Budget Udvalget for Børn og Ungdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom"

Transkript

1 132

2 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVIG SKOLE GLIM SKOLE HVALSØ SKOLE KIRKE SAABY SKOLE KIRKE HYLLINGE SKOLE KIRKE SONNERUP SKOLE OSTED SKOLE SÆBY-GERSHØJ SKOLE TRÆLLERUPSKOLEN TILBUD TIL BØRN OG UNGE KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST SÆRLIGE TILBUD SUNDHEDSUDGIFTER PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING FAMILIEHUSET HELDAGSKLASSEN SPECIALKLASSER UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSSKOLEN BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER TANDPLEJEN FORÆLDREBETALING M.V FORÆLDREBETALING FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V DRIFT DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V DAGPLEJEN ABBETVED BØRNEGÅRD AGERSØGÅRD NATURBØRNEHAVE AVNSTRUP BØRNEGÅRD BØGEN BIRKEN EGEBJERGET FUGLEMARKEN HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY

3 overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 Strukturtekst 63 LÆRKEREDEN MYRETUEN + SOLSIKKEN MØLLEBJERGHAVE MØLLEHUSET OSTED BØRNEHAVE RØGLEBAKKEN SKOVVEJENS BØRNEHAVE SØHUS SØPAVILLONEN TØLLØSEVEJENS BØRNEHAVE HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLINGEN SÅBY BØRNEHAVE

4 Bevilling 01 Folkeskolen Bevilling kr i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændring er (3) 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning (1) publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige ændringer Øvrige ændringer Skole It, stigende bevilling 700 Rammebesparelser skoleområdet stigning vedr. helårseffekt Demografi og 10 kl Efteruddannelse bortfalder -984 Rammebesparelse SFO området, stigning vedr. helårseffekt Demografi SFO stigning 517 Ingen skolefunktionstimer i 2. kl. helårseffekt -717 Pris og lønregulering i priser Demografi; tilpasning af basis børnetal på de enkelte SFOer -574 Tilpasning til faktisk klassedannelse, udmøntning af besparelser Frit valg alm. skole, TCR Besparelser udmøntet Demografi; pulje fjernes på baggrund af nye beregningsmetoder Sommerferieåbning ændres til nødåbning af Birken -468 Omstrukturering af besparelse vedr. undervisningstid skoler /åbning af SFO Demografipulje fjernet pba ny befolkningsprognose Lejrevej -319 Flyttet til hallen -236 Flyttet til ungdomsskolen -526 Pedeller - ændring af aftenbetjening -250 Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7.kl -654 Flere undervisningstimer 1250 Nedsættelse af åbningstid SFO 1 t/uge fra 1/7-600 I alt

5 Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer 10 Fælles udgifter og indtægter skoler Fælles udgifter og indtægter sfo Allerslev skole Bramsnæsvig skole Glim skole Hvalsø skole Kirke Saaby skole Kirke Hyllinge skole Kirke Sonnerup skole Osted skole Sæby-Gershøj skole Trællerupskolen Samlet bevilling forudsætninger: terne omfatter drift af folkeskolen inkl. tilknyttede skolefritidsordninger. For gælder, at for skolerne Trællerup, Allerslev, Glim og Osted ikke længere omfatter drift af de tilknyttede haller, der senest med virkning fra 1/1 har fået egen bevilling. En fælles tildelingsmodel ligger til grund for løn tet, dog med undtagelse af servicepersonale består af sekretær løn og pedel løn. Hvad angår skolesekretærområdet er det korrigeret i forhold til nye stillingsbrøker, der er afhængig af skolestørrelse. Hvad angår pedel og vejmands-området, er der endnu ikke sket en harmonisering af området, men arbejdet er i gang - og således er til pedel og vejmænd pris og lønfremskrevet. I er de enkelte skolers ter et udtryk for 7/12 af skoleår 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Midler til det aktivitetsbaserede gives på baggrund af det forventede elevtal, og reguleres 2 gange om året ifm. klassetildelingen og regnskabsafslutningen. Beløbet er kr. pr. elev, heraf kan 286kr. pr. elev henføres til oprindelige ter vedr. skolebibliotek. til drift af sfo'erne er bevillingsmæssigt placeret under skolernes bevillinger. 136

6 Bevilling 01 Bevilling 10 Folkeskolen m.v. Fællesudgifter og indtægter skoler 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Skolernes fælleskonto Rammebesparelse Lærenes efteruddannelse Skolebibliotek, fællesudgifter Aktivitetsbaserede udgifter IT drift på skolerne Fællespuljer (Gl. lejre bygninger) Pedelkorps fra Gl lejre TCR 10. klasse Fritvalgsordninger Indtægter Ledelse skoleområdet Ledelse sfo området Ungdomsskolen ledelse I alt samlet bevilling Skolernes fælleskonto ( kr.) Pulje til ændrede børnetal tages ud på baggrund af befolkningsprognose. ( kr) tet dækker udgiften til Arbejdsskadepension skal flyttes til central bevilling ( kr.) Løn til koordinerende skoleleder og skolebibliotekskonsulent Nye love og ændringer i børnetal: ( kr.) Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7. kl og flere undervisningstimer i folkeskolen; begge med effekt fra skoleåret /2011. Varig helårseffekt fra år 2011; kr. Skolebibliotek ( kr.): tet til skolebiblioteket er fremskrevet. tet dækker skolernes fællesudgifter til driften af skolebibliotek. 137

7 Aktivitetsbaseret ( kr.): Administrative IT-systemer på skoleområdet (Tabulex, UNI-C skoleintra webhotel, UNI-C UNIserver, Mercator). Undervisningstilsyn, godkendelse af og tilsyn med opholdssteder for børn og unge. Skolerundering (4 skoler i den nordlige del af kommunen). Annoncer, test m.v i forbindelse med ansættelse af skoleledere. Efteruddannelse af skoleledere. Kursusaktiviteter Konsulentbistand Særlige personalepolitiske tiltag Skole IT ( kr. ) Der er afsat i, i 2011 og herefter til Skole IT projekt. tet skal ses i sammenhæng med en anlægsbevilling i 2008 og Fællespuljer ( kr.) Fællespuljer dækker udgifter til Lejrevej 17, midler til energi og vedligehold er flyttet til centrale bevillinger. Pedelkorpset ( kr.) Ordningen med den flyvende pedel fra gl. Lejre. tet dækker bil, drivmidler, beklædning og løn samt vejmænd. Det er vedtaget at der skal ske en harmonisering af pedelområdet med fokus på aftenbetjening og flyverpedeller, og at området skal spare kr. i og fra 2011 skal reduceres med kr. Fra er der tilført kr. vedr. aften lukning på Trællerup skole. Midlerne er flyttet i forbindelse med omlægning af hal området. Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) ( ) Der er afsat i forhold til det antal elever der er indskrevet i skoleår 2009/. tet skal ses i sammenhæng med bevilling Bidrag til øvrige skoler hvor udgiften til efterskoler og ungdomsskoler er placeret. Lederløn ( kr.) Alle lederlønningerne for skole og sfo. Overslagsår vedtagelsen for vedrører også ændringer i overslagsårene, de ses herunder: ændringer vedr. overslagsår Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7 kl Flere undervisningstimer i folkeskolen Harmonisering af pedelområdet Skole IT Bevillingen har ikke overførselsadgang. 138

8 Forudsætning Løn (excl. Leder) Forudsætning gennemsnitsløn * Lærerløn : kr. Afd. leder: kr. Vikar (2%) Aktivitetsbaseret. Service personale Vejmænd lærer 2009/ lærer /2011 Heraf afdelings ledere (4.208 kr. pr elev) Haller Stillingsbrøk sekretær 2009/ /2011 I hele 1000 I hele 1000 I hele I hele Skoler Elever Elever Elever kr. stillinger stillinger stillinger kr kr kr. stillinger ALLERSLEV SKOLE ,03 34, GLIM SKOLE ,95 8, OSTED SKOLE ,37 16, TRÆLLERUPSKOLEN ,87 25, HVALSØ SKOLE ,73 45, KR. SAABY SKOLE ,47 27, BRAMSNÆSVIGSKOLEN ,33 30, KIRKE HYLLINGE SKOLE ,03 35, SÆBY-GERSHØJ SKOLE ,73 9, KIRKE SONNERUP ,94 8, SKOLE Skoler i alt ,45 242, *Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. 139

9 Bevilling 01 Bevilling 11 Folkeskolen m.v. Fællesudgifter og indtægter sfo 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser Ændringer (1) Demografi, belastningsgrad normeringsændring Pulje til implementering af ungdomsklubber Åbning i sommerferien Skolefunktionstimer Frit valg I alt samlet bevilling forudsætninger I forbindelse med vedtagelsen for er det vedtaget at reducere SFOernes åbningstid med 1 time for 0-5 klasse pr. 1/7 ( kr.) Sommerferieåbning, ændres til nødåbning og reduceres med kr. Den økonomiske effekt af disse beslutninger kan ikke ses på de enkelte SFOer men er placeret på denne fællesbevilling. Demografi: På baggrund af befolkningsprognosen og kendte børn og dækningsgrader er demografipuljen fjernet fra og med. Implementering af ungdomsklub Pulje til implementering skal dække økonomiske konsekvenser ifm. omlægningen af ungdomsklub (aften), der stadig ikke er helt afklaret. Skolefunktionstimer Skolefunktionstimer udgør i kr. der er. teret på de enkelte SFOers ter. Frit valg: Bevillingen består af udgifter og indtægter ifm. fritvalgsordningen, der forventes samlet en indtægt på kr. vedr. fritvalgsordningerne. Beløbet er fremskrevet men der er ikke foretaget en vurdering af området - der grundet kommunesammenlægningen skal ses i sammenhæng med fritvalgs terne på daginstitutionsområdet. 140

10 Modellen: SFOerne tildeles på baggrund af deres basis børnetal, men reguleres ved årets afslutning i forhold til hvor mange børn der faktisk har været i de enkelte aldersgrupper, måned for måned hele året. Både løn og driftster reguleres 1:1 således hvert enkelt barn mere eller mindre i forhold til basis børnetallet tæller lige meget. SFOerne ligger bevillingsmæssigt under skolerne, hver SFO har sit eget. tet er bygget op med en lønsum og et aktivitetsbaseret. SFOerne har lønsumsstyring, hvilket betyder at elementerne i tildelingskriterierne er tekniske, men at SFOerne selv kan vælge erfaringsniveauet og forholdet imellem antallet af pædagoger/medhjælpere. Løntet bygger på en minut normering per barn pr. åbningstime. Der regnes med 47 åbningsuger om året. Lukkedage: Mellem jul og nytår, påskeugen, grundlovsdag, fredag efter Kristihimmelfartsdag og 3 uger med sommerferie. Minutnormeringen er for 0-3 kl. : 4,5 minut pr.barn/helåligt og der er 36 åbningstimer/uge. ( Åbningstid reduceres med 1t 1/7 ) 4-5 kl.: 3,5 minut pr. barn/helåligt og der er 26,5 åbningstimer/uge. ( Åbningstid reduceres med 1t 1/7 ) 6-8 kl : 3,5 minut pr. barn/helåligt og der er 15 åbningstimer/uge. For 0-3 klasse anvendes der 60% pædagoger og 40 % medhjælpere i tildelingen og for 4-8 kl. anvendes 100% pædagoger i tildelingen. Tildelingen anvender en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og medhjælpere 2009 udgør lønnen. SFOerne tildeles herudover Skolefunktionstimer til 0. og 1. kl. svarende til 5 ugentlige lektioner pr. klasse, og derudover en lektion pr. barn ud over det 16. barn i 0. klasse. Anvendte gennemsnitslønninger: FOA BUPL Fremskrivning fra sidste år 3,4 %. Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Anvendte nøgletal drift 0-3. klasse klasse klasse Fremskrivningen er på nøgletallene 1,4 %. 141

11 Antal børn i SFO Ugentligt åbningstid (gennemsnitslige åbningstid). 36 timer/uge 26,5 timer/ uge 15 timer /uge Nøgletal til øvrig drift pr. barn 3010 kr./ barn 2108 kr./ barn 1204 kr./ barn Alder 0-3 klasse 4-5 klasse 6+ klasse Bevilling SFO Løn (excl. Leder) I hele 1000 kr. Vikar Aktivitetsbaseret. (Nøgletal) I hele 1000 kr. I hele 1000 kr. ALLERSLEV SKOLE Allerslev SFO Lageret GLIM SKOLE Glim SFO OSTED SKOLE Osted SFO TRÆLLERUPSKOLEN Trællerup SFO HVALSØ SKOLE Hvalsø SFO UNGDOMSSKOLEN Hvalsø juniorklub KR. SAABY SKOLE Kr. Saaby SFO BRAMSNÆSVIGSKOLEN Grønhøjgård KIRKE HYLLINGE SKOLE Kirke Hyllinge SFO SÆBY-GERSHØJ SKOLE Birken KIRKE SONNERUP SKOLE Hjørnet SFO i alt SFO ialt i De mørke børnetal betyder at børnetallet er ændret i forhold til B De enkelte ændringer står anført i bevillingen. 142

12 Bevilling 01 Bevilling 12 Folkeskolen m.v. Allerslev skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt 0 Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Allerslev skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Allerslev sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Lageret Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændrede elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af flere elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Allerslev SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Lageret ændret i. For 4-5 klasse er der reduceret med 14 børn, fra 94 børn i 2009 til 80børn i. For 6+ er børnetallet øget med 9 børn fra 31 børn i 2009 til 40 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO ved under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 143

13 Bevilling 01 Folkeskolen m.v. Bevilling 13 Bramsnæsvig skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt 0 0 Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 3.01 Bramsnæsvig skole (2) Ændringer Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Grønhøjgård sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændrede elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Grønhøjgård SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Grønhøjgård SFO ændret i. For 0-3 klasse er børnetallet øget med 21 fra 119 i Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 144

14 Bevilling 01 Bevilling 14 Folkeskolen m.v. Glim skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Glim Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Glim sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af færre elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Glim SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 145

15 Bevilling 01 Bevilling 15 Folkeskolen m.v. Hvalsø skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Hvalsø Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Hvalsø sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Hvalsø SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. Derudover er tet vedr. børn fra 6.kl. flyttet til ungdomsskolen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 146

16 Bevilling 01 Bevilling 16 Folkeskolen m.v. Kirke Saaby skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Saaby skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Vejmænd Halleje Kørsel til idræt Kirke Saaby sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Kirke Saaby SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Kirke Saaby SFO ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 19 børn, fra 191 børn i 2009 til 172 i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 147

17 Bevilling 01 Bevilling 17 Folkeskolen m.v. Kirke Hyllinge Skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Hyllinge Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Kirke Hyllinge SFO (før Stjerneskuddet) Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd Sfo Pilen Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Pilen og Stjerneskuddet er fra blevet til Kirke Hyllinge SFO På Kirke Hyllinge SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Kirke Hyllinge SFO ændret i. For 4-5 klasse er der reduceret med 19 børn, fra 109 børn i 2009 til 90 i. For 6+ er børnetallet øget med 27 børn fra 70 børn i 2009 til 97 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 148

18 Bevilling 01 Bevilling 18 Folkeskolen m.v. Kirke Sonnerup skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Sonnerup skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Aktivitetshuset Sfo Hjørnet Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Især ses helårseffekten af at det 7. klassetrin er ophørt på skolen. På Hjørnet SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Hjørnet ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 28 børn fra 92 børn i 2009, til 64 børn i. 4-5 klasse er der reduceret med 7børn, fra 37 børn i 2009 til 30 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 149

19 Bevilling 01 Bevilling 19 Folkeskolen m.v. Osted skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (2) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Osted skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Osted sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Osted skole har særskilt fået tildelt kr. til indvendig vedligehold. (Her en del af aktivitetsbaseret ). Det aktivitetsbaserede er endvidere påvirket af færre elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Osted SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Osted SFO ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 14 børn, fra 102 børn i 2009 til 88 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 150

20 Bevilling 01 Bevilling 20 Folkeskolen m.v. Sæby Gershøj skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 Bevillingsniveau (2) Ændringer 3.01 Sæby Gershøj skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Sfo Birken Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Birken SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Birken SFO ændret i. For 4-5 klasse er der øget med 17 børn, fra 25 børn i 2009 til 42 børn i. For 6+ er børnetallet reduceret med 21 børn fra 40 børn 2009 til 19 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger 151

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere