ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler... 3 Afskedigelse af 62-årig medarbejder var ikke aldersdiskrimination... 5 Selskab afskåret fra at foretage ændringer i aktieoptionsvilkår... 6 Manglende lønforhøjelse i strid med ligebehandlingsloven... 7 Bod på 1 mio. kr. for manglende udstedelse af ansættelsesbeviser... 8 Begrænsning i retten til at konflikte for at få overenskomst... 9 Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet Af advokat Gitte Westall Som led i regeringens plan om at reducere arbejdsgivernes administrative byrder, har beskæftigelsesministeren den 14. december 2007 fremsat et lovforslag vedrørende administrative lettelser på funktionærrettens område. Lovforslaget har til hensigt at afskaffe arbejdsgiverens protokolpligt ved forhandlinger med funktionærernes faglige organisationer (funktionærlovens 10, stk. 3), ligesom det er hensigten, at funktionærens ret til en skriftlig tjenesteattest (funktionærlovens 17) ophæves. I medfør af funktionærlovens 10, stk. 1, har funktionærerne ret til gennem deres organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn og arbejdsvilkår. Forhandlingsretten suppleres af en pligt for arbejdsgiveren til at føre protokol, som dokumenterer forhandlingernes indhold og resultat. Baggrunden for forslaget om at ophæve protokolpligten er, at denne typisk varetages af højtlønnede medarbejdere med ledelsesansvar og dermed udgør en væsentlig lønomkostning for arbejdsgiveren. For så vidt angår tjenesteattester har funktionæren i medfør af funktionærlovens 17 til enhver tid ret til skriftligt at få bekræftet, i hvilket tidsrum tjenesteforholdet har varet, med hvilket arbejde funktionæren har været beskæftiget, hvilken løn funktionæren oppebærer, og i tilfælde af opsigelse på begæring oplysning om årsagen til opsigelsen. Ophævelsen af retten til en tjenesteattest skal blandt andet ses i lyset af arbejdsgiverens Med 190 jurister og en samlet medarbejderstab på 330 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 pligt efter ansættelsesbevisloven til skriftligt at oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, hvormed tjenesteattesten reelt overflødiggøres. Pligten til på begæring at oplyse om årsagen til opsigelsen af ansættelsesforholdet foreslås dog indføjet i funktionærlovens 2, som indeholder reglerne for opsigelse af funktionærens ansættelsesforhold. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juni Nye skattesatser og -grænser Af advokatfuldmægtig Jacob Falsner Med virkning fra 1. januar 2008 er der kommet nye skattesatser og -grænser. Det maksimale beskæftigelsesfradrag er steget fra kr til kr , personfradraget fra kr til kr , mellemskattegrænsen fra kr til kr og topskattegrænsen fra kr til kr Skatteprocenterne i 2008 forbliver samlet set uændret i forhold til Kommuneskatteprocenten forhøjes fra 24,6 % til 24,8 %. Sundhedsbidraget til Staten udgør som i 2007 fortsat 8 %. Sundhedsbidraget, der blev indført med virkning fra 2007, er en ordinær indkomstskat til Staten, der delvist afløste amtsskatten. Sundhedsbidraget går til finansiering af hovedparten af de regionale og kommunale sundhedsudgifter. Befordringsfradraget for lønmodtagerens befordring mellem hjem og arbejdsplads er for indkomståret 2008 fastsat således: 0-24 km: intet fradrag km: kr. 1,83 pr. km km: kr. 0,92 pr. km Pendlere i såkaldte udkantskommuner kan dog også beregne et dagligt befordringsfradrag på kr. 1,83 pr. km for de kilometer, der ligger ud over 100 pr. arbejdsdag. Befordringsgodtgørelse, som udbetales til dækning af udgifter ved lønmodtagerens benyttelse af egen bil (og motorcykel) til erhvervsmæssig kørsel, er for 2008 skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb: kr. 3,47 pr. km for kørsel til og med km årligt kr. 1,83 for kørsel ud over km årligt. 2

3 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokatfuldmægtig Jacob Falsner Efter at regeringen i foråret 2007 fremsatte forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler for siden at trække forslaget tilbage har beskæftigelsesministeren den 27. februar 2008 fremsat forslag til Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler. Lovforslagets primære formål er at begrænse virksomheders brug af jobklausuler, hvilket skal ske ved at sikre, at virksomheder ikke længere hemmeligt og omkostningsfrit kan indgå jobklausuler, der begrænser medarbejdere i efter deres fratræden at få ansættelse i en anden virksomhed. Jobklausuler defineres i lovforslaget som aftaler, en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en medarbejders muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, og aftaler, som en arbejdsgiver indgår med en medarbejder med henblik på at hindre eller begrænse andre medarbejderes muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Såvel funktionærer som andre lønmodtagere er omfattet af lovens medarbejderbegreb. Ifølge lovforslaget kan en jobklausul alene gøres gældende i forhold til en medarbejder, såfremt arbejdsgiveren har indgået en særskilt skriftlig aftale med medarbejderen om det, og forudsat at medarbejderen kompenseres økonomisk i perioden efter medarbejderens fratrædelse, hvor jobmulighederne begrænses. Af den skriftlige aftale, der indgås med den berørte medarbejder, skal det fremgå, hvorledes og for hvilken periode medarbejderens jobmuligheder begrænses. Er betingelserne ikke opfyldt, vil jobklausulen hverken kunne gøres gældende i forhold til den berørte medarbejder eller mellem aftalens umiddelbare parter. Medarbejderens ret til kompensation skal mindst udgøre 50 procent af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet, ligesom virksomheden har ret til at modregne indtægt fra andet passende arbejde i kompensationen. Har medarbejderen tillige påtaget sig en konkurrence- og kundeklausul efter ansættelsesforholdets ophør, vil kompensationen fortsat udgøre 50 procent. Der vil således ikke blive tale om kumulation. Lovforslaget har i øvrigt taget sit afsæt i funktionærlovens 18 og 18a vedrørende henholdsvis konkurrence- og kundeklausuler. Således kan en jobklausul ikke gøres gældende, 3

4 hvis medarbejderen har været beskæftiget i selskabet i 3 måneder eller derunder. Har medarbejderen været beskæftiget i mere end 3 måneder men højst 6 måneder, kan jobklausulen ikke gøres gældende i længere tid end 6 måneder efter medarbejderens fratrædelse. Arbejdsgiveren skal kunne opsige jobklausulen med det varsel, der gælder for arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet efter 3 måneders ansættelse, dog højst med en måneds varsel til udgangen af en måned. Lovforslaget lægger dog op til, at jobklausuler, der indgås i forbindelse med forhandlingerne om en virksomhedsoverdragelse, kan opretholdes i op til 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, og såfremt overdragelsen ikke bliver en realitet 6 måneder efter tidspunktet for jobklausulens indgåelse uden iagttagelse af kravene om skriftlig individuel aftale og betaling af kompensation af de berørte medarbejdere. Tilsvarende fremgår det af lovforslaget, at ordninger, hvor vikarbureauer modtager en rimelig betaling for en brugervirksomheds ansættelse af en udsendt vikar, falder uden for loven. Det er imidlertid en betingelse, at brugervirksomhedens betaling står mål med vikarbureauets omkostninger til formidling og service, således at betalingen ikke reelt afskærer vikaren fra ansættelse hos brugervirksomheden. I øvrigt foreslås det, at loven skal kunne fraviges ved kollektiv overenskomst. Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2008 og finder anvendelse på jobklausuler, der indgås efter denne dato. Hvis lovforslaget vedtages, vil det på grund af kravet om skriftlighed og kompensation givetvis indebære en væsentlig reduktion i antallet af jobklausuler. Særligt må det forventes, at de krav, lovforslaget indirekte stiller til arbejdsgiverens fremsynethed ved konciperingen af ansættelseskontrakterne, vil blive en udfordring. Når eksempelvis en direktør accepterer et forbud mod at hverve medarbejdere i virksomheden efter sin fratrædelse, vil det som udgangspunkt kræve, at der allerede er taget højde herfor i de direkte berørte medarbejderes ansættelseskontrakter. 4

5 Afskedigelse af 62-årig medarbejder var ikke aldersdiskrimination Af advokat Tina Reissmann Ved Sø- & Handelsrettens dom af 22. november 2007 afviste retten, at afskedigelsen af en 62- årig lagermedarbejder med 33 års anciennitet var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Medarbejderen havde gjort gældende, at afskedigelsen var begrundet i hans alder og således i strid med forskelsbehandlingsloven. Medarbejderen havde derfor rejst krav om en godtgørelse svarende til 18 måneders løn. Subsidiært havde medarbejderen rejst krav om dels godtgørelse efter de særlige regler, som beskytter sikkerhedsrepræsentanten mod afskedigelsen, dels godtgørelse efter funktionærlovens 2b for usaglig afskedigelse. Afskedigelsen var begrundet i en omsætningsnedgang, som virksomheden i første omgang havde forventet ville føre til afskedigelsen af tre fuldtidsansatte medarbejdere. Det lykkedes imidlertid virksomheden at reducere antallet af afskedigelser ved, at stillingerne efter to ungarbejdere ikke blev genbesat, at to tidsbegrænsede ansættelser ikke blev forlænget, og at en medarbejder gik ned i tid. Det var herefter kun nødvendigt at afskedige den 62-årige medarbejder ud af en arbejdsstyrke på 15 fuldtidsmedarbejdere på lageret. Det fremgår indledningsvis af dommens præmisser, at det tilkommer arbejdsgiveren ud fra saglige hensyn at skønne over, hvorledes en reduktion af medarbejderstaben begrundet i arbejdsmangel skal foregå. Retten afviste, at der forelå aldersdiskrimination under hensyntagen til virksomhedens forklaring for retten samt notater fra medarbejdersamtaler, der kunne dokumentere samarbejdsproblemer og problemer med medarbejderens effektivitet, herunder at disse forhold uden virkning havde været påtalt over for medarbejderen. Endvidere fandt retten, at afskedigelsen havde været rimeligt begrundet i selskabets forhold som følge af manglen på arbejde. Endelig afviste retten, at medarbejderen nød særlig beskyttelse mod afskedigelse som følge af sin status som suppleant for sikkerhedsrepræsentanten, da medarbejderen ikke var indtrådt i funktionen som sikkerhedsrepræsentant på tidspunktet for opsigelsen. Dommen viser, at der ved reduktion i medarbejderstaben begrundet i virksomhedens forhold tilkommer virksomheden et vidt skøn over, hvem virksomheden bedst kan undvære. I den forbindelse er det uden betydning, at en medarbejder med høj alder og anciennitet afskediges, forudsat selskabets skøn i øvrigt baserer sig på saglige og dokumenterbare hensyn. 5

6 Selskab afskåret fra at foretage ændringer i aktieoptionsvilkår Af advokat Gitte Westall Sø- & Handelsretten fastslog ved dom af 28. november 2007, at tre medarbejdere (funktionærer) var berettigede til at udnytte tildelte aktieoptioner i overensstemmelse med de vilkår, som fremgik af planerne og tildelingsdokumenterne på tildelingstidspunktet. Aktieoptioner gav medarbejderne ret til at købe aktier i arbejdsgiverselskabets moderselskab til en forud fastsat kurs. Sagen vedrørte spørgsmålet, om ændringer i ejerforholdene i arbejdsgiverselskabet kunne medføre begrænsninger i eller bortfald af rettigheder efter optionsprogrammet. Ved tildelingerne modtog medarbejderne et tildelingsdokument, som indeholdt de nærmere vilkår for tildelingen. Det fremgik heraf, at udnyttelsesperioden var 10 år fra tildelingstidspunktet. Af optionsprogrammet fremgik det, at udnyttelsesperioden kunne forkortes for modnede optioner i særlige situationer, eksempelvis ved ophør af medarbejderens ansættelse og samtidig overførsel af medarbejderen til et beslægtet selskab. Siden blev arbejdsgiverselskabets amerikanske moderselskab udskilt fra koncernen, og der blev som følge deraf truffet beslutning om at forkorte udnyttelsesperioden for de tildelte aktieoptioner. Retten lagde til grund, at optionerne var tildelt de ansatte som led i deres ansættelsesforhold, og at der uanset ændringer i selskabernes ejerforhold ikke var sket ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår. Retten fandt, at der derfor ikke var hjemmel i planerne og tildelingsdokumenterne til at ændre udnyttelsesperioden for medarbejdernes aktieoptioner. Retten fandt endvidere, at der heller ikke var dokumentation for, at ændringerne i udnyttelsesperioden var foretaget af den komité, som administrerede og fortolkede planerne. Idet de efterfølgende ændringer måtte anses for at være foretaget rent ensidigt af arbejdsgiverselskabet og dettes ejere og alene i deres interesse, nåede retten frem til, at medarbejderne under hensyn til sagens konkrete omstændigheder ikke skulle tåle ændringer i indholdet og vilkårene for aktieoptionerne, da medarbejderne ved tildelingen af optionerne havde fået ret til at købe aktier på de vilkår, som fremgik af planerne og tildelingsdokumenterne. 6

7 Dommen viser, at de oprindelige vilkår og indhold af tildelte aktieoptioner ikke efterfølgende ensidigt kan ændres af arbejdsgiveren og dennes ejerkreds, især når ændringerne alene er i deres interesse. Manglende lønforhøjelse i strid med ligebehandlingsloven Af advokatfulmægtig Jacob Falsner Ligestillingsnævnet har den 16. november 2007 tilkendt en mandlig medarbejder en godtgørelse på kr på grund af manglende lønforhøjelse under medarbejderens afholdelse af børnepasningsorlov. Medarbejderen havde været ansat som greenkeeper-assistent i en golfklub siden den 1. april Ifølge medarbejderens ansættelseskontrakt skulle den faste månedsløn reguleres årligt pr. 1. januar. Medarbejderen afholdt børnepasningsorlov i perioden 14. august til 10. november I forbindelse med medarbejderens genoptagelse af arbejdet blev der afholdt en medarbejdersamtale den 14. november Da lønnen ikke blev drøftet under samtalen, bad medarbejderen efterfølgende arbejdsgiveren bekræfte, at han ville modtage en lønstigning på 2 procent pr. 1. januar 2007 i lighed med hans kollegaer. Golfklubben afviste imidlertid at give medarbejderen lønstigning blandt andet under henvisning til, at medarbejderen havde haft et betydeligt fravær i 2006 på grund af kursusaktiviteter, sygdom og orlov, ligesom medarbejderen ikke havde haft ansvar for særlige opgaver. Ligestillingsnævnet fandt, at medarbejderen havde sandsynliggjort, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket og ligebehandlingsloven overtrådt. Det skete med henvisning til, at medarbejderen de foregående år havde fået en lønforhøjelse på minimum 2 procent, at der pr. 1. januar 2007 alene var én anden medarbejder ud af i alt 12 fastansatte medarbejdere, der ikke fik lønforhøjelse, at medarbejderens fravær, herunder orlov, var indgået ved vurderingen af, om medarbejderen skulle stige i løn, og at det fremgik af medarbejderens ansættelseskontrakt, at lønnen skulle reguleres årligt pr. 1. januar. 7

8 Bod på 1 mio. kr. for manglende udstedelse af ansættelsesbeviser Af advokat Tina Brøgger Sørensen Ved Arbejdsrettens dom af 21. november 2007 blev et selskab idømt en bod på 1 mio. kr. for overenskomstbrud på grund af udstedelse af mangelfulde ansættelsesbeviser i 261 ansættelsesforhold. Det var fra lønmodtagerorganisationens side gjort gældende, at der var begået overenskomstbrud i forhold til 493 ansættelsesforhold. Der var under sagen enighed mellem parterne om, at ansættelsesbevisdirektivet var implementeret i overenskomstgrundlaget, som derfor erstattede lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I efteråret 2002 udstedte selskabet ansættelsesbeviser til en række af selskabets montører, herunder til montører ansat før 1. juli I forbindelse med at ansættelsesbeviserne blev sendt ud til medarbejderne, gjorde selskabet de berørte medarbejdere opmærksom på, at det først fra 1993 var lovpligtigt at udstede ansættelsesbeviser til nye medarbejdere, men at det var selskabets holdning, at alle medarbejdere burde have ét ansættelsesbevis. Som følge af uoverensstemmelser vedrørende ansættelseskontrakternes indhold afholdtes en række møder og forhandlinger mellem tillidsrepræsentanten / lønmodtagerorganisationen og selskabet. En række af uoverensstemmelserne udmøntede sig i en faglig voldgift, som blev forligt i starten af 2004, hvorefter der i april samme år blev udstedt ansættelsesbeviser til alle medarbejdere. Arbejdsrettens dom relaterer sig således alene til de ansættelsesbeviser, selskabet udstedte frem til april Arbejdsretten fandt det ubestridt, at selskabet frem til april 2004 havde udstedt mangelfulde ansættelsesbeviser, og at medarbejdere ansat før den 1. juli 1993 ikke havde fået udstedt ansættelsesbeviser, selv om det var stillet dem i udsigt. Arbejdsretten konstaterede også, at selskabet ved udstedelsen af de mangelfulde ansættelsesbeviser havde undladt at give medarbejderne væsentlige oplysninger om deres ansættelsesforhold, herunder om arbejdsgiverens identitet, løn, titel og arbejdssted. Dette gjorde sig ligeledes gældende i forhold til de medarbejdere, der var ansat før den 1. juli 1993, som selskabet af såvel egen drift som efter gentagne opfordringer fra tillidsrepræsentanten og lønmodtagerorganisationen, havde påbegyndt udstedelsen af ansættelses- 8

9 beviser til i efteråret På denne baggrund fandt Arbejdsretten, at selskabet havde begået overenskomstbrud. Overenskomsten gav ikke hjemmel til individuel godtgørelse til medarbejderne men alene idømmelse af bod over for arbejdsgiveren. Efter Arbejdsrettens praksis skulle boden fastsættes med udgangspunkt i de principper, der blev fastslået i Højesterets dom af 30. oktober Ved udmålingen af bodens størrelse, lagde retten vægt på selskabets størrelse, tidsrummet, hvori overtrædelserne havde fundet sted, at nye ansættelsesbeviser blev udsendt i april 2004, og at manglerne ved ansættelsesbeviserne ikke havde haft reel betydning for medarbejdernes konkrete ansættelsesforhold. Efter ansættelsesbevisloven er arbejdsgiveren - overordnet set og i relation til medarbejdere ansat før 1. juli forpligtet til senest 2 måneder efter medarbejderens anmodning at udstede et ansættelsesbevis til pågældende. Arbejdsrettens dom viser, at denne forpligtelse også aktualiseres, hvis selskabet stiller medarbejderne et ansættelsesbevis i udsigt, uden medarbejdernes anmodning herom. Begrænsning i retten til at konflikte for at få overenskomst Af advokat Gitte Westall EF-domstolen har ved afgørelse af 18. december 2007 taget stilling til rækkevidden af fagforeningers konfliktret i en EU-retlig kontekst. Sagen drejede sig om et lettisk selskab, der i forbindelse med et byggeprojekt i Sverige i maj 2004 havde udstationeret et antal lettiske medarbejdere til at udføre arbejdet. I juni 2004 rejste en svensk fagforening krav om det lettiske selskabs tiltrædelse af den kollektive overenskomst på byggeområdet, ligesom der indledtes forhandlinger om fastsættelsen af lønnen for de udstationerede medarbejdere. Forhandlingerne endte uden resultat, og i efteråret 2004 indgik selskabet overenskomst med den lettiske fagforening på byggeområdet. Den svenske fagforening iværksatte herefter en blokade mod selskabet med henblik på at tvinge selskabet til at tiltræde den svenske overenskomst. Byggearbejdet blev stoppet som følge af blokaden, der også blev ledsaget af en sympatiaktion. Under en efterfølgende retssag krævede selskabet erstatning for det lidte tab. I den for- 9

10 bindelse blev EF-domstolen forelagt det principielle spørgsmål: hvorvidt kollektive kampskridt med det formål at tvinge en leverandør af tjenesteydelser fra en anden medlemsstat til at indgå en kollektiv overenskomst for medarbejdere udstationeret fra medlemsstaten er i strid med det generelle diskriminationsforbud i EF-traktatens artikel 12, principperne om fri udveksling af tjenesteydelser i EF-traktatens artikel 49 og/eller af direktivet om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. EF-domstolen konkluderede indledningsvis, at en værtsmedlemstat ikke kan betinge gennemførelse af tjenesteydelser på sit område af overholdelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår, der rækker videre end de ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse udmøntet i udstationeringsdirektivet. Videre fastslog EF-domstolen, at retten til at iværksætte kollektive kampskridt uanset den som udgangspunkt skal anerkendes som en grundlæggende rettighed kan undergives visse begrænsninger. Det fremgår af dommens præmisser, at fagforeningernes vidtgående konfliktret efter omstændighederne kan vanskeliggøre muligheden for, at virksomheder i en medlemsstat kan udføre byggearbejder på en anden medlemsstats område, og at konfliktretten derfor kan udgøre en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser. Særligt fremhæves det problematiske ved, at en udenlandsk virksomhed kan blive tvunget til tidsubegrænsede forhandlinger med fagforeninger for at opnå kendskab til den mindsteløn, som de skal betale, og til at tiltræde en kollektiv overenskomst, hvis bestemmelser går videre end den minimumsbeskyttelse, der er garanteret i udstationeringsdirektivet. EF-domstolen fastslog herefter, at kollektive kampskridt, der indebærer en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser, kun kan være berettigede, hvis der forfølges et legitimt mål, som er foreneligt med traktaten eller begrundet i tvingende almene hensyn, og at der i øvrigt er proportionalitet mellem målet og de anvendte midler. Som eksempel på en sådan restriktion nævnes kollektive kampskridt, der har til formål at beskytte medarbejderne mod social dumping. Konkret fandt EF-domstolen imidlertid ikke, at der var knyttet sådanne hensyn til den svenske konflikt. Idet den svenske overenskomstmodel på flere punkter minder om "den danske model", giver EF-domstolens afgørelse i forhold til Danmark anledning til flere overvejelser. På baggrund af dommen er det nærliggende at konkludere, at de danske fagforeningers konfliktret fremover vil være begrænset således, at der alene kan iværksættes konflikt i forhold til situationer som berørt i dommen, hvis de udenlandske medarbejdere ikke bliver tillagt minimumsrettighederne i udstationeringsloven. I så fald kan det endvidere 10

11 tænkes, at en eventuel konflikt må ophæves fra tidspunktet, hvor arbejdsgiveren fra en anden medlemsstat accepterer minimumsvilkårene efter den danske udstationeringslov. De danske fagforeninger frygter på baggrund af dommen, at der vil kunne ske social dumping i forhold til eksempelvis overenskomstbestemmelser om feriefridage, uddannelsesbidrag, pension m.v. Regeringen har i forlængelse af dommen nedsat et udvalg med det formål at klarlægge dommens betydning for "den danske model". Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående -adresser: Partner, Advokat Tina Reissmann Associeret partner, Advokat Tina Brøgger Sørensen Advokat Henrik Johnsen Advokat Gitte Westall Advokat Rasmus Høj Christensen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 11

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MAJ 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft... 1 To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus... 3 Ny opmandskendelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere