HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?"

Transkript

1 fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer?

2 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster det offentlige? 3 Hvad koster vores velfærd? Overhead varierer mellem kommunerne 1 Kommunalbestyrelsens grundlag for politiske prioriteringer svækkes 13 Ikke-offentlige aktører udsættes for ulige konkurrence 1 Skatteborgerne får mindre velfærd for pengene 18 Dansk Erhverv foreslår 19 Hvad koster det offentlige? Hver dag modtager danske borgere på forskellig vis støtte og hjælp, som en naturlig del af vores velfærdssamfund. Men spørgsmålet er, om vi altid giver borgeren den bedste velfærd til prisen? Og om vi i Danmark i dag sammenligner pærer med bananer, når en ikke-offentlig leverandør af velfærdsydelser skal opgive en pris i konkurrence med det offentlige? Figur 1: Risiko for divergens mellem oplyst pris og reel pris. Reel omkostning Privat Oplyst pris Offentlig Pris på baggrund af regnskab Udeladte omkostninger Reel, samlet pris for visse offentlige tilbud Private virksomheder, selvejende organisationer og frivillige foreninger leverer i dag en række tjenesteydelser på vegne af eller som supplement til den offentlige velfærdsydelse. De bidrager på forskellig vis med bredde, kvalitet og innovati on til gavn for borgeren. Det gælder indsatsen overfor udsatte børn og unge, hjælp til ældre medborgere i eget hjem eller på plejehjem, løft af ledige tilbage på arbejdsmarkedet og støtte til udsatte voksne. FÅR VI MEST MULIG KVALITET FOR PENGENE? Men hvor private eller selvejende leverandører af velfærdsydelser medregner alle deres udgifter i prisen på eksempelvis et privat opholdssted, så er kommunen ikke underlagt de samme krav om at medtage alle udgifter til en tilsvarende velfærdsydelse. Og hvis kommunalbestyrelsen ikke kender de reelle priser, og dermed vælger et for dyrt tilbud med en for lav kvalitet, så får vi som borgere reelt mindre velfærd for pengene og et kunstigt højt offentligt forbrug. Det er her, at vi siger, at sammenligningen ikke er reel at pærer blandes med bananer. Det indlysende spørgsmål er derfor, om vi får mest mulig kvalitet for pengene, hvis en række ikke-offentlige velfærdsydelser risikeres fravalg på grund af manglende gennemsigtighed. Ikke i de private priser, men i priserne på det offentlige alternativ. KILDE: Dansk Erhverv. Note: Figur angiver ikke eksakte værdier, men er en illustration. Derfor ønsker Dansk Erhverv et klart svar på spørgsmålet: Hvad koster vores offentlige velfærd?

3 4 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv DANSK ERHVERV S ØNSKESEDDEL FOR STØRRE GENNEMSIGTIGHED I DE OFFENTLIGE PRISER: 1. Klare krav for afrapportering på institutionsniveau. 2. Obligatoriske standarder for budgetter og regnskaber standarder, som sikrer, at alle indirekte omkostninger medtages. Hvad koster vores velfærd? I løbet af august 214 har Dansk Erhverv gennemført en rundspørge til kommunernes økonomichefer. Tilbagemeldingerne viser, at mange af kommunernes egne økonomichefer anerkender problemstillingen og selv efterlyser fælles regnskabsregler, som udspecificerer hvilke indirekte udgifter, der bør tælles med, når man gør udgifterne til bestemte velfærdstilbud op. I denne publikation kan du læse mere om, hvad kommunerne selv svarer, når vi spørger dem om prisgennemsigtighed. Tabel 1: Direkte og indirekte udgifter KOMMUNERNE HAR OVERBLIK - MEN IKKE PÅ INSTITUTIONSNIVEAU Kommunerne bruger i dag mere end 3 mia. kroner på det specialiserede socialområde og et endnu større beløb til omsorg og pleje for ældre medborgere. Kommunerne er fra statens side forpligtede til at følge det obligatoriske budget- og regnskabssystem, der omfatter dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og proce- Type Eksempler Direkte udgifter Løn, køb af materialer og tjenesteydelser, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, husleje m.v. I dag løses under hver femte opgave på det sociale område af private virksomheder eller selvejende organisationer. Dansk Erhverv ser derfor et stærkt potentiale for et større offentlig-privat samspil. Indirekte udgifter Lokale- og kontorudgifter, indirekte lønomkostninger, IT-udgifter, udgifter til ledelse, administration m.v., forsikringer, udviklingsomkostninger, beregnede tjenestemandspensioner, beregnede omkostninger til lovpligtige forsikringer, beregnede skadesomkostninger (selvforsikring), forrentning af driftskapital, forrentning og afskrivning af anlægskapital samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen. KILDE: Bekendtgørelse nr. 67 af 24. juni 28 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, 3m, stk. 1.

4 6 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 7 durekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v. ER IKKE-OFFENTLIGE DYRERE? ET EKSEMPEL FRA OK-FONDEN STORE KOMMUNALE FORSKELLE Adspurgt svarer 46 af de 47 kommunale økonomichefer, at indirekte udgifter medtages i regnskaber for det enkelte velfærdstilbud. Langt de fleste (34 ud af 47) svarer overvejende eller helt uenig, når vi spørger om, de indirekte services med- kommunale institutioner i et eller andet omfang anvender tages i regnskaberne for de enkelte institutioner. Mens det derfor overordnet er muligt at få et overblik over ud- OK-fonden er en non-profit organisation, der er leverandør kommunens øvrige forvaltning til en række serviceopgaver, gifterne på de enkelte hovedkonti i de kommunale regnskaber, til landets kommuner inden for plejehjem, socialpsykiatri og herunder HR, kommunikation, kompetenceudvikling eller forholder det sig anderledes med de samlede udgifter for de en- hospice. Fondens administrerende direktør Paul Erik Weide- juridisk bistand. Dansk Erhverv spørger herefter, om disse kelte institutioner. Her mangler ofte de indirekte udgifter. Ud- mann er glad for samarbejdet med kommunerne, men peger gifter, som ligger et andet sted i kommunens regnskaber. på, at gennemsigtighed i prissætningen er et område, der skal arbejdes med. Staten har peget på, hvad man som minimum bør tage med, når man regner den samlede pris ud på en ydelse. I bekendtgørelse med reglerne for afgivelse af kontroludbud opremses henholdsvis direkte og inddirekte omkostninger. De direkte såvel som de indirekte udgifter viser vi i figur 1. Udfordringen er, at de offentlige budget- og regnskabssystemer Et eksempel er en kommune, der i den politiske sagsfremstilling illustrerede en omkostning på 3. kroner til den lovpligtige erhvervsskadeforsikring som OK-Fonden er forpligtet til at betale. Figur 2: SPØRGSMÅL (N=47) : I min kommune medtager man generelt sådanne indirekte services i regnskabet på det enkelte velfærdstilbud (anslået andel i eksempelvis i regnskabet for et plejecenter eller et socialt opholdssted)? 2 2 ikke indeholder en standardiseret opgørelse af pris på aktivitetsniveau (f.eks. døgnpris på et plejehjem), leverance eller en ydelse og at der ofte heller ikke tages højde for indirekte omkostninger til f.eks. IT, andel af stabsfunktioner samt kapitalomkostninger til afskrivning på bygninger og materiel. Andre Dette uden, at kommunen, der er selvforsikret, viser, hvad kommunen selv anvender til dækning af erstatning i arbejdsskadesager. Derved blev den politiske fremstilling, at OK-Fonden var 3. kr steder, eksempelvis dagtilbudsområdet, opererer man med områdeledelse, som igen besværliggør en udregning af den reelle pris på et enkelt tilbud dyrere for den samme opgaveløsning. Adm. dir. Paul Erik Weidemann, OK-Fonden. fig KILDE: Dansk Erhverv.

5 8 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 9 Eksempel: Ringkøbing Skjern kommune Ringkøbing kommune behandler og vedtager samlet budget for i alt 17 kommunaleplejehjem udgifter til løn for personale på selve institutionen samt de direkte omkostninger til forbrugligehold på selve matriklen. Af de indirekte omkostninger er eksempelvis lederløn ikke medtaget. For Dansk Erhverv er det et eksempel på, at et privat eller selvejende plejehjem kommer bagud på point. Allerede før man begynder at sammenligne på eksempelvis kvalitet. Kilde: Bilag til møde i kommunens social- og sundhedsudvalg den 3. april 214. VI SKAL SAMMENLIGNE PÆRER MED PÆRER Direktør Kenn Thomsen i Holbæk kommune fortæller, at når kommunen skal beregne prisen på deres egne ydelser, så medtager de en række overheadomkostninger, som det ikke nødvendigvis er kutyme at medtage i alle kommuner. Det drejer sig om udgifter til pension, barselspuljer, forsikringer, IT, vedligeholdelse og afskrivninger af bygninger. Derudover lægger de 4 procent overhead oveni deres egen pris, som dækker centraladministrationens udgifter. Prisen afspejler dermed i højere grad de reelle udgifter ved at drive offentlige institutioner. Jeg er ikke sikker på, at alle kommuner har det fokus, så de får medregnet alle de overheadomkostninger, der er ved at drive en institution eller et plejecenter, og så ender man med at sammenligne bananer og pærer. Og det betyder jo, at man ikke kan vide, om det er muligt at spare penge ved at lade en privat aktør komme på banen. Direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune.

6 1 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 11 Overhead varierer mellem kommunerne Eksempler fra flere kommuner viser, at budgettet for kommunale plejehjem kun medtager løn-sum for personalet på stedet samt de konkrete omkostninger til drift af selve stedet. Andel af den centrale ledelses løn er ikke altid medtaget, og i andre tilfælde mangler bogholderi, HR, revision, opsparing til vedligeholdelsesopgaver, forsikringer, afskrivninger og/eller udvendig vedligeholdelse. Særligt på det specialiserede socialområde sker en omfattende handel med pladser og tilbud kommunerne imellem og i forhold til private leverandører. KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har opgjort, at 9 procent af kommunernes nettoudgifter på botilbudsområdet til voksne handicappede og sindslidende i 212, gik til køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private aktører 1. Langt størstedelen til køb af pladser i andre kommuner. At også kommunerne handler ydelser og tilbud med hinanden, har aktualiseret et behov hos kommunerne selv for gennemsigtighed i priserne. Netop på det specialiserede socialområde arbejder kommunerne med at medtage de indirekte omkostninger gennem overheadprocenter. Det sker gennem det regionale KKR-samarbejde. Fire ud af fem af de regionale KKR-samarbejder fastsætter således hver på deres måde en overheadtakst 2 Fastsættelsen af overhead inden for et KKR-samarbejde sker gennem forhandling kommunerne imellem. Mellem regionerne varierer procenterne til gengæld meget 3. Dansk Erhverv anerkender, at KKR-samarbejdet her bidrager positivt til at styrke, om ikke gennemsigtighed, så i hvert fald, at priserne på f.eks. Tilbudsportalen rummer nogle af de indirekte omkostninger. Tilbage står, at fastsættelse af overhead varierer mellem kommunerne, og at der er forskel på, hvad der medtages - særligt, når man køber ydelser på tværs af landet. KKR-Samarbejdet Samarbejdet mellem det offentlige og ikke-offentlige aktører reguleres af en udbudsproces, hvor interesserede leverandører byder ind på en defineret opgave. Særligt udbredt på beskæftigelsesområdet og til dels på - ældreområdet. MANGLENDE OVERBLIK ER OGSÅ ET POLITISK PROBLEM Det manglende overblik over de indirekte omkostninger, og dermed hvad en plejehjemsplads eller en anbringelsesplads på et kommunalt døgntilbud reelt koster, er ikke kun en økonomisk udfordring. Det er også et politisk problem og kan i sidste ende have betydning for, hvilken hjælp borgere får fra samfundet. Vælger kommunen en privat eller selvejende leverandør fra på et fejlagtigt økonomisk grundlag, får borgeren måske ikke den bedste indsats og samfundet måske ikke den billigste. For en kommunalbestyrelse betyder det manglende økonomiske overblik, at området ganske enkelt er sværere at styre og prioritere. 1 Botilbud stadig en handelsvare? - Kommunernes køb og salg af botilbudspladser , Kora, August Styring og udvikling af det specialiserede socialområde analyser og afdækning, KKR-hovedstaden, januar Analyse af takstudviklingen og incitamentsstrukturer på det specialiserede socialområde, Finansministeriet, juni 21.

7 12 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Figur 3: Konsekvenser ved mangelfuld information om reelt udgiftsniveau for velfærdsydelser. Kommunalbestyrelsen og den kommunale forvaltning: Får sværere ved at styre økonomien og foretage kvalificerede politiske prioriteringer, da forskellige tilbud reelt ikke kan sammenlignes. MANGELFULD INFORMATION OM REELLE UDGIFTER TIL VELFÆRDSYDELSER. Private virksomheder og selvejende institutioner: Udsættes for ulige konkurrence. fig Kommunalbestyrelsens skal der være et retvisende billede af udgiftsniveauet for kommunens aktiviteter baseret på de faktiske udgifter. Hvis infor- 1 grundlag for politiske 6 mationsgrundlaget for økonomien i de enkelte velfærdsydelser prioriteringer svækkes er mangelfuldt, har den enkelte sagsbehandler ingen chance 2 for at vurdere, hvilket tilbud faktisk er det bedste til prisen. Det Hvis kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at foretage kommunale eller private, eller for den sags skyld et tilbud i en en reel vurdering af sammenhængen mellem pris og kvalitet, anden kommune i en anden KKR-region? Figur 4: SPØRGSMÅL (N=47) : Ville en større viden om de samlede omkostninger på det enkelte institutionsniveau være ønskelig som redskab til politisk styring og udvikling. Her tænkes særligt på velfærdsområder som ældreområdet eller det specialiserede socialområde? Skatteydere: Skatteindtægter bruges ikke bedst muligt. Modtagere og brugere af velfærdsydelser: Risikerer at få ydelser af lavere kvalitet, end det faktisk var muligt fig 3 KILDE: Dansk Erhverv. KILDE: Dansk Erhverv. 2

8 14 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 1 Mangler f.eks. alle relevante udgifter i de kommunale tilbud eller mangler der gennemsigtighed og sammenhæng mellem de opstillede budgetter og de realiserede udgifter, opnår man ikke Nyt socialtilsyn er et vigtigt skridt fremad: Med tilsynsreformen fra 1. januar 214 skal sociale tilbud - kommunale såvel som ikke-offentlige - nu udarbejde årlige Ikke-offentlige aktører udsættes for ulige konkurrence BRUGER AF VELFÆRDSYDELSER RISIKERER EN LAVERE KVALITET et retvisende billede af, hvilke offentlige tilbud, der i forhold til budgetter med forventede direkte- og indirekte omkostninger. På det specialiserede socialeområder er det den kommunale eksempelvis kvalitet og effekt er bedst til prisen. Alt andet lige Prissætningsproblemet rammer i den grad de private og selv- myndighed, der vurderer borgerens behov og på den baggrund udgør derfor en styringsmæssig udfordring for forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Det er dog ikke alle kommunernes økonomiansvarlige forvaltningschefer, der anerkender den problemstilling. Dansk Erhverv forventer derfor, at dette vil bidrage positivt til transparens og gennemsigtighed. Som en forudsætning for, at det skal lykkedes, efterlyser Dansk Erhverv dog, at kommunerne i deres regn- ejende leverandører, der jo som alle andre virksomheder er underlagt krav om ganske grundig finansiel afrapportering. De private, selvejende og frivillige aktører er nemlig underlagt revision efter årsregnskabsloven og på flere områder endda også forvaltningsrevision økonomiskkritisk revision, hvor der visiterer til en særlig støtte eller en anden form for ydelse. Pris er, sammen med kvalitet eller eksempelvis geografi, også et sagligt parameter for kommunens valg af tilbud. Manglende transparens og gennemsigtighed er i høj grad også HVAD SIGER KOMMUNERNES ØKONOMICHEFER Dansk Erhverv har spurgt kommunernes økonomichefer, om de vurderer, at en større viden om de samlede omkostninger (på skaber bruger højere og ikke mindst ensartede standarder i forhold til at medtage eksempelvis et tilbuds andele af centrale udgifter i forvaltningen. foretages en vurdering af, om midler er brugt økonomisk mest hensigtsmæssigt. Når disse virksomheder og selvejende institutioner medregner et spørgsmål om niveauet for og kvaliteten af omsorgen for samfundets udsatte. Når en sammenligning af pris således ikke er gennemsigtig, ri- det enkelte institutionsniveau) vil være ønskelig som redskab til alle udgifter, mens kommunens egne institutioner og tilbud sikerer kommunen at fravælge et tilbud fra en ekstern ikke-of- politisk styring og udvikling. Spørgsmålet er stillet til embeds- Kilde: Bekendtgørelse om socialtilsyn, BEK nr 17 af ikke nødvendigvis medregner alle udgifter f.eks. ved at udela- fentlig leverandør. Det kan derfor ikke afvises, at borgeren ikke mænd i forvaltningen og altså ikke til de politisk valgte kom- 19/12/213. de hus-leje eller bogholderi bliver prisen på kommunens egne får det bedste tilbud til prisen. Derfor risikerer modtagere af munalbestyrelsesmedlemmer. Ud af 47 besvarelser erklærer 16 tilbud og institutioner kunstigt lav. Risikoen er, at kommunen velfærdsydelser også en lavere kvalitet. forvaltningschefer sig overvejende enige i, at mere viden om de fravælger den ikke-offentlige leverandør ud fra en forkert anta- samlede omkostninger vil være brugbart til politisk styring og gelse om, at kommunens egne tilbud er billigere. Når eksempelvis et barn eller en ung skal anbringes uden for udvikling. De fleste, nemlig 17 kommuner, svarer hverken eller hjemmet, er det vigtigt, at kommunen på baggrund af en afdæk- på spørgsmålet. Om prisen på de private og selvejende tilbud faktisk er lavere ning af den unges behov, har forskellige tilbud af høj kvalitet at end de kommunale, kan man ikke sige noget om i almindelig- vælge imellem. Så barnet eller den unge får det rigtige match. hed men i en situation, hvor priserne ikke kan sammenlignes, tilsidesættes de private og selvejende tilbud og institutioner på et uoplyst grundlag.

9 16 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 17 Manglende transparens og gennemsigtighed er i høj grad også et spørgsmål om niveauet for og kvaliteten af omsorgen for samfundets udsatte. Tilbudsportalen: krav om prisgennemsigtighed men systematikken mangler i kommunerne Alle tilbud på det specialiserede socialområde - offentlige såvel som private -skal ligge beskrevet på Tilbudsportalen, som i 27 blev lanceret i forbindelse med kommunalreformen. Formålet er bl.a. at bidrage til gennemskuelighed ved valg af tilbud, men også at understøtte tilsynet samt lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører. I følge bekendtgørelsen for portalen skal de direkte såvel som indirekte omkostninger medregnes i den konkrete pris. Dansk Erhverv mener, at Tilbudsportalen er et vigtigt redskab til at sikre transparens i priser og kvalitet, men oplever, at Tilbudsportalen desværre ikke fungerer efter hensigten. Bedre og ensartede standarder for regnskaber på tværs af kommuner er en del af løsningen. Kilde: Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, BEK nr 18 af 19/12/213].

10 fig 2 18 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 19 fig Skatteborgerne får mindre velfærd for pengene Dansk Erhverv anerkender, at en række kommuner arbejder seriøst med 1den fælles udfordring, som manglende gennemsigtighed i priserne på kommunale tilbud udgør. Men skal vi for Produktivitetskommissionen peger konkret på, at samfundet kan opnå 1 procent i produktivitetsforbedringer alene ved alvor sikre gennemsigtighed, forudsætter det fælles tiltag. Ud af 47 kommuner er over halvdelen enige 4 i dette. at udbrede bedste praksis for samarbejdet mellem offentlig og privat. Dansk Erhverv peger derfor på det enkelte krav, at alle driftstilbud både offentlige og ikke-offentlige skal opstille retvisen- Et teknisk problem som uensartet prissætning af velfærdsydelser de og sammenlignelige budgetter og regnskaber, der indeholder kan altså have ret vidtgående konsekvenser for, hvordan vel- alle direkte og indirekte omkostninger på enhedsniveau. færdssamfundet fungerer. Figur : SPØRGSMÅL (N=47) : Er du enig eller uenig i følgende: man bør opstille et sæt fælles regnskabsregler og praksisser for alle kommuner som udspecificerer, hvilke indirekte udgifter, der bør tælles med, når man gør udgifterne til bestemte velfærdstilbud op? Dansk Erhverv foreslår Dansk Erhverv foreslår klare regler for afrapportering og fælles standarder på tværs af kommuner for budgetter og regnskaber. Tabel 2: Forslag til bedre prissætning af velfærdsydelser i Danmark Forslag Klare regler for afrapportering Beskrivelse Klare og ensrettede økonomiske afrapporteringskrav til offentlige institutioner og tilbud, så de offentlige institutioner og tilbud i langt højere grad følger almindelige årsregnskabspraksis. Derved skabes bedre udgiftsstyring og økonomisk gennemsigtighed. fig Standarder for budgetter og regnskaber For at understøtte kommunerne i en proces mod mere gennemsigtige priser på institutions- og tilbudsniveau kan der med fordel centralt udvikles en obligatorisk standard for budgetter og regnskaber for offentlige institutioner på social- og velfærdsområdet. Standarden skal sikre, at alle direkte og indirekte omkostninger faktisk indregnes på institutions/tilbudsniveau. De direkte og indirekte udgifter kan med fordel kopieres fra bekendtgørelse i lovgivning om beregning af kontrolbud. Det vil ikke bare give en mere fair og reel konkurrence mellem alle tilbud uagtet ejerform. Det vil også være et væsentligt styringsredskab på tværs af det offentliges egne institutioner og synliggøre de faktiske priser for at drive et tilbud og klarlægge sammenhæng mellem pris og kvalitet. KILDE: Dansk Erhverv. KILDE: Dansk Erhverv og Selveje Danmark.

11 Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17. virksomheder og 1 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Kommuner glemmer udgifter

Kommuner glemmer udgifter #11 17.-19. september 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DE KLOGE FÅR MERE UD AF MINDRE side 08-09 18 ÅR OG GARVET I DETAILHANDEL SÅDAN DRIVER VI FORRETNING

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden Ved Mie Andresen & Kristina Vang Jensen Chef og Souschef for Socialtilsyn Hovedstaden Organisering Socialtilsyn Hovedstaden Chef for Socialtilsyn Stab: Jura, økonomi, kommunikation,

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Lovgrundlag om den åbne skole

Lovgrundlag om den åbne skole Lovgrundlag om den åbne skole 3, stk. 4: Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur- og folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Bilag 6.1 Valg til bestyrelsen og præsentation af de opstillede

Bilag 6.1 Valg til bestyrelsen og præsentation af de opstillede Bilag 6.1 Valg til bestyrelsen og præsentation af de opstillede Valget på den ekstraordinære generalforsamling 2012 gennemføres som et samlet valg af hele bestyrelsen. Det følger beslutningen på den ekstraordinære

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Henvendelse vedrørende den nye lejelov

Henvendelse vedrørende den nye lejelov Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 4 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende den nye lejelov Aarhus, den 22.6.2015 Den nye lejelov, som træder i kraft pr.

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011 Steen Houmark www.sbbu.dk Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere