Generelle Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Generelle Forretningsbetingelser Generelle betingelser. Tillæg til forretningsbetingelser ved offline og online Fejl opstået ved software & hardware opdateringer Version januar, 2011

2 Forretningsbetinglelser - Side 2 Generelle forretningsbetingelser Generelt Boogii ApS leverer diverse ydelser/produkter indenfor generel marketing og internet, herunder webdesign, hosting, samt generel markedsføring. Endvidere leverer vi også support til andre webdesignere. Vi har ud over nærværende bestemmelser nogle regler, som skal overholdes i forbindelse med disse produkter og ydelser. Boogii ApS forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige en kundes adgang, til enhver ydelse eller et hvert produkt, hvis man finder at denne er blevet misbrugt. Betalingsbetingelser Webhoteller og anden hosting faktureres forud, med mindre andet er aftalt. Øvrige produkter / ydelser faktureres normalt ved levering. Dette fremgår dog altid af tilbud, ordrebekræftelse, aftale eller faktura. Udarbejdelse af webdesign, og øvrige marketing materialer faktureres med mindre andet er aftalt ved ordreafgivelse med 1/3 ved opstart og 2/3 ved levering. Dette fremgår dog altid af tilbud, ordrebekræftelse, aftale eller faktura. Ved længerevarende projekter fordeles 1/3 over produktionsperioden, således at der ved aflevering faktureres en 1/3. Alle priser er ekskl. moms. Betalingsfrist er netto 8 dage. Boogii ApS forbeholder sig retten til prisændringer. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Alle vore takster reguleres som udgangspunkt pr. 1. januar, men prisændringer på andre tidspunkter kan finde sted uden yderligere varsel. Opsigelse Boogii ApS forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid, med 1 måneds varsel. Alle gebyrer/lejeafgifter m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Boogii ApS benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes at kunden overtræder nærværende betingelser, kan opsigelse effektueres umiddelbart. Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger, vil blive pålagt kunden (fx. harddiskplads, trafik m.m.) Kunder kan til enhver tid opsige en service med 3 måneders varsel. En opsigelse skal ske pr. brevpost med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse og service eller produket, samt evt. årsag til opsigelse. Allerede indbetalt gebyrer/lejeafgifter vil ikke blive tilbagebetalt. Ligeledes kan en opsigelse kun træde i kraft efter at allerede fakturerede eller forfaldne beløb er indbetalt.

3 Forretningsbetinglelser - Side 3 Ansvar Boogii ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af data, driftsforstyrrelser, tab af arbejdsfortjeneste m.v. såvel direkte som indirekte. Kunder må kun bruge Boogii ApS services til lovlige formål. Dette inkluderer materiale der er copyright på. Boogii ApS forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. Boogii ApS forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, børnepornografisk, racistisk eller satanistisk materiale. Rettigheder Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af Boogii ApS eller dennes samarbejdspartnere, tilhører Boogii ApS. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet efter instruks fra kunden og tilpasset dennes behov og ønsker. Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, forudsætter dette en særskilt skriftlig aftale herom. Kunden har kun brugsret i det omfang som fremgår direkte af parternes aftale. Kunden har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet af Boogii ApS på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Boogii ApS ejendom. Ansvaret ophører hvis parterne indgår en særskilt aftale om udlevering. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Boogii ApS og må ikke uden godkendelse herfra overlades til tredjemand. Hvad Boogii ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Boogii ApS ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. Webdesign og Programmering Alle webdesign og programmerings opgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Det leverede materiale, digitalt som trykt, må ikke kopieres, hverken til eget brug eller sælges videre til tredjepart uden at der er indhentet og accepteret et skriftligt tilbud fra Boogii ApS. Al source-kode tilhører Boogii ApS, og må ligeledes ikke kopieres eller videresælges. Det samme er gældende for al grafik og design udarbejdet og leveret af Boogii ApS - I begge tilfælde vil brud af ovenstående medføre erstatningskrav. På de websider Boogii ApS er involveret i, undtaget hvis det kun er hosting, forbeholder Boogii ApS sig retten til at sætte logo, med link til Boogii ApS s egen hjemmeside. Ønsker kunden ikke dette logo, betales et gebyr. Dette gebyr forhandles i hvert enkelt tilfælde. Domæneregistrering Ved domænebestilling gælder de til enhver tid gældende regler udstukket af DK-hostmaster eller en lignende domæne-myndighed. Til dækning af DK-Hostmasters omkostninger betaler registranten den til hver tid gældende årsafgift på på.dkdomæner, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Årsafgiften kan ses på DK-Hostmasters hjemmeside og betales direkte til samme. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK-Hostmaster hvilken gyldig -konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via . Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-Hostmaster. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til Boogii ApS.

4 Forretningsbetinglelser - Side 4 Misligholdelse Ved enhver form for indgåelse af aftale, det være sig accept af tilbud, ordrebekræftelse eller samarbejdsaftale, samt ved køb af services, med Boogii ApS gælder følgende: Hver af parterne er i tilfælde af, at den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser efter en indgået aftale, berettiget til uden varsel at hæve aftalen, og kræve sit tab ved misligholdelsen dækket efter dansk rets almindelige regler. Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af en indgået aftale, skal afgøres efter dansk ret. Sø- og Handelsretten i København skal anses som rette værneting. Parterne er dog enige om først og fremmest at løse tvister ved mægling, og retssag kan først anlægges, når mægling er mislykket. Boogii ApS Aulum, januar 2011 Tillæg til forretningsbetingelser, webløsninger Hjemmesidens opbygning Man opdeler hjemmesider i statiske og dynamiske sider og endelig kan man betragte dem som en kombination af begge. Ved en statisk side forståes en side, hvor indhold og layout ligger fast på siden uden mulighed for redigering. Eksempler på statiske sider kunne være: kontaktside/formularer samt specielle sider som ikke kræver løbende opdatering. En dynamisk side er en side, hvor grundlayout ligger fast, men hvor indholdet (tekst og billeder) kan redigeres via et CMS *). Eksempler på dynamiske sider kunne være: produktsider, nyhedsarkiv, gallerier, profil og typisk sider med jævnlig opdateringsbehov. En typisk hjemmeside fra Boogii består af såvel statiske som dynamiske sider. *) CMS=Content management system. Det administrations system hvor hjemmesidens indhold redigeres, fremover kaldet CMS. Godkendelse af layout Ønsker man ændringer i et allerede godkendt layout, afregnes disse pr. time eller pr. tilbud. Kunden leverer Med mindre andet er aftalt leverer kunden færdige tekster til alle statiske sider i digitalt format (word, excel, tekstfiler). Skal Boogii tilrette, forfatte tekster afregnes dette pr. time. med den til enhver tid gældende timesats. Det samme er gældende hvis teksten leveres i tryktformat og en afskrivning er nødvendig. Kunden for på så tidligt et stadie som muligt, adgang til Boogii CMS således, at man kan oprette indhold på de dynamiske sider (læs mere under Hjemmesidens opbygning ). Inden en opgave igangsættes SKAL vi, med mindre andet er aftalt, have modtaget al materiale i form af tekster og

5 Forretningsbetinglelser - Side 5 billeder mv. Kundens adgang. For at benytte sig af Boogiis services betinges det at hjemmesiden fysisk ligger på Boogiis servere. Kunden får udleveret et unikt brugernavn og password til Boogii CMS. Med dette login har man adgang til administration af hjemmesidens indhold samt Statistik *) og Mailadministration *) *): hvis bestilt. Det er kundens ansvar at disse oplysninger ikke udleveres til uvedkommende. Der gives som udgangspunkt ikke adgang til FTP. Aflevering Ved aflevering til kunden er de dynamiske sider tomme (med grundlayout men uden tekst/billeder), men klar til oprettelse af data. Statiske sider derimod leveres færdige. Som udgangspunkt får kunden anvist en midlertidig adresse til hjemmesiden, som kan bruges under oprettelse af indhold på siden. Når kunden ønsker at siden sættes i drift, flytter Boogii siden over på det korrekte domænenavn (ex. Bemærk: Afregning af webmoduler og hosting sker som minimum fra aflevering til kunden og altså ikke nødvendigvis først fra egentlig driftsdato. Undervisning og support Boogiis CMS er et yderst brugervenligt system, som kan tages i brug uden videre undervisning, når blot man har et minimum kendskab til PC og internet på brugerniveau. Med mindre andet er aftalt ydes der 1 times telefon support i brugen af Boogiis CMS. Al support skal ske inden for vore åbningstider som kan ses på Såfremt det måtte ønskes laver vi gerne en egentlig undervisning enten hos Boogii eller hos kunden. Kurset afregnes pr. time med den til enhver tid gældende timesats. Afholdes kurset hos kunden medregnes transporttid. Der findes ikke egentlig kursusmateriale på systemet - og undervisningen vil bestå af en gennemgang af CMS en og sammenhængen over til kundens hjemmeside. I de fleste tilfælde vil man IKKE kunne bruge billeder fra ex. digital kamera og lign. direkte på hjemmesiden (typisk pga. størrelsen på billedet, skalering, dimensioner mv.). Disse skal som regel altid igennem én eller anden form for klargøring, for at hjemmesiden skal køre så optimal som muligt. Vi tilbyder derfor en basis undervisning i billedredigering og klargøring af billeder til hjemmesiden. Undervisningen tager udgangspunkt i Adobe Photoshop. Læs i øvrigt om Boogiis Billed-Service! Billed-Service Boogii tilbyder at klargøre fotos til hjemmesiden fra ex. digital kamera og lign. Send Jeres digitale billeder til os og få web-klare billeder retur, tilpasset netop Jeres hjemmeside, både mht. størrelser og kvalitet.

6 Forretningsbetinglelser - Side 6 Vi tilbyder servicen som en fast mdl. aftale, hvor I for et fast beløb pr. måned kan få klargjort et ubegrænset antal billeder *). *) Aftalen revideres om nødvendig hvis antallet af billeder skulle afvige væsentligt fra udgangspunktet. Samtidig kan vi også tilbyde servicen som en enkeltstående opgave. Uanset hvilken form man foretrækker fastsættes prisen ud fra en individuel vurdering fra gang til gang. Økonomi: Hjemmesiden afregnes med et engangsbeløb til udarbejdelse og layout af hjemmesiden + et årligt beløb til drift af de anvendte webmoduler (ex. webshop, nyhedsarkiv, galleri m.v.), backup af data, samt hosting af hjemmeside og mail (webhotel). Ved ordreafgivelse faktureres 1/3 af anskaffelses summen. Opgaven igangsættes iht. aftale, dog tidligst efter modtagelse af første rate og modtagelse af aftalt materiale fra kunden. Ved aflevering til kunden faktureres rest beløbet samt første års drift af hjemmesiden. Herefter afregnes én gang årligt for drift af hjemmesiden med 12 mdr. forud. Ved længerevarende projekter fordeles 1/3 over produktionsperioden, således at der ved aflevering faktureres en 1/3. Med mindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Alle nævnte priser er ex. moms. Fejl opstået ved software & hardware opdateringer Bruger-opdateringer Til visning af websites bruges en lang række forskellige applikationer på brugerens computer. Af de mest brugte applikationer kan udover internetbrowsere (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer mv.) nævnes Adobe Flash Player og Adobe PDF Reader. Boogii udvikler sine løsninger til de, ved bestillingstidspunktet gældende software versioner. Boogii er ikke ansvarlig for evt. problemer i forbindelse med brugeropgraderinger. I stedet henviser vi til de respektive software-udbydere.

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere