ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler... 3 Afskedigelse af 62-årig medarbejder var ikke aldersdiskrimination... 5 Selskab afskåret fra at foretage ændringer i aktieoptionsvilkår... 6 Manglende lønforhøjelse i strid med ligebehandlingsloven... 7 Bod på 1 mio. kr. for manglende udstedelse af ansættelsesbeviser... 8 Begrænsning i retten til at konflikte for at få overenskomst... 9 Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet Af advokat Gitte Westall Som led i regeringens plan om at reducere arbejdsgivernes administrative byrder, har beskæftigelsesministeren den 14. december 2007 fremsat et lovforslag vedrørende administrative lettelser på funktionærrettens område. Lovforslaget har til hensigt at afskaffe arbejdsgiverens protokolpligt ved forhandlinger med funktionærernes faglige organisationer (funktionærlovens 10, stk. 3), ligesom det er hensigten, at funktionærens ret til en skriftlig tjenesteattest (funktionærlovens 17) ophæves. I medfør af funktionærlovens 10, stk. 1, har funktionærerne ret til gennem deres organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn og arbejdsvilkår. Forhandlingsretten suppleres af en pligt for arbejdsgiveren til at føre protokol, som dokumenterer forhandlingernes indhold og resultat. Baggrunden for forslaget om at ophæve protokolpligten er, at denne typisk varetages af højtlønnede medarbejdere med ledelsesansvar og dermed udgør en væsentlig lønomkostning for arbejdsgiveren. For så vidt angår tjenesteattester har funktionæren i medfør af funktionærlovens 17 til enhver tid ret til skriftligt at få bekræftet, i hvilket tidsrum tjenesteforholdet har varet, med hvilket arbejde funktionæren har været beskæftiget, hvilken løn funktionæren oppebærer, og i tilfælde af opsigelse på begæring oplysning om årsagen til opsigelsen. Ophævelsen af retten til en tjenesteattest skal blandt andet ses i lyset af arbejdsgiverens Med 190 jurister og en samlet medarbejderstab på 330 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 pligt efter ansættelsesbevisloven til skriftligt at oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, hvormed tjenesteattesten reelt overflødiggøres. Pligten til på begæring at oplyse om årsagen til opsigelsen af ansættelsesforholdet foreslås dog indføjet i funktionærlovens 2, som indeholder reglerne for opsigelse af funktionærens ansættelsesforhold. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juni Nye skattesatser og -grænser Af advokatfuldmægtig Jacob Falsner Med virkning fra 1. januar 2008 er der kommet nye skattesatser og -grænser. Det maksimale beskæftigelsesfradrag er steget fra kr til kr , personfradraget fra kr til kr , mellemskattegrænsen fra kr til kr og topskattegrænsen fra kr til kr Skatteprocenterne i 2008 forbliver samlet set uændret i forhold til Kommuneskatteprocenten forhøjes fra 24,6 % til 24,8 %. Sundhedsbidraget til Staten udgør som i 2007 fortsat 8 %. Sundhedsbidraget, der blev indført med virkning fra 2007, er en ordinær indkomstskat til Staten, der delvist afløste amtsskatten. Sundhedsbidraget går til finansiering af hovedparten af de regionale og kommunale sundhedsudgifter. Befordringsfradraget for lønmodtagerens befordring mellem hjem og arbejdsplads er for indkomståret 2008 fastsat således: 0-24 km: intet fradrag km: kr. 1,83 pr. km km: kr. 0,92 pr. km Pendlere i såkaldte udkantskommuner kan dog også beregne et dagligt befordringsfradrag på kr. 1,83 pr. km for de kilometer, der ligger ud over 100 pr. arbejdsdag. Befordringsgodtgørelse, som udbetales til dækning af udgifter ved lønmodtagerens benyttelse af egen bil (og motorcykel) til erhvervsmæssig kørsel, er for 2008 skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb: kr. 3,47 pr. km for kørsel til og med km årligt kr. 1,83 for kørsel ud over km årligt. 2

3 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokatfuldmægtig Jacob Falsner Efter at regeringen i foråret 2007 fremsatte forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler for siden at trække forslaget tilbage har beskæftigelsesministeren den 27. februar 2008 fremsat forslag til Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler. Lovforslagets primære formål er at begrænse virksomheders brug af jobklausuler, hvilket skal ske ved at sikre, at virksomheder ikke længere hemmeligt og omkostningsfrit kan indgå jobklausuler, der begrænser medarbejdere i efter deres fratræden at få ansættelse i en anden virksomhed. Jobklausuler defineres i lovforslaget som aftaler, en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en medarbejders muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, og aftaler, som en arbejdsgiver indgår med en medarbejder med henblik på at hindre eller begrænse andre medarbejderes muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Såvel funktionærer som andre lønmodtagere er omfattet af lovens medarbejderbegreb. Ifølge lovforslaget kan en jobklausul alene gøres gældende i forhold til en medarbejder, såfremt arbejdsgiveren har indgået en særskilt skriftlig aftale med medarbejderen om det, og forudsat at medarbejderen kompenseres økonomisk i perioden efter medarbejderens fratrædelse, hvor jobmulighederne begrænses. Af den skriftlige aftale, der indgås med den berørte medarbejder, skal det fremgå, hvorledes og for hvilken periode medarbejderens jobmuligheder begrænses. Er betingelserne ikke opfyldt, vil jobklausulen hverken kunne gøres gældende i forhold til den berørte medarbejder eller mellem aftalens umiddelbare parter. Medarbejderens ret til kompensation skal mindst udgøre 50 procent af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet, ligesom virksomheden har ret til at modregne indtægt fra andet passende arbejde i kompensationen. Har medarbejderen tillige påtaget sig en konkurrence- og kundeklausul efter ansættelsesforholdets ophør, vil kompensationen fortsat udgøre 50 procent. Der vil således ikke blive tale om kumulation. Lovforslaget har i øvrigt taget sit afsæt i funktionærlovens 18 og 18a vedrørende henholdsvis konkurrence- og kundeklausuler. Således kan en jobklausul ikke gøres gældende, 3

4 hvis medarbejderen har været beskæftiget i selskabet i 3 måneder eller derunder. Har medarbejderen været beskæftiget i mere end 3 måneder men højst 6 måneder, kan jobklausulen ikke gøres gældende i længere tid end 6 måneder efter medarbejderens fratrædelse. Arbejdsgiveren skal kunne opsige jobklausulen med det varsel, der gælder for arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet efter 3 måneders ansættelse, dog højst med en måneds varsel til udgangen af en måned. Lovforslaget lægger dog op til, at jobklausuler, der indgås i forbindelse med forhandlingerne om en virksomhedsoverdragelse, kan opretholdes i op til 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, og såfremt overdragelsen ikke bliver en realitet 6 måneder efter tidspunktet for jobklausulens indgåelse uden iagttagelse af kravene om skriftlig individuel aftale og betaling af kompensation af de berørte medarbejdere. Tilsvarende fremgår det af lovforslaget, at ordninger, hvor vikarbureauer modtager en rimelig betaling for en brugervirksomheds ansættelse af en udsendt vikar, falder uden for loven. Det er imidlertid en betingelse, at brugervirksomhedens betaling står mål med vikarbureauets omkostninger til formidling og service, således at betalingen ikke reelt afskærer vikaren fra ansættelse hos brugervirksomheden. I øvrigt foreslås det, at loven skal kunne fraviges ved kollektiv overenskomst. Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2008 og finder anvendelse på jobklausuler, der indgås efter denne dato. Hvis lovforslaget vedtages, vil det på grund af kravet om skriftlighed og kompensation givetvis indebære en væsentlig reduktion i antallet af jobklausuler. Særligt må det forventes, at de krav, lovforslaget indirekte stiller til arbejdsgiverens fremsynethed ved konciperingen af ansættelseskontrakterne, vil blive en udfordring. Når eksempelvis en direktør accepterer et forbud mod at hverve medarbejdere i virksomheden efter sin fratrædelse, vil det som udgangspunkt kræve, at der allerede er taget højde herfor i de direkte berørte medarbejderes ansættelseskontrakter. 4

5 Afskedigelse af 62-årig medarbejder var ikke aldersdiskrimination Af advokat Tina Reissmann Ved Sø- & Handelsrettens dom af 22. november 2007 afviste retten, at afskedigelsen af en 62- årig lagermedarbejder med 33 års anciennitet var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Medarbejderen havde gjort gældende, at afskedigelsen var begrundet i hans alder og således i strid med forskelsbehandlingsloven. Medarbejderen havde derfor rejst krav om en godtgørelse svarende til 18 måneders løn. Subsidiært havde medarbejderen rejst krav om dels godtgørelse efter de særlige regler, som beskytter sikkerhedsrepræsentanten mod afskedigelsen, dels godtgørelse efter funktionærlovens 2b for usaglig afskedigelse. Afskedigelsen var begrundet i en omsætningsnedgang, som virksomheden i første omgang havde forventet ville føre til afskedigelsen af tre fuldtidsansatte medarbejdere. Det lykkedes imidlertid virksomheden at reducere antallet af afskedigelser ved, at stillingerne efter to ungarbejdere ikke blev genbesat, at to tidsbegrænsede ansættelser ikke blev forlænget, og at en medarbejder gik ned i tid. Det var herefter kun nødvendigt at afskedige den 62-årige medarbejder ud af en arbejdsstyrke på 15 fuldtidsmedarbejdere på lageret. Det fremgår indledningsvis af dommens præmisser, at det tilkommer arbejdsgiveren ud fra saglige hensyn at skønne over, hvorledes en reduktion af medarbejderstaben begrundet i arbejdsmangel skal foregå. Retten afviste, at der forelå aldersdiskrimination under hensyntagen til virksomhedens forklaring for retten samt notater fra medarbejdersamtaler, der kunne dokumentere samarbejdsproblemer og problemer med medarbejderens effektivitet, herunder at disse forhold uden virkning havde været påtalt over for medarbejderen. Endvidere fandt retten, at afskedigelsen havde været rimeligt begrundet i selskabets forhold som følge af manglen på arbejde. Endelig afviste retten, at medarbejderen nød særlig beskyttelse mod afskedigelse som følge af sin status som suppleant for sikkerhedsrepræsentanten, da medarbejderen ikke var indtrådt i funktionen som sikkerhedsrepræsentant på tidspunktet for opsigelsen. Dommen viser, at der ved reduktion i medarbejderstaben begrundet i virksomhedens forhold tilkommer virksomheden et vidt skøn over, hvem virksomheden bedst kan undvære. I den forbindelse er det uden betydning, at en medarbejder med høj alder og anciennitet afskediges, forudsat selskabets skøn i øvrigt baserer sig på saglige og dokumenterbare hensyn. 5

6 Selskab afskåret fra at foretage ændringer i aktieoptionsvilkår Af advokat Gitte Westall Sø- & Handelsretten fastslog ved dom af 28. november 2007, at tre medarbejdere (funktionærer) var berettigede til at udnytte tildelte aktieoptioner i overensstemmelse med de vilkår, som fremgik af planerne og tildelingsdokumenterne på tildelingstidspunktet. Aktieoptioner gav medarbejderne ret til at købe aktier i arbejdsgiverselskabets moderselskab til en forud fastsat kurs. Sagen vedrørte spørgsmålet, om ændringer i ejerforholdene i arbejdsgiverselskabet kunne medføre begrænsninger i eller bortfald af rettigheder efter optionsprogrammet. Ved tildelingerne modtog medarbejderne et tildelingsdokument, som indeholdt de nærmere vilkår for tildelingen. Det fremgik heraf, at udnyttelsesperioden var 10 år fra tildelingstidspunktet. Af optionsprogrammet fremgik det, at udnyttelsesperioden kunne forkortes for modnede optioner i særlige situationer, eksempelvis ved ophør af medarbejderens ansættelse og samtidig overførsel af medarbejderen til et beslægtet selskab. Siden blev arbejdsgiverselskabets amerikanske moderselskab udskilt fra koncernen, og der blev som følge deraf truffet beslutning om at forkorte udnyttelsesperioden for de tildelte aktieoptioner. Retten lagde til grund, at optionerne var tildelt de ansatte som led i deres ansættelsesforhold, og at der uanset ændringer i selskabernes ejerforhold ikke var sket ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår. Retten fandt, at der derfor ikke var hjemmel i planerne og tildelingsdokumenterne til at ændre udnyttelsesperioden for medarbejdernes aktieoptioner. Retten fandt endvidere, at der heller ikke var dokumentation for, at ændringerne i udnyttelsesperioden var foretaget af den komité, som administrerede og fortolkede planerne. Idet de efterfølgende ændringer måtte anses for at være foretaget rent ensidigt af arbejdsgiverselskabet og dettes ejere og alene i deres interesse, nåede retten frem til, at medarbejderne under hensyn til sagens konkrete omstændigheder ikke skulle tåle ændringer i indholdet og vilkårene for aktieoptionerne, da medarbejderne ved tildelingen af optionerne havde fået ret til at købe aktier på de vilkår, som fremgik af planerne og tildelingsdokumenterne. 6

7 Dommen viser, at de oprindelige vilkår og indhold af tildelte aktieoptioner ikke efterfølgende ensidigt kan ændres af arbejdsgiveren og dennes ejerkreds, især når ændringerne alene er i deres interesse. Manglende lønforhøjelse i strid med ligebehandlingsloven Af advokatfulmægtig Jacob Falsner Ligestillingsnævnet har den 16. november 2007 tilkendt en mandlig medarbejder en godtgørelse på kr på grund af manglende lønforhøjelse under medarbejderens afholdelse af børnepasningsorlov. Medarbejderen havde været ansat som greenkeeper-assistent i en golfklub siden den 1. april Ifølge medarbejderens ansættelseskontrakt skulle den faste månedsløn reguleres årligt pr. 1. januar. Medarbejderen afholdt børnepasningsorlov i perioden 14. august til 10. november I forbindelse med medarbejderens genoptagelse af arbejdet blev der afholdt en medarbejdersamtale den 14. november Da lønnen ikke blev drøftet under samtalen, bad medarbejderen efterfølgende arbejdsgiveren bekræfte, at han ville modtage en lønstigning på 2 procent pr. 1. januar 2007 i lighed med hans kollegaer. Golfklubben afviste imidlertid at give medarbejderen lønstigning blandt andet under henvisning til, at medarbejderen havde haft et betydeligt fravær i 2006 på grund af kursusaktiviteter, sygdom og orlov, ligesom medarbejderen ikke havde haft ansvar for særlige opgaver. Ligestillingsnævnet fandt, at medarbejderen havde sandsynliggjort, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket og ligebehandlingsloven overtrådt. Det skete med henvisning til, at medarbejderen de foregående år havde fået en lønforhøjelse på minimum 2 procent, at der pr. 1. januar 2007 alene var én anden medarbejder ud af i alt 12 fastansatte medarbejdere, der ikke fik lønforhøjelse, at medarbejderens fravær, herunder orlov, var indgået ved vurderingen af, om medarbejderen skulle stige i løn, og at det fremgik af medarbejderens ansættelseskontrakt, at lønnen skulle reguleres årligt pr. 1. januar. 7

8 Bod på 1 mio. kr. for manglende udstedelse af ansættelsesbeviser Af advokat Tina Brøgger Sørensen Ved Arbejdsrettens dom af 21. november 2007 blev et selskab idømt en bod på 1 mio. kr. for overenskomstbrud på grund af udstedelse af mangelfulde ansættelsesbeviser i 261 ansættelsesforhold. Det var fra lønmodtagerorganisationens side gjort gældende, at der var begået overenskomstbrud i forhold til 493 ansættelsesforhold. Der var under sagen enighed mellem parterne om, at ansættelsesbevisdirektivet var implementeret i overenskomstgrundlaget, som derfor erstattede lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I efteråret 2002 udstedte selskabet ansættelsesbeviser til en række af selskabets montører, herunder til montører ansat før 1. juli I forbindelse med at ansættelsesbeviserne blev sendt ud til medarbejderne, gjorde selskabet de berørte medarbejdere opmærksom på, at det først fra 1993 var lovpligtigt at udstede ansættelsesbeviser til nye medarbejdere, men at det var selskabets holdning, at alle medarbejdere burde have ét ansættelsesbevis. Som følge af uoverensstemmelser vedrørende ansættelseskontrakternes indhold afholdtes en række møder og forhandlinger mellem tillidsrepræsentanten / lønmodtagerorganisationen og selskabet. En række af uoverensstemmelserne udmøntede sig i en faglig voldgift, som blev forligt i starten af 2004, hvorefter der i april samme år blev udstedt ansættelsesbeviser til alle medarbejdere. Arbejdsrettens dom relaterer sig således alene til de ansættelsesbeviser, selskabet udstedte frem til april Arbejdsretten fandt det ubestridt, at selskabet frem til april 2004 havde udstedt mangelfulde ansættelsesbeviser, og at medarbejdere ansat før den 1. juli 1993 ikke havde fået udstedt ansættelsesbeviser, selv om det var stillet dem i udsigt. Arbejdsretten konstaterede også, at selskabet ved udstedelsen af de mangelfulde ansættelsesbeviser havde undladt at give medarbejderne væsentlige oplysninger om deres ansættelsesforhold, herunder om arbejdsgiverens identitet, løn, titel og arbejdssted. Dette gjorde sig ligeledes gældende i forhold til de medarbejdere, der var ansat før den 1. juli 1993, som selskabet af såvel egen drift som efter gentagne opfordringer fra tillidsrepræsentanten og lønmodtagerorganisationen, havde påbegyndt udstedelsen af ansættelses- 8

9 beviser til i efteråret På denne baggrund fandt Arbejdsretten, at selskabet havde begået overenskomstbrud. Overenskomsten gav ikke hjemmel til individuel godtgørelse til medarbejderne men alene idømmelse af bod over for arbejdsgiveren. Efter Arbejdsrettens praksis skulle boden fastsættes med udgangspunkt i de principper, der blev fastslået i Højesterets dom af 30. oktober Ved udmålingen af bodens størrelse, lagde retten vægt på selskabets størrelse, tidsrummet, hvori overtrædelserne havde fundet sted, at nye ansættelsesbeviser blev udsendt i april 2004, og at manglerne ved ansættelsesbeviserne ikke havde haft reel betydning for medarbejdernes konkrete ansættelsesforhold. Efter ansættelsesbevisloven er arbejdsgiveren - overordnet set og i relation til medarbejdere ansat før 1. juli forpligtet til senest 2 måneder efter medarbejderens anmodning at udstede et ansættelsesbevis til pågældende. Arbejdsrettens dom viser, at denne forpligtelse også aktualiseres, hvis selskabet stiller medarbejderne et ansættelsesbevis i udsigt, uden medarbejdernes anmodning herom. Begrænsning i retten til at konflikte for at få overenskomst Af advokat Gitte Westall EF-domstolen har ved afgørelse af 18. december 2007 taget stilling til rækkevidden af fagforeningers konfliktret i en EU-retlig kontekst. Sagen drejede sig om et lettisk selskab, der i forbindelse med et byggeprojekt i Sverige i maj 2004 havde udstationeret et antal lettiske medarbejdere til at udføre arbejdet. I juni 2004 rejste en svensk fagforening krav om det lettiske selskabs tiltrædelse af den kollektive overenskomst på byggeområdet, ligesom der indledtes forhandlinger om fastsættelsen af lønnen for de udstationerede medarbejdere. Forhandlingerne endte uden resultat, og i efteråret 2004 indgik selskabet overenskomst med den lettiske fagforening på byggeområdet. Den svenske fagforening iværksatte herefter en blokade mod selskabet med henblik på at tvinge selskabet til at tiltræde den svenske overenskomst. Byggearbejdet blev stoppet som følge af blokaden, der også blev ledsaget af en sympatiaktion. Under en efterfølgende retssag krævede selskabet erstatning for det lidte tab. I den for- 9

10 bindelse blev EF-domstolen forelagt det principielle spørgsmål: hvorvidt kollektive kampskridt med det formål at tvinge en leverandør af tjenesteydelser fra en anden medlemsstat til at indgå en kollektiv overenskomst for medarbejdere udstationeret fra medlemsstaten er i strid med det generelle diskriminationsforbud i EF-traktatens artikel 12, principperne om fri udveksling af tjenesteydelser i EF-traktatens artikel 49 og/eller af direktivet om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. EF-domstolen konkluderede indledningsvis, at en værtsmedlemstat ikke kan betinge gennemførelse af tjenesteydelser på sit område af overholdelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår, der rækker videre end de ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse udmøntet i udstationeringsdirektivet. Videre fastslog EF-domstolen, at retten til at iværksætte kollektive kampskridt uanset den som udgangspunkt skal anerkendes som en grundlæggende rettighed kan undergives visse begrænsninger. Det fremgår af dommens præmisser, at fagforeningernes vidtgående konfliktret efter omstændighederne kan vanskeliggøre muligheden for, at virksomheder i en medlemsstat kan udføre byggearbejder på en anden medlemsstats område, og at konfliktretten derfor kan udgøre en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser. Særligt fremhæves det problematiske ved, at en udenlandsk virksomhed kan blive tvunget til tidsubegrænsede forhandlinger med fagforeninger for at opnå kendskab til den mindsteløn, som de skal betale, og til at tiltræde en kollektiv overenskomst, hvis bestemmelser går videre end den minimumsbeskyttelse, der er garanteret i udstationeringsdirektivet. EF-domstolen fastslog herefter, at kollektive kampskridt, der indebærer en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser, kun kan være berettigede, hvis der forfølges et legitimt mål, som er foreneligt med traktaten eller begrundet i tvingende almene hensyn, og at der i øvrigt er proportionalitet mellem målet og de anvendte midler. Som eksempel på en sådan restriktion nævnes kollektive kampskridt, der har til formål at beskytte medarbejderne mod social dumping. Konkret fandt EF-domstolen imidlertid ikke, at der var knyttet sådanne hensyn til den svenske konflikt. Idet den svenske overenskomstmodel på flere punkter minder om "den danske model", giver EF-domstolens afgørelse i forhold til Danmark anledning til flere overvejelser. På baggrund af dommen er det nærliggende at konkludere, at de danske fagforeningers konfliktret fremover vil være begrænset således, at der alene kan iværksættes konflikt i forhold til situationer som berørt i dommen, hvis de udenlandske medarbejdere ikke bliver tillagt minimumsrettighederne i udstationeringsloven. I så fald kan det endvidere 10

11 tænkes, at en eventuel konflikt må ophæves fra tidspunktet, hvor arbejdsgiveren fra en anden medlemsstat accepterer minimumsvilkårene efter den danske udstationeringslov. De danske fagforeninger frygter på baggrund af dommen, at der vil kunne ske social dumping i forhold til eksempelvis overenskomstbestemmelser om feriefridage, uddannelsesbidrag, pension m.v. Regeringen har i forlængelse af dommen nedsat et udvalg med det formål at klarlægge dommens betydning for "den danske model". Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående -adresser: Partner, Advokat Tina Reissmann Associeret partner, Advokat Tina Brøgger Sørensen Advokat Henrik Johnsen Advokat Gitte Westall Advokat Rasmus Høj Christensen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 11

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Cirkulære om elektroniske ansættelsesbeviser Nye skattesatser og grænser Udkast til

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler Bo Tarp Vejdirektoratet SIDE 2 Vejdirektoratet udlicitering samarbejde med branchen (I) Vejdirektoratet er en 90/10 virksomhed,

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere