Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)"

Transkript

1 Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014

2 INDHOLD 1 INDLEDNING NATIONAL KONTROL FORVALTENDE MYNDIGHED, PROGRAMSEKRETARIATET OG ANDRE DELE AF DEN GENNEMFØRENDE ORGANISATION PROJEKTGENNEMFØRELSE ANSVARSFORDELING I PROJEKTET ØKONOMISTYRING OG LØBENDE REGNSKAB STATUSRAPPORT/SLUTRAPPORT PROJEKTETS SIDSTE TRE MÅNEDER Udgifter i projektets slutrapporteringsperiode (slutrekvisition) Håndtering af udgifter til slutrevision, danske partnere UDBETALINGSANMODNING PROJEKTSTART GRUNDLAG FOR NATIONAL KONTROL GRUNDLAG, DER SKAL SENDES TIL NATIONAL KONTROLLANT SÅDAN REGISTRERES UDGIFTER I PROGRAMMETS SKEMA FOR AOU Anmodning om udbetaling i Norge Anmodning om udbetaling i Danmark Anmodning om udbetaling i Sverige Konsolidering af projektets udgifter Sådan indsendes anmodning om udbetaling Afvigelser i forhold til godkendt budget Klage over afgørelse om udbetaling Fejlagtig udbetaling STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER PERSONALE Timeregnskab Registrering af tid uden for normal arbejdstid - overtid Beregning af lønudgifter Regnskabsmæssig adskillelse af løn Andet om løn EKSTERNE TJENESTEYDELSER OVERHEAD/INDIREKTE LOKALEUDGIFTER (OH) REJSER MØDER OG KONFERENCER INFORMATION OG TRYKSAGER INVESTERINGER ØVRIGE UDGIFTER INDTÆGTER IKKE-STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL KØB INDEN FOR STØTTEMODTAGENDE ORGANISATION SAMMENFALDENDE INTERESSER MELLEM KØBER OG SÆLGER MOMS FÆLLES UDGIFTER - SHARED COST BETALINGSDATO VEKSELKURS VIDERE- OG EFTERUDDANNELSE OFFENTLIGE INDKØB AFSTEMNING MELLEM EGET ØKONOMISYSTEM (HOVEDBOG) OG ANSÖKAN OM UTBETALNING (36)

3 6.10 REPRÆSENTATION KONTAKTOPLYSNINGER TIL NATIONALE KONTROLLANTER (36)

4 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at fungere som støtte i forbindelse med anmodning om udbetaling og for at gøre det lettere for projektpartnerne at levere fyldestgørende materiale til den nationale kontrol. Vejledningen henvender sig primært til projektledere og økonomiske medarbejdere hos projektpartnere i Danmark, Norge og Sverige i programmet Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak. Yderligere information om økonomisk forvaltning og gennemførelsen af projektet, inklusive gældende regler samt projekthåndbog, findes på programmets webside Her finder du også de relevante EU-forordninger og nationale regler, som er gældende for Interreg-programmet og for den økonomiske forvaltning af Interreg. Vejledningens indhold vil løbende blive opdateret, og det er derfor vigtigt med regelmæssige mellemrum at hente den nyeste version på programmets webside. Der kan forekomme ændrede bestemmelser og nye problemstillinger. 1.1 National kontrol National kontrol, også kaldet for FLC (First Level Control) er defineret i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr således: "Med henblik på godkendelsen af udgifter etablerer hver medlemsstat et kontrolsystem, som gør det muligt at kontrollere, at medfinansierede varer og ydelser er leveret, at de udgifter, der er opgivet for operationer eller dele af operationer, som er gennemført på dens territorium, er korrekte, og at sådanne udgifter og tilhørende operationer er i overensstemmelse med Fællesskabets og denationale regler. Med henblik herpå udpeger medlemsstaten de tilsynsførende,der er ansvarlige for at kontrollere, at de udgifter, der er opgivet af de enkelte støttemodtagere, der deltager i operationer, er lovlige og korrekte." Den nationale kontrol består af dels en administrativ kontrol (skrivebordskontrol), der udføres for alle projektpartnere ved hver regnskabsaflæggelse, og dels kontrol på stedet. Kontrol på stedet foretages hos et udsnit af programmets projektpartnere ud fra en udvælgelsesmodel, der bestemmes af de nationale kontrollanter i hvert land. Formålet er at kontrollere aktiviteter, leverede produkter, tjenesteydelser og investeringer, at oplysningspligten overholdes samt at undersøge om regnskabsdokumentationen er korrekt. Kontrolbesøgene har også til hensigt at være en læringsproces for alle involverede parter, hvor de indhøstede erfaringer deles og er med til at fremme programmets gennemførelse. I Danmark har de danske regioner, der er involveret i programmet, indgået aftale med det private revisionsfirma Deloitte, som har fået til opgave at udføre den nationale kontrol af danske projektpartnere. Projektets danske projektpartnere betaler for den revision af danske projektpartnere, der udføres af Deloitte, i overensstemmelse med en prisliste, som er tilgængelig på programmets webside. I Norge er det den forvaltende organisation (Østfold Fylkeskommune), der udfører den nationale kontrol af de norske støttemodtagere. I forbindelse med projekternes afsluttende regnskabsaflæggelse foretages også en kontrol ved den revisor, som den norske Projekteier normalt anvender. 1 (36)

5 I Sverige har den statslige myndighed Tillväxtverket fået til opgave at gennemgå de svenske projektpartneres udgifter. Kontrollen er gratis for projektpartnerne. Kontaktoplysningerne for de respektive landes nationale kontrollanter findes under punkt Forvaltende myndighed, Programsekretariatet og andre dele af den gennemførende organisation Ud over programmets nationale kontrollanter (Deloitte, Østfold Fylkeskommune, Tillväxtverket) har forvaltende myndighed (med flere instanser) samt andre myndigheder ret til at kontrollere projekternes regnskaber. Programsekretariatet i Kungsbacka, Sverige og København har en rådgivende rolle og følger op på projektets gennemførelse. Spørgsmål vedrørende national kontrol, projektændringer og aktiviteter finder som regel i første omgang sted i dialog med programsekretariatet. Programsekretariatet modtager udbetalingsanmodning fra Lead Partner, når den nationale kontrol er klar. Sekretariatet kontrollerer, at anmodningen er fuldstændig, at projektet gennemføres i henhold til tilsagnet og sender derefter anmodningen videre til den forvaltende myndighed for udbetaling. Se programmets webside for kontaktoplysninger for programsekretariatet. Forvaltningsmyndigheden (Tillväxtverkets programkontor i Malmø) træffer afgørelse om udbetaling på grundlag af de nationale nationale kontrollanters kontrol/revision. Forvaltende myndighed er en del af Tillväxtverket under enheden EU-program. Norsk forvaltende organisation Østfold fylkeskommune har ansvar for den norske del af programmet og administrerer udbetaling af norske IR-midler, på baggrund af de nationale kontrollanters kontrol/revision. Norsk forvaltende organisation er desuden ansvarlig for at orientere om forbruget af de norske IR-midler til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i Norge. Attesteringsmyndighedens (Tillväxtverket, Stockholm) primære opgave er at oprette og attestere udgiftserklæringer (opgørelse over den støtte, der er blevet udbetalt fra programmet i løbet af en periode) til kommissionen. Revisionsmyndighedens (Ekonomistyrningsverket, Stockholm) primære opgave er at sikre, at programmets forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt. Revisionsmyndigheden er ansvarlig for overvågningen af programmets nationale kontrol og udfører et antal direkte kontroller (stikprøver) af programmets projekter i Sverige. Tilsvarende kontroller udføres af Erhvervsstyrelsen i Danmark. Kommissionen og Revisionsretten har også ret til at gennemgå projektgennemførelsen og gennemgå regnskaber og andre dokumenter direkte hos projektpartnerne. 5 (36)

6 2 Projektgennemførelse 2.1 Ansvarsfordeling i projektet For at lette projektgennemførelsen og anmodningen om udbetaling skal ansvarsfordelingen være tydelig for alle ved projektets begyndelse. Typisk findes følgende roller i et projekt: Lead Partner har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Lead Partner har bl.a. ansvaret for, at der findes en partnerskabsaftale ved første anmodning om udbetaling, at alle partnernes udgifter er projektrelevante, at de af projektpartnerne rapporterede udgifter er blevet godkendt af de nationale kontrollanter, samt at udbetalt støtte overføres til de deltagende projektpartnere. Koordinerende Partner koordinerer kontakten med de nationale kontrollanter i det land, Danmark eller Sverige, hvor Lead Partneren ikke har hjemsted. Hvilke andre opgaver den koordinerende partner har, afhænger af, hvad der er aftalt med Lead Partner. Det kan for eksempel være kvalitetskontrol af indsendt regnskabsmateriale fra øvrige partnere i deres eget land. Andre projektpartnere er de øvrige projektpartnere, der har udgifter i projektet ud over Lead Partner og Koordinerende Partner. Norsk projektejer/prosjekteier er formelt ansvarlig for den norske del af projektet. Norsk prosjekteier sammenstiller norske udgifter til den norske forvaltningsorganisation og er projektpartner af norske IR-midler. Underpartnere i Norge kan deltage i projektet og indgå med medfinansiering, men kan ikke registrere og betale udgifter. 2.2 Økonomistyring og løbende regnskab Hver projektpartner skal have procedurer til kontrol, økonomistyring og løbende bogføring af projektets transaktioner, så disse kan leve op til de krav, der stilles af programmet, EU-retten og de nationale regler. Hver projektpartner er ansvarlig for eventuelle urigtigheder i de bogførte udgifter. Det er i den enkelte projektpartners interesse at sikre, at procedurerne er på plads, da udgifter, der ikke opfylder kravene, risikerer at blive afvist af den nationale kontrol. Gode procedurer betyder, at der bruges mindre tid på administration og regnskab. Vær opmærksom på at: Der skal være dokumentation for, at udgifterne er projektrelaterede, dvs. stemmer overens med tilsagnet (eller stemmer overens med de budgetterede udgifter i budgettet). Alle udgifter, inklusive personaleudgifter (se afsnit om bogføring af løn hos danske modtagere) og indtægter, som registreres i anmodning om udbetaling, skal være at finde i projektpartnerens økonomisystem samt være bogført på en projektspecifik konto (regnskabsmæssig adskillelse). Det skal være muligt at få en rapport fra projektpartnerens økonomisystem, som kun indeholder udgifter, der tilhører projektet. Udgifterne, der anføres i anmodningen om udbetaling, skal afstemmes med de tilsvarende udgifter, der er bogført i projektpartnerens økonomisystem (afstemning mod eget økonomisystem). Hvis beløbene i projektpartners hovedbog og anmodningen om udbetaling ikke stemmer, skal differencen forklares skriftligt med henvisning til underliggende bilag, som skal være til 6 (36)

7 rådighed og arkiveres sammen med afstemningerne i henhold til programmets regler for arkivering. Se eksempel på afstemning under 6.9. For hver udgift registreret i AOU skal der findes underliggende bilag i form af faktura, lønspecifikation og tidsregnskab, der begrunder udgiften, og som til enhver tid også dokumenterer relevans for projektet. De underliggende bilag skal arkiveres og forsynes med løbenummer. Løbenummeret skal modsvare det løbenummer, der skrives i kolonnen Bilagsnr i AOU-filen Betalingsdokumentation i form af bankkontoudtog skal vise, at udgifterne er betalt senest ved udgangen af den periode, hvori de er registreret i AOU. I Norge er det bogføringsdatoen som anvendes, for at vise at udgifterne tilhører den periode, hvori de er registreret i AOU. Bogføringsdatoen dokumenteres ved udskrift fra hovedbogen. Tidsfristerne, der angives i tilsagnet for indlevering af udbetalingsanmodningen til programsekretariatet, skal følges. Der skal løbende følges op på resultater og budgetter, og eventuelle afvigelser skal forklares i statusrapporten, der fremsendes i forbindelse med udbetalingsanmodningen. I projektarkivet skal der opbevares en beskrivelse af fordelingsnøgler og fordelingsgrundlag benyttet ved beregning af overhead-udgifter, der opfylder programmets krav. 2.3 Statusrapport/slutrapport En statusrapport/slutrapport, underskrevet af den projektansvarlige, er et obligatorisk bilag til udbetalingsanmodningen. Rapporten skal sendes til den nationale kontrollant sammen med AOU og samtidig til programsekretariatet. Der findes en skabelon for statusrapporten/slutrapporten på programmets webside. I projektets sidste periode (den afsluttende AOU) indsendes både en statusrapport for den sidste 6-måneders periode samt en slutrapport for hele projektet. 2.4 Projektets sidste tre måneder Projekterne har tre måneder ekstra til rådighed til den endelige rapportering af projektet, hvilket indebærer, at en konsolideret udbetalingsanmodning med status- og slutrapport, bilag og revisionsberetning skal være programsekretariatet i hænde senest 3 måneder efter projektets slutdato Udgifter i projektets slutrapporteringsperiode (slutrekvisition) Den AOU der fremsendes til sekretariatet må kun indeholde udgifter, der er godkendt af national kontrol og skal ligge indenfor projektets totale budget. Eneste undtagelser er slutfaktura fra Deloitte, som lægges ind manuelt i den konsoliderede (DK/SE) slut AOU samt eventuelle udgifter, som pojektet har fået underkendt af national kontrol, og som Lead Partner har til hensigt at klage over (se kap ). Aktiviteterne i projektet kan fortsætte frem til den slutdato, der fremgår af tilsagnet, herefter har projektet 3 måneder til rådighed til at skrive status- og slutrapport, udarbejde slutrekvisition, revision samt betale eventuelle udgifter, som er opstået i projektperioden, men endnu ikke betalt. Udgifter i løbet af projektets slutrapporteringsmåneder (dvs. de 3 måneder efter projektets slutdato) skal vedrøre afslutning, rapportskrivning, bogføring og revision. Udgifter der er afholdt frem til slutdato, men ikke betalt på denne dato skal være betalt senest ved udgangen af 3 månedersperioden for at kunne medtages i projektets sidste AOU. Der kan i realiteten kun medtages nye udgifter i den første måned af slutrapporteringsperioden, da resten af tiden går til national kontrol samt udarbejdelse af AOU. 7 (36)

8 De tre måneder til slutrapporteringen skal ikke udgøre en særskilt periode i AOU-filen, men skal slås sammen med den sidste regnskabsperiode, så den afsluttende periode bliver en længere periode Håndtering af udgifter til slutrevision, danske partnere Udgifter til slutrevision af danske udgifter er støtteberettigede, men indgår ikke i det sidst reviderede udgiftsgrundlag, da Deloitte først sender fakturaen efter, at revisionen er afsluttet. Udgifterne til slutrevisionen lægges ind i transaktionslisten, og fakturaen vedlægges det konsoliderede slutregnskab, når dette sendes til sekretariatet. Det er således sekretariatet, der godkender slutfaktura for dansk revision. Vedlæg gerne en kort forklaring af størrelse og håndtering af udgiften ved slutrevisionen. 8 (36)

9 3 Udbetalingsanmodning Nedenfor beskrives kort nogle af de vigtige elementer ved registrering i AOU, udarbejdelse, og anmodning om støtte til afholdte projektudgifter. Processen er også beskrevet i et flowskema samt i projekthåndbogen (findes på programmets webside). 3.1 Projektstart Når projektet har fået bevilget støtte fra programmet, skal Lead Partner sikre, at alle projektets partnere får adgang til alle oplysninger, som er relevante for gennemførelsen: tilsagnet, som er baseret på projektansøgningen, med beskrivelser af projektets aktiviteter særlige vilkår, der fremgår af tilsagnet generelle vilkår, som blandt andet angiver, hvad der er gældende for projektets gennemførelse, udbetaling af støtte og regnskab bestemmelser fra Sverige, Danmark, Norge og EU projekthåndbogen, der tydeliggør de bestemmelser, der gælder for programmet Vejledning om national kontrol og anmodning om udbetaling (FLC Guide) tidsregistreringsskema (skema til registrering af arbejdstid) Excel-filen Ansökan om utbetalning programmets webside, som opdateres løbende med ny information Derudover skal projektet udarbejde følgende dokumenter: partnerskabsaftale som bl.a kan indeholde aftale mellem Lead Partner og Koordinerende partner om ansvars- og arbejdsfordeling (underskrevet af samtlige projektpartnere) kommunikationsplan 3.2 Grundlag for national kontrol For at mindske behandlingstiden i forbindelse med kontrol og revision er det afgørende, at projektorganisationens arbejde er struktureret og koordineret. Manglende procedurer inden for økonomistyring og regnskabsaflæggelse er den hyppigste årsag til, at den nationale kontrol tager lang tid. Et almindeligt forekommende problem er, at det materiale, der sendes til de nationale kontrollanter, ikke er fuldstændigt, eller at projektpartnerne bruger lang tid på at levere det efterspurgte under revisionen. Det indsendte materiale skal være struktureret og komplet, så behandlingstiden ikke tager unødig lang tid. Nedenfor er en liste over den dokumentation, der altid skal være umiddelbart tilgængelig for de nationale kontrollanter, når revisionen påbegyndes. Excel-filen "Ansökan om Utbetalning". En udskrift fra projektpartners eget økonomisystem (finansbokholderi). Udskriften skal vise at projektudgifter og indtægter er bogført på særskilte konti eller i en særlig dimension. Udskriften skal give mulighed for at der kan redegøres for projektets økonomiske drift. For danske projektpartnere er det ikke et krav, at løn bogføres på en unik kode/særskilt projektkonto, mens dette er et krav for svenske støttemodtagere. Afstemning (se 6.9) som viser eventuelle differencer mellem bogføringen i eget økonomisystem (hovedbogen) og de afholdte udgifter, der er registreret i AOU. 9 (36)

10 Alle fakturaer eller andre bilag, der dokumenterer de afholdte udgifter i perioden. Bevis for betaling fra banken. Godkendte tidsregnskaber (i original for svenske projektpartnere) for de personer, der arbejder på deltid i projektet. Frågeformular (for svenske projektpartnere ved første ansøgning om udbetaling). Erklæring på forretningsgange Intyg projektredovisning (svenske projektpartnere ved hver ansøgning om udbetaling) For personer, der arbejder fuld tid i projektet, skal der findes en ansættelseskontrakt eller tillæg dertil. Denne skal indeholde en beskrivelse af de pågældende personers arbejdsopgaver i projektet, perioden for ansættelsen samt løn til de pågældende medarbejdere. Lønomkostninger kan først medtages i anmodning om udbetaling fra den dato, hvor aftalen eller tillægget er underskrevet (jf. den danske bekendtgørelse, , stk. 2) 1. Beregning af timeløn i henhold til programmets anvisninger samt lønseddel, ansættelseskontrakt mv., der ligger til grund for beregningen. Organisationens indkøbspolitik. Projektansøgning, inklusive bilag. Tilsagn om støtte (beslutsbrevet). Partnerskabsaftale. Budget (seneste godkendte fra forvaltningsmyndigheden). Status- eller slutrapport. Beregningsmetoder for indirekte udgifter (overhead) og lokaleudgifter. Dokumentation for udvist økonomisk sparsommelighed herunder indhentelse af alternative tilbud, jf afsnit 4.2. Dokumentation for rejser og repræsentation, f.eks. deltagerlister, formål, invitationer, programmer og billetter. Fakturaer og anden dokumentation opbevares af den organisation, hvor udgifterne registreres og betales, og skal være tilgængelig for de nationale kontrollanter. For svenske projektpartnere gælder dog, at projektets tidsregnskaber skal sendes med de originale underskrifter (og opbevares i kopi hos den projektpartner, hvor arbejdet udføres). Arkivering Alle dokumenter og oplysninger vedrørende projektet skal være tilgængelige for kontrol i læselig stand. Dokumenter og oplysninger, inklusive regnskabsoplysninger, skal være tilgængelige i original eller i form af attesterede kopier på almindeligt anerkendte datamedier til og med den 31. december Nationale regnskabsbestemmelser må ikke tilsidesættes. For at undgå merarbejde anbefales det, at kopier af projektdokumentationen gemmes i et særskilt arkiv hos hver enkelt partner eller samlet hos den koordinerende partner. Det er ofte teknisk vanskeligt at genskabe dokumentation, der viser, at udgifterne er betalt. Støttemodtagende organisationer skal med baggrund i dette sikre, at kravet om dokumentation frem til 31. december 2020 overholdes. 3.3 Grundlag, der skal sendes til national kontrollant I forbindelse med revision har de nationale kontrollanter i de enkelte lande forskellige procedurer for, hvad der skal indsendes sammen med AOU, og hvordan dette skal sendes ind. 1 Dette gælder kun danske projektpartnere. 10 (36)

11 I Danmark skal koordinerende partner indsende Excel-filen AOU i elektronisk form, dvs. der indsendes én fil pr. dansk partner, kopi af den enkelte projektpartners afstemning mellem eget regnskabssystem og AOU (incl. bagvedliggende dokumentation) og statusrapport. Derudover skal der ikke i første omgang medsendes anden dokumentation, før Deloitte kontakter den enkelte projektpartner og anmoder om dokumentationen på stikprøvebasis. I Sverige skal den koordinerende partner vedlægge alle udgiftsbilag for alle partnere (se punkt 3.2) som supplement til den konsoliderede Excel-fil AOU for alle svenske partnere samt kopi af den enkelte projektpartners afstemning mellem eget regnskabssystem (finansbogholderi) og AOU. Excel-filen sendes elektronisk. Den øvrige dokumentation sendes med post. I Norge skal den norske prosjekteier indsende AOU med post til norsk forvaltende organisation, sammen med kopier af samtlige bilag som dokumenterer udgifterne i AOU. Desuden skal en elektronisk version af excelfilen AOU indsendes (uden bilag). 3.4 Sådan registreres udgifter i programmets skema for AOU Lead Partner eller koordinerende partner i Danmark og Sverige er ansvarlig for at de øvrige partnere sørger for at opgøre deres udgifter. Derefter indsamles filerne hos Lead Partner eller Koordinerende og indsendes samlet til national kontrol. I Norge er det norsk prosjekteier som opgør og bogfører alle udgifterne i projektet og sender AOU til national kontrollant i Norge. Udbetaling af støtte foretages retroaktivt, forudsat at udgifterne er bogført, betalt og godkendt af den nationale kontrol. Udbetaling af støtte foretages til Lead Partner i EUR, selvom udgifterne er påløbet i DKK/SEK. I Norge sker udbetalingen til norsk prosjekteier i norske kroner (NOK). Bemærk, at kursdifferencer, der skyldes, at budgettet er udarbejdet i EUR, ikke er en støtteberettiget udgift. For at registrere udgifter og ansøge om udbetaling skal programmets skema for udbetalingsanmodning benyttes; skemaet findes på programmets webside. Skemaet er en Excel-fil, der består af et antal ark, hvor det første ark indeholder instruktioner til, hvordan skemaet anvendes. Udgifter registreres og revideres pr. land. Nedenfor er en beskrivelse af de trin, der indgår i arbejdet med AOU og revisionen af udgifter i henholdsvis Norge, Danmark og Sverige Anmodning om udbetaling i Norge I Norge består en anmodning om udbetaling normalt af følgende trin: 1. Norsk prosjekteier udfylder grunddata (budget) i excelfilen AOU i fanebladet med navnet SETUP for alle underpartnere. 2. Da alle projektudgifter skal være bogført hos norsk prosjekteier, må alle underpartnere viderefakturere evt. udgifter til den norske prosjekteier, med undtagelse af udgifter til eget personale. Når den norske prosjekteier modtager dokumentation for udgifter fra underpartnere foretages en kvalitetskontrol af bilagene, før de bogføres i norsk prosjekteiers økonomisystem. Når alle udgifter for perioden er bogførte skal de registreres i excelfilen i transaktionslisten (separat ark). Norsk prosjekteier sender derefter AOU i elektronisk form til norsk forvaltende organisation. En underskrevet AOU med alle bilag (hovedbok, kopi av fakturaer mm.) og en fælles statusrapport for projektet sendes med post til norsk forvaltende organisation (se kontaktoplysninger i kapitel 7). Vær opmærksom på at rettelser/korrektion af udgifter fra tidligere perioder foretages i indeværende periode. Der må ikke rettes i tidligere perioder, som 11 (36)

12 allerede er godkendt af national kontrol. Dette gælder også tilkomne udgifter som ikke har været inkluderet i tidligere perioder. 3. National kontrol starter revisionen af AOU og har udelukkende kontakt til norsk prosjekteier, hvis der skulle opstå behov for yderligere information/supplerende dokumentation af udgifterne i AOU. 4. Når revisionen er færdig, skal den nationale kontrol udfylde checkliste med resultatet af revisionen samt udfærdige et udbetalingstilsagn. 5. Der sendes et brev til den norske prosjekteier, og IR-midler udbetales i henhold til udbetalingstilsagnet. På kan der downloades et flowskema, som beskriver processen endnu mere detaljeret Anmodning om udbetaling i Danmark I Danmark består en anmodning om udbetaling normalt af følgende trin: 1. Lead Partner for projektet udfylder grunddata i excelfilen AOU i fanebladet med navnet SETUP og sender det til projektets øvrige partnere. De oplysninger, der anføres i SETUP, benyttes i resten af filen, og nøjagtig de samme oplysninger skal derfor findes i filen for hver enkelt partner i konsolideringen af projektregnskabet, dog bortset fra kontoplan i eget økonomisystem. Hver partner har således sin egen version af Excelfilen/AOU med grunddata, der er fælles for projektet. 2. Alle partnere registrerer udgifter for regnskabsperioden i deres egen anmodning om udbetaling (Excelfilen AOU) og sender det til Lead Partner/koordinerende partner, der (afhængigt af indgåede aftaler i partnerskabet) udfører en vis kvalitetskontrol af AOU, før materialet sendes videre til Deloitte. Bemærk, at der sendes én excelfil for hver dansk projektpartner i elektronisk form til Deloitte. Der skal desuden sendes en fælles statusrapport for projektet til den nationale kontrollant sammen med excelfilen og hver enkelt projektpartners afstemning mellem eget regnskabssystem og excelfilen AOU. Statusrapporten skal samtidig sendes til programsekretariatet. Deloitte vil derefter kontakte hver enkelt partner individuelt og på stikprøvebasis bede om yderligere dokumentation. Vær opmærksom på at rettelser/korrektion af udgifter fra tidligere perioder foretages i indeværende periode. Der må ikke rettes i tidligere perioder, som allerede er godkendt af national kontrol. Dette gælder også tilkomne udgifter som ikke har været inkluderet i tidligere perioder. 3. Deloitte indleder derefter revisionen og kontakter de enkelte projektpartnere med henblik på verifikation af den relevante periodes udgifter gennem stikprøver, supplerende dokumentation og oplysninger. Sideløbende med revisionen af udgifterne gennemfører Deloitte også en undersøgelse af partnernes administrative systemer (forretningsgange) og økonomistyring. 4. Når Deloitte har afsluttet revisionen af en projektpartner, udarbejdes en regnskabserklæring om udført revision, som sendes til projektpartner. Regnskabserklæringen godkendes gennem partnernes underskrift og returneres til Deloitte sammen med den underskrevne version af arket Regnskab fra Excelfilen AOU. Derefter udarbejder Deloitte en protokol samt en revisorerklæring til hver enkelt partner, hvorefter revisionen af den enkelte partner er afsluttet. For dansk Lead Partner/Koordinerende partner vil afslutningen af revisionen afvente revisionen af konsolideringen for den danske del af projektet. Når revisionen af Lead Partner/koordinerende partners egne 12 (36)

13 udgifter er afsluttet, vil Lead Partner/koordinerende partner blive informeret om, at revisionen er afsluttet. Udarbejdelse af regnskabserklæring, revisorerklæring og protokol vil for Lead Partner/koordinerende partner ske samtidig for såvel partnerregnskabet som for det konsoliderede danske regnskab (se punkt 6) 5. Den enkelte partner sender nu Excel-filen "AOU" med godkendte udgifter elektronisk til Lead Partner eller koordinerende partner. Samtidig sendes også protokol og revisorerklæring samt ved første revision et bevis for godkendte forretningsgange til Lead Partner/koordinerende partner. 6. Lead Partner/koordinerende partner konsoliderer regnskaberne til én fil for alle udgifter fra danske partnere, hvilket giver et samlet billede af de danske udgifter i den pågældende periode. Filen sendes til Deloitte, som derefter udfører revision af det konsoliderede projektregnskab. Når revisionen af det konsoliderede regnskab er afsluttet, udarbejdes en regnskabserklæring, der sendes til Lead Partner/koordinerende partner. Regnskabserklæringen godkendes ved Lead Partner/koordinerende partners underskrift og returneres til Deloitte sammen med en underskrevet version af arket Regnskab fra Excel filen AOU. Herefter fremsendes revisorerklæring for det konsoliderede danske regnskab, revisorerklæring for LP/koordinerende partner samt protokol for Lead Partner/koordinerende partner. 7. Nu er den nationale kontrol færdig, og der foretages en konsolidering af svenske og danske udgifter (se under "Konsolidering af projektudgifter"). På kan der downloades et flowskema, som beskriver processen endnu mere detaljeret Anmodning om udbetaling i Sverige I Sverige består en anmodning om udbetaling normalt af følgende trin: 1. Lead Partner for projektet udfylder grunddata i Excelfilen AOU i arket med navnet SETUP og sender det til projektets øvrige partnere. Hver partner har således sin egen version af Excelfilen AOU med grunddata, der er fælles for projektet. 2. Alle partnere registrerer udgifter for hver relevant regnskabsperiode i deres eget Excelfil AOU og sender det sammen med "intyg projektredovisning - stödmottagare" (bevis for projektregnskab - projektpartner) til Lead Partner/koordinerende parter, der eventuelt (afhængigt af indgåede aftaler i partnerskabet) udfører en vis kvalitetskontrol, før regnskabet konsolideres og sendes videre til den nationale kontrollant. I forbindelse med første anmodning om udbetaling skal også dokumentet Frågeformulär för svenska projektpartners for samtlige svenske partnere sendes til den nationale kontrollant. Bemærk, at excelfilen sendes via som en konsolideret Excelfil "AOU" med regnskaber for alle projektpartnere til Tillväxtverket. I Sverige skal alle bilag og anden dokumentation (se 3.2 ovenfor) for den økonomiske kontrol sendes til Tillväxtverket pr. post (ikke ). Desuden skal der sendes en fælles statusrapport for projektet til den nationale kontrollant sammen med excelfilen. Statusrapporten skal samtidig sendes til programsekretariatet. Vær opmærksom på at rettelser/korrektion af udgifter fra tidligere perioder foretages i indeværende periode. Der må ikke rettes i tidligere perioder, som allerede er godkendt af national kontrol. Dette gælder også tilkomne udgifter som ikke har været inkluderet i tidligere perioder. 13 (36)

14 3. Tillväxtverket påbegynder derefter kontrollen og har kun kontakt med Lead Partner/koordinerende partner vedrørende uddybende dokumentation og oplysninger om udgifter for alle svenske projektpartnere. 4. Når kontrollen er færdig og den konsoliderede fil med anmodning om udbetaling kun indeholder reviderede og støtteberettigede udgifter, udarbejder Tillväxtverket en Erklæring på udført revision (Intyg nationell granskning) pr. partner. 5. Nu er den nationale gennemgang færdig, og der foretages en konsolidering af svenske og danske udgifter (se under "Konsolidering af projektudgifter ). På kan der downloades et flowskema, som beskriver processen endnu mere detaljeret Konsolidering af projektets udgifter 1. Lead Partner (svensk eller dansk) konsoliderer regnskaberne i en enkelt excelfil for Danmark og Sverige. Bemærk, at selvom projektets udgifter og aktiviteter er opdelt efter land og partner, skal projektlederen udarbejde en fælles statusrapport/slutrapport. Den AOU der fremsendes til sekretariatet må kun indeholde udgifter, der er godkendt af national kontrol og skal ligge indenfor projektets totale budget. Eneste undtagelser er slutfaktura fra Deloitte, som lægges ind manuelt i den konsoliderede (DK/SE) slut AOU samt eventuelle udgifter, som projektet har fået underkendt af national kontrol, og som Lead Partner har til hensigt at klage over. Følgende dokumenter sendes derefter til programsekretariatet": den konsoliderede Excel-fil "AOU"(elektronisk), alle erklæringer fra de nationale kontrollanter, arket "Ansökan om utbetalning" (i Excel-filen "anmodning om udbetaling") underskrives og sendes pr. post, en underskrevet statusrapport pr. post og elektronisk i Word-format samt eventuelle tryksager eller rapporter. I forbindelse med projektets første anmodning om udbetaling indsendes en partnerskabsaftale, underskrevet af alle partnere, og en kommunikationsplan. 2. Efter behandling og eventuelle rettelser i programsekretariatet sendes anmodningen om udbetaling til forvaltende myndighed til udbetaling Sådan indsendes anmodning om udbetaling Anmodning om udbetaling sendes til det programsekretariat, der har behandlet den oprindelige ansøgning om støtte. Anmodning om udbetaling sendes til: Interreg IV A Øresund/Kattegat/Skagerrak Øresundssekretariatet Nørregade 7B, 3 sal DK-1165 København K Danmark Interreg IV A Øresund/Kattegat/Skagerrak Kattegat/Skagerrak-sekretariatet Box SE Kungsbacka Sverige Norsk prosjekteier sender AOU til Østfold fylkeskommune (se kontaktinformation i kapitel 7) med kopi til sekretariatet (se ovenfor) Afvigelser i forhold til godkendt budget Udgifter som overstiger projektets totale budget er ikke støtteberettigende, og må således ikke inkluderes i den konsoliderede (DK/SE) anmodning om udbetalning som indsendes til sekretariatet. 14 (36)

15 Afvigelser i forhold til budget på enkelte budgetlinjer, som overstiger 10% skal godkendes af Forvaltende Myndighed (DK/SE). For afvigelse af mindre betydning udfærdigges intet separat beslut om budgetændring. Ved udbetalingsbesluttet vil det explicit fremgå, at det ændrede projektbudget er godkendt af Forvaltende Myndighed. Afvigelser mod budget er af mindre betydning når forudsætningerne for projektets gennemførelse ikke påvirkes i relationtil tilsagnet (beslut). Sekretariatet afgør om en afvigelse i forhold til budgettet er af mindre betydning. Afvigelser i forhold til budget på enkelte budgetlinjer, som ikke overstiger 10%, skal ikke godkendes på forhånd af sekretariatet forudsat at udgifterne er godkendt af national kontrollant, og udgifterne rummes indenfor projektets totale budget. Ovenstående gælder hverken for overheadomkostninger eller for den type af investeringer, hvor hele investeringen er støtteberettiget. Denne type af udgifter skal altid være godkendt i Beslut om stöd/tilsagnsskrivelsen for at være støtteberettigede. For norske partnere gælder at afvigelser der overstiger 10% i forhold til budgettet skal godkendes af norsk forvaltende organisation ved udfærdigelse af et nyt tilsagn (beslut) om budgetændring Klage over afgørelse om udbetaling Udgifter, der ikke er blevet godkendt af den nationale kontrol fremgår, som differencen mellem reviderede og godkendte støtteberettigede udgifter i partnerens Intyg national kontrol (SE) henholdsvis revisionsprotokol (DK). Hvis Lead Partner ikke accepterer resultatet af den nationale kontrol, skal de af national kontrol underkendte udgifter inkluderes i anmodning om udbetaling (AOU-filen). Lead Partner skal desuden vedlægge et notat, som forklarer, hvilke underkendte udgifter, der er blevet inkluderet i anmodning, og hvorfor de er blevet inkluderet. Hvis den forvaltende myndighed underkender udgifter i den udbetaling, der sker til projektet, kan Lead Partner klage over beslutningen. Klagen skal indgives skriftligt fra Lead Partner (klager) senest tre uger efter den dag, Lead Partner (klager) modtog meddelelsen om udbetalingen til den forvaltende myndighed: Tillväxtverket, Box 3034, Östersund. Dette gælder også underkendte udgifter, som er opstået hos øvrige projektpartnere. I klagen skal Lead Partner (klager) angive hvilken beslutning/udbetaling, der klages over samt den ændring Lead Partner ønsker skal ske. Klagen afgøres af forvaltningsretten i Stockholm. Klage over afgørelse om udbetaling i Norge sendes til norsk forvaltende organisation, Østfold fylkeskommune Fejlagtig udbetaling Hvis midler udbetales fejlagtigt for en udgift, som ikke er støtteberettiget, må disse midler ikke anvendes til at betale for andre udgifter i projektet. Således skal projektbudgettet mindskes ved at udfærdige et nyt tilsagn (beslut). Ovenstående gælder normalt udgifter, som er blevet underkendt af revisionsmyndigheden (i forbindelse med second level control ), eller som af andre grunde er blevet udbetalt selvom udgifterne ikke er støtteberettiget, og at dette opdages på et senere tidspunkt i projektforløbet. Udgifter som underkendes af national kontrollant i forbindelse med revisionen, og som ikke er udbetalt, omfattes ikke af denne regel. 15 (36)

16 4 Støtteberettigede udgifter Direkte udgifter er støtteberettigede, hvis de: er relateret til projektets aktiviteter er additionelle i forhold til projektpartners ordinære aktiviteter er relateret til budget og aktiviteter i tilsagnet er betalt og bogført hos projektpartner og kan dokumenteres med bilag er afholdt, er betalt og bogført i løbet af projektperioden som angivet i tilsagnet (i Norge er det tilstrækkeligt at udgiften er bogført under projektperioden) er afholdt i henhold til offentlige udbudsregler, eller hvis disse ikke finder anvendelse, på forretningsmæssige vilkår. er faktiske betalte udgifter standardudgifter/budgetterede udgifter godkendes ikke. 4.1 Personale Personaleudgifter registreres under to forskellige grupper: Projektansat personale og Fastansat eget personale. Med Projektansat personale forstås personale, der ikke tidligere har været ansat hos projektpartneren, og som er ansat til at arbejde på projektet. Med Fastansat eget personale forstås personale, der allerede er ansat hos projektpartneren, når projektet starter, som oprindeligt har været ansat til at arbejde med andre opgaver end det pågældende projekt. I Norge er udgifterne til fastansat eget personale også en medfinansiering af projektet, hvilket indebærer, at udgifterne til fastansat eget personale beløbsmæssigt skal svare til medfinansiering i egen tid. Støtten fra programmet dækker ikke sådanne udgifter til fastansat eget personale i Norge, men det kan udløse midler, der kan anvendes til at betale for norske Prosjekteiers øvrige udgifter Timeregnskab Tidsregistrering er en vigtig del af dokumentationen for lønudgifter, som i hovedreglen er den største udgift i alle projekter. Medarbejdere, der ikke arbejder 100 % af deres ansættelse i projektet, skal føre timeregnskab. Timeregnskabet skal udarbejdes regelmæssigt, helst dagligt, i det skema, der findes på programmets webside. Det er tilladt at bruge organisationens eget system til tidsregnskab, men hvis programmets krav ikke opfyldes hvad angår indhold, er der risiko for, at timeregnskabet og dermed de underliggende udgifter bliver afvist. Det anbefales derfor, at programmets skema til tidsregnskab anvendes. Timeregnskabet skal attesteres af medarbejderen og arbejdsgiveren. Dette sker som minimum på månedsbasis. Det anbefales at samle arbejdstimerne på et begrænset antal personer for at lette administrationen af projektet. Fastansat eget personale og projektansat personale, der arbejder i et antal timer der svarer til 100 % af deres ansættelse for projektet, behøver normalt ikke at føre tidsregnskab. For sådant personale, der arbejder på projektet, men ikke fører tidsregnskab, skal det fremgå af ansættelsekontrakt eller tillæg dertil, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres inden for projektets rammer, i hvilken periode og til hvilken løn. 16 (36)

17 Af tidsregnskabet skal fremgå antallet af timer pr. aktivitet og dato for arbejdets udførelse, til hvilken timeløn samt vigtigste arbejdsopgaver som er gennemført inden for aktiviteten. Timeregnskabet skal være tilstrækkeligt specifikt, men lange redegørelser for aktiviteterne er ikke ønskværdige, beskrivelsen af arbejdet skal snarere være tydelig og præcis. Det er ikke tilstrækkeligt blot at skrive "møde". I stedet kan man for eksempel angive: "Arbejdsmøde for seminar om klimaet i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen - aktivitet xx" eller "forberedelse af præsentation om klimaet i Øresund-Kattegat- Skagerrak-regionen - aktivitet xx" Eksempel på korrekt udfyldt timeregistrering findes på programmets hjemmeside. Når programmets nationale kontrollanter gennemgår AOU, kontrolleres tidsregistreringsrapporterne, og de sammenlignes med de aktiviteter, som projektet er blevet bevilget støtte til. I forbindelse med denne kontrol foretages der også en vurdering af rimeligheden af det antal timer, som enkelte personer arbejder på projektet. Arbejdsindsatsen skal være i tillæg til medarbejderens almindelige opgaver, således at projektet ikke betaler for den tid, hvor medarbejderen udfører sine normale arbejdsopgaver Registrering af tid uden for normal arbejdstid - overtid Overtidsbetaling for medarbejdere, der arbejder hvad der svarer til 100 % af deres ansættelse for projektet, kan udgøre en støtteberettiget udgift, hvis dette er reelt og kan dokumenteres. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at godtgørelse af overtid kan være støtteberettiget: Der udbetales kun kompensation for medarbejdere, der gennem deres ansættelseskontrakt bliver kompenseret for overtid. Udgifter til arbejdstid ud over en normal arbejdsdag, som belaster projektet, skal dokumenteres i tidsregnskabssystemet og udløse kompensation til medarbejderen i form af betalt afspadsering eller kontant udbetaling i løbet af projektperioden. Det skal fremgå af tidsregistreringssystemet, hvordan overtid akkumuleres og betales, således at den måned, hvor der udbetales kompensation for overtidsarbejde, kan kobles til den måned, hvor overtiden blev registreret. Overtid, der belaster projektet, skal registreres på dagen for overarbejdets udførelse og registreres i et tidsregnskabssystem under samme måned Beregning af lønudgifter For alle, der arbejder på deltid i projektet, skal der beregnes en timeløn. For at kunne kontrollere lønudgifter skal der være adgang til en lønspecifikation for medarbejderen. Beregning af timeudgifter til løn i Norge I Norge anvendes månedsløn og ferietillæg samt sociale bidrag, der fordeles på 150 timer pr. måned. 17 (36)

18 Beregning af timeudgifter til løn i Sverige For svenske projektpartnere beregnes timeudgiften ud fra månedslønnen, lovpligtige sociale bidrag, bidrag i henhold til kollektive aftaler (f.eks pensionsbidrag) samt feriepenge, som fordeles på antal arbejdede timer. Kun de faktiske lønudgifter er støtteberettigede. Følgende skal indgå i lønberegningen: Bruttoløn i henhold til ansættelseskontrakt Løntillægsudgifter så som sociale bidrag og kollektivt forhandlede lønrelaterede udgifter, som gælder for alle medarbejdere Feriepenge Feriegodtgørelse (semesterersättning) Vær opmærksom på at bruttolønnen i timeudgiftsberegning i givne tilfælde skal reduceres med eventuelle refusionsbidrag. Den faktiske arbejdstid er typisk 1980 timer pr. år. Ved beregning skal al arbejdstid i løbet af året inkluderes med afdrag for weekender og arbejdsfrie dage. Det er ikke tilladt at lave afdrag for beregnet tid, da arbejdstageren ikke kommer til at arbejde med ordinære arbejdsopgaver såsom uddannelse, mødetid osv. Afdrag for beregnet tid for sygdom er heller ikke tilladt. Personalegoder (ikke-kontante) skal ikke medtages i beregningen af timeudgifterne. Lønudgifterne skal registreres separat i en særskilt oprettet dimension til økonomisystemet specielt til projektet, både for fastansat eget personale og projektansat personale. Beregning af timeudgifter til løn i Danmark Generelt I faktisk betalt løn indgår: Grundløn Overenskomstmæssige tillæg Arbejdsgiver betalt ATP Arbejdsgivers betaling til AER mv 2 Pension (arbejdsgiversandel 3 ) Fri bil, fri telefon, beløb til multimediebeskatning o.lign. kan således ikke inkluderes i den faktisk betalte løn. Der skal for hver enkelt medarbejder foreligge betalingsdokumentation. For lønudgifter anses følgende som tilstrækkelig betalingsdokumentation: Original lønseddel eller kopi af lønseddel eller 2 Udgifter til AER, AES, finansieringsbidrag og bidrag til barsel.dk er alle arbejdsgiverudgifter, som er knyttet direkte til et ansættelsesforhold, men som ikke fremgår af den enkelte medarbejders lønseddel. Beregning og betaling sker i tilknytning til ATP betaling. Såfremt udgiften kan dokumenteres ved udskrift fra arbejdsgiverens lønsystem eller ved betaling af en opkrævning fra ATP, vil udgiften kunne medtages ved beregningen af de samlede lønudgifter. Det kræver dog, at det kan dokumenteres, at lønudgiften alene er medtaget i det omfang, den er opstået som følge af et projekt, der er ekstraordinært, dvs. kan adskilles fra den almindelige drift. 3 Medarbejderens pension kan enten indgå i grundlønnen (typisk for privatansatte) eller være en særskilt løndel (typisk for offentligt ansatte) 18 (36)

19 Udtræk fra lønningssystem. Udtrækket skal indeholde de data, der indgår i den enkelte medarbejders lønseddel, og være attesteret af medarbejder. Lønnen må ikke overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion, uden for et strukturfondsprojekt. Dokumentationen skal - som projektets øvrige regnskabsmateriale - opbevares minimum til 31. december Medarbejdere der arbejder på fuld tid på projektet For medarbejdere, der udelukkende 4 er tilknyttet ét støttet projekt på fuld tid, kan den faktisk betalte løn medtages i projektregnskabet. Der foretages således ikke en timelønsberegning i disse tilfælde. Medarbejderen er fritaget for timeregistrering, såfremt der foreligger en ansættelsesaftale eller tillæg til ansættelsesaftale, hvori arbejdets art, tidsforbrug og løn er fyldestgørende angivet. Hvis en medarbejder får udbetalt løn under ferie, hvor retten til ferien ikke er optjent på projektet, skal den faktisk betalte løn reduceres svarende til lønnen under ferie. I forbindelse med fratrædelse kan ikke afregnede feriepenge medtages i den faktisk betalte løn. Hvis en medarbejder i en måned har haft overarbejde på projektet, og der udbetales løn for disse overtimer, kan udgiften hertil derfor medtages i projektregnskabet, når udbetaling finder sted. Medarbejdere der ikke arbejder på fuld tid på projektet For ansatte, som arbejder deltid på projekter, sker beregningen ved at gange timelønnen (beregnet som månedens faktisk betalte løn 5 divideret med 134,42) med det antal timer, som anvendes på projektet i henhold til timeregistreringen. Beregningen af timeløn foretages fra den første måned, hvor medarbejderen bruger/arbejder tid på projektet. Så længe medarbejderens løn forbliver uændret, kan denne beregning herefter bruges til opgørelse af lønudgiften for medarbejderen. Projektet skal til enhver tid kunne dokumentere ved fremlæggelse af lønsedler for medarbejderen, at den beregnede løn svarer til den faktiske løn for hver enkelt måned. Den beregnede løn kan ikke overstige den faktisk betalte løn. Hvis en medarbejder i en måned har haft overarbejde på projektet, og der udbetales løn for disse overtimer, kan udgiften hertil medtages i projektregnskabet, når udbetaling finder sted. Udgifter for overtid er normalt kun støtteberettiget for personale, som har en 100%-ansættelse i projektet. Afspadseres overtiden derimod i en senere måned end den måned, hvor afspadseringen optjenes, kan udgiften hertil alene medtages i projektregnskabet, såfremt følgende krav overholdes: det skal af ansættelsesaftalen fremgå, at det er aftalt, at overtid afspadseres efter en fast aftale, f.eks. i måneden efter, overtiden registreres i den måned arbejdet udføres afspadseringen finder sted i projektperioden og i den måned, hvor der udbetales løn for afspadserede timer, registreres de af- 4 Ansættelser med en arbejdstid på mindre end normal fuld tid kan betragtes som fuld tid i de tilfælde, hvor den ansatte kun har én ansættelsesaftale med ansættelsesstedet 5 Anvendes ved normtid på 37 timer pr. uge/160,33 pr. måned. Såfremt normtiden afviger fra dette korrigeres de 134,42 i forhold til afvigelsen. 19 (36)

20 spadserede timer med henvisning til den måned, hvor timerne var optjent. Eksempler på beregning af timeløn: Eksempel 1 Medarbejder der ikke arbejder 100% på projektet og som har en normtid på 37 timer pr. uge Måned 1 Forudsætninger Timer i Interreg timeregistrering Løn i transaktionslisten Timer i alt 134,42 Timer arbejdet på projektet 30,00 30,00 Fast månedsløn incl. pension mv , ,24 Bemærkninger Lønnen er beregnet som kr.* 30 timer / 134,42 timer Eksempel 2 Medarbejder der ikke arbejder 100% på projektet og har en normtid på 37 timer pr. uge Måned 1 Forudsætninger Timer i Interreg timeregistrering Løn i transaktionslisten Timer i alt 170,20 Timer arbejdet på projektet 30,00 30,00 Fast månedsløn incl. pension mv , ,24 Bemærkninger Der er arbejdet 23 dage a 7,4 timer Lønnen er beregnet som kr.* 30 timer / 134,42 timer Eksempel 3 Medarbejder der ikke arbejder 100% på projektet og som har en normtid på 37 timer pr. uge Måned 1 Forudsætninger Timer i Interreg timeregistrering Løn i transaktionslisten Timer i alt 210,00 Timer arbejdet på projektet 160,00 160,00 Fast månedsløn incl. pension mv , ,00 Måned 2 Timer i alt 160,00 Timer arbejdet på projektet 30,00 30,00 Afspadsering af overarbejde fra måned 1 50,00 Fast månedsløn incl. pension mv , ,24 Bemærkninger Selv om der er arbejdet mere end 134,42 timer på projektet medtages kun den udbetalte løn i perioden. Lønnen er beregnet som kr.* 30 timer / 134,42 timer 20 (36)

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagt tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne.

Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. VEJLEDNING VEDRØRENDE AFSLUTNING AF ET PROJEKT Når jeres INTERREG-projekt går ind i slutfasen, skal den afsluttende afrapportering forberedes. Denne guide skal være en hjælp til forberedelserne. Projektperiode

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagte tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Bilag B2. Betalings- og faktureringsbetingelser. for Udbudsområde 2 - Nørrebro/Nordvest

Bilag B2. Betalings- og faktureringsbetingelser. for Udbudsområde 2 - Nørrebro/Nordvest Bilag B2 Betalings- og faktureringsbetingelser for Udbudsområde 2 - Nørrebro/Nordvest 1 1. Betalingsmodel Københavns kommune vil indgå 2 kontrakter på i alt 1.250.000 kr. for dette udbudsområde. Kontraktsummen

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere