kan kun ske i særlige situationer og i samråd med læge. Administration, dosering og udlevering af medicin udføres under skærpet kontrol. Det sikrer at borgeren selv har set, at det er den rette dosis inden CFR forlades. I særlige tilfælde overvåges om borgeren indtager medicinen. Værestedet: Værestedet er et tilbud til borgere som får medicinsk behandling. Mulighed for at få kaffe/the og brød. Samvær og samtale med personalet samt mulighed for at møde andre brugere. Mulighed for deltagelse i aktiviteter. Blandt andet er der brugerråd/brugermøder ca. hver 2. måned, hvor der planlægges fællesaktiviteter. Åben lægekonsultation: Ordinering og dosisændring af medicin. Råd og vejledning om medicinsk behandling og andet afhængighedsskabende medicin. Mulighed for gynækologisk undersøgelse, prævention (primær p-stav), screening af hepatitis, HIV (status via blodprøver ved egen læge eller lægekonsulentens praksis), EKG undersøgelse for borgere inden for målgruppen. Henvisning til anden behandler som Infektionsklinik og Psykiatrien. Hvis borgeren har brug for anden lægelig behandling/undersøgelse, skal borgeren kontakte egen læge. Samtaler med misbrugskonsulent: Regelmæssigt følges op ud fra en helhedsorienteret tilgang, efter brugerens behov og ønske. 13

14 Råd og vejledning i forhold sociale og økonomiske spørgsmål Samtaler i forhold til misbrug og afhængighed, netværk, afklaring i forhold til nedtrapning og andre personlige problemstillinger Støtte til samarbejde med andre myndigheder f.eks. Ydelseskontoret, Familierådgivningen, Distriktspsykiatrien og Politi. Samtaler om sundhedstilstand: Helbredsundersøgelse hvert 3. år Vaccinationer Hepatitis og B vitamin injektioner Ernærings- og kostvejledning. Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år Har borgeren børn under 18 år, som borgeren enten bor sammen med eller har samvær med, undersøger CFR, om der er behov for særlig støtte. Hvis barnet har det, gives besked til Familierådgivningen, jf. lov om social service 153. Henvisning til behandling CFR s lægekonsulent ordinerer substitutionsbehandling. Levering af behandling CFR s Substitutionsafdeling leverer substitutionsbehandling. Behandlingsgaranti Der er behandlingsgaranti, som betyder at borgeren har ret til at få igangsat sin behandling senest 14 dage efter henvendelse til CFR. Inden for de 14 dage skal der ske en nærmere udredning i tæt samarbejde med borgeren, hvor der skal udarbejdes en plan for forløbet. Fristen gælder kun for tilbud om behandling i CFR. Behandlingsgarantien bortfalder, hvis borgeren ønsker at benytte et andet godkendt behandlingstilbud. Mulighed for frit valg Jf. Sundhedslovens 142, stk. 7, er substitutionsbehandling pr. 1. januar 2015 omfattet af frit valg. Det vil sige, at borgeren kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig institution eller godkendt privat institution, end den CFR har visiteret til. Hvis borgeren ønsker at modtage substitutionsbehandling på en anden institution end CFR, er det lægen på den ønskede institution der skal vurdere, om borgeren kan modtage 14

15 substitutionsbehandling. Opfølgning på behandling CFR s tilknyttede læge følger op på den lægefaglige del af borgerens plan for behandling. Hvis borgeren ønsker at klage Behandlingen: Jf. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for afgørelser truffet om substitutionsbehandling jf. Sundhedslovens 142. Afgørelsen er derfor endelig og der kan ikke klages til anden administrativ myndighed. Klage over faglig virksomhed: Ved faglig virksomhed forstås det arbejde der udføres af sundhedspersonale f.eks. af sygeplejersker og læger, i forbindelse med eksempelvis undersøgelse (udredning, diagnosticering) og behandling. Klager over faglig virksomhed skal rettes til Sundhedsvæsenets patientklagenævn. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan ikke påbyde en sundhedsperson, at give en bestemt behandling eller at ændre en konkret behandling. En eventuel klage sendes til: Region Midtjyllands Patientkontor: Skottenborg Viborg eller Embedsinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg 15

16 Serviceniveau for behandling af alkohol Lovgrundlag Sundhedsloven 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Formål Målgruppe Formålet er, at borgeren reducerer eller stopper sit misbrug af alkohol. Borgere over 18 år med misbrug af alkohol. Målet for behandling Der kan være flere mål: Ophør og/eller reduktion af alkoholmisbruget Fastholdelse og aktiv deltagelse i behandlingen Forbedret fysisk og psykisk livskvalitet Forbedret social funktion Mindre negativ indflydelse på omgivelser og belastning af samfundet. Behandlingens indhold og varighed Overordnet indeholder behandlingen hjælp til at: Gøre borgeren uafhængig af alkohol. Borgeren tilbydes antabus og anden relevant medicin. Styrke personlige, sociale og erhvervsmæssige kompetencer Styrke familierelationer og netværk Løse psykiske og følelsesmæssige problemer. 16

17 Borgerens familie og netværk kan inddrages i behandlingen, hvis det er nødvendigt og muligt. Der er forskellige muligheder for at behandle alkoholmisbrug: Ambulant behandling/samtaler Borgeren tilbydes 2-4 samtaler om måneden. Varigheden af behandlingen er individuel og tilrettelagt ud fra de mål, borgeren har opstillet i sin plan for behandlingen. Dagbehandling Dagbehandling er et kombineret gruppe- og individuelt forløb på 12 uger med fire ugentlige mødedage. Behandlingen består udover terapi af moduler om beskæftigelse, økonomi, helbred, netværk, kost og motion, sociale færdigheder og forebygge tilbagefald m.v. Døgnbehandling CFR kan henvise til behandling i døgnregi, hvis andre tilbud vurderes utilstrækkelige. Ved valg af tilbud lægges vægt på, at stedet kan håndtere de problemer som belaster den enkelte borger. Varigheden af døgnbehandling er individuel. Alkoholbasiskursus CFR udbyder et kursus for borgere med alkoholmisbrug i grupper på max. 10 deltagere. Målet med kurset er at borgerne indsigt i, hvilken betydning alkohol har for den enkelte og omgivelser. Desuden får deltageren redskaber til at ændre dårlige mønstre. Kurset består af: Undervisning og dialog med personalet og CFR s tilknyttede læge om helbred, sociale- og psykiske konsekvenser ved misbrug af alkohol. Hjælp til at blive afklaret på muligheder og metoder for behandling af misbrug. Hjælp til at styrke personlige, sociale og erhvervsmæssige kompetencer. Hjælp til at styrke familierelationer og netværk. Tilbud til pårørende CFR tilbyder kurser til pårørende, som både kan foregå i grupper (5 gange a 2 timer) og individuelt (2-3 samtaler). 17

18 Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år Har borgeren børn under 18 år, som borgeren enten bor sammen med eller har samvær med, undersøger CFR, om der er behov for særlig støtte. Hvis barnet har det, gives besked til Familierådgivningen, jf. lov om social service 153. Henvisning til behandling Før behandlingen kan begynde skal borgeren have en samtale med en misbrugskonsulent. Sammen udarbejdes en plan for, hvad der skal ske i forløbet. Sammen opstiller borgeren og misbrugskonsulenten mål for, hvad behandlingen skal føre til og en anbefaling af, hvilken behandling, der skal til. Efterfølgende træffes beslutning i CFR. Levering af behandling Ambulant behandling/samtaler foregår som udgangspunkt i CFR, dog kan borgeren i særlige tilfælde få samtaler i hjemmet. Dagbehandling foregår i CFR. Der er løbende optag i gruppen. Døgnbehandling leveres af godkendte behandlingstilbud, som CFR har en samarbejdsaftale med. Tilbud til pårørende leveres i CFR. Krav til kvaliteten i døgnbehandling Leverandører af døgnbehandling skal være godkendte jf. Lov om Socialtilsyn 4. CFR udarbejder desuden en samarbejdsaftale, som opstiller krav til behandlingsstedet for at sikre, at borgeren modtager den aftalte behandling. For eksempel kræves at: der arbejdes med borgerens mål i forhold til handleplanen der arbejdes helhedsorienteret ud fra borgerens samlede livssituation progressionen i behandlingsforløbet dokumenteres skriftligt der udarbejdes en skriftlig status på forløbet minimum 2 gange i forløbet der afholdes minimum midtvejs- og slutmøder med henblik på at sikre, at borgeren reelt arbejder med de opstillede mål CFR får besked om ændringer i behandlingen og borgerens andre forhold. 18

19 Regler for betaling for kost og logi Det er gratis at være i behandling for et alkoholmisbrug. Behandlingsgaranti Der er garanti for at borgeren kan komme i behandling senest 14 dage efter henvendelse til CFR. Inden for de 14 dage skal borgeren sammen med en misbrugskonsulent udarbejde en plan for behandling. Fristen gælder kun for tilbud om behandling i CFR. Garantien for behandling bortfalder, hvis borgeren ønsker at benytte et andet godkendt behandlingstilbud. Mulighed for frit valg Borgeren kan frit vælge, hvor i landet der ønskes ambulant alkoholbehandling. Det frie valg gælder dog kun på kommunale alkoholambulatorier og private alkoholambulatorier, der er en del af det kommunale tilbud. Det er ikke nødvendigt, at CFR på forhånd har henvist borgeren til behandling. Anonymitet Borgeren har ret til at være anonym under ambulant behandling for alkoholmisbrug. Hvis borgeren ønsker at klage Borgeren kan klage over det arbejde sundhedspersonalet udfører i forbindelse med undersøgelser og behandling. Der kan ikke klages over den behandlingsplan, borgeren tilbydes jf. Sundhedslovens 141. Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, der behandler sagerne. Patientklagenævnet kan ikke ændre eller kræve en bestemt behandling. Hvis borgeren ønsker at klage, skal klagen sendes til: Region Midtjyllands Patientkontor: Skottenborg Viborg eller Embedsinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg 19

20 Serviceniveau for støtte- og kontaktperson Lovgrundlag Lov om social service 99: Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Formål Formålet er at få kontakt til borgere med sindslidelse, stof- og alkoholmisbrug og hjemløse som ikke allerede får hjælp, så de kan få støtte til et bedre liv. Målgruppe Målgruppen er de mest udsatte og isolerede borgere med sindslidelse (med og uden psykiatriske diagnoser), stof- og alkoholmisbrug og hjemløse, som ikke bruger kommunens tilbud. Målgruppen har ikke nødvendigvis haft kontakt med de sociale myndigheder på forhånd. Tilbuddets indhold og varighed Støtte- og kontaktpersonen: Skaber tillid og tryghed og styrker borgeren i at opbygge og holde fast i kontakten til omverdenen ud fra egne ønsker og behov. Motiverer og vejleder borgeren i at benytte kommunens tilbud. Spørger ind til borgerens behov og ønsker for støtte og hjælper med at få det til at ske, der er muligt i forhold til borgerens rettigheder. Hjælper borgeren med kontakten til andre myndigheder og bygger bro til omverdenen (kommunale myndigheder, væresteder, tilbud om behandling, sundhedsvæsenet). Der er ikke en fast ramme for, hvor lang tid borgeren kan få hjælp af en støtte- og kontaktperson. Sådan arbejder støtte- og kontaktpersonen Alle kan henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på, at en person har brug for hjælp. Støtte- og kontaktpersonen er også opsøgende i sit arbejde. 20

21 Serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud Lovgrundlag Lov om social service 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Formål Formålet er at styrke borgeren i et liv uden alkohol og stoffer. Målgruppe Borgere over 18 år i Ikast-Brande Kommune. Tilbuddet er for socialt udsatte der ønsker samvær. Tilbuddets indhold og varighed Borgeren har mulighed for at hygge sig og deltage i forskellige aktiviteter på Værestedet Oasen. Der tages på fælles ture ud af huset det kunne være at tage i biografen, til bowling eller at spise sammen. Borgerne kan frit benytte værestedet i åbningstiderne se Henvisning og levering af tilbud Borgerne skal ikke henvises til Oasen, men møder bare op. Det er medarbejdere og frivillige, der står for værestedet. 21

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere