Ny og mere detaljeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny og mere detaljeret"

Transkript

1 Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye, mere detaljerede indberetninger. Det vil bidrage til et mere præcist og nuanceret billede af den finansielle sektors ageren og af danske s og husholdningers finansieringsmønstre. Som følge af ændrede opgørelsesmetoder og kvalitetsforbedringer i MFI-statistikken vil der forekomme brud i både balance- og rentestatistikken. Ændringerne påvirker i særlig grad sektorplaceringen af MFI ernes modparter. I artiklen beskrives de vigtigste ændringer i forhold til den tidligere udgave af MFI-statistikken, og de væsentligste databrud forklares. Derudover opridses nye analysemuligheder som følge af ændringerne. Metodeændringer og databrud Den nye MFI-statistik afviger på nogle områder fra den tidligere i den metode, der bruges til at indsamle og bearbejde data. Metodeændringer og kvalitetsforbedringer har betydet, at der sker væsentlige niveauskift i både rente- og balancestatistikken, især i forhold til sektorfordelingen af ind- og udlån. Ændringerne har derimod ikke givet store ændringer til udviklingerne i de berørte serier. Databrud og ændringer i balancestatistikken Den væsentligste årsag til databrud er ændringer i sektorfordelingen af MFI ernes kunder. Det er der flere årsager til. For det første bruger penge- og realkreditinstitutterne nu i højere grad erhvervsregisterinformationer, så sektorklassifikationerne bliver mere konsistente på tværs af institutter. For det andet har Danmarks Statistik ryddet op i erhvervsregisteret, og det har i MFI-statistikken fået betydning fra og med overgangen til den nye statistik. Endelig indgår foreninger og velgørende organisationer (fx A-kasser og Røde Kors) nu ikke længere i husholdningssektoren. Boks 1 giver et indblik i sektorinddelingerne. Samlet set betyder ændringerne i sektorfordelingen, at pengeinstitutternes udlån til husholdningerne i forhold til den tidligere opgørelse er øget med 17 mia. kr., hvorimod udlånet til erhvervs er reduceret med 16 mia. kr. Omvendt er realkreditinstitutternes udlån til erhverv øget med 53 mia. kr., mens udlånet til husholdningerne er reduceret med 54 mia. kr., jf. figur 1. En væsentlig metodeændring er, at de mindste institutter nu ligesom de største indberetter væsentligt flere detaljer end tidligere 1. Der er dog fortsat et element af opregning i en del af de offentliggjorte dataserier, enten fordi de ikke indberettes af de mindste institutter, el- 1 De største institutter, som til enhver tid udgør mindst 96 pct. af den samlede balance i MFI-sektoren, indberetter månedligt. Øvrige indberetter årligt. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

2 Opdeling af de private ikke-finansielle sektorer hidtil og i den nye statistik Boks 1 Opdelingen af de private ikke-finansielle sektorer er ændret fra den hidtidige statistik til den nye. Tidligere var foreninger og velgørende organisationer en del af husholdningssektoren. Derudover var husholdningssektoren ikke konsekvent opdelt på de tre undersektorer privatpersoner, personligt ejede samt foreninger og velgørende organisationer, jf. figuren. Nu er foreninger og velgørende organisationer ikke længere indeholdt i husholdningssektoren. og personligt ejede er nu konsekvent adskilt, men stadig indeholdt i fællesbetegnelsen husholdninger, jf. figuren. Hidtidig opgørelse - lønmodtagere - pensionister - selvforsørgende - overførselsmodtagere - andre privatpersoner Husholdninger ikke på selskabsform - selvstændige landmænd - selvstændige håndværkere - andre selvstændige Foreninger og velgørende organisationer - NGO er - A-kasser og fagforeninger - idrætsforeninger - andre foreninger Ikkefinansielle selskaber Ny opgørelse Husholdninger ikke på selskabsform Foreninger og velgørende organisationer Ikkefinansielle selskaber ler fordi de mindste indberetter med en lavere frekvens end de større. Eksempelvis opgøres den fuldstændige branchenedbrydning af institutternes ud- og indlån nu én gang om året, mens udviklingen hos de mindste i de resterende måneder estimeres på baggrund af den månedlige udvikling hos de største. Databrud i rentestatistikken I rentestatistikken anvendes de detaljerede årlige indberetninger af ud- og indlån hos de mindre institutter nu til at estimere deres påvirkning af rentesatserne for den samlede MFI-sektor. Den største påvirkning herfra er, at de mindre institutter har en anden sammensætning af ud- og indlån end de større. Den Forskydninger i sektorklassifikation på indenlandsk udlån fra pengeinstitutter (venstre) og realkreditinstitutter (højre) Figur 1 Mia. kr. Pengeinstitutter Mia. kr. Mia. kr. Realkreditinstitutter Mia. kr Millioner Millioner Husholdninger Erhverv I alt (højre akse) Husholdninger Erhverv I alt (højre akse) 92 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

3 Pengeinstitutters renter på nye udlån fordelt på formål (venstre) og udestående udlån fordelt på sektor (højre) Figur 2 Nye udlån til husholdninger Udestående udlån til husholdninger og erhverv 9, 6, 8, 5,5 7, 5, 6, 4,5 5, 4, 4, , Forbrugerkredit Andet (ekskl. bolig) Husholdninger Erhverv Anm.: Figurerne er baseret på udlån til danske residenter i danske kroner. Nye elementer i MFI-statistikken Boks 2 Med den nye MFI-statistik indsamles og offentliggøres en række nye informationer, nemlig: Nyt indeks over nominelle beholdninger, der udelukkende ændres med nettotransaktioners bidrag til væksten i balancestørrelsen Oplysninger om bevægelser (men ikke udestående mængder) i realkreditudlån på regionsniveau Mere detaljeret sektorfordeling med mulighed for at kombinere sektor med flere dimensioner end tidligere Nye muligheder for at analysere enkeltbranchers finansieringsmønstre Øget opdeling på lånstørrelse og mulighed for at udskille repoforretninger i rentestatistikken Realkreditlån opgøres til både nominel værdi og markedsværdi Opgørelse af udlån til både oprindelig løbetid og restløbetid Bankers indlånsoverskud og koncentrationsindeks på månedsbasis Udlån opdelt efter, om renten følger en referencerente, eller om lånet er fuldt, delvist eller ikke sikret. Disse oplysninger stilles p.t. ikke til rådighed for offentligheden, da de endnu ikke er tilstrækkeligt kvalitetssikrede nye opregningsmetode er sammen med den ændrede sektorfordeling den væsentligste forklaring på de skift, der sker i rentestatistikkens hovedserier, jf. figur 2. Derudover er opgørelsesmetoden af renter på udestående forretninger ændret, så de offentliggjorte serier for de samlede rentesatser især for repoforretninger ikke er fuldt sammenlignelige mellem den hidtidige og den nye opgørelse. flere informationer gennem øget detaljeringsgrad der indsamles flere detaljer. De vigtigste nye elementer beskrives i boks 2. Efter boksen gennemgås en række eksempler på de nye analysemuligheder. Indeks over nominelle beholdninger Med overgangen til den nye MFI-statistik offentliggøres et indeks over nominelle beholdninger, der giver en bedre metode til at analysere udviklingen i de enkelte balancestørrelser. Indekset ændres udelukkende med nettotransaktioners 2 bidrag til månedsvæksten i balance- Den nye MFI-statistik indsamles på et langt mere disaggregeret grundlag. Det indebærer, at en række nye oplysninger og kombinationsmuligheder er tilgængelige, ligesom 2 Nettotransaktioner i udlån defineres som summen af nyudlån og forhøjelser af udestående lån fratrukket summen af afdrag og indfrielser på udestående lån. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

4 Årsvækst i penge- og realkreditinstitutters udlån til danske husholdninger og erhverv på baggrund af hhv. udestående balance og indeks over nominelle beholdninger Figur Vækst i udestående balance Vækst på baggrund af indeks størrelsen 3. Indekset kan således benyttes til at beregne måneds- og årsvækstrater for fx indog udlån på baggrund af rene transaktioner. Da indekset bygger på nettotransaktioners bidrag til balanceændringen, er det renset for fx valutakursændringer og tab samt flytninger af udlånsporteføljer til og fra udlandet. I et vist omfang er det også renset for lån overflyttet til enheder under Finansiel Stabilitet uden banklicens. Selv om den tidligere version af MFI-statistikken også gav mulighed for at beregne indekset, er datagrundlaget i den nye MFI-statistik mere målrettet indekset, da der er fuld dækning af de komponenter, der udgør ændringer i balancen dvs. nettotransaktioner, valuta- og børskursreguleringer, tab på udlån og andre ændringer. I figur 3 vises årsvækstrater i penge- og realkreditinstitutters udlån til danske husholdninger og erhverv udregnet som den procentvise ændring i balancestørrelsen (tidligere metode) og som væksten udregnet på baggrund af 3 Indekset beregnes ud fra følgende formel: T = + t I t It 1 * 1 Bt 1 hvor I t er kædeindeksværdier i måned t, B t-1 er den udestående mængde i måned t-1 og T t er nettotransaktionerne i måned t. indeks over nominelle beholdninger. Af figuren ses, at årsvækstraterne i udlånet på baggrund af nettotransaktioner kun har været negative i en enkelt måned hen over den finansielle krise. nye oplysninger om bevægelser i realkreditudlån på regionsniveau Nye informationer i MFI-statistikken gør det muligt på tværs af regioner at følge bevægelserne i realkredittens nyudlån. Knap to tredjedele af nyudlånet i november til ejerboliger og fritidshuse beliggende i Region Hovedstaden var med variabel rente, mens bruttonyudlånet i de øvrige regioner var nogenlunde ligeligt fordelt på lån med fast og variabel rente, jf. figur 4. mere detaljeret Sektorfordeling Den nye statistik efterlever kravene i den nye fælleseuropæiske nationalregnskabsmanual, ESA21, til sektorfordeling af MFI ernes modparter, der er mere detaljeret end i den hidtidige, ESA95. MFI-statistikken offentliggøres dog endnu mere detaljeret, hvilket fx betyder, at husholdningssektoren nu konsekvent kan opdeles på henholdsvis privatpersoner og personligt ejede, jf. boks Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

5 Realkreditinstitutters nyudlån til privatpersoners ejerboliger og fritidshuse, opdelt på fast eller variabel rente og regioner, november Hovedstaden Sjælland Fastforrentet Syddanmark Midtjylland Nordjylland Variabelt forrentet Anm.: Omlægninger af lån fra fx F1 til F3 vil fremgå som bruttonyudlån med variabel rente. Figur 4 Hele landet ejede. Eksempelvis er en mindre andel af privatpersoners lån fra pengeinstitutter i fremmed valuta sammenlignet med personligt ejede, ligesom deres lån generelt er med længere løbetid, jf. figur 5. Det sidste hænger også sammen med, at en større andel af udlånet til privatpersoner er boliglån, som typisk er med længere løbetid end fx erhvervsudlån. Der er ligeledes forskelle mellem de to gruppers valg af realkreditlån. har generelt i højere grad end personligt ejede fastforrentede lån, og dem med variabelt forrentede lån har lån med længere rentebindingsperioder end personligt ejede, jf. figur 6. afdrager også på en marginalt større andel af deres samlede realkreditlån end personligt ejede. er fx landmænd, tandlæger og mindre håndværkerfirmaer, som på grund af selskabsformen ikke er placeret i den ikke-finansielle selskabssektor. I de hidtidige opgørelser er foreninger og velgørende organisationer (non-profitorganisationer rettet mod husholdninger fx A-kasser og Røde Kors) inkluderet i husholdningssektoren. Nu udskilles de herfra og fremgår som en selvstændig sektor. Generelt viser den nye opgørelse, at privatpersoner vælger andre låntyper end personligt nye muligheder for at analysere enkeltbranchers finansieringsmønstre Den nye statistik gør det også muligt bedre at kunne følge ind- og udlånsudviklingen i de enkelte brancher også brancher, som består af forskellige virksomhedstyper og dermed er placeret i forskellige sektorer. Hertil kommer, at den nye opgørelse af branchefordelt ind- og udlån fremover er månedlig mod tidligere kvartalsvis, og at brancheoplysningerne for udlån kombineres med valuta. Man kan fx nu følge pengeinstitutternes udlån til landbrug i schwei- Pengeinstitutternes udlån til husholdninger fordelt på delsektorer og henholdsvis valuta (venstre) og oprindelig løbetid (højre) Figur Kroner Euro Øvrige Op til 3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år Anm.: Figuren er baseret på data for ultimo december 213. Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

6 Realkreditinstitutternes udlån til husholdninger fordelt på delsektorer og henholdsvis rente- og afdragsprofil (venstre) og tid til næste rentefiksering (højre) Figur Fast - med afdrag Variabel - med afdrag Fast - uden afdrag Variabel - uden afdrag Fastforrentet Mere end 3 år 1-3 år Mindre end 1 år Anm.: Figuren er baseret på data for ultimo december 213. zerfranc for alle landbrugs uanset selskabsform. Den nye opgørelse viser fx også, at især transportbranchen, der ofte er internationalt orienteret, er direkte eksponeret over for udenlandsk valuta især dollar mens bygge- og anlægsbranchen, der hovedsageligt er henvendt mod det indenlandske marked, har meget få lån i udenlandsk valuta, jf. figur 7. Lånstørrelse og repooplysninger i rentestatistikken I den nye opgørelse er mulighederne for at følge udviklingen i renterne på udlån til erhverv forbedret, jf. figur 8. De to væsentligste forbedringer er en mere detaljeret opdeling af udlån i størrelseskategorier (op til og med 2 mio. kr., 2-7,5 mio. kr. og større end 7,5 mio. kr.) samt Pengeinstitutternes udlån til udvalgte brancher fordelt på valuta Figur Landbrug mv. Fremstilling Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og rest. Information og komm. Fast ejendom Lønmodtagere mv. Kroner Euro Dollar Schweizerfranc Øvrige Anm.: Figuren er baseret på data for ultimo december 213. Billedet af branchernes eksponering over for valutarisiko er ikke nødvendigvis præcist, da fx valutaswapaftaler enten kan øge eller mindske denne risiko. 96 Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

7 Renten på nyudlån til erhverv fordelt på lånstørrelse Figur Op til og med 7,5 mio. kr. Større end 7,5 mio. kr. Op til og med 2 mio. kr. (ekskl. repo) Større end 2 og til og med 7,5 mio. kr. (ekskl. repo) Større end 7,5 mio. kr. (ekskl. repo) Op til og med 7,5 mio. kr. (ekskl. repo) Repoforretninger (alle lånstørrelser) Anm.: Nyudlån omfatter månedens nye udlån og lån, hvor vilkårene er genforhandlet i løbet af måneden. bedre mulighed for at udskille repoforretninger (udlån med sikkerhed i værdipapirer), som hidtil har påvirket især renten på lån over 7,5 mio. kr. 4 Der er især tre fordele ved at kunne udskille repoforretninger. For det første indgås de kun med store, hvilket betyder, at det gennemsnitlige renteniveau inkl. repoforretninger ikke er repræsentativt for de fleste danske s lånerenter. For det andet giver det bedre muligheder for at analysere konkurrencesituationen i banksektoren, da der er store forskelle på, hvor stor en andel af udlånet hos den enkelte bank der udgøres af repoudlån. Med andre ord kan man nu i højere grad sammenligne renterne på relativt ens produkter på tværs af pengeinstitutter. For det tredje forbedres muligheden for at foretage internationale sammenligninger af renteniveauer, idet de store s repoforretninger i andre lande (fx Tyskland) ikke indgås med banker som modparter og dermed ikke indgår i statistikken for disse lande. 4 Se Brian Liltoft Andreasen, Paul Lassenius Kramp og Andreas Kuchler, Pengeinstitutternes renter, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 212. andre væsentlige ændringer Data for realkreditinstitutternes samlede realkreditudlån indsamles nu både til nominel værdi som hidtil og til markedsværdi. Realkreditlån er tæt forbundet med de bagvedliggende obligationer, så markedsværdien af lånene svarer til markedsværdien af obligationerne. Opgørelsen til markedsværdi er for inkonverterbare (dvs. de fleste variabelt forrentede) lån en bedre måde at opgøre låntagers restgæld, da det er det beløb, låntager skal betale for at indfri sit lån. Desuden svarer det til opgørelsen i realkreditinstitutternes regnskaber. Derfor benyttes markedsværdien fremover som den primære opgørelsesmetode, om end begge værdier er tilgængelige i Statistikbanken. Markedsværdien af realkreditlån er ca. 1-3 pct. højere end den nominelle værdi. Derudover offentliggøres pengeinstitutternes indlånsoverskud på månedlig basis i Statistikbanken, herunder en serie hvor repoforretninger er udeladt. Koncentrationsindeks, som hidtil har været offentliggjort kvartalsvist, offentliggøres nu også månedligt. Endelig er der, som omtalt i boks 2, nogle nye dimensioner, som ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt kvalitetssikrede til, at de Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal,

8 offentliggøres. Det er dog planen, at det vil ske, så snart kvaliteten anses for tilfredsstillende. Det drejer sig fx om nedbrydninger af udlån på, om rentesatsen på lånet følger udviklingen i en referencerente, og på omfanget af sikkerhedsstillelse bag lånene. Statistikkens tilgængelighed Med offentliggørelsen af den nye MFI-statistik er tabellerne i Statistikbanken tilpasset 5. P.t. indeholder de nye tabeller kun data fra den nye statistik, og de gamle fra den tidligere, som ikke længere opdateres. Nationalbanken vil i den kommende tid arbejde på at overføre de gamle data til de nye tabeller. Det vil blive gjort trinvist: Først vil data for hovedserier fra før september 213 blive overført til de nye tabeller. I den forbindelse vil der så vidt muligt blive korrigeret for databrud. Senere vil de resterende historiske serier i det omfang de er tilgængelige blive overført. Endelig vil de dimensioner, der endnu ikke er tilstrækkeligt kvalitetssikrede, blive tilføjet i Statistikbanken, efterhånden som datakvaliteten forbedres. 5 asp?w= Danmarks nationalbank Kvartalsoversigt, 1. kvartal, 214

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

realkreditobligationer

realkreditobligationer Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer indledning Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring 1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer,

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Boligejernes rentebyrde og eksponering over for en rentestigning

Boligejernes rentebyrde og eksponering over for en rentestigning N O T A T Boligejernes rentebyrde og eksponering over for en rentestigning Indledning Ligesom huspriserne samlet set over en længere årrække er steget, er det samlede udlån det også. Danske boligejere

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Danske kreditinstitutters finansielle

Danske kreditinstitutters finansielle Danske kreditinstitutters finansielle integration i EU Nyt kapitel Resumé og konklusioner Styrket finansiel integration i EU kan samlet set være forbundet med samfundsmæssige gevinster, også for Danmark.

Læs mere

Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer

Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer Det nye nationalregnskab September 2014 Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Lavere omsætning på det danske pengemarked 75 Lavere omsætning på det danske pengemarked Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten i pengemarkedet

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere