For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:"

Transkript

1 År 2013, mandag den 15. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport for 2012 til godkendelse 4. Forelæggelse af budget for 2013 til godkendelse 5. Indkomne forslag a: Forslag fra bestyrelsen om ny vedtægter Forslag fra bestyrelsen om opkrævning af et beløb på kr. i forbindelse med ind- og udflytning. Beløbet skal dække udgiften til løbende små reparationer i de opgange, hvor der ofte sker ind- og udflytninger. Forslag fra bestyrelsen om at beløbet i 16, stk. 5 af de nye vedtægter fastsættes til kr. Alternativt hvis 5a ikke vedtages, at der vedtages en tilsvarende opkrævning ved salg af lejlighed. 6. Valg af formand for bestyrelsen. 7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter. 8. Orientering om tagprojekt, altanprojekt, gårdarbejdsgruppe og internet. 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Repræsenteret på generalforsamlingen var 36 ejerlejlighedsejere ud af 82 med et fordelingstal på 4581 af i alt 9.921, heraf 5 ved fuldmagt. Desuden deltog juridisk konsulent Karsten Gerlif og administrator Hanne Funch fra CEJ Ejendomsadministration A/S. Ad 1. Valg af dirigent og referent Christian Søttrup bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Karsten Gerlif som dirigent og Hanne Funch som referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2 Ad 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens skriftlige beretning var fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Formanden gav ordet til Jimmi Olsen fra bestyrelsen, der indledte med en gennemgang af tagsagen og sagsforløbet. Jimmi Olsen oplyste, at det havde været nødvendigt at bortvise to nedrivningshold, da de var skyld i en lang række gener og skader og ikke tog hensyn, hverken til beboerne eller ejendommen. Efter en ikke helt problemfri start, er det bestyrelsens opfattelse, at projektet nu kører efter planen, omend det er noget forsinket. Jimmi Olsen fremviste billeder fra taget, der viste hvordan tagetagen ser ud på nuværende tidspunkt. Der har i forbindelse med tagrenoveringen været en del gener for beboerne, specielt har 4. sals lejlighederne været udsat. Bestyrelsen har forsøgt at afhjælpe generne bedst muligt. Ved fremvisning af billeder fik forsamlingen indblik over byggeriets omfang. Jimmi Olsen oplyste, at der er brugt de bedste løsninger, både hvad angår undertag, isolering m.m. Bestyrelsen har benyttet arkitekt Klaus Maar som rådgiver, til at varetage ejerforeningens interesser bedst muligt. Arbejdet er nu så langt fremme, at det forventes at stilladset nedtages i Store EF i uge 25 i 1. etape og uge 34 i 2. etape. Igangsætning af tagrenoveringsprojektet på Lille EF forventes igangsat i uge 17 og det forventes at stilladset nedtages i uge 48 sådan at alle arbejder kan være afsluttet inden årets udgang. Efter udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen har foreningen fået et påkrav fra Københavns Kommune om rotteproblemer i gården i Lille EF, som skyldtes sammenfaldne kloakker. Problemet med kloakkerne i begge gårde er mere omfattende end det umiddelbart har været kendt. Problemerne skyldtes bl.a. at samtlige gårdens regnvand samles i de 2 gårde ud mod Strandboulevarden, lige ved kældernedgangene. Det nuværende kloaksystem har ikke kapacitet til at tage de store mængder regnvand, som kommer ved kraftige regnskyl, og som nu ydermere er faldet sammen og desuden undergravet af rotter. Bestyrelsen er p.t. ved at undersøge, hvorledes problemet kan løses, både for så vidt angår det økonomiske, men også det rent praktiske. Bestyrelsen har indhentet pris på, udbedring af kloakken og oprettelse af regnvandsdræn, og det forventes i Lille EF at beløbe sig til ca ,- kr. inkl. moms. Bestyrelsen har haft kontakt med gårdlauget, der eksisterer for gården i Lille EF for at aftale nærmere, da en del af udgiften bør fordeles mellem medlemmerne af gårdlauget. I Store EF bør en del af udgifterne deles med EF Silkeborg. Bestyrelsen vender tilbage til projektet under punkt 9 på dagsordenen.

3 Der var en del spørgsmål specielt til nedtagning og opsætning af stillads efter tagrenovering, og hvornår det det kan forventes, at der bliver opsat altaner. Flere ejere takkede bestyrelsen for dens store indsats. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller bemærkninger, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning. Ad 3. Forelæggelse af årsrapport for 2012 til godkendelse Hanne Funch gennemgik årsrapporten for 2012 i hovedtræk, og afvigelser fra budgettet blev forklaret. Årets resultat var et overskud på kr ,00, som foresloges overført til egenkapitalen. Der var et par afklarende spørgsmål, og herefter blev årsrapporten enstemmigt godkendt. Ad 4. Forelæggelse af budget for 2013 til godkendelse Budgettet for 2013 blev gennemgået af Hanne Funch. Budgettet udviser et samlet fællesbidrag på kr , svarende til uændret kr. 152,68 pr. fordelingstal. Desværre viste det sig efterfølgende, at budgettet, som blev gennemgået, ikke var det som var udsendt. Det godkendte budget har indtægter på kr og tilsvarende udgifter, og i dette budget er indregnet kr til indførelse af pantstiftende vedtægter. Under bestyrelsens fremlæggelse af kloak problemerne blev bestyrelsen opfordret af flere beboere at sætte gang i en udbedring umiddelbart i Lille EF. Siden generalforsamlingen er bestyrelsen blevet opmærksom på endnu en sammenfalden kloak i lille EF. Omkostningerne ved midlertidig udbedring af kloaken i Lille EF nærmer sig nu en betydelig del af en endelig udbedring. Bestyrelsen har derfor fremsat et endeligt budget, hvor udbedringen af kloaken i lille EF igangsættes nu, og de pantstiftende vedtægter udsættes til næste budgetår. Der ændres ikke i fællesbidragende. Der forventes et underskud nogenlunde svarende til overskuddet fra 2012 på kr Der vil indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling når kloakprojektet for Store EF ligger færdigt for at godkende et fælleslån. Det nye budget er vedlagt. Der blev spurgt til, om det er muligt at nedsætte fællesbidraget, nu der kommer flere ejere som bidrager (tagetagens nye ejere). Hertil svarede formanden, at der kun er budgetteret med en ekstraindtægt på kr for 2013, da lejlighederne ikke forventes indflytningsklare førend til august/september. Det fremlagte budget blev enstemmigt godkendt. Ad 5. Indkomne forslag Ad a) Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter.

4 Formanden og dirigenten motiverede forslaget. Dirigenten oplyste, at der ikke var fremmødte nok til at vedtage de nye vedtægter, og der derfor hvis 2/3 af de fremmødte stemte for de ny vedtægter, vil blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling. Der var spørgsmål til bestemmelsen om vedligeholdelsespligten af de nye altaner contra de eksisterende. Karsten Gerlif oplyste, at der ikke var ændringer i vedligeholdelse af de eksisterende, men lovede, at få det præciseret i vedtægterne, så der ikke fremover vil være tvivlspørgsmål, om hvem der har vedligeholdelsespligten af de gamle og de nye altaner. Præciseringen er som følger: 1. I 17 stk. 1 sidste linje udgår altaner 2. Der indsættes nyt 17 stk. 3. For de af ejerforeningens medlemmer, der har en altan, der er etableret på deres lejlighed før 18. maj 2011, påhviler alt nødvendig og forsvarlig vedligeholdelse og fornyelse af denne altan ejerforeningen. Der blev ligeledes spurgt til, om det er muligt at fremhæve bestyrelsens ansvarspligt, bl.a. med hensyn til vedligeholdelse af ejendommen. Hertil svarede Karsten Gerlif, dette er ikke muligt, men medlemmerne har altid mulighed for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der blev spurgt til, om det var nødvendigt at få lyst de nye vedtægter pantstiftende, hertil oplyste Karsten Gerlif, at der var flere fordele ved det. En af de mest indlysende fordele er, at det meget forskelligt, hvad hver enkelt ejerlejlighed har stillet til sikkerhed overfor Ejerforeningen, det varierer fra til kr. Hvis en af de ejerlejligheder med en pantsikkerhed på kun kr. ikke betaler sit fællesbidrag, og der skal indledes en tvangsauktion, vil ejerforeningen helt sikkert få et tab. Det vil samtidig også være omkostningsfrit i salgssituationer, der skal ikke foretages debitor/kreditorskifte, betaling af omkostninger til tinglysningen samt advokat for at berigtige debitor/kreditorskifte. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget, med førnævnte ændring af 17, men der var ikke nok fremmødte til at godkende vedtægterne, hvorfor der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Ad b) Opkrævning af beløb ved ind- og udflytning, ved fremleje Bestyrelsen stillede forslag om opkrævning af et beløb på kr. i forbindelse med ind- og udflytning. Forslaget udgik, idet det ligger indenfor bestyrelsens kompetence at beslutte dette.

5 Ad c) Bestyrelsen stillede forslag om opkrævning af kr. ved ethvert salg. Beløbet skal opkræves hos køber og skal oplyses til mægler i forbindelse med udfyldelse af ejendomsskema. En del af indtægten skal bruges til dørskilte m.m. Forslaget bortfaldt, da de nye vedtægter ikke var endeligt vedtaget. Ad 6. Valg af formand for bestyrelsen Christian Søttrup blev genvalgt som formand. Ad 7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter Hanne Thiel Beck og Annie Stefansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Jimmi Olsen blev genvalgt som suppleant. Endvidere blev Ole Jul Danielsen valgt som suppleant. Ad 8. Valg af revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt. Ad 9. Orientering om tagprojekt, altanprojekt, gårdarbejdsgruppe og internet. Tagprojekt: Jimmi Olsen gennemgik kort igen altanprojektet. Der blev spurgt til, om der i forbindelse med trækning af nye stigestrenge, vil blive efterrepareret i f.eks. køkkenbordsplader, hvor de gamle stigestrenge har forårsaget større huller end de nye. Til dette svarede Jimmi Olsen, at det blev der ikke, det må den enkelte ejer selv foranledige. I skemaet ses ca. tidpunkter for arbejder i de nuværende tidsplaner. Store EF (KG37-SB99) Store EF (SB99-103) Lille EF(KG 42-SB 95) Stillads op - - Uge Flyt i kælder - - Uge Nedrivning - - Uge 24 Varmeomlægning - - Uge 26 Spær - Uge 17 Uge 32 Tegl Uge 22 Uge 28 Uge 46

6 Altanprojekt: De fleste af ejere som skal have nye altaner, har haft besøg af entreprenøren fra altanfirmaet og VVS. Entreprenøren har foretaget en opmåling, og aftalt hvilken type altandør der skal isættes, samt undersøgt, om det er nødvendigt at flytte en eller flere radiatorer. Flere spurgte, om der i forbindelse med montering af de nye altaner er behov for optagning af gulvbrædder. Jimmi Olsen svarede, i nogle tilfælde vil det være nødvendigt, men når altanerne er monteret, vil gulvet i så fald blive repareret. Oprindeligt var der mellem entreprenøren og ejerforeningen aftalt, at foreningen skulle stille en bankgaranti. Det viste sig, at hvis garantien skulle stilles af Danske Bank, som er foreningens bankforbindelse, vil det koste et anseligt beløb, da banken betragtede det som et træk på en kassekredit. Bestyrelsen fik genforhandlet entreprisekontrakten og aftalt med entreprenøren at i stedet for garantien, faktureres der løbende i processen, i takt med projektering samt opsætning af altaner. En ejer spurgte om det var undersøgt, om det var muligt at sælge de gamle vinduespartier der udtages, hvor altanpartiet skal indsættes. Bestyrelsen lovede at undersøge dette. Der blev spurgt til om der husordenen ikke burde opdateres med regler for brug af altanerne f.eks. vedrørende grillning. Bestyrelsen svarede, at den gældende husorden allerede har regler for brug af altanen, ligesom reglerne for gården også skal overholdes på altanerne. Bestyrelsen vil løbende vurdere, om der er bliver behov for opdatering af husordenen. Kloakker: Endnu engang gennemgik formanden og Jimmi Olsen hele problematikken med de dårlige kloakker. Bestyrelsen har indhentet overslagsprisen på udbedring, det ligger på for Store EF på ca og for Li EF på ca Bestyrelsen er ved at undersøge nærmere om fordelingen af udgifter i gårdlauget for Lille EF. Hvis kloakkerne skal udbedres i begge gårde, vil det være nødvendigt at optage et fælleslån. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil fremlægge projektet og økonomien. Internet: Bestyrelsen havde modtaget henvendelse fra et firma (Andels.net), om muligheden for at trække fibre gennem foreningens kældre. Samme firma tilbyder at udbyde internet til beboerne for 99 kr. pr. måned. Det ville koste ca kr pr lejlighed i oprettelse og kabeltræk. Bestyrelsen fik tilkendegivelse fra ca. 18 beboere, at de kunne være interesseret i at være tilkoblet. Bestyrelsen vil arbejde videre med projektet.

7

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere