HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?"

Transkript

1 fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer?

2 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster det offentlige? 3 Hvad koster vores velfærd? Overhead varierer mellem kommunerne 1 Kommunalbestyrelsens grundlag for politiske prioriteringer svækkes 13 Ikke-offentlige aktører udsættes for ulige konkurrence 1 Skatteborgerne får mindre velfærd for pengene 18 Dansk Erhverv foreslår 19 Hvad koster det offentlige? Hver dag modtager danske borgere på forskellig vis støtte og hjælp, som en naturlig del af vores velfærdssamfund. Men spørgsmålet er, om vi altid giver borgeren den bedste velfærd til prisen? Og om vi i Danmark i dag sammenligner pærer med bananer, når en ikke-offentlig leverandør af velfærdsydelser skal opgive en pris i konkurrence med det offentlige? Figur 1: Risiko for divergens mellem oplyst pris og reel pris. Reel omkostning Privat Oplyst pris Offentlig Pris på baggrund af regnskab Udeladte omkostninger Reel, samlet pris for visse offentlige tilbud Private virksomheder, selvejende organisationer og frivillige foreninger leverer i dag en række tjenesteydelser på vegne af eller som supplement til den offentlige velfærdsydelse. De bidrager på forskellig vis med bredde, kvalitet og innovati on til gavn for borgeren. Det gælder indsatsen overfor udsatte børn og unge, hjælp til ældre medborgere i eget hjem eller på plejehjem, løft af ledige tilbage på arbejdsmarkedet og støtte til udsatte voksne. FÅR VI MEST MULIG KVALITET FOR PENGENE? Men hvor private eller selvejende leverandører af velfærdsydelser medregner alle deres udgifter i prisen på eksempelvis et privat opholdssted, så er kommunen ikke underlagt de samme krav om at medtage alle udgifter til en tilsvarende velfærdsydelse. Og hvis kommunalbestyrelsen ikke kender de reelle priser, og dermed vælger et for dyrt tilbud med en for lav kvalitet, så får vi som borgere reelt mindre velfærd for pengene og et kunstigt højt offentligt forbrug. Det er her, at vi siger, at sammenligningen ikke er reel at pærer blandes med bananer. Det indlysende spørgsmål er derfor, om vi får mest mulig kvalitet for pengene, hvis en række ikke-offentlige velfærdsydelser risikeres fravalg på grund af manglende gennemsigtighed. Ikke i de private priser, men i priserne på det offentlige alternativ. KILDE: Dansk Erhverv. Note: Figur angiver ikke eksakte værdier, men er en illustration. Derfor ønsker Dansk Erhverv et klart svar på spørgsmålet: Hvad koster vores offentlige velfærd?

3 4 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv DANSK ERHVERV S ØNSKESEDDEL FOR STØRRE GENNEMSIGTIGHED I DE OFFENTLIGE PRISER: 1. Klare krav for afrapportering på institutionsniveau. 2. Obligatoriske standarder for budgetter og regnskaber standarder, som sikrer, at alle indirekte omkostninger medtages. Hvad koster vores velfærd? I løbet af august 214 har Dansk Erhverv gennemført en rundspørge til kommunernes økonomichefer. Tilbagemeldingerne viser, at mange af kommunernes egne økonomichefer anerkender problemstillingen og selv efterlyser fælles regnskabsregler, som udspecificerer hvilke indirekte udgifter, der bør tælles med, når man gør udgifterne til bestemte velfærdstilbud op. I denne publikation kan du læse mere om, hvad kommunerne selv svarer, når vi spørger dem om prisgennemsigtighed. Tabel 1: Direkte og indirekte udgifter KOMMUNERNE HAR OVERBLIK - MEN IKKE PÅ INSTITUTIONSNIVEAU Kommunerne bruger i dag mere end 3 mia. kroner på det specialiserede socialområde og et endnu større beløb til omsorg og pleje for ældre medborgere. Kommunerne er fra statens side forpligtede til at følge det obligatoriske budget- og regnskabssystem, der omfatter dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og proce- Type Eksempler Direkte udgifter Løn, køb af materialer og tjenesteydelser, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, husleje m.v. I dag løses under hver femte opgave på det sociale område af private virksomheder eller selvejende organisationer. Dansk Erhverv ser derfor et stærkt potentiale for et større offentlig-privat samspil. Indirekte udgifter Lokale- og kontorudgifter, indirekte lønomkostninger, IT-udgifter, udgifter til ledelse, administration m.v., forsikringer, udviklingsomkostninger, beregnede tjenestemandspensioner, beregnede omkostninger til lovpligtige forsikringer, beregnede skadesomkostninger (selvforsikring), forrentning af driftskapital, forrentning og afskrivning af anlægskapital samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen. KILDE: Bekendtgørelse nr. 67 af 24. juni 28 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, 3m, stk. 1.

4 6 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 7 durekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v. ER IKKE-OFFENTLIGE DYRERE? ET EKSEMPEL FRA OK-FONDEN STORE KOMMUNALE FORSKELLE Adspurgt svarer 46 af de 47 kommunale økonomichefer, at indirekte udgifter medtages i regnskaber for det enkelte velfærdstilbud. Langt de fleste (34 ud af 47) svarer overvejende eller helt uenig, når vi spørger om, de indirekte services med- kommunale institutioner i et eller andet omfang anvender tages i regnskaberne for de enkelte institutioner. Mens det derfor overordnet er muligt at få et overblik over ud- OK-fonden er en non-profit organisation, der er leverandør kommunens øvrige forvaltning til en række serviceopgaver, gifterne på de enkelte hovedkonti i de kommunale regnskaber, til landets kommuner inden for plejehjem, socialpsykiatri og herunder HR, kommunikation, kompetenceudvikling eller forholder det sig anderledes med de samlede udgifter for de en- hospice. Fondens administrerende direktør Paul Erik Weide- juridisk bistand. Dansk Erhverv spørger herefter, om disse kelte institutioner. Her mangler ofte de indirekte udgifter. Ud- mann er glad for samarbejdet med kommunerne, men peger gifter, som ligger et andet sted i kommunens regnskaber. på, at gennemsigtighed i prissætningen er et område, der skal arbejdes med. Staten har peget på, hvad man som minimum bør tage med, når man regner den samlede pris ud på en ydelse. I bekendtgørelse med reglerne for afgivelse af kontroludbud opremses henholdsvis direkte og inddirekte omkostninger. De direkte såvel som de indirekte udgifter viser vi i figur 1. Udfordringen er, at de offentlige budget- og regnskabssystemer Et eksempel er en kommune, der i den politiske sagsfremstilling illustrerede en omkostning på 3. kroner til den lovpligtige erhvervsskadeforsikring som OK-Fonden er forpligtet til at betale. Figur 2: SPØRGSMÅL (N=47) : I min kommune medtager man generelt sådanne indirekte services i regnskabet på det enkelte velfærdstilbud (anslået andel i eksempelvis i regnskabet for et plejecenter eller et socialt opholdssted)? 2 2 ikke indeholder en standardiseret opgørelse af pris på aktivitetsniveau (f.eks. døgnpris på et plejehjem), leverance eller en ydelse og at der ofte heller ikke tages højde for indirekte omkostninger til f.eks. IT, andel af stabsfunktioner samt kapitalomkostninger til afskrivning på bygninger og materiel. Andre Dette uden, at kommunen, der er selvforsikret, viser, hvad kommunen selv anvender til dækning af erstatning i arbejdsskadesager. Derved blev den politiske fremstilling, at OK-Fonden var 3. kr steder, eksempelvis dagtilbudsområdet, opererer man med områdeledelse, som igen besværliggør en udregning af den reelle pris på et enkelt tilbud dyrere for den samme opgaveløsning. Adm. dir. Paul Erik Weidemann, OK-Fonden. fig KILDE: Dansk Erhverv.

5 8 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 9 Eksempel: Ringkøbing Skjern kommune Ringkøbing kommune behandler og vedtager samlet budget for i alt 17 kommunaleplejehjem udgifter til løn for personale på selve institutionen samt de direkte omkostninger til forbrugligehold på selve matriklen. Af de indirekte omkostninger er eksempelvis lederløn ikke medtaget. For Dansk Erhverv er det et eksempel på, at et privat eller selvejende plejehjem kommer bagud på point. Allerede før man begynder at sammenligne på eksempelvis kvalitet. Kilde: Bilag til møde i kommunens social- og sundhedsudvalg den 3. april 214. VI SKAL SAMMENLIGNE PÆRER MED PÆRER Direktør Kenn Thomsen i Holbæk kommune fortæller, at når kommunen skal beregne prisen på deres egne ydelser, så medtager de en række overheadomkostninger, som det ikke nødvendigvis er kutyme at medtage i alle kommuner. Det drejer sig om udgifter til pension, barselspuljer, forsikringer, IT, vedligeholdelse og afskrivninger af bygninger. Derudover lægger de 4 procent overhead oveni deres egen pris, som dækker centraladministrationens udgifter. Prisen afspejler dermed i højere grad de reelle udgifter ved at drive offentlige institutioner. Jeg er ikke sikker på, at alle kommuner har det fokus, så de får medregnet alle de overheadomkostninger, der er ved at drive en institution eller et plejecenter, og så ender man med at sammenligne bananer og pærer. Og det betyder jo, at man ikke kan vide, om det er muligt at spare penge ved at lade en privat aktør komme på banen. Direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune.

6 1 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 11 Overhead varierer mellem kommunerne Eksempler fra flere kommuner viser, at budgettet for kommunale plejehjem kun medtager løn-sum for personalet på stedet samt de konkrete omkostninger til drift af selve stedet. Andel af den centrale ledelses løn er ikke altid medtaget, og i andre tilfælde mangler bogholderi, HR, revision, opsparing til vedligeholdelsesopgaver, forsikringer, afskrivninger og/eller udvendig vedligeholdelse. Særligt på det specialiserede socialområde sker en omfattende handel med pladser og tilbud kommunerne imellem og i forhold til private leverandører. KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har opgjort, at 9 procent af kommunernes nettoudgifter på botilbudsområdet til voksne handicappede og sindslidende i 212, gik til køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private aktører 1. Langt størstedelen til køb af pladser i andre kommuner. At også kommunerne handler ydelser og tilbud med hinanden, har aktualiseret et behov hos kommunerne selv for gennemsigtighed i priserne. Netop på det specialiserede socialområde arbejder kommunerne med at medtage de indirekte omkostninger gennem overheadprocenter. Det sker gennem det regionale KKR-samarbejde. Fire ud af fem af de regionale KKR-samarbejder fastsætter således hver på deres måde en overheadtakst 2 Fastsættelsen af overhead inden for et KKR-samarbejde sker gennem forhandling kommunerne imellem. Mellem regionerne varierer procenterne til gengæld meget 3. Dansk Erhverv anerkender, at KKR-samarbejdet her bidrager positivt til at styrke, om ikke gennemsigtighed, så i hvert fald, at priserne på f.eks. Tilbudsportalen rummer nogle af de indirekte omkostninger. Tilbage står, at fastsættelse af overhead varierer mellem kommunerne, og at der er forskel på, hvad der medtages - særligt, når man køber ydelser på tværs af landet. KKR-Samarbejdet Samarbejdet mellem det offentlige og ikke-offentlige aktører reguleres af en udbudsproces, hvor interesserede leverandører byder ind på en defineret opgave. Særligt udbredt på beskæftigelsesområdet og til dels på - ældreområdet. MANGLENDE OVERBLIK ER OGSÅ ET POLITISK PROBLEM Det manglende overblik over de indirekte omkostninger, og dermed hvad en plejehjemsplads eller en anbringelsesplads på et kommunalt døgntilbud reelt koster, er ikke kun en økonomisk udfordring. Det er også et politisk problem og kan i sidste ende have betydning for, hvilken hjælp borgere får fra samfundet. Vælger kommunen en privat eller selvejende leverandør fra på et fejlagtigt økonomisk grundlag, får borgeren måske ikke den bedste indsats og samfundet måske ikke den billigste. For en kommunalbestyrelse betyder det manglende økonomiske overblik, at området ganske enkelt er sværere at styre og prioritere. 1 Botilbud stadig en handelsvare? - Kommunernes køb og salg af botilbudspladser , Kora, August Styring og udvikling af det specialiserede socialområde analyser og afdækning, KKR-hovedstaden, januar Analyse af takstudviklingen og incitamentsstrukturer på det specialiserede socialområde, Finansministeriet, juni 21.

7 12 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Figur 3: Konsekvenser ved mangelfuld information om reelt udgiftsniveau for velfærdsydelser. Kommunalbestyrelsen og den kommunale forvaltning: Får sværere ved at styre økonomien og foretage kvalificerede politiske prioriteringer, da forskellige tilbud reelt ikke kan sammenlignes. MANGELFULD INFORMATION OM REELLE UDGIFTER TIL VELFÆRDSYDELSER. Private virksomheder og selvejende institutioner: Udsættes for ulige konkurrence. fig Kommunalbestyrelsens skal der være et retvisende billede af udgiftsniveauet for kommunens aktiviteter baseret på de faktiske udgifter. Hvis infor- 1 grundlag for politiske 6 mationsgrundlaget for økonomien i de enkelte velfærdsydelser prioriteringer svækkes er mangelfuldt, har den enkelte sagsbehandler ingen chance 2 for at vurdere, hvilket tilbud faktisk er det bedste til prisen. Det Hvis kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at foretage kommunale eller private, eller for den sags skyld et tilbud i en en reel vurdering af sammenhængen mellem pris og kvalitet, anden kommune i en anden KKR-region? Figur 4: SPØRGSMÅL (N=47) : Ville en større viden om de samlede omkostninger på det enkelte institutionsniveau være ønskelig som redskab til politisk styring og udvikling. Her tænkes særligt på velfærdsområder som ældreområdet eller det specialiserede socialområde? Skatteydere: Skatteindtægter bruges ikke bedst muligt. Modtagere og brugere af velfærdsydelser: Risikerer at få ydelser af lavere kvalitet, end det faktisk var muligt fig 3 KILDE: Dansk Erhverv. KILDE: Dansk Erhverv. 2

8 14 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 1 Mangler f.eks. alle relevante udgifter i de kommunale tilbud eller mangler der gennemsigtighed og sammenhæng mellem de opstillede budgetter og de realiserede udgifter, opnår man ikke Nyt socialtilsyn er et vigtigt skridt fremad: Med tilsynsreformen fra 1. januar 214 skal sociale tilbud - kommunale såvel som ikke-offentlige - nu udarbejde årlige Ikke-offentlige aktører udsættes for ulige konkurrence BRUGER AF VELFÆRDSYDELSER RISIKERER EN LAVERE KVALITET et retvisende billede af, hvilke offentlige tilbud, der i forhold til budgetter med forventede direkte- og indirekte omkostninger. På det specialiserede socialeområder er det den kommunale eksempelvis kvalitet og effekt er bedst til prisen. Alt andet lige Prissætningsproblemet rammer i den grad de private og selv- myndighed, der vurderer borgerens behov og på den baggrund udgør derfor en styringsmæssig udfordring for forvaltningen og kommunalbestyrelsen. Det er dog ikke alle kommunernes økonomiansvarlige forvaltningschefer, der anerkender den problemstilling. Dansk Erhverv forventer derfor, at dette vil bidrage positivt til transparens og gennemsigtighed. Som en forudsætning for, at det skal lykkedes, efterlyser Dansk Erhverv dog, at kommunerne i deres regn- ejende leverandører, der jo som alle andre virksomheder er underlagt krav om ganske grundig finansiel afrapportering. De private, selvejende og frivillige aktører er nemlig underlagt revision efter årsregnskabsloven og på flere områder endda også forvaltningsrevision økonomiskkritisk revision, hvor der visiterer til en særlig støtte eller en anden form for ydelse. Pris er, sammen med kvalitet eller eksempelvis geografi, også et sagligt parameter for kommunens valg af tilbud. Manglende transparens og gennemsigtighed er i høj grad også HVAD SIGER KOMMUNERNES ØKONOMICHEFER Dansk Erhverv har spurgt kommunernes økonomichefer, om de vurderer, at en større viden om de samlede omkostninger (på skaber bruger højere og ikke mindst ensartede standarder i forhold til at medtage eksempelvis et tilbuds andele af centrale udgifter i forvaltningen. foretages en vurdering af, om midler er brugt økonomisk mest hensigtsmæssigt. Når disse virksomheder og selvejende institutioner medregner et spørgsmål om niveauet for og kvaliteten af omsorgen for samfundets udsatte. Når en sammenligning af pris således ikke er gennemsigtig, ri- det enkelte institutionsniveau) vil være ønskelig som redskab til alle udgifter, mens kommunens egne institutioner og tilbud sikerer kommunen at fravælge et tilbud fra en ekstern ikke-of- politisk styring og udvikling. Spørgsmålet er stillet til embeds- Kilde: Bekendtgørelse om socialtilsyn, BEK nr 17 af ikke nødvendigvis medregner alle udgifter f.eks. ved at udela- fentlig leverandør. Det kan derfor ikke afvises, at borgeren ikke mænd i forvaltningen og altså ikke til de politisk valgte kom- 19/12/213. de hus-leje eller bogholderi bliver prisen på kommunens egne får det bedste tilbud til prisen. Derfor risikerer modtagere af munalbestyrelsesmedlemmer. Ud af 47 besvarelser erklærer 16 tilbud og institutioner kunstigt lav. Risikoen er, at kommunen velfærdsydelser også en lavere kvalitet. forvaltningschefer sig overvejende enige i, at mere viden om de fravælger den ikke-offentlige leverandør ud fra en forkert anta- samlede omkostninger vil være brugbart til politisk styring og gelse om, at kommunens egne tilbud er billigere. Når eksempelvis et barn eller en ung skal anbringes uden for udvikling. De fleste, nemlig 17 kommuner, svarer hverken eller hjemmet, er det vigtigt, at kommunen på baggrund af en afdæk- på spørgsmålet. Om prisen på de private og selvejende tilbud faktisk er lavere ning af den unges behov, har forskellige tilbud af høj kvalitet at end de kommunale, kan man ikke sige noget om i almindelig- vælge imellem. Så barnet eller den unge får det rigtige match. hed men i en situation, hvor priserne ikke kan sammenlignes, tilsidesættes de private og selvejende tilbud og institutioner på et uoplyst grundlag.

9 16 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 17 Manglende transparens og gennemsigtighed er i høj grad også et spørgsmål om niveauet for og kvaliteten af omsorgen for samfundets udsatte. Tilbudsportalen: krav om prisgennemsigtighed men systematikken mangler i kommunerne Alle tilbud på det specialiserede socialområde - offentlige såvel som private -skal ligge beskrevet på Tilbudsportalen, som i 27 blev lanceret i forbindelse med kommunalreformen. Formålet er bl.a. at bidrage til gennemskuelighed ved valg af tilbud, men også at understøtte tilsynet samt lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører. I følge bekendtgørelsen for portalen skal de direkte såvel som indirekte omkostninger medregnes i den konkrete pris. Dansk Erhverv mener, at Tilbudsportalen er et vigtigt redskab til at sikre transparens i priser og kvalitet, men oplever, at Tilbudsportalen desværre ikke fungerer efter hensigten. Bedre og ensartede standarder for regnskaber på tværs af kommuner er en del af løsningen. Kilde: Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, BEK nr 18 af 19/12/213].

10 fig 2 18 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 19 fig Skatteborgerne får mindre velfærd for pengene Dansk Erhverv anerkender, at en række kommuner arbejder seriøst med 1den fælles udfordring, som manglende gennemsigtighed i priserne på kommunale tilbud udgør. Men skal vi for Produktivitetskommissionen peger konkret på, at samfundet kan opnå 1 procent i produktivitetsforbedringer alene ved alvor sikre gennemsigtighed, forudsætter det fælles tiltag. Ud af 47 kommuner er over halvdelen enige 4 i dette. at udbrede bedste praksis for samarbejdet mellem offentlig og privat. Dansk Erhverv peger derfor på det enkelte krav, at alle driftstilbud både offentlige og ikke-offentlige skal opstille retvisen- Et teknisk problem som uensartet prissætning af velfærdsydelser de og sammenlignelige budgetter og regnskaber, der indeholder kan altså have ret vidtgående konsekvenser for, hvordan vel- alle direkte og indirekte omkostninger på enhedsniveau. færdssamfundet fungerer. Figur : SPØRGSMÅL (N=47) : Er du enig eller uenig i følgende: man bør opstille et sæt fælles regnskabsregler og praksisser for alle kommuner som udspecificerer, hvilke indirekte udgifter, der bør tælles med, når man gør udgifterne til bestemte velfærdstilbud op? Dansk Erhverv foreslår Dansk Erhverv foreslår klare regler for afrapportering og fælles standarder på tværs af kommuner for budgetter og regnskaber. Tabel 2: Forslag til bedre prissætning af velfærdsydelser i Danmark Forslag Klare regler for afrapportering Beskrivelse Klare og ensrettede økonomiske afrapporteringskrav til offentlige institutioner og tilbud, så de offentlige institutioner og tilbud i langt højere grad følger almindelige årsregnskabspraksis. Derved skabes bedre udgiftsstyring og økonomisk gennemsigtighed. fig Standarder for budgetter og regnskaber For at understøtte kommunerne i en proces mod mere gennemsigtige priser på institutions- og tilbudsniveau kan der med fordel centralt udvikles en obligatorisk standard for budgetter og regnskaber for offentlige institutioner på social- og velfærdsområdet. Standarden skal sikre, at alle direkte og indirekte omkostninger faktisk indregnes på institutions/tilbudsniveau. De direkte og indirekte udgifter kan med fordel kopieres fra bekendtgørelse i lovgivning om beregning af kontrolbud. Det vil ikke bare give en mere fair og reel konkurrence mellem alle tilbud uagtet ejerform. Det vil også være et væsentligt styringsredskab på tværs af det offentliges egne institutioner og synliggøre de faktiske priser for at drive et tilbud og klarlægge sammenhæng mellem pris og kvalitet. KILDE: Dansk Erhverv. KILDE: Dansk Erhverv og Selveje Danmark.

11 Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17. virksomheder og 1 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere