ANALYSERAPPORT Udkast til ledelsesevalueringsrapport af Miljøforvaltningens kvalitetssystem 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT Udkast til ledelsesevalueringsrapport af Miljøforvaltningens kvalitetssystem 2007"

Transkript

1 ANALYSERAPPORT Udkast til ledelsesevalueringsrapport af Miljøforvaltningens kvalitetssystem 2007 Udarbejdet af: Kvalitetsgruppen 2008 Lone, Marianne, Hanne, Søren, Edna og Benedicte Godkendt af chefgruppen den 9. september 2008 Forelagt Miljøudvalget den xx.xx.2008 Offentliggjort den xx.xx.2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Analyse af resultaterne fra audit, samt forslag til forebyggende handlinger...2 Audit 2 Afvigelser 2 Afhjælpende/korrigerende handlinger: 3 Forebyggende handlinger 3 3. Analyse af resultater fra brugertilfredshedsundersøgelser Status for systemets funktion og implementering...4 Organisering 4 Sagsprocedurer 4 Status for kvalitetsarbejdet 4 Vurdering af implementering af kvalitetsstyring i Miljøforvaltningen 5 Orientering om væsentlige ændringer 5 5. Forslag til forbedringer, vurdering og evt. revidering af politik, principper og mål...5 Vurdering af målopfyldelsen på kvalitetsstyringssystemet i Forslag til kvalitetsmål for 2008: 6 6. Afsluttende bemærkninger...6 Bilag a. Kvalitetspolitik og kvalitetsprincipper jf. kvalitetshåndbogen Bilag b. Kvartalsrapport 4. kvartal Bilag c. Oversigt over afvigelser/forbedringsområder jf. intern audit...13 Bilag d. Auditrapport 2007 (ikke vedlagt)...15

2 1. Indledning Kvalitetsstyringsloven trådte i kraft den 1. juli 2006, og i løbet af efteråret 2006 udarbejdede en midlertidig nedsat kvalitetsgruppe bestående af 4 medarbejdere og en leder fra den kommende miljøforvaltning et forslag til kvalitetspolitikker, mål og tværgående procedurer, samlet i en kvalitetshåndbog. Kvalitetshåndbogen blev vedtaget af Miljøudvalget i januar Håndbogen udbygges stadig og skal suppleres med sagsprocedurer før systemet skal gennemgå certificering inden udgangen af Jævnfør håndbogen (procedure T-3) skal der årligt foretages en ledelsesevaluering af vores kvalitetssystem. Herunder skal politik og mål samt kritiske procedurer vurderes og evt. revideres. Som en del af evalueringen udarbejdes en analyserapport som jf. T-3 skal indeholde: Analyse af resultaterne fra interne og eksterne audit (afsn. 2), Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser (afsn. 3), Undersøgelser af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og lever op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og mål (afsn. 4 og 5), Status for korrigerende og forebyggende handlinger (afsnit 4), Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet (afsnit 4), Forslag til eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet (afsnit 5). Analyserapporten skal (jf. T-3) gennemgås med forvaltningens ledelse og efter evt. tilrettelser skal den behandles og godkendes i Miljøudvalget, hvorefter den betegnes som en ledelsesevalueringsrapport. I henhold til tværgående procedure T-7 skal rapporten offentliggøres. Analysen omfatter perioden 1. januar 2007 til 31. december Analyse af resultaterne fra audit, samt forslag til forebyggende handlinger Audit Ved audit forstås fagpersoners gennemgang af konkrete processer med henblik på at vurdere kvaliteten af miljøforvaltningens ydelser. Vurderingen foretages på grundlag af kvalitetshåndbogen og har til formål at afdække tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende forhold. Der er ikke gennemført ekstern audit i I november 2007 blev afholdt et auditorkursus arrangeret af Viborg Kommune med undervisning fra Dansk Standard v/ Torben Abildgaard. I forbindelse med kurset blev der gennemført en intern audit af Viborg Kommunes kvalitetsstyringssystem for Miljøforvaltningen. Afvigelser Resultatet af den interne audit fremgår af auditrapporten (bilag d) samt af oversigten over afvigelser (bilag c). Resultatet opsummeres herunder. Der er registreret 3 større afvigelser (SA, bilag c) som alle er behandlet, og der er gennemført korrigerende handlinger hvor der har været behov for det. Større afvigelse (SA1): Planlagt audit i 3. kvartal 2007 er ikke gennemført. Dokumentation for ledelsesmæssig dispensation fra kravet foreligger ikke. Vurdering: Afhjælpende er der udført audit i 4. kvartal. Det er efterfølgende gjort muligt for alle medarbejdere at registrere afvigelser på intranettet. Som korrigerende handling er det foreslået, 2

3 at de registrerede afvigelser regelmæssigt tages op på kvalitetsmøder og efter behov forelægges chefgruppen. Større afvigelse (SA2): Praksis afdækker, at der findes tre forskellige varianter vedr. proceduren for tilsynsgennemførelsen. Disse varianter er ikke beskrevet i proceduren, og er dermed ikke implementeret generelt i organisationen. Vurdering: Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitetshåndbog endnu kun indeholder overordnede sagsprocedurer. Korrigerende vil der blive påbegyndt et arbejde omkring tjeklister i Større afvigelse (SA3): Tilsynsfrekvenser er ikke vurderet i det politiske udvalg og er generelt ikke beskrevet. Vurdering: Egentlig er der slet ikke tale om en afvigelse, idet det af virksomhedsplanen 2007 fremgår at aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser skal følges. Miljøudvalget har fået forelagt og godkendt virksomhedsplan 2007 og er dermed bekendt med tilsynsfrekvenserne. I virksomhedsplan 2008 fremgår tilsynsfrekvenserne også, men denne er ikke politisk behandlet. Det er ikke et krav at tilsynsfrekvenser skal politisk behandles. Der er registreret 7 mindre afvigelser (MA, bilag c) som kan grupperes under følgende overskrifter, a) notatpligt/manglende registrering af forløbet i en sag b) detaljeringsniveau i sagsprocedurer Afhjælpende/korrigerende handlinger: For de større afvigelser fremgår afhjælpende/ korrigerende handlinger af teksten ovenfor vedr. hver større afvigelse. For de mindre afvigelser er der følgende afhjælpende/korrigerende handlinger: ad a) Notatpligt er beskrevet i journalvejledningen. Det er et emne der ofte drøftes i forvaltningen. Der informeres mere dybdegående om pligten på et fællesmøde eller et kursus i ad b) Detaljeringsniveauet i sagsprocedurerne er som udgangspunkt lavt. Der vil blive påbegyndt et arbejde med tjeklister i Der er registreret 10 forbedringsområder (FO, bilag c), dvs. forslag til forbedringer af systemet eller af forvaltningens virke. De nævnte områder er meget forskelligartede og varierer fra forslag til en særlig indsats omkring implementering af sagsprocedurer til et yderligere arbejde af delegationsreglerne, og nogle af forbedringsområderne er indarbejdet i målene for Alle områder er vurderet og der er foreslået korrigerende handlinger uden fastsat deadline (bilag c). Forebyggende handlinger Erfaringen med intern audit af et ikke-færdigt system har gjort, at der lægges op til at afgrænse audit for 2008 til at omfatte gennembearbejdede/implementerede temaer. Det har til hensigt at undgå overflødige audits. 3. Analyse af resultater fra brugertilfredshedsundersøgelser Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser i Der skal jf. T-4 i kvalitetshåndbogen foretages en undersøgelse af brugertilfredsheden min. hvert 2. år. Kvalitetsgruppen er dog i gang med at undersøge, om der er krav om brugertilfredshedsundersøgelser, så længe kvalitetssystemet ikke er færdigudviklet. 3

4 4. Status for systemets funktion og implementering Organisering Meget af det praktiske kvalitetsstyringsarbejde (analyser, udvikling, undersøgelser, implementering mv) er organiseret i en kvalitetsgruppe bestående af sekretariatslederen (den systemansvarlige), en medarbejder fra sekretariatet, én fra naturafdelingen og én fra miljøafdelingen. Det er Miljøforvaltningens ledelse, der har ansvaret for at kvalitetsstyringssystemets organisation defineres, godkendes og forankres i Miljøforvaltningens organisation. Miljøforvaltningen refererer til Miljøudvalget. Sagsprocedurer Viborg Kommune har valgt at opbygge et enkelt system med få overordnede sagsprocedurer, der kan suppleres med tjeklister eller skemaer efter behov. Udgangspunktet er, at vi skal beskrive hvad vi gør. Sagsprocedurer forventes udarbejdet for følgende 10 hovedområder, og ved årets udgang lå de to første i udkast. Godkendelser, tilladelser, dispensationer, anmeldelser, afslag Tilsyn Håndhævelse Klage-/genesager Planlægning Politisk behandling Intern administration Drift Udvikling Diverse kundebetjening Status for kvalitetsarbejdet I det følgende gennemgås de væsentligste elementer i systemets udvikling og implementering i løbet af 2007, herunder status i forhold til lovkravene: Inden den 1. januar 2007 skulle Viborg Kommune vedtage en kvalitetshåndbog indeholdende politikker, mål samt tværgående procedurer. Håndbogen blev vedtaget på Miljøudvalgets første møde i En permanent kvalitetsgruppe bestående af sekretariatslederen (systemansvarlig), én repræsentant fra sekretariatet, én repræsentant fra Naturafdelingen og én repræsentant fra Miljøafdelingen blev nedsat. Som opstart på arbejdet med kvalitetsstyring i hele forvaltningen blev der i maj måned afholdt et forvaltningsmøde med oplæg om kvalitetsledelse ved Bjørn Bauer, PlanMiljø En oversigt over sagsprocedurer blev udarbejdet. Der blev arbejdet med sagsprocedurer i form af en gruppeopgave, hvor hver enkelt selvstyrende gruppe skulle forholde sig til deres behov for sagsprocedurer. Kvartalsrapporter udarbejdes hvert kvartal (dog er 2. og 3. kvartal slået sammen) i overensstemmelse med kvalitetsmålene. Rapporterne godkendes af chefgruppen. To sagsprocedurer for hhv. godkendelser og tilsyn blev udarbejdet. I forbindelse med udarbejdelse af procedurerne blev alle selvstyrende grupper inddraget i form af gruppearbejde. Der er i løbet af året uddannet 3 auditorer i forvaltningen. I forbindelse med afholdelse af auditoruddannelsen i Viborg, blev der gennemført en intern audit af Miljøforvaltningens kvalitetsstyringssystem 4

5 Vurdering af implementering af kvalitetsstyring i Miljøforvaltningen Af ovenstående kan det konkluderes, at der er arbejdet med implementering af systemet ved at, afholde et foredrag med Bjørn Bauer fra PlanMiljø gennemgå håndbogen på afdelingsmøderne give grupperne opgaver vedr. sagsprocedurerne. gennemføre en audit hvor både ledelsen og 4 medarbejdere auditeres. Kvalitetsstyringssystemet er stadig nyt og under opbygning. Implementeringen af systemet i forvaltningen er afgørende for systemets funktion, og der er behov for større fokus på implementering jo mere udbygget systemet bliver. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssigt eller teknisk art af betydning for kvalitetsstyringssystemet Selve kvalitetshåndbogen er udarbejdet inden den nye forvaltning påbegyndte sit arbejde. Der er behov for justeringer af håndbogen herunder af indholdet i og formuleringen af de tværgående procedurer. Der er ikke egentlige ændringer af teknisk, organisatorisk eller lovmæssig art der skal inddrages i forbindelse med revision af kvalitetshåndbogen. 5. Forslag til forbedringer, vurdering og evt. revidering af politik, principper og mål Denne rapport er den første analyserapport for kvalitetsstyringssystemet, og der er derfor ikke afholdt deciderede evalueringsmøder udover de chefmøder, hvor kvartalsrapporterne er behandlet. Der er ikke beslutninger fra 2006 år om forbedringer, der skal inddrages i den forbindelse. Som det fremgår af denne rapport, foreligger der et stort arbejde med revision af kvalitetshåndbogen og gennemførelse af arbejdsgangsanalyser i de selvstyrende grupper i forbindelse med udarbejdelse af procedurer for de resterende hovedområder. Der skal i løbet af 2008 sættes fokus på muligheden for u- darbejdelse af en slags tjeklister, for de områder, hvor der er et behov. Det er vurderet, at kvalitetspolitikken og kvalitetsprincipperne (bilag a), som de er formuleret i kvalitetshåndbogen, stadig er aktuelle samt et udtryk for dét kvalitetsarbejde, der skal udføres i Mijøforvaltningen. Af denne grund revideres disse ikke for Vurdering af målopfyldelsen på kvalitetsstyringssystemet i 2007 Der er udarbejdet en kvartalsrapport for 4. kvartal af 2007 (bilag b), hvori status for målopfyldelsen for 2007 er anført. Det har været en udfordring, som har kostet mange ressourcer, at opbygge en ny forvaltning i en ny kommune, og det har været medvirkende til, at flere af tidsfristerne for målene skred. For 2007 var der 13 mål i alt. En samlet status for disse er: 6 mål blev opfyldt inden årets udgang (nr. 2, 5, 6, 8, 12 og 13) 2 mål er videreført til mål for 2008 (nr. 1 og 9) 2 mål arbejdes der stadig med (nr. 10 og 11) 3 mål kunne af tekniske årsager ikke opfyldes (nr. 3, 4 og 7) Kvartalsrapporten anbefaler, at enkelte mål videreføres i Disse anbefalinger er medtaget i målene for De øvrige forslag til kvalitetsmål tager udgangspunkt i de emner som forvaltningen aktivt arbejder med i Målene for 2008 er delt op i tværgående mål for hele forvaltningen og mål for selve kvalitetsstyringssystemet. 5

6 Kvalitetsmål for 2008: TVÆRGÅENDE MÅL for kvalitet i Miljøforvaltningen 1. Forvaltningens strategi for kompetenceudvikling følges i Dette betyder bl.a. at der udarbejdes nye mål for 2009, udføres MUS og GRUS samtaler, laves individuelle kompetenceplaner for den enkelte medarbejder samt en sammenfatning der anvendes i kommunens overordnede årshjul vedr. MUS. Deadlines findes i strategien. 2. Kvalitetsstyring integreres i effektiviseringsprocessen. Dette betyder, at projekter vedr. arbejdsgangsanalyser, ændrede arbejdsmåder mv. forholder sig til hvorledes disse skal indarbejdes i kvalitetsstyringssystemet, inden projektet afsluttes. 3. Audit skal efterprøve arbejdsgangsanalyser. Når en arbejdsgangsanalyse er færdig, skal der tages stilling til i hvilket omfang, resultatet skal indgå i kvalitetsstyringssystemet. De dele, der indgår, skal auditeres. 4. Revision af delegationsreglerne Miljøudvalget vedtog foreløbige delegationsregler den 9. januar Disse indeholder i sig en løbende yderligere delegation, når udvalget har fastlagt en linje i sagerne. Dette er allerede sket på flere områder. Konkrete vedtagelser om delegation, skal tilføjes delegationsreglerne som bilag. 5. Opfølgning på opgavefordeling og ressourceanvendelse. Der skal følges op på om den planlagte og den reelle opgavefordeling og ressourceanvendelse matcher. Dette gøres pr. 1/9 samt pr. 1/1 ved udtræk fra tidsregistreringssystemet. Opfølgningen pr. 1/9 sker med henblik på at kunne korrigere for resten af året samt til brug for udarbejdelse af Virksomhedsplanen for det kommende år. Opfølgningen pr. 1/1 sker med henblik på afrapportering af Målsætningsbudgettet. 6. Ledelsesredskab til måling af sagsflow Der skal implementeres et simpelt redskab til registrering og måling af sagsbehandlingstider og sagsmængder. 7. Anvendelse af kampagner til at højne kvaliteten af et fagområde I 2008 planlægges en kampagne til udførelse i 2009 vedr. sløjfning af ubrugte brønde og boringer med det formål at forhindre forurening af grundvandet. SYSTEMMÅL for kvalitetssystemet Udarbejde de fem lovpligtige sagsprocedurer Ledelsen har besluttet at der skal udarbejdes maks. 10 sagsprocedurer. Kun 5 af disse er lovpligtige, resten omfatter ikke sagsbehandling. De fem lovpligtige skal udarbejdes inden årsskiftet. 9. Lave en beskrivelse af hvorledes udarbejdelse af sagsprocedurer og tjeklister skal foregå. Idéen med de 10 sagsprocedurer og muligheden for mere detaljerede retningslinier/tjeklister mv. skal udarbejdes og implementeres inden årsskiftet. 10. Påbegynde revision af kvalitetshåndbogen med forventet fuldførelse i 2. kvartal af 2009 Kvalitetshåndbogen er udarbejdet med udgangspunkt i Startpakken og inden Miljøforvaltningen var etableret på Søvej. Håndbogen kan præciseres på mange områder hvilket skal gøres inden certificeringsprocessen går i gang i Arbejde med implementering af kvalitetsstyringssystemet i både ledelse og blandt medarbejdere. Der arbejdes med implementering ved at medtage kvalitetsarbejdet som et emne på et fællesmøde, ved at udføre intern audit og ved at indføre muligheden for at alle kan registrere afvigelser på intranettet. 6. Afsluttende bemærkninger Et hektisk år har nået sin afslutning, og der er i perioder blevet arbejdet intensivt med kvalitetsstyring mens der i andre perioder har været meget stilstand i arbejdet. Det skyldes primært, at der har været fokus på andre områder i forbindelse med opbygning af organisationen. I betragtning af den megen turbulens kommunesammenlægningen har forårsaget, må det konkluderes, at kvalitetsarbejdet skrider fremad. Der ligger mange opgaver som skal påbegyndes i 2008 for at opnå en fuld implementering inden den lovmæssige certificering ved udgangen af

7 Udadtil er der indgået et formelt erfa-samarbejde om kvalitetsstyring på tværs af kommuner indenfor Miljøcenter Ringkøbings område og kvalitetsgruppen har haft meget gavn af samarbejdet i forbindelse med sit arbejde. 7

8 Bilag a. Kvalitetspolitik og kvalitetsprincipper jf. kvalitetshåndbogen Kvalitetspolitik Miljøforvaltningen har formuleret en kvalitetspolitik, som er gældende for hele organisationen: Miljøforvaltningen vil: Levere ydelser med henblik på at varetage hensynene i lovgivningen, i en balance mellem høj faglig kvalitet og borgernes og erhvervs forventninger og behov Levere en hurtig sagsbehandling og sikre at borgere og erhverv forstår sagsgangen Levere ensartethed i sagsgangen og sikre at kvalitetsstyringssystemet til stadighed følges, vedligeholdes og forbedres. Sikre at borgere og erhverv altid møder fagligt kvalificerede, engagerede og serviceorienterede medarbejdere. 2. Kvalitetsprincipper. Kvalitetspolitikkerne skal opfyldes, og det gør vi ved at følge nedenstående principper: Faglig kvalitet: foretage løbende evalueringer af ressourcetildelingen indenfor hoved- og delområder prioritere medarbejdernes faglige udvikling højt ved at tilbyde uddannelse, udfordringer, instruktion og deltagelse i faglige netværk sikre at sagerne behandles af medarbejdere der besidder de nødvendige kompetencer udvikle en fleksibel og handlingsorienteret forvaltning, der kan arbejde på tværs og være på forkant benytte eksterne, fagligt kvalificerede konsulenter i det omfang de nødvendige kompetencer ikke er til stede i kommunen formulere og løbende forbedre service- og kvalitetsmål være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker kvalificerede medarbejdere Effektivitet: sikre effektivitet ved at optimere ressourceanvendelsen og følge virksomhedsplanen prioritere faglig udvikling højt udbygge anvendelsen af IT-fagsystemer til registrering og sagsbehandling Ensartethed: løbende udvikle og forbedre procedurer og standarder til brug i sagsbehandlingen skabe en organisation hvor kvalitetsstyringssystemet vedkendes og efterleves (medansvar) Tillid og tilfredshed fra borgere og erhverv: yde en god service og have en god dialog indadtil og udadtil informere løbende i forbindelse med længere sagsforløb kommunikere konkret og letforståeligt, mundtligt og skriftligt undersøge brugertilfredshed og bruge resultatet til at forbedre tilfredsheden. 8

9 Bilag b. Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Kvartalsrapport for kvalitetsstyring i Miljøforvaltningen i Viborg Kommune 4. Kvartal 2007 Ifølge kvalitetsmålene skal den systemansvarlige hvert kvartal registrere, hvordan det går med kvalitetsmålene. Nedenfor er kvalitetsmålene oplistet med angivelse af en efterfølgende status. Endvidere kan det oplyses, at der i fjerde kvartal: - er udført intern audit i forvaltningen i november måned. Hele kvalitetsstyringssystemet samt udkast til to sagsprocedurer blev auditeret Følgende opgaver blev helt eller delvist udsat til 2008: - løbende registrering/opfølgning på afvigelser, korrigerende og afhjælpende handlinger - vurdere behov for IT-system til kvalitetsstyring - udarbejdelse af analyserapport m. handlingsplaner - ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet - politisk godkendelse - offentliggørelse Kvalitetsmål med status efter 4. kvartal. 1. Alle medarbejderes faglige kompetencer skal være kortlagt senest 1. april 2007, så der kan udfærdiges en uddannelsesplan/handlingsplan for 2007 og 2008 for vedligeholdelse og eventuelt udbygning af forvaltningens samlede kompetencer. Miljøforvaltningen udført MUS-samtaler i ca. 2/3 af forvaltningen. Der samles op på disse i foråret Miljøforvaltningen har i 2007 udarbejdet en kompetencestrategi vedr. kompetencekortlægning af forvaltningen samt vedr. personlige kompetenceudviklingsplaner. Kommunen har endvidere udarbejdet overordnede retningslinier for kommunens arbejde med kompetence indeholdende krav om MUSsamtaler og en opsamling til HR-afdelingen. Alle medarbejderes faglige kompetencer var ikke kortlagt senest 1. april. Der er ikke udfærdiget en uddannelsesplan/handlingsplan for 2007/2008. Korrigerende/forebyggende handling: Det anbefales at der videreføres mål vedr. kompetenceudvikling for Der skal i 2007 dannes netværk med andre kommuner, således at der kan udveksles faglig viden. Der er i Miljøforvaltningen i 2007 dannet netværk med andre kommuner på de faglige områder hvor dette er aktuelt. Forvaltningen har primært rettet sig mod de kommuner der hører under Miljøcenter Ringkøbing, men der er også netværk med andre kommuner som f.eks. Randers og Silkeborg. Ingen. Målsætningen anses som opfyldt. 3. Alle skriftlige henvendelser udefra skal besvares med en kvitteringsskrivelse eller et svar indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelsen. 9

10 Viborg Kommune har en generel retningslinie angivet i journalvejledningen vedr. reaktion på henvendelser: Så vidt muligt skal der være reageret på henvendelser inden 8 arbejdsdage. Det er blevet undersøgt, om det er muligt at lave udtræk fra Cirius for at kontrollere om fristen overholdes, og konklusionen var negativ. Det er efterfølgende vurderet, at en manuel registrering vil være for ressourcekrævende i forhold til gevinsten. I stedet har Forvaltningen sat fokus på svarfristen/journalvejledningen på afdelings- og fællesmøder, og svarfristen er indarbejdet i sagsproceduren for godkendelser mv. Det er ikke kontrolleret om målsætningen er opfyldt, idet forudsætningen for at måle den ikke til stede. Korrigerende/forebyggende handlinger: Forvaltningens superbruger er aktiv i dén arbejdsgruppe der i 2008 skal definere krav til et nyt ESDHsystem, hvor et krav fra Miljøforvaltningen er: mulighed for måling af svartid. 4. Der skal etableres et system, der kan registrere sagsbehandlingstider, så der kan sættes mål indenfor disse. Forvaltningen har haft nedsat en projektgruppe om anvendelsen af Cirius til udtræk af data om f.eks. sagsbehandlingstider. Gruppen har måttet erkende, at der, i Cirius, ikke er muligheder for at registrere og udtrække sagsbehandlingstider, samt at kommunen ikke prioriterer at anvende ressourcer på at udvikle Cirius, idet systemet skal udfases i løbet af ca. 2-3 år. Målsætningen er ikke opfyldt, idet det ikke teknisk er muligt. Korrigerende/forebyggende handlinger: Forvaltningens superbruger er aktiv i dén arbejdsgruppe der i 2008 skal definere krav til et nyt ESDHsystem, hvor et krav fra Miljøforvaltningen er: mulighed for registrering af sagsbehandlingstider. 5. Der skal etableres et tidsregistreringssystem, der kan anvendes til at sammenholde opgaver og ressourcer. Der er etableret et tidsregistreringssystem, der er anvendt af alle i forvaltningen fra 1. april Tidsregistreringssystemet kan anvendes til at sammenholde opgaver og ressourcer. Dette er for 2007 gjort ved en afrapportering af virksomhedsplan 2007, hvor der er anvendt data vedr. ressourceforbruget fra tidsregistreringssystemet. Afvigelser: Ingen. Målsætningen anses for opfyldt. 6. Der skal udarbejdes en delegationsplan mellem det politiske niveau og det administrative, så sagsgange effektiviseres. Der skal ske en høj grad af delegation til det administrative niveau. Miljøudvalget vedtog foreløbige delegationsregler på møde den 9. januar Delegationsreglerne indeholder i sig en løbende yderligere delegation, når udvalget har fastlagt en linie i sagerne. Dette er allerede sket på flere områder. Ingen. Der er udarbejdet en delegationsplan med en høj grad af delegation til det administrative niveau. Bemærkning: Det anbefales, at tage delegationsreglerne op til revision i 2008, for at sikre at konkrete vedtagelser om delegation ligger som konkrete bilag til delegationsreglerne. 10

11 7. Der skal udarbejdes kvartalsrapporter over antal sager, typer mv. for Miljøforvaltningen. Ledelsen skal på baggrund af rapporterne lave en kvartalsvis vurdering af indsatsen, kompetencer og ressourcefordelingen i forvaltningen. Det blev erkendt, at Cirius ikke kan lave de nødvendige kvartalsrapporter som anført i målet. Der er dog arbejdet med opfølgning på sager med henblik på at vurdere om der eksisterede pukkeldannelser i forvaltningen og om ressourceanvendelsen/prioriteringen skulle justeres. Dette er sket ved opfølgning på virksomhedsplanen medio 2007 samt to opfølgninger til direktionen vedr. forvaltningens kritiske sagsområder og konsekvenser. Målsætningen er ikke opfyldt, idet det ikke teknisk var muligt. Korrigerende /forebyggende handlinger: Det anbefales, at der videreføres et korrigeret mål vedr. opfølgning på sagsmængder og ressourceanvendelse for Der skal senest 1. april 2007 foreligge en samlet liste over hvilke sagsprocedurer, der skal udarbejdes til kvalitetsstyringssystemet. Miljøforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes 10 overordnede sagsprocedurer omhandlende: 1. Godkendelser, tilladelser, dispensationer, anmeldelser, afslag 2. Tilsyn 3. Håndhævelse 4. Klage-/genesager 5. Planlægning 6. Politisk behandling 7. Intern administration 8. Drift 9. Udvikling 10. Diverse kundebetjening De første fem procedurer skal udarbejdes i henhold til lovgivningen. De øvrige omfatter andre opgaver end sagsbehandling i forvaltningen, og kan udarbejdes senere. Listen over sagsprocedurerne blev ikke udarbejdet inden 1. april men i stedet medio Korrigerende handling/forebyggende handling: Ingen 9. 50% af sagsprocedurerne skal udarbejdes inden udgangen af 2007 Der blev i 2007 udarbejdet udkast til de første to procedurer som forventes godkendt i starten af Der blev udarbejdet ca. 40% af de lovpligtige sagsprocedurer (2 ud af 5 lovpligtige) i stedet for 50%. Den endelige godkendelse af disse blev ikke nået i 2007: Korrigerende/forebyggende handling: Mål om udarbejdelse af alle fem lovpligtige sagsprocedurer anbefales indarbejdet i mål for

12 10. Der skal udarbejdes og implementeres procedurer for formaliseret samarbejde med andre forvaltninger (Teknik og forsyning, Plan- og Udvikling). Der er afholdt møder med Teknisk Forvaltning og Plan- og Udvikling med henblik på at udvikle et formaliseret samarbejde. Der er vedtaget procedurer for snitflader med Plan- og Udvikling. Der foreligger oplæg til tilrettelæggelse af samarbejdet med Teknisk forvaltning, men der mangler en endelig godkendelse af snitfladerne. Kun et mindretal af de manglende afklaringer beror på initiativer fra Miljøforvaltning. Procedurerne er ikke til fulde implementeret Korrigerende/forebyggende handling Procedurerne med Teknisk Forvaltning tages op på direktørmøde mellem de forvaltninger med henblik på, at de kan godkendes i år Der skal inden for 1 år udarbejdes standardbreve med beskrivelser af sagsgange og forventede behandlingstider til et antal udvalgte sagstyper, som skal fremsendes til borgere og erhverv som kvitteringsskrivelse for modtagelse af ansøgning. Der blev i 2007 nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemgå og ensarte eksisterende skabeloner i Cirius. Gruppens arbejde fortsætter i 2008 og vil give et overblik over hvilke sagstyper, der allerede har standardskrivelser og kvitteringsskrivelser, hvilke der mangler, samt antageligt et overblik over sagsbehandlingstider. Målet er ikke opfyldt. Korrigerende/forebyggende handling: Det anbefales at der defineres mål med hensyn til brevskabeloner, standardbreve mv. for Mindst 10 ansøgnings- og anmeldeskemaer skal ligge på hjemmesiden til print inden for 1 år. Allerede efter 3. kvartal var der på hjemmesiden under Natur og Miljø lagt 15 blanketter til brug for anmeldelser og ansøgninger vedr. olietanke, jordflytning, nedsivning, minirenseanlæg, autoriseret mester, rotteangreb, beskyttet natur, sejllads, affald mm. Der arbejdes videre med at lægge relevante blanketter på hjemmesiden samt med at muliggøre direkte elektroniske ansøgningsmuligheder. Det er direkte en handling i kommunikationsstrategien for 2008 vedr. udarbejdelse af selvbetjeningsløsninger. Ingen. Målsætningen anses som opfyldt. 13 Hvert kvartal skal den systemansvarlige registrere, hvordan det går med kvalitetsmålene. Der er nu udført kvartalsrapporter for hele Det blev til 3 kvartalsrapporter i alt. Afvigelser: Kvartalsrapporterne for 2. og 3. kvartal blev slået sammen, og 4. kvartal blev 8 mdr. forsinket. Korrigerende/forebyggende handling: Ingen. Udarbejdet af kvalitetsgruppen. Godkendt af chefgruppen den 9. september

13 Bilag c. Oversigt over afvigelser/forbedringsområder jf. intern audit Ref.nr. Procedure Afvigelse/observation Kontakt-person Katagori Afhjælpende handlinger Korrigerende/forebyggende handlinger Ansvar Deadline 1 T-5 Audit af ledelse kræver en større grad af forberedelse hos begge parter, hvis audit skal være udtømmende og dækkende. Ingen FO-1 Ved næste interne audit følges procedure T-5, hvori der ér taget højde for forberedelse. Nærværende audit fulgte ikke T-5, idet det foregik som et kursus. Næste audit skal følge T-5 og indebære en grundig planlægning. HDH T-2 Excelregneark til registrering af sagsmodtagelse bør forbedres. Afslutning af sager kunne gøres mere officiel og udfør et eksempel, der bør udbredes til den øvrige forvaltninge Iben FO-2 Det nævnte excel regneark anvendtes af en medarbejder, der efterfølgende er rejst. Emnet vedr. oversigter over sager mv. er endvidere rejst i mål (nr. 7). Se 4. kvartalsrapport. Jf. 4. kvartalsrapport anbefales det at der videreføres mål vedr. opfølgning på sagsmængder og ressourceanvendelse for OK 3 T-2 Der savnes en udbygget registrering i sagerne i relation til forløbet. Noter fra indhold af telefonsamtaler er generelt ikke fastholdt Iben MA-1 Ingen - idet afvigelsen er generel og ikke vedrører en specifik sag. Notatpligt er beskrevet i journalvejledningen. Det er et emne der ofte tales om i forvaltningen. Der informeres mere dybdegående om pligten på et fællesmøde eller et kursus i HDH T-8 Auditholdet anbefaler en særlig indsats omkring sagsbehandlingsprocedurernes fortsatte implementering i praksis Iben FO-3 Ved endelig godkendelse af sagsprocedurerne fremlægges disse for hele forvaltningen, f.eks. ved et fællesmøde i Tilføj afsnit i T-12 vedr. fremlæggelse af godkendte procedurer for forvaltningen eller for de medarbejdere som skal benytte proceduren. HDH T-6 Auditholdet konstaterer, at der er rejst afvigelse omkring kortlægning af kompetencer i 1. Kvartalsrapport pr. 1. april Auditholdet konstaterer pr. 1. november 2007, at afhjælpning kun er påbegyndt. Det anbefales, at organisationen fokuserer mere intensivt på at benytte egne procedurer omkring afvigelsesbehandling Benedicte FO-4 Forvaltningen har udarbejdet en kompetencestrategi med målsætninger samt årshjul for handlinger. Kortlægning af kompetencer bør indgå som et kvalitetsmål for Det er efterfølgende gjort muligt for alle medarbejdere at registrere afvigelser på intranettet. Ingen OK 6 T-5 Planlagt audit for 3. kvartal 2007 er ikke gennemført. Dokumentation for ledelsesmæssig dipensation fra kravet foreligger ikke. Benedicte SA-1 Audit blev udført i 4. kvartal. Det er efterfølgende gjort muligt for alle medarbejdere at registrere afvigelser på intranettet. De registrede afvigelser skal regelmæssigt tages op på kvalitetsmøde og efter behov foreligges chefgruppen. 7 T-2 Checkliste for forberedelse af tilsyn findes ikke Thomas MA-2 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog 8 S-? Gennemgang af byggesag indgår i forberedelsen af tilsyn, men det fremgår ikke af proceduren Thomas MA-3 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog

14 9 S-? Registrering vedrørende procedurens kontrolpunktr foreligger i almindelighed ikke Thomas MA-4 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog 10 S-? Praksis afdækker, at der findes tre forskellige varianter vedrørende proceduren for tilsynsgennemførelse. Disse varianter er ikke beskrevet i proceduren, og er dermed ikke implementeret generelt i organisationen Thomas SA-2 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog 11 O-5 Oplysningsmaterialet indsamlet ved tilsyn lægges ind i tilsynsdatabasen i en anden afdeling i forhold til den udførende. Ansvarsforholdene er uklart beskrevet. Frist for indlæggelse af oplysninger er ikke defineret, hvorfor opdateringsproblemer er forekommende. Thomas MA-5 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog Problemstillingen bør dog afklares i den/de aktuelle grupper. 12 S-? Tilsynsfrekvenser er ikke vurderet i det politiske udvalg og er generelt ikke beskrevet Thomas SA-3 Egentlig er der slet ikke en afvigelse, idet det af virksomhedsplan 2007 fremgår at aftalen mellem KL og Mljøstyrelsen om minimumsfrekvenser skal følges. Miljøudvalget har fået forelagt og godkendt VP07 og er dermed bekendt med tilsynsfrekvenserne. I VP08 fremgår tilsynsfrekvenserne også, men denne er ikke politisk behandlet. Dette er heller ikke et krav. Ingen OK OK 13 T-1, -T-2 Dokumentstyring af checklister er ikke fyldestgørende Thomas MA-6 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog 14 S-? Notat-/registrerings"pligt" i sagerne er ikke defineret på alle områder. Niels G. MA-7 Ingen - idet afvigelsen er generel og ikke vedrører en specifik sag. Notatpligt er beskrevet i journalvejledningen. Det er et emne der ofte tales om i forvaltningen. Der informeres mere dybdegående om pligten på et fællesmøde eller et kursus i HDH O-5 Der hersker uklarhed om underskriftsprocedurer og tegningsret. Ansvarsfordelingen mellem forvaltning og politisk udvalg bør beskrives klarere. Niels G. FO-5 Miljøudvalget vedtog foreløbige delegationsregler på møde den 9. januar Delegationsreglerne indeholder i sig en løbende yderligere delegation, når udvalget har fastlagt en linie i sagerne. Dette er allerede sket på flere områder. Et yderligere arbejde med delegationsreglerne anbefales indarbejdet i kvalitetsmål for 2008 OK OK 16 T-8 Den planlægte indsats omkring afholdelse af MUSsamtaler bør igangsættes. 17 S-?, T-2 Adressestedfæstelse i forbindelse med indskanning af dokumenter til database bør præciseres nærmere af hensyn til sagers genfindelighed. Generelt FO-6 Chefgruppen har i april 2008 genoptaget (og herefter afsluttet) indsatsen omkring MUS-samtaler Villy FO-7 Emnet har været drøftet og belyst under et fællesmøde/kursus vedr. geokodning af sager. Ingen OK OK Ingen OK OK 14

15 18 S-? Sagsbehandlerens kolossale detailviden afspejles ikke i sagsbehanlingsprocedurer og checklister, hvorfor oplæring af nye medarbejdere vanskeliggøres. Auditholdet anbefaler, at der afsættes ressourcer til bedre detailbeskrivelse af sagsgangen. Villy FO-8 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog 19 S-? Checkliste for fælles søgeprofil i GIS ved sagers forberedelser og udredning bør udarbejdes Villy FO-9 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog 20 O-5 Ansvarsforholdene omkring skabelonstyring og vedligeholdelse bør klarlægges bedre Villy FO-10 Afvigelsen er ikke relevant endnu, idet vores kvalitethåndbog Brevskabeloner er en del af det mere detaljerede niveau. det mere detaljerede niveau i 2008 Bilag d. Auditrapport 2007 (ikke vedlagt) 15

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 23. maj 2014, Kl. 08:30. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 23. maj 2014, Kl. 08:30. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:30 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Louise Rasmussen

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

KVALITET OG UDVIKLING Kvalitetshåndbog for Teknik og Miljø

KVALITET OG UDVIKLING Kvalitetshåndbog for Teknik og Miljø KVALITET OG UDVIKLING Kvalitetshåndbog for Teknik og Miljø Godkendt: 5 maj 2013 Version: 2013.1 Ansvarlig: HBO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1.0 Forord... 3 2.0 Nordfyns Kommunes værdier...

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere