HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?"

Transkript

1 fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer?

2 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster det offentlige? 3 Hvad koster vores velfærd? Overhead varierer mellem kommunerne 1 Kommunalbestyrelsens grundlag for politiske prioriteringer svækkes 13 Ikke-offentlige aktører udsættes for ulige konkurrence 1 Skatteborgerne får mindre velfærd for pengene 18 Dansk Erhverv foreslår 19 Hvad koster det offentlige? Hver dag modtager danske borgere på forskellig vis støtte og hjælp, som en naturlig del af vores velfærdssamfund. Men spørgsmålet er, om vi altid giver borgeren den bedste velfærd til prisen? Og om vi i Danmark i dag sammenligner pærer med bananer, når en ikke-offentlig leverandør af velfærdsydelser skal opgive en pris i konkurrence med det offentlige? Figur 1: Risiko for divergens mellem oplyst pris og reel pris. Reel omkostning Privat Oplyst pris Offentlig Pris på baggrund af regnskab Udeladte omkostninger Reel, samlet pris for visse offentlige tilbud Private virksomheder, selvejende organisationer og frivillige foreninger leverer i dag en række tjenesteydelser på vegne af eller som supplement til den offentlige velfærdsydelse. De bidrager på forskellig vis med bredde, kvalitet og innovati on til gavn for borgeren. Det gælder indsatsen overfor udsatte børn og unge, hjælp til ældre medborgere i eget hjem eller på plejehjem, løft af ledige tilbage på arbejdsmarkedet og støtte til udsatte voksne. FÅR VI MEST MULIG KVALITET FOR PENGENE? Men hvor private eller selvejende leverandører af velfærdsydelser medregner alle deres udgifter i prisen på eksempelvis et privat opholdssted, så er kommunen ikke underlagt de samme krav om at medtage alle udgifter til en tilsvarende velfærdsydelse. Og hvis kommunalbestyrelsen ikke kender de reelle priser, og dermed vælger et for dyrt tilbud med en for lav kvalitet, så får vi som borgere reelt mindre velfærd for pengene og et kunstigt højt offentligt forbrug. Det er her, at vi siger, at sammenligningen ikke er reel at pærer blandes med bananer. Det indlysende spørgsmål er derfor, om vi får mest mulig kvalitet for pengene, hvis en række ikke-offentlige velfærdsydelser risikeres fravalg på grund af manglende gennemsigtighed. Ikke i de private priser, men i priserne på det offentlige alternativ. KILDE: Dansk Erhverv. Note: Figur angiver ikke eksakte værdier, men er en illustration. Derfor ønsker Dansk Erhverv et klart svar på spørgsmålet: Hvad koster vores offentlige velfærd?

3 4 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv DANSK ERHVERV S ØNSKESEDDEL FOR STØRRE GENNEMSIGTIGHED I DE OFFENTLIGE PRISER: 1. Klare krav for afrapportering på institutionsniveau. 2. Obligatoriske standarder for budgetter og regnskaber standarder, som sikrer, at alle indirekte omkostninger medtages. Hvad koster vores velfærd? I løbet af august 214 har Dansk Erhverv gennemført en rundspørge til kommunernes økonomichefer. Tilbagemeldingerne viser, at mange af kommunernes egne økonomichefer anerkender problemstillingen og selv efterlyser fælles regnskabsregler, som udspecificerer hvilke indirekte udgifter, der bør tælles med, når man gør udgifterne til bestemte velfærdstilbud op. I denne publikation kan du læse mere om, hvad kommunerne selv svarer, når vi spørger dem om prisgennemsigtighed. Tabel 1: Direkte og indirekte udgifter KOMMUNERNE HAR OVERBLIK - MEN IKKE PÅ INSTITUTIONSNIVEAU Kommunerne bruger i dag mere end 3 mia. kroner på det specialiserede socialområde og et endnu større beløb til omsorg og pleje for ældre medborgere. Kommunerne er fra statens side forpligtede til at følge det obligatoriske budget- og regnskabssystem, der omfatter dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og proce- Type Eksempler Direkte udgifter Løn, køb af materialer og tjenesteydelser, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, husleje m.v. I dag løses under hver femte opgave på det sociale område af private virksomheder eller selvejende organisationer. Dansk Erhverv ser derfor et stærkt potentiale for et større offentlig-privat samspil. Indirekte udgifter Lokale- og kontorudgifter, indirekte lønomkostninger, IT-udgifter, udgifter til ledelse, administration m.v., forsikringer, udviklingsomkostninger, beregnede tjenestemandspensioner, beregnede omkostninger til lovpligtige forsikringer, beregnede skadesomkostninger (selvforsikring), forrentning af driftskapital, forrentning og afskrivning af anlægskapital samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen. KILDE: Bekendtgørelse nr. 67 af 24. juni 28 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, 3m, stk. 1.

4 6 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 7 durekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v. ER IKKE-OFFENTLIGE DYRERE? ET EKSEMPEL FRA OK-FONDEN STORE KOMMUNALE FORSKELLE Adspurgt svarer 46 af de 47 kommunale økonomichefer, at indirekte udgifter medtages i regnskaber for det enkelte velfærdstilbud. Langt de fleste (34 ud af 47) svarer overvejende eller helt uenig, når vi spørger om, de indirekte services med- kommunale institutioner i et eller andet omfang anvender tages i regnskaberne for de enkelte institutioner. Mens det derfor overordnet er muligt at få et overblik over ud- OK-fonden er en non-profit organisation, der er leverandør kommunens øvrige forvaltning til en række serviceopgaver, gifterne på de enkelte hovedkonti i de kommunale regnskaber, til landets kommuner inden for plejehjem, socialpsykiatri og herunder HR, kommunikation, kompetenceudvikling eller forholder det sig anderledes med de samlede udgifter for de en- hospice. Fondens administrerende direktør Paul Erik Weide- juridisk bistand. Dansk Erhverv spørger herefter, om disse kelte institutioner. Her mangler ofte de indirekte udgifter. Ud- mann er glad for samarbejdet med kommunerne, men peger gifter, som ligger et andet sted i kommunens regnskaber. på, at gennemsigtighed i prissætningen er et område, der skal arbejdes med. Staten har peget på, hvad man som minimum bør tage med, når man regner den samlede pris ud på en ydelse. I bekendtgørelse med reglerne for afgivelse af kontroludbud opremses henholdsvis direkte og inddirekte omkostninger. De direkte såvel som de indirekte udgifter viser vi i figur 1. Udfordringen er, at de offentlige budget- og regnskabssystemer Et eksempel er en kommune, der i den politiske sagsfremstilling illustrerede en omkostning på 3. kroner til den lovpligtige erhvervsskadeforsikring som OK-Fonden er forpligtet til at betale. Figur 2: SPØRGSMÅL (N=47) : I min kommune medtager man generelt sådanne indirekte services i regnskabet på det enkelte velfærdstilbud (anslået andel i eksempelvis i regnskabet for et plejecenter eller et socialt opholdssted)? 2 2 ikke indeholder en standardiseret opgørelse af pris på aktivitetsniveau (f.eks. døgnpris på et plejehjem), leverance eller en ydelse og at der ofte heller ikke tages højde for indirekte omkostninger til f.eks. IT, andel af stabsfunktioner samt kapitalomkostninger til afskrivning på bygninger og materiel. Andre Dette uden, at kommunen, der er selvforsikret, viser, hvad kommunen selv anvender til dækning af erstatning i arbejdsskadesager. Derved blev den politiske fremstilling, at OK-Fonden var 3. kr steder, eksempelvis dagtilbudsområdet, opererer man med områdeledelse, som igen besværliggør en udregning af den reelle pris på et enkelt tilbud dyrere for den samme opgaveløsning. Adm. dir. Paul Erik Weidemann, OK-Fonden. fig KILDE: Dansk Erhverv.

5 8 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 9 Eksempel: Ringkøbing Skjern kommune Ringkøbing kommune behandler og vedtager samlet budget for i alt 17 kommunaleplejehjem udgifter til løn for personale på selve institutionen samt de direkte omkostninger til forbrugligehold på selve matriklen. Af de indirekte omkostninger er eksempelvis lederløn ikke medtaget. For Dansk Erhverv er det et eksempel på, at et privat eller selvejende plejehjem kommer bagud på point. Allerede før man begynder at sammenligne på eksempelvis kvalitet. Kilde: Bilag til møde i kommunens social- og sundhedsudvalg den 3. april 214. VI SKAL SAMMENLIGNE PÆRER MED PÆRER Direktør Kenn Thomsen i Holbæk kommune fortæller, at når kommunen skal beregne prisen på deres egne ydelser, så medtager de en række overheadomkostninger, som det ikke nødvendigvis er kutyme at medtage i alle kommuner. Det drejer sig om udgifter til pension, barselspuljer, forsikringer, IT, vedligeholdelse og afskrivninger af bygninger. Derudover lægger de 4 procent overhead oveni deres egen pris, som dækker centraladministrationens udgifter. Prisen afspejler dermed i højere grad de reelle udgifter ved at drive offentlige institutioner. Jeg er ikke sikker på, at alle kommuner har det fokus, så de får medregnet alle de overheadomkostninger, der er ved at drive en institution eller et plejecenter, og så ender man med at sammenligne bananer og pærer. Og det betyder jo, at man ikke kan vide, om det er muligt at spare penge ved at lade en privat aktør komme på banen. Direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune.

6 1 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 11 Overhead varierer mellem kommunerne Eksempler fra flere kommuner viser, at budgettet for kommunale plejehjem kun medtager løn-sum for personalet på stedet samt de konkrete omkostninger til drift af selve stedet. Andel af den centrale ledelses løn er ikke altid medtaget, og i andre tilfælde mangler bogholderi, HR, revision, opsparing til vedligeholdelsesopgaver, forsikringer, afskrivninger og/eller udvendig vedligeholdelse. Særligt på det specialiserede socialområde sker en omfattende handel med pladser og tilbud kommunerne imellem og i forhold til private leverandører. KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har opgjort, at 9 procent af kommunernes nettoudgifter på botilbudsområdet til voksne handicappede og sindslidende i 212, gik til køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private aktører 1. Langt størstedelen til køb af pladser i andre kommuner. At også kommunerne handler ydelser og tilbud med hinanden, har aktualiseret et behov hos kommunerne selv for gennemsigtighed i priserne. Netop på det specialiserede socialområde arbejder kommunerne med at medtage de indirekte omkostninger gennem overheadprocenter. Det sker gennem det regionale KKR-samarbejde. Fire ud af fem af de regionale KKR-samarbejder fastsætter således hver på deres måde en overheadtakst 2 Fastsættelsen af overhead inden for et KKR-samarbejde sker gennem forhandling kommunerne imellem. Mellem regionerne varierer procenterne til gengæld meget 3. Dansk Erhverv anerkender, at KKR-samarbejdet her bidrager positivt til at styrke, om ikke gennemsigtighed, så i hvert fald, at priserne på f.eks. Tilbudsportalen rummer nogle af de indirekte omkostninger. Tilbage står, at fastsættelse af overhead varierer mellem kommunerne, og at der er forskel på, hvad der medtages - særligt, når man køber ydelser på tværs af landet. KKR-Samarbejdet Samarbejdet mellem det offentlige og ikke-offentlige aktører reguleres af en udbudsproces, hvor interesserede leverandører byder ind på en defineret opgave. Særligt udbredt på beskæftigelsesområdet og til dels på - ældreområdet. MANGLENDE OVERBLIK ER OGSÅ ET POLITISK PROBLEM Det manglende overblik over de indirekte omkostninger, og dermed hvad en plejehjemsplads eller en anbringelsesplads på et kommunalt døgntilbud reelt koster, er ikke kun en økonomisk udfordring. Det er også et politisk problem og kan i sidste ende have betydning for, hvilken hjælp borgere får fra samfundet. Vælger kommunen en privat eller selvejende leverandør fra på et fejlagtigt økonomisk grundlag, får borgeren måske ikke den bedste indsats og samfundet måske ikke den billigste. For en kommunalbestyrelse betyder det manglende økonomiske overblik, at området ganske enkelt er sværere at styre og prioritere. 1 Botilbud stadig en handelsvare? - Kommunernes køb og salg af botilbudspladser , Kora, August Styring og udvikling af det specialiserede socialområde analyser og afdækning, KKR-hovedstaden, januar Analyse af takstudviklingen og incitamentsstrukturer på det specialiserede socialområde, Finansministeriet, juni 21.

7 12 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Figur 3: Konsekvenser ved mangelfuld information om reelt udgiftsniveau for velfærdsydelser. Kommunalbestyrelsen og den kommunale forvaltning: Får sværere ved at styre økonomien og foretage kvalificerede politiske prioriteringer, da forskellige tilbud reelt ikke kan sammenlignes. MANGELFULD INFORMATION OM REELLE UDGIFTER TIL VELFÆRDSYDELSER. Private virksomheder og selvejende institutioner: Udsættes for ulige konkurrence. fig Kommunalbestyrelsens skal der være et retvisende billede af udgiftsniveauet for kommunens aktiviteter baseret på de faktiske udgifter. Hvis infor- 1 grundlag for politiske 6 mationsgrundlaget for økonomien i de enkelte velfærdsydelser prioriteringer svækkes er mangelfuldt, har den enkelte sagsbehandler ingen chance 2 for at vurdere, hvilket tilbud faktisk er det bedste til prisen. Det Hvis kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at foretage kommunale eller private, eller for den sags skyld et tilbud i en en reel vurdering af sammenhængen mellem pris og kvalitet, anden kommune i en anden KKR-region? Figur 4: SPØRGSMÅL (N=47) : Ville en større viden om de samlede omkostninger på det enkelte institutionsniveau være ønskelig som redskab til politisk styring og udvikling. Her tænkes særligt på velfærdsområder som ældreområdet eller det specialiserede socialområde? Skatteydere: Skatteindtægter bruges ikke bedst muligt. Modtagere og brugere af velfærdsydelser: Risikerer at få ydelser af lavere kvalitet, end det faktisk var muligt fig 3 KILDE: Dansk Erhverv. KILDE: Dansk Erhverv. 2

8 14 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 1 Mangler f.eks. alle relevante udgifter i de kommunale tilbud eller mangler der gennemsigtighed og sammenhæng mellem de opstillede budgetter og de realiserede udgifter, opnår man ikke Nyt socialtilsyn er et vigtigt skridt fremad: Med tilsynsreformen fra 1. januar 214 skal sociale tilbud - kommunale såvel som ikke-offentlige - nu udarbejde årlige Ikke-offentlige aktører udsættes for ulige konkurrence BRUGER AF VELFÆRDSYDELSER RISIKERER EN LAVERE KVALITET et retvisende billede af, hvilke offentlige tilbud, der i forhold til budgetter med forventede direkte- og indirekte omkostninger. På det specialiserede socialeområder er det den kommunale eksempelvis kvalitet og effekt er bedst til prisen. Alt andet lige Prissætningsproblemet rammer i den grad de private og selv- myndighed, der vurderer borgerens behov og på den baggrund udgør derfor en styringsmæssig udfordring for forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Det er dog ikke alle kommunernes økonomiansvarlige forvaltningschefer, der anerkender den problemstilling. Dansk Erhverv forventer derfor, at dette vil bidrage positivt til transparens og gennemsigtighed. Som en forudsætning for, at det skal lykkedes, efterlyser Dansk Erhverv dog, at kommunerne i deres regn- ejende leverandører, der jo som alle andre virksomheder er underlagt krav om ganske grundig finansiel afrapportering. De private, selvejende og frivillige aktører er nemlig underlagt revision efter årsregnskabsloven og på flere områder endda også forvaltningsrevision økonomiskkritisk revision, hvor der visiterer til en særlig støtte eller en anden form for ydelse. Pris er, sammen med kvalitet eller eksempelvis geografi, også et sagligt parameter for kommunens valg af tilbud. Manglende transparens og gennemsigtighed er i høj grad også HVAD SIGER KOMMUNERNES ØKONOMICHEFER Dansk Erhverv har spurgt kommunernes økonomichefer, om de vurderer, at en større viden om de samlede omkostninger (på skaber bruger højere og ikke mindst ensartede standarder i forhold til at medtage eksempelvis et tilbuds andele af centrale udgifter i forvaltningen. foretages en vurdering af, om midler er brugt økonomisk mest hensigtsmæssigt. Når disse virksomheder og selvejende institutioner medregner et spørgsmål om niveauet for og kvaliteten af omsorgen for samfundets udsatte. Når en sammenligning af pris således ikke er gennemsigtig, ri- det enkelte institutionsniveau) vil være ønskelig som redskab til alle udgifter, mens kommunens egne institutioner og tilbud sikerer kommunen at fravælge et tilbud fra en ekstern ikke-of- politisk styring og udvikling. Spørgsmålet er stillet til embeds- Kilde: Bekendtgørelse om socialtilsyn, BEK nr 17 af ikke nødvendigvis medregner alle udgifter f.eks. ved at udela- fentlig leverandør. Det kan derfor ikke afvises, at borgeren ikke mænd i forvaltningen og altså ikke til de politisk valgte kom- 19/12/213. de hus-leje eller bogholderi bliver prisen på kommunens egne får det bedste tilbud til prisen. Derfor risikerer modtagere af munalbestyrelsesmedlemmer. Ud af 47 besvarelser erklærer 16 tilbud og institutioner kunstigt lav. Risikoen er, at kommunen velfærdsydelser også en lavere kvalitet. forvaltningschefer sig overvejende enige i, at mere viden om de fravælger den ikke-offentlige leverandør ud fra en forkert anta- samlede omkostninger vil være brugbart til politisk styring og gelse om, at kommunens egne tilbud er billigere. Når eksempelvis et barn eller en ung skal anbringes uden for udvikling. De fleste, nemlig 17 kommuner, svarer hverken eller hjemmet, er det vigtigt, at kommunen på baggrund af en afdæk- på spørgsmålet. Om prisen på de private og selvejende tilbud faktisk er lavere ning af den unges behov, har forskellige tilbud af høj kvalitet at end de kommunale, kan man ikke sige noget om i almindelig- vælge imellem. Så barnet eller den unge får det rigtige match. hed men i en situation, hvor priserne ikke kan sammenlignes, tilsidesættes de private og selvejende tilbud og institutioner på et uoplyst grundlag.

9 16 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 17 Manglende transparens og gennemsigtighed er i høj grad også et spørgsmål om niveauet for og kvaliteten af omsorgen for samfundets udsatte. Tilbudsportalen: krav om prisgennemsigtighed men systematikken mangler i kommunerne Alle tilbud på det specialiserede socialområde - offentlige såvel som private -skal ligge beskrevet på Tilbudsportalen, som i 27 blev lanceret i forbindelse med kommunalreformen. Formålet er bl.a. at bidrage til gennemskuelighed ved valg af tilbud, men også at understøtte tilsynet samt lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører. I følge bekendtgørelsen for portalen skal de direkte såvel som indirekte omkostninger medregnes i den konkrete pris. Dansk Erhverv mener, at Tilbudsportalen er et vigtigt redskab til at sikre transparens i priser og kvalitet, men oplever, at Tilbudsportalen desværre ikke fungerer efter hensigten. Bedre og ensartede standarder for regnskaber på tværs af kommuner er en del af løsningen. Kilde: Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, BEK nr 18 af 19/12/213].

10 fig 2 18 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 19 fig Skatteborgerne får mindre velfærd for pengene Dansk Erhverv anerkender, at en række kommuner arbejder seriøst med 1den fælles udfordring, som manglende gennemsigtighed i priserne på kommunale tilbud udgør. Men skal vi for Produktivitetskommissionen peger konkret på, at samfundet kan opnå 1 procent i produktivitetsforbedringer alene ved alvor sikre gennemsigtighed, forudsætter det fælles tiltag. Ud af 47 kommuner er over halvdelen enige 4 i dette. at udbrede bedste praksis for samarbejdet mellem offentlig og privat. Dansk Erhverv peger derfor på det enkelte krav, at alle driftstilbud både offentlige og ikke-offentlige skal opstille retvisen- Et teknisk problem som uensartet prissætning af velfærdsydelser de og sammenlignelige budgetter og regnskaber, der indeholder kan altså have ret vidtgående konsekvenser for, hvordan vel- alle direkte og indirekte omkostninger på enhedsniveau. færdssamfundet fungerer. Figur : SPØRGSMÅL (N=47) : Er du enig eller uenig i følgende: man bør opstille et sæt fælles regnskabsregler og praksisser for alle kommuner som udspecificerer, hvilke indirekte udgifter, der bør tælles med, når man gør udgifterne til bestemte velfærdstilbud op? Dansk Erhverv foreslår Dansk Erhverv foreslår klare regler for afrapportering og fælles standarder på tværs af kommuner for budgetter og regnskaber. Tabel 2: Forslag til bedre prissætning af velfærdsydelser i Danmark Forslag Klare regler for afrapportering Beskrivelse Klare og ensrettede økonomiske afrapporteringskrav til offentlige institutioner og tilbud, så de offentlige institutioner og tilbud i langt højere grad følger almindelige årsregnskabspraksis. Derved skabes bedre udgiftsstyring og økonomisk gennemsigtighed. fig Standarder for budgetter og regnskaber For at understøtte kommunerne i en proces mod mere gennemsigtige priser på institutions- og tilbudsniveau kan der med fordel centralt udvikles en obligatorisk standard for budgetter og regnskaber for offentlige institutioner på social- og velfærdsområdet. Standarden skal sikre, at alle direkte og indirekte omkostninger faktisk indregnes på institutions/tilbudsniveau. De direkte og indirekte udgifter kan med fordel kopieres fra bekendtgørelse i lovgivning om beregning af kontrolbud. Det vil ikke bare give en mere fair og reel konkurrence mellem alle tilbud uagtet ejerform. Det vil også være et væsentligt styringsredskab på tværs af det offentliges egne institutioner og synliggøre de faktiske priser for at drive et tilbud og klarlægge sammenhæng mellem pris og kvalitet. KILDE: Dansk Erhverv. KILDE: Dansk Erhverv og Selveje Danmark.

11 Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17. virksomheder og 1 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bedre samarbejde, bedre velfærd

Bedre samarbejde, bedre velfærd dansk ERHVERV & SELVEJE DANMARK Bedre samarbejde, bedre velfærd - anbefalinger til et styrket aftalegrundlag 2 Bedre samarbejde, bedre velfærd / anbefalinger fra dansk erhverv & selveje danmark Bedre samarbejde,

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet

Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 44 Offentligt Vejledning om fastsættelse af overhead i forbindelse med betaling vedrørende rekvireret forskning på sundhedsområdet 1. Indledning og

Læs mere

Rundspørge: Kommunernes budgetter for 2011

Rundspørge: Kommunernes budgetter for 2011 Rundspørge: Kommunernes budgetter for 2011 22. september 2010 FOA har bedt Norstat A/S gennemføre en rundspørge blandt kommunernes økonomichefer om forventningerne til budget 2011. Undersøgelsen er afsluttet

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. december 2014 Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud www.pwc.dk Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud December 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 4 3. Afklaring af opgavens omfang (fase 1) 4 3.1. Omfang af udbudte opgaver 5 3.2. Forskelle i

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009 Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen

Læs mere

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014.

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. FOA Kampagne og Analyse Konkurrenceudsættelsesteamet 24. november 2014 Udbudsanalyse 2014 FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. 287 udbud fra i alt 91 kommuner

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn

Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn Social og Integrationsministeriet Att.: Lone Andersen og Bente Brandenborg Holmens Kanal 22 1060 København k 18. februar 2013 Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn Høringsbrevet er modtaget af Dansk

Læs mere

FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016

FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016 FAQ, udbud af opholdssteder, unge-området. Nov. 2016 Målgruppe 1. Spørgsmål: Hvorfor har I lavet en så bred målgruppebeskrivelse? Det medfører, at ingen institution kan opfylde hele målgruppen. 2. Spørgsmål:

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Revision af takstreglerne

Revision af takstreglerne Revision af takstreglerne Temamøde om styringsaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, Aalborg, den 8. april 2014 Oplæg ved Maria Pilegaard, KL s Økonomisk Sekretariat Baggrunden

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Indhold Krav og forventninger til årsregnskabet Revisors opgaver Afdeling Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Økonomisk Konsulent Sine

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.3.1 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Denne vejledning har til hensigt i tilknytning

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende tilbud. [Vælg datoen]

Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende tilbud. [Vælg datoen] Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende [Vælg datoen] 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftalens formål... 3 Baggrund for rammeaftalen... 3 Rammeaftalens parter...

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde og prie aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver, som i Danmark løses både offt, pri og

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Analyse Sagsnr. 241968 Brevid. 1730349 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet 29. august

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Referat tirsdag den 5. november 2013 Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse: Tilsynsreformen...2 05-11-2013 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse

Læs mere

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017 Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn 26. september 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236 2415 Økonomisk konsulent Martin Haargaard marth@holb.dk 7236

Læs mere

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune.

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har af Fredensborg Kommune fået til opgave, at udarbejde

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 14. oktober 2016 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældreserviceindikatorprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere