Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect"

Transkript

1 Stofa Erhverv A/S Edison Park Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr ) og abonnenten, der er en virksomhed eller en offentlig institution. Stofa Erhverv A/S benævnes herefter blot som STE. Abonnenten skal ved aftalens indgåelse oplyse virksomhedens navn, adresse 6. Videresalg eller videreformidling Produktet må ikke anvendes til videresalg eller gratis videreformidling til tredjepart. Hoteller, kroer, bed & breakfast, campingpladser, feriecentre eller lignende er undtagelsesvist berettiget hertil, når dette følger af den indgåede aftale. (hjemstedsadresse) selskabsform og CVR-nummer samt e- mailadresse til brug for kommunikation om ændringer i aftalen. 7. Driftsikkerhed og ændringer STE har ret til at foretage nødvendige ændringer i installationen for 2. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for enhver aftale om abonnement på erhvervs produkter hos STE, medmindre de udtrykkeligt er fraveget helt eller delvist af begge parter. Aftalen er at sikre, at driften er tilfredsstillende eller for at efterkomme myndigheds- krav. STE vil informere abonnenten med et passende varsel, hvis en ændring vil få væsentlig betydning for abonnentens brug af ydelser. ikke omfattet af forbrugerlovgivningen. 8. Abonnements forpligtelser 3. Abonnement For ethvert abonnement hos STE bliver der indgået en aftale, der nærmere beskriver omfang og valg af ydelser, pris, leveringstid samt eventuelle særlige vilkår. Abonnementsaftalen er uopsigelig i den aftalte periode. I abonnementsforholdet er abonnenten blandt andet forpligtet til: at sikre, at STE`s udstyr og installationer hos abonnenten er tilstrækkeligt forsikret, at give STE besked om enhver ændring i adresseforhold, at give STE besked om ændringer i det fysiske lokale, hvor STE`s bredbåndsforbindelse eller udstyr er placeret, hvis ændringerne 4. STE`s ydelse STE sørger for, at abonnenten får adgang til STE`s ydelser, som beskrevet i tilbud og aftale. STE forestår al installation og opsætning af den valgte kundeløsning. STE kan lade dette arbejde udføre ved underleverandør. kan have betydning for drift af forbindelsen, at følge STE`s anvisninger for opbevaring og behandling af STE`s installationer og udstyr, herunder sørge for, at udstyret placeres i et lokale, hvor rumtemperaturen er på minimum 15 grader og maksimum 30 grader Celsius, at indhente STE`s forudgående skriftlige accept, hvis passwords 5. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger STE på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles i STE s ordrebekræftelse eller fremgår af den aftalte tidsplan for leveringen. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Levering har fundet sted, når tjenesten er idriftsat. og lignende personlige oplysninger videregives eller udlånes til tredjemand, at give STE uhindret adgang til egne installationer og udstyr til enhver tid på installationsadressen med henblik på fejlsøgning, at sørge for, at ingen uvedkommende personer opnår adgang til STE`s installationer eller udstyr på installationsadressen, og kun at tilslutte udstyr til STE`s installationer og hardware, hvis det sker i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer fra STE eller fra IT- og Telestyrelsen.

2 senest 14 dage efter ophør af abonnementsaftalen at returnere STE`s udstyr. 9. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og regningsdata STE registrerer kundeoplysninger samt forbrugs- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for abonnentens forbrug af tjenesten og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen. Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen vedrører, og omfatter bl.a. abonnentens navn og adresse, abonnentens eget nummer eller IP-adresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndelsestidspunkt og varighed) samt størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB). For mobiltjenester registreres endvidere SIM-kortets nummer (IMSI/ICC), mobiltelefonens nummer (IMEI) og lokaliseringsdata. 10. Abonnentens ansvar Abonnenten bærer ansvaret for STE`s udstyr og installationer på installationsadressen. Det gælder både ved skader, som abonnenten eller nogen som abonnenten har ansvar for forvolder, men også ved blandt andet tyveri, bortkomst og hændelige skader som fx brand- og vandskader mv. Abonnentens tilslutning af udstyr til STE`s bredbåndsforbindelse og telefoni sker på eget ansvar. Abonnenten er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres under det kodeord, der er tilknyttet abonnementet og bærer ansvaret, hvis andre misbruger det. Hvis abonnenten ikke returnerer STE`s udstyr senest 14 dage efter ophør af abonnementsaftalen, vil STE kræve, at abonnenten yder fuld erstatning for udstyret. 11. Misligholdelse (STE`s lukkeret) Hvis abonnenten i væsentlig grad undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, er STE berettiget til at afbryde abonnentens bredbåndsforbindelse og opsigelse af abonnementet. Følgende forhold anses blandt andet, men ikke udtømmende som væsentlig misligholdelse: Telefoni anvendes til videresalg eller gratis videreformidling af internet til tredjepart, bortset fra de i pkt. 5 undtagne tilfælde. Abonnenten afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring i adresseforhold. Opkrævning af beløb vedrørende oprettelse, installation, abonnement eller forbrug mv. betales ikke efter STE`s fremsendelse af rykkerbrev. Abonnenten krænker tredjemands immaterielle rettigheder ved downloading, distribution eller lignende. Abonnenten standser betalingerne, indleder forhandlinger med kreditorerne om akkord, er taget under konkursbehandling eller ved kundens væsentligt forringede økonomiske vilkår i øvrigt. Abonnenten har tilsluttet udstyr, der ikke er beregnet til tilslutning til STE`s fibernet, eller som giver anledning til forstyrrelser i STE`s fibernet, og abonnenten undlader at frakoble dette udstyr efter krav fra STE. Abonnenten ikke helt eller delvist opfylder forpligtelsen i punkt 8. Abonnenten ikke overholder betalingsforpligtelsen for nærværende ydelse. Afbrydelse af abonnentens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. 12. Ejendomsret Abonnenten kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) STE`s udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. 13. Fejl og fejlretning Hvis abonnenten konstaterer en fejl eller mangel ved STE`s ydelse, skal abonnenten hurtigst muligt - og inden for rimelig tid - rapportere dette til STE. Herefter vil STE hurtigst muligt sørge for at afhjælpe eller udbedre fejlen eller manglen inden for almindelig arbejdstid. Hvis abonnenten har indgået en særlig serviceaftale med STE, vil aftalen beskrive og danne baggrund for den service, som abonnenten er berettiget til. Ved fejlretning er abonnenten forpligtet til uden ugrundet ophold - at give STE`s personale adgang til at efterse installationen hos abonnenten. Abonnenten er berettiget til at kræve, at STE`s personale foreviser gyldig legimitation. STE foretager fejlretning i egne installationer og på eget udstyr uden beregning for abonnenten. Hvis abonnenten beder om hjælp til fejlretning, og det viser sig, at fejlen kan henføres til forhold uden for STE`s ansvar eller kontrol, forbeholder STE sig ret til at fakture-

3 re abonnenten for STE`s udgifter til fejlsøgning i henhold til de gældende takster. Defekt udstyr skal returneres til STE. 14. Serviceaftaler, produkter, satser Det er muligt at tegne en serviceaftale, se gældende prisliste for at se hvilke service aftaler der kan tegnes. Omkonfiguration af løsning sker efter regning. Serviceaftalen omfatter overvågning 24 timer i døgnet af kundens PBX system, men følger Stofa Erhverv generelle vilkår på Service aftaler. Telefonnumre enkelte og serier pr. nummer er inklusiv registrering på 118.dk (med mindre der vælges hemmeligt/udeladt nummer) og i alle registre. Ventemusik på anlægget er som standard Kodafrit musik, men det er muligt at tilkøbe sig til valgfrit musik. Omkostninger til Koda afholdes af virksomheden selv. Gældende samtalepriser kan altid ses på stofaerhverv.dk. Køber har til hver en tid ansvaret for driften og kvaliteten af det interne netværk. Der forudsættes, at der er 220v stik (med mindre installationen benytter PoE Power over Ethernet) samt dedikeret netværksadgang til IP telefoni ved alle arbejdspladser (inden for 2m netværkskabel træk af arbejdspladsen), hvor der skal installeres en IP telefon. 15. Opkrævning og betaling Beløb for tilslutning og oprettelse bliver opkrævet af STE, når de aftalte ydelser i abonnementsaftalen er leveret (leveringstidspunktet). Abonnementsbeløb og øvrige betalinger bliver opkrævet kvartalsvis forud og fra leveringstidspunktet. Forbrugsafhængige beløb i henhold til abonnementsaftalen bliver opkrævet månedsvis bagud på den førstkommende faktura. Tekniske eller driftsmæssige årsager kan dog forsinke opkrævningen af visse beløb, så de først fremgår af en senere faktura. Hvis abonnenten ikke ønsker at modtage faktura digitalt, er STE berettiget til at opkræve et særskilt gebyr til at dække den administration, der er forbundet med den faktureringsmåde abonnenten har valgt. For størrelsen af disse gebyrer henviser vi til gebyrafsnittet på STE er berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Ved forsinket betaling er STE endvidere berettiget til at opkræve morarenter svarende til 2 % pr. måned. Når der indgås en aftale om levering af ydelser fra STE, kan STE foretage en kreditvurdering af abonnenten ved blandt andet at indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre. På baggrund af kreditvurderingen er STE berettiget til at afvise en aftale. Desuden kan STE som en betingelse for indgåelse af aftalen kræve, at abonnenten stiller betryggende sikkerhed for betalingen af de ønskede ydelser i aftalen. Udgifter til forsendelse af defekt udstyr til STE, eller returnering af STE`s udstyr efter ophør af abonnementsaftalen, påhviler abonnenten. 16. STE`s ansvar STE er efter dansk rets almindelige regler ansvarlig for tab som følge af handlinger eller undladelser, forårsaget af STE eller nogen, STE har ansvaret for. STE`s erstatningsansvar begrænses dog til summen af det beløb, som abonnenten på tidspunktet for skadesbegivenheden har betalt til STE indenfor de sidste 12 måneder. STE er dog ikke ansvarlig for erstatning i følgende tilfælde: Ved tab der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser, forsinkelser eller ændringer mv. i STE`s netværk i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne. Medmindre STE har forsømt at begrænse ulemperne herved. For indirekte tab (tabt avance, produktionstab, tab som følge af at en ydelse ikke kan benyttes som forudsat, tab fordi en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes o. lign.), medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. For tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenten eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software. For tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens datasystemer. Ved force majeure. Dvs. hvis afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser eller manglende levering skyldes forhold uden for STE s kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde,

4 strejke, lockout, lynnedslag, naturkatastrofer, strømsvigt, lovindgreb mv. Ved ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod STE som følge af abonnentens brug af ydelserne. Ved manglende levering af IP-telefoni som følge af, at abonnenten ikke har returneret kontrakt om STE IP-telefoni Erhverv. Tab som følge af hændelige omstændigheder, herunder forhold som STE ikke har kontrol over eller tab påført ved STE s simple uagtsomhed. Samme ansvarsbegrænsning gør sig gældende for STE s serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning. STE`s eventuelle kompensation i forbindelse med afbrydelse af en tjeneste vil maksimalt kunne udgøre det indbetalte abonnementsbeløb for ydelsen i den periode, ydelsen har været ude af drift. 17. Force majeure STE er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 16, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for STE's kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt STE's egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. 18. Overdragelse af abonnement Abonnenten kan med STE`s samtykke overdrage abonnementsaftalen til en ny abonnent. Både den hidtidige og den fremtidige abonnent skal skriftligt tiltræde overdragelsen med angivelse af det ønskede tidspunkt for overdragelsen. STE er berettiget til at opkræve et gebyr af den fremtidige abonnent for overdragelsen. 19. Ændring af vilkår og priser STE kan ændre disse betingelser samt priser med et skriftligt varsel på mindst én måned. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder nedsættelse af priser, eller ændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Herudover kan STE uden varsel én gang årligt regulere priserne for ydelser i henhold til abonnementsaftalen med årsstigningen i forbrugerindekset (Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks) 2 år før, dog mindst med 2 % og oprundet til nærmeste hele krone (for priser som angives i kroner) eller nærmeste hele øre (for priser der angives i øre). STE kan derudover til enhver tid ændre priserne som anført ovenfor i pkt Årsstigningen i forbrugerprisindekset er den gennemsnitlige procentvise ændring i forbrugerprisindekset, som offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside i januar måned for kalenderåret før, angivet med én decimal. Reguleringen sker første gang 1. januar 2016 med stigningen i forbrugerprisindekset for Hvis forbrugerprisindekset ophører med at beregnes, kan STE regulere priserne i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende officielt indeks, som måler samme prisudvikling. 20. Telefoni Ved køb af STE`s telefoniprodukt skal abonnenten være opmærksom på følgende: Abonnenten kan ikke bruge andre udbydere af teletjenester end STE til opkaldene fra abonnentens telefonforbindelser. Det er ikke muligt at få en fax forbindelse, modemkald, frankeringsmaskiner, dankort terminaler og alarmer med PSTN forbindelse ol. over IP. Abonnenten har pligt til at oplyse STE om de ønsker at blive optaget ved TDC oplysningen (118) samt De Gule Sider ved tilmelding af nummerportering. Portering af numre kan først påbegyndes, når STE har modtaget korrekt udfyldt og underskrevet porteringsfuldmagt. Mobilabonnementet må ikke anvendes til maskinelt forbrug. 21. Særligt om telefoniprodukter Business Connect Dette abonnement indeholder Fri intern tale, hvor opkald mellem virksomhedens Business Connect abonnementer (mobil og fastnet) ikke afregnes eller gør brug af eventuelle tilkøbte eller inkluderede tale minutter. Fastnet talepakker Ved tilkøb af Fastnet talepakker bruges de inkluderede minutter ved opkald til alle danske mobil- og fastnettelefonnumre, som ikke er særtjenester ol. Når de inkluderede minutter er opbrugt, fortsættes taksering jf. gældende prisliste.

5 Stofa Erhverv Mobil Forbrug abonnement og tillægspakker Der kan til Stofa Erhverv Mobil Forbrug abonnementet ikke tilkøbes nogle tillægs abonnementer. Automatisk opgradering af Mobilabonnementer Automatisk opgradering af abonnementer, sikrer at kunden altid har det mest økonomiske fordelagtige tillægsabonnement, da Stofa Erhverv automatisk tilknytter det tillægsabonnement, som giver kunden den laveste pris på det pågældende abonnement ud fra det aktuelle månedsforbrug. Kundens administrator informeres om tilknytningen, og kan til enhver tid kontakte STE og bede om at få opsagt tillægsabonnementet til den 1. i den kommende måned. Kunden kan fravælge automatisk opgradering pr abonnement. Gældende prisliste viser hvilke abonnementer der har automatisk opgradering til knyttet. udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Ved abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen jf. pkt. 11, kan STE uden varsel og med omgående virkning ophæve abonnementsaftalen og dertil knyttede tillægsaftaler. Ved opsigelse af abonnementsaftalen bevarer STE ejendomsretten til eventuelt tildelte IP-adresser. 23. Lovvalg, værneting og afgørelse af tvistigheder Eventuel tvist skal tilstræbes afgjort i mindelighed parterne imellem. Enhver tvist udspringende af abonnementsaftalen er underlagt dansk ret. Værneting for retssager er Retten i Esbjerg eller abonnentens almindelige værneting efter STE`s valg. Inkluderede volumen Når de inkluderede MB er opbrugt, vil data forbruget fortsætte efter gældende takst, men med nedsat hastighed. Ved Fri tale forbeholder STE sig ret til at opsige tillægsabonnementet eller taksere efter gældende prisliste, såfremt kunden bruger mere end 50 timers tale pr måned. Ved Fri tale i EU/Norden forbeholder STE sig ret til at opsige tillægsabonnementet eller taksere efter gældende prisliste, såfremt kunden bruger mere end 50 timers tale pr måned. Vderstilling af opkald takseres ud over de inkluderede minutter. Ved Fri SMS/MMS forbeholder STE sig ret til at opsige tillægsabonnementet eller taksere efter gældende prisliste, såfremt kunden bruger mere end 3500 SMS/MMS er pr måned. Viderstilling af opkald takseres ud over de inkluderede minutter. 22. Opsigelse STE er til enhver tid berettiget til at opsige abonnementsaftalen med løbende måned + 3 måneders skriftligt varsel. Abonnenten kan opsige abonnementsaftalen med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Abonnementsaftalen kan dog tidligst ophøre efter uopsigelighedsperiodens udløb jf. pkt Ændret lovgivning mv Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ændringer i lovgivningen eller meddelte myndighedskrav, er parterne enige om, at aftalen ikke i sin helhed skal anses for ugyldig eller opsagt. Parterne er ligeledes enige om i så fald at foretage sådanne ændringer og aftaler, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige, og som så vidt muligt ikke forrykker retsforholdet mellem dem, således som det er udtrykt i nærværende aftale. 25. Overdragelse STE er til enhver tid berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser iht. nærværende aftale til 3. mand. Køber er uberettiget til uden STE s forudgående skriftlige samtykke at overdrage sine rettigheder og forpligtelser iht. nærværende aftale til 3. mand. Efter uopsigelighedsperiodens løber aftalen, indtil en af parterne opsiger abonnentsaftalen i henhold til opsigelsesvarslerne i nærværende bestemmelser. Ved STE`s varsling af ændring af vilkår og priser, jf. punkt 19, kan abonnenten dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Telefoni

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Telefoni Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofa.dk/erhverv CVR 36403527 Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Telefoni 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester Version 01.01.2017 Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N CVR nr. 36403527 Tlf. 88 30 30 80 stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester 1. Aftalens parter Parterne

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Datatjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Datatjenester Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofa.dk/erhverv CVR 36403527 Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Datatjenester 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere