Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2"

Transkript

1 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt Indledning Målgruppe Læsevejledning Illustration af hierarkiske strukturer Datastrukturtabeller Begrebsliste Betingelser for anvendelse af snitfladen Tilslutningsproces Versionsstyring Snitfladens funktionalitet Afhentning af indberetninger Opdatering af indberetning Arkitektur og teknisk implementering Anvendelse af MQ Infrastruktur Dataformater Services HentIndberetninger Søgeparametre Opdater Fejlkoder og -tekster Anvendelse af identifikatorer Header information, Beskrivelse Fastlæggelse af felter Side 1 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

3 Indholdsfortegnelse 5.5 Indberetninger for Sygdom Anmeldelse for lønmodtager med løn under fravær Anmodning Raskmelding Anmeldelse for lønmodtager uden løn under fravær Anmeldelse for forsikret lønmodtager Anmeldelse for selvstændig Samtale Gravititet, barsel og adoption Anmeldelse for lønmodtager med løn under fravær Anmodning Raskmelding Anmeldelse for lønmodtager uden løn under barsel Anmeldelse for forsikret lønmodtager Anmeldelse for selvstændig Pasning af alvorligt syge børn Anmeldelse for lønmodtager Anmeldelse for forsikret lønmodtager Anmeldelse for selvstændig Sagsbehandlingsresultat og Udbetalingsspecifikation Resultat af sagsbehandling Signatur Tom indberetning Eksempelsamling Header Eksempler for indberetning for sygdom Anmeldelse for lønmodtager med løn under sygdom (DP201) Anmodning (DP202) Raskmelding (DP212s) Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 2

4 NemRefusion Anmeldelse for lønmodtager uden løn under sygdom (DP200A) Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP200B) Anmeldelse for selvstændig (DP200C) Samtale (DP333) Eksempler for indberetning for graviditet, barsel og adoption Anmodning (DP402) Raskmelding (DP212b) Anmeldelse for lønmodtager (DP400A) Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP400B) Anmeldelse, for selvstændig (DP400C) Eksempler for indberetning for pasning af alvorligt sygt barn Anmeldelse for lønmodtager (DP480) Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP481) Anmeldelse for selvstændig (DP482) Side 3 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

5

6 NemRefusion Dokument og versionsoversigt Dokumentnavn Dokumentejer NemRefusion Kommuneservice snitfladebeskrivelse Vejledning for anvendelse af NemRefusion Kommuneservice KOMBIT Version Dato Ændring Første udkast. Note: Denne ændringslog anvendes også under udarbejdelsen af dette dokument. Når den første endelige udgave (1.0) er klar, slettes loggen således at den starter med version 1.0. Baseret på Virksomhedsservice version I afsnit 4 er OIORASP fjernet I afsnit er "SoegningUUIDIdentifikator" omdøbt til "KorrelationIdentifikator". I afsnit 6.2 er beskrivelsen af "NemRefusionIndberetningStruktur" ændret fra en liste til to tabeller. I afsnit 6.3 er "AendringSamling" fjernet fra "HeaderStruktur". I afsnit 6.3 er "UdenlandskAdresseIndikator" og "MotagerKommuneKode" tilføjet til "HeaderStruktur". I afsnit er "OmplaceringsmulighedIndikator" fjernet fra "SygefravaerssamtaleStruktur". I afsnit er feltet "KontaktpersonTelefonnummerIdentifikator" i "SygefravaserssamtaleStruktur" gjort valgfrit. I afsnit og er værdierne for "RefusionAarsagKode" ændret. I afsnit 6.5.3, 6.5.4, og er værdierne for "FravaersaargKode" ændret. I afsnit er felter i "AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur" gjort valgfrie. I afsnit 6.9 er "SoegningUUIDIdentifikator" omdøbt til "KorrelationIdentifikator". Derudover er der fortaget korrekturmæssige ændringer. Dokumentet er opdateret i forhold til skemarevision Side 5 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

7 Indholdsfortegnelse Afsnit 3 opdateret mht. brug af certifikater for systemleverandører (på vegne af flere kommuner) Afsnit 4 vedr. MQ er opdateret. Afsnit 7 Eksempeldata udvidet med DP480, DP481 og DP482. Afsnit 6 FuldtFravaerendeKode, ny værdi 3) 75% uarbejdsdygtighed I afsnit 5.1 NemRefusionKommuneSoegningStruktur i feltet "BlanketKode" er følgende ændringer tilføjet: DP212s, DP212b og DP333, samt 212 fjernet. I afsnit 6.3 HeaderStruktur er feltet IndberettetDato ændret til OprettetDatoTid I afsnit 6.3 HeaderStruktur er feltet OpdateretDatoTid tilføjet I afsnit 6.3 HeaderStruktur er felterne: OprettetDatoTid, OpdateretDatoTid, IndberetterIdentifikator, AendretTidsstempel Slettet I afsnit 6.3 HeaderStruktur er felterne: IndberetterStuktur og SigneringsDatoTid tilføjet I afsnit 6.3 HeaderStruktur er tabel: HeaderStruktur.IndberetterStruktur tilføjet I afsnit SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur er der i feltet GenoptagelseArbejdeKode tilføjet ny valgmulighed 4 I afsnit SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur er der i feltet GenoptagelseArbejdeKode tilføjet ny valgmulighed 4 I afsnit 6.3 HeaderStruktur er feltet ModtagerKommunekode erstattet med ModtagerKommuneStruktur I afsnit 6.3 er tabellen HeaderStruktur i feltet BeskedSamling, kan beskeden advarsel nu også forekomme. I afsnit 5.1 i tabellen NemRefusionKommuneSoegningStruktur er feltet signature tilføjet. I afsnit 6.3 i tabellen HeaderStruktur.FravaerendeStruktur er feltet AdressebeskyttelseIndikator tilføjet. I afsnit 6.3 i tabellen HeaderStruktur er der i feltet IndberetningTilstandKode tilføjet tilstanden: AnnulleretIndberetning Afsnit 2.1 rettet vedr. tilslutningsproces Læsevejledning fra afsnit 6 er flyttet til afsnit 1.2 Afsnit 3.3 vedr. hændelser er udgået Værdisæt for udbtalingsfrekvens Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 6

8 NemRefusion Read only markeringer er tilføjet på feltniveau i alle relevante datastrukturer i afsnit 6 Værdisæt for AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode er opdateret. Derudover er der fortaget korrekturmæssige ændringer Afsnit 1 er opdateret med kontaktoplysninger Afsnit 5.5. opdateret med fejlkoder Forside rettet Afsnit 5.3 Fejlkoder og -tekster er opdateret, samt en fejlkategori er tilføjet Afsnit 5.4 HeaderStruktur + tabeller er opdateret. Afsnit 5.5 Skemaer opdateret. Afsnit 5.6 Skemaer opdateret. Afsnit 5.7 Skemaer opdateret. Afsnit Sagsbehandlingsresultat og Udbetalingsspecifikation opdateret. Afsnit 6 er blevet opdateret. Et eksempel er tilføjet, hvorefter afsnit 7 udgår Gennemgået alle afsnit opdateret alle strukture samt opdateret alle eksempel filer Side 7 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning NemRefusion Kommuneservice gør det muligt for kommuner at hente og opdatere indberetninger ang. refusion af dagpenge via integration mellem eget fagsystem og NemRefusion systemet. Dette dokument er en beskrivelse af snitfladen for NemRefusion Kommuneservice og en vejledning i dens anvendelse. Det anvendes som et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kommuner, deres systemleverandør og KOMBITs systemleverandør om snitfladens anvendelse. Denne snitfladebeskrivelse udgør desuden det tekniske grundlag for indgåelse af aftaler med KOM- BITs systemleverandør om udveksling af data med NemRefusion systemet. Dette dokument inkluderer ikke en beskrivelse af dagpengeområdet eller af NemRefusion øvrige funktionalitet, men er begrænset til snitfladen for Kommuneservice. Henvendelser vedrørende snitfladen rettes til: NemRefusion Support, tlf og /eller 1.1 Målgruppe Denne snitfladebeskrivelse henvender sig til: Kommune, der vil indgå aftale om anvendelse af NemRefusion Kommuneservice. Kommunens it-medarbejder/-konsulent, der skal foretage integrationen mellem kommunens eget system og NemRefusion systemet via anvendelse af NemRefusion Kommuneservice. Leverandør af it-system, der skal integreres med NemRefusion system via anvendelse af NemRefusion Kommuneservice. NemRefusion Support, der anvender den som reference til at støtte kommunikationen med kommuner og deres systemleverandører omkring anvendelsen af snitfladen. 1.2 Læsevejledning Snitfladebeskrivelsen er struktureret således at man kan gå til det kapitel, der er relevant for ens formål og opgave. Dog anbefales det at starte med begrebslisten (se afsnit 1.3). Den beskriver de forretningsmæssige og tekniske begreber, der er anvendt i snitfladebeskrivelsen. Disse begreber vil således ikke være beskrevet andetsteds i snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen er opdelt i følgende kapitler: Kapitel 1 giver en introduktion til snitfladebeskrivelsen, hvilket inkluderer dens formål, hvem målgruppen er, vejledning i hvordan den anvendes, og en liste hvor de anvendte begreber er beskrevet. Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 8

10 NemRefusion Kapitel 2 beskriver den tilslutningsproces, der skal gennemføres, for at kunne anvende snitfladen. Og der listes de vilkår og aftaler, der skal indgås. Kapitel 3 giver en introduktion til snitfladens funktioner. Kapitel 4 beskriver arkitekturen omkring snitfladen og hvordan den teknisk er implementeret. Kapitel 5 beskriver de operationer som Kommuneservice stiller til rådighed. Kapitel 6 beskriver de datastrukturer som anvendes ved kommunikationen med Kommuneservice. For yderligere information om NemRefusion henvises til hvor den nyestes udgave af denne snitfladebeskrive også kan findes Illustration af hierarkiske strukturer Alle datastrukturerne er XML strukturer. Hierarkiet for disse strukturer er illustreret som angivet i tabel Repræsentation HeaderStruktur Element Felt/Struktur er påkrævet Signature Felt/Struktur er ikke påkrævet Tabel Angivelse af elementer, der anvendes i figurer Datastrukturtabeller Felterne i de enkelte strukturer er dokumenteret i tabeller. Felterne er repræsenteret som angivet i tabel Repræsentation [Term] [Term] Element Påkrævede felt, som er markeret med fed. Attribut, som er markeret med kursiv. + Struktur, beskrevet i ny tabel [link] [Term] Struktur beskrevet andre steder. F.eks. Venstrestillet angiver øverste niveau i strukturen [Term] Højrestillet angiver internt niveau i strukturen [Term] angiver at hele strukturen eller enkeltfelter er Read only, for kommuneservice. Tabel Beskrivelse af angivelser i tabeller Side 9 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

11 Indholdsfortegnelse Overskriften på tabellerne angiver den struktur, som tabellen dokumenterer. Ud over navnet på selve strukturen, er det også angivet hvor i det overordnede hierarki den er placeret. F.eks angiver HeaderStruktur.BeskedSamling at det er strukturen BeskedSaming, som beskrives, og den er et underelement i strukturen HeaderStruktur. Der kan være angivet mere en et niveau. 1.3 Begrebsliste Følgende liste giver en definition af de begreber, der anvendes i dette dokument. Begreb Asynkrone requestresponse message exchange pattern Indberetning Kladde indberetning KMD KOMBIT Kommuneservice MQ (IBM WebSphere MQ) NemRefusion OIOXML Signeret indberetning Sletning af indberetning Definition Et veldefineret mønster for udveksling af beskeder, hvor forespørgsel (request) og svar (response) ikke sker synkront, men sker via to forskellige kanaler. Således at forespørgslen sendes via en kanal og svaret modtages på et vilkårligt senere tidspunkt via en anden kanal. Anmeldelser og Anmodninger ang. dagpenge som kan indberettes via NemRefusion. En indberetning kan indsendes som kladde. En kladde bliver lagret i Nem- Refusion, men bliver ikke videre processeret. Kladden kan senere opdateret og færdiggøres eller annulleres. KOMBITs systemleverandør til NemRefusion. Selskab ejet af Kommunernes Landsforening. Ejer af NemRefusion systemet. Et system til system grænseflade, der giver kommuner mulighed for at foretage indberetning ang. refusion af dagpenge. Kommuneservice snitfladen er beskrevet i dette dokument. Message Queue (MQ) er et system til overførsel af asynkrone beskeder. Dette betyder at afsender kan sende beskeder uafhængigt af modtagers mulighed for at behandle beskederne med det samme. Beskederne lægges på lager (en kø) og venter indtil modtagers system er parat til at behandle dem. I praksis forløber denne proces dog så hurtigt at forbindelsen opleves som direkte. Et system til digital indberetning og sagsbehandling ang. refusion af dagspenge. Et projekt i IT- og Telestyrelsens regi, der har til formål at standardisere kommunikationen i den offentlige sektor. Projektet har defineret retningslinjer for udformning af XML skemaer. En indberetning som virksomheden har signeret med OCES certifikat. En indberetning skal være signeret før NemRefusion processerer den videre. Sletter en kladde indberetning. En signeret indberetning kan ikke slettes, men skal annulleres. Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 10

12 NemRefusion Begreb Tilslutningspakken Tilslutningsproces Tilstand for indberetning Venteregister Virksomhedsdialog Virksomhedsservice Definition Som en del af tilslutningsprocessen får virksomheden udleveret en tilslutningspakke, der er en samling af alle de nødvendige dokumenter. Pakken indeholder bl.a dokumentation XML skemaer, XML eksempler, test-cases, etc. som er nødvendige for at kunne gennemføre tilslutningen. Den proces, som en virksomhed skal gennemføre for at kunne anvende Virksomhedservice. En indberetning kan have forskellige tilstande, som angiver hvor i behandlingsforløbet den er kommet. For virksomhedsservice kan en indberetning have følgende tilstande: Kladde, Klar til signering, Signeret, Sagsbehandlet. En indberetning kan indsendes til NemRefusion før den skal stilles til rådighed for kommunen. NemRefusion opbevarer sådanne indberetning i et venteregister indtil fristen indtræffer. En webgrænseflade, der giver virksomheder mulighed for at foretage indberetning ang. refusion af dagpenge. Virksomhedsdialog giver de samme muligheder for at arbejde med indberetninger, som Virksomhedsservice. Det er således muligt i Virksomhedsdialog at arbejde videre på en indberetning, der er oprettet via Virksomhedsservice. Et system til system grænseflade, der giver virksomheder mulighed for at foretage indberetning ang. refusion af dagpenge. Side 11 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

13 Indholdsfortegnelse 2 Betingelser for anvendelse af snitfladen Inden en kommune kan tage NemRefusion Kommuneservice i anvendelse skal tilslutningsprocessen være gennemført og der er nogle tekniske forudsætninger, som skal være opfyldt. 2.1 Tilslutningsproces Tilslutningsprocessen indeholder følgende trin: Tilslutningsvilkår: Der indgås en aftale om vilkårene mellem KOMBIT og kommunens systemleverandør, som regulerer de juridiske og økonomisk forhold. Tilslutningsprøve: Der afholdes en prøve for hvert system, som virksomheden ønsker tilsluttet. Tilslutningsprøven dokumenterer at kommunens system anvender snitfladen korrekt. Teknisk tilslutningsaftale: Der indgås en aftale mellem KOMBIT og kommunens systemleverandør, der regulerer de tekniske forhold mellem kommunen og KOMBITs systemleverandør. På kan findes yderligere information om tilslutningsprocessen. 2.2 Versionsstyring Ved ændringer i snitfladen bliver der stillet en ny version af snitfladen til rådighed. Den tidligere version vil fortsat være til rådighed i 6 måneder efter idriftsættelse af en ny version. Herefter lukkes for anvendelsen af den tidligere version. Kommunerne har således et vindue på 6 måneder til at opgradere til en ny version af snitfladen, og gennemføre en ny tilslutningsprøve. Forud for idriftsættelse af en ny version af snitfladen udsender NemRefusion Support en vejledning, der fortæller om ændringerne i snitfladen og hvordan kommunerne skal forholde sig til dem. Disse forhold er også beskrevet i tilslutningsvilkårene og den tekniske tilslutningsaftale. Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 12

14 NemRefusion 3 Snitfladens funktionalitet NemRefusion Kommuneservice gør det muligt for kommuner at hente indberetninger fra virksomheder, og efterfølgende opdatere dem evt. beriget med resultatet af sagsbehandlingen. Kommunen kan således udføre følgende operationer: Hente indberetninger Afvise en indberetning Sende en rettelse Sende et sagsbehandlingsresultat Sende udbetalingsspecifikation Hentning af indberetninger sker ved at angive nogle søgekriterier, f.eks. tidsinterval, CPR-nummer for den fraværende, CVR-nummer for virksomheden, type af blanket, eller en identifikator, der refererer til en specifik indberetning. De indberetninger, der passer på søgekriterierne, bliver returneret til virksomheden. Søgekriterierne kan også udelades, hvorved alle indberetninger til kommunen returneres. Kommunen kan kun hente indberetninger, der er klargjort af NemRefusion (IndberetningTilstand- Kode = KlargjortIndberetning). Når en indberetning er hentet af kommunen skifter den tilstand (IndberetningTilstandKode = HentetIndberetning), og kan således ikke længere hentes af kommunen. En tidligere hentet indberetning kan opdateres evt. beriget med resultatet af sagsbehandlingen. Er indberetning i mellemtiden blevet opdateret i NemRefusion, f.eks. af virksomheden, vil kommunens opdatering blive registreret i NemRefusion, og der genereres en virksomhedshændelse, hvor det fremgår at indberetningen er blevet overskrevet af kommunen. Efter en opdatering opdateres indberetningens tilstand til at angive at den behandles eller at behandlingen er afsluttet. Kommunen kan også afvise en indberetning hvorefter den får status af at være en ukomplet kladde og der genereres en hændelse til virksomheden. Som systemleverandør der indberetter og henter på vegne af flere kommuner, er det systemleverandørens eget certifikat der benyttes til at signere med. NemRefusion kontrollerer fuldmagtsrettigheder i kommuneservice, da NemRefusion har registreret hvilken systemleverandør kommunen er tilmeldt, for henholdsvis jobcenter og dagpengesystem. Side 13 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

15 Indholdsfortegnelse 3.1 Afhentning af indberetninger Modtag forespørgsel Send fejlkvittering [flere fundne indberetninger] XML validering af forespørgsel Send enkelt indberetning [fejl i validering] Generer tom indberetning med besked [ingen indberetning fundet] Find indberetninger 3.2 Opdatering af indberetning Modtag indberetning Send fejlkvittering XML validering af indberetning [fejl i validering] Generer tom indberetning med beskeder Behandling af indberetning Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 14

16 NemRefusion 4 Arkitektur og teknisk implementering NemRefusion Kommuneservice stiller to operationer til rådighed som kommunens system kan anvende. Begge disse operationer implementerer en variant af et asynkront request-response message exchange pattern. Der er således en kommunikationskanal til forespørgsler og en anden til svar. NemRefusion tilbyder to muligheder for at integrerer med Kommuneservice: IBM WebSphere MQ med lokale køer NemRefusion Kommuneservice anvender en MQ kø til at læse forespørgsler fra, og en anden kø til at lægge svar på. Kommunens system anvender også et sæt lokale MQ køer, og der er oprettet kanaler mellem NemRefusions og Kommunens køer. IBM WebSphere MQ med lokal MQ klient Som ovenfor anvender NemRefusion Kommuneservice et sæt lokale MQ køer. Kommunens system anvender en MQ klient til at tilgå NemRefusions MQ køer direkte. Figur viser de forskellige integrationsmuligheder. MQ med lokale køer MQ med lokal MQ klient Kommunesystem Kommunesystem lokal request kø lokal response kø request kø request kø response kø response kø Kommuneservice Kommuneservice Figur 3.2-1: Integrationer med Kommuneservice 4.1 Anvendelse af MQ NemRefusion Kommuneservice stiller integration via IBM WebSphere MQ til rådighed. Transportlaget SSL krypteres og Indholdet (payload) signeres. Side 15 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

17 Indholdsfortegnelse Kønavne og lignende tekniske forhold fastlægges i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftale. 4.2 Infrastruktur For at kunne integrere med NemRefusion Kommuneservice skal den rette netværksmæssige infrastruktur være på plads. Afsender og modtager skal kunne SSL kryptere samt signere payload med et OCES certifikat. Disse certifikater skal således være tilstede. Således skal de rette signeringsmekanismer også være til stede. 4.3 Dataformater Alle data, som anvendes ved brugen af Kommuneservice, er XML dokumenter. For alle formater er der defineret et XML skema. Kernen af disse skemaer er udarbejdet således at de efterlever OI- OXML retningslinjerne. Disse er publiceret på digitaliser.dk. Der er også en række hjælpeskemaer, som i stor grad også efterlever OIOXML retningslinjerne. Disse skemaer er ikke publiceret på digitaliser.dk. Tegnsættet UTF-8 skal benyttes for XML dokumenter, der sendes til Kommuneservice. Alle XML dokumenter fra kommuneservice benytter ligeledes UTF-8 tegnsættet. Der er defineret ét skema for en indberetning. Dette skema benyttes for alle de forskellige typer af indberetninger. Det er således muligt at håndtere alle typer af indberetninger via den samme service. For hver type af indberetning er der defineret en variant af det generelle indberetningsskema kaldet et typeskema. Typeskemaerne angiver den information, der skal være udfyldt for en komplet indberetning. Disse skemaer er beregnet som en hjælp under udvikling af løsninger, der anvender Kommuneservice. Disse skemaer er tilgængelige som en del af tilslutningspakken, som er tilgængelig på Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 16

18 NemRefusion 5 Services NemRefusion Kommuneservice stiller to operationer til rådighed. Disse operationer er beskrevet i dette kapitel. Begge operationer implementerer varianter asynkrone request-response message exchange pattern. 5.1 HentIndberetninger HentIndberetninger Request Søge efter og hente indberetninger. NemRefusion behandler de indkomne forespørgsler sekventielt, således at svaret på en forespørgsel bliver afsendt før den næste forespørgsler bliver behandlet. Parametre NemRefusionKommuneSoegningStruktur Angiver søgningsparametre. Strukturen er dokumenteret nedenfor. Indeholder bl.a. en entydig identifikator for søgningen, som anvendes til at korrelere resultaterne. HentIndberetninger Response Returnerer de indberetninger, som matchede søgningen. Alle indberetninger, som matcher søgningen, returneres som enkelte indberetninger. Er der ingen indberetninger, som matcher søgningen, returnerer operationen en tom indberetning som svar. Ved fejl i behandlingen returneres en tom indberetninger, som indeholder informationer om fejlen. Parametre NemRefusionIndberetning (0- ) Indberetning, der matchede søgningen. Kan være en tom indberetning, der evt. indeholder fejlinformationer. Der kan returneres flere indberetninger. Strukturens indhold er mere detaljeret beskrevet i kapitel 6. Udfyldelse af en tom indberetning er beskrevet i afsnit Side 17 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

19 Indholdsfortegnelse Søgeparametre Signature CorrelationIdentifier DatoInterval FraDato TilDato IndberetningUUIDIdentifikator NemRefusionKommuneSoegningStruktur FravaerUUIDIdentifikator CPRnummerIdentifikator CVRnummerIdentifikator BlanketKode KommuneKode NemRefusionKommuneSoegningStruktur Søgeparametre for hentning af indberetninger. CorrelationIdentifier Signature Entydig identifikation af søgningen. Denne identifikator påstempler svarene, og kan således anvendes til at korrelere svarene med søgningen. Indeholder signatur for søgeforespørgsel, som skal være kommunens signatur. Strukturen er en W3C standard for XML Signature Syntax and Processing, som er tilpasset til denne anvendelse, hvor der anvendes OCES certifikat. DatoInterval Fra og til dato, hvor indberetninger er indsendt indenfor. Det er muligt kun at angive en fra dato. FraDato TilDato IndberetningUUIDIdentifikator FravaerUUIDIdentifikator CPRnummerIdentifikator CVRnummerIdentifikator Tidligste dato, hvor indberetninger er indsendt. Seneste dato, hvor indberetninger er indsendt. Entydig identifikator, som indberetningen blev tildelt ved oprettelse. Entydig identifikator for fraværsforløb. CPR-nummer for den fraværende. CVR-nummer for virksomheden. Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 18

20 NemRefusion BlanketKode Typen af indberetning, angivet ved navn på blanket. Værdier: DP200A, DP200B, DP200C, DP201, DP202, DP212s, DP212b, DP400A, DP400B, DP400C, DP401, DP402, DP333, DP480, DP480R, DP481, DP482 KommuneKode Systemer, der har adgang til indberetninger for flere kommuner, kan her afgrænse søgningen til en bestemt kommune. 5.2 Opdater Opdater Request Opdaterer en tidligere hentet indberetning. Dette inkluderer at afvise den, at opdatere dens indhold, og at indsende den beriget med sagsbehandlingsresultat og udbetalingsspecifikation. Modtager kommunen en indberetning via HentIndberetninger operationen, som ikke kan behandles af tekniske årsager, anvendes Opdater operationen til at afvise den. Parametre NemRefusionIndberetningStruktur Den opdaterede indberetning. Opdater Response Modtages opdateringen succesfuldt, bliver der ikke returneret noget. Opstår der en fejl under processering af indberetningen, bliver den returneret beriget med informationer om den opståede fejl. Parametre NemRefusionIndberetningStruktur Ved fejl returneres med modtaget indberetning. Indberetningen er blevet beriget med information om den opståede fejl. 5.3 Fejlkoder og -tekster Hver operation i Kommuneservice returnerer et sæt definerede fejl, der er identificeret ved en kode. Alle fejl er fulgt af en tekst, der giver en specifik beskrivelse af årsagen til fejlen. En tabel over fejlkategorier vises her: Fejlkategori Beskedtype-tekst Beskrivelse 0 Fejl kan ikke gemmes 1 Validering kan ikke valideres korrekt, men kan godt gemmes 2 Information typisk frist regel overskridelse, kan gemmes og signeres, hvis den er valid Side 19 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

21 Indholdsfortegnelse 3 Advarsel diverse teknisk/forretningsmæssig information, uden praktisk konsekvens for afvikling Fejl, valideringer og besked-koder og tekster placeres i beskedsamling i header strukturen (output) Følgende koder og tekster findes og er gengivet i nedenstående tabel. 0 Fejl 1000 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} 0 Fejl 1002 Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt sekvensnummer 0 Fejl 1003 Indberetningen har ikke et 'MessageID' og der er intet internt sekvensnummer til bundtrækkefølgen - anvender 'MessageID' værdien 0 (nul) 0 Fejl 1101 Opdatering kunne ikke foretages grundet manglende angivelse af token 0 Fejl 1102 Opdatering kunne ikke foretages, da en anden bruger har opdateret. Indberetningen skal fremsøges igen før der kan foretages rettelser 1 Validering 1103 Anmeldelsen kan ikke annulleres fordi den ikke er afhentet af kommunen 1 Validering 1104 Indberetningen kan ikke slettes fordi den ikke har tilstanden kladde 1 Validering 1105 Opdatering af signerede indberetninger kræver at de er af typen anmeldelse 1 Validering 1106 Oprettelse af anmodning/raskmelding kræver at der eksisterer en signeret anmeldelse 1 Validering 1107 Oprettelse af anmodning kræver at der ikke forekommer periode overlap eller huller i forhold til eksisterende anmodninger 1 Validering 1108 Refusionsperiodens startdato skal være senere end eksisterende refusionsperioders startdatoer 1 Validering 1110 Refusionsperioden for anmodningen er ugyldig fordi startdato er senere end slutdato. Startdato skal ligge før slutdato 1 Validering 1111 Refusionsperioden for sagen er ugyldig fordi startdato er tidligere end sagens startdato. Startdato skal ligge efter sagens startdato 0 Fejl 1120 Oprettelse af anmodning kræver at der ikke forekommer periode overlap eller huller i forhold til eksisterende anmodninger 0 Fejl 1200 Indberetningen findes ikke og transaktionskoden '{0}' kunne derfor ikke gennemføres 0 Fejl 1201 Indberetningen indeholder et eller flere nøglefelter som er blevet ændret, hvilket ikke er understøttet - opdateringen blev ikke gennemført Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 20

22 NemRefusion 0 Fejl 1202 Indberetningens type er ændret fra '{0}' til '{1}', hvilket ikke er understøttet, opdateringen blev ikke gennemført 0 Fejl 1203 Et eller flere nøglefelter mangler, database opslaget vil ikke blive forsøgt 0 Fejl 1301 Der opstod en fejl da indberetningen skulle gemmes i NemRefusion og den er derfor ikke blevet gemt. Prøv igen om 5 minutter. Teknisk information: {0} 0 Fejl 1302 Der opstod en database fejl da indberetningen skulle opdateres i NemRefusion og den seneste rettelse er derfor ikke blevet gemt. Prøv igen om 5 minutter 0 Fejl 1501 Kun kommunen kan lukke en indberetning 1 Validering 1502 Der kan kun foretages rettelser til signerede anmeldelser og ikke til øvrige typer af indberetninger 0 Fejl 2010 'SygdomsfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'Fravaer- TypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 0 Fejl 2011 'BarselfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'FravaerTypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 0 Fejl 2012 'AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'FravaerTypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 1 Validering 2013 Første fraværsdato {0} har en minimiumsværdi som ikke er tilladt 0 Fejl 2014 Første fraværsdato mangler 0 Fejl 2015 Kommunen kan ikke oprette en indberetning 1 Validering 2016 Anmeldelsen eksisterer i forvejen 1 Validering 2017 Samtalen eksisterer i forvejen 0 Fejl 2018 IndberetningUUID kan ikke ændres 0 Fejl 2019 Opdateringen kan ikke foretages da indberetningen er signeret 0 Fejl 2001 FravaerTypeKode eller RefusionTypeKode kunne ikke afgøres. 2 Information 2002 'FejlBeskedSamling' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion 2 Information 2003 'ValideringBeskedSamling' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion 2 Information 2004 'FormNoticeStructure' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion 2 Information 2005 'UnderretningsbrevStruktur' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indbe- Side 21 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

23 Indholdsfortegnelse retninger modtaget af NemRefusion 2 Information 2006 'SagsbehandlingsresultatStruktur' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion 2 Information 2101 NemRefusion har dannet og tilføjet et UUID til indberetningen 2 Information 2102 NemRefusion har dannet og tilføjet et token til indberetningen 0 Fejl 2103 Indberetningen har et UUID format som ikke kan valideres 2 Information 2201 NemRefusion kunne ikke få bekræftelse på ansættelsesforholdet fra SKAT/eIndkomst. NemRefusion har fundet navn og adresse i CPR, men du må som bruger kun se oplysningerne hvis NemRefusion har fået bekræftelse på ansættelsesforholdet. Der kan forekomme ustabilitet ved opslag i eindkomst. Det kan betyde at selvom medarbejderen er registreret korrekt i SKAT/eIndkomst, kan NemRefusion ikke bekræfte ansættelsesforholdet. 2 Information 2202 Indberetningen er tidligere hentet af kommuneservice, 1 Validering 3001 En eller flere frister er overskredet (denne tekst er utilstrækkelig og skal uddybes efter BRE implementation) 1 Validering 3100 Ansættelsesdato skal være udfyldt, hvis ansat mindre end {0} uger 1 Validering 3101 Ansættelsesdato skal ligge før indberetnings modtagelsesdato 1 Validering 3102 Ansættelsesdato skal ligge før første fraværsdato 1 Validering 3103 Ansættelsesdato skal ligge {0} uger før første fraværsdato 1 Validering 3104 Antal timer i ansættelsesperioden skal være et helt tal eller blank 2 Information 2104 Indberetningen er oprettet/opdateret i NemRefusion 0 Fejl 2020 NemRefusions regelmotor blev ikke kaldt 1 Validering 3200 Ved refusionsanmodning, hvor refusion-fra-dato er udfyldt, skal refusion-tildato også være udfyldt 1 Validering 3201 Der er anmodet om refusion fra første sygedag, men der kan først gives refusion fra 2. dag, jvf DPL 55 1 Validering 3202 Ved 1. refusionsanmodning skal refusion-fra-dato være identisk med datoen for dagpengerettens indtræden som er {0} 1 Validering 3203 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge efter datoen for dagpengerettens indtræden som er {0} 1 Validering 3204 Ved refusionsanmodning skal refusion-til-dato ligge efter datoen for dagpengerettens indtræden 1 Validering 3205 Refusion-til-dato skal ligge efter den dato, der sidst er ydet refusion til, nemlig {0} Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 22

24 NemRefusion 1 Validering 3206 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge før refusion-til-dato 1 Validering 3207 Hvis refusion-fra-dato angives, skal den være dagen efter sidste refusion 0 Fejl 1303 Der skete en teknisk fejl i NemRefusion. Prøv igen senere. Teknisk information: {0} 2 Information 2100 {0}-nummeret overholder ikke modulus 11 reglen 1 Validering 3300 Der skal angives en arbejdstid 1 Validering 3301 Der skal angives en arbejdstid, dvs. et ugentligt gennemsnit for de sidste 4 uger 1 Validering 3302 Der skal angives en arbejdstid, antal uger i turnus samt startdato for turnus 1 Validering 3303 Der skal angives en arbejdstid 1 Validering 3304 Hvis der rettes i en signeret indberetning skal virkningsdato angives 1 Validering 3305 Aktuel løn skal angives som et helt tal uden decimaler 1 Validering 3306 For turnus gælder, at lønnen skal angives pr. time 1 Validering 3400 Sygeløn skal angives som et tal større end eller lig 0 1 Validering 3401 Dato for ny løn skal angives og være en korrekt dato (eksempelvis ) 1 Validering 3402 Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge efter datoen for dagpengerettens indtræden 1 Validering 3403 Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge før datoen for sidste fraværsdag 1 Validering 3404 Hvis der ændres i sygeløn på en signeret indberetning skal virkningsdato angives 0 Fejl 1304 CPR-nummeret {0} findes ikke i CPR-registret. Indtast et gyldigt CPRnummer (eksempelvis ) 0 Fejl 1305 CVR-nummeret {0} findes ikke i CVR-registret 2 Information 2105 Indberetningen blev IKKE oprettet/opdateret i NemRefusion 0 Fejl 1503 Raskmelding og Samtaler kan ikke opdateres, kun oprettes. 0 Fejl 1504 Transaktion 'RetSigneret' kan kun finde sted på anmeldelser der er hentet af kommunen. 1 Validering 3500 Der skal anføres anden årsag 1 Validering 3501 Der skal anføres en årsag til, at der ikke er udbetalt sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden Side 23 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

25 Indholdsfortegnelse 1 Validering 3600 Anfør en korrekt dato for ledigheds start. Må ikke være efter modtagelsesdatoen 1 Validering 3601 Anfør et timetal eller minuttal. Det skal være et helt tal større end 0 1 Validering 3602 Anfør et positivt beløb 1 Validering 3603 Der skal anføres anden årsag 1 Validering 3604 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge før slut datoen 1 Validering 3605 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge efter første dag for ledighed 1 Validering 3606 Ydelsesfradrag slut datoen skal ligge efter første dag for ledighed 1 Validering 3609 Der er skal angives et beløb for fulde arbejdsløshedsdagpenge/andre ydelser 3 Advarsel 3700 Den gennemsnitlige arbejdstid skal være minimum 18½ time, for at den kan kaldes 'Væsentligt omfang' 1 Validering 3702 Du skal angive om beløbet stammer fra løn eller dagpenge 1 Validering 3800 Det indtastede timetal er ikke gyldigt. Indtast et helt tal uden decimaler 1 Validering 3801 Det indtastede ugenr. er ikke gyldigt. Indtast et helt tal mellem 1 og 53 1 Validering 3802 Arbejdet kan ikke genoptages før første fraværsdag 1 Validering 3803 Arbejdet kan ikke genoptages efter sidste fraværsdato 1 Validering 3900 Datoen for første fraværsdag skal ligge før datoen for arbejdets genoptagelse 1 Validering 3901 Der må ikke raskmeldes på et allerede raskmeldt fravær. Fraværet er allerede raskmeldt til {0} 3 Advarsel 4000 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter orlovperiodens udløb. En orlovsperiode anses for udløbet, når der i en uge ikke har været fravær grundet barsel etc. 3 Advarsel 4001 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter fødslen eller barnets modtagelse - eller senest {0} uger efter første fraværsdag. 3 Advarsel 4002 Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1. fraværsdato. 3 Advarsel 4003 Der blev ikke evalueret frister. 3 Advarsel 4004 Der kan ved anmodning om refusion kun ydes refusion for det tidsrum der ligger indtil {0} måneder forud for fremsættelse af krav, dvs.dato for sygedagpengerettens indtræden, eller seneste refusionsanmodning tildato. 1 Validering 4005 Der kan ved anmodning om refusion maksimalt anmodes med {0} måneds mellemrum, dvs. der skal være mindst {0} måned mellem refusionsanmod- Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 24

26 NemRefusion ningers modtagedato. 3 Advarsel 4006 Anmeldelsen skal indgives senest {0} uge efter sygedagpengerettens indtræden. Dvs. 1. eller 3. sygefraværsdag, afhængig af forsikringstype. 3 Advarsel 4007 Anmeldelsen skal indgives senest {0} uger efter 1. fraværsdato. 3 Advarsel 4008 Anmeldelse skal indgives senest {0} uge efter 1. fraværsdato. 3 Advarsel 4009 Anmodning om dagpenge eller refusion skal indgives senest 1 uge efter barnet er rask, hvis fraværet er påbegyndt før d. 1 dec Er fraværet påbegyndt derefter skal anmodningen indgives senest 8 uger efter første fraværsdato 3 Advarsel 4010 Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1. fraværsdag eller senest {0} uger efter at udbetaling fra arbejdsgiver er ophørt. 3 Advarsel 4011 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter orlovperiodens udløb. En orlovsperiode anses for udløbet, når der i en uge ikke har været fravær grundet barsel etc. 3 Advarsel 4012 Sygefraværssamtale skal anmeldes senest {0} uger efter første fraværsdato. 1 Validering 5000 Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage før dags dato. 1 Validering 5001 Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage efter dags dato. 0 Fejl 6000 Indberetningen er lagt i venteregistret indtil den {0}. Indberetningen kan først signeres fra denne dato. 1 Validering 3208 Refusion-til-dato skal ligge før eller på samme dato som datoen for sidste fraværsdag 0 Fejl 1505 Udenlandsk adresse skal udfyldes før der signeres. 1 Validering 3150 Samtaledato skal ligge efter dato for første fraværsdag 1 Validering 1112 Anmeldelsen kan ikke signeres uden at p-nummer er angivet. 0 Fejl 2021 IndberetningUUIDIdentifikator skal angives ved opdatering. 0 Fejl 2022 Kun kommunesystemet kan sende transaktionen Behandlet. 2 Information 2203 Fraværet blev lukket af NemRefusion. 2 Information 2204 Fraværet blev åbnet af NemRefusion. 1 Validering 7000 Bemærk: CPR-nummer opfylder ikke modulus 11 kontrol 1 Validering 7001 Bemærk: for kontaktperson skal indeholde et snabel-a og minimum ét punktum (.) 1 Validering 7002 Bemærk: De angivne antal timer i ansættelsesperioden er større end det Side 25 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

27 Indholdsfortegnelse faktiske antal timer i perioden 1 Validering 7003 Bemærk: Hvis det ugentlige antal timer for genoptaget arbejde overstiger 34, betragtes arbejdet som fuldt genoptaget. 1 Validering 7004 Bemærk: Gennemsnitlig ugentlig antal timer for varierende arbejdstid overstiger 45 1 Validering 7005 CVR-nr. skal udfyldes 1 Validering 7006 CVR-nr. skal udfyldes 1 Validering 7007 Det indtastede SE-nr. indeholder ikke 8 tal. SE-nr. skal bestå af 8 tal 1 Validering 7008 P-nr. skal udfyldes 1 Validering 7009 Det indtastede P-nr. indeholder ikke 10 tal. P-nr. skal bestå af 10 tal 1 Validering 7010 CPR-nr. skal udfyldes 1 Validering 7011 Det indtastede CPR-nr. indeholder ikke 10 tal. CPR-nr. skal bestå af 10 tal (eksempelvis ) 1 Validering 7012 Dato for første fraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7013 N/A 1 Validering 7014 Information om den fraværende får løn under fravær skal udfyldes 1 Validering 7015 Arbejdsskade ikke angivet 1 Validering 7016 Arbejdsskade anmeldt til ikke angivet 1 Validering 7017 Dato for anmeldelse af arbejdsskade ikke angivet 1 Validering 7018 Stillingsbetegnelse skal udfyldes 1 Validering 7019 Erhverv skal udfyldes 1 Validering 7020 Ansættelses-ID skal bestå af sammenhængende karakterer uden mellemrum. 1 Validering 7021 Fejl i udenlandsk adresse 1 Validering 7022 Første linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 1 Validering 7023 Anden linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 1 Validering 7024 Tredje linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 1 Validering 7025 Ansættelsesdato skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7026 Antal timer i ansættelsesperioden skal bestå af et helt tal 1 Validering 7027 Ansættelsesdato skal ligge før dato for første fraværsdag Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 26

28 NemRefusion 1 Validering 7028 Information om lønmodtageren har genoptaget arbejdet skal udfyldes 1 Validering 7029 Dato for sidste sygefraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7030 Dato for sidste fraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7031 Dato for hvornår arbejdet er delvist genoptaget skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7032 Ugenr., timer og minutter for delvist genoptaget arbejde skal udfyldes 1 Validering 7033 Samme ugenummer må ikke angives to gange for delvis genoptagelse af arbejde 1 Validering 7034 Periode for afholdt ferie skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7035 Fra-dato må ikke ligge før til-dato i den angivne ferieperiode (eksempel på dato ) 1 Validering 7036 Et eller flere felter i skema for fast arbejdstid skal udfyldes 1 Validering 7037 Alle felter i gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes korrekt. Blanke felter skal udfyldes med 0 1 Validering 7038 Datoer for arbejdsturnus skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7039 Et eller flere felter i skema for arbejdsturnus skal udfyldes 1 Validering 7040 Et eller flere felter i tider for weekendarbejde skal udfyldes 1 Validering 7041 Typen af arbejdstid skal udfyldes 1 Validering 7042 Tider for delvist genoptaget arbejde skal udfyldes 1 Validering 7043 Information om vikar/løsarbejder skal udfyldes 1 Validering 7044 Vikar/løsarbejder ikke muligt ved fleksjob 1 Validering 7045 Dato for afholdelse af sygefraværssamtale skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7046 Information om det forventes at sygefraværet varer mere end 8 skal udfyldes 1 Validering 7047 Information om muligheden for delvis genoptagelse af arbejde skal udfyldes 1 Validering 7048 Mulighed for omplacering: Ikke udfyldt 1 Validering 7049 Dato for hvornår arbejdet er delvist genoptaget skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7050 Navn på kontaktperson skal udfyldes 1 Validering 7051 Telefonnummer for kontaktperson skal bestå af 8 cifre (eksempel på tele- Side 27 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

29 Indholdsfortegnelse fonnummer ) 1 Validering for kontaktperson skal indeholde et snabel-a og minimum ét punktum (.) 1 Validering 7053 Sidste fraværsdag skal udfyldes 1 Validering 7054 Kontaktperson skal udfyldes 1 Validering 7055 Forsikringsgrad skal udfyldes 1 Validering 7056 Dato for første ledighedsdag skal udfyldes 1 Validering 7057 Dato for første ledighedsdag skal ligge før første fraværsdag 1 Validering 7058 Årsag til manglende ydelser før fraværet Lønbeløb er ikke udfyldt korrekt. Indtast venligst et tal mellem ,99 1 Validering 7059 Information om fulde eller supplerende arbejdsløshedsdagpenge skal udfyldes 1 Validering 7060 Information om fulde arbejdsløshedsdagpenge skal bestå af et tal mellem 0 og Validering 7061 Timer, minutter og beløb for ophørsugen i skema for supplerende dagpenge skal som minimum udfyldes 1 Validering 7062 Fejl i supplerende dagepenge tidsangivelse 1 Validering 7063 Årsag til fradrag i ydelse ikke angivet 1 Validering 7064 Årsag og periode for yderligere fradrag ikke udfyldt korrekt 1 Validering 7065 Perioden for yderligere fradrag skal ligge efter dato for første fraværsdag 1 Validering 7066 Fradrag til dato ikke udfyldt 1 Validering 7067 Yderligere fradrag skal udfyldes 1 Validering 7068 Udbetalt dagpenge indikator ikke specificeret 1 Validering 7069 Gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes 1 Validering 7070 Gennemsnitlig arbejdstid skal angives som et helt antal timer mellem 1 og Validering 7071 Kilde for anden indkomst skal udfyldes 1 Validering 7072 Indkomst fra andre arbejdsforhold skal udfyldes 1 Validering 7073 Beløb for anden indkomst skal bestå af et tal mellem 0 og Validering 7074 Ugentlig arbejdstid for andet arbejdsforhold skal udfyldes 1 Validering 7075 Dag for frivillig sikring skal udfyldes Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 28

30 NemRefusion 1 Validering 7076 Sats for frivillig sikring skal udfyldes 1 Validering 7077 Graden for uarbejdsdygtighed skal udfyldes 1 Validering 7078 Ulykkestilfælde skal udfyldes 1 Validering 7079 Skadevolder policenummer skal udfyldes 1 Validering 7080 Skadevolder forsikringsselskab i skal udfyldes 1 Validering 7081 Skadevolder forsikringsselskab telefonnummer skal udfyldes 1 Validering 7082 Sygdommens art skal udfyldes 1 Validering 7083 Dato for sidste sygefraværsdag skal udfyldes 1 Validering 7084 Fraværsgrad skal udfyldes 1 Validering 7085 Barns CPR-nummer skal udfyldes 1 Validering 7086 Det indtastede CPR-nr. for barnet indeholder ikke 10 tal. CPR-nr. skal bestå af 10 tal (eksempelvis ) 1 Validering 7087 Forventet modtagelsesdato skal udfyldes 1 Validering 7088 Dato for sidste fraværsdag skal udfyldes 1 Validering 7089 Dato for sidste fraværsdag må ikke ligge efter dags dato og din indberetning kan derfor ikke signeres. Din indberetning vil fortsat ligge som kladde i NemRefusion. 1 Validering 7090 Gyldig indlæggelsesperiode skal udfyldes 1 Validering 7091 Barns CPr-nr. skal udfyldes 1 Validering 7092 Indlæggelsessted skal udfyldes 1 Validering 7093 Indlæggelses afdeling skal udfyldes 1 Validering 7094 Enlig forsørger skal udfyldes 1 Validering 7095 Information om dagpenge til anden forælder skal udfyldes 1 Validering 7096 Navn på anden forælder skal udfyldes 1 Validering 7097 Det indtastede CPR-nr. på anden forælder indeholder ikke 10 tal. CPR-nr. skal bestå af 10 tal (eksempelvis ) 1 Validering 7098 CPR-nr. på anden forælder skal udfyldes 1 Validering 7099 Information om ændring i timeantal skal udfyldes 1 Validering 7100 Dato for ændring i timeantal skal udfyldes 1 Validering 7101 Alle felter i arbejdstidsskema skal udfyldes. Blanke felter skal udfyldes med Side 29 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

31 Indholdsfortegnelse 0 1 Validering 7102 Information om den fraværende har været ansat i mere end 13 uger skal udfyldes 1 Validering 7103 Information angående særlige ordninger skal udfyldes 1 Validering 7104 Information om den fraværende er vikar/løsarbejder skal udfyldes 1 Validering 7105 Ydelser før sygemelding skal udfyldes 1 Validering 7106 Ydelser før fravær skal udfyldes 1 Validering 7107 Selvstændig over seks måneder skal udfyldes 1 Validering 7108 Indkomst fra andre forhold skal udfyldes 1 Validering 7109 Frivillig sikring skal udfyldes 1 Validering 7110 Gennemsnitlig timeløn skal udfyldes 1 Validering 7111 Løninterval skal udfyldes 1 Validering 7112 Lønbeløb skal udfyldes 1 Validering 7113 Beløb for udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7114 Dato for ændring i sygeløn skal udfyldes 1 Validering 7115 Dato for ændring i orlovsløn skal udfyldes 1 Validering 7116 Beløb for ændring af sygeløn skal bestå af et tal mellem 0 og Validering 7117 Beløb for ændring af orlovsløn skal udfyldes 1 Validering 7118 Dato for sidste dag med udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7119 Udbetalingsfrekvens skal udfyldes 1 Validering 7120 Dato for ændring af aktuel løn skal udfyldes 1 Validering 7121 Beløb for ændring af aktuel løn skal udfyldes 1 Validering 7122 Varierende timeløn skal udfyldes 1 Validering 7123 Ændring i aktuel løn skal udfyldes 1 Validering 7124 Ændring i sygeløn skal udfyldes 1 Validering 7125 Ændring i orlovsløn skal udfyldes 1 Validering 7126 Fortsat udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7127 Genoptaget udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7128 Dato for genoptaget udbetaling skal udfyldes Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 30

32 NemRefusion 1 Validering 7129 Årsag til stop i udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7130 Dato for meddelelse af opsigelse skal udfyldes 1 Validering 7131 Dato for sidste dag med løn/sygedagpengeudbetaling skal ligge efter dato for første fraværsdag 1 Validering 7132 Anden årsag til stop i udbetaling ikke angivet 1 Validering 7133 Information om udbetaling for søgnehelligdage skal udfyldes 1 Validering 7134 Refusionsperiode skal udfyldes korrekt 1 Validering 7135 Andre årsager skal udfyldes 0 Fejl 2106 PNummeret {0} findes ikke i cvr. 0 Fejl 2107 PNummerets tilhørende cvr nummer {0} er forskellig fra det angivne cvr nummer {1}. 1 Validering 3209 Der må ikke anmodes om refusion efter sidste udbetalingsdag 2 Information 2007 Refusionsdatoerne blev fjernet fra indberetningen, da de ikke kan rettes via RetSigneret på anmeldelsen. 3 Advarsel 3170 Indlæggelsesperioden skal mindst være {0} dage for at give ret til dagpenge. 3 Advarsel 3171 Der kan højst ydes dagpenge i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermåneder. 2 Information 8000 Servicebesked fra Nemrefusion 2 Information 8001 Servicebesked: Der er {0} nye meddelelser til dig i NemRefusion, hvoraf der i {1} er behov for din reaktion. Log ind via 0 Fejl 2108 SE-nummeret er ikke på 8 cifre eller SE-nummeret opfylder ikke modulus 11 check. 0 Fejl 1400 Indberetningen har ikke været fremsendt til behandling i VAS (Validering af Atypisk Sygefravær) 0 Fejl 1401 Indberetningen er ikke beriget med et VAS advis, da funktionaliteten p.t. ikke er implementeret i VAS (Validering af Atypisk Sygefravær) 0 Fejl 1402 Indberetningen er ikke beriget med et VAS-advis, da VAS (Validering af Atypisk Sygefravær) midlertidigt er utilgængeligt 1 Validering 1113 Fraværet er afsluttet og kan derfor ikke opdateres 1 Validering 7136 Udbetaling i arbejdsgiverperiode skal udfyldes 1 Validering 7137 Årsag til ikke udbetalt refusion skal udfyldes Side 31 Kommuneservice snitfladebeskrivelse

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 10 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests.

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests. 11. december 2009 NOTAT Opfølgning på Informationsmøder oktober 2009 Møderne blev holdt henholdsvis hos Rambøll Management Consulting i Århus d. 5. oktober og i Dansk Arkitekturcenter i København d. 7.

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Orientering om Virksomhedsservice

Orientering om Virksomhedsservice NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d. 5.10 og København d. 7.10 Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer Dagsorden

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Afv.type: TJ Suppl.kode:

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere