Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001 Kommunalbestyrelsens mødelokale Anette Nørskov, Arne Ebsen, Asger Bjerre, Birger Jensen, Ernst Hansen, Hanne Staff, Hans Erik Jørgensen, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen, Steen Gundertofte, Torkil Christensen, Vibeke Rindom

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt Til behandling - for åbne døre Ollerup Efterskole - Kommunegaranti Værdibaseret ledelse Handleplan Ansøgning om tillægsbevilling til drift samt til rådighedsbeløb - Kvartalsrapport pr Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse Ansøgning om anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb grundsalg Varmeplan, opfølgning på tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg Ny betalingsvedtægt fra Godkendelse af byfornyelsesregnskab for renovering af Den gamle Krosal Lokalplan Boligområde i Ballen SPØRGETID Til behandling - for lukkede døre Alkoholbevilling

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 137 Til efterretning - for åbne døre 134. Til efterretning - Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser J.nr.:.I00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser. Arbejdsministeriet: a) Lovbekendtgørelse nr. 964 af 02. november 2001 om udstationering af lønmodtagere. Sundhedsministeriet: b) Cirkulæreskrivelse nr. 180 af 02. november 2001 om regulering pr. 01. januar 2002 af gebyr for sygesikringsbevis efter lov om offentlig sygesikring. c) Cirkulæreskrivelse nr. 181 af 02. november 2001 om regulering af begravelseshjælp efter lov om offentlig sygesikring. d) Cirkulæreskrivelse nr. 187 af 13. november 2001 om regulering pr. 01. januar 2002 af egenbetalingen i omsorgstandplejen og amtstandplejen efter lov om tandpleje m.v Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt J.nr.: A04 Sagsid.: 8083 Initialer: Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt fremsender referat af møde i Kommuneforeningens bestyrelse den 30. november 2001 på Restaurant Marie Louise, Odense. (Bilag ligger i sagen.)

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 138 Til behandling - for åbne døre 136. Ollerup Efterskole - Kommunegaranti J.nr.: Ø60 Sagsid.: Initialer: Åben sag Ollerup Efterskole har ved Nykredit ansøgt om optagelse af et nyt lån på 1,2 mill. Kr. til opførelse af en lærerbolig og i den forbindelse anmodes Egebjerg kommune om rykning af kommunegaranti, som blev stillet ved Ollerup Efterskoles start i /.Vedlagt - Ollerup Efterskoles skrivelse af med kopi af skrivelse til Nykredit af Skrivelse fra Nykredit af 10. oktober Økonomiafdelingens bemærkninger eftersendes. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse Værdibaseret ledelse J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag På sit møde den godkendte kommunalbestyrelsen en procedure for vedtagelsen af fælles værdier for Egebjerg Kommune. Samtidig blev det besluttet at udsende notat af med 5 eksempler på værdier som oplæg til debat i kommunen. Dette skete ved borgmesterens brev af til brugerbestyrelser og kommunens ledergruppe. De 5 eksempler på værdier var: 1. Borgeren i centrum (alle vore handlinger skal tage sigte på at give borgerne højest mulig kvalitet og ikke styres af hensyn til eget omdømme, egen bekvemmelighed osv) 2. Respekt for vore omgivelser (vi skal aflevere en bedre verden til vore efterkommere)

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side Tillid (vor adfærd over for borgerne og kollegaer skal præges af tillid, hvorfor mange regler kan undværes, og hvorfor borgerne skal behandles individuelt også selv om en generel praksis kan være administrativt lettere) 4. Dialog (vore handlinger skal ikke præges af énvejskommunikation, men gennem den fordomsfri samtale) 5. Åbenhed (vore handlinger skal præges af, at lukkethed kun er nødvendig i undtagelsestilfælde) Der er indkommet en lang række kommentarer til kommunalbestyrelsens opfordring jf. vedlagte liste over dokumenter i sagen. Alle dokumenter kan ses på sagen. Nedenfor gives et resumé af kommentarerne: Kommunalbestyrelsens beslutning om at vedtage nogle grundlæggende værdier for kommunen hilses velkommen Det tilkendegives, at værdier i arbejdet herunder værdibaseret ledelse kan give den enkelte medarbejder større ansvar og frihed i opgaveløsningen og dermed bidrage til at skabe et stadigt bedre arbejdsmiljø Det pointeres, at man flere steder især på visse daginstitutioner har stor, og positiv erfaring i målrettet at arbejde med vedtagne værdier Ligeledes fremhæves, at man mange andre steder mere eller mindre bevidst arbejder efter værdier, der dog ikke er nedskrevne Det tilkendegives, at kommunalbestyrelsens forslag til værdier rammer noget centralt for kommunen, og at en eventuel vedtagelse af disse værdier ikke vil virke forstyrrende ind på det værdiarbejde, der i øvrigt foregår i kommunen Dog anbefales det, at kommunens værdier fremstår positivt og ikke følges op af negativt ladede udsagn Det understreges, at det er vigtigt, at overordnede værdier følges op med fx eksempler på konkrete handlinger, der underbygger værdierne. Kun herigennem bliver værdiarbejde en del af dagligdagen Der fremkommer forslag til andre værdier end dem, kommunalbestyrelsen peger på. Eksempelvis: Respekt for andre mennesker, deres meninger og synspunkter. Rummelighed - plads til fornyelse, udvikling og utraditionelle måder at løse opgaver på. Tryghed. Loyalitet. Ærlighed. Integration skabe grobund for forståelse og respekt for hinandens kulturer. Inddragelse. Selvværd. Samarbejde. Faglighed. Engagement. Indfølingsevne. Indlevelse. Kreativitet. Positiv livsholdning Der angives endvidere en række eksempler på, hvorledes der konkret arbejdes med forskellige værdier i forskellige institutioner/afdelinger. På baggrund af de indkomne forslag, indstiller direktionen, at kommunalbestyrelsen Vedtager få - positivt ladede - grundlæggende værdier for Egebjerg kommune Overvejer, hvorledes borgerne inddrages i forståelsen for og opfølgningen af disse værdier, eksempelvis gennem de kommende dialog- og borgermøder Opfordrer medarbejdere i kommunen til at fortsætte værdiarbejdet, herunder at konkretisere værdierne til daglig handling Drøfter værdierne og deres opfølgning på et årligt dialogmøde med Hovedudvalget.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 140 Økonomiudvalgets beslutning den Det indstilles, at kommunalbestyrelsen vedtager følgende værdier: 1. Borgeren i centrum (vore handlinger skal tage sigte på at give borgerne højest mulig kvalitet) 2. Respekt for vore omgivelser ( Vi skal aflevere en bedre verden til vore efterkommere) 3. Tillid og loyalitet (Vor adfærd over for borgerne og kollegaer skal præges af tillid, hvorfor mange regler kan undværes, og hvorfor borgerne skal behandles individuelt også selv om en generel praksis kan være administrativt lettere) 4. Dialog og inddragelse (vore handlinger skal ikke præges af énvejskommunikation, men gennem den fordomsfri samtale) 5. Åbenhed (Vore handlinger skal præges af, at lukkethed kun er nødvendig i undtagelsestilfælde) Endvidere indstilles, at borgerne inddrages gennem dialog og borgermøder, samt at medarbejderne forsætter værdiarbejdet, herunder konkretiserer værdierne i daglig handling Endelig indstilles, at kommunalbestyrelsen drøfter værdier m.v. med Hovedudvalget på et årligt dialogmøde. Niels Bo Lauridsen ønsker sagen oversendt til afgørelse i ny kommunalbestyrelse Handleplan 2002 J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiudvalget vedtog i møde den 17. maj 2001 at udmelde følgende til udvalgene: - Den fælles sydfynske udviklingsstrategi udgør den overordnede ramme for kommunens årlige handleplan. På baggrund af drøftelserne på temamødet den i Kommunalbestyrelsen, finder Økonomiudvalget, at indsatsområderne 2002 på indeværende tidspunkt kredser om: 1. Erhvervsudvikling 2. Truede børn og unge herunder effekt af forebyggende indsats 3. Pasningsgaranti inden for kommunen under et. 4. Det rummelige arbejdsmarked herunder vurdering af ekstraordinær indsats og effekt heraf. 5. Skolernes udbygning herunder vurdering af kulturcenteret i Stenstrup.

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 141 Notat: I budget 2002 blev vedtaget 5 indsatsområder. Nedenfor følger forslag til kommunens handleplan 2002 med disse indsatsområder: Egebjerg Kommune har vedtaget at arbejde med årlige handleplaner første gang i Argumenterne for dette er bla., at tilvejebringelse af få, politisk højt prioriterede årlige indsatsområder er velegnet dels til at få kommunen til i endnu højere grad at fremstå som en helhed at politikere og ansatte trækker på samme hammel - dels til at synliggøre væsentlige kommunale prioriteringer over for borgerne. Den årlige handleplan anvendes derfor internt i organisationen jf. bla. kontrakterne, hvor kontraktholderne er forpligtet til at arbejde for de årlige indsatsområder. Endvidere anvendes handleplanen externt jf. bla. at den indgår som diskussionstema på borgermøderne. Som sådan harmonerer den årlige handleplan også med den vedtagne politiske struktur/arbejdsform blandt andet med flere kommunalbestyrelsesmøder og flere dialogmøder med borgerne (brugerbestyrelser). Det vil være naturligt, såfremt handleplanen indgår i dialogmøderne. Direktionen indstiller for Handleplan 2002, at de 5 indsatsområder kort beskrives i sammenlignelig skemaform. Hermed skulle det gerne være tydeligt, hvem der er ansvarlig for hvad, hvornår. Det foreslås, at direktionen er formel ansvarlig for alle indsatsområderne. Ansvarlig skal i denne forbindelse forstås som den, der holder gryden i kog herunder er ansvarlig for, at tidsplaner overholdes, at eventuelle arbejdsgrupper nedsættes, og at arbejdet med de enkelte indsatsområder fremlægges for kommunalbestyrelsen. Der knyttes selvfølgelig faglige ansvarlige til de enkelte indsatsområder, ligesom samarbejdsorganisation og ledergruppe inddrages. Det er tanken, at Projektsekretariatet (Martin Andersen) inddrages aktivt bla. med ekspertise i projektarbejde.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 142 De 5 indsatsområder 2002 med handleplan 1. Erhvervsudvikling Ansvarlig Michael Vinther Hvem inddrages Direktionen, Erhvervsråd (+ Turistgruppe), relevante afdelinger fx Teknik- og Miljø, Social- og Arbejdsmarked, Projektsekretariat, virksomheder, Sydfyns Erhvervsråd, EEC, Mål 2 kommuner, Amt. Endvidere fagudvalg og kom.best. Hvilket produkt Tidsplan Strategi for erhvervsudvikling i Egebjerg kommune i resten af valgperioden Indarbejdes i Kommuneplan Den fælles sydfynske udviklingsstrategi (mål 2 kommunerne) inddrages Markedsføringsplan 1. Midtvejsstatus forår 2002 (fagudvalg, Kom.best.) 2. Beslutning efterår 2002 (Kom.best.) Modtager Fagudvalg + Kom.best. Evaluering Kom.best. januar Kom.best. januar 2004 ad effekter

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side Truede børn og unge herunder effekten af forebyggende indsats Ansvarlig Søren Stensbo-Smidt Konsulent: Elise Hansen Hvem inddrages Direktion, Skole- og Kulturafdelingen, Børne- og Ungeafdelingen, Fritidsafdeling, Projektsekretariat, skoler, daginstitutioner, Faaborg kommune. Endvidere fagudvalg og kom.best. Handlinger Hvilket produkt Tidsplan Fordele relevante undersøgelser mellem Egebjerg og Faaborg kommuner Tilvejebringe et idékatalog over relevante indsatser i andre kommuner Beskrive et længerevarende ERFA-samarbejde mellem de 2 kommuner Praktisere frikøb af medarbejder i en del af undersøgelsesperioden (Afsat kr af udviklingspuljen i 2002 til undersøgelser) Tilvejebringelse af et forbedret beslutningsgrundlag og en strategi for en mere målrettet indsats på området Så vidt muligt beskrivelse af et pilotprojekt til måling af forebyggende effekt Forår 2002 midtvejsstatus Efterår 2002 fremlæggelse af strategi på området Modtager Fagudvalg og Kommunalbestyrelse Evaluering Medio årene første gang i 2003 i fagudvalg og kommunalbestyrelse

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side Pasningsgaranti inden for kommunen under ét. Ansvarlig Hvem inddrages Knud Rasmussen, Konsulent: Peter Dam Arbejdsgruppe, fagudvalg, ledere, bestyrelser, Med-system, faglige organisationer, fagudvalg og kommunalbestyrelse Handlinger 1. Oplæg fra arbejdsgruppen til fagudvalg (principper) 2. Forslag fra arbejdsgruppen til fagudvalg (detaljeret) 3. Fagudvalg udsender sit forslag høring 4. Fagudvalget fremsender sit forslag til behandling i kommunalbestyrelsen Hvilket produkt Regler og retningslinier for Pasningsgaranti i Egebjerg Kommune Tidsplan Garantien træder i kraft (evt ) Modtager Evaluering Fagudvalg og kommunalbestyrelsen August 2003 med henblik på evt. tilretning i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side Det rummelige arbejdsmarked herunder vurderingen af ekstraordinær indsats og effekt heraf. Ansvarlig Michael Vinther, Flemming Kehler (fagligt ansvar) Hvem inddrages Direktion, Erhvervsråd, Social- og Arbejdsmarked, Projektsekretariat, virksomheder/institutioner, Sydfyns Erhvervsråd, EEC, Mål 2 kommuner, Amt. Endvidere fagudvalg og kom.best. Handlinger Egebjerggården udflytning af personale Opfyldelse af sparekrav, kr Besøg/kontakt til modelkommuner At gøre Egebjerg kommune som arb.giver til model for det rummelige arbejdsmarked Hvilket produkt Ájourføring af Fremtidig indsats på Aktivering m.m. af 16. marts dvs., en lokal handleplan for det rummelige arb.marked Tidsplan 1. behandling i fagudvalg og Kommunalbestyrelse primo Opfølgning/status inden sommerferien Modtager Fagudvalg og Kommunalbestyrelse Evaluering Ultimo 2002.

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side Skolernes udbygning herunder vurdering af kulturcentret i Stenstrup Ansvarlig Hvem inddrages Handlinger Knud Rasmussen (tovholder) Konsulent: Elise Hansen Skoleledere, serviceledere, skolebestyrelser, fagudvalg, Stenstrupgruppen, kommunalbestyrelse. 1. Afdække de økonomiske muligheder, herunder lånemuligheder 2. Ny prioritering modernisering, vedligehold, kulturcenter 3. Fagudvalgets plan til høringer 4. Kommunalbestyrelsesbehandling Hvilket produkt Flerårsplan for skolernes modernisering/vedligehold samt plan for kulturcenter i Stenstrup Tidsplan Plan klar inden Modtager Fagudvalg og kommunalbestyrelsen Evaluering Løbende Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Niels Bo Lauridsen Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at handleplan 2002 besluttes som anført. Med hensyn til indsatsområde 4 finder Hanne Staff, at sætningen opfyldelse af sparekrav på kr. er overflødig.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side Ansøgning om tillægsbevilling til drift samt til rådighedsbeløb - Kvartalsrapport pr J.nr.: Ø02 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Kommunens samlede budget - Hovedkonto Økonomiudvalgets område - Hovedkonto ad. 1 Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 2001 på hovedkonto 07 renter og 08 finansforskydning og finansiering Renter af likvide aktiver kr Renter af kortfristede tilgodehavender kr Renter af langfristet gæld kr Forskydninger i kortfristede tilgodehavender kr Afdrag på lån kr Tilskud og udligning kr Udligning af moms kr Skatter kr Økonomiafdelingens bemærkninger. Der søges om en tillægsbevilling på netto merindtægter kr Bevillingen medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i Det skal endvidere bemærkes, at der i likviditetsbudgettet pr , som dannede grundlag for budgetlægningen for 2002, var medtaget en forventet merindtægt til ovennævnte på kr Ad. 2. Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning på økonomiudvalgets område pr , herunder opfølgning som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at stoppe energiprojektet. På baggrund heraf indstiller direktionen følgende tillægsbevillinger Drift Faste ejendomme kr Politisk organisation kr Administrativ organisation kr Diverse udgifter og indtægter kr Renter af langfristet gæld (energiprojekt) kr Afdrag på lån (energiprojekt) kr Optagelse af lån (energiprojekt) kr

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 148 Anlæg: Administrativ organisation (energiprojekt) kr Økonomiafdelingens bemærkninger Der søges om en tillægsbevilling til driften merudgift kr , samt tillæg til rådighedsbeløb mindreudgift kr Netto medfører bevillingen ikke yderligere træk påkasse i /. Vedlagt: - Rapporter pr Økonomiafdelingens notat af Skemaer Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2001 til Spildevand kr Vandforsyning kr Folkeskolerne kr Seniorbofællesskab kr Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på indtægt kr til låneoptagelse i 2001, hvilket svarer til budgettet../. Skemaer vedlagt. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse.

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side Ansøgning om anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb grundsalg 2001 J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender opgørelse over salg af grunde til boligformål i 2001 Anlægsbevilling Grundsalg kr kr Tillæg til rådighedsbeløb Grundsalg kr kr Økonomiafdelingens bemærkninger. Der søges om en anlægsbevilling udgift indtægt Der er i investeringsoversigten for 2001 afsat en nettoindtægt på kr , der søges således om tillæg til rådighedsbeløb på udgift samt indtægt Netto medfører bevillingen en forøgelse af kassen i 2001 på Merprovenuet ved grundsalg kan jfr. tidligere beslutning i økonomiudvalget anvendes til nye byggemodninger. Der vil i 2002 blive søgt en tillægsbevilling svarende til merprovenuet på kr /. Skemaer vedlagt. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse Varmeplan, opfølgning på tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg J.nr.: G12 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ifølge varmeforsyningslovens 10 skal kommunalbestyrelserne hvert andet år vurdere udviklingen i tilslutningen til de kollektive varmeforsyningssystemer, og tage stilling til om kommunalbestyrelsen gennem ny varmeplanlægning vil påvirke denne. I Egebjerg Kommune er der følgende varmeforsyningssystemer: Stenstrup Fjernvarme og Naturgas Fyn Stenstrup Fjernvarme har oplyst at der er p.t. 382 potentielle ejendomme inden for deres forsyningsområde. Heraf er 322 tilsuttet. Det giver en tilslutningsprocent på 84.3.

16 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 150 I Stenstrup er det nye boligområde på Teglbakken omfattet af tilslutningspligt, og i de øvrige områder inden for forsyningsområdet er det frivilligt af være med. I de frivillige områder er der en binding i 20 år, og en del husstande er blevet fritstillet i år. Af de 20 ejendomme der tidligere har ønsket at udtræde har 6 ejendomme udmeldt sig med 1 års opsigelsesvarsel. I de seneste år er gasprisen steget, og tilskuddet til kraftvarmeproduktion er faldet. Det har medført en større stigning til opvarmning af et almindeligt hus med fjernvarme i Stenstrup i forhold til olie eller naturgas direkte til den enkelte bolig. På den baggrund frygter bestyrelsen at flere vil benytte sig af muligheden for at udtræde de næste år. Bestyrelsen ønsker derfor at Egebjerg Kommune indføre tilslutningspligt inden for hele forsyningsområdet. Naturgas Fyn har fremsendt en opgørelse over udviklingen for tilslutning til naturgasnettet i 1999 og Udviklingen i tilslutning til naturgasnettet i Egebjerg Kommune m 3 / år Antal i 1999 Antal i Status for tilsluttere pr m 3 / år Tilslutninger i alt Totale varmemarked Tilslutninger i % Naturgas Fyn oplyser at de gennem mange års aktive markedsføring har opnået en tilfredsstillende dækningsgrad og anbefaler derfor at der ikke indføres tilslutningspligt over for eksisterende bebyggelse. Indstilling: Der indføres ikke tilslutningspligt i eksisterende boligområder. De problemer Stenstrup Fjernvarme nævner kan ikke løses med tilslutningspligt, men skal klares ved en ændring af varmeforsyningsloven. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Niels Bo Lauridsen Det indstilles, at den nuværende varmeforsyningspligt fastholdes

17 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side Ny betalingsvedtægt fra 2002 J.nr.: P24 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I maj 2000 vedtog folketinget en ny lov for betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (lov nr. 342 af 17. maj 2000). Loven er trådt i kraft og kommunerne skal senest 1. januar 2002 have udarbejdet en betalingsvedtægt der er i overensstemmelse med loven. Egebjerg Kommune har senest ændret betalingsvedtægt juni 1998 på baggrund af en lovændringer i De nye lovændringerne bryder ikke med principperne fra Der er tale om nogle muligheder kommunerne få, og derfor kan Kommunalbestyrelsen beslutte at betalingsvedtægten ikke skal ændres, bortset fra redaktionelle forhold som konsekvens af den nye lovændring. Lovændringerne betyder i hovedtræk at kommunerne for mulighed for at 1. opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del, 2. nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for vand fra afværgepumpninger, 3. nedsætte vandafledningsbidraget for filterskyllevand og kølevand, 4. nedsætte eller fritage for betaling for vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis regnvandet opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i lov om vandforsyning. Lovændringen har også betydet at vi har fået bedre adgang til måledata fra de private vandværker. Nu har vandværkerne pligt til at udlevere data mod betaling. Da Egebjerg Kommune før lovens ændring har haft aftaler om udlevering af måledata, er denne aftal allerede blevet justeret på baggrund af de nye regler i loven. Egebjerg Kommune har siden loven trådte i kraft i 2000 vurderet på de forskellige muligheder som følge af lovændringen. I marts 2001 har Kommunalbestyrelsen besluttet at der ikke skal opkræves særbidrag for spildevand, og senest ved budgetlægningen har Kommunalbestyrelsen besluttet ikke at indføre faste afgifter på nuværende tidspunkt. På den baggrund bør der ikke besluttes ændringer i betalingsvedtægten. Ved sidste revision af betalingsvedtægten besluttede Økonomiudvalget nogle administrative principper for hvornår betaling for tilslutning skal forfalde. Efter vedtægten forfalder bidraget når der bliver mulighed for tilslutning eller der blive givet påbud om tilslutning. Dette gælder både for nye tilslutninger af eksisterende ejendomme som for nye byggemodninger. Specielt for de kommunale byggemodninger blev det besluttet at dette tidspunkt først er når der blev opført et hus, men det har vist sig at give problemer. Efter byggeloven skal opførelse af parcelhuse ikke mere færdigmeldes, og derfor er opkrævninger i nogle tilfælde først kommet ud når bygherren har afsluttet sit byggeregnskab og hjemtaget lån. Derfor vil det være mere hensigtsmæssigt hvis administrationen får lov til at opkræve disse bidrag ved grundsalg eller senest ved byggetilladelse.

18 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 152 Indstilling: Teknik & Miljøafdelingen indstiller til Økonomiudvalget at betalingsvedtægten ikke ændres med de nye muligheder nævnt som punkterne 1 til 4, men at vedtægten tilrettes redaktionelt som konsekvens af lovændringen. Det betyder at nogle af punkterne uddybes og tydeliggøres, men der ændres ikke i det juridiske grundlag. Ligeledes indstilles at betaling for tilslutningsbidrag forfalder når der gives byggetilladelse. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Rita Pedersen Indstilling godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Niels Bo Lauridsen Indstilles Godkendelse af byfornyelsesregnskab for renovering af Den gamle Krosal J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I december 1997 traf kommunalbestyrelsen en byfornyelsesbeslutning om et forsøgsprojekt i henhold til byfornyelseslovens 69. Den samlede tilsagnsramme var på kr. excl. moms. Inden for rammen kunne der afholdes udgifter med statslig refusion på 75 % og 100 % for den del der medgår til evaluering af projektet på kr. Efter refusion var Egebjerg Kommunes andel af projektet der skulle finansieres af midler som det fremgår af tabel nedenfor Afsat ydelsesbidrag i 1998 Afsatte bidrag til byggeskadefonden i 1998 Ikke forbrugte telefonpulje for 1998 Ikke disponeret telefonpulje for 1998 Pulje fra produktionsskolen Indsamlede midler fra arbejdsgruppen I alt kr kr kr kr kr kr kr. Samtidig med ansøgning om byfornyelsesmidler søgte Egebjerg Kommune om tilskud fra Skov og Naturstyrelsen til istandsættelse af den fredede bygning. Der blev bevilget kr. Med rammen fra byfornyelse og tilskud fra Skov og Naturstyrelsen var der et samlet anlægsbudget på kr. excl. moms. Den lille forskel som fremkom-

19 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 153 mer som summen af ramme og tilskud og det frigivne beløb fremkommer som følge af reguleringer ved prisfremskrivning. Projektet er nu afsluttet og regnskabet viser et forbrug på ,54 kr. Regnskabet er revideret af kommunens revisor, KPMG og med deres bemærkninger ligger det i sagen. Refusion fra Boligministeriet og tilskuddet fra Skov og Naturstyrelsen, bortset fra de kr. til afrapportering, er hjemtaget. Det viser sig nu at tilskuddet fra Skov og Naturstyrelsen er blevet på kr. eller kr. stører end forudsat. Det skyldes at beløbet ikke skal løftes af for moms. Som nævnt skal kommunes udgifter til sagen på kr. finansieres som vist i skema ovenfor. Med de ekstra penge fra Skov og Naturstyrelsen er der en mulighed for at revurdere denne finansiering. Den nye forening der skal drive Krosalen har udtrykt store besværligheder med at skaffe de kr. de skal bidrage med. Foreningen har haft store udgifter til anlæg af ny parkeringsplads og inventar for at Krosalen kan udlejes kommercielt. Økonomiudvalget har derfor mulighed for at hjælpe denne forening eller udvalget kan indstille at de ekstra kr. tilgår kassen. Med godkendelse af dette regnskab er renoveringsprojektet afsluttet. Jævnfør vedtægterne nedlægges Den selvejende institution, Krosalen, Vester Skerninge som kommunalbestyrelsen i 1999 nedsatte til at stå for projektet. Herefter overgår Krosalen til Forening til bevarelse af Vester Skerninge Gamle Krosal, der samtidig blev oprettet til at drive den i fremtiden. Indstilling: Regnskabet for byfornyelsesprojektet godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Niels Bo Lauridsen Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at regnskabet godkendes, hvilket også betyder at Den selvejende institution Krosalen nedlægges jf. vedtægterne Lokalplan Boligområde i Ballen J.nr.: 00.01P16.p16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag I forbindelse med lokalplanen for det eksisterende område i Ballen har Karen fra firmaet Sven Allan Jensen fremsendt en foreløbig skitse og udkast til redegørelse. Samtidig gør

20 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-december-2001 Side 154 hun opmærksom på forskellige problemstillinger som kan give problemer for udviklingen i området, blandt andet de nye strandbeskyttelseslinier og strandbeskyttelseskommissionens arbejde. Det kan medføre at de huludfyldninger som er vist ikke kan realiseres. Forvaltningen gennemgår principperne på mødet. Redegørelse og foreløbig skitse tidligere udleveret. Indstilling Der arbejdes videre som begyndt. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 25. oktober 2000: Indstilling godkendt. Forvaltningen fremsender Forslag til lokalplan til behandling. Det indstilles: at lokalplanforslaget vedtages og fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse til offentlig fremlæggelse i 8 uger, at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, Lokalplanforslag for Ballen tidligere udleveret. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Rita Pedersen Indstilling godkendt. Forvaltningen tilretter mulig vejadgang til nr. 68 og 72 således den tilpasses eksisterende forhold men uden at ligge på matr.nr. 13-d. Det skal præciseres i teksten at planen rummer mulighed for 9 ènfamiliehuse../. Lokalplanforslag nr Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Asger Bjerre, Mie Bendrup, Mogens Johansen Godkendt til offentlig fremlæggelse med 11 stemmer for. 2 undlod. Orla Hansen stemte imod. Lokalplan har været fremlagt i perioden 11. april 16. juni 2001, med afholdelse af et borgermøde onsdag den 2. maj. I dette møde deltog ca 90 borgere. Efter udløbet af høringsperioden har vi modtaget 23 skrivelser med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer og justeringer.

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere