INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI"

Transkript

1 O f f e n t l i g H v i d b o g INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI HVIDBOG JANUAR 2011

2 Hvidbog Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision 1 Værdier 1 Organisatorisk opbygning 1 Årshjul 4 Arbejdsgrupper 4 Samarbejdspartnere 5 Årsmøde og Generalforsamling 5 IMDT`s ydelser 5 International Journal of Mechanical Diagnosis & Therapy (IJMDT) 5 Hjemmeside 6 Faculty 7 Bilag 8 Løn og diæter pr. 1. januar Støtte til nye Diploma 8 IMDT s Forskningsfond af Studerende på kurser 9 Foto- og videooptagelse på kurser 10

3 Standard for bestyrelsesmøder i IMDT 10 Standard for nye tiltag i IMDT Drejebog for udvikling af undervisningsopgaver i IMDT indsættes et link 10 Legater 11 Fælles pris DFFMF og IMDT 11

4 Hvidbog Definitioner og forkortelser Forkortelser IMDT MII MDT Betydning Institut For Mekanisk Diagnostik & Terapi McKenzie Institute International Mekanisk Diagnostik & Terapi 2.Formål med Hvidbog Formålet med Hvidbogen er at skitsere rammerne for de forskellige aktører i IMDT og beskrive arbejdsgange i IMDT. Derudover skal Hvidbogen fungere som arbejdsredskab for udvikling af aftaler og opslagsværk i forhold til principielle beslutninger. Siden grundlæggelsen i 1994 af IMDT har instituttet gennemgået en del ændringer, hvilket har medført et stigende behov for formelt at beskrive den daglige drift af IMDT. Denne hvidbog skal dermed danne overblik over de organisatoriske forhold i IMDT. Endvidere skal den benyttes som et dynamisk redskab med henblik på kontinuerligt at få etableret den mest optimale infrastruktur i IMDT, samt at danne udgangspunkt for de nødvendige ændringer, som fremtiden vil indebære i forhold IMDT s infrastruktur, herunder den daglige drift. 3.Mission statement IMDT s mission er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskningen af anvendeligheden og begrænsningerne i MDT 4.Vision At alle der beskæftiger sig med muskuloskeletale forhold, forstår og behersker det fulde potentiale i MDT. 5. Værdier Faglighed, Medlemmer i Fokus, Demokrati og Vækstorientering 6. Organisatorisk opbygning Den til enhver tid fungerende bestyrelse varetager den daglige drift af IMDT. Bestyrelsen leder IMDT i henhold til de af generalforsamlingen vedtagne vedtægter. Bestyrelsen består af 6 på generalforsamlingen valgte medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamling. IMDT 2011 Eva Hauge formand, kasserer; Heidi Eirikstoft sekretær; Claus Kjærgaard, Anne Mette Antonsen, Dorte Knudsen, Charlotte Krog menige bestyrelsesmedlemmer 1.Formand Arbejdsopgaver som formand for IMDT, McKenzie Institut Danmark Ifølge gældende vedtægter konstitueres formanden af den siddende bestyrelse I henhold til gældende vedtægter: Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 1

5 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun skønner det påkrævet eller når et medlem fremsætter krav herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget. Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forretninger og handlinger. Formanden skal være en synlig leder af instituttet og arbejde ud fra IMDT s Mission, Vision og Værdier Faste opgaver: mødeleder på bestyrelsesmøderne skrive leder til IJMDT skrive og fremlægge årsberetning lede og fordele arbejdsopgaver i bestyrelsen Forventninger til formanden: Det forventes at formanden er visionær i forhold til den fortsatte udvikling af IMDT såvel udadrettet som indadtil i instituttet kan inspirere til udvikling af mål og visioner kan skabe kontakter og netværk udadtil ikke mindst på det fagpolitiske område har politisk tæft og diplomati samt fagpolitisk klarhed i samarbejde med andre grupper (fagfora, Danske Fysioterapeuter etc.) har blik for de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og kan være motiverende i forhold til disse Formanden kan indgå i diverse ad-hoc arbejdsgrupper i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer Formanden deltager i relevante møder udenfor bestyrelsesmøderne. 2.Kasserer Arbejdsopgaver som kasserer i IMDT, McKenzie Institut Danmark Den samlede bestyrelse er ansvarlig for økonomien i IMDT, McKenzie Institut Danmark Kassereren har som opgave: at være bestyrelsens kontakt til / sparringspartner for bogholderen at attestere udbetalinger til undervisere, mødediæter etc. (via sparring med bogholder) at gennemse kvartalsvis regnskab samt årsregnskab at holde kontakt til revisor efter behov samt justere årsregnskabet at udarbejde årligt budgetforslag og holde overordnet justits med budgettet at fremlægge løbende økonomi og årsregnskab for bestyrelsen at fremlægge regnskab og budget på den årlige generalforsamling Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 2

6 at ajourføre årlige opdateringer af honorarlisten samt gældende regler for udbetalinger/ skattetræk mm 3.Sekretær Arbejdsopgaver som sekretær i IMDT, McKenzie Institute Danmark. Sekretæren har som opgave i den daglige drift: at besvare og/eller videresende henvendelser fra medlemmer i IMDT, samarbejdspartnere til IMDT og eventuelle myndigheder at forestå den daglige ekspedition af medlemsregistrering sammen med kassereren Sekretæren har som opgave i bestyrelsesarbejdet: at indkalde til generalforsamling og sikre den praktiske gennemførsel heraf. at udforme og udsende dagsordenen til bestyrelsesmøderne i IMDT at udforme referat af bestyrelsesmøderne( og eventuelle andre møder) at bestille lokale og forplejning til bestyrelsesmøderne at indgå i eventuelle ad hoc opgaver på lige fod med den øvrige bestyrelse Sekretæren har som opgave internationalt: at holde kontakt til og besvare henvendelser fra MII eller de øvrige branches at udforme den årlige Branch Report til møde med McKenzie Institute International at indhente og sende punkter fra IMDT til det årlige Euro Meeting respektivt Den Internationale MDT Kongres 4.Øvrige bestyrelsesmedlemmer Ansvarsområder i bestyrelsesarbejdet: at indgå i ad hoc opgaver på lige fod med resten af bestyrelsen Claus Kjærgaard Dorte Knudsen: Hjemmesiden Charlotte Krog: Kontaktperson til undervisningsgruppen: Heidi Eirikstoft: IMDT Hvidbog. Valgt ind i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab ; Jon Grønset: er bestyrelsens repræsentant og varetager henvendelser der omhandler Diploma generelt. Lene Skytte og Ole Meyer er ansvarlige for information vedrørende Diploma i Egå. Opdatering af DK Diplomafolder. Information om Diploma i DK på Anne Mette Antonsen og Dorte Knudsen: Arrangerer årsmøder/fagfestival. Brian Sørensen: Redaktør IMDT Journal IMDT fungerer som en faggruppe under Danske Fysioterapeuter. Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 3

7 7.Årshjul 8.Arbejdsgrupper 1.Stormødegruppe Stormødegruppen samles en gang årligt med det formål at udveksle information om aktiviteter i IMDT, samt fungere som et gensidigt inspirations forum for videre udvikling af IMDT. Gruppen består af undervisningsgruppen, alle Dip. MDT, redaktør, webmaster, bestyrelsen, suppleanter samt 2 æresmedlemmer Merethe Fehrend og Uffe Lindstrøm. Arrangement af mødet kan på skift planlægges af deltagere i gruppen. Nøgleord til indhold kan være fællesskab, samhørighed, visioner, faglig udvikling. 2.Undervisningsgruppe Kommissorium under udarbejdelse/hvilke opgaver varetages af undervisningsgruppen skal beskrives Formålet med undervisningsgruppen er at sikre en kontinuerlig kommunikation mellem bestyrelsen og underviserne, således at gensidig inspiration kan sikre løsning på problemer og videreudvikling i forbindelse med afholdelse af kurser. Derfor er gruppen sammensat af én repræsentant fra bestyrelsen og af alle underviserne. Mødeaktiviteten er 3 gange årligt til personmøder og telefonmøder efter behov. Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 4

8 Økonomi i forbindelse med mødeaktivitet dækkes svarende til gældende takst. se. bilag Der afsættes årligt kr ,- til kurser og anden videreudvikling af undervisningsgruppen. Bestyrelsens kontaktperson til undervisningsgruppen er Charlotte Krog. 3.Fagligt udvalg Kommissorium Udvalget beskriver ideer og initiativer indenfor områder som forskning/kvalitetsudvikling og faglig udvikling. Udvalget laver løbende indstillinger til bestyrelsen i IMDT om relevante tiltag indenfor disse områder. Det vil være hensigtsmæssigt at disse indsendes senest i 4. kvartal til budget planlægning. Udvalget er ikke ansvarlig for udførelsen af de egentlige planer/projekter. Udvalgsmedlemmer i fagligt udvalg er sammensat af medlemmer i IMDT: 1 repræsentant fra undervisningsgruppen 1 repræsentant fra bestyrelsen 1 repræsentant fra Diplomagruppen 1 repræsentant som menigt medlem i IMDT. Udvalget konstituerer sig med en formand og er ansvarlig for referat fra møderne. Der er afsat midler til afholdelse af i alt 4 møder i hvorefter udvalget vil evaluere processen og lave en indstilling til bestyrelsen i IMDT om behov for fremtidig arbejde. Udvalget har udarbejdet en ídebank og nedlægges i 2011 indtil videre. Hvert år i sidste kvartal vurderer bestyrelsen hvilke fremtidige indsatsområder der skal prioriteres, herunder om fagligt udvalg skal genopstå 9.Samarbejdspartnere IMDT samarbejder med ProTerapi og Mibit ProTerapi forhandler McKenzie-relaterede produkter og håndterer udsendelse af vores nyhedsbrev samt udsendelse af årsberetning og indkaldelser til generalforsamling. Mibit har udviklet det elektroniske undersøgelsesskema til nationalt og internationalt brug. 10.Årsmøde og Generalforsamling Afholdes årligt i henhold til vedtægterne. 11.IMDT`s ydelser Kursusvirksomhed, Credential-eksamen og opdateret information om Diploma uddannelsen. Bestyrelsesmedlemmers repræsentation i forbindelse med mødeaktivitet med andre faggrupper (mono- og tværfagligt), diverse arrangementer, årsmøder, kongresser osv. Faglig opdatering af undervisere og bestyrelsesmedlemmer. 1.International Journal of Mechanical Diagnosis & Therapy (IJMDT) International Journal of MDT udarbejdes i et internationalt samarbejde mellem McKenzie branches. Der udgives 3 numre årligt. Publikationen udsendes af ProTerapi. 1.Jobbeskrivelse for faglig redaktør IJMDT-DK Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 5

9 Faglig redaktør for det danske International Journal of Mechanical Diagnosis & Therapy, i Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi - McKenzie Institut DK I det følgende beskrives redaktørens arbejdsopgaver, mødeaktivitet og aflønning. Den danske version af International Journal of Mechanical Diagnosis & Therapy, benævnes i det følgende: IJMDT-DK. Arbejdsopgaver Den faglige redaktør skal forestå og har ansvar for den MDT-faglige indholdsmæssige del af IJMDT-DK. Opsøgende arbejde i relation til det faglige indhold af 3 nyhedsbreve årligt. Samarbejde med den Vesterkopi om layout af nyhedsbrevet. Samarbejde med Proterapi om udsendelse af IJMDT-DK. Redaktøren henvender sig til sekretæren mhp bestilling af adresse-labels fra vores medlemsregister hos Danske Fysioterapeuter At deltage i ½ times telefonmøde med bestyrelsen og redaktøren for medlemsbladet en gang om måneden. At deltage i to heldags personmøder om året, med bestyrelsen og redaktøren for medlemsbladet. Redaktøren bliver inviteret til instituttets årlige stormøde. På stormødet samles bestyrelsen, underviserne, redaktøren fra medlemsbladet og webmasteren. Den faglige redaktør samarbejder med og refererer til bestyrelsen i forbindelse med hver udgivelse Redaktøren er ansvarlig for indholdet af Nyhedsbrevet, herunder den overordnede planlægning af temaer. Aflønning se bilag 12 Personmøder med bestyrelsen honoreres med dagsmødediæt sv.t. kr ,- pr. dag. Nyhedsbrevsredaktøren (IJMDT), bestyrelsesmedlemmer samt undervisere (Faculty) deler et årligt fastlagt beløb, som tilskud til rejse, kongresafgift og ophold på international McKenziekongres. Andet Jobbet tager udgangspunkt på redaktørens egen adresse Det forudsættes at redaktøren selv stiller PC, printer, internetforbindelse og telefon til rådighed. McKenzie Institut DK supplerer med nødvendig software til produktion af nyhedsbrev. Bestyrelsen Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi McKenzie Institut DK 2.Hjemmeside IMDT har en hjemmeside med en patient portal og en professionsportal. Her offentliggøres nyheder, kursusdatoer, liste over Certificerede og Diploma terapeuter og anden relevant information. På websiden er der en liste over specialistgodkendte samt Diploma og Credential uddannede terapeuter i de forskellige regioner. Man skal ikke nødvendigvis være aktivt medlem af McKenzie Institut Danmark for at figurere på regionslisterne. Patientinfo indsæt link Jobbeskrivelse for Webmaster med og mødeaktivitet i IMDT. Webmasterens opgaver: Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 6

10 At opdatere hjemmesiden med nyheder At opdatere Regionslisterne samt opbevare medlemsdokumenter. At udsende nyhedsmails. At samarbejde med bestyrelsen og redaktøren for IJMDT omkring annoncering og formidling af medlemsrelevante oplysninger. At deltage i ½ times telefonmøde med bestyrelsen og redaktøren for IJMDT en gang om måneden. At deltage i et heldags personmøde om året, med bestyrelsen og redaktøren (honoreres med dagsdiæt) Webmaster bliver inviteret til instituttets årlige stormøde. På stormødet samles bestyrelsen, underviserne, diplomagruppen, redaktøren og webmaster (der udbetales ikke honorar / dagsdiæt) Aflønning: se bilag 12 Personmøder med bestyrelsen honoreres med dagsmødediæt efter gældende takst Ophør af samarbejde: Samarbejdet mellem webmaster og bestyrelse kan gensidigt ophøre med 1 måneds varsel. Der er en forventning om at arbejdet overdrages til ny webmaster med relevant indføring i arbejdsopgaver. Andet Det forudsættes at webmasteren selv stiller PC, printer, internetforbindelse og telefon til rådighed. Bestyrelsen - Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi McKenzie Institut DK 3. Faculty Der eksisterer 3 typer af Faculty status Probationary faculty Faculty (underviser) Associated faculty En fysioterapeut Dip MDT kan 2 år efter sin diploma eksamen ansøge om probationary. MII godkender ansøgningen efter fastlagte kriterier. Den enkelte branch har ikke indflydelse på, hvem der ønsker at ansøge om probationary i det pågældende land. Alle probationary skal vælge en mentor og en faculty kan ikke sige nej til at være mentor for denne probationary. Probationary uddannelsen tager min. 2 år og afsluttes med en godkendelse fra MII. En probationary bliver ikke automatisk underviser i det pågældende land. For at opretholde faculty status skal der være minimum 800 timers klinisk arbejde og deltagelse i alle faculty møder og internationale kongresser. Faculty skal holde et vist antal kurser for at holde sig ajour og opgradere sin faculty status. MII reviderer og opdaterer løbende kriterier for bevarelse af facultystatus. En Dip. MDT som ikke er faculty kan ansøge om associated faculty. Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 7

11 12. Bilag 1. Løn og diæter pr. 1. januar 2011 Underviser (faculty) på kurser/ pr dag 5742,- *) Eneunderviser (faculty) + uv af probationary / pr dag 7657,- *) Assistent (ikke-faculty) på kurser/ pr dag 2552,- *) Assistent (faculty) på kurser / pr dag 3826,- *) Probationary pr. kursus 2.500,- Honorar til mentor for probationary faculty (éngangsbeløb) 7293,- *) Credential Examinator ( ekskl. opgaver og opfølgning ) 5742,- *) Assistent ved eksamen / pr dag 2.500,- Credential Assistent ved teknikker 250,-/timen Workshops på klinikker underviser klarer selv aflønning Arrangør af kurser / årsmøder / eksamen 3826,- *) Fagpolitiske/bestyrelses møder, fællesmøder, udvalgsmøder pr. dag 2552,- *) Deltagelse i undervisningsgruppemøde pr dag 2552,- *) Deltagelse i Instituttets stormøde/diploma-møde Rejseomkostninger dækkes. International McKenziekongres. Bestyrelsen, nyhedsbrevsredaktøren (IJMDT) samt undervisere (Faculty) deler et fastlagt beløb, som tilskud til rejse, kongresafgift og ophold Løn til bestyrelsen pr. år. Formand ,- *) Sekretær ,- *) Kasserer ,- *) Menigt bestyrelsesmedlem 6.385,- *) Fast årligt honorar til kursusarrangør ,- *) Bogholder ,- *) Redaktør IJMDT pr. blad 7.657,- *) Web-redaktør om året ,- *) Diploma-støtte ved bestået eksamen ,- *) Honoraret stiger 5% p.a. næste stigning 1. januar Kørsel: Statens km takst ,67 pr. km. 2. Støtte til nye Diploma IMDT afsætter ,- kr. pr. år til fysioterapeuter som består Diploma uddannelse, dog maks ,- kr. pr. person. Beløbet bliver udbetalt ved regnskabsåret afslutning i december. Ansøgning sendes til formanden 3. IMDT s Forskningsfond af 2002 Hvert år i forbindelse med afslutning af årsregnskabet, tager bestyrelsen for Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi stilling til, om der er økonomisk belæg for at overføre penge til fonden. Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 8

12 Hvem kan opnå støtte? Fysioterapeuter i Danmark, med faglig interesse for mekanisk diagnostik og terapi. Fonden prioriterer fortrinsvis fysioterapeuter, som forsker inden indskrivelse til Ph.D. Hvad støtter fonden? Fonden yder støtte til forskning og kvalitetsudvikling indenfor det muskuloskeletale område med relation til MDT, der ikke tidligere er publiceret, men forventes at blive det. Fonden kan yde støtte til alle faser i et projekt; udarbejdelse af projektprotokol, dataindsamling og bearbejdelse, formidling, resultatopgørelse. Der ydes støtte til vejledning i.f.m. projektet som f.eks. valg af metode, faglig vejledning, statistik, formidling o. lign. Det fremhæves, at tildelingen følger det oprindelige projekt, således at bestyrelsen kontaktes, hvis der er væsentlige ændringer i projektet. Bestyrelsen kan da revurdere tildelingen. Hvad støtter fonden ikke? Kurser og videreuddannelse Studieophold og studierejser Projekter, som er led i grunduddannelsen Dækning af udgifter til rejse og ophold i.f.m. formidling af et projekt, som f.eks. ved en kongres Hvordan søges fonden om støtte? Der anvendes et ansøgningsskema, som kan downloades på og dette fremsendes i 3 eksemplarer til sekretæren i IMDT eller på til Ansøgningen skal vedlægges: CV vedr. uddannelse og projekterfaring mv. Et detaljeret budget Regnskab og formidling: Der er regnskabspligt for tildelte beløb. Efter afsluttet projekt skal tildelte indsende et samlet regnskab til bestyrelsen for fondsmidlernes anvendelse. Tildelte forpligter sig til mundtlig at præsentere projektet/protokollen/resultatet på førstkommende årsmøde i IMDT. Tildeltes navn offentliggøres i Fysioterapeuten samt i IJMDT Ansøgningsfrist: Indkomne ansøgninger behandles en gang om året. Ansøgning og alle bilag skal være fondsbestyrelsen i hænde inden 1. juni. Ansøgere kan forvente svar fra fondsbestyrelsen 1. september i ansøgningsåret 4. Studerende på kurser Der må maksimalt være to 7. -semester studerende med på hvert Part A kursus. Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 9

13 5. Foto- og videooptagelse på kurser Kursusdeltagere må under ingen omstændigheder foretage videooptagelser på kurserne. Dette er imod International Policy. 6. Standard for bestyrelsesmøder i IMDT (1)Dagsorden Skal ud i minimum 5 dage før mødet finder sted. Den som indsender et punkt, definerer klart og forståeligt punktets indhold. Der kan eventuelt ske en opdeling i flere underpunkter. Der produceres en skabelon til indsendelse af dagsordenspunkter (problemstilling, dilemmaet, konsekvenser, forslag til en beslutning). Punkter til eventuelt prioriteres på mødet. (2)Prioritering af dagsorden Hvert bestyrelsesmedlem top prioriterer hver især ét punkt fra dagsordenen. Øvrige punkter prioriteres i forhold til instituttets målsætning og opgavens deadline i øvrigt. Punkterne prioriteres desuden i forhold til den mødetid som skal afsættes til drøftelse. Punkter der ikke nås, overføres til næste møde. Der skal være plads til sociale aktiviteter. (3)Forberedelse Alle kommer forberedte til bestyrelsesmøder. (4)Mødelederens opgaver Formanden er fast mødeleder. Det forventes, at mødelederen holder tråden i diskussionen. Mødelederen forbereder og foreslår eventuelt, hvordan diskussionen angribes. (5)Krav til mødereferat Sekretæren er ansvarlig for referatet og udsendes senest 5 dage efter mødet. Bestyrelsesmøde referater offentliggøres på hjemmesiden efter hvert møde. Det tilstræbes at referatet indeholder: Overskrift for hvert enkelt punkt fra dagsordenen. Diskussion for og imod beslutningen. Hvilken beslutning er taget. Hvem er ansvarlig for at den deraf følgende aktion føres ud i livet, samt hvornår der er deadline. (6)Evaluering af standarder Det er intentionen, at der sker en løbende evaluering af, hvordan standarderne anvendes og udvikles. 7. Standard for nye tiltag i IMDT Drejebog for udvikling af undervisningsopgaver i IMDT indsættes et link I forbindelse med ideer/oplæg til nye tiltag indenfor MDT bedes nedenstående punkter beskrives. Oplægget sendes til bestyrelsen som drøfter ideen og giver tilbagemelding. Inden endelig iværksættelse af initiativ informeres undervisningsgruppen som således også har mulighed for input til initiativet. Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 10

14 Bestyrelsen træffer den endelige beslutning omkring muligheden for iværksættelse. Baggrund: her beskrives idé oplæg, baggrund eller motivation for det nye tiltag. Ligeledes beskrives typen af tiltag som f.eks. kursus, foredrag, tema dag, workshop, PR indsats, projekt, netværksdannelse etc. Formål: begrundelse for og relevans af tiltag. Målgruppe: patienter, fysioterapeuter, læger, andre samarbejdspartnere, forsikringsselskaber, politikere o.s.v. Indhold: teoretisk/praktisk, praktiske overvejelser som f.eks. lokale, antal deltagere o.s.v. Tid/tidsplan: overordnet tidsramme som f.eks. 2x2 dage á 8 timer. Tidspunkt for planlagt opstart. Økonomi: estimeret budget. Annoncering: hjemmesiden, Fysioterapeuten, IJMDT o.s.v. Der udarbejdes en plan for PR/ annoncering i.f.m. iværksættelse af det nye tiltag. Ansvarlig person(er): intern som f.eks. underviser, extern som f.eks. foredragsholder Kontakt i bestyrelsen: sekretæren. 8. Legater Uddeling af Legat midler. Bestyrelsen i IMDT har vedtaget at sætte et beløb på kr pr. regnskabsår til en legatpulje. (1)Kriterier for søgning af legatmidler: Der kan søges om tilskud til deltagelse i kongresser/conferencer med relevans for det muskuloskeletale område. Link Legatet dækker ikke almindelig faglig efteruddannelse / kurser Der ydes ikke tilskud til ophold, transport, diæter eller tabt arbejdsfortjeneste. Der ydes ikke tilskud til personer som på anden vis har fået tilskud til kongres deltagelse fra IMDT. Legatansøger skal være medlem i IMDT og skal som minimum have Cert. MDT niveau. (2)Puljemidlerne deles i 2 portioner med kr pr. halvår. Ansøgning sendes til sekretæren med angivelse af tidspunkt for kongres, emne og beløb. Ansøgninger behandles løbende og besked gives til legatansøger senest 1. juni og 1. dec. i kalenderåret. Det er en forudsætning for uddeling af legatmidler at ansøger laver et skriftligt referat fra kongressen til IJMDT og/eller til IMDT s hjemmeside. Fristen for aflevering af referat aftales i forbindelse med tilsagn af støtte dog senest 2 uger efter kongresdeltagelse. Fremadrettet skal der sættes en deadline for referater; overskrides deadline bortfalder tilskudsmidlerne. 9. Fælles pris DFFMF og IMDT DFFMF og IMDT er gået sammen om en fælles pris til uddeling efter nedenstående kriterier. Prisen uddeles til en fysioterapeut, som har skabt nytænkning i den daglige praksis, med tiltag har gjort en stor forskel for mange fysioterapeuter, har medvirket til at højne mange fysioterapeuters niveau og viden indenfor det muskuloskeletale felt Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 11

15 Prisen er ikke en særskilt forskningspris, og der lægges ved udvælgelsen vægt på at pågældende ikke nødvendigvis er forsker (PhD) Prisen på kr ,- uddeles hvert 3. år på fælles årsmøde / Danske Fysioterapeuters Fagfestival. Institut for Mekanisk Diagnostik & Terapi 12

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI

INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI O f f e n t l i g H v i d b o g INSTITUT FOR MEKANISK DIAGNOSTIK & TERAPI HVIDBOG JANUAR 2013 Hvidbog 2013 1 Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision 1 Værdier 1 Organisatorisk

Læs mere

O f f e n t l i g H v i d bog. Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi. Hvidbog

O f f e n t l i g H v i d bog. Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi. Hvidbog O f f e n t l i g H v i d bog Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik & Terapi Hvidbog revideret april 2014 Hvidbog 2014 1 Definitioner og forkortelser 1 Formål med Hvidbog 1 Mission statement 1 Vision

Læs mere

Instituttets Mission

Instituttets Mission Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT, bidrage til videre udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Indledning Denne beretning beskriver aktiviteter

Læs mere

Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver

Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver Drejebog til udvikling af undervisnings opgaver Forberedt til: Institut Mekanisk Diagnostik og Terapi, Mckenzie Institut DK 2011 Institut Mekanisk Diagnostik og Terapi, Ny Kongevej 40 5000 Odense C info@mckenzie.dk

Læs mere

Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014

Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014 Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014 Mødetitel: Fysisk møde Sted: Kolding, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding. Mødelokale: M3 Deltagere: Charlotte Krog (CK), Mads Vesterlund Ottow (MO), Steen

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2008 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2008 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2009

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2009 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2009 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Instituttets Mission. Vision. Værdier

Instituttets Mission. Vision. Værdier Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Vision At alle, der beskæftiger sig med muskuloskeletale

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2010

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2010 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2010 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2011

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2011 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2011 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 1 Navn 1. Organisationens navn er EWH (EWH DTU) og er en underafdeling af (EWH). 2. Foreningens hjemsted er, DTU. 2 Formål 1. EWH DTU er en frivillig organisation

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale gener som beskrevet i MDT. Missionen

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse 1. Formål. Vedtægter for DIPU's kursusråd. 1.1 Styrke samarbejdet mellem studerende, terapeuter og ledelse 1.2 Inspirere til fornyelse og ændringer af såvel administrative som undervisningsmæssige arbejdsgange.

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo---

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo--- Excel/klienter/21/regnskab7.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark ---ooo--- Duebrødevej 5 4 Roskilde ---ooo--- Årsrapport 27 (8. regnskabsår) ---ooo--- CVR. nr. 25 79

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. Beretning 2012 Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2012 Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af anvendeligheden

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Skovtved 4 7884 Fur. ---ooo--- Årsrapport 2011 (12.

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Skovtved 4 7884 Fur. ---ooo--- Årsrapport 2011 (12. Excel/klienter/2100/regnskab11.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Skovtved 4 7884 Fur Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) CVR. nr. 25 79 37 22 Således forelagt og godkendt

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet 2012 Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet VEDTÆGT Den gældende vedtægt er vedtaget på 2 efterfølgende generalforsamlinger og senest 10. april 2012. 1 1. Foreningens navn og formål Hornslet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere