E/F Vejlegårdsparken. Ad 1. Valg af dirigent. Ad 2 Valg af stemmetællere. Ad 3 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Vejlegårdsparken. Ad 1. Valg af dirigent. Ad 2 Valg af stemmetællere. Ad 3 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år"

Transkript

1 E/F Vejlegårdsparken G J Referat af ordinær generalforsamling 2018 Onsdag den 30. maj, kl afholdtes ordinær generalforsamling i "Ejerlejlighedsforeningen Vejlegårdsparken" på Egholmskolen, "Festsalen", Egholmvej 19,2665 Vallensbæk Strand. For generalforsa m lingen forelå følgende dagsorden : 1,. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af årsrapport for 2OI7 til godkendelse. 5. Godkendelse af revideret driftsbudget for 2OL8. 6. Godkendelse af driftsbudget for 20L9. 7. lndkomne forslag (ingen indkomne). 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af 2 suppleanter. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Formanden, Bugge Bay, bød velkommen til generalforsamlingen Fra CEJ Ejendomsadministration A/S var advokat N. BjØrn Pedersen, administrator Maiken Dahl og administrator ianne Jensen mødt. Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog som dirigent advokat N. BjØrn Pedersen fra CEJ Ejendomsadministration A/S, hvi lket genera lforsam lingen ti lsluttede sig. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik punkterne på dagsorden, idet 76 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på ud af var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 29 ejerlejligheder ved fuldmagt. Ad 2 Valg af stemmetællere Til stemmetællere blev valgt Maiken Dahl og Janne Jensen Ad 3 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Dirigenten gav ordet til formanden, som henviste til bestyrelsens skriftlige beretning for 2OL7/2OL8, der var udsendt til ejerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Formanden supplerede kort den udsendte beretning med en bemærkning offi, at foreningen havde lavet en aftale med kommunen, så fremover ville boldbanen ovre ved Pavillonen være Side 1 af 4

2 G U streget op som en fodboldbane, samt at der var sat et basket-net op ovre ved institutionen Sommerfuglen, som beboerne gerne måtte benytte, når institutionen var lukket. Der var ingen spørgsmåltil beretningen, hvorefter dirigenten konstaterede at beretningen var taget til efterretning. Ad 4 Fremlæggelse af årsrapportlor 2OL7 til godkendelse Janne Jensen gennemgik årsrapport for 2O!7, der var udsendt til ejerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i hovedtræk. I forhold til det vedtagne budget var underskuddet ca kr. mindre end budgettet for 2OI7. Det skyldtes primært, at der i 2Ot7 budgettet ikke var brugt det fulde budget til vedligeholdelse, og flere af de igangsatte opgaver var blevet billigere end antaget. Derudover var der brugt kr. af hensættelser til vedligeholdelse af antenneanlægget på flytning og renovering af foreningens overvågningsudstyr, fra skraldeskurerne til aflåste rum i kældrene. Flytningen var nødvendigt for at få plads til den udvidede affaldssortering. Årsrapporten blev hereft er enstem m igt god kendt. Det blev samtidig vedtaget, at underdækningen på kr. for 2017 blev overført til ejerforeningens kapitalkonto. Ad 5 Godkendelse af revideret driftsbudget for 2018 Janne Jensen gennemgik det reviderede driftsbudget for 2OL8, der var udsendt til ejerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, idet hun bemærkede, at budgettet ikke lagde op til yderligere stigninger i fællesbidraget end det som allerede var vedtaget sidste år. Så det nuværende fællesbidrag ville være uændret for resten af 2OL8. Underskuddet i budgettet for 2018 udgjorde ved den foreløbige vedtagelse sidste år kr. Efter revidering af budgettet for 2018 udgjorde underskuddet nu i alt kr. som ville blive dækket af foreningens opsparede kapital. Det forhøjede underskud skyldes, at udgiften til renovation er steget yderligere med kr. og at kloakrenoveringen, som udføres i 2018, er en af de store og dyre på ca. 3,6 mio. kr., samt at der var budgetteret med udskiftning af 2 tage i Det blev bemærket fra de fremmødte ejerne, at elevatorerne godt kunne trænge til en ekstra rengøring, og at der nogle steder var problemer med trappevasken. Bestyrelsen oplyste, at de ville gå videre med sagen til ejendomskontoret, som vil se på det. Der blev spurgt til blødgøringsanlægget, som fremgik af DV-planen for 2018, hvortil bestyrelsen svarede, at der på et tidspunkt ville komme noget for hele kommunen via HOFOR, men at bestyrelsen fandt, at foreningen selv burde etablere det nu. Der bliver brugt en stor sum penge på at renovere stigestrengene rundt om i foreningen, så kunne et blødgøringsanlæg være med til at forlænge levetiden på r6rene, men også på ejernes individuelle installationer, vil det være en Side 2 af 4

3 G J god investering. I 2018 ville der blive sat et forsøg op på en blok, hvorefter bestyrelsen og dens rådgivere vil vurdere effekten, og derefter planlægge det videre forløb. Der var ikke yderligere kommentarer til det reviderede budget for 2018, som blev enstemmigt godkendt. Ad 6 Godkendelse af driftsbudget for 2019 Janne Jensen gennemgik driftsbudget for 2018, der var udsendt til ejerne sammen med indkaldelsen tilgeneralforsamlingen, idet hun bemærkede, at der ikke var budgettet stigninger ifællesbidraget. Underskuddet i budgettet for 2OL9 udgør ca kr., som er budgetteret til at blive dækket af foreningens opsparede kapital. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettetfor 2OL9, som blev enstemmigt godkendt. Ad 7 forslag Der er ingen indkomne forslag. Ad 8 Valg af medlemmer til bestyrelsen Til bestyrelsens 2 ledige poster opstillede: Tage Andersen og Kim Erleben, som begge blev genvalgt med applaus. Ad 9 Valg af 2 suppleanter Til de 2 suppleantposter opstillede Rene lbsen og Camilla Veggerby, som begge blev valgt med applaus, som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Bestyre lsen he refter følgen de sa m m ensætn i ng: Bestyrelsesmedlem Bugge Bay Bestyrelsesmedlem Jan Egeberg Pedersen Bestyrelsesmedlem Josephine Holm Bestyrelsesmedlem Tage Andersen Bestyrelsesmedlem Kim Erleben 1. Suppleant Rene lbsen 2. Suppleant Camilla Veggerby på valg i2ol9 på valg i 2019 på valg i 2019 på valg i 2O2O på valg i 2O2O På valg t2ol9 På valg i 2OL9 Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Bugge Bay som formand og Jan Egeberg Pedersen som næstformand og foreningens repræsentant i Vallensbæk Fjernvarme SYD. Side 3 af 4

4 Ad 10 Valg af revisor G J Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ejerforeningens revisor. Ad 11 Eventuelt Der blev fra en ejer opfordret til at den opstregning, som var på parkeringspladserne blev gjort mere tydelig og med federe steger, så der ingen tvivl var om, hvor beboerne måtte parkere. Der havde i en periode været en meget emsig p-vagt og mange bøder omkring parkering på græskanterne. Bestyrelsen oplyste, at de var bekendt med problematikken, og det skulle være afklaret med parkeringsfirmaet. 'Bestyrelsen lovede at få ejendomskontoret til at følge op på opstregningen af p-pladserne i bebyggelsen. Fodhegnet, som var taget ned i området ved Pavillonen, vil snarest blive genetableret, da ombygningen i institutionerne var færdig. Så de ulovlige parkeringer, som desværre skete, når der var arrangementer i Pavillonen, skulle gerne oph6re. Der blev spurgt til, om det ikke var muligt at få opsat flere bænke- og bordsæt rundt på de grønne arealer, hvilket bestyrelsen lovede at overveje. Der blev spurgt til mulighederne for at slippe for tv-pakken, hvortil administrator Janne Jensen oplyste, at det altid er muligt. Hvis en ejer ønsker at lukke for signalet, skal de bare sende hende en mail. Generelt var der flere indlæg fra de fremmødte ejere vedrørende forhold på foreningen: indregulering af ventilationen som larmer, manglende trappevask, insekter, sølvfisk i badeværelset, stoppede afløb, naboer som holder fester og hensatte barne- og klapvogne i opgangen. Bestyrelsen svarede hertil, at havde beboerne problemer som de nævnte eller er der andre ting, som ikke fungerer, skal ejerne rette henvendelse til ejendomskontoret, som altid er villig til at hjælpe og komme med gode råd. Ejendomskontoret kan kontaktes i deres træffetid, men også gerne på mail : k Sidst men ikke mindst blev der fra de fremmødte givet en stor ros til alle i bestyrelsen og foreningens ansatte, for det store arbejde alle gjorde. Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og gav ordet til formanden, der takkede generalforsamlingen for et godt møde. Generalforsam lin gen hævet. o^ro,/ /6 zolr. Som dirigent Advokat N. Bjørn n Side 4 af 4

5 Punkt 3 Bestyrelse s eret i g for - til de ordi ære ge eralforsa li g o sdag de. aj på Eghol skole. De e eret i g fre hæ er ogle af de æse tligste opga er, der er udført i ejerfore i ge i det forga g e år. Bestyrelse Best relse ko stituerede sig so a gi et heru der, på est relses ødet.., til stede ar: Bugge Ba For a d Ja Ege erg Pederse Næstfor a d Josefi e Hol - Best relses edle Ki Erle e - Best relses edle Tage A derse - Best relses edle Supplea ter: 1. Supplea t Re é I se 2. Supplea t Gilli Haraldse Repræse ta t for E/F Vejlegårdsparke i ar e e trale s est relse: Ja Ege erg Pederse Afgår fra est relse i år, gru det algperiode: Ki Erle e Tage A derse Sa t supplea ter: 1. Supplea t Re é I se 2. Supplea t Gilli Haraldse De est relses edle er og supplea ter, ortset fra Gilli Haraldse, so afgår pga. deres algperiodes afslut i g, har eddelt, at de ge opstiller og ø sker at odtage ge alg. Perso ale Der er ikke foretaget æ dri ger side sidste ge eralforsa li g. Eje do si spektør: I a Je se Herudo er har i gård æ d a sat på fuld tid. Side 1 af 5

6 Der er p.t. ikke pla er o at foretage æ dri ger på o rådet perso ale eller ledelse. Ydre vedligeholdelse og a dre tiltag Der for eredes pt. til at skure ka gøres klar til, at der i skal ære affaldssorteri g jf. lo kra hero, h ilket e oere edes ære op ærkso e på, år dette ge e føres i Vejlegårdsparke. Affaldssorteri g sa t e ge erel stig i g af re o atio safgifte har edført, at det li er. kr. d rere pr. år at få afhe tet ores affald. Udskift i g af tage Tage e på r. sa t Blokke - - er udskiftet i. Det er pla lagt at udskifte tage på lokke e - - og r. i. Der er skiftes e d idere e tilatio, år et tag udskiftes. Der foretages ko trol af e tilatio e i sa tlige lejligheder, i for i delse ed udskift i g af tag e tilatio e. Derudo er føres der lø e de ko trol ed uregel æssigheder, da det ikke er tilladt at tilslutte til udsug i gsa lægget. Der å ku o teres godke dte e tiler, so ka kø es på eje do sko toret. Ve tilatio e å heller ikke lukkes af. Hvis det ved ge e ga g af ve tilatio sa lægget ko stateres, at du i di lejlighed ikke har korrekt o teret udsug i gsve til, så vil dette straks live ud edres af o tøre, i i u prise herfor er a. kr. so liver pålagt dig so ejer og opkræves efterfølge de. Ge ali g af lokke I ge alede alerfir aet, alle fa ader e på lokke e:, - -, - - og, sa t alet opga ge e i - - og - -. Træ ærket er ligeledes le et ge alet. Det er pla lagt at ale følge de lokke i :, - -, - - og - -. Pavillo La gs stie op til pa illo e er der opsat e gadela per. Det ar tiltræ gt, da o rådet ar eget ørkt. Valle s æk ko u e stod for æ dri ge af el s i ge, da dette ud o er at ære til ga for ejerfore i ge s e oere, også er til ga for de, so e tter dagi stitutio e Stie. Aftale er ko et i sta d i et sa ar ejde elle est relse og ko u e. Der er i ø rigt opsat t usika læg i pa illo e. Det er ikke tilladt at etje e a lægget på a de is e d ed at ruge e ed ragt luetooth afspiller, ta let / s artpho e eller lig e de. Side 2 af 5

7 Basketkurv So e a de del af aftale ed ko u e, og efter forslag fra est relse i Vejlegårdsparke, opsættes der e asketkur i de på i stitutio e So erfugle s o råde. Basketkur e ka e ttes at ejerfore i ge s e oere, e ku efter at i stitutio e er lukket og alle er gået hje derfra, sa t i eeke der e aturlig is. Kloakre overi g Der opsættes rottefælder fra Wise Trap i de re o erede kloakker. Rottefælder e har ist sig særdeles effekti e til at holde rotter ude fra de re o erede kloaks ste er. Gård ed, r. får la et kloak sa t stier og el s i g i. Videoovervåg i g Der sker lø e de eget i forhold til ud ikli ge og k alitete af disse s ste er. Det s ste i e tter er HD k alitets ip ka eraer. O er åg i ge er i fl ttet, da der ikke er plads til udst ret i affaldshuse e, da der i skal eta leres lo este t affaldssorteri g, h orfor der skal ære plads til flere skralde og e. Udgifter e til de e fl t i g o erskrider det udget, der er til edligeholdelse og opsæt i g af o er åg i g. Best relse har derfor algt at ruge ogle af de he sættelser, so fore i ge har til edligeholdelse af a te ea lægget på de e opga e. Da sk Ka el-tv Der er i starte af i dgået e prisaftale ed Da sk Ka el-t. Det et der, at prise på f e / it for i delse er le et redu eret ed irk i g fra.april, fra kr. o dr. til ku kr. Derudo er er priser e på de a dre hastigheder ligeledes redu eret kraftigt. Priser e ka ses på Da sk ka el t `s hje eside. YouSee Der er i dgået e aftale ed YouSee, so i de ærer, at e oer e u har fået flere fordele. F ka æ es, at YouSee t - okse u ka lejes til ku kr. pr. å ed, h or prise tidligere ar kr. pr. å ed. Aftale i de ærer også ulighede for hurtigere hastigheder, sa t ulighede for ige e YouSee stikket at ælge i ter et fra YouSee, Hiper eller Fullrate. Det ka ligeledes u lade sig gøre at få i ter et ge e YouSee stikket sel o e oere har algt sit t sig al ia fore i ge helt fra. Desude er der å et op for, at YouSee ka le ere hurtigere i ter et, da de har opgraderet deres udst r ude o kost i ger for fore i ge. Side 3 af 5

8 Tiltag for at edsætte udgifter For at i i ere udgifter til elektri itet, er der iga gsat lø e de udskift i g af elpærer til e a de t pe pærer, LED, so ku ruger e tie dedel strø sa e lig et ed al i delige l skilder. De e e tilatio sa læg på tage e ruger ku a. hal dele i strø, sa e lig et ed de ga le, h orfor det prioriteres at sikre udskift i ge af ga le e tilatio sa læg så hurtigt, det ka lade sig gøre i forhold til udgettet. Kælderru Det påh iler de e kelte ejer at sikre, at e s kælderru er udst ret ed lås, og at ru et er aflåst, ua set o det er det ru, so hører til lejlighede, eller o det er et ekstra ru, e oere har lejet af fore i ge. Det ople es des ærre ofte, at h is et kælderru står ulåst, li er det e te taget af e a de e oer, eller der li er s idt skrald i d i ru et. Så for di ege sk ld: Sæt lås på kælderru et, og sørg for at holde ru e e aflåste. Skadedyr Væggelus og kakerlakker. Der har i flere lejligheder æret ko stateret skaded r. Det påh iler, so udga gspu kt, de e kelte ejer at sørger for skaded rs ekæ pelse. Best relse har dog esluttet at dispe sere fra de e regel, da der er tale o skaded r, so er derst a skelige at ekæ pe, h orfor ejerfore i ge har etalt udgifte, og eje do sko toret har rek ireret skaded rs ekæ pelsesfir a til opga e. Det er derfor særdeles igtigt at e oere, der opdager skaded r, o gåe de he e der sig til eje do sko toret, så der ka i ærksættes korrekt ekæ pelse. Rotter Det er ikke tilladt at fodrer fugle ed at s ide ad, rød elle a det ud af i duer e, da det tillokker rotter e. Husorde og vedtægter Be ærk, at det er i dført i husorde, at det ikke er tilladt at grille ed oge for er for kulgrill på alta er e. Se husorde for de fulde tekst. Det he stilles, at ores husorde o erholdes. Der har æret e del klager o er støj fra l.a. ore aski er ude for ore-/ a ketider. Side 4 af 5

9 Det i dskærpes i ø rigt, at e oer e tager he s til si e ed e oere, jf. edtægter e. Dette gælder især højl dt og lar e de adfærd i lejlighede heru der høj usik, da dette er til stor ge e for di e ed e oere. Be oere der ikke o erholder husorde og edtægter, ka i derste ko sek e s li e pålagt at frafl tte deres lejlighed. I dkø svog e fra super arkeder, å ikke ed ri ges til Vejlegårdsparke. Skå kloakke Der he stilles til at e oer e IKKE hælder olie/fedt og friture ud i aske eller ed i toilettet eller på a de åde i kloakke, det å a ikke. Kloakke ka ikke tåle det, og der ruges a ge pe ge på at re se ud i kloakker e, efter at e oere har hældt fedt/olie og friture i de. Det skal i stedet hældes i glas eller plastikflasker afkølet, og ortskaffes so al i deligt køkke affald. Eje do sko tor Det he stilles, at alle he e delser f forespørgsler, klager, opfordri ger et. rettes til eje do sko toret. Det sker ofte, at e oere he e der sig ed di erse forespørgsler eller f he stilli ger direkte til ad i istratio e eller est relse. I la gt de fleste tilfælde ka disse es ares/løses af eje do sko toret, h ilket il ære hurtigere e d de o ej, det gi er, år det skal ige e flere led. He e delser til est relse sker i ø rigt ligeledes ia eje do sko toret. Ko torets å i gstid for perso lig he e delse er: Ma dag, tirsdag, torsdag & fredag O sdag kl. : : kl. : : Der er å e t for telefo isk he e delse: Ma dag-fredag kl. : : Ude for å i gstid ka der i dtales esked til eje do sko toret eller se des e ail, i er klar o er at der i årets lø har æret udfordri ger ed telefo s ste et, det skulle ger e ære løst i de de e eret i g o deles : Tlf. Mail: eje do sko ejlegaardsparke.dk På eg e af est relse Bugge Ba Best relsesfor a d Side 5 af 5