Ny og mere detaljeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny og mere detaljeret"

Transkript

1 Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye, mere detaljerede indberetninger. Det vil bidrage til et mere præcist og nuanceret billede af den finansielle sektors ageren og af danske s og husholdningers finansieringsmønstre. Som følge af ændrede opgørelsesmetoder og kvalitetsforbedringer i MFI-statistikken vil der forekomme brud i både balance- og rentestatistikken. Ændringerne påvirker i særlig grad sektorplaceringen af MFI ernes modparter. I artiklen beskrives de vigtigste ændringer i forhold til den tidligere udgave af MFI-statistikken, og de væsentligste databrud forklares. Derudover opridses nye analysemuligheder som følge af ændringerne. Metodeændringer og databrud Den nye MFI-statistik afviger på nogle områder fra den tidligere i den metode, der bruges til at indsamle og bearbejde data. Metodeændringer og kvalitetsforbedringer har betydet, at der sker væsentlige niveauskift i både rente- og balancestatistikken, især i forhold til sektorfordelingen af ind- og udlån. Ændringerne har derimod ikke givet store ændringer til udviklingerne i de berørte serier. Databrud og ændringer i balancestatistikken Den væsentligste årsag til databrud er ændringer i sektorfordelingen af MFI ernes kunder. Det er der flere årsager til. For det første bruger penge- og realkreditinstitutterne nu i højere grad erhvervsregisterinformationer, så sektorklassifikationerne bliver mere konsistente på tværs af institutter. For det andet har Danmarks Statistik ryddet op i erhvervsregisteret, og det har i MFI-statistikken fået betydning fra og med overgangen til den nye statistik. Endelig indgår foreninger og velgørende organisationer (fx A-kasser og Røde Kors) nu ikke længere i husholdningssektoren. Boks 1 giver et indblik i sektorinddelingerne. Samlet set betyder ændringerne i sektorfordelingen, at pengeinstitutternes udlån til husholdningerne i forhold til den tidligere opgørelse er øget med 17 mia. kr., hvorimod udlånet til erhvervs er reduceret med 16 mia. kr. Omvendt er realkreditinstitutternes udlån til erhverv øget med 53 mia. kr., mens udlånet til husholdningerne er reduceret med 54 mia. kr., jf. figur 1. En væsentlig metodeændring er, at de mindste institutter nu ligesom de største indberetter væsentligt flere detaljer end tidligere 1. Der er dog fortsat et element af opregning i en del af de offentliggjorte dataserier, enten fordi de ikke indberettes af de mindste institutter, el- 1 De største institutter, som til enhver tid udgør mindst 96 pct. af den samlede balance i MFI-sektoren, indberetter månedligt. Øvrige indberetter årligt. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

2 Opdeling af de private ikke-finansielle sektorer hidtil og i den nye statistik Boks 1 Opdelingen af de private ikke-finansielle sektorer er ændret fra den hidtidige statistik til den nye. Tidligere var foreninger og velgørende organisationer en del af husholdningssektoren. Derudover var husholdningssektoren ikke konsekvent opdelt på de tre undersektorer privatpersoner, personligt ejede samt foreninger og velgørende organisationer, jf. figuren. Nu er foreninger og velgørende organisationer ikke længere indeholdt i husholdningssektoren. og personligt ejede er nu konsekvent adskilt, men stadig indeholdt i fællesbetegnelsen husholdninger, jf. figuren. Hidtidig opgørelse - lønmodtagere - pensionister - selvforsørgende - overførselsmodtagere - andre privatpersoner Husholdninger ikke på selskabsform - selvstændige landmænd - selvstændige håndværkere - andre selvstændige Foreninger og velgørende organisationer - NGO er - A-kasser og fagforeninger - idrætsforeninger - andre foreninger Ikkefinansielle selskaber Ny opgørelse Husholdninger ikke på selskabsform Foreninger og velgørende organisationer Ikkefinansielle selskaber ler fordi de mindste indberetter med en lavere frekvens end de større. Eksempelvis opgøres den fuldstændige branchenedbrydning af institutternes ud- og indlån nu én gang om året, mens udviklingen hos de mindste i de resterende måneder estimeres på baggrund af den månedlige udvikling hos de største. Databrud i rentestatistikken I rentestatistikken anvendes de detaljerede årlige indberetninger af ud- og indlån hos de mindre institutter nu til at estimere deres påvirkning af rentesatserne for den samlede MFI-sektor. Den største påvirkning herfra er, at de mindre institutter har en anden sammensætning af ud- og indlån end de større. Den Forskydninger i sektorklassifikation på indenlandsk udlån fra pengeinstitutter (venstre) og realkreditinstitutter (højre) Figur 1 Mia. kr. Pengeinstitutter Mia. kr. Mia. kr. Realkreditinstitutter Mia. kr Millioner Millioner Husholdninger Erhverv I alt (højre akse) Husholdninger Erhverv I alt (højre akse) 92 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

3 Pengeinstitutters renter på nye udlån fordelt på formål (venstre) og udestående udlån fordelt på sektor (højre) Figur 2 Nye udlån til husholdninger Udestående udlån til husholdninger og erhverv 9, 6, 8, 5,5 7, 5, 6, 4,5 5, 4, 4, , Forbrugerkredit Andet (ekskl. bolig) Husholdninger Erhverv Anm.: Figurerne er baseret på udlån til danske residenter i danske kroner. Nye elementer i MFI-statistikken Boks 2 Med den nye MFI-statistik indsamles og offentliggøres en række nye informationer, nemlig: Nyt indeks over nominelle beholdninger, der udelukkende ændres med nettotransaktioners bidrag til væksten i balancestørrelsen Oplysninger om bevægelser (men ikke udestående mængder) i realkreditudlån på regionsniveau Mere detaljeret sektorfordeling med mulighed for at kombinere sektor med flere dimensioner end tidligere Nye muligheder for at analysere enkeltbranchers finansieringsmønstre Øget opdeling på lånstørrelse og mulighed for at udskille repoforretninger i rentestatistikken Realkreditlån opgøres til både nominel værdi og markedsværdi Opgørelse af udlån til både oprindelig løbetid og restløbetid Bankers indlånsoverskud og koncentrationsindeks på månedsbasis Udlån opdelt efter, om renten følger en referencerente, eller om lånet er fuldt, delvist eller ikke sikret. Disse oplysninger stilles p.t. ikke til rådighed for offentligheden, da de endnu ikke er tilstrækkeligt kvalitetssikrede nye opregningsmetode er sammen med den ændrede sektorfordeling den væsentligste forklaring på de skift, der sker i rentestatistikkens hovedserier, jf. figur 2. Derudover er opgørelsesmetoden af renter på udestående forretninger ændret, så de offentliggjorte serier for de samlede rentesatser især for repoforretninger ikke er fuldt sammenlignelige mellem den hidtidige og den nye opgørelse. flere informationer gennem øget detaljeringsgrad der indsamles flere detaljer. De vigtigste nye elementer beskrives i boks 2. Efter boksen gennemgås en række eksempler på de nye analysemuligheder. Indeks over nominelle beholdninger Med overgangen til den nye MFI-statistik offentliggøres et indeks over nominelle beholdninger, der giver en bedre metode til at analysere udviklingen i de enkelte balancestørrelser. Indekset ændres udelukkende med nettotransaktioners 2 bidrag til månedsvæksten i balance- Den nye MFI-statistik indsamles på et langt mere disaggregeret grundlag. Det indebærer, at en række nye oplysninger og kombinationsmuligheder er tilgængelige, ligesom 2 Nettotransaktioner i udlån defineres som summen af nyudlån og forhøjelser af udestående lån fratrukket summen af afdrag og indfrielser på udestående lån. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

4 Årsvækst i penge- og realkreditinstitutters udlån til danske husholdninger og erhverv på baggrund af hhv. udestående balance og indeks over nominelle beholdninger Figur Vækst i udestående balance Vækst på baggrund af indeks størrelsen 3. Indekset kan således benyttes til at beregne måneds- og årsvækstrater for fx indog udlån på baggrund af rene transaktioner. Da indekset bygger på nettotransaktioners bidrag til balanceændringen, er det renset for fx valutakursændringer og tab samt flytninger af udlånsporteføljer til og fra udlandet. I et vist omfang er det også renset for lån overflyttet til enheder under Finansiel Stabilitet uden banklicens. Selv om den tidligere version af MFI-statistikken også gav mulighed for at beregne indekset, er datagrundlaget i den nye MFI-statistik mere målrettet indekset, da der er fuld dækning af de komponenter, der udgør ændringer i balancen dvs. nettotransaktioner, valuta- og børskursreguleringer, tab på udlån og andre ændringer. I figur 3 vises årsvækstrater i penge- og realkreditinstitutters udlån til danske husholdninger og erhverv udregnet som den procentvise ændring i balancestørrelsen (tidligere metode) og som væksten udregnet på baggrund af 3 Indekset beregnes ud fra følgende formel: T = + t I t It 1 * 1 Bt 1 hvor I t er kædeindeksværdier i måned t, B t-1 er den udestående mængde i måned t-1 og T t er nettotransaktionerne i måned t. indeks over nominelle beholdninger. Af figuren ses, at årsvækstraterne i udlånet på baggrund af nettotransaktioner kun har været negative i en enkelt måned hen over den finansielle krise. nye oplysninger om bevægelser i realkreditudlån på regionsniveau Nye informationer i MFI-statistikken gør det muligt på tværs af regioner at følge bevægelserne i realkredittens nyudlån. Knap to tredjedele af nyudlånet i november til ejerboliger og fritidshuse beliggende i Region Hovedstaden var med variabel rente, mens bruttonyudlånet i de øvrige regioner var nogenlunde ligeligt fordelt på lån med fast og variabel rente, jf. figur 4. mere detaljeret Sektorfordeling Den nye statistik efterlever kravene i den nye fælleseuropæiske nationalregnskabsmanual, ESA21, til sektorfordeling af MFI ernes modparter, der er mere detaljeret end i den hidtidige, ESA95. MFI-statistikken offentliggøres dog endnu mere detaljeret, hvilket fx betyder, at husholdningssektoren nu konsekvent kan opdeles på henholdsvis privatpersoner og personligt ejede, jf. boks Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

5 Realkreditinstitutters nyudlån til privatpersoners ejerboliger og fritidshuse, opdelt på fast eller variabel rente og regioner, november Hovedstaden Sjælland Fastforrentet Syddanmark Midtjylland Nordjylland Variabelt forrentet Anm.: Omlægninger af lån fra fx F1 til F3 vil fremgå som bruttonyudlån med variabel rente. Figur 4 Hele landet ejede. Eksempelvis er en mindre andel af privatpersoners lån fra pengeinstitutter i fremmed valuta sammenlignet med personligt ejede, ligesom deres lån generelt er med længere løbetid, jf. figur 5. Det sidste hænger også sammen med, at en større andel af udlånet til privatpersoner er boliglån, som typisk er med længere løbetid end fx erhvervsudlån. Der er ligeledes forskelle mellem de to gruppers valg af realkreditlån. har generelt i højere grad end personligt ejede fastforrentede lån, og dem med variabelt forrentede lån har lån med længere rentebindingsperioder end personligt ejede, jf. figur 6. afdrager også på en marginalt større andel af deres samlede realkreditlån end personligt ejede. er fx landmænd, tandlæger og mindre håndværkerfirmaer, som på grund af selskabsformen ikke er placeret i den ikke-finansielle selskabssektor. I de hidtidige opgørelser er foreninger og velgørende organisationer (non-profitorganisationer rettet mod husholdninger fx A-kasser og Røde Kors) inkluderet i husholdningssektoren. Nu udskilles de herfra og fremgår som en selvstændig sektor. Generelt viser den nye opgørelse, at privatpersoner vælger andre låntyper end personligt nye muligheder for at analysere enkeltbranchers finansieringsmønstre Den nye statistik gør det også muligt bedre at kunne følge ind- og udlånsudviklingen i de enkelte brancher også brancher, som består af forskellige virksomhedstyper og dermed er placeret i forskellige sektorer. Hertil kommer, at den nye opgørelse af branchefordelt ind- og udlån fremover er månedlig mod tidligere kvartalsvis, og at brancheoplysningerne for udlån kombineres med valuta. Man kan fx nu følge pengeinstitutternes udlån til landbrug i schwei- Pengeinstitutternes udlån til husholdninger fordelt på delsektorer og henholdsvis valuta (venstre) og oprindelig løbetid (højre) Figur Kroner Euro Øvrige Op til 3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år Anm.: Figuren er baseret på data for ultimo december 213. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

6 Realkreditinstitutternes udlån til husholdninger fordelt på delsektorer og henholdsvis rente- og afdragsprofil (venstre) og tid til næste rentefiksering (højre) Figur Fast - med afdrag Variabel - med afdrag Fast - uden afdrag Variabel - uden afdrag Fastforrentet Mere end 3 år 1-3 år Mindre end 1 år Anm.: Figuren er baseret på data for ultimo december 213. zerfranc for alle landbrugs uanset selskabsform. Den nye opgørelse viser fx også, at især transportbranchen, der ofte er internationalt orienteret, er direkte eksponeret over for udenlandsk valuta især dollar mens bygge- og anlægsbranchen, der hovedsageligt er henvendt mod det indenlandske marked, har meget få lån i udenlandsk valuta, jf. figur 7. Lånstørrelse og repooplysninger i rentestatistikken I den nye opgørelse er mulighederne for at følge udviklingen i renterne på udlån til erhverv forbedret, jf. figur 8. De to væsentligste forbedringer er en mere detaljeret opdeling af udlån i størrelseskategorier (op til og med 2 mio. kr., 2-7,5 mio. kr. og større end 7,5 mio. kr.) samt Pengeinstitutternes udlån til udvalgte brancher fordelt på valuta Figur Landbrug mv. Fremstilling Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og rest. Information og komm. Fast ejendom Lønmodtagere mv. Kroner Euro Dollar Schweizerfranc Øvrige Anm.: Figuren er baseret på data for ultimo december 213. Billedet af branchernes eksponering over for valutarisiko er ikke nødvendigvis præcist, da fx valutaswapaftaler enten kan øge eller mindske denne risiko. 96 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

7 Renten på nyudlån til erhverv fordelt på lånstørrelse Figur Op til og med 7,5 mio. kr. Større end 7,5 mio. kr. Op til og med 2 mio. kr. (ekskl. repo) Større end 2 og til og med 7,5 mio. kr. (ekskl. repo) Større end 7,5 mio. kr. (ekskl. repo) Op til og med 7,5 mio. kr. (ekskl. repo) Repoforretninger (alle lånstørrelser) Anm.: Nyudlån omfatter månedens nye udlån og lån, hvor vilkårene er genforhandlet i løbet af måneden. bedre mulighed for at udskille repoforretninger (udlån med sikkerhed i værdipapirer), som hidtil har påvirket især renten på lån over 7,5 mio. kr. 4 Der er især tre fordele ved at kunne udskille repoforretninger. For det første indgås de kun med store, hvilket betyder, at det gennemsnitlige renteniveau inkl. repoforretninger ikke er repræsentativt for de fleste danske s lånerenter. For det andet giver det bedre muligheder for at analysere konkurrencesituationen i banksektoren, da der er store forskelle på, hvor stor en andel af udlånet hos den enkelte bank der udgøres af repoudlån. Med andre ord kan man nu i højere grad sammenligne renterne på relativt ens produkter på tværs af pengeinstitutter. For det tredje forbedres muligheden for at foretage internationale sammenligninger af renteniveauer, idet de store s repoforretninger i andre lande (fx Tyskland) ikke indgås med banker som modparter og dermed ikke indgår i statistikken for disse lande. 4 Se Brian Liltoft Andreasen, Paul Lassenius Kramp og Andreas Kuchler, Pengeinstitutternes renter, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 212. andre væsentlige ændringer Data for realkreditinstitutternes samlede realkreditudlån indsamles nu både til nominel værdi som hidtil og til markedsværdi. Realkreditlån er tæt forbundet med de bagvedliggende obligationer, så markedsværdien af lånene svarer til markedsværdien af obligationerne. Opgørelsen til markedsværdi er for inkonverterbare (dvs. de fleste variabelt forrentede) lån en bedre måde at opgøre låntagers restgæld, da det er det beløb, låntager skal betale for at indfri sit lån. Desuden svarer det til opgørelsen i realkreditinstitutternes regnskaber. Derfor benyttes markedsværdien fremover som den primære opgørelsesmetode, om end begge værdier er tilgængelige i Statistikbanken. Markedsværdien af realkreditlån er ca. 1-3 pct. højere end den nominelle værdi. Derudover offentliggøres pengeinstitutternes indlånsoverskud på månedlig basis i Statistikbanken, herunder en serie hvor repoforretninger er udeladt. Koncentrationsindeks, som hidtil har været offentliggjort kvartalsvist, offentliggøres nu også månedligt. Endelig er der, som omtalt i boks 2, nogle nye dimensioner, som ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt kvalitetssikrede til, at de Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

8 offentliggøres. Det er dog planen, at det vil ske, så snart kvaliteten anses for tilfredsstillende. Det drejer sig fx om nedbrydninger af udlån på, om rentesatsen på lånet følger udviklingen i en referencerente, og på omfanget af sikkerhedsstillelse bag lånene. Statistikkens tilgængelighed Med offentliggørelsen af den nye MFI-statistik er tabellerne i Statistikbanken tilpasset 5. P.t. indeholder de nye tabeller kun data fra den nye statistik, og de gamle fra den tidligere, som ikke længere opdateres. Nationalbanken vil i den kommende tid arbejde på at overføre de gamle data til de nye tabeller. Det vil blive gjort trinvist: Først vil data for hovedserier fra før september 213 blive overført til de nye tabeller. I den forbindelse vil der så vidt muligt blive korrigeret for databrud. Senere vil de resterende historiske serier i det omfang de er tilgængelige blive overført. Endelig vil de dimensioner, der endnu ikke er tilstrækkeligt kvalitetssikrede, blive tilføjet i Statistikbanken, efterhånden som datakvaliteten forbedres. 5 asp?w= Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Sæsonkorrigeret finansiel statistik

Sæsonkorrigeret finansiel statistik 9 Sæsonkorrigeret finansiel statistik Mette Kramer Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Fra efteråret 2006 begynder Nationalbanken at offentliggøre finansiel statistik, hvor der er korrigeret for sæsonudsving.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner 117 Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I pengemarkedet for kroner udveksler pengeinstitutterne

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter 27. oktober 2010 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter Indberetning skal ske månedsvis 15 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI ESA21 BACKDATA Rasmus Kofoed Mandsberg lokal 686 Finansiel Statistik Penge, Bank og Nationalregnskabsstatistik Sagsnr.: 166392 Dokumentnr.: 165798 29. september 217

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter Side 1 af 5 Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 17. januar 2013 0.1 Navn Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 26-09-2012 14:47 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2012 26. september 2012 Ingeniørforeningens Mødecenter VELKOMMEN DISPOSITION 1. KRISEN HVOR STÅR VI NU? 2. DANSK REALKREDIT 2011 STATUS 3. UDFORDRINGER - I DANMARK

Læs mere

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 14. maj 2013 TST,PSD/- Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Indledning Fra 1. januar 2013 indeholder Det erhvervsstatistiske Register (ESR) sektorkoden. Sektorkoden

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 UDLÅNSREDEGØRELSE Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 JUNI 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Udviklingen i kreditinstitutternes

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER Statistisk Afdeling Penge-, bank- og nationalregnskabsstatistik Kopi: Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1347967 6. januar 2015 Notatet beskriver fremgangsmåden

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Gennemslaget fra Nationalbankens renter til bankernes detailrenter

Gennemslaget fra Nationalbankens renter til bankernes detailrenter Kvartalsoversigten - 2. kvartal 2007 23 Gennemslaget fra Nationalbankens renter til bankernes detailrenter Maria Carlsen, Økonomisk Afdeling og Charlotte Franck Fæste, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 47 Offentligt Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter - Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 13. november 2014 Tilsynsdiamant

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé:

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl. april Asger Olsen Rentesatser i ADAM Resumé: Papiret søger at besvare følgende spørgsmål: Hvilke rentesatser indgår i ADAM? Hvad er kilden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere