Juni 2012 EVALUERING. Københavns Kommunes forsøg med Flex-parkering ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2012 EVALUERING. Københavns Kommunes forsøg med Flex-parkering ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole"

Transkript

1 Juni 2012 EVALUERING Københavns Kommunes forsøg med Flex-parkering ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole

2 2

3 Indhold 3 1 Indledning 4 2 Baggrund 7 3 Forsøgets opbygning 9 4 Forsøgsperioden Eksterne påvirkninger Tællinger Fortovet og Flex-parkering foran skolen Fortovet op til Trianglen Flex-parkering Brandvej foran skolen Ekstra morgentællinger Opsummering af resultater 19 5 Reaktioner og respons Skolens respons Borgerhenvendelser SMS tjeneste Driftsmæssige erfaringer Center for Parkering Pressedækning 23 6 Anbefalinger Anbefalinger for Flex-parkering specifikt for Ingrid Jespersens Gymnasieskole Generelle anbefalinger for implementering af Flex-parkering 26 7 Økonomi 28 8 Konklusion 30

4 1 Indledning 4 Østerbro Flex-parkering er en videreudvikling af Københavns Kommunes arbejde med stativløs cykelparkering, der skal imødekomme den pladsmangel i cykelstativerne, som mange oplever ved skoler og andre uddannelsesinstitutioner i de store byer. Generelt er der et ønske om at forbedre forholdene omkring cykeltrafik ved byens skoler. Men ved mange skoler er det vanskeligt at finde tilstrækkelig plads til cykelparkering, samtidig med at behovet for parkering ofte er begrænset til de timer, hvor der er aktiviteter på skolerne. Desuden er der ofte et markant behov for bilparkering. Derfor har Københavns Kommunes program Sikre Skoleveje ønsket at afprøve en fleksibel løsning, hvor der tilbydes cykelparkering i dagtimerne, når behovet for cykelparkering er højest, og bilparkering i aften- og nattetimerne, når områdets beboere har behov for at parkere deres biler. Med ganske få virkemidler har Københavns Kommune udviklet konceptet Flex-parkering, som giver mulighed for parkering for begge trafikantgrupper. Formålet med forsøget og den efterfølgende evaluering har været at afklare, om det er hensigtsmæssigt at etablere fleksible parkeringspladser, samt hvordan beboere, elever og andre brugergrupper tager imod Flex-parkering. Forsøget påbegyndte den 18. august 2011 på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i Nordre Frihavnsgade på Østerbro.

5 5 Kort over området Østerbrogade Nordre Frihavnsgade Ingrid Jespersens Gymnasieskole MANDAG - FREDAG Trianglen

6 6 Billeder fra før forsøget

7 2 Baggrund 7 Københavns Kommune har ønsket at undersøge muligheden for en både og -løsning med fleksible parkeringspladser i stedet for en enten eller - løsning, hvor bilparkering nedlægges til fordel for etablering af cykelstativer. Ingrid Jespersens Gymnasieskole i Nordre Frihavnsgade på Østerbro blev valgt som case til forsøget, da skolen gennem mange år har haft et overvældende antal cykler i forhold til kapaciteten af cykelstativer og samtidig ikke har haft plads til at udvide cykelparkeringen. Overfyldte stativer og væltede cykler har præget gadebilledet foran skolen og langs facaden op mod Trianglen, og de mange cykler har ofte påvirket tilgængeligheden negativt på strækningen mellem Trianglen og skolen, til gene for brugerne af skolen, beboere, de handlende og de erhvervsdrivende. Der går 940 elever på Ingrid Jespersens Gymnasieskole, som både består af grundskole, gymnasium og SFO. I cykelstativerne på skolens facade er der 64 pladser, mens der er registreret ca. 250 cykler i området mellem skolen og Trianglen, hvoraf størstedelen må antages at tilhøre skolens elever. Det understøtter behovet for mere cykelparkering, hvilket allerede stod klart inden forsøgets start. Bilparkering i området er også eftertragtet, særligt i aften- og nattetimerne. Fra kl. 17 er bilparkeringspladserne ved skolen i Nordre Frihavnsgade fuldt optaget, mens der ifølge Københavns kommunes tællinger er en belægningsgrad på 78 % i dagtimerne. I stedet for at nedlægge parkeringspladserne permanent er tanken med Flex-parkering kun at forbeholde pladsen til cyklister, når behovet er til stede, så bilister fortsat kan anvende pladsen til parkering uden for skoletiden. På den måde skiftes bilister og cyklister til at bruge det samme parkeringsareal på forskellige tidspunkter af døgnet. Overordnet har formålet med forsøget været at afklare eventuelle fordele og ulemper ved at oprette disse fleksible parkeringspladser. Rektor Otto Strange Møller fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole har udtalt: Vi er én af de skoler i det centrale København, der desværre ikke kan tilbyde vores elever særlig meget plads til cykelparkering. Derfor er vi rigtig glade for, at kommunen afprøver nye løsninger, der kan fremme cyklismen.

8 Planlægningsskitser 8 Logo MANDAG - FREDAG Skitse over placering af skilte

9 3 Forsøgets opbygning 9 Med Flex-parkering har Københavns Kommune afprøvet muligheden for at tilbyde cykelparkering uden de velkendte cykelstativer, men i stedet ved blot at dedikere et aftegnet areal til cyklerne. Hvor arbejdet med stativløs cykelparkering tidligere kun har omhandlet cykel- og tilgængelighedsforhold, har Flex-parkering afdækket muligheden for en fleksibel parkeringsløsning, og med ganske få virkemidler har Københavns Kommune med politiets accept udviklet et koncept, som giver plads til parkering af både cykler og biler. Forud for etableringen af forsøget er projektudviklingen sket i en proces mellem Københavns Kommune og projektets rådgiver Atkins. I den proces indgik en række overvejelser om den fysiske udformning af Flex-parkering, det visuelle udtryk, og hvordan tiltaget skulle kommunikeres ud. Blandt andet blev der arbejdet med 3D-folier i belægningen til visualisering af logo og tekstfelter. Dette blev dog ikke integreret i forsøget, da effekten med 3D-folier i belægningen ikke stemte overens med forventningerne. I stedet blev løsningen at bemale arealet med en genkendelig blå farve, som fremstår klar og tydelig og i forvejen benyttes til cykelfelter. Logoet blev særligt udviklet til forsøget, men vil også kunne anvendes ved eventuelle nye etableringer af Flex-parkering. Som registreringsgrundlag udarbejdede Atkins et tælle- og registreringsskema samt en tælle- og registreringsguide for at lette selve registreringen af bilernes og ikke mindst cyklernes placeringsmønstre samt sikre et sammenligneligt grundlag til den efterfølgende evaluering af forsøget. I guiden blev området foran skolen og hen til Trianglen opdelt i 7 mindre zoner med henblik på senere at muliggøre en analyse af parkeringsmønstre og ændringer i disse samt gøre tælle- og registreringsarbejdet mere overskueligt. Desuden fremgik det i guiden, hvor og hvordan fotos skulle tages i forbindelse med registreringerne. Til den fysiske afgrænsning af arealet til Flex-parkering blev 5 bilparkeringspladser foran Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Nordre Frihavnsgade nr inddraget. I skoletiden mandag til fredag kl blev arealet dedikeret til cykelparkering, mens det i tidsrummet i hverdage og hele døgnet i weekenden blev forbeholdt traditionel bilparkering. De valgte tidspunkter blev fastlagt i samarbejde med skolens ledelse på baggrund af skolens almindelige møde - og gå hjem -frekvenser, og fordi det skulle være nemt at huske klokkeslettene. De 5 bilparkeringspladser, som blev inddraget til forsøget, strækker sig parallelt med skolens bygning, hvor den eksisterende længeparkering er placeret. Flex-parkering består i dette tilfælde af to felter, som henholdsvis måler 21,5 m og 16 m. Sammenlagt giver det plads til ca. 75 cykler, hvis cyklerne parkeres med et mellemrum på 50 cm, hvilket er den gennemsnitlige afstand i cykelstativer. Felterne er placeret i forlængelse af hinanden afbrudt af en overkørsel foran skolens indgangsport. For at markere Flex-parkering blev begge felter afgrænset af en traditionel 10 cm bred, hvid vejmarkering, og ved afgrænsningerne blev der opsat spærrebomme af typen O45 for at sikre, at cyklerne ikke kunne vælte ud over det afgrænsede areal og eventuelt beskadige biler, der står parkeret i forlængelse af Flex-parkering.

10 10 Selve arealet blev markeret med skiftevis logo og tekstfelter med ordlyden Flex-parkering og udført i termaplast. For at markere de tidsmæssige begrænsninger for parkering blev der opsat to standsning forbudtskilte af typen C61 med undertavler. Herved blev bilisterne informeret om deres muligheder for at parkere. Situationen for cyklerne var dog anderledes, fordi der ikke eksisterer et standsning forbudt-skilt for cykler. Dette blev løst ved at opstille 3 skilte langs Flex-parkering med markering (type E21.1 i en galge efterfulgt af E33 med angivelsen 7-17), som tydeliggjorde, at området var afsat til cykelparkering i tidsrummet Københavns Kommune har fra projektets start haft fokus på vigtigheden af god kommunikation; internt i kommunen, mellem kommunen og skolen samt med områdets beboere. Ud over logoet, som blev udviklet for at sikre stor genkendelighed, udarbejdede kommunen en folder med information om forsøget, forsøgets baggrund og tidspunkterne for hhv. bil- og cykelparkering. Folderen blev udleveret til alle på skolen og omdelt til de omkringliggende husstande. Desuden blev der opsat holdere til folderne langs Flexparkering, således at forbipasserende også havde mulighed for at få information om forsøget. Endvidere blev der på skolens facade opsat bannere med logo og information om tidspunkterne for bil- og cykelparkering. Ved forsøgets begyndelse etablerede Københavns Kommune en SMS-service, så elever og andre borgere løbende kunne tilkendegive deres meninger om forsøget. Ved hjælp af et klart budskab, skiltning og kommunikation har forsøget fra start fået positiv medieomtale, og forsøget blev indviet den 18. august 2011 af repræsentanter fra Københavns Kommune og Ingrid Jespersens Gymnasieskole. I forbindelse med indvielsen arrangerede Københavns Kommune en event i tidsrummet, hvor eleverne mødte i skole. Til arrangementet blev der uddelt æbler og flyers om forsøget, og de relevante personer fra kommunen og skolen var iført T-shirts med Flex-parkerings logo. Desuden blev der udsendt en pressemeddelelse, som medførte, at forsøget blev omtalt i Østerbro Avis, og at radioens P4 udsendte en live reportage fra åbningsdagen. Overblik over elementerne i forsøgets opbygning Hvid vejafmærkning Logoer og tekst i termaplast 2 standsningsforbudsskilte med undertavler 4 spærrebomme 3 skilte 3 facadebannere 4 holdere til foldere Folder Registreringsguide og registreringsskemaer SMS-service Pressemeddelelse Åbningsevent

11 11 Succeskriterier Afprøvningen af den fleksible parkeringsløsning havde til formål bl.a. at besvare spørgsmålene: Bliver tidsintervallerne til henholdsvis cykler og biler overholdt? Påvirkes tilgængeligheden på fortov og på kørebane ved den nye form for parkering? Kan der registreres ændringer i cykelparkeringen i området. Altså har placeringen af cyklerne flyttet sig hen til Flex-parkering? Hvordan har beboere, elever samt andre brugergrupper taget imod Flex-parkering? Billeder fra før forsøgets åbningsdag

12 Oversigtskort 12 Udsnit af Nordre Frihavnsgade og de tællezoner, som er benyttet. Zone 1 og 2 er Flex-parkering.

13 13 Billeder fra forsøgets åbning

14 4 Forsøgsperioden 14 Der blev foretaget i alt 15 tællinger/registreringer på hverdage med fotodokumentation af området omkring skolen. 4 før-tællinger fandt sted inden forsøgets start mellem den 28. april 2011 og den 6. maj Heraf foregik tre før-tællinger i tidsrummet mellem kl og og én kl Under forsøget blev der i alt udført 11 tællinger i perioden fra den 2. september 2011 til den 1. februar Af disse tællinger blev to foretaget i elevernes efterårsferie for at observere forskelle mellem hverdage og feriedage. Den ene ferietælling blev udført om aftenen kl , mens den anden fandt sted i tidsrummet kl Alle tællinger blev udført af Københavns Kommunes tælleteam på baggrund af den udarbejdede tælleguide. En opsummering af resultaterne opridses herunder. 4.1 Eksterne påvirkninger Der har desværre været en række uforudsete hændelser i den periode, hvor tællingerne og registreringerne blev udført. De eksterne påvirkninger har alle haft større eller mindre indflydelse på præcisionen af den efterfølgende konklusion. I det følgende skitseres de hændelser, som er observeret i forbindelse med tællinger og registreringer: D. 28/4 2011: Lærere på kursus, så fem klasser havde fri. D. 28/4 2011: I zone 4 blev der udført vejarbejde. Fra d. 14/ til d. 23/ : Et stillads langs facaden i zone 6 og 7 spærrede for halvdelen af fortovet. D. 12/ : Alle 3.g erne havde projekt- og eksamensfri. D. 11/1 2012: I Flex-parkering (zone 1) var der placeret en container til byggeaffald i forbindelse med renoveringsarbejde på skolen. Fra d. 11/ til d. 1/2 2012: Tre cykel-stativpladser i zone 3 var blokeret på grund af kælderombygning på skolen. I uge 42 (d. 17/10 til 21/ ): Eleverne var ikke i skole pga. efterårsferie. 4.2 Tællinger For at afdække ændringer og adfærd ses på tællinger og registreringer grupperet i forskellige sammenhænge. Zone 1-5; fortov, brandvej og Flexparkering foran skolen. Zone 6 og 7; fortovet op til Trianglen, da der har været en forventning om, at mængden af cykler vil skifte fra zone 6 og 7 til zonerne 1-5, når Flex-parkering blev etableret. Zone 1 og 2; selve Flex-parkering. Zone 5; overkørslen foran skolens indgangsport, der også fungerer som brandvej.

15 Minimum antal cykler Maksimum antal cykler Antal cykler i efterårsferie Gennemsnitlig antal af cykler før Flex-parkering Gennemsnitlig antal af cykler under Flex-parkering Graf er uden tællinger fra efterårsferien Gennemsnitligt antal cykler fordelt på de 7 zoner Flex-parkering (zone 1 + 2) Før forsøg Fortovet foran skolen (zone 3 + 4) Brandvej foran skolen (zone5) Fortovet op til Trianglen (zone 6 + 7) Total antal cykler (zone 1-7) Under forsøg Graf er uden tællinger fra efterårsferien Det er værd at bemærke, at der efter etableringen af Flex-parkering kom flere cykler i det samlede område mellem skolen og Trianglen (zone 1-7). Før-tællingerne viste, at der i snit var 169 cykler i zone 1-7. Tællinger efter etableringen af Flexparkering viste, at der i snit var 255 i zone 1-7, svarende til en stigning på 50 %. Det er en bemærkelsesværdig stigning, da tællingerne efter etableringen af Flex-parkering også foregik i vinterperioden, hvor der normalt er et fald i antallet af cykler. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring på stigningen, men det kan ikke udelukkes, at tilbuddet om mere cykelparkering har fået flere til at cykle.

16 Minimum antal cykler Maksimum antal cykler Antal cykler i efterårsferie Gennemsnitlig antal af cykler før Flex-parkering Gennemsnitlig antal af cykler under Flex-parkering Graf er uden tællinger fra efterårsferien ZONE Minimum antal cykler Maksimum antal cykler Antal cykler i efterårsferie Gennemsnitlig antal af cykler før Flex-parkering Gennemsnitlig antal af cykler under Flex-parkering Graf er uden tællinger fra efterårsferien Fortovet og Flex-parkering foran skolen (zone 1-5) Antallet af cykler varierede fra 90 ved en før-tælling til 217 efter etableringen af Flex-parkering, dog med blot 20 cykler i efterårsferien. Før indførelsen af Flex-parkering var der i snit 96 cykler i området, mens der efter etableringen af Flex-parkering i snit var 184 cykler dagligt, hvilket næsten svarer til en fordobling. Det er meget forståeligt, at der blev flere cykler foran skolen efter etableringen af Flex-parkering, som jo netop har medført en betragtelig udvidelse af parkeringskapaciteten på dette sted. Men det var også i dette område, der var flest cykler, som var væltet eller placeret til gene for tilgængeligheden; nemlig 21 cykler i snit.

17 Minimum antal cykler Maksimum antal cykler Antal cykler i efterårsferie Gennemsnitlig antal af cykler før Flex-parkering Gennemsnitlig antal af cykler under Flex-parkering Graf er uden tællinger fra efterårsferien ZONE Minimum antal cykler Maksimum antal cykler Antal cykler i efterårsferie Gennemsnitlig antal af cykler før Flex-parkering Gennemsnitlig antal af cykler under Flex-parkering Graf er uden tællinger fra efterårsferien Fortovet op til Trianglen (zone 6 og 7) Antallet af cykler varierede fra 53 til 104 med undtagelse af perioden i efterårsferien, hvor der blot var 15 cykler, hvilket må tolkes som at mange af cyklerne i de andre uger tilhører elever. Etableringen af Flex-parkering ændrede ikke ved antallet af cykler her, da der i gennemsnit blev talt 73 cykler før forsøget og 71 cykler under forsøget. Dog kan det ikke afvises, at der var elever, som ændrede adfærd ved at parkere i Flex-parkering, og at andre under forsøget parkerede deres cykel i området pga. den bedre plads. I området tættest på Trianglen (zone 7) fortsatte der med at være cykler i efterårsferien (15 cykler), mens der ikke blev registreret cykler i zone 6 i efterårsferien. Det er væsentligt færre cykler, end i perioder hvor skolen er åben. Dette underbygger formodningen om, at eleverne i høj grad benytter facaden mellem skolen og Trianglen til at stille deres cykler, og at de 15 cykler, der blev registeret i efterårsferien, sandsynligvis tilhørte beboere og handlende. Desuden blev der ved hver tælling observeret cykler, som spærrede eller besværliggjorde passage på fortovet. I gennemsnit var der 16 cykler, som var væltede eller placeret, så de var i vejen for fri passage på fortovet.

18 Minimum antal cykler Maksimum antal cykler Antal cykler i efterårsferie Gennemsnitlig antal af cykler før Flex-parkering Gennemsnitlig antal af cykler under Flex-parkering Graf er uden tællinger fra efterårsferien ZONE 1-2, Flex-parkering Minimum antal cykler Maksimum antal cykler Antal cykler i efterårsferie Gennemsnitlig antal af cykler før Flex-parkering Gennemsnitlig antal af cykler under Flex-parkering Flex-parkering Graf er uden (zone tællinger 1 + fra 2) efterårsferien I gennemsnit rummede arealet med Flex-parkering 93 cykler, svingende fra 76 til 108 (med undtagelse af efterårsferien, hvor blot én cykel blev registreret). Det er en rigtig god pladsudnyttelse. Den samlede længde på Flex-parkering er ca. 47 m, hvilket i traditionelle cykelstativer ville give plads til 74 cykler. Det viser, at eleverne/cyklisterne parkerede deres cykler tættere end de 50 cm, som er den typiske afstand for cykler i stativ. Gennem evalueringsforløbet var der i Flex-parkering i alt registreret 20 væltede cykler fordelt på 9 registreringer (de to efterårsferie-tællinger er ikke medregnet). Det er værd at bemærke, at der ved to tællinger var markant flere væltede cykler; henholdsvis 7 og 9 væltede cykler, hvilket kan tyde på dominoeffekt pga. blæst eller andet. De resterende 4 væltede cykler fordeler sig på 4 forskellige registreringer, hvorved der altså har været 3 andre registreringer helt uden væltede cykler. Derudover blev der i alt registreret 5 cykler, som spærrede eller besværliggjorde passage og dermed var til gene for tilgængeligheden. De 20 væltede cykler og de 5 cykler til gene skal ses i lyset af, at der blev optalt 834 cykler i alt i Flex-parkering ved de 9 registreringer.

19 19 17 af de væltede cykler blev registreret i den del af Flex-parkering, som kaldes zone 2, hvor der generelt også blev placeret flest cykler Brandvej foran skolen (zone 5) Her viser tællingerne, at der i gennemsnit blev placeret 6 cykler i overkørslen foran porten til skolen, som fungerer som brandvej. Dette antal svingede dog mellem 0 og 15 cykler. Problemet med cykler i brandvejen var også til stede, inden forsøget blev igangsat, og tyder på, at det er elever, som på grund af pladsmangel placerede deres cykler her. Det skal bemærkes, at der kun blev udført én førtælling for denne zone; den 6. maj Ekstra morgentællinger I forbindelse med et møde mellem Københavns Kommune og skolens ledelse den 28. februar 2012, blev det besluttet at udføre yderligere en række tællinger om morgenen. Københavns Kommunes tælleteam udførte tre ekstraordinære morgentællinger mellem den 13. og den 15. marts 2012 i tidsrummet kl med det formål at afdække bilisternes og cyklisternes adfærd omkring skiftet fra bilparkering til cykelparkering. Ved de tre tællinger blev der i alt observeret 10 biler i Flex-parkering mellem kl og Ved tællingerne den 14. og 15. marts var der bilfrit fra kl. 7.30, mens der ved tællingen den 13. marts var to biler i Flex-parkering efter kl Den ene bil forlod Flex-parkering kl og den anden bil holdt forsat parkeret kl. 8.30, da tællingen sluttede. Endvidere observerede tælleteamet, at cyklisterne stillede de første cykler i cykelstativerne ved skolens facade fra kl Da cykelstativerne var fyldt op, begyndte eleverne at parkere deres cykler i Flex-parkering, således at den første cykel blev placeret i Flex-parkering mellem kl og Opsummering af resultater Generelt er der markante udsving i antallet af cykler i alle zonerne ved de 15 tællinger, og der er ikke et entydigt billede af forskellene fra før etableringen af Flex-parkering til under forsøget. Ved at sammenligne før- og efter-tællinger kan det konstateres, at der generelt kom flere cykler i området omkring skolen (zone 1-5), hvilket naturligt hænger sammen med etableringen af Flex-parkering, som netop har udvidet parkeringskapaciteten betragteligt. Det kan ikke afklares, om det øgede antal skyldes, at cykler er flyttet fra zonerne længst mod Trianglen (zone 6-7), hvor antallet af cykler stort set var uændret. Det er velkendt, at når der etableres cykelstativer, tiltrækkes flere cykler, som det muligvis er tilfældet med Flex-parkering. Det øgede antal parkerede cykler kan også forklares ved, at beboere oplevede, at de nemmere kunne finde plads langs facaderne til deres cykel og valgte dette frem for at sætte cyklen i gård eller kælder. I forbindelse med forsøget har der været fokus på eventuelle påvirkninger af tilgængeligheden for forgængere. Generelt har der ikke været store problemer med væltede cykler eller cykler til gene for tilgængeligheden i Flex-parkering. Der blev talt 20 væltede cykler og 5 cykler til gene ud af de 834 cykler, som blev registreret i Flex-parkering. Dog er der en udfordring på fortovet i zone 7 længst mod Trianglen, hvor der ved hver tælling var væltede cykler samt cykler placeret på fortovet, hvilket besværliggjorde passage. På fortovet foran skolen (zone 3 og 4) var der ved hver tælling også væltede cykler samt cykler, som besværliggjorde passage. Antallet af cykler i Flex-parkering oversteg ofte kapaciteten, og det bevirkede, at der blev stillet cykler i forlængelse af Flex-parkering på de almindelige parkeringspladser til biler. Dette skete særligt i forlængelse af Flex-parkering i zone 2. Her var der i snit 9 cykler med en fordeling på mellem 2 til 16 cykler, når der var flest.

20 20 Billeder uder forsøget

21 21

22 5 Reaktioner og respons Skolens respons Den 28. februar 2012 blev der afholdt et statusmøde mellem Københavns Kommune, Sikre Skoleveje, og Ingrid Jespersens Gymnasieskoles ledelse, som tidligere nævnt. Til mødet var skolens udmelding og klare holdning, at Flex-parkering har hjulpet på pladsproblemet og generelt har fungeret godt. Ledelsen udtrykte stor tilfredshed, men så allerhelst, at faste cykelstativer blev sat op, hvilket de også gav udtryk for i den dialog, der foregik inden forsøgets opstart. Endvidere gjorde skolens ledelse opmærksom på, at arealet med Flex-parkering gerne må gøres større, da det i dag ikke dækker kapacitetsbehovet. Ifølge skolens rektor har mange af gymnasieeleverne og forældre til børn på skolen også udtrykt glæde over Flex-parkering. Skolen har desuden med jævne mellemrum, ca. hver 6. uge, udsendt mails til forældre og elever med opfordring til at benytte Flex-parkering efter hensigten og altså overholde tidsbegrænsningerne. Skolens ansatte havde ofte observeret biler i Flexparkering efter kl. 7.00, og det var i følge skolen mere reglen end undtagelsen, men oftest har Flex-parkering været bilfri fra kl Ligeledes var cykler også observeret i Flex-parkering efter kl Det har især været tilfældet, når der var aktiviteter på skolen i aftentimerne, eksempelvis i ugerne 4-6 hvor omkring 100 elever var involveret i en skolekomedie i aftentimerne. 5.2 Borgerhenvendelser Tre personer, herunder én som repræsentant for en andelsboligforening over for skolen, har henvendt sig til Københavns Kommune, og der har også været henvendelser til skolens ledelse. Henvendelserne drejer sig om bilisternes forringede parkeringsforhold, hvorvidt tidsrummene for henholdsvis cykel- og bilparkering overholdes, samt cykler der holdt på vejen uden for Flex-parkering. At kun tre borgere henvender sig, kan opfattes som tegn på, at der generelt er en positiv holdning til Flex-parkering. Det er nemlig Københavns Kommunes klare erfaring, at ændringer i parkeringsforhold normalt udløser et langt højere antal henvendelser fra borgere. Det er også opfattelsen, at det oftest er dem, som oplever en ændring negativt, der tager sig tid til at henvende sig. 5.3 SMS tjeneste SMS-tjenesten modtog kun tre SMS er, hvilket er meget færre end forventet. Tekstbeskederne havde et budskab, der ikke kan tolkes som værende hverken positivt eller negativt. I lighed med de få borgerhenvendelser ses de meget få SMS er som tegn på en generelt positiv eller neutral holdning til Flex-parkering. Observationerne af biler i Flex-parkering efter kl fik Københavns Kommune til at udføre de ekstra registreringer i tidsrummet med særligt fokus på bilisternes adfærd, som allerede er beskrevet i afsnit

23 Driftsmæssige erfaringer Københavns Kommune har registreret, at der gennem forsøgets forløb har været to påkørsler af den spærrebom, som er placeret ud for Nordre Frihavnsgade nr. 11. Påkørslerne anses dog som almindelige parkeringsskader, og Københavns Kommune har efterfølgende udført de nødvendige reparationer. Den 28. februar 2012 observerede Københavns Kommune, at alle plastikholderne til informationsfoldere, som var monteret på skiltegalger langs Flex-parkering, var knækket af. Kommunen besluttede ikke at opsætte nye holdere, da de vurderede at det ikke længere var nødvendigt, fordi Flex-parkering på dette tidspunkt havde fungeret i en længere periode, og derfor var kommunikeret godt ud til offentligheden. 5.5 Center for Parkering Center for Parkering har ikke fundet anledning til at udstede afgifter i selve Flex-parkering. Ifølge Center for Parkering har de, når de har været til stede, fået bilisterne til at flytte deres bil, hvis de har været ved at parkere ulovligt, hvorved bilisterne har undgået en afgift. 5.6 Pressedækning Flex-parkering har fået god mediedækning og omtale. Flere gange er forsøget omtalt i Østerbro Avis, og på selve åbningsdagen blev begivenheden dækket af radiokanalen P4. Forsøget er bl.a. også blevet fremhævet og formidlet via indlæg ved Den Nationale Cykelkonference i Fredericia 2011 samt i Vejdirektoratets Inspirationskatalog for Fleksible anvendelser af vejarealerne med flere. Se fuld liste herunder: Så bliver Nordre Frihavnsgade ryddet Østerbro Avis, 8/ Rektor glæder sig over cykelparkering Østerbro Avis, 27/ Indslag på P4 fra åbningsdagen 18/ Fleksibel parkering sat i gang Østerbro Avis, 24/ Pecha kucha oplæg på Den Nationale Cykelkonference af Niels Hoé fra Atkins, Fredericia d. 27. okt Inspirationskatalog for Fleksible anvendelser af vejarealerne, Vejdirektoratet, marts 2012 Oplæg på Den Nationale Cykelkonference af Niels Hoé fra Atkins, Roskilde d. 9. maj 2012 Beskrivelse i Idékatalog for cykeltrafik 12 udgivet af Cycling Embassy of Denmark, 2012 Artikel i Cykelambassadens nyhedsbrev nr. 7, 2012

24 6 Anbefalinger Anbefalinger for Flex-parkering specifikt for Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fortsættelse af Flex-parkering Efter forsøgets afslutning kan det overordnet konkluderes, at forsøget har været en succes, og at Flex-parkering har hjulpet på cykelparkeringsproblematikken ved skolen. Derfor anbefaler Atkins en videreføring af Flex-parkering, dog med nogle justeringer, som beskrives herunder. Udvidelse Forsøget viste den tendens, at når kapaciteten i Flex-parkering var fuldt udnyttet, blev cyklerne placeret i forlængelse af Flex-parkering på bilernes parkeringspladser. Det afviger ikke fra tidligere observeret cyklistadfærd, men taler for, at der er et større behov for cykelparkering. Det tyder på, at forsøget har fået flere til at cykle til skole, samtidig med at det er en velkendt tendens, at hvis der gives mere plads til cykelparkering, kommer der flere cykler til. Vælger kommunen at udvide arealet for Flex-parkering, anbefales en udvidelse af Flex-parkering (zone 2) længst mod Trianglen med minimum to bilparkeringspladser, fordi flest cyklister ankommer herfra. Tilpasning af tidsintervaller Forsøgsperioden viste, at bilparkeringsmønstret tilpassede sig cyklisternes brugsmønster. Bilerne holdt parkeret i længere tid om morgenen end det fastsatte tidsrum, men var oftest flyttet, inden eleverne mødte ind og var dermed ikke til gene for cyklisterne. Efter evalueringen af forsøget står det således klart, at det er meget væsentligt at fastsætte tidsbegrænsningerne, så de matcher det konkrete behov. Derfor anbefales det at rette tidsintervallerne ved skolen til følgende: Cykelparkering: kl Bilparkering: kl Det kræver ændringer i de eksisterende skiltes tidsangivelser. Desuden har særlige omstændigheder vedrørende skolen såsom ferier, eksamensperioder og aftenarrangementer m.m. påvirket brugsmønstret. I perioder hvor der kun er få elever på skolen, eller skolen helt er lukket, bør Københavns Kommune overveje at give bilisterne mulighed for at parkere i Flex-parkering hele døgnet. Modsat kan det være fordelagtigt ved aftenarrangementer på skolen at forbeholde Flex-parkering til cykelparkering i længere tid. I den forbindelse bør dynamisk skiltning overvejes i stedet for de nuværende statiske skilte.

25 25 Ændring af logo Logoet bør ændres, så det fremgår helt uden tidsintervaller, eller så det fremgår, at cykelparkering er gældende fra kl i stedet for kl Nedtagelse af bannere Forsøget har været i gang siden august 2011, og bannerne, som er opstat på skolens facade, bør nu tages ned, da budskabet har forankret sig. Dog kan det være en idé at lade bannerne hænge i en periode på ca. tre måneder med en rettelse i tidsangivelsen, hvis Københavns Kommune ændrer tidsintervallerne, som tidligere omtalt. Lukning af SMS-service SMS-servicen bør lukkes ned, fordi brugen var stærkt begrænset, og der nu højest sandsynligt ikke vil blive sendt flere bemærkninger og kommentarer fra borgere og andre relevante parter. Opsamling Fortsættelse af Flex-parkering Udvidelse af areal for Flex-parkering tættest på Trianglen i form af to bilparkeringspladser Tidsintervaller ændres og tilpasses brugsmønstret Ændring af logo Nedtagelse eller ændring af tidsangivelse på bannere Lukning af SMS service

26 Generelle anbefalinger for implementering af Flex-parkering På baggrund af forsøget angiver dette afsnit nogle generelle anbefalinger vedrørende fremtidig anvendelse af Flex-parkering. Herunder redegøres for 7 generelle anbefalinger, og hvordan disse bør gennemføres. Udførelse af førtællinger Inden implementering af Flex-parkering opfordres der til, at kommunen udfører en række tællinger og registreringer for at fastlægge, om det i det hele taget giver mening at løse det konkrete parkeringsproblem ved hjælp af Flex-parkering. Konkret skal det undersøges, på hvilke tidspunkter der er behov for cykelparkering (dvs. hvornår begynder cyklisterne at ankomme til det pågældende sted, hvornår er der behov for mere cykelparkering, og hvornår tager de sidste cyklister fra stedet igen?). Ligeledes bør behovet for bilparkering undersøges (hvornår flyttes bilerne, og hvornår ankommer bilerne igen senere på dagen?). For at forsøget kan blive en succes, er det afgørende at brugsmønstret af henholdsvis bil- og cykelparkering ikke ligger i de samme tidsperioder. Brugsmønstre Ferieperioder bør håndteres, så tidsintervaller for cykler og biler kan ændres efter behovet, fordi det kan give anledning til frustration, særligt blandt bilisterne, at parkeringspladser står ubenyttede hen i ferieperioder. Dynamisk skiltning er en god, men dyr løsning (de koster omkring kr. pr. tavle), især hvis tidsperioderne ikke skal justeres særlig ofte. En mere lavpraktisk løsning i form af en simpel overdækning af de opsatte skilte med tidsangivelserne kan bruges som alternativ løsning. Ulempen herved er dog, at overdækningerne nemt kan ødelægges og også kan fjernes af andre end kommunens driftsfolk. Design af logo, bannere og skilte mm Logo m.m. bør udformes og konstrueres fleksibelt, fordi forsøgsperioden har vist, at det ikke er fordelagtigt med faste tidsangivelser, hvis tidsintervallerne skal ændres. Det muliggør at logo og skilte kan anvendes på andre lokaliteter med andre tidspunkter for skift i parkeringsform. Desuden vil det nedbringe etableringsomkostningerne at have et standardlogo og skabe genkendelighed for Flexparkering som koncept. Godkendelse af skiltning for cykelparkering ved Flex-parkering Til forsøget foran Ingrid Jespersens Gymnasieskole opsatte Københavns Kommune en ikke godkendt skiltning for cykelparkering, på grund af at der ikke findes en skiltning for tidsbegrænset cykelparkering. Det har kunne lade sig gøre, fordi Flexparkering har været et forsøg. Tavlen er en kombination af to eksisterende, godkendte tavler, som viser logoet for cykelparkering samt tidsangivelsen. Inden etablering af Flex-parkering ved andre lokaliteter bør der sørges for, at cykelskiltningen godkendes via en proces med Vejdirektoratet.

27 27 Rigeligt med plads Tendensen til at kapaciteten i Flex-parkering overskrides ved, at cyklerne parkeres i forlængelse af Flex-parkering på de almindelige bilparkeringspladser, afviger ikke fra tidligere observeret cyklistadfærd, men taler for et endnu større behov for cykelparkering. Det er derfor vigtigt, at arealerne med Flex-parkering overdimensioneres en smule, fordi det, som tidligere nævnt, er en velkendt tendens, at hvis der gives mere plads til cykelparkering, kommer der flere cykler til. En mulighed er, at der i forbindelse med tællinger af cykler i området lægges eksempelvis 20 % ekstra plads til, som dermed giver en kapacitetsbuffer. Placering For at opnå succes med Flex-parkering bør behovet for cykelparkering overvejes nøje og indtænkes i placeringen af Flex-parkering. I den forbindelse bør cyklisternes direkte rejserute undersøges, så forbikørsel af endemålet så vidt muligt undgås. Opsamling Udførelse af førtællinger både for cykelparkering og bilparkering med fokus på ankomster og frakørselstidspunkter Fokus på udsving i brugsmønstre Logo, bannere mm uden tidsangivelse Rigelig kapacitet i Flex-parkering Placering af Flex-parkering i cyklisternes direkte rejserute God kommunikation og dialog med de relevante parter såsom skole, elever, beboere med flere God kommunikation udadtil Det har vist sig særligt fordelagtigt at få de relevante parter inddraget aktivt i Flex-parkering for at skabe ejerskab og en positiv tilgang til Flex-parkering blandt brugergrupperne. Information i form af bannere og folder har vist sig at være en god måde at nå beboere og andre brugergrupper. Desuden har forsøget fået positiv medieomtale, som ligeledes har givet god forståelse for og opbakning til Flex-parkering. Åbningsarrangementet var også med til at skabe omtale, men det bør overvejes, om det vil være nødvendigt ved fremtidige implementeringer af Flex-parkering.

28 7 Økonomi 28 Da etableringen af Flex-parkering var et forsøg og dermed første gang, konceptet er realiseret, var der udgifter, som vil kunne begrænses i forbindelse med kommende løsninger; ikke mindst med hensyn til arbejdstid. Derfor må fremtidige løsninger med Flex-parkering antages at blive billigere at etablere. Denne udgave af Flex-parkering ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole har kostet: Etableringsomkostninger: Asfaltmærkater med tekst og logo samt pålægning på asfalt og hegn til afspærring kr. Skilte og opsætning: kr. Produktion samt opsætning og nedtagning af 3 stk. stofbannere: kr. Produktion af 3000 flyers kr. Idé- og projektudvikling kr. Omkostninger i forbindelse med evaluering af forsøg: Lønudgift til tællere: kr. Sms-afstemning: kr. Ekstern evaluering kr. - I alt kr. Event/indvielse: stk. øko-æbler kr. Facere og projektledelse kr. Produktion af T-shirts kr. I alt kr. Forsøget har samlet kostet kr. ex. intern arbejdsløn i København Kommune. Dertil kommer provenutab på begrænsningen i bilparkering. I alt kr.

29 29 Udgifter til eventuelle fremtidige Flex-parkeringer: I det følgende skitseres minimumsomkostningerne ved etablering af Flex-parkering. Her ses der kun på den fysiske etablering og ikke på indvielse, events eller lignende. Der er oplistet to versioner af Flex-parkering; én som i forsøget med faste skilte, og en løsning med dynamisk skiltning, som kan håndtere ændringer i tidsbegrænsningerne. Der vil være forskel på omkostninger fra lokalitet til lokalitet, da den specifikke placering vil afgøre antallet af skilte og det antal meter, der skal opstreges. I nedenstående budget er der taget udgangspunkt i Flex-parkering på Nordre Frihavnsgade. Etableringsomkostninger: Asfaltmærkater med tekst og logo samt pålægning på asfalt kr. Skilte og opsætning: kr. Produktion samt opsætning og nedtagning af 3 stk. stofbannere: kr. Produktion af 3000 flyers kr. I alt kr. Omkostninger i forbindelse før-tællinger: Lønudgift til tællere: kr. En ny Flex-parkering i samme størrelse som i forsøget kan etableres for cirka kr. ex. intern arbejdsløn. Hvis der vælges en model med dynamisk skiltning bliver udgiften således: Etableringsomkostninger: Asfaltmærkater med tekst og logo samt pålægning på asfalt kr. To dynamiske skilte: kr. Produktion samt opsætning og nedtagning af 3 stk. stofbannere: kr. Produktion af 3000 flyers kr. I alt kr. Omkostninger i forbindelse før-tællinger: Lønudgift til tællere: kr. En ny dynamisk skiltet Flex-parkering i samme størrelse som i forsøget kan etableres for cirka kr. ex. intern arbejdsløn.

30 8 Konklusion 30 Forsøget med Flex-parkering har givet Københavns Kommune et indblik i muligheder og begrænsninger ved et fleksibelt parkeringsareal for biler og cykler. Succeskriteriet har været at skabe afklaring i forhold til anvendelse, adfærd og tilgængelighed samt cyklernes placering i området. I det følgende opridses evalueringens centrale konklusioner. Bliver tidsintervallerne til henholdsvis cykler og biler overholdt? Tidsintervallerne blev ikke konsekvent overholdt, men forsøgsperioden viste, at tidsintervallerne i skiftet mellem bil- og cykelparkering om morgenen ikke var fastsat præcist nok i forhold til brugsmønstrene. Det var tydeligt, at bilisterne tilpassede sig cyklisternes brugsmønster og dermed ofte holdt parkeret i længere tid end det fastsatte tidsrum, altså efter kl Til gengæld var bilerne som oftest flyttet, inden eleverne mødte ind, og var dermed ikke til stor gene for cyklisterne. Dette blev konstateret ved en række ekstra morgentællinger, som klarlagde adfærden og medførte en anbefaling om at rykke skiftetidspunktet fra kl til Cykler parkeret efter kl i Flex-parkering blev også observeret, men har ikke givet anledning til store problemer eller klager. Det kan altså konkluderes, at det er vigtigt at fastsætte tidsbegrænsningerne, så de bedst muligt matcher det konkrete behov på det pågældende sted. Påvirkes tilgængeligheden på fortov og kørebane af den nye form for parkering? Generelt har der i arealet med Flex-parkering ikke været særlige problemer med væltede cykler eller cykler til gene for tilgængeligheden. Dog er der stadig, ligesom inden forsøgets start, en udfordring på fortovet foran skolen og længst mod Trianglen, hvor der ofte blev observeret væltede cykler og cykler, der var placeret på fortovet og derved besværliggjorde passage. Det skal ses i lyset af, at der siden etablering af Flex-parkering er markant flere cykler i området foran skolen og området hen til Trianglen. Før etablering var der gennemsnitligt 169 cykler i det nævnte område mod 255 efter etableringen af Flex-parkering. Eleverne har været gode til at stille cyklerne i Flexparkering korrekt, vinkelret på fortovskanten, så der ikke blev registreret cykler til gene på selve kørebanen. Til gengæld blev der ofte sat cykler i forlængelse af Flex-parkering på de almindelige bilparkeringspladser, i situationer hvor Flex-parkering er fyldt op. Kan der registreres ændringer i cykelparkeringen i området? Altså har placeringen af cyklerne flyttet sig fra et sted og hen til Flexparkering? Flex-parkering medførte, at der generelt kom flere cykler i området omkring skolen, hvilket var en naturlig følge af de nye parkeringsmuligheder, som udvidede parkeringskapaciteten for cykler betragteligt. Det kan ikke afklares, om stigningen skyldes cykler, som var flyttet fra området længst mod Trianglen, da antallet af cykler her var stort set uændret. Det er, som tidligere nævnt, en velkendt tendens, at der tiltrækkes flere cykler, når der etableres mere cykelparkering.

31 31 Hvordan har beboere, elever samt andre brugergrupper taget imod Flex-parkering? Skoleledelsen har udtrykt stor tilfredshed med Flex-parkering og har fortalt, at elever og forældre ligeledes har været positive over for løsningen. Det meget begrænsede antal kommentarer fra borgere, som både dækker over SMS-servicen og generelle henvendelser, opfattes positivt, og som tegn på, at der generelt er opbakning til Flexparkering. Det er kommunens klare erfaring, at ændringer i parkeringsforhold generelt udløser mange henvendelser fra borgerne, og at det oftest er folk, som oplever en ændring negativt, der retter henvendelse. Som helhed kan det altså konkluderes, at det kan lade sig gøre for cyklister og bilister at dele parkeringspladsen, og at det kan være hensigtsmæssigt at etablere de fleksible parkeringspladser i områder, hvor der er pladsmangel, og hvor der samtidig er et skiftende behov i løbet af dagen for bil- og cykelparkering med en tidsmæssig differentiering. Desuden har forsøget vist, at der fremadrettet er behov for mindre modifikationer og ændringer, for at Flex-parkering kommer til at fungere optimalt. Ændringerne er beskrevet i kapitel 7 vedrørende anbefalinger både for Flex-parkering ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole og mere generelt.

32 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG 32 Kort over København med løsningsmuligheder for Flex-parkering Flex-parkering kan være attraktivt for andre uddannelsesinstitutioner i storbyer, men det kræver, som tidligere nævnt, at der på det pågældende sted er forskellige parkeringsbehov for hhv. cykler og biler. Undersøgelser af dette bør specifikt foretages på den enkelte lokalitet inden nye etableringer af Flex-parkering. Hidtil (pr. 17. april 2012) har følgende københavnske skoler/institutioner tilkendegivet interesse i at få etableret Flex-parkering: Professionshøjskolen UCC, Tekstilformidleruddannelsen og Håndarbejdets Fremme N. Zahle Nørrebro Park Skole Langelinieskolen Nørrebro Lilleskole Sortedamskolen Gasværksvejens Skole Børneuniversitetet Københavns Kommune vurderer desuden, at det kan være aktuelt med Flex-parkering ved omkring 17 andre skoler.

33 33

34 ATKINS Arne Jacobsens Allé København S Kontaktpersoner: Senior Projektleder, Niels Hoé Tlf: (+45) Projektmedarbejder, Lill B. Christensen Tlf: (+45)

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Datasæt cykeloprydning, BYENS DRIFT

Datasæt cykeloprydning, BYENS DRIFT Datasæt cykeloprydning, BYENS DRIFT Data og resultater fra cykeloprydning på Nørreport st./israels plads i maj november 216. Marjanne Kurth, Byens drift, Center for driftsudvikling, Partnerskaber mail:

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave.

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave. Titel: Udformning af veje foran skoler, idékatalog og udformning ved seks skoler Forfatter: Birger Villadsen, projektleder, trafiksikkerhedskonsulent, COWI, bivi@cowi.dk Opgaven Stadig flere forældre kører

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

Parkering i Den Hvide Kødby

Parkering i Den Hvide Kødby KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 5 Parkering i Den Hvide Kødby Der er i alt 635 p-pladser på terræn i Den Hvide Kødby fordelt med: 107 pladser på offentlig

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

P-afgifter. - en forklaring

P-afgifter. - en forklaring P-afgifter - en forklaring Ja, det er rigtig irriterende at få en parkeringsbøde. Er der overhovedet nogen fornuftig grund til det, eller er det bare for at genere? I denne folder forsøger vi at besvare

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig.

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. Daugård Elevtal: ca. 125. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 02 68 Fax 7262 6790 jjg@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. maj 2015 Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Hver dag parkerer ca. 70.000

Læs mere

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE IDÉKATALOG TIL MERE BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER s1-brugervenlige AFFALDSORDNINGER Idékataloget er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune (TMF) og Platant. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13%

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13% Notat Åbningstider i daginstitutioner Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Børneforældre har brug for at få deres børn passet mens de er på arbejde. Imidlertid oplever mange, at indskrænkninger i daginstitutionernes

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen.

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Allerød Kommune SKOVVANGSKOLEN Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Ændring af adgangsforhold for handicappede

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 4. Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756) Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget i høring.

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej v/ Lene Hansen, MOE TetraplanA/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Baggrund Cykelstier på trafikveje Mangler

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Juli 2006 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Indhold 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 3 3. Eksisterende forhold

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Bilag 2. Faktaark med information vedrørende alle lokaliteter, der indstilles til åbning

Bilag 2. Faktaark med information vedrørende alle lokaliteter, der indstilles til åbning Bilag 2 Faktaark med information vedrørende alle lokaliteter, der indstilles til åbning Nr.: 49 Lokalitet: Næstvedgade 3, 2100 Kbh. Ø Parkeringspladser: 3 I alt åbnes: 3 Belægningsgrad: 108 P-ordning:

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering rev. dato : 2012.08.09 Bydesignmanual for cykelparkering i Kolding Kommune Denne designmanual indeholder to afsnit om generelle forhold og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere