C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til"

Transkript

1 _C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen og evt. pensioner til pengeinstitutter og pensionskasser. Endvidere anvendes lønmodulet til indberetning af oplysninger til diverse instanser, såsom Told & Skat, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening mv. modulet er fuldt integreret med C5 Finansmodulet, hvor selve bogføringen sker. Samtidig kan modulet opsamle data fra C5 Projektmodulet og danne lønlinier på baggrund af forbrugt projekt tid. C5 - C5 er et utrolig fleksibelt lønsystem, da det er opbygget med en stor grad af parameterstyring. C5 er en integreret del af C5, men kan også anvendes med en C5 Light pakke eller C5 grundpakke. C5 er derfor både et prisrigtigt alternativ til andre lønsystemer og samtidig et af markedets stærkeste lønsystemer. medarbejderkartoteket I lønmedarbejderkartoteket oprettes og vedligeholdes medarbejderne med tilhørende personlige oplysninger. Alle skærmbilleder er opbygget overskueligt for at lette arbejdet med behandlingen af lønoplysningerne. Medarbejderkartoteket er niveauopdelt i generelle oplysninger såsom navn, adresse, telefon mv. og lønspecifikke oplysninger. Det er muligt at definere standard medarbejdere, der anvendes som skabeloner ved oprettelse af nye medarbejdere. Dette minimerer oprettelsestiden betydeligt. Virksomhedsspecifikke felter Udover standardfelterne i lønmedarbejderkartoteket kan der frit tilføjes felter, som er specifikke for virksomheden uden at disse skal oprettes som databasefelter. Det drejer sig om de såkaldte frie felter, der anvendes til inddatering af virksomhedsspecifikke oplysninger på den enkelte medarbejder. Det kan f.eks. være oplysninger om arbejdstøj, firmanøgler, mobiltelefoner mv. På det enkelte felt kan det angives, om der skal foretages en validering af den indtastede værdi, eller om der er tale om et frit indtastningsfelt. Datablad, november 2002, C5 v

2 _C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 2 Fuld historik modulet gemmer alle relevante transaktioner for den enkelte lønkørsel i en lønjournal, hvad enten der er tale om direkte lønninger, opsparede timer, feriedage eller andet. Dette medfører, at der når som helst kan hentes oplysninger frem fra allerede opdaterede lønberegninger for f.eks. udskrift af statistikker eller udskrift af en kopi af lønsedlen. Er der behov for eksempelvis flere pensions-muligheder eller nye lønarter til håndtering af virksomhedsspecifikke tillæg, bevirker den logiske opbygning af hele lønopsætningen, at det er nemt og hurtigt at rette og udbygge den eksisterende opsætning. Individuelle satser I C5 er det muligt at knytte specifikke satser til den enkelte medarbejder eller til en gruppe af medarbejdere. Den fulde historik betyder også, at lønbogholderiet når som helst kan afstemmes, ligesom der til enhver tid kan genereres statistikker over f.eks. opsparede og afholdte feriedage, hensatte timer mv. Denne facilitet letter det daglige arbejde, idet man ved indtastningen af de forskellige lønarter kun har brug for at huske lønartens nummer og ikke den enkelte medarbejders og/eller løngruppes sats. opsætning uden begrænsninger opsætningen er fuldt parameterstyret, hvilket betyder, at hele opsætningen (lønarter, tælleværker, satskoder og gennemløb) er frit tilgængelig. opsætningen bygger selvfølgelig på de foreskrevne regler inden for lønbogholderi, men kan samtidig frit tilpasses den enkelte virksomheds særlige regler og aftaler. Anvendes samme sats på forskellige lønarter såsom på timeløn og sygeløn kan denne blot angives på f.eks. lønarten til timeløn, og på sygeløn henvises der til at satsen hentes fra lønarten til timeløn. Ændres satsen, gøres dette kun på lønarten til timeløn og vil herefter automatisk slå igennem på lønarten til sygeløn. modulet leveres med en standard lønopsætning, der kan håndtere de mest anvendte og forekommende løn- og afregningsformer. Ud over de almindelige former for måneds- og timelønninger, er der i standard lønopsætningen mulighed for håndtering af f.eks. provisionsog minimumsløn, opsparing/afspadsering/udbetaling af overarbejde og udbetaling af diverse tillæg. grupper I C5 anvendes der løngrupper til at minimere indtastningen af de faste lønlinier, såsom arbejdsmarkedspension, ATP, SP-bidrag, frokostordning mv. I stedet for at inddatere alle disse faste lønlinier på den enkelte medarbejdere, oprettes der løngrupper, hvor lønlinierne inddateres og medarbejderne efterfølgende knyttes til. Ved ændring af satser og beløb skal disse kun ændres Endvidere er alle former for pensionsordninger og lønindeholdelse en naturlig del af lønopsætningen. på den aktuelle løngruppe, for at slå igennem på den enkelte medarbejder. 2 Datablad, november 2002, C5 v. 3.0.

3 _C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 3 Kombineres denne facilitet med brugen af løngrupper, skal den enkelte lønlinie i princippet kun indlægges én gang pr. løngruppe for derefter at blive udløst med det givne interval på de medarbejdere, der er knyttet til gruppen. Medarbejderens medlemskab af løngruppen kan datostyres, hvorfor medarbejderen allerede ved ansættelsen kan knyttes til f.eks. løngruppen omkring arbejdsmarkedspension, hvorefter der automatisk sker en beregning af arbejdsmarkedspensionen fra den angivne dato. Den daglige indtastning grupper anvendes endvidere til gruppering af medarbejdere (funktionærer, timelønnede, lærlinge mv.), samt til den udvidede kontering, så samme lønart/tælleværk kan konteres forskelligt afhængig af medarbejderens finanskonteringsgruppe. Den daglige indtastning foretages i en lønkladde. kladderne gør det muligt nemt og hurtigt at registrere timer eller andre variable lønoplysninger ét sted på tværs af medarbejderne - enten direkte på den enkelte medarbejder eller på en gruppe af medarbejdere. Datostyrede lønlinier Alle lønlinier kan datostyres, idet det er muligt at angive både start- og slutdato, samt et interval (x antal dage eller måneder) for aktivering af lønlinien. Hvis der eksempelvis ønskes udbetalt en bonus på samme dato hvert år, er det kun nødvendigt at oprette en lønlinie én gang med en startdato og samtidig angive et interval på 12 måneder. Valgfrie lønsedler modulet leveres som standard med en række forslag til opsætning af lønsedler. Disse kan tilpasses efter behov, og der kan frit tilføjes nye opsætninger. Med hensyn til tilpasning af lønsedlen menes der f.eks. forskellige år til dato saldi afhængig af, om der er tale om timelønnede eller funktionærer, samt udskriftsrækkefølgen med hensyn til de forskellige linier på lønsedlen. Ønskes der eksempelvis en speciel opsætning til funktionærlignende ansatte, kan denne oprettes og tilpasses efter behov. Selve lønsedlens udseende kan tilpasses med standard rapporttilretningsværktøjerne i C5. Mulighed for annullering af lønberegningen I forbindelse med lønberegningen kan der være behov Der kan vedligeholdes medarbejderinformationer, skatteinformationer, udskrives lønsedler og meget andet i C5. for at foretage en ny beregning for en eller flere medarbejdere, f.eks. hvis der ved udskrivning af lønsedlerne viser sig at være blevet indtastet forkerte lønoplysning- Datablad, november 2002, C5 v

4 _C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 4 er. Dette gøres ganske enkelt ved at annullere lønberegningen for den eller de medarbejdere, der har fået påført forkerte eller utilstrækkelige oplysninger. De nødvendige ændringer foretages, og der køres en ny lønberegning. DA- og DS-statistik Ligegyldigt om det drejer sig om lønstatistikker til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) eller Danmarks Statistik (DS), kan disse frit defineres på baggrund af standard lønopsætningen og virksomhedens specifikke lønarter og tælleværker. Endvidere kan der, selvom en lønberegning er opdateret, køres en sletning af denne på en eller flere medarbejdere, såfremt lønberegningen enten er mangelfuld eller direkte forkert. Derefter kan lønberegningen køres påny. Ansættelse over flere perioder med afregning af feriepenge I mange virksomheder er der behov for at kunne håndtere periodisk ansættelse af de forskellige medarbejdere. C5 håndterer lige netop denne problematik, således at man nemt og hurtigt kan lade en medarbejder fratræde og samtidig afregne feriepenge, for igen senere at genansætte den samme medarbejder. Der kan til hver ansættelsesperiode knyttes kommentarer til ansættelsesforholdet. Bestilling og indlæsning af elektroniske skattekort Som en lettelse af arbejdet med modulet, kan der genereres en rekvisition til Told & Skat på både elektroniske skattekort og adresser. De rekvirerede skattekort og adresser kan derefter indlæses direkte på medarbejderne. Overførsel til PensionsService Det er muligt at foretage indberetning af oplysninger om medarbejdere, satser og pensionsbidrag direkte til PensionService i stedet for via PBS. PensionService hører under ATP, og administrerer pensionsbidrag til Industriens Pension, B&A Pension, PKS Pension, B&T Pension og HTS pension. Integration med C5 Finans og C5 Projekt modulet er integreret med C5 Finans, og derved bogføres lønnen automatisk i Finans ved opdatering af lønberegningen. Endvidere er der integration fra C5 Projekt til C5, hvilket betyder, at der kan overføres oplysninger om antal arbejdstimer fra C5 Projekt, hvormed indtastningen af disse oplysninger minimeres. Integrationen fra C5 Projekt forudsætter selvfølgelig, at man køber rettighederne til C5 Projekt. Konvertering fra C4 til C5 For at imødekomme de mange C4 installationer er der udviklet et konverteringsværktøj, som kan konvertere en C4 løsning med løn til en C5 løsning med løn. I forbindelse med konverteringen overføres diverse medarbejderoplysninger og opstartssaldi fra C4 til C5, hvorfor konverteringen ikke nødvendigvis skal foregå i forbindelse med årsskiftet. 4 Datablad, november 2002, C5 v. 3.0.

5 _C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 5 Modulstrukturen i C5 modulet købes som én samlet pakke af funktionalitet. I pakken med modulet er inkluderet 25 lønmedarbejdere. Der kan udvides med intervaller af 25 ekstra lønmedarbejdere. Når man op på 150 lønmedarbejdere (dvs. man har tilkøbt yderligere 125 lønmedarbejdere), kan man derefter oprette medarbejdere ubegrænset uden yderligere tilkøb. Om Microsoft Business Solutions Microsoft Business Solutions er en ledende global leverandør af integrerede virksomhedssystemer. Microsoft Business Solutions virksomhedssystemer sælges via en stærk international salgskanal med mere end 2400 forhandlere. Vores løsninger er udbredt verden over. Hovedproduktlinjerne består af Microsoft Navision C5, Microsoft Navision XAL, Microsoft Navision Attain og Opsætning og igangsætning af C5 modulet Det anbefales, at C5 modulet opsættes og igangsættes af en autoriseret Microsoft Business Solutions forhandler. For at sælge C5 modulet kræver Microsoft Business Solutions, at forhandleren har opnået en certificering i C5 modulet, hvilket er en garanti for at forhandleren har et godt kendskab til C5 modulet samt de generelle regler om løn. Microsoft Navision Axapta. Microsoft Business Solutions omfatter Navision, Great Plains og Microsoft bcentral. Vores produkter omfatter en lang række virksomhedsløsninger, som kan hjælpe mindre og mellemstore virksomheder til at opnå bedre samarbejde med kunder, medarbejdere, partnere og leverandører gennem automatiserede end-to-endforretningsprocesser. Copyright 2002 Microsoft Business Solutions ApS, Denmark. Microsoft, Great Plains, bcentral og Microsoft Windows 2000 er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Great Plains Software, Inc. i USA og/eller andre lande. Great Plains Software, Inc. er et af Microsoft Corporation helejet datterselskab. Navision er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Business Solutions ApS i USA og/eller andre lande. Microsoft Business Solutions ApS er et datterselskab af Microsoft Corporation. Produktog firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver reproduktion eller overlevering af dette materiale, helt som delvist, i enhver form eller på enhver måde, er ikke tilladt uden Microsoft Business Solutions ApS' forudgående skriftlige tilladelse. Der tages forbehold om ændring af nærværende materiale uden forudgående varsel. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er meddelt i dette materiale, forbeholdes. Adresse: Microsoft Business Solutions Danmark ApS Tuborg Boulevard Hellerup Tlf Fax Datablad, november 2002, C5 v

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Indhold Overskud er mere end et tal... 3 Det handler om din tid, dine penge og alt det andet i dit liv... 5 Var det en minibil, ville vi fremhæve den overraskende

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere