Orientering om Virksomhedsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Virksomhedsservice"

Transkript

1 NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d og København d Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer

2 Dagsorden Velkomst, mødets målsætning og baggrund (KOMBIT) Generel løsningsarkitektur (KMD) Brugsscenarier for Virksomhedsservice (Rambøll) Pause Softwarekomponenter til sikker pålidelig kommunikation omkring indberetninger. Omfang og udfordringer. (Rambøll) Tilslutningsforløb, tilslutningsaftale, serviceniveau og supportorganisation (KMD) Opsamling (herunder det videre tidsmæssige forløb) samt afsluttende spørgerunde (Rambøll/KOMBIT) Leverandørmøder, Oktober 2009

3 Formålet med mødet Belyse fordelagtige brugsscenarier for virksomhederne/kunderne og de heraf afledte forretningsmuligheder for leverandører Opfølgning på tidligere workshops og sikre en tidlig information om anvendt teknik og anvendte standarder i den kommende løsning Accelerere planlægning af integration til NemRefusion Bidrage til at alle leverandører stilles lige Lytte til forventninger til løsningen og hvor muligt anvende ideerne i implementeringen Leverandørmøder, Oktober 2009

4 Orientering om Virksomhedsservice BAGGRUND (KOMBIT)

5 Hvad er NemRefusion Kommunal indberetningsløsning for: Anmeldelser og anmodning om sygedagpenge Anmeldelser og anmodning om barseldagpenge Indberetning af syge(fraværs)samtaler Hvem skal bruge NemRefusion? Virksomheder Selvstændige A-kasser Obligatorisk brug fra kommuner 2010 Jf. lov nr. 283 af 15. april 2009 Forventet obligatorisk brug fra 2011 Ingen drifts- og forbrugsafgifter for virksomheder Leverandørmøder, Oktober 2009

6 Løsningsoverblik Målsætninger for NemRefusion: 1. Nemmere indberetning for virksomheder, selvstændige og A-kasser Virk.dk 3. Nemmere sagsbehandling for Kommunerne Virksomhedssystemer NemRefusion Kommunale systemer 5. Besparelser på porto, arbejdstid m.v. for virksomheder, selvstændige, a-kasser og kommuner Eksterne services 4. Mere præcis udbetaling af syge- og barseldagpenge 2. Færre fejl i indberetninger på grund af valideringer og forudfyldninger Leverandørmøder, Oktober 2009

7 Overordnet funktionalitet Virksomhedsdialog (VD): Forbedret taste-løsning (adgang via Virk.dk). Virksomhedsservice (VS): System-til-system integration til virksomhedssystemer (løn, personale, fravær m.v.). Kommuneservice: System-til-system integration til kommunale fag- og ESDH-systemer. Venteregister: Frist- og advis-funktion, som hjælper virksomheder til - via og sms - at overholde frister. Adgang til resultat: Virksomheder vil få adgang til at se kommunens sagsbehandlingsresultat med evt. tilhørende udbetalingsspecifikation Leverandørmøder, Oktober 2009

8 Baggrund Betydende område for virksomheder og kommuner: Ca. 1,7 mio. blanketter pr. år. Dagpengeudbetalinger for ca. 24 mia. kr. pr. år. Eksisterende, succesfuld indberetningsløsning på Virk.dk Lanceret i marts Høj markedspenetration: Ca. 60 %. Estimerede besparelser ved NemRefusion: Især arbejdstid (tastearbejde) og porto. Kommuner: Min. ca. 130 mio. kr. pr. år: Arbejdsgiverfunktion. Myndighedsfunktion. Virksomheder, selvstændige og a-kasser: Min. ca. 110 mio. kr. pr. år. Leverandørmøder, Oktober 2009

9 Værdi for brugeren Baggrund Tidsbesparelse for virksomheder* NemRefusion (0 min.) Behovs-baseret holisme: Integration, 2-vejs kommunikation, data-genbrug, brugertilpasning m.v. Integration og 2-vejs kommunikation Nuværende løsning (10 min.) 2-vejs kommunikation 1-vejs kommunikation Blanketter (23 min.) Information Teknisk og organisatorisk forandring *Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, AMWAB-måling, 2006 Leverandørmøder, Oktober 2009

10 Overordnet tidsramme Hovedfaser: 1. Kravspecifisering 2. Udbud 3. Udvikling 4. Lancering 5. Obligatorisk 2008 Ultimo 2008 medio 2009 Medio 2009 medio 2010 Medio Input fra en række parter, workshops m.v. Begrænset udbud KMD tildeles kontrakt KMD er primær ansvarlig Tilslutning (kommunale systemer) Tilslutning (virksomheds -systemer) Information til kommuner Tilslutning (virksomheds -systemer) Information til virksomheder m.fl. Løbende videreudvikling Leverandørmøder, Oktober 2009

11 Informations- og datamodel Informationsmodellen er udarbejdet i samarbejde mellem Beskæftigelseministeriet, KL og KOMBIT OIO-xml færdig samtidig med start af udviklingsprojekt, juni 2009 Forhåndsgodkendt i ITST og uploadet til Der er adgang til schemaerne på dette link: Leverandørmøder, Oktober 2009

12 Orientering om Virksomhedsservice GENEREL LØSNINGSARKITEKTUR (KMD)

13 Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk BRS Validering NemRefusion kernen Hændelser Nomenklatur Løsningskomponent Ekstern part Processer Regler Aktør Data OIB (CPR) CVR online eindkomst VAS Formular motor Kuvertering og forsendelse

14 Livscyklus for en indberetning Systemmæssig tilstand Ufuldstændig indberetning Komplet valideret kladde Signeret indberetning Klargjort indberetning Hentet indberetning Sagsbehandlet indberetning Vist tilstand Kladde Klar til signering Signeret Signeret Signeret Sagsbehandlet (godkendt el. afvist)

15 Hovedprocessen Nomenklatur Idealvejen Automatisk systemproces Fejl Bruger dialog Indberetning via Virksomhedsdialog Validering Komplet Kladde Signering Kladde Kladde Kladde behandling Validering Komplet Berigelse Klarmelding via Kommuneservice Indberetning via Virksomhedsservice Validering Komplet Autosignering Lønsystem Fejl Hent resultat Via Virksomhedsservice Aflevering af resultat via Kommuneservice Ydelsesystem Resultat

16 Orientering om Virksomhedsservice BRUGSSCENARIER FOR VIRKSOMHEDSSERVICE (RAMBØLL)

17 Begreber KLADDE UFULDSTÆNDIG INDBERETNING VENTEREGISTER IKKE-UNDERSKREVET INDBERETNING Venteregistret giver mulighed for at et indberettende system kan udnytte diverse advis er i forhold overholdelse af de lovbundne tidsfrister

18 Principielle dialoger Initiativpligten er placeret hos det indberettende system Dog vil det indberettende system modtage en transportkvittering, når der er fremsendt information, så der er sikkerhed for, at indberetningen er modtaget til videre behandling i NemRefusion. Når NemRefusion foretager en behandling af en indberetning, vil NemRefusion dannes en indberetningskvitteringen indeholdende en entydig identifikation (UUID) af den fremsendte indberetning og et token (en tidsstempling). Denne indberetningskviteringen og resultatet af behandlingen af fremsendt information skal hentes via et kald fra det indberettende system.

19 Services Opret indberetninger Ret indberetninger Annuller indberetning Ret signeret indberetning Hent indberetning (ud fra søgekriterier, f.eks. UUID) Hent hændelser (angivet ved forskellige hændelsestyper)

20 Løsningsmodeller VS Alle relevante data tilgængelige i det indberettende system VS + VD En delmængde af data tilgængelig i det indberettende system VD + VS + (VD) Sagsforløb initieres i VirksomhedsDialog VS1 + VS2 + VS3 Alle relevante data tilgængelige i det indberettende miljø, men i separate systemer

21 Datasynkronisering Nødvendig, når data kan tilgås både VirksomhedsService og VirksomhedsDialog, og når data kan tilgås via VirksomhedsService fra flere adskilte miljøer. Håndteres vha. et token (en tidsstempling). Et token returneres i kvitteringen ved alle oprettelser og opdateringer. En opdatering forudsætter, at token i transaktionen stemmer overens med token i NEMREFUSION.

22 Overordnet dataudveksling Fremsend anmeldelse Fremsend anmodning (eventuelt i flere omgange) Raskmelding (Sygefraværssamtalen)

23 Kladde/venteregister data fra samme system NemRefusion Indberettende system Personoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønoplysninger Refusion Refusion (DP201) (DP202) (DP202) Opret, Ret, Anuller Ret signeret Hent Opret, Ret, Ret signeret + markering for signeret

24 Kladde/venteregister data fra forskellige systemer NemRefusion Kvt. Kvt. Kvt. Kvt. Kvt. Med sign-off markering Opret IB Hent H Hent IB Ret IB Ret IB Hent H Indberettende system Personoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønoplysninger (DP201) Opret, Ret, Anuller Ret signeret Hent Opret, Ret, Ret signeret + markering for signeret

25 Direkte NemRefusion Kvt. Kvt. Kvt. Kvt. Med sign-off markering Opret IB Hent H Ret SIB Hent H Indberettende system + + Personoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønoplysninger Refusion DP201 DP202 Opret, Ret, Anuller Ret signeret Hent Opret, Ret, Ret signeret + markering for sign-off

26 Hent Hændelser Ved kald af Hent Hændelser kan der hentes advis er samt status vedrørende validering og generel sagsbehandling i NemRefusion. Et advis anvendes ifm. sikringen af rettidig fremsendelse af indberetninger og anmodninger. Typiske fejlsituationer kan være: Forkerte formater Ikke-udfyldte krævede attributter Logiske kontroller ifm. løn og arbejdstid Anmodning om refusion for samme periode 2 gange Overlap i datointervaller Information om en udbetaling hentes via Hent Indberetning.

27 Fejlhåndtering NemRefusion Indberettende system Personoplysninger Ansættelsesoplysninger Lønoplysninger Refusion DP201 DP202 Fejlhåndtering og endelig fremsendelse/signering kunne understøttes af en mindre workflowstyret online-applikation i det indberettende miljø

28 Attributter i indberetninger Baseret på OIOXML ud fra FO begrebsmodel (Disse var tidligere i DP201) FRAVÆR CVRnummerIdentifikator PNummerIdentifikator CPRNummerIdentifikator Foerste Fravaersdato GENOPTAGELSESARBEJDE GenoptagelsesGradKode SYGDOMSFRAVAER ArbejdsSkadeIndikator REFUSION AfholdtFerieIndikator SlutDato

29 Attributter i indberetninger Baseret på OIOXML ud fra FO begrebsmodel (Disse var tidligere i DP201) ANSAETTELSESFORHOLD StillingsBetegnelsesNavn SaerligeOrdningerKode AnsatOverTrettenUgerIndikator SoegnehelligdagsordningIndikator ArbejdstidsforholdsKode ARBEJDSTID Timekvantitet Minutkvantitet LOENFORHOLD AktuelLoenBeloeb AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode AktuelLoenLoenaendringsIndikator LoenStopIndikator

30 Attributter i indberetninger Baseret på OIOXML ud fra FO begrebsmodel (Disse var tidligere i DP202) ANMODNING StartDato SlutDato

31 Orientering om Virksomhedsservice SOFTWAREKOMPONENTER TIL SIKKER PÅLIDELIG KOMMUNIKATION (RAMBØLL)

32 Udviklingsopgaven for indberettersystem 1. Indberetters system skal tilføjes en komponent, der danner OIOXML for indberetninger 2. Indberetters system skal tilføjes en komponent, der danner det ønskede kald af informationer fra NemRefusion, henter informationen, herunder OIOXML, og fortolker informationen og kalder videre i eget system 3. Indberetters system skal forsynes med en kommunikationskomponent, der kan garentere sikker og pålidelig dataoverførsel til NemRefusion. Denne komponent skal være én af disse to: RASP (Reliable Asyncrounous Secure Profile) afsender MQ (Message Queue) afsender

33 Hvorfor sikkerhed og pålidelighed? Formål: At opnå kommunikation af OIOXML med NemRefusion oplysninger over offentlige linjer. Personoplysningslovens klassifikation: Følsomme oplysninger

34 Hvad er de detaljerede krav? Sikker udveksling af følsomme oplysninger kræver: Autentifikation, identifikation Stærk autentificering af afsender og stærk autentificering af modtager Integritet Signering Fortrolighed: End2end kryptering Stærkt krypteret linje eller stærkt krypteret besked Logning Pålidelig udveksling af oplysninger kræver: Garanteret once-and-only once leverance Der sendes ikke en transportkvittering før oplysningen er gemt hos modtager.

35 Dan indberetning Opret indberetninger Ret indberetninger Annuller indberetning Ret signeret indberetning Dan indberetning API:.NET eller Java Hent data fra egne kilder Kombiner data til NenRefusion OIOXML XSD Schema

36 Hent og fortolk Hent Indberetning (ud fra søgekriterier f.eks. UUID) Hent og fortolk API:.NET eller Java Hent data fra NemRefusion Hent Hændelser (angivet ved forskellige hændelsestyper) Fortolk data fra NemRefusion og kald eget system XSD Schema

37 Sikker, pålidelig kommunikation RASP / MQ afsender NemRefusion RASP / MQ modtager API:.NET eller Java Kald NemRefusion serviceopperation sikkert og pålideligt OCES Certifikater XSD Schema TCP/IP Transport validering, sikkerhed og pålidelighed WSDL + SOAP / MQ Modtag kald sikkert og pålideligt Returner transportkvittering evt med data fra udkø Ind-kø Ud-kø

38 RASP eller MQ Anvendelighed Karakteristik RASP afsender Pålidelig, asynkron, fortrolig overførsel med hjælp fra OCES-certifikater. Egnet til transport af personfølsomme oplysninger Understøttelse for transportprotokollerne SMTP og HTTP i praksis ses kun HTTP brugt Ukrypteret kanal (HTTP/SMTP) med certifikat-krypteret indhold/payload Anvender SOAP, WS-Security, WS- Reliable Messaging Baseret på åbne standarder MQ afsender Pålidelig overførsel, der tilføjes fortolighed og integritet gennem brug af OCES-certifikater. Egnet til transport af personfølsomme oplysninger Understøttelse fra mange transportprotoller Krypteret kanel (x509) med certifikat-krypteret indhold/payload Synkron opkobling til modtagers MQ modtager (Queue Manager)

39 RASP eller MQ RASP afsender NemRef. MQ afsender Autentifikation og identifikation Stærk autentificering af afsender og stærk autentificering af modtager med OCES Stærk autentificering af afsender og stærk autentificering af modtager med OCES Integritet Signering vha OCES Signering vha OCES Fortrolighed Logning End2end kryptering med stærkt krypteret besked vha OCES Ikke en del af protokollen, skal etableres oven på End2end kryptering med stærkt krypteret linje eller stærkt krypteret besked vha OCES Ikke en del af protokollen, skal etableres oven på Garanteret once-andonly-once leverance Automatiske kvitteringsmekanismer og gensendelse Automatiske kvitteringsmekanismer og gensendelse Først gem, så kvittering Ja Ja

40 RASP eller MQ Platformsunderstøttelse Stabilitet og modenhed Kommercielle implementeringer Pris for standardimplementering Implementerings support RASP afsender.net Java Axis ver 2.0 Har været i produktion i 2 år, version 1.2 er testet og stabil på begge platforme. NemHandel er driver for dette. RASP er i drift i 300+ Navision Stat installationer, med de sidste ca 200 under udrulning OIOSI karakteristik: Etableret PBS, PROGRATOR gatetrade, NemHandel 1.0, mysupply. RASP til NemHandel kan på enkel måde tilrettes til Rasp til NemRefusion ITST referenceimplementering: Gratis Softwarebørsen.dk under OIOSI De kommercielle firmaer MQ afsender IBM WebSphere (modtager er denne platform), Oracle WebLogic, SAP XI, MS MQ m.fl. Har være i produktion i over 15 år og er meget udbredt. Men implementeringerne er proprietære således at samme MQ platform i begge ender er om ikke strengt nødvendig, så langt det letteste IBM, Oracle, SAP, MS, Open Source IBM WebSphere MQ afsender: Gratis De kommercielle firmaer

41 Sikker, pålidelig kommunikation Kaldene i Virksomhedsservice RASP / MQ afsender API:.NET eller Java Kald NemRefusion serviceopperation sikkert og pålideligt OCES Certifikater XSD Schema Kald: Opret/ret/annuller indberetning Returnerer transportkvittering synkront Kald: Hent indberetningskvittering Returnerer transportkvittering Kald: Hent indberetning Returnerer transportkvittering Kald: Hent hændelser NemRefusion RASP / MQ modtager WSDL + SOAP / MQ Modtag kald sikkert og pålideligt Returner transportkvittering evt med data fra udkø Ind-kø Ud-kø Returnerer transportkvittering

42 Hele kommunikationskanalen Dan indberetning API:.NET eller Java Hent data fra egne kilder Kombiner data til NenRefusion OIOXML XSD Schema Hent og fortolk API:.NET eller Java Hent data fra NemRefusion Fortolk data fra NemRefusion og kald eget system RASP / MQ afsender API:.NET eller Java Kald NemRefusion serviceopperation sikkert og pålideligt OCES Certifikater XSD Schema TCP/IP Transport validering, sikkerhed og pålidelighed NemRefusion RASP / MQ modtager WSDL + SOAP / MQ Modtag kald sikkert og pålideligt Returner transportkvittering evt med data fra udkø Ind-kø Ud-kø XSD Schema

43 Orientering om Virksomhedsservice TILSLUTNINGSFORLØB, TILSLUTNINGSAFTALE, SERVICENIVEAU OG SUPPORTORGANISATION (KMD)

44 Tilslutning til virksomhedsservice 1/2 System tilmeldes virksomhedsservice via NemRefusion virksomhedsdialog af virksomhedsadministrator Tilslutningsaftale indgås Tidspunkt for testen aftales med support ud fra ledige slots og virksomhedens ønsker. Tilslutningstest (virksomheden holdes i hånden af Support, i kombination med tilslutningstestdialogen i NemRefusion) Support Godkender test Produktionsadgang åbnes og meddeles gennem Support

45 Tilslutningstest teknisk setup med simulator Nomenklatur Løsningskomponent Simulator Virksomhed Ekstern part Aktør Virksomheds system Tester Virk Virk BRS DanID Virksomheds service Tilslutningstest dialog Tilslutningstestmiljø NemRefusion simulator (virksomhed) Data

46 Tilslutning til virksomhedsservice 2/2 Samlet forløb forventes at kunne afvikles på 4-6 uger 10 timers gebyrfri support ved tilslutning. Support derudover på basis af brugerbetaling Der afvikles op til 8 virksomheder pr. uge Support åben Løsning åben 24-7

47 Orientering om Virksomhedsservice OPSAMLING OG SPØRGERUNDE

48 Det videre forløb i ny version med faq mv dec. 09 Hos leverandører: 4Q 09 Dataanalyse: 90% af datafelterne er specificeret og tilgængelig som OIOXML der kan findes på Gennemgå begreber/felter og sammenholde det med data i egne systemer Overvej hvilken anvendelse af NemRefusion, der er rigtig for din forretning Detailspecifikation af grænseflade (preview) nov. 09 Første tests af basisfunktionalitet feb. 10 Tests af tilmeldingsprocedurer og afprøvning af tilslutning feb./mar. 10 Tilslutningstests mhp tilslutning i produktions miljø april 10 Idriftsættelse maj 10 Leverandørmøder, Oktober 2009

49 Fortsat kommunikation Generel offentlig informationskampagne mod virksomheder, selvstændige og a-kasser Målrettet information til de største virksomheder Website Opfølgning fra dette møde med yderligere information 1. halvår 10 Leverandørmøder, Oktober 2009

50 Hvad er udfordringerne? 1. NemRefusion virksomhedsservice giver et antal muligheder for samspil gennem indberetninger. Gå tæt på at forstå dem, og hvilken model der passer til min virksomhed eller min forretningsmodel: a) VS: Alle relevante data tilgængelige i det indberettende system b) VS+VD: En delmængde af data tilgængelig i det indberettende system c) VS1+VS2+VS3: Alle relevante data tilgængelige i det indberettende miljø, men i separate systemer d) VD+VS(+VD): Sagsforløb initieres i DialogService

51 Hvad er udfordringerne? Sikker og pålidelig kommunikation Erfaring med at håndtere OCES certifikater Erfaring med asynkrom kommunikation Erfaring med Java og Webshere MQ afsender Erfaring med.net og RASP afsender Erfaring med Java Axis og RASP afsender Fortolkning af fejlbeskeder og sikring af integritet mellem indberetter data i egne systemer og indberettede data i andre systemer Logiske kontroller og styring - vedrører samtidig anvendelse af VS og DS samt forskellige samtidige VS'ere

52 Hvad er udfordringerne? Engager dig i planlægning og implementering Meld dig til tilslutningstest i tide Er du et servicebureau, så find dig en pilotkunde eller to Det bliver obligatorisk for virksomhederne!

53 Hvad koster det RASP eller MQ standard afsender: Gratis Tilrette RASP afsender, groft estimat ud fra erfaringer Med NemHandel erfaring: Ca.15 dg / Uden NemHandel erfaring: Ca. 30 dg / Tilrette MQ afsender: Ca det samme Opbygge Dan indberetning Opbygge Hent og Fortolk Testforløb inden tilslutningstest Tilslutningstest

54 KOMBIT

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests.

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests. 11. december 2009 NOTAT Opfølgning på Informationsmøder oktober 2009 Møderne blev holdt henholdsvis hos Rambøll Management Consulting i Århus d. 5. oktober og i Dansk Arkitekturcenter i København d. 7.

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 10 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Velkomst Keith Fobian DANA 1 FACILIA a-kasse seminar 22.september 2010 - program Tidsplan Emne Init. 12.00 12.30 Sandwich 12.30 12.35 Velkomst KF 12.35 12.50

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

CHPCOM project CHPCOM. Combined Heat and Power Communication. IEC 61850 baseret datakommunikation i dansk kontekst

CHPCOM project CHPCOM. Combined Heat and Power Communication. IEC 61850 baseret datakommunikation i dansk kontekst project Combined Heat and Power Communication IEC 61850 baseret datakommunikation i dansk kontekst Erfatræf i Kraftvarmegruppen v. Anne B. Holm, Grøn Energi 20. Maj 2014 Erfatræf i Kraftvarmegruppen 1

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data.

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data. Referat Møde i OIO-udvalget for e-handel Tilstede: Afbud: Søren Lauritsen, Århus kommune Flemming Møller, Progrator/gatetrade Thomas Mærsk Pedersen, Progrator/gatetrade Troels Mogensen, Medicoindustrien

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af

Læs mere