HR MAS NMR-spektroskopi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR MAS NMR-spektroskopi:"

Transkript

1 HR MAS NMR-spektroskopi: En hel ny verden for fødevareforskningen Mulighederne er mange ved anvendelse af high resolution magic angle spinning på intakte fødevarer Af Nanna Viereck, Helene F. Seefeldt, Merete H. M. Nielsen og Søren B. Engelsen, Kvalitet & Teknologi, Institut for Fødevarevidenskab, Levnedsmiddelcentret (LMC), KVL. Afd. Genetik og Bioteknologi, Danmarks Jordbrugsforskning, Flakkebjerg Der er en stigende interesse hos forbrugeren og i fødevareindustrien for at sikre, at vores fødevarer er sunde, af høj kvalitet og ikke mindst sikre. Dette kræver hurtige, pålidelige analysemetoder, gerne med mulighed for at automatisere analysen direkte at- eller online. Spektroskopi er særdeles velegnet til sådanne formål, og forskellige former for spektroskopi bruges allerede i fødevareindustrien, f.eks. fluorescens, infrarød og nærinfrarød samt lavfelts kernemagnetisk resonans (LF NMR) spektroskopi. Hidtil har der dog ikke været tradition for at anvende højopløst (high resolution, HR) NMR-spektroskopi inden for fødevarevidenskaben. Dette på trods af en udbredt anvendelse fra opklaring af kemiske strukturer for små molekyler i opløsning, strukturopklaring af mediumstørrelse proteiner til medicinsk anvendelse ved magnetisk resonans skanning (MR-scanning). Netop det faktum, at NMR-spektroskopi er ikke-destruktiv og alligevel giver kvantitativ information om hele prøvens sammensætning, struktur samt vandmobilitet og fordeling i endog meget komplekse matricer, gør metoden særdeles anvendelig til kvalitetskontrol i fødevareindustrien. For at øge fortolk- x ningen og den kvantitative information i sådanne komplekse systemer er det dog ofte nødvendigt at kombinere NMR-spektroskopiske resultater med avancerede multivejs kemometriske metoder. Kombinationen NMR og kemometri har et stort uudnyttet potentiale og åbner for helt nye muligheder inden for spektroskopisk kvalitetskontrol. NMR og HR MAS på fødevarer Strategien er derfor at studere en række udvalgte problemstillinger inden for fødevareforskningen vha. HR NMR-spektroskopi og samtidig udvikle dataanalyseprogrammel specifikt til kvantitativ NMR-signalbehandling. Hidtil har brugen af NMR-spektroskopi til kvantitative formål været begrænset. Størst udvikling har der været inden for den farmaceutiske forskning, hvor begrebet metabonomics blev introduceret for få år siden [,]. Metabonomics dækker over»kvantitative målinger af det Vandprotoner ppm Fedtsyrer Alifatiske protoner Figur. Væske H NMR-spektrum af fast gul Klovborg ost, % fedt. - dansk kemi,, nr.,

2 multiparametriske metaboliske respons fra levende organismer til patofysiologiske stimuli eller genetisk modifikation. Responset studeres vha. sammenkoblingen af NMR på biologiske væsker og multivariat dataanalyse«. I praksis betyder dette, at NMR-spektre af f.eks. blod og urin kan anvendes til at forudsige patienters diagnose på et meget tidligt stadie ud fra små variationer i spektrene, der kan findes med multivariat dataanalyse. Tilsvarende udfordringer møder vi i analyser af intakte levnedsmidler. Med inspiration fra metabonomics har vi derfor introduceret begrebet bromatonomics. Bromatonomics dækker over»kvantitative målinger af levnedsmidlers funktionelle kvalitetsparametre, studeret vha. NMR på intakte levnedsmidler evalueret med multivariat dataanalyse«. Der er dog stor forskel på kropsvæsker og levnedsmidler, idet levnedsmidler ofte findes på fast form. Det giver problemer ved brug af NMR, der ud over at give kemisk information også er mobilitetsfølsom, dvs. prøvens viskositet betyder meget for spektrenes kvalitet. Mange levnedsmidler er hverken helt faste stoffer eller væsker i NMR-spektroskopisk forstand. De vil ved almindelig væske-nmr-spektroskopi give dårligt opløste spektre med meget brede linjer (som osten i figur ). Derimod giver sådanne prøver højt opløste NMR-spektre, når der anvendes»rotation ved den magiske vinkel,. o «, High Resolution Magic Angle Spinning (HR MAS) NMR (figur ). Her roteres prøven i en vinkel på. o til det statiske magnetfelt. Ved denne teknik elimineres linjeforbredning fra magnetisk følsomhed (susceptibilitet) og bidrag fra dipolære vekselvirkninger. Det skyldes, at de matematiske udtryk for kemisk skift anisotropi og dipol-dipol-vekselvirkninger begge indeholder et vinkelafhængigt led (ligning ). Figur. HR MAS H NMR-spektre af to faste gule oste, % og % fedt. cos q - = () Vælges vinklen til. o, er cos q - = og man opnår alene et signal ved det isotropiske kemiske skift uden dipolær opsplitning. Roteres prøven derudover, får den hurtige bevægelse prøven til at opføre sig næsten som en væske, hvor der midles over hele prøven. Mange fødevarer indeholder vand, og vandprotonerne giver også signaler i H- spektrene. I mange tilfælde er det ønskeligt at slippe af med det kraftige signal fra vand, f.eks. for at kunne identificere andre signaler i t dansk kemi,, nr.,

3 samme område i spektret. Der er udviklet forskellige teknikker til at undertrykke signalet fra vand. I dette projekt testes en række af teknikkerne på intakte levnedsmidler, og deres betydning for kvantitativ analyse undersøges. Anvendelsen af feltgradienter, der varierer det ydre magnetiske felts styrke, forbedrer yderligere informationen, idet man dermed kan modulere NMR-spektre som funktion af komponenternes egendiffusion, også kaldet diffusionsvægtet NMR []. HR MAS NMR-spektroskopi har været anvendt i metaboliske studier af animalt og humant væv [,], og det er nærliggende at overføre eksperimenterne til plantevæv og kød, og at udnytte HR MAS NMR-teknologien under forarbejdning som f.eks. kogning, bagning og saltning. Desuden er der mange problemstillinger inden for mejeriområdet, som kan undersøges vha. HR MAS NMR-spektroskopi. Overvejelser over spinsidebånd Mulighederne er således store, når vi i princippet kan måle på alle typer fødevarer uden at skulle foretage krævende forbehandling først. Men man er nødt til at foretage visse forholdsregler, før de endelige målinger foretages. Den spektrale bredde på NMR-spektret og spinningshastigheden eller rotationsfrekvensen skal passe sammen, så spinsidebånd ikke forstyrrer billedet af de signaler, man forventer at finde. Spinsidebånd skyldes prøvens rotation. Sådanne signaler er placeret på begge sider af det egentlige signal i afstande, der er et multiplum af rotationsfrekvensen (figur ). Det betyder, at jo hurtigere prøven roteres, jo længere flyttes sidebåndene ud. I komplekse prøver som fødevarer, hvor der forventes signaler fra mange forskellige stoffer, vil spinsidebånd fra samtlige resonanssignaler give NMR-spektre, der synes umulige at fortolke. Rotationsfrekvensen skal derfor være større end eller lig med den spektrale bredde. Dette synes jo nemt nok, hvis NMRspektrometret teknisk kan leve op til rotationsfrekvenser på f.eks. Hz eller derover. Dog er der også prøven at tage hensyn til, idet en så kraftig rotation eller centrifugering af prøven givetvis påvirker matricen. Eksemplet i figur stammer fra en undersøgelse af reguleringen af konsistensen af ost (her mozzarella), specielt for at undersøge vandbindingsforholdene over tid. Mozzarellaprøven blev udtaget som en lille kube i målene 9 mm, der blev placeret i en µl rotor. Tungt vand (D O), der ikke giver protonsignaler, og som anvendes til at låse frekvensen under NMR-målingen, blev brugt til at fylde den resterende del af rotoren op. Der blev foretaget et HR MAS H NMR-forsøg, hvor rotationsfrekvensen var Hz (figur ). Prøven blev i alt roteret minutter. Efter en sådan måling bestod prøven af en klæbrig ostemasse med en smal indre cylinder af vand. Ostematricen var således totalt forandret, og en daglig gentagelse af forsøget, for at undersøge om vand havde bundet sig anderledes, var umulig på samme prøve. Det kunne heller ikke udelukkes, at prøven ændrede sig under målingen. I et sådant tilfælde er det nødvendigt at overveje fordele og ulemper ved at rotere prøven så kraftigt. I stedet kan det overvejes, om matematisk fjernelse af spinsidebåndene er en mulighed, idet moderne databehandlingsteknikker åbner mulighed for det. Desuden er der udviklet forskellige NMR-teknikker til at undertrykke spinsidebånd. Men det er en anden historie, som vi gemmer til senere! HR MAS NMR på andre mejeriprodukter Ikke kun problemstillinger i faste oste er interessante i HR MAS mejeriapplikationslyset. Også fortykkede surmælksprodukter er velegnede til HR MAS NMR-studier. I figur ses vandundertrykte HR MAS H NMR-spektre af drikke- og rørt yoghurt stabiliseret med pektin i en sucroseblanding. Pektin bruges ofte som stabilisator i yoghurt for at undgå sedimentering eller valleudskillelse efter syrning. Mekanismen bag stabiliseringen er dog ikke særlig velkarakteriseret, og HR MAS NMR-spektroskopi har potentiale til at analysere yoghurtstabiliteten. I de viste spektre (figur ) er der tydelige signaler for mælkesukker (lactose) og sucrose, men derudover er der signaler for protein og fedt i den alifatiske del af spektret samt for aromatiske aminosyrer i den aromatiske del. Spektrene af de to typer yoghurt varierer meget lidt, men ved kemometrisk behandling af data fra et større prøvesæt blev der observeret NMR-signaler, der varierede i intensitet i forhold til pektin-/sucrosekon- x Laktose Lactose og og sucrose sukrose Pyranoseprotoner Figur. Effekt af MAS-rotationsfrekvensen på mozzarella spinsidebånd. Aromatprotoner Anomerprotoner Alifatprotoner Teknisk oversættelse kemi og kemiteknik Forskrifter Datablade Vejledninger Afhandlinger Engelsk Fransk Italiensk Norsk Drikkeyoghurt Rørt yoghurt Vand rest Tetralix Postboks Virum Tlf.: Fax: 9 ppm Figur. HR MAS H NMR-spektre af yoghurt stabiliseret med pektin. dansk kemi,, nr.,

4 centrationen samt protein-/fedtkoncentrationen. Disse små variationer kunne anvendes til at opdele yoghurtprøverne i stabile og ustabile prøver, men dette kunne ikke forklare mekanismen bag stabiliseringen af yoghurt med pektin alene. For at løse problemet var det nødvendigt at inddrage andre spektroskopiformer samt målinger af zetapotentiale []. FØDEVAREANALYSE Når korn bliver til brød Ikke kun metabolismen i afgrøderne inden høst er interessant set ud fra et fødevareindustrielt- og forbrugersynspunkt. Også forarbejdningen af afgrøden til den endelige fødevare kan være gavnlig for den ernæringsmæssige værdi eller for produktets holdbarhed. Det sidste HR MAS-eksempel er derfor fra et t Muligheder med HR MAS NMR på hele kerner Et af de vigtigste mål for dansk landbrug er at producere sunde og ernæringsrigtige afgrøder. For at kunne det er det vigtigt at have en detaljeret viden om sammensætningen og ernæringsværdien af det modne korn og karakteren af protein og stivelse. Udviklingen af enkeltkerne HR MAS NMR-spektroskopi er oplagt. Med enkeltkerne HR MAS NMR-spektroskopi er det muligt at undersøge sammensætningen af forskellige sorter og forskellige kernefyldningstrin uden at forstyrre det biologiske system nævneværdigt dvs. systemet undersøges næsten som in vivo. I figur ses vandundertrykte HR MAS NMR-spektre af tre forskellige bygkerner. Sorten Cork er en helt almindelig bygsort, og i figuren ses to forskellige kernefyldningstrin, af hhv. en umoden grøn blød kerne og en moden, hård kerne. Det ses, at mængden af stivelse aftager, mens indholdet af fedt og andre alifater stiger under kernens modning. Det tredje spektrum er af en moden hård høj ß-glycan mutant bygkerne kaldet lysf []. Denne type kerne har en hel anden NMR-profil, hvor indholdet af protein og fedt ikke er så forskelligt fra Cork-kerner, mens stivelsesindholdet er meget mindre, og hvor et signal ved. ppm bliver meget dominerende. Dette signal har betydning for forståelsen af forskellene på de to bygsorter, f.eks. af deres indhold af ß-glycan, og er således højt prioriteret. x Umoden Cork Moden Cork Fedt Fedt og andre og andre Kulhydrat alifatiske protoner protoner (stivelse) ppm Figur. Hel kerne HR MAS H NMR-spektre af forskellige bygsorter. dansk kemi,, nr.,

5 Rugmel Dej Dej efter hævning Mørkt rugbrød Figur. HR MAS H NMR på mørkt rugbrød. HR MAS NMR-forsøg på rugmel under forarbejdning til rugbrød. I dej- og bageprocessen nedbrydes bl.a. fytinsyre, der binder vitaminer og mineraler komplekst. Ved en effektiv nedbrydning af fytinsyren vha. enzymer frigives de bundne vitaminer og mineraler, så de gøres tilgængelige for mennesker []. I figur ses HR MAS NMR-spektre kørt ved samme rotationsfrekvens ( Hz) af rugmel, dej før og efter hævning samt af det færdige rugbrød. I alle tilfældene er prøverne helt tørre, inden de umiddelbart før en måling er blevet opslæmmet i tungt vand. Rugmel og dej har sammenlignelige NMR-spektre, hvor kun enkelte signaler i kulhydratområdet adskiller sig for alvor. Derimod har det færdige rugbrød en hel anden NMR-profil, med meget forbredede signaler i kulhydratområdet. Det skyldes sandsynligvis rotationsfrekvensen, idet signalformen som nævnt ovenfor påvirkes og forbredes ved en for lille spinningshastighed. Det kunne således se ud til, at en rotationshastighed på Hz er for lav til kvantitativt at sammenligne tørrede mel-, dej- og brødprøver. Desuden kan det ikke undgås, at prøverne opsuger det tilsatte vand under målingerne. Systemet, der undersøges, er derfor en samlet matrice, hvor vandet er fordelt i hele prøven. Et sådant dynamisk system betyder også noget for kvaliteten af spektrene. Som vist er det godt at være på forkant med de mange faldgruber, der kan være i udøvelsen af HR MAS NMR-spektroskopi på komplekse fødevarer. Perspektiver NMR er vel den mest alsidige og informationsrige analytiske teknik, og anvendelsesmulighederne inden for fødevareområdet er langt fra udforskede. Vi har her nævnt nogle få lovende ap- dansk kemi,, nr.,

6 plikationer, men potentialet i HR MAS NMR er meget større, f.eks. inden for studier af hvordan fødevarer smager og føles. Meget tyder på, at vi har flavorneuroner, der reagerer specifikt på tekstur, og en af de store udfordringer for HR MAS NMR i levnedsmiddelsammenhæng (bromatonomics) er derfor at klarlægge de intermolekylære interaktioner i fødevarematricen, der f.eks. skaber mouth feel funktionalitet. Tak til Mejeribrugets Forskningsfond, der økonomisk støtter denne satsning, samt til Arla Foods, CP Kelco, Forskningscenter Flakkebjerg og Schulstad for prøverne anvendt til spektrene i de viste figurer. -adresse Nanna Viereck: Referencer:. Gartland, K.P.R., Beddell, C.R., Lindon, J.C. and Nicholson, J.K. (99) Application of pattern-recognition methods to the analysis and classification of toxicological data derived from proton nuclear-magneticresonance spectroscopy of urine. Molecular Pharmacology 9(), 9-.. Nicholson, J.K., Lindon, J.C. and Holmes, E. (999) Metabonomics : understanding the metabolic responses of living systems to pathophysiological stimuli via multivariate statistical analysis of biological NMR data. Xenobiotica 9(), -9.. Gil, A.M., Duarte, I., Cabrita, E., Goodfellow, B.J., Spraul, M. and Kerssebaum, R. () Exploratory applications of diffusion ordered spectroscopy to liquid foods: an aid towards spectral assignment. Analytica Chimica Acta, -.. Garrod, S., Humpher, E., Connor, S.C., Connelly, J.C., Spraul, M., Nicholson, J.K. and Holmes, E. () High-resolution H NMR and Magic Angle Spinning NMR Spectroscopic Investigation of the Biochemical Effects of -bromoethanamine in Intact Renal and Hepatic Tissue. Magnetic Resonance in Medicine, 9.. Griffin, J.L., Pole, J.C.M., Nicholson, J.K. and Carmichael, P.L. () Cellular environment of metabolites and a metabonomic study of tamoxifen in endometrial cells using gradient high resolution magic angle spinning H NMR spectroscopy. Biochimica et Biophysica Acta 9, -.. Salomonsen, T. and Sejersen, M.T. () Master thesis: Investigations of the mechanisms behind stability of yoghurt with pectin. An explorative study with emphasis on spectroscopy.. Munck, L., Møller, B., Jacobsen, S. and Søndergaard, I. () Near infrared spectra indicate specific mutant endosperm genes and reveal a new mechanism for substituting starch with ( ->, -> )-beta-glucan in barley. Journal of Cereal Science, -.. Reddy, N.R. () Occurrence, Distribution, Content, and Dietary Intake of Phytate. In Food phytates. Eds. Reddy, N.R & Sathe, S.K., CRC Press, Inc., Florida, USA Nyt om... Specialister i - Automatiseret Fastfaseoprensning Gilson ASPEC XL, ASPEC XLi, ASPEC XL. - Automatisering af væskehåndtering. - HPLC, LC, SFC kromatografi. - ERWEKA Dissolution systemer. - Avancerede systemer til tabletkontrol. - Salg og kalibrering af Gilson pipetter. Biolab A/S Sindalsvej 9 DK- Risskov Telefon Telefax støv Hver dag kommer der ton støv til jorden fra rummet. Christine Floss, der er geokemiker ved Washington University i St- Louis, har sammen med medarbejdere undersøgt sammensætningen af støv fra jordens stratosfære. Støvet indeholder carbon C. Dels C, og dels det tungere C. Floss har opdaget, at støvet i stratosfæren indeholder forholdsvis mindre af det tungere nuclid. De fandt for stratosfærestøv C/ C = 9 og for almindeligt jordisk støv C/ C =. Har denne opdagelse forbindelse med de organiske stoffer, der var basis for livets opståen på jorden spørger Floss. Bos Carbon anomaly from deep space. Chemical & Engineering News.. marts : dansk kemi,, nr.,

University of Copenhagen. Metabolomics er fremtiden Pedersern, Birger. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Metabolomics er fremtiden Pedersern, Birger. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Metabolomics er fremtiden Pedersern, Birger Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Pedersern,

Læs mere

NMR-baseret metabonom-analyse

NMR-baseret metabonom-analyse NMR-baseret metabonom-analyse KEMOMETRI ny teknologi i lægemiddelforskning og -udvikling NMR-spektroskopi kombineret med multivariat dataanalyse (NMR-PR) kan give kvantitativ og kvalitativ information

Læs mere

Danseed 20.marts Resonance (NMR) Helene Fast Seefeldt, Århus Universitet, Landbrugsfakultetet, Flakkebjerg

Danseed 20.marts Resonance (NMR) Helene Fast Seefeldt, Århus Universitet, Landbrugsfakultetet, Flakkebjerg Danseed 20.marts 2007 Når r der går g r frø i Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Princippet bag NMR B 0 N S B 0 RF puls FT 5 4 3 2 1 0 ppm Prøve Magnet Data - FID Data - spektrum NMR spektroskopi og imaging

Læs mere

Appendiks 1. I=1/2 kerner. -1/2 (højere energi) E = h ν = k B. 1/2 (lav energi)

Appendiks 1. I=1/2 kerner. -1/2 (højere energi) E = h ν = k B. 1/2 (lav energi) Appendiks NMR-teknikken NMR-teknikken baserer sig på en grundlæggende kvanteegenskab i mange atomkerner, nemlig det såkaldte spin som kun nogle kerner besidder. I eksemplerne her benyttes H og 3 C, som

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Fordeling af kernevægt, protein- og ß-glucanindhold i to rækker af et Prisma vårbyg aks

Fordeling af kernevægt, protein- og ß-glucanindhold i to rækker af et Prisma vårbyg aks Archived at http://orgprints.org/0000144 Variation i indholdsstoffer i korn kvalitet? Variation i indholdsstoffer i korn Den almene betydning af vendingen kvalitet er anvendelighed til specifikke formål.

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

Fødevarers holdbarhed i glastilstand

Fødevarers holdbarhed i glastilstand Fødevarers holdbarhed i glastilstand Fødevarer i glastilstand er ifølge glashypotesen fysisk og kemisk set særdeles holdbare. Forventningen om forøget holdbarhed bygger på antagelsen, at molekylers translationelle

Læs mere

Mel fra spiret korn. Hvorfor mel fra spiret korn?

Mel fra spiret korn. Hvorfor mel fra spiret korn? Mel fra spiret korn Hvorfor mel fra spiret korn? Skønheden ved mel af spiret korn er at ved spiring ændrer en kerne sin sammensætning fra stivelse til en grøntsag. Derfor er mel fra spirede kerner kommer

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning Udarbejdet

Læs mere

Laktose GUIDE _Laktosefri_A5_folder_ART04_TJ.indd 1 09/03/

Laktose GUIDE _Laktosefri_A5_folder_ART04_TJ.indd 1 09/03/ Laktose GUIDE SÅDAN KAN DU FÅ EN NEMMERE HVERDAG MED MEJERIPRODUKTER SOM LAKTOSEINTOLERANT HVAD ER LAKTOSEINTOLERANCE? Laktose er navnet på det sukker, der naturligt findes i mælk. Det er bl.a. laktosen,

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Styr på foldningen

Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Styr på foldningen Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Hvorfor dør kun

Læs mere

PROFILEN Kemometri skal kunne bruges af alle

PROFILEN Kemometri skal kunne bruges af alle PROFILEN Kemometri skal kunne bruges af alle Et af de ultimative mål for Rasmus Bro er at gøre kemometri let at bruge for almindelige kemikere. Han arbejder bl.a. med multivejsteknikker, der giver en kemisk

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Kulhydrater - pest eller guld

Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater er en kompleks størrelse fordomme og fakta er årsag til overvægt og hyperaktive børn 4 ud af 10 voksne danskere og omkring 8 ud af 10 børn har et forbrug, der

Læs mere

Mikronæringsstofanalyse i forskellige vævstyper af ceralier -med særlig henblik på bindning og biotilgængelighed af jern (Fe) og zink (Zn)

Mikronæringsstofanalyse i forskellige vævstyper af ceralier -med særlig henblik på bindning og biotilgængelighed af jern (Fe) og zink (Zn) Mikronæringsstofanalyse i forskellige vævstyper af ceralier -med særlig henblik på bindning og biotilgængelighed af jern (Fe) og zink (Zn) Daniel Pergament Persson, PhD-studerende, Plant and Soil Science

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 3.10.2013. Korn. Ulla Kidmose og Michael Pedersen, INSTITUT FOR FØDEVARER Aarhus University

AARHUS UNIVERSITET 3.10.2013. Korn. Ulla Kidmose og Michael Pedersen, INSTITUT FOR FØDEVARER Aarhus University 3.10.2013 Korn Ulla Kidmose og Michael Pedersen, INSTITUT FOR FØDEVARER Aarhus University præsen TATION 1 INDHOLD Opbygning af kerner Brødkvalitet Melfremstilling Kornets betydning for brød Sort/dyrknings

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Disposition Overordnet præsentation af projektets dele Præsentation af PLS-forløb og besøg på Arla, Rødkærsbro

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som et kemisk system

Læs mere

Spektroskopisk. analyse. - løsning af et strukturelt puslespil

Spektroskopisk. analyse. - løsning af et strukturelt puslespil Spektroskopisk analyse - løsning af et strukturelt puslespil Af civilingeniør Christian Rank, civilingeniør Katrine Eriksen og lektor Charlotte Held Gotfredsen I naturen og i laboratorier verden over findes

Læs mere

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Dannelsen

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

ANALYTISK KEMI Kvalitetssikring af laboratoriernes edb-teknik

ANALYTISK KEMI Kvalitetssikring af laboratoriernes edb-teknik ANALYTISK KEMI Kvalitetssikring af laboratoriernes edb-teknik Edb-funktionernes omfang og betydning for laboratoriernes resultater har medført, at der må stilles særlige krav til kvalitetssikring af denne

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Teknologier og udfordringer. Claus Melvad

Teknologier og udfordringer. Claus Melvad Måling af vandindhold Teknologier og udfordringer Claus Melvad Indhold Tre definitioner af vandindhold Oversigt over 14 målemetoder Vurdering af begrænsninger, usikkerheder og fejlbidrag Plan for fremtidigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

ANALYTISK KEMI. In vino veritas: Kan sandhederne afdækkes ad spektroskopisk/kemometrisk vej?

ANALYTISK KEMI. In vino veritas: Kan sandhederne afdækkes ad spektroskopisk/kemometrisk vej? Vinanalyse med NMRspektroskopi og kemometri ANALYTISK KEMI In vino veritas: Kan sandhederne afdækkes ad spektroskopisk/kemometrisk vej? Af Flemming H. Larsen og Søren B. Engelsen, Kvalitet & Teknologi,

Læs mere

Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck

Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck Mette Lübeck 1 Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Sektionens forskning kombinerer moderne bioteknologi med procesteknologi til udvikling

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Genbrug af behandlingsformer

Genbrug af behandlingsformer Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Genbrug af et lægemiddel giver os ny indsigt i HS Et eksisterende lægemiddel kan booste HS-hjernecellerne

Læs mere

Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug,

Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug, Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug, fødevarehåndtering samt natur og miljø 1 FIVU s bidrag til

Læs mere

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI KROMATOGRAFI Kromatografi betyder egentlig farvetegning, men ordet bruges nu om en række analysemetoder, som alle bygger på det princip, at forskellige stoffer har forskellig bindingsevne til en given

Læs mere

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper:

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: Stofskiftetyper Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: autotrofe organismer: organismer som opbygger organisk stof ved fotosyntese (eller i nogle tilfælde kemosyntese); de kræver foruden

Læs mere

Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag

Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag Forskningsbaseret undervisning Karla Frydenvang, lektor, PhD Institut for Medicinalkemi Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Nogle biofysiske anvendelser af Ramanspektroskopi

Nogle biofysiske anvendelser af Ramanspektroskopi Nogle biofysiske anvendelser af Ramanspektroskopi Der sker hele tiden nye teknologiske landvindinger inden for Ramanspektroskopi. Analysemetoden kan bl.a. bruges til at følge ændringer i peptider og proteiners

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

POPPEDE KERNER GIVER MERVÆRDI. Giv dine produkter ekstra bid med poppede kerner fra Valsemøllen A/S

POPPEDE KERNER GIVER MERVÆRDI. Giv dine produkter ekstra bid med poppede kerner fra Valsemøllen A/S POPPEDE KERNER GIVER MERVÆRDI Giv dine produkter ekstra bid med poppede kerner fra Valsemøllen A/S Kom ind til KERNEN i dine produkter Med de nye varianter af poppede kerner fra Valsemøllen er det blevet

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Grøn Viden. Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar. Karl Kaack og Marianne Bertelsen. Markbrug nr. xxx Januar 2006

Grøn Viden. Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar. Karl Kaack og Marianne Bertelsen. Markbrug nr. xxx Januar 2006 Grøn Viden Markbrug nr. xxx Januar 2006 Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar Karl Kaack og Marianne Bertelsen 2 Det er vigtigt, at æbler plukkes på korrekt tidspunkt. Ved høst på optimalt tidspunkt

Læs mere

Hvad er den bedste hvede til bioraffinering? CLAUS FELBY, DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hvad er den bedste hvede til bioraffinering? CLAUS FELBY, DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Hvad er den bedste hvede til bioraffinering? CLAUS FELBY, DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bioraffinering af hvedehalm Hvad er vigtigt? Højt udbytte på marken Ensartet produkt Stabile

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Forsker Gunter Backes, Afdeling for Planteforskning, Forskningscentret Risø DNA-markører på kontaktfladen mellem molekylær genetik og klassisk planteforædling

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear.

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. VIBRO CONSULT Palle Aggerholm. Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 E-mail: palle@vibroconsult.dk www.vibroconsult.dk DK 8260 Viby J. Højtryksturbine

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Der findes mange situationer, hvor en bestemt størrelse ændres som følge af vekselvirkninger med

Læs mere

Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer?

Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer? Kan mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler give mave-problemer? Det er et åbent spørgsmål, om nogle af de mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan give sygdomme. Det er derfor nødvendigt at have eksperimentelle

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

HS og tabet af hjerneceller

HS og tabet af hjerneceller Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Stamcelle-neuroner danner de rigtige forbindelser Erstatning af neuroner med stamceller hos mus

Læs mere

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Uge 47 Uddannelse og jobuge Fra Idé til produkt 2. klasse Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Den gode stol Hvem er jeg og hvad er jeg god til? Du er god til mange ting Hvis man spørger folk, hvad

Læs mere

Korn. Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi. Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening

Korn. Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi. Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening Korn Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening 2. - 3. november 2006 Hotel Frederik d. II Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Dagplejen Nord Fyrparken Esbjerg V Tlf Dagplejen Syd Giørtz Plads Ribe Tlf

Dagplejen Nord Fyrparken Esbjerg V Tlf Dagplejen Syd Giørtz Plads Ribe Tlf Dagplejen Nord Fyrparken 11-6710 Esbjerg V Tlf. 76 16 22 00 Dagplejen Syd Giørtz Plads - 6760 Ribe Tlf. 76 16 87 20 Forældre - dagplejer - samarbejde: Da barnets kost skal ses som en helhed over et døgn,

Læs mere

Økologiske fødevarer og menneskers sundhed

Økologiske fødevarer og menneskers sundhed Økologiske fødevarer og menneskers sundhed Kirsten Brandt Forskergruppe for Fødevarekvalitet og Naturstofkemi Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra en vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' Forskere kan lave præcise ændringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Oprindelige hvedearter

Oprindelige hvedearter Oprindelige hvedearter Enkorn Emmer Spelt Åse Hansen; KVL 1 Oprindelige hvedearter Hvad er de oprindelige hvedearter? Kan de dyrkes økologisk? Hvorfor er der stigende interesse for de oprindelige hvedearter?

Læs mere

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske Modulbeskrivelse Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet biokemi og bioanalyse 2. Beskrivelse I modulets teoretiske og kliniske undervisning skal

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Jens Adler-Nissen professor, dr. techn. Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden 22. marts 2012 Afdeling

Læs mere

TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION

TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION LARS WIKING, MEJERIINGENIØR, LEKTOR INSTITUT FOR FØDEVARER -FOULUM MÆLKEFEDT-KRYSTALLISATION Vil præsentere vores forskningsprojekter som har studeret krystalliseringsmekanisme

Læs mere

Effekt af hydrolyse af animalske biprodukter på interaktion og optag af jern

Effekt af hydrolyse af animalske biprodukter på interaktion og optag af jern Effekt af hydrolyse af animalske biprodukter på interaktion og optag af jern René Lametsch Trine D. Damgaard Section of DMP, department of Food science Dias 1 Animalske biprodukter Definitionen af hvad

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Fedme handler ikke (altid) om kalorier

Fedme handler ikke (altid) om kalorier Fedme handler ikke (altid) om kalorier Tine Jess, forskningsleder, dr.med Thorkild IA Sørensen, professor, dr.med Danish Obesity Research Center Institut for Sygdomsforebyggelse Dogmet om at fedme skyldes...

Læs mere

Fødevareallergi og intolerance side 2-10

Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Brød, Boller & Kager side 11-31 Let og lækkert til madpakken eller skovturen side 32-38 Lækre kaloriefattige salater til pålæg

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Cisgen byg med bedre fosfatudnyttelse

Cisgen byg med bedre fosfatudnyttelse Cisgen byg med bedre fosfatudnyttelse Seniorforsker Inger Bæksted Holme Aarhus Universitet, Science and Technology, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Afgrødegenetik og Bioteknologi Hypotese Det

Læs mere

Miljøets kemi (gasser, fossile brændstoffer, heterogene ligevægte og puffersystemer)

Miljøets kemi (gasser, fossile brændstoffer, heterogene ligevægte og puffersystemer) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi A Holger Spanggaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Hvorfor har vi brug for salt?

Hvorfor har vi brug for salt? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Højeffekts-hjerneskanninger afslører natriumændringer ved HS En ny hjerneskanningsteknik afslører

Læs mere

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft Sundhedseffekter Tyktarmskræft Der er stigende evidens for, at mælk og mejeriprodukter kan have en beskyttende rolle i forhold til tyktarmskræft. Oversigtsstudier påviser konsekvent, især for mælk, at

Læs mere

Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi?

Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi? Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi? Af Fitnews.dk - mandag 10. juni, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sportsdrikke-ren-sukker-eller-ra-energi/ Inden for de sidste 15-20 år er der sket en eksplosiv

Læs mere

HDAC-inhibitorer og en mulig 'blod- biomarkør' Kogebogen

HDAC-inhibitorer og en mulig 'blod- biomarkør' Kogebogen Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab HDAC-inhibitorer og en mulig 'blodbiomarkør' En forklaring af HDAC-inhibitorer, samt hvordan

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag EKSAMENSOPGAVER Eksamensopgaver uden bilag Eksaminator: Morten Sigby-Clausen (MSC) 1. Celler, fotosyntese og respiration 2. Den naturlige å og vandløbsforurening 3. Kost og ernæring 4. DNA og bioteknologi

Læs mere

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER!

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER! TØR DU FODRE DIN HUND MED RÅ KOST? ELLER TØR DU VIRKELIG LADE VÆRE? DET HANDLER IKKE OM AT HELBREDE SYGDOMME, MEN OM AT SKABE SUNDHED LIVSSTIL OG IKKE LIVSSTILSSYGDOMME! DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG

Læs mere

Analyse af Membranfouling vha. IR og Ramanspektroskopi. Ole Thygesen

Analyse af Membranfouling vha. IR og Ramanspektroskopi. Ole Thygesen Analyse af Membranfouling vha. IR og Ramanspektroskopi Ole Thygesen 1 November 2013 Indhold Formål Raman spektroskopi Hvorfor det aldrig rigtigt virkede IR spektroskopi Svinegylle Modelgylle, effekten

Læs mere

DanSeed den 24. februar 2009

DanSeed den 24. februar 2009 DanSeed den 24. februar 2009 Udvikling af hurtig metode til bestemmelse af vitalitet i maltbyg Birthe Møller Jespersen Københavns Universitet Det Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevarevidenskab

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere