Referat af: Tranemosegård. Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2013 Tirsdag den 9. april 2013, kl , Malervangen 1, Glostrup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af: Tranemosegård. Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2013 Tirsdag den 9. april 2013, kl. 16.30, Malervangen 1, Glostrup."

Transkript

1 Tranemosegård Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2013 Tirsdag den 9. april 2013, kl , Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Vibeke Rømming Martin Kristiansen, deltog under pkt. 2 Andreas Gysting Frederiksen, deltog under pkt. 3 Kenn Erik Hansen, Erik Cederberg deltog under pkt. 6-9 Øvrige deltagere: Revisor Jesper Petersen, KPMG, deltog under pkt. 6-9 Revisor Louise Bjerggard Thomsen, KPMG, deltog under pkt. 6-9 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af layout til årsberetning E-manual for frivillige 4. Orientering om beboertilfredshedsundersøgelsen 5. Boligsocial årskonference for frivillige den 1. juni Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt 7. Oversigt over underskrevne pantebreve 8. Godkendelse af Tranemosegårds årsregnskab for Godkendelse af afdelingsregnskaber for afdelingerne 1 Tranevænget, 3 Maglelund, 4 Tranehaven, 6 Moserne, 12 Gillesager/ Lindeager, 13 Silergården og 15 Gurrelund/ Bjerrelund 10. Udskiftning af varmecentraler i afdeling 1 Tranevænget 11. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer i afdeling 4 Tranehaven 12. PCB-undersøgelser i afdeling 13 Silergården 13. Ekstra P-pladser i Ulsøparken og Tranumparken i afdeling 13 Silergården 14. Tab på fraflyttere 15. Opsætning af antenner til mobiltelefoni 16. Repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 21. maj 2013

2 17. Mødeplan for Orienteringssager BO-VEST v/dorthe Larsen 19. Orienteringssager BIB v/dorthe Larsen 20. Orienteringssager BL v/allan Nielsen 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme v/hugo Thuge 22. Orienteringssager fra administrationen 23. Næste møde 24. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Godkendelse af layout til årsberetning 2012 Bestyrelsen gennemgik beretningen og med enkelte ændringer, blev årsberetningen godkendt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender layoutet til årsberetning Bilag: Udkast til beretning E-manual for frivillige Andreas Gysting Frederiksen gennemgik E-manualen, der er lavet til frivillige for at få inspiration, idéer samt kontakt til andre frivillige. Manualen kommer til at ligge som et link på hjemmesiden. Bestyrelsen drøftede og kom med input til E-manualen og tog den derefter til efterretning. Administrationen indstiller: - at bestyrelsen tager E-manualen til efterretning 2

3 - at bestyrelsen drøfter konkrete forslag til E-manualen Beskrivelse Administrationen har som led i BO-VESTs frivillighedspolitik i løbet af efteråret og vinteren udarbejdet en digital værktøjskasse kaldet E-manual for frivillige. Formålet med E-manualen er at gøre det lettere at komme i gang, hvis man som beboer ønsker at arbejde som frivillig i sin boligafdeling I E-manualen kan den frivillige derfor finde vejledning, konkrete værktøjer samt mulighed for at skabe kontakt til andre frivillige på tværs af boligafdelinger. Herunder findes der i E-manualen en liste over, hvem man kan kontakte i sin afdeling, hvis man gerne vil i gang med et projekt samt oplysninger om, hvor man kan henvende sig, hvis man vil søge om penge, lokaler eller frivillige til et projekt. E-manualen kan hjælpe den interesserede med hvert enkelt trin lige fra idé til handling. BO-VEST bestyrelsen fik på sit seneste møde den 13. februar 2013 præsenteret E- manualen. Bestyrelsen ønskede, at der tilføjes flere konkrete projekter i E-manualen og besluttede derfor, at organisationsstyrelserne drøfter og indsender forslag til konkrete eksempler på frivillighedsprojekter. E-manualen kan findes på og en indholdsbeskrivelse af E-manualen vedlægges som bilag. Økonomi og ressourcer Til etablering af E-manualen er der afsat kr. til teknisk support ved web-firmaet Dis-play samt en akademisk praktikant fra BO-VEST til udarbejdelse af indholdet på E-manualen. Driften af E-manualen forestås af Kommunikation & Udvikling i BO-VEST. Strategirelevans E-manualen vil bidrage til at sikre BO-VESTs strategiske hovedspor om et stærk og aktivt beboerdemokrati med fokus på frivillighed. Tidsplan 13. februar: BO-VEST godkender E-manualen Februar/marts/april: Organisationsbestyrelserne bidrager med konkrete eksempler til E-manualen Vurdering Administrationen vurderer, at E-manulen er et vigtigt redskab i arbejdet med at styrke det frivillige arbejde i afdelingerne. Bilag: Indholdsbeskrivelse af E-manual for frivillige E-manualen kan findes på: 3

4 4. Orientering om beboertilfredshedsundersøgelsen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og gav udtryk for, at det var en god idé at bestyrelsen inden udsendelse af næste tilfredshedsundersøgelse gennemfører en besvarelse. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. BO-VESTs bestyrelse vedtog den 30. marts 2011, at der i 2013 skal gennemføres en beboertilfredshedsundersøgelse, som den der blev gennemført i På bestyrelsesmøde den 20. marts 2013, godkendte bestyrelsen oplægget til gennemførelse af undersøgelsen og der lægges op til, at 2013-undersøgelsen tager udgangspunkt i de spørgsmål, der blev stillet i 2010-undersøgelsen. Lige som i 2010 vil der også blive sendt et spørgeskema ud til alle beboerdemokrater. Beboer-spørgeskemaet sendes ud til 1000 tilfældigt udtrukne beboere fordelt på de 3 boligorganisationer AB, VA og Tranemosegård. Gennem lodtrækning vil det være muligt, at vinde 10 gavekort på kr. ved besvarelse af spørgeskemaet. Spørgeskemaet sendes ud til beboerne den 22. marts 2013 og der er sat en svarfrist til den 15. april Resultaterne vil blive forelagt BO-VEST bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 14. maj Boligsocial årskonference for frivillige den 1. juni 2013 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Boligorganisationerne AB, VA og AKB-Hedemarken afholdt i 2012 en boligsocialt årskonference om frivilligt arbejde. Årskonferencen var en succes og det blev derfor besluttet, at afholde et tilsvarende arrangement den 1. juni i år. Arrangementet henvender sig til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer, men frivillige aktive beboere er også velkomne til at deltage. Tranemosegård har i år valgt også at deltage i årskonferencen og bidrager med 2 workshops, som begge afholdes i Tranehaven. Workshop 1: Samarbejde på tværs af afdelinger om en motionsklub, v/ Stig Rasmussen Workshop 2: Frivilliges adgang til beboerlokaler v/ Esther Genker og Hugo Thuge 4

5 Der vil være en deltagerbetaling på kr. pr. person. Bilag: Program for boligsocial årskonference Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Økonomichef Kenn Erik Hansen orienterede, at der er kommet ny lovgivning omkring lejetab. Der er stadig enkelte uvisheder og han har derfor henvendt sig til BL, hvorfra han venter svar. Da der på dispositionsfonden, ifølge lovgivningen, fremover skal stå mere til rådighed end der gør nu på Tranemosegårds dispositionsfond, bedes administrationen undersøge, om der skal til at indbetales til den. Det er vigtigt, at pengene på trækningsretten bruges. Der er mulighed for at bruge 5 år frem, selv om de ikke er indbetalt endnu. Danske Capital har forrentet pengene fint på kapitaloversigten. Dette er tilfredsstillende. Oversigterne blev herefter godkendt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Bilag: Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt 7. Oversigt over underskrevne pantebreve Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Bilag: Oversigt over underskrevne pantebreve 8. Godkendelse af Tranemosegårds årsregnskab for 2012 Revisionsprotokollatet blev omdelt på mødet og gennemgået af revisor Jesper Pedersen. 5

6 Bestyrelsen fandt en enkelt fejl i protokollatet omkring hjemfaldspligt, som vil blive rettet. Det viser sig, at der er blevet udbetalt 88 kr. for meget i bestyrelsesvederlag. Dette skyldes, at der er opgivet 2 lejemål for meget. Administrationen bedes til næste møde finde ud af, hvordan denne fejl er opstået. Regnskabet viser et overskud på kr som overføres til arbejdskapitalen. Der var enkelte redaktionelle ændringer til regnskabet, som blev orienteret af Kenn Erik Hansen. Regnskabet blev herefter godkendt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskabet for Bilag: Årsregnskab Godkendelse af afdelingsregnskaber for afdelingerne 1 Tranevænget, 3 Maglelund, 4 Tranehaven, 6 Moserne, 12 Gillesager/ Lindeager, 13 Silergården og 15 Gurrelund/ Bjerrelund Afdelingernes regnskaber blev præsenteret af regnskabschef Erik Cederberg. Der er et fint overskud i næsten alle afdelinger, som skyldes besparelser på renovation samt en bedre forrentning. Underskuddet i afdeling 1 Tranevænget skyldes at lånene til deres renovering er optaget før arbejdet er færdiggjort. Underskuddet vil derfor blive neutraliseret i 2013 regnskabet i forbindelse med afslutning af renoveringssagen. I afdeling 4 Tranehaven er der en voldgiftsag i gang vedr. altanerne. Dette bør nævnes i regnskabets noter. Regnskaberne blev herefter godkendt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender afdelingernes regnskaber. Overskud/ underskud i 2012: Afdeling 1 Tranevænget: Underskud på kr * Afdeling 3 Maglelund: Overskud på kr Afdeling 4 Tranehaven Overskud på kr Afdeling 6 Moserne Overskud på kr Afdeling 12 Gillesager/Lindeager Overskud på kr Afdeling 13 Silergården Overskud på kr Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Overskud på kr

7 * Underskuddet skyldes primært flere udgifter på afskrivning og lån til forbedringsarbejder, samt færre renteindtægter. Udgifterne modsvares delvis af besparelser på renovation, el og renholdelse samt flere lejeindtægter. Bilag: Afdelingsregnskaber 2012 for afdelingerne 1 Tranevænget, 3 Maglelund, 4 Tranehaven, 6 Moserne, 12 Gillesager/ Lindeager, 13 Silergården og 15 Gurrelund/ Bjerrelund 10. Udskiftning af varmecentraler i afdeling 1 Tranevænget Bestyrelsen godkendte byggeregnskabet samt endelig finansiering. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet for udskiftning at Tranevængets to varmecentraler, herunder godkender endelig finansiering. På organisationsbestyrelsens møde den 10. februar 2011, godkendte bestyrelsen udskiftning af Tranevængets to varmecentraler med økonomisk støtte. Den samlede anlægsudgift var budgetteret til 2,4 mio. kr. Grundet afdelingens dårlige økonomi besluttede organisationsbestyrelsen, at Tranevænget betaler en tredjedel selv, modtager en tredjedel i tilskud fra dispositionsfonden og låner den sidste tredjedel af dispositionsfonden over 20 år. Budget Tilskud fra dispositionsfonden Lån fra dispositionsfonden over 20 år Afdelingens egen del Samlet budgetteret anlægsudgift kr kr kr kr. Byggeregnskab Byggeregnskabet viser en samlet udgift på kr. Byggeregnskab vedlægges. Administrationen foreslår, at mindreudgiften fordeles ligeligt mellem de tre finansieringskilder så den endelige finansiering er således: Tilskud fra dispositionsfonden kr. Lån fra dispositionsfonden over 20 år kr. Lån af egne midler kr. Samlet anlægsudgift kr. Byggeregnskabet er fremsendt til revisor. Bilag: Byggeregnskab pr. 31. marts

8 11. Udskiftning af afløbs- og vandinstallationer i afdeling 4 Tranehaven Bestyrelsen godkendte projektet om udskiftning af faldstammer og stigstrenge for vand samt finansieringsforslaget. Administrationen indstiller, - at bestyrelsen godkender projektet om udskiftning af faldstammer og stigstrenge for vand til en samlet udgift på ca. 38 millioner kr. - at projektet finansieres ved egne midler på kr. 8,5 millioner og et 30 års realkredit lån på kr. 29,5 millioner. - at bestyrelsen godkender en gennemsnitlig huslejestigning på 66,88 kr. pr. m 2 år ligt eller svarene til en stigning på 10,21 %. - at spørgsmålet om etablering af decentrale varmecentraler søges afklaret i den videre planlægningsproces. Baggrund: Organisationsbestyrelsen besluttede på møde med afdelingsbestyrelserne den 22. august 2012, at der skulle foretages yderligere tekniske undersøgelser i sagen med henblik på at afdække muligheder for at decentralisere varmecentraler for at reducere varmetab fra rør i jord og med henblik på, at ansvar for ledninger i jord kunne overgå til Varmeforsyningen. Ingeniørfirma Thermwork aps. har forestået undersøgelserne, der er dokumenteret i den reviderede rapport af 26. marts Som det fremgår af rapporten, er det Thermworks vurdering ud fra et økonomisk synspunkt, at den fælles varmecentral bevares med mindre, der planlægges en omlægning af det eksisterende radiatoranlæg indenfor en 5-10 års periode. Det indgår i grundlaget for Thermworks vurdering, at tilbagebetalingstiden for den ekstra investering i etablering af decentrale varmecentraler vil være på ca. 31 år. Det er medtaget i den reviderede rapport, at det bør undersøges nærmere, hvilken konsekvens en prisstigning af fjernvarmen i Brøndby vil have for tilbagebetalingstiden. Administrationen vurderer, at afdelingen ikke har økonomisk mulighed for at omlægge radiatoranlæg indenfor denne tidshorisont på 5 til 10 år, idet der bl.a. må påregnes store investeringer til tagrenovering indenfor en kortere årrække. Administrationens samlede anbefaling er, at der på grundlag af ovenstående arbejdes videre med afdækning af de tekniske og økonomiske muligheder for at etablere decentrale varmecentraler og at dette sker parallelt med, at administrationen sætter gang i udbud af rådgivning m.v. 8

9 I udbudsbekendtgørelsen vil vi eventuelt lade den del af opgaven være en option. Det kan efter aftale med den nye rådgiver, projekteres og udbydes, hvorved vi vil få afdækket de faktiske priser m.v. Handlings- og tidsplan Sagen har en økonomisk størrelse, der forudsætter udbud af den tekniske rådgivning. Dette vil ske i samarbejdet med det rådgivende ingeniørfirma Birger Lund A/S. Udvælgelse af ny rådgiver og kontrakt med denne, vil være på plads ca. den 1. juli Projektering og beskrivelse, samt udbud med licitation frem til ca. den 1. november Arbejdet igangsættes januar 2014 og forventes at løbe i ca. 1½ år. Af den bevilgede budgetramme på kr. er der brugt kr. på rapporten. Bilag: Rapport fra Ingeniørfirmaet Thermwork 12. PCB-undersøgelser i afdeling 13 Silergården Bestyrelsen godkendte at administrationen arbejder videre med en plan for afværgeforanstaltninger i "den røde lejlighed" samt PCB sanering af tandlægeklinikken. Resultatet af undersøgelserne forventes at være klar sidst i april måned. Der vil muligvis blive indkaldt til et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender at administrationen arbejder videre med udvikling af en konkret plan for iværksættelse af midlertidige afværgeforanstaltninger i den røde lejlighed samt for PCB sanering af tandlægeklinikken. Baggrund: Organisationsbestyrelsen har senest i februar fået beskrevet PCB omfanget og heraf efterfølgende oversigt i form af en skematisk oversigt i farvekodning over de måleresultater, der foreligger i Tranumparken 1 (T1). Rapporten Resultatoversigter over PCB-målinger i indeluften udarbejdet af Golder Associated med skematiske oversigter i farvekodning for alle 3 boligselskabers PCB kontaminerede lejemål,foreligger nu. Rapporten vedlægges denne indstilling, og der er udtrykt ønske fra BAB om at dette dokument behandles med diskretion. Administrationen har igangsat SBS med at udarbejde et oplæg til måleprogram for T1 (målinger af alle resterende lejemål), hvilket forventes klar medio/ ultimo uge 15. Administrationen har bedt SBS om, at der sideløbende hermed færdiggøres en plan for vores kontaminerede boliger jf. nedenstående 2 oplæg: 9

10 Oplæg til plan for håndtering af det (foreløbigt) ene røde bolig-lejemål: I højhusboligen T1.2.2 har Golder målt en PCB-koncentration i indeluften på ng/m3. Ved koncentrationer over ng/m3 anbefaler Sundhedsstyrelsen jf. Golder, at der gribes ind uden unødig forsinkelse. Den pågældende bolig kan herefter anvendes til gennemførelse af et pilotprojekt for fuldskalatest af midlertidige afværgeforanstaltninger. Oplæg til plan for håndtering af tandlægeklinikken i Tranumparken 1: I lejemålet beliggende T.1.1 har Golder målt en PCB-koncentration i indeluften på ng/m3. Ved koncentrationer i intervallet ng/m3 anbefaler Sundhedsstyrelsen jf. Golder, at der maksimalt går to år fra konstatering til arbejdet med varig løsning for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3 påbegyndes. I perioden frem til renoveringens start anbefales det, at der iværksættes midlertidige afværgeforanstaltninger herunder ventilation og rengøring. Klinikken bør PCB-renoveres af én omgang (ikke successivt), hvorunder klinikken formentlig bedst kan genhuses i en klinikpavillon af en varighed på ca. ½ år. Golders oplæg vil være klar medio/ ultimo uge 15. I oplægget behandles spørgsmålet om udluftning som midlertidig eller permanent løsning. Den 21. marts 2013 er der afholdt fælles afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde om PCB, renovering og genhusninger. På mødet gav Golder en generel orientering om problematikken, orienterede om status for undersøgelser og fremkom med deres foreløbige anbefalinger omkring planlægning af håndtering af problemet. Der drøftedes strategi i forhold til beboerinformation, afholdelse af fællesmøder for beboerne og genhusning. Det var administrationens opfattelse, at beboerrepræsentanter ikke har en fælles opfattelse. Det er dog tillige administrationens opfattelse, at der er en fælles forståelse for, at initiativer overfor beboerne bør være afstemt og koordinerede. Projektgruppen vil arbejde videre med henblik på at fremkomme med oplæg til fælles strategi og initiativer. Projektgruppen af alle boligselskabernes projektledere og SBS har været på ekskursion til Farum Midtpunkt, hvor boligselskabet KAB gennemgik projekterne og fortalte om deres erfaringer med PCB renovering i stor skala. Økonomi Som nævnt ovenfor, arbejder Golder og SBS på udarbejdelse af et foreløbigt oplæg til plan for: 1) Hvor den røde bolig i Tranumparken 1, udvælges til et ventilations/ udluftnings forsøg. 2) At der lægges en plan for orientering og renovering af tandlægens lejemål. Dette foreløbige oplæg udarbejdes inden for en aftalt økonomisk ramme på kr.. 10

11 SBS rådgivning vurderer at punkt 1, forsøgsprojektet i Tranumparken 1, vil kunne overgå til at blive finansieret i fordelingsnøglen med de øvrige boligselskaber. Det skal bemærkes, at det er administrationens vurdering, at de samlede udgifter vil kunne indgå som støtteberettiget udgift i helhedsplanen. Specielt situationen i tandlægeklinikken indebærer særlige økonomiske og juridiske udfordringer. På grundlag af det foreløbige oplæg fra Golder og SBS vil administrationen indlede en nærmere drøftelse med tandlægerne med henblik på at få aftalt nærmere vilkår for håndtering af pcb forureningen af klinikken. Bestyrelsen vil senere få forelagt et egentligt beslutningsoplæg omkring den konkrete plan for pcb sanering af tandlægeklinikken. Tids og handlingsplan Da ovenstående beskrevede forsøgsprojekt bliver nødt til at indgå i en fælles og sammenhæng-ende tidsplanlægning vurderes det, at der kan forventes en tidsplan i april måned. Bilag: Rapport fra Golder vedr. resultatoversigt over PCB-målinger i indeluften 13. Ekstra P-pladser i Ulsøparken og Tranumparken i afdeling 13 Silergården Bestyrelsen godkendte indstillingen med den bemærkning, at projektet finansieres af egne midler og tilbagebetales over 10 år. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget om etablering af P- pladser med den beskrevne økonomi. - at der etableres yderligere 25 p-pladser i afdeling 13 til i alt kr. - at projektet finansieres af egne midler og tilbagebetales over 10 år. - at der godkendes en huslejestigning på 0,75 kr. pr. m2 pr. år. Baggrund: Det seneste P-plads projekt har omfattet etablering af 136 stk. nye parkeringspladser samt opholdsarealer i og omkring servicegaden. Arbejdet er afsluttet og byggeregnskab under udarbejdelse. Da der i afdelingen fortsat er behov for yderligere p-pladser er der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og med teknisk bistand fra Witraz Arkitekter udarbejdet et nyt projekt med etablering af yderligere et antal p-pladser. Forslaget blev fremlagt på det ordinære afdelingsmøde den 20. marts 2013, hvor det blev godkendt. 11

12 P-plads projekt Projektet omfatter etablering af 6 stk. p-pladser ved Ulsøparken, 6 stk. ved Tranumparken og 13 stk. parallelt med Ulsøparken. Arbejdet udføres i forlængelse af det andet p-plads projekt. Der er indhentet underhåndstilbud fra Køge Bugt Anlægsgartner. På grundlag heraf, er der opstillet et samlet anlægsbudget på kr. Projektet bliver finansieret af egne midler og vil blive afskrevet over 10 år med en årlig udgift på ca kr., svarende til en huslejestigning på 0,75 kr./ m 2 / p.a. Der skal ikke ansøges om kommunal godkendelse, da der ikke skal ske optagelse af realkreditlån. Tidsplan Der forventes en sagsbehandlingstid i Brøndby Kommune på ca. 1 måned. Byggearbejdet forventes opstartet i forsommeren 2013 og fortsætter over sommeren Tab på fraflyttere Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Da der stadig er enkelte uklarheder omkring den nye lovgivning som administrationen venter svar på, vil administrationen vende tilbage på næste møde med mere information. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der er sket lovændringer der træder i kraft den 19. marts I forlængelse af Tranemosegårds diskussion om store tab på fraflytninger er følgende blevet vedtaget og træder i kraft 1. april , stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»en afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen dækkes af dispositionsfonden. Dispositionsfonden dækker ikke udgifter til tab som følge af lejeledighed og udgifter til tab som følge af lejeres manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen ved fraflytning, hvis udgifterne er omfattet af reglerne om kommunal betaling af leje og garanti ved fraflytning.«administrationen bemærker følgende i ovenstående: Tab der opfylder kravene dækkes af dispositionsfonden Dispositionsfonden kan således ikke afslå at dække udgiften uden videre. (Der findes regler for 12

13 afslag andet sted, men dette kræver bl.a. dårlig økonomi samt kommunalbestyrelsens godkendelse.) Ordet uforholdsmæssigt skaber rig gro bund for diskussion. Reglerne kan ikke benyttes med tilbagevirkende kraft, hvorfor fraflytninger før den 1. april 2013 ikke skal dækkes af dispositionsfonden. Administrationen regner med at komme til at høre meget til denne regel, da driftsbekendtgørelsen ikke er opdateret endnu, og der derfor kan komme meningsudvekslinger om, hvornår et tab er uforholdsmæssigt stort. På organisationsbestyrelsesmødet den 5. februar 2013, blev administrationen bedt om at finde ud af, om de penge kommunen skylder i fraflytningssager er blevet betalt samt hvor mange penge det drejer sig om. Det drejer sig i alt om kr ,33. Pengene er modtaget den 28. oktober Bilag: Opgørelse over tab på istandsættelse af lejligheder ved fraflytning i perioden 14. januar december Opsætning af antenner til mobiltelefoni Bestyrelsen godkendte at underskrive en fuldmagt til administrationen om tegningsberettigelse for opsætning af mobiltelefonantenner. Administrationen skal være opmærksom på, afdeling 1 Tranevængets ønske om ikke at få opsat antenner i afdelingen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. På organisationsmødet den 5. februar 2013 blev administrationen bedt om at lave en oversigt over indtægter fra mobiltelefonantenner, således at priserne kunne sammenlignes: Afdeling 1 Tranevænget Ingen antenner opsat. Afdeling 3 Maglelund Telenor kr ,17 Hi3G kr ,23 Afdeling 4 Tranehaven TDC kr ,89 13

14 Afdeling 6 Moserne Telenor kr ,12 TDC kr ,67 (for 11 måneder) Afdeling 12 Gillesager/Lindeager Telia kr ,68 + kr i engangsbetaling i 2012 for udvidelse af antenne kapacitet Hi3G kr ,46 Telenor kr ,00 Afdeling 13 Silergården Telia kr ,84 TDC kr ,00 Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Hi3G kr ,73 Administrationen gør opmærksom på, at en egentlig sammenligning af priser er vanskelig. Aftalerne og lejen afspejles typisk af: Tidspunktet for aftalens indgåelse Nogle placeringer er mere attraktive (bygningsplacering, bygningsstørrelse, konkurrence med nabobebyggelser mv.) i forhold til antennesignalet Forskellige vilkår i forhold til omfang (plads til antenner og elektronik) Administrationen blev tillige bedt om at skrive ud til alle afdelingsbestyrelse, for at finde ud af hvilke afdelinger, der ikke ønsker opsat antenner. Som det fremgår, er det kun afdeling 1 Tranevænget, som ikke pt. har antenner monteret. Det bemærkes, at masteloven som udgangspunkt ikke giver mulighed for at nægte opsætning, såfremt bygningen er over 8,5 meter. Ved fremtidige anmodninger fra teleselskaberne om opsætninger af antenner, vil afdelingsbestyrelserne i lighed med tidligere altid blive kontaktet for at høre om deres holdning til opsætning, placering og økonomi. Bilag: Udkast til fuldmagt til tegningsberettigelse 16. Repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 21. maj 2013 Bestyrelsen drøftede afholdelsen af repræsentantskabsmødet og godkendte dagsordenen, der udsendes den 19. april

15 Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter afholdelsen af repræsentantskabsmødet. På bestyrelsesmødet den 5. februar 2013, bad bestyrelsen administrationen om, at finde ud af om Hanne Schiøler og Birgitte Mortensen ønskede genvalg som suppleanter til bestyrelsen. Dette har de begge takket ja til. Torben Saxtorff har takket ja til at stille op som kritisk revisor samt som dirigent på repræsentantskabsmødet. 17. Mødeplan for 2014 Bortset fra at møde den 8. april rykkes til den 10. april 2014, godkendte bestyrelsen mødeplanen for Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for Bestyrelsesmøder: Torsdag den 30. januar 2014 Tirsdag den 8. april 2014 Onsdag den 21. maj 2014 (i forbindelse med repræsentantskabsmødet) Onsdag den 27. august 2014 Onsdag den 24. september 2014 Tirsdag den 2. december 2014 Repræsentantskabsmøde: Onsdag den 21. maj Orienteringssager BO-VEST v/dorthe Larsen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Til BO-VESTs repræsentantskab er alle indstillet til genvalg. Dorthe Larsen orienterede om det ny kursuskatalog, som BO-VESTs kursusudvalg er ved at planlægge. Der har været nogle artikler i Boligen om BO-VEST omkring udlicitering. Bestyrelsen mente, at administrationen skal være bedre til at adskille de tre organisationer ad, da udlicitering er et VA projekt og intet har med Tranemosegård at gøre. Det er vigtigt at vi ikke udliciterer. Til gengæld skal vi blive bedre til at beskrive det vi laver; det er en meget bedre service over for beboerne. 15

16 BO-VEST er ikke en forretning, vi har beboere ikke kunder. Det er meget vigtigt, at BO-VESTs hjemmeside er opdateret med nyheder også dem, der ikke er så positive. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Orienteringssager BIB v/dorthe Larsen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Orienteringssager BL v/allan Nielsen På seneste møde blev der diskuteret finansieringsselskaber og det blev konstateret, at der ikke må stilles sociale klausuler. Vedr. sagen om social dumpning, er der som noget nyt lavet overenskomst med Marguerit-køkkener. BL-konferencen gik fint. Det havde dog været en god idé hvis deltagerne på forhånd havde vidst, at de selv skulle have deltaget mere aktivt. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme v/hugo Thuge Fjernvarmen har fremlagt deres budget samt de nye tariffer for fjernvarme. Disse ville betyde, at alle ældre murstensejendomme ville få forholdsvis større ekstraregninger, hvis vinteren bliver meget kold. Budgettet blev ikke vedtaget. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16

17 22. Orienteringssager fra administrationen I punktet omkring hjertestartere er det naturligvis ikke på ejendomskontorene, at de skal placeres. Det skal være ved ejendomskontorerne eller på et centralt sted i afdelingen. Udbuddet om energimærkning skal gå om, på grund af en fodfejl fra rågivers side. Udlejningsproblemerne i afdeling 13 Silergården skyldes problemer med at udleje de helt store boliger. Administrationen bedes gøre et forsøg på at undersøge muligheden for at udleje en stor lejlighed til flere lejere eks. studerende. Administrationen er i gang med at undersøge muligheden for opsættelse af solceller på tagene i afdeling 13 Silergården. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Meddelelse fra Landsbyggefonden om afsatte støttebeløb Hvert år i februar måned meddeler Landsbyggefonden status på afsatte støttebeløb til de renoveringssager, der endnu ikke har modtaget skema A tilsagn. Den 28. februar 2013 er der modtaget skrivelser fra Landsbyggefonden med meddelelse om afsatte beløb m.v. til følgende afdelinger: Afd. 12, Gillesager/Lindeager 82,6 mio. kr. med forventet tilsagn i 2016 Afd. 13, Silergården 104 mio. kr. med forventet tilsagn i 2016 På trods af udmeldingen om forventet tilsagnstidspunkt opfodrer fonden til at sagerne fremmes mest muligt så de gøres klar til skema A behandling. Fonden tager i øvrigt forbehold for Folketingets vedtagelse af merbevilling på 4 mia. kr. Rekruttering af teknik- og driftschef samt bolig- og HR-chef Teknik- og driftschef Den 1. april tiltrådte Jeannette Pagh Tøiberg Schüler stillingen som Teknik- og Driftschef i BO-VEST. Jeannette får i stillingen det øverste ansvar for den daglige drift af de 36 afdelinger, som administreres af BO-VEST og dermed for ca. 140 mand (m/k), hvor de fleste er beskæftiget i de enkelte boligafdelinger, og en god håndfuld har deres gang i Driftscenteret på Malervangen. Jeannette kommer fra en stilling som faglig leder af driften i FSB. Hun har 20 års erfaring fra den almene boligbranche, hvor hun startede som ejendomsfunktionærelev og sidenhen har arbejdet sig op igennem systemet. Det er altså en leder, der selv har prøvet det meste inden for almen boligdrift. Bolig- og HR-chef Den 15. maj går udlejningschef Lene Rixen på pension efter mange år på posten i først Tranemosegård og siden i BO-VEST. Samme dag starter Carsten Brank som ny 17

18 bolig- og HR-chef og får således ansvar for ledelsen af både udlejning og HR i BO- VEST. Carsten Brank er uddannet Socialformidler og har siden taget diplomuddannelsen i Ledelse på Professionshøjskolen og efterfølgende Master of Public Governance på CBS. Han har 20 års erfaring fra den kommunale verden og 14 år fra det private erhvervsliv, heraf ca. 17 år som leder, blandt andet som borgerservicechef i Københavns kommune. Senest har han arbejdet som forretningsspecialist i Udbetaling Danmark, specielt med udbetaling af boligstøtte via boligorganisationer. Elev- og praktikantpolitik i BO-VEST På seneste organisationsbestyrelsesmøde blev høring om elev- og praktikantpolitikken i BO-VEST behandlet. Tranemosegårds organisationsbestyrelse var positiv overfor forslaget og foreslog endvidere, at omkostningerne til eleverne finansieres af både organisationen og afdelingerne. AB og VA havde samme holdning. BO-VEST bestyrelsen godkendte på sit møde den 13. februar elev- og praktikantpolitikken og besluttede, at elever finansieres ved, at omkostningerne deles 50/50 pct. mellem boligafdelingerne, der har eleverne, og organisationen (arbejdskapitalen). Administrationen udarbejder notat om retningslinjer for ansættelse og administration af elever. Hjertestartere Som en naturlig følge af de seneste års fokus på sikkerhed med bl.a. brandkursus og førstehjælpskurser, er der fra medarbejderside givet udtryk for det vil være betryggende - både for personale og beboere - hvis der findes en hjertestarter på alle ejendomskontorer. Administrationen vil derfor anbefale over for de tre organisationsbestyrelser, at de opfordrer deres afdelingsbestyrelser til at afsætte midler til hjertestartere i det kommende budget. Kortlægning af frivilligt arbejde i BO-VEST BO-VEST handlingsprogram kræver fokus på rekruttering af frivillige. I efteråret 2012 har administrationen på baggrund af ønske fra BO-VEST bestyrelsen foretaget en kortlægning af det frivillige arbejde i de tre boligorganisationer. Formålet har været at skabe overblik over omfanget af det frivillige arbejde, over hvilke typer af frivilligt arbejde der udføres, samt hvilke beboere der deltager. BO-VEST bestyrelsen tog på sit seneste bestyrelsesmøde kortlægningen af det frivillige arbejde til efterretning. BO-VEST bestyrelsen besluttede endvidere, at der udarbejdes en pixiudgave af rapporten, så resultaterne kan udbredes til en bredere kreds, samt at der udarbejdes en kommunikationsplan for udbredelse af undersøgelsens resultater. Bilag: Rapport om kortlægning af frivilligt arbejde i BO-VEST Bilag 1 frivilligt arbejde Bilag 2 frivilligt arbejde 18

19 Energimærkning afdeling 1 Tranevænget Orientering om høringsskrivelse fra Energistyrelsen vedr. manglende Energimærkning for afd. 1 Tranevænget. Bilag: Høringsskrivelse fra ENS, Besvarelse fra BV, Tidsplan for energimærkning Status på ledige lejemål i Tranemosegård, pr. 31. december 2012 Antal ledige lejemål Boliger: 1 Erhvervslejemål: 1 Institutioner: 0 Kommentarer til lejemål: Følgende lejemål giver lejetab pga. udlejningsproblemer: Maglelund 22, 2.tv. Lejetab: 1. januar januar 2013 kr ,50 Ulsøparken Lejetab: 1. januar marts 2013 kr ,00 Ulsøparken Lejetab: 1. februar februar 2013 kr ,50 Ulsøparken 20, st.tv. Lejetab: 1. marts marts 2013 kr ,00 Erhverv: Gillesager 280, st. (kiosken) Lejetab: 1. februar marts 2013 kr ,00 Dette lejemål er udlejet som frisørsalon fra 1. april 2013 Opsigelses- og fraflytningsstatistik Bilag: Opsigelses- og fraflytningsstatistik for januar til februar 2013 Til- og fratrædelser Tiltrædelser Administrationen: Gitte Nielsen, økonomimedarbejder, 1. februar 2013 Jørgen Bach, projektleder i BYG, 1. marts 2013 Jeannette Pagh Tøiberg Schüler, teknik- og driftschef, 1. april

20 Carsten Brank, bolig og HR-chef, 15. maj 2013 Boligafdelingerne: Martin Andersson Stendersø, EF i Silergården, 11. marts 2013 Søren Steffensen, varmemester i Tranehaven, 1. april 2013 Fratrædelser Administrationen: Marianne Albrecht, boliggruppen, pension pr. 27. marts 2013 Lene Rixen, udlejningschef, pension pr. 15. maj 2013 Boligafdelingerne: Claus V. Kristiansen, afdeling 13 Silergården, afgået ved døden 26. januar 2013 René Have, er den 1. marts 2013 rykket fra Tranehaven til Kanalens Kvarter 23. Næste møde Næste møde afholdes tirsdag den 21. maj 2013 i forbindelse med repræsentantskabsmødet. 24. Eventuelt Administrationen bedes til næste møde undersøge om bestyrelsen er berettiget til telefonpenge ud over honoraret. Afdeling 13 Silergården har for nogle år tilbage fået afslag fra Brøndby Kommune om opførsel af en miljøstation. Nu viser det sig, at BB har fået opført en miljøstation med tilsvarende placering, som den afdeling 13 havde foreslået. Dette skal kommunen komme med en forklaring på til det næste styringsdialogmøde. Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen 20

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere:

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere: Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Bestyrelsen Dorthe Larsen Allan Nielsen Stig Rasmussen Lars Jensen Afdeling 1, Tranevænget Erik Adelgaard

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals.

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl. 18.00 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere