Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 04-april-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter herunder tilslutningsbidrag til kollektive forsyningsanlæg Til efterretning - Kommunernes Landsforening Til efterretning - Det Skæve Danmark Til efterretning - Personalesag Til behandling - for åbne døre Konference - Den Kommunale Højskole Regnskab 2001 / Budget Lånedispensation Revision Ansøgning om tillægsbevilling til drift og rådighedsbeløb i Budgetlægningen for år Analyse af daginstitutionsstruktur Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen Analyse Skolefritidsordninger Status for indførelse af Helhed og Sammenhæng Tillægsbevilling til ekstra bus kl Principper for tilsagn til Ustøttede Andelsboliger Salg af 5 parcelhusgrunde på Teglbakken i Stenstrup Oprettelse af hospice på Fyn Landsplanredegørelse Foroffentlighed Regelforenkling - frihedsbrev Revision af personalepolitik - kommissorium Den kommunale styrelseslov - Dispensering fra regler om stedfortræderindkaldelse Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Personaleforhold Lukket sag: Personalesag Information til pressen Bilagsliste...i åben

3 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 63 Til efterretning - for åbne døre 74. Til efterretning - ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter herunder tilslutningsbidrag til kollektive forsyningsanlæg. J.nr.: Ø48 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiudvalget vedtog i møde den 2. december 1993, at der for nye lån kun kunne ydes til hvad der fremgik af loven om lån til betaling af ejendomsskatter til pensionister med flere. Denne beslutning betød, at kommunalbestyrelsens den hidtidige praksis om også at yde lån til tilslutningsbidrag til kollektive forsyningsanlæg blev fjernet. I forbindelse med den igangværende debat om kloakering i det åbne land, er økonomiafdelingen blevet opmærksom på en ændring i loven der er trådt i kraft pr. 3. juni Ved ændringsloven er der sket den ændring, at ejere nu får et krav på at opnå lån hos kommunen, for så vidt angår de områder hvor der er tilslutningspligt til kollektive anlæg. Det kan samtidig oplyses, at økonomiudvalget i møde den 7. marts 2002 blev orienteret om, at kommunerne nu har automatisk låneadgang til dækning af likviditetstab i forbindelse med ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter m.v. Til efterretning. 75. Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender informationsskrivelse nr vedr. budget Tidligere udleveret (i kombest. skuffer): - BudgetNyt nr Opfølgning på budget Informattions skrivelse. - Til efterretning.

4 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side Til efterretning - Det Skæve Danmark J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Landsudvalget for Det Skæve Danmark fremsender referat af møde den i Gudme. (Referat dok ligger i sagen.) Til efterretning. 77. Til efterretning - Personalesag J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Løn- og personalekontoret fremsender oversigt over tilgang og afgang af personale på rådhuset../. Bilag vedlagt. Til efterretning.

5 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 65 Til behandling - for åbne døre 78. Konference - Den Kommunale Højskole J.nr.:.I00 Sagsid.: 6729 Initialer: Åben sag Den kommunale Højskole i Danmark afholder konference om Den kommunale Økonomi udfordret mellem forventningspres og skattestop den på Højskolen i Grenaa. Pris pr. deltager 2.768,- kr../. Kursusprogram vedlagt. Ingen deltagelse. 79. Regnskab 2001 / Budget 2002 J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Fortsættelse af drøftelse vedr. den kommunale økonomi. Notat: Bilag fremsendes via mail eller udleveres på mødet tirsdag, den 26. marts Økonomiudvalgets beslutning den Drøftedes. Emner til temamødet i Kommunalbestyrelsen besluttet. Drøftes i øvrigt videre på Økonomiudvalgets møde den Notat: Opfølgning på Kommunalbestyrelsens temamøde den

6 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 66 Fremtidig bør der fremsendes nøgleoplysninger om kommunens økonomiske situation. Det indstilles til Socialudvalget at indføre et midlertidig stop for kommunale flexjob indtil der er overblik over de økonomiske konsekvenser. I øvrigt oversendes punktet til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den Lånedispensation 2002 J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag I anlægsbudgettet for 2002 er der afsat 6,5 mio. til folkeskolebyggeri samt 3,0 mio. kr. som anlægstilskud til Kulturcenteret i Stenstrup i alt kr. 9,5 mio. til finansiering blev der søgt og budgetteret med låneoptagelse fra den særlige folkeskolepulje på 3,25 mio. samt restbeløbet kr. 6,25 mio. fra den ordinære lånepulje. Der blev fra Indenrigsministeriet meddelt lånedispensation fra den særlige folkeskolepulje på 3,25 mio. under forudsætning af at Egebjerg kommune selv kunne finansiere de resterende 50%, herudover blev der givet dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,0 mio. kr. I brev af 27. september 2001 ansøgte Egebjerg kommune Indenrigsministeriet om dispensation til optagelse af lånet via folkeskolepuljen på 3,25 mio. på trods af at vi ikke selv kunne finansiere de resterende 50% men kun 2,0 mio. kr. En sådan dispensation ville betyde at vi kunne lånefinansiere 5,25 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 30. januar 2002 meddelt, at Egebjerg Kommune kan optage lån via folkeskolepuljen med 50% af 5,25 mio. kr. svarende til 2,6 mio. kr., samtidig gives dispensation til optagelse af yderligere lån fra den ordinære lånepulje på 0,650 mio. kr. Dette betyder, at Egebjerg Kommune nu har dispensation til låneoptagelse af 5,25 mio. kr. i 2002 til folkeskolebyggeri. I budgetforliget for 2002 er det aftalt, at såfremt Egebjerg kommune ikke opnår den ansøgte lånedispensation revurderes det samlede anlægsprogram. Det indstilles at Økonomiudvalget anmoder Børne- og Kulturudvalget om at revurdere forslag.

7 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 67 Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Svend Erik Linnebjerg og Elise Hansen deltager ved sagens behandling. Børne- og Kulturudvalget anmodes om at revurdere evt. anvendelse af midlerne. Heri indgår bl.a. tilstandsrapporter samt strategier for 10. klasse og 7. klasserne 81. Revision J.nr.: K01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning nr. 1 vedrørende revisionsbesøg i (Delberetning for regnskabsåret 201). Revisionens bemærkninger: Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger../. Vedlagt: - Revisionsberetning nr. 1. Økonomichef Svend Erik Linnebjerg deltager ved sagens behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes. Indstilles.

8 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side Ansøgning om tillægsbevilling til drift og rådighedsbeløb i 2002 J.nr.: S03 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgninger om overførsler af ikke forbrugte drifts, anlægs og lånebevillinger fra 2001 til 2002 jfr. kasse- og regnskabsregulativets bilag 4.5 for samtlige udvalg Drift: Økonomiudvalget kr Teknik- og miljøudvalget kr Børne- og kulturudvalget kr Socialudvalget kr Anlæg: Økonomiudvalget kr Teknik- og miljøudvalget kr Finansforskydninger: Indskud i landsbyggefonden kr Låneoptagelse: Økonomiudvalget kr Overførslerne på låneoptagelse omhandler udelukkende områder med automatisk låneadgang. Netto medfører bevillingerne et træk på kassen i 2002 på kr , tilsvarnede beløb er sparet på de respetive områder i /. Bevillingsskemaer vedlagt. - Økonomiudvalg dok Teknik- og miljøudvalg dok Børne- og kulturudvalg dok Socialudvalg dok Svend Erik Linnebjerg deltager ved sagen behandling. Indstilles.

9 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side Budgetlægningen for år J.nr.: S01 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender Kommunernes Landsforenings forslag til fremskrivning af priser og lønninger for årene med henblik på økonomiudvalgets stillingtagen til om vi skal anvende Kommunernes Landsforenings forslag til fremskrivning af priser og lønninger en fortsat nulstilling af priserne på arterne 2,2 2,6 2,9 4,0 4,5 og 4,9. Fremskrivningen på disse arter har været nulstillet i 2000, 2001 og 2002 samt overslagsårene /. Vedlagt: - Forslag til prisfremskrivning (dok 52986) - Sammenligning af nye og gamle priser (dok 52987) Svend Erik Linnebjerg deltager ved sagens behandling. Godkendt, at priserne på de nævnte arter nulstilles. 84. Analyse af daginstitutionsstruktur J.nr.: A21 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag I budgetforliget 2002 blev det bla besluttet, at der skulle gennemføres en (for)analyse af daginstitutionsstrukturen, hvor spørgsmålet om fælles ledelse bla indgår. En arbejdsgruppe har udarbejdet notat af dok 48309, vedlagt hvori anbefales, at der arbejdes videre med blandt andet: Antallet af daginstitutioner, færre administrative ledere (dvs., flere institutioner med én fælles, administrativ leder) og spørgsmålet om opretholdelse af de 2 selvejende institutioner. Direktionen indstiller, at anbefalingerne indgår i de forestående budgetovervejelser.

10 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 70./. Notat vedr. strukturen på daginstitutionsområdet (48.309) Udsættes. 85. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen. J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med vedtagelse af budget 2002, at der skulle udarbejdes analyse med henbllik på evt. sammenlægning af Folkebiblioteket og Skolebiblioteket. En arbejdsgruppe har analyseret området og konklusionen forelægges i fagudvalget til politisk bedømmelse. Arbejdsgruppens konklusion: Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der i øjeblikket samarbejdes optimalt indenfor de muligheder den nuværende struktur giver. Såfremt der skal ske et yderligere samarbejde, må det medføre en strukturændring med oprettelse af fællesbiblioteker. Eventuelt oprettelse af fællesbiblioteker vil kræve en omfattende investering i lokaler, EDB og personale. Fordele ved en sådan investering vil være, at skole- og folkebibliotekets materialeudbud er tilgængeligt for alle borgere. Der vil være mulighed for en udvidelse af åbningstiden. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Grundet kommunens økonomiske muligheder anbefales det, at der ikke arbejdes videre med analysen. Udvalget ser en styrke i det gode samarbejde der er mellem Folke- og Skolebiblioteket. Udsættes.

11 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side Analyse Skolefritidsordninger J.nr.: A Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2002 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en analyse af SFO med henblik på alternative ordninger, f.eks. inddragelse af idrætsforeningerne En arbejdsgruppe bestående af de 4 SFO-ledere (Birgitte Bendix, Lars Rønne, Annette Andersen, Klaus Kolhorn), 2 skoleinspektører (Poul Mathiesen, Svend Åge Janum), kulturchef (Elise Hansen) og én fra direktionen (Knud Rasmussen) som tovholder. Analysen fremsendes til politisk behandling med følgende anbefalinger: SFO-organisationen fastholdes./. Analysen vedlægges. Skoleinspektør Poul Mathiesen, SFO leder Birgitte Bendix og Knud Rasmussen er indbudt til mødet kl Børne- og kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Analysen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at området tages op til fornyet vurdering når Helhed og Sammenhæng er gennemført på samtlige skoler. Bilag: Skolefritidsordninger - analyse (50847) v 2 Udsættes. 87. Status for indførelse af Helhed og Sammenhæng J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen har besluttet, at samtlige folkeskoler i Egebjerg Kommune pr. 1/ skal tilbyde skolegang på alle skoledage fra kl

12 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 72 Med udgangspunkt i møder, der i november/december 2001 har været afholdt med skolebestyrelserne på de 4 folkeskoler, ønsker formanden for Børne- og kulturudvalget en drøftelse af gennemførelse af Kommunalbestyrelsens beslutning. For at kunne gennemføre undervisning fra kl skal der søges dispensation fra folkeskoleloven. En sådan ansøgning skal være lokalt forankret ved den enkelte skole og dermed have opbakning fra skolens bestyrelse. Der har på møderne i nov/dec vist sig usikkerhed omkring skolebestyrelsernes opbakning til, at fremsende ansøgning om dispensation. Kirkeby skole har i skoleåret 2000/01 og 2001/02 ansøgt og fået bevilget dispensation fra folkeskoleloven på følgende områder: - for det daglige undervisningstimetal for børnehaveklasse til og med 2. klasse, - og uddannelseskravet, således at lærere og pædagoger kan samarbejde om varetagelse af undervisning i skoletiden fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Kirkeby skole fremsender, i januar md. 2002, ansøgning om forlængelse af dispensation. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Udsættes. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at skolegang fra kl udskydes til Kirkeby skole vil fortsat søge dispensation hvorimod de øvrige 3 skoler ønsker at videreføre skolegang 8-13, også i skoleåret 2002/03. Indstilles. 88. Tillægsbevilling til ekstra bus kl. 13 J.nr.: Ø04 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Kommunalbestyrelsen har besluttet, at samtlige folkeskoler i Egebjerg Kommune pr skal tilbyde skolegang på alle skoledage fra kl Børne- og Kulturudvalget har efter det er blevet klart at der er vanskeligheder med at få den nødvendige dispensation på 2 møder drøftet mulighederne. Udvalget har besluttet at indstille til Kommunalbestyrelsen at skolegang fra kl udskydes til

13 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 73 Kirkeby skole vil fortsat søge dispensation hvorimod de øvrige 3 skoler ønsker at videreføre skolegang 8-13, også i skoleåret 2002/03. Børne- og Kulturudvalget har herefter sendt sagen til Teknik & Miljøudvalget der har ansvaret for skolebuskørsel. En ny beslutning som foreslået vil betyde en ekstra bus kl undtaget Kirkeby Skoler. Teknik- og Miljøafdelingen har beregnet at det vil give en merudgift på kr. for resten af Teknik & Miljøudvalget behandlede sagen på møde den 27. februar, men fandt ikke mulighed for at finansiere den ekstra bus. Udvalget besluttede at der skal holdes samrådsmøde med Børne- og Kulturudvalget om den fremtidige buskørsel fastsat til 03. april Efter samrådsmødet afholder Teknik & Miljøudvalget et ekstra møde for at indstille eventuel tillægsbevilling eller anden finansiering til Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalgets beslutning : Teknik- og Miljøudvalget indstiller at der stilles en tillægsbevilling på kr. til rådighed for resten af Udvalget vil undersøge kørselsbehovet og om muligt nedsætte kørslen. I samarbejde med skolerne skal det undersøges om pasning på skolen kan erstatte den ekstra bus kl /. Vedlagt: - Skema (dok ) Fremsendes til Børne- og Kulturudvalget med henblik på at overveje alternativer. 89. Principper for tilsagn til Ustøttede Andelsboliger J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I de seneste år har der været stor rift om kvoter til opførelse af andelsboliger og fra 1. januar 2000 kom der et nyt begreb Ustøttede Andelsboliger. Formålet var at undersøge muligheden for at opføre de populære andelsboliger uden støtte på baggrund af den faldende rente. Det er blevet en stor succes mange steder, men i Egebjerg Kommune sagde vi nej til at gå med. Ole Foged Jensen prøvede at opføre nogle boliger efter samme principper, men han fik ikke den sikkerhed der ligger i begrebet Ustøttede andelsboliger. Han opførte 8 boliger i

14 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side uden for rammerne af begrebet, og efterfølgende har han opført mange boliger i Svendborg Kommune inden for begrebet. Ole Foged Jensen har netop henvendt sig til Teknik- og Miljøafdelingen for at høre om der nu er mulighed for at komme ind under begrebet Ustøttede Andelsboliger. Han har mange henvendelser i Egebjerg Kommune som han ikke har kunnet opfylde de seneste år, og det vil han gerne prøve nu. Under begrebet Ustøttede Andelsboliger får køberne samme sikkerhed som ved almindelige andelsboliger, men der er ikke støtte fra hverken Staten eller Egebjerg Kommune. Det er i øvrigt de samme procedurer der skal til og der bliver afsat midler til Bygeskadefonden. Den eneste ulempe for Egebjerg Kommune er at kommunen skal stille sikkerhed for Kreditforeningslånet. Sikkerheden gives for den del af lånet der ligger ud over 65 % af ejendommens værdi. Det svarer til garantien for almindelige andelsboliger på 18,75 % af lånets hovedstol. Indstilling: Egebjerg Kommune har søgt om kvoter til almindelige andelsboliger, men under indtryk af den trængte økonomi for kommunen bør Egebjerg Kommune benytte sig af Ustøttede Andelsboliger i stedet for andelsboliger med kvoter hvor der også er en årlig, kommunal ydelsesstøtte. Indstilles. 90. Salg af 5 parcelhusgrunde på Teglbakken i Stenstrup J.nr.: G10 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ole Foged Jensen har for nylig henvendt sig hos Teknik- og Miljøafdelingen for at spørge om han ud over den storparcel han har reserveret til nye andelsboliger kan købe 5 parcelhusgrunde der blev byggemodnet sidste år. På de 5 grunde kan der ligge 5 dobbelthuse lig med dem han opførte for få år siden på det modsatte vænge. På naboparcellen kan der ligge 3 dobbelthuse af samme type. Der har ikke været den store købelyst endnu. Kun en af grundene har været reserveret, men køber sprang fra på grund af vanskelighed med at sælge sin ejendom. Ud over de 5 grunde har Egebjerg Kommune 2 grunde på Hasselvænget.

15 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 75 Hvis Ole Foged Jensen kan realisere sine planer er det tanken at ca. halvdelen bliver påbegyndt i efteråret og resten i løbet af Hvis Egebjerg Kommune sælger grundene, bliver vi nødt til at iværksætte en ny byggemodning for at kunne leve op til et tidligere ønske om altid at have grunde klar i Stenstrup, Ollerup og Vester Skerninge. For at byggemodne de næste grunde i Stenstrup skal der åbnes en helt ny udstykning vest for Teglbakken, og det vil kræve en større investering end den der kommer ind ved salg af de 5 grunde og storparcellen. Kommunens prispolitik har hidtil været at holde grundpriserne nede på kostprisen til byggemodning og salgsomkostninger samt en pris på ca. 10 kr. pr. m 2 jord. På mødet vil Teknik- og Miljøafdelingen gennemgå projektet. Udsættes. 91. Oprettelse af hospice på Fyn J.nr.: 00.A00 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Sygehusudvalget beder via kommuneforeningen de fynske kommuner om accept af kommunal medfinansiering ved ophold på hospice. Ifølge oplæg vil der være en kommunal merudgift på 1402 kr. pr. døgn ved ophold på hospice. Når døende er indlagt på sygehus er de ikke omfattet af varslingsaftalen mellem amt og kommuner og dermed er kommunen ikke betalingspligtig. Altså ingen besparelse i forhold til dette. Hvis en borger i den allersidste tid vælger ophold på hospice må man forvente en mindre besparelse i pleje/omsorg. Skønsmæssigt er det vurderet at vi i gennemsnit vil have 1 borger på hospice i 6 måneder, og 1/3 af denne periode kan finansieres via besparelse i hjemmeplejen. Indstilling: At Egebjerg Kommune tilslutter sig ordningen og afsætter et beløb svarende til 1 borger i 4. måneder, hvilket vil sige kr. Bilag: Oprettelse af hospice på Fyn (49829)

16 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 76 Socialudvalget s beslutning den Det indstilles, at Egebjerg Kommune tilslutter sig ordningen. Indstilles, idet det forudsættes at 1/3 af bruttoudgifterne dækkes inden for Socialudvalgets budget. 92. Landsplanredegørelse Foroffentlighed J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ols Åben sag Landsplanafdelingen har udsendt Miljøministerens oplæg til landsplanredegørelse 2002 med titlen Et Danmark i balance, med følgende tidsplan: Foroffentlighed januar- april 2002 Forslag til landsplanredegørelse offentliggøres august 2002 Offentlig debatperiode 8 uger i august-oktober 2002 Endelig landsplanredegørelse afgives af Miljøministeren til Folketinget december I debatoplægget rejses en bred debat, som kan være med til at give et fremtidsbillede af Danmark i balance, hvor mangfoldigheden udfordrer balancen i respekt for retten til at være forskellig. Kommuner og amter har fået hovedrollen, og der fokuseres på land-distrikternes udvikling og på by-og boligforhold. Hvordan kan vi sikre plads til Egebjerg kommunes behov og muligheder i det samlede Danmarksbillede? Debatoplægget gennemgås med henblik på fremsendelse af eventuelle bemærkninger. Det er administrationens vurdering, at udvalget med fordel kan tage udgangspunkt i nogle af de spørgsmål, der rejses: 1. I debatoplægget lægges op til større spredning af byvæksten, således at der kan skabes mulighed for ekspansion af erhverv og boliger i landområderne. Kommuneplanen for Egebjerg kommune understøtter disse muligheder. Flytning af landzonekompetancen til kommunerne giver ligeledes det bedst mulige administrationsgrundlag, men også en pligt til at synliggøre disse muligheder og foretage nogle valg for og imod.

17 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side Der lægges også op til en styrkelse af byerne og af landsdelscentrene bl. a. med en styrkelse af detailhandelsstrukturen. Dette skønnes at være i konflikt med Egebjerg kommunes interesser, idet grundlaget for dagligvareforsyningen i landområderne herved undermineres. 3. Selv om landzonekompetancen er lagt ud, er der forholdet til rekreation og landskabsbeskyttelsen, som stadig er placeret hos amtet. Det kan måske medvirke til begrænse mulighederne for udvikling i negativ retning. Kommunernes Landsforening har parallelt med debatoplægget fremsendt en række forslag til ændringer på planlovsområdet, -men fordi landet er opdelt i bykommuner og landkommuner med uens resourcegrundlag, vil der helt naturligt være indbygget konflikter, men generelt betragtet rummer forslagene mulighed for forenkling og en større grad af selvbestemmelse i egen kommune. 1. Den statslige regionplanudmelding foreslås indeholdt i Landsplanredegørelsen, og bør følges op med fagligt vejledningsmateriale for kommunernes planlægning. Dertil bør udarbejdes en vejledning/oversigt over ny lovgivning af betydning for udarbejdelse af nye regionplaner. 2. Detailhandelslovgivningen foreslås ændret, så det bliver kommunerne, som selv planlægger i egen kommune. Dernæst skal bestemmelserne om butiksstørrelser, hvor butikkerne må ligge m. m. kunne fastsættes inden for egen kommunal planlægning. Det bør ligeledes overlades til kommunerne selv at finde de metoder, der kan tilvejebringe det nødvendig planlægningsgrundlag, f.eks. omfang af registreringer, oplysninger og analyser med mere. 3. VVM-lovgivningen foreslås afbureaukratiseres så det område, der starter en VVM sag også færdigbehandler sagen. Undtagelsen som forslaget fastholder er de tilfælde, hvor der udløses regionplantillæg med placering af sagen hos amtet. Det betyder, at VVM implementeres i både planlov og miljøbeskyttelseslov. 4. Foreslår at planloven drøftes og ændres så miljøbeskyttelsen i form af miljøkrav bliver en del af bestemmelserne i lokalplaner. 5. Foreslår at tekniske anlæg og installationer, veje, stier m.m. ikke skal have tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, men skal kunne myndighedsbehandles af kommunen. Det indstilles at: Økonomiudvalget fremsender følgende til debatoplægget: Egebjerg kommune finder oplægget vedr. planlovsredegørelse 2002 konstruktivt og med en række positive signaler til kommunerne. I forhold til den påtænkte styrkelse af byerne og landsdelscentrene er Egebjerg kommune dog betænkelig, idet dette kan være til skade for landkommunerne mht. grundlaget for dagligvareforsyningen i landområderne. Miljøministeren opfordres til at tage disse forhold med i det fortsatte arbejde med planlovsredegørelsen. Egebjerg kommune hilser flytningen af landzonekompetancen til kommunerne velkommen, men opfordrer til, at der gøres et grundigt arbejde for at mindske bureaukratiet mest muligt.

18 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 78 Økonomiudvalget fremsender følgende til KL s forslag på planlovsområdet: Egebjerg kommune støtter bemærkninger og forslag fra KL og opfordrer Miljøministeren til at arbejde for indarbejdelse af disse i planlovsredegørelsen../. Debatoplæg Et Danmark i balance (vedlagt). Oplæg fra Kommunernes Landsforening (ligger i sagen). Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes. Indstilles med følgende ændringer: Tilføjelse til afsnit 1: Oplæggets ide om at sikre en fortsat udvikling i landområderne kan dog kun realiseres, hvis den økonomiske politik, herunder sikring af offentlige arbejdspladser i landområderne, understøtter denne planlægning. Tilføjelse til afsnit 3: Samtidig skal det sikres, at de landskabelige og kulturgeografiske værdier bevares bedst muligt. 93. Regelforenkling - frihedsbrev J.nr.: A09 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Indenrigs- og Sundhedsministeren har januar 2002 udsendt et såkaldt Frihedsbrev til samtlige kommuner og amter. Indenrigsministeren opfordrer alle til at fremkomme med forslag til regelforenkling m.v. inden den Direktionen har fremsendt sagen til høring i fagudvalgene: Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Der udarbejdes forslag til Økonomiudvalget../. Skrivelse af dok Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Ingen forslag.

19 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 79 Socialudvalgets beslutning den Socialudvalget har p.t. ingen konkrete forslag. Økonomiudvalget har ikke behandlet eget område. KL har oprettet en hjemmeside hvor man indsamler idéer til regelforenkling. P.t. er der ingen, men KL bebuder, at en fortegnelse vil blive udarbejdet medio marts 2002 (hvilket ikke er sket). Økonomiudvalget kan pege på følgende områder, som giver uhensigtsmæssigheder for den kommunale drift: Grundlæggende: Den kommunale udligningsordning, som rammer skævt Kommunalfuldmagten dvs., den uskrevne juridiske praksis, der angiver rammerne for kommunal virksomhed. Kommunalfuldmagten ændrer sig over tid, men er stadig bagud. Dvs., at der på den ene side rettes krav til det offentlige (herunder kommunerne) om at være effektive og konkurrencedygtige, medens der på den anden side er grænser for, hvad kommuner må beskæftige sig med fx for at øge kommunens økonomiske grundlag. Mål 2 projektet, FilmFyn er et eksempel herpå De statslige puljer også kaldet puljetyraniet. De mange puljer, hvor særlige statslige bloktilskud øremærkes specifikke områder, reducerer den kommunale selvbestemmelse Ansættelsesretlige bestemmelser er fx en barriere for strukturtilpasninger. Eksempelvis er det ikke uden problemer at lave fælles ansættelsesområde mellem flere, geografisk adskilte institutioner. Navnlig ikke, hvor der er tale om tjenestemandsansat personale. Direktionen indstiller at Børne- og Kulturudvalgets forslag fremsendes Indenrigs- og Sundhedsministeren, suppleret med forslag, besluttet af Økonomiudvalget inden for eget område. Godkendt med en redaktionel rettelse i Børne- og Kulturudvalgets materiale. 94. Revision af personalepolitik - kommissorium J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Egebjerg kommunes personalepolitik indeholder en lang række politikker fx om rettigheder og krav til medarbejdere og ledere, sygdomspolitik, lønpolitik, arbejdsmiljø, ansættelseog afskedigelsesregler m.m.m.

20 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 80 Den overordnede personalepolitik trænger til en á jourføring: Dels fordi en del af bestemmelserne er af ældre dato, dels fordi politikken er forfattet under den tidligere struktur og endelig, fordi kommunalbestyrelsen nu har vedtaget nogle grundlæggende værdier for kommunen. Det indstilles, at direktionen anmodes om at udarbejde et forslag til kommissorium, som skal godkendes af Økonomiudvalget, hvorefter en revideret personalepolitik anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen for at sikre det brede, politiske ejerskab. Samtidig indstilles det, at kommissionet bl.a. indeholder forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe på tværs i kommunen dvs., at ledergruppe og Hovedudvalg inddrages, og at arbejdsgruppen organisatorisk tilknyttes projektsekretariatet samt at arbejdsgruppen inden udgangen af dette år fremlægger et forslag til revideret personalepolitik for Økonomiudvalget. Endelig indstilles det, at kommissoriet indeholder nogle pejlemærker for arbejdsgruppen, således at den ny, decentrale struktur samt den vedtagne, større fokus på værdier fremfor det regelstyrede afspejles i forslaget til ny personalepolitik. Økonomiudvalgets beslutning den Godkendt. : Direktionens forslag af til kommissorium har været drøftet i Hovedudvalget, der har tilsluttet sig forslaget../. Vedlagt: - Forslag til kommissorium (dok 48029) Det indstilles, at kommissoriet godkendes. Udsættes. 95. Den kommunale styrelseslov - Dispensering fra regler om stedfortræderindkaldelse. J.nr.: A01 Sagsid.: Initialer: Åben sag Indenrigsministeriet meddeler, at Folketinget har vedtaget lov nr. 456 af 7. juni 2001 om ændring af lov om kommunernes styrelse med ikrafttræden den

21 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 81 Ænringerne i loven giver bl.a. 1. Kommunalbestyrelsen adgang til at bemyndige økonomiudvalget til at træffe afgørelse om, hvilke kurser, som et kommunalbestyrelsesmedlem deltager i, der giver medlemmet ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse. Kommunalbestyrelsen har ikke efter de gældende regler mulighed for at overlade denne beføjelse til andre. 2. Med lovændringen er der endvidere skabt hjemmet til, at Indenrigsministeren kan dispensere fra reglerne om stedfortræderindkaldelse i den kommunale styrelseslovs 15, stk. 2. En Kommunalbestyrelse vil således efter Indenrigsministerens godkendelse kunne fastsætte regler i styrelsesvedtægten, der afviger fra den kommunale styrelseslovs 15, stk. 2, således at stedfortræderen for et medlem uanset om hindringen har en kortere varighed end 1 måned skal indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i 15 stk. 2. (Helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende)./. Vedlagt: - Indenrigministeriets skrivelse - Lovbekendtgørelse nr. 629 af Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes fra efterretningssag til behandling. Notat: ad 1: Vedr. Kursusbevillinger Kommunalbestyrelsen har vedtaget retningslinier, der følges af administrationen. Der er ikke p.t. behov for ændringer i styrelsesvedtægten. ad 2: Vedr. stedfortrædere Regeringen har hidtil været tilbageholdende over for forslag om en øget adgang til indkaldelse af stedfortræder. De væsentligste argumenter har været, at en sådan adgang vil kunne føre til hyppig deltagelse af stedfortrædere i kommunalbestyrelsens møder med deraf følgende forringelse af kontinuiteten i kommunalbestyrelsens arbejde. En generel udvidelse af adgangen til at indkalde stedfortrædere vil endvidere kunne føre til usikkerhed med hensyn til ansvarsplacering for sagernes behandling og afgørelse samt svækkelse af den almindelige respekt for det borgerlige ombud og værlgernes afgørelse. For en udvidet adgang til stedfortræderindkaldelse taler på den anden side hensynet til, at det politiske styrkeforhold i kommunalbestyrelsen ikke forrykkes på grund af et medlems fravær. Dette hensyn vil navnligt stå stærkt i tilfælde, hvor et medlem er fraværende på grund af varetagelsen af et hverv, som den pågældende er valgt til af kommunalbestyrelsen.

22 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side 82 Med henblik på bedre at kunne vurdere tyngden af disse modsatrettede hensyn, er det fundet hensigtsmæssigt at give indenrigsministeren mulighed for at meddele dispensation fra bestemmelsen om stedfortræder indkaldelse i den kommunale styrelseslov. (Stl. 15 stk. 2.) Indstilling: Det indstilles at opretholde uændret styrelsesvedtægt især fordi en udvidet adgang til at indkalde stedfortrædere kan tilskynde til hyppigere afbud fra medlemmer af kommunalbestyrelsen. Hermed tabes en vigtig kontinuitet i kommunalbestyrelsens arbejde. Indstilles.

23 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side Lukket sag: Personaleforhold Til behandling - for lukkede døre 97. Lukket sag: Personalesag 98. Information til pressen. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Alle, bortset fra lukkede sager.

24 Økonomiudvalget, torsdag den 04-april-2002 Side i Bilagsliste 85. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen. 1. Status for indførelse af Helhed og Sammenhæng 86. Analyse Skolefritidsordninger 1. Skolefritidsordninger - analyse 91. Oprettelse af hospice på Fyn 1. Oprettelse af hospice på Fyn 94. Revision af personalepolitik - kommissorium 1. personalepolitik revision 2002 kommissorium

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 11-marts-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.45 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 07-03-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere