Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / Personbeskatningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005. Personbeskatningen"

Transkript

1 Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005 Personbeskatningen September 2005

2 Forord Ligningsrapporten er udarbejdet i henhold til ligningsplanen for perioden 1. juli juni 2005, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i møde den 9. juni I rapporten redegøres for resultatet af skatteforvaltningens lignings- og kontrolindsats m.v. på personbeskatningsområdet i planperioden 2004/2005. Takket være en god indsats fra alle forvaltningens medarbejdere er de fastsatte mål i ligningsplanen opfyldt. Læsere af nærværende rapport skal være opmærksomme på, at ToldSkat har ændret optællingsprincip fra og med 1. juli Det vil sige, at de viste ligningsresultater ikke direkte kan sammenlignes med ligningsresultater fra tidligere ligningsrapporter. Den væsentligste ændring i optællingsprincipperne er, at der nu ikke længere opgøres et bruttoændringsbeløb (dvs. et beløb både for forhøjelser og nedsættelser for samme skatteyder), men et nettobeløb, hvor forhøjelser og nedsættelser for samme skattyder udligner hinanden. Alt andet lige er de ligningsmæssige resultatbeløb efter det nye optællingsprincip derfor mindre end efter den hidtil anvendte optællingsmåde. Sammenligninger med tidligere års ligningsresultater er derfor ikke foretaget. Skatteforvaltningen overføres til Staten den 1. november i år. Dette er derfor den sidste ligningsrapport, som skatteforvaltningen forelægger Borgerrepræsentationen til godkendelse. Anders Lützhøft fg. skattedirektør Københavns Skatteforvaltning 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Erhvervsdrivende Lønmodtagere og pensionister Hovedaktionærer Kommanditister Skatteydere med særlige skattepligtsforhold Dødsboer Aktieindkomst Dialogbaserede måltal Bindende ligningssvar Ekspedition Ansvarssager Anvendte ressourcer Københavns Skatteforvaltning 3

4 1. Indledning Resultaterne fra ligningsperioden 1. juli juni 2005 er dels belyst ved opgørelser for selve perioden, dels ved at sammenholde disse opgørelser med tallene fra tidligere år og tal fra det øvrige land. De beløbsmæssige ligningsresultater er dog ikke sammenlignet med tallene fra tidligere år, jf. nedenfor skyldes dette ændrede optællingsprincipper.. ToldSkat har i sin personligningsstatistik ændret optællingsprincip fra og med 1. juli Det vil sige, at de ligningsresultater, der fremgår af ToldSkats statistikker for produktionsperioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 ikke direkte kan sammenlignes med ligningsstatistikkerne for tidligere produktionsår. Den væsentligste ændring i optællingsprincipperne er, at der nu ikke længere opgøres et bruttoændringsbeløb (dvs. et beløb både for forhøjelser og nedsættelser for samme skatteyder), men et nettobeløb, hvor forhøjelser og nedsættelser for samme skattyder udligner hinanden. Alt andet lige er de ligningsmæssige resultatbeløb efter det nye optællingsprincip derfor mindre end efter den hidtil anvendte optællingsmåde. Sammenligninger med tidligere års ligningsresultater er derfor ikke foretaget. Ved sammenligning mellem København og det øvrige land er benyttet mandtallet for indkomståret "Øvrige land" fremkommer som hele landet minus København. Skatteydermandtallet for København og Øvrige land: Hele landet København Slutmandtallet 2003 i % Øvrige land Lønmodt. og pensionister ,97% ,03% Hovedaktionærer ,36% ,64% Kommanditister ,00% ,00% Særlige skattepligtsforhold ,06% ,94% Erhvervsdrivende ,76% ,24% Skattepligtige i alt ,17% ,83% Kilde: ToldSkat sys 28 i % Københavns Skatteforvaltning 4

5 2. Erhvervsdrivende Ligningsrådet har udmeldt måltal for de erhvervsdrivende. Der skulle som minimum foretages kontrol af 30 % af selvangivelserne (antalsmåltal). I måltalsopfyldelsen indgår ligningsarbejde udført i planperioden vedrørende de seneste indkomstår, dvs. indkomstårene 2001, 2002, og Told- og Skattestyrelsen har omregnet de af Ligningsrådet udmeldte måltal til absolutte tal. For København er udmeldt følgende kontroltal for de erhvervsdrivende: Udmeldt måltal i % Antal kontroller Kontrolform Ligningsmæssig gennemgang 70% Partiel revision 26% Revision 4% 377 I alt 100% I diagrammet nedenfor vises udviklingen i måltallet sammenholdt med udviklingen i produktionen over perioden med det nuværende måltalssystem Antal kontroller Måltal i alt Udført i alt Lign. gennemg. Partiel rev. Revision 0 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Københavns Skatteforvaltning 5

6 Måltallet for antal kontroller omregnes til et antal point. Omregningen fremgår af nedenstående tabel og er i overensstemmelse med anvisningen i ToldSkats cirkulære I tabellen er endvidere indsat det faktisk opnåede antal point i planperioden. Point skala Måltal Antal Produktion Antal Point Kontrolform Point Ligningsmæssig gennemgang Partiel revision Revision Projekter 1) 923 I alt ) Ifølge indgået aftale med ToldSkat København, se afsnit om dialogbaserede måltal. Målet for erhvervsligning kan herefter udtrykkes ved, at der som minimum skal opnås en pointsum på Dette mål er nået, idet der er foretaget kontroller og arbejdet med projekter til en samlet pointsum på Resultatet af kontrollen Den udførte erhvervsligning er dels opgjort som antal udførte kontroller, dels som antal skatteydere, der har fået ændret deres selvangivne indkomst. Tabel /2005 Udmeldt Antal Målopfyldt Antal Træfmåltal gennemført i % ændrede procent. Alle kontroller ,3% ,1% Ligningsm. gennemg ,0% ,2% Partiel revision ,7% ,7% Revision ,9% ,4% Kilde: KMD PERS MAALTAL Af de gennemførte ligningsmæssige gennemgange vedrørte indkomståret Dette svarer til 51,1 %. Hermed er kravet om, at mindst 50 % af de udførte ligningsmæssige gennemgange skal vedrøre seneste indkomstår opfyldt. Københavns Skatteforvaltning 6

7 Af de 377 udmeldte revisioner skulle mindst 25 % heraf udføres på virksomheder med omsætning større end kr. Af de udførte revisioner vedrørte 154 sådanne større virksomheder. Dette svarer til 41 % af det udmeldte antal. 25%- kravet er således opfyldt. Resultater i form af antal ændrede skatteydere og beløb fremgår af tabel 2-2. Til sammenligning er anført tallene for det øvrige land. Ved sammenligningen er "øvrige land" omregnet til procentmæssig samme størrelse som København. Tabel /2005 København Øvrige land Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Erhvervsdrivende i København udgør 7,76 % af hele landet for 2003) Københavns Skatteforvaltning 7

8 3. Lønmodtagere og pensionister Ca. 12 % af selvangivelserne for lønmodtagere og pensionister skulle ifølge ligningsplanen udtages til kontrol. For 2003 udgjorde antallet af lønmodtagere og pensionister (2002: , 2001: , 2000: og 1999: ). Tabel 3-1 viser antal udtaget til nøjere gennemsyn. Tabel 3-1 Udsøgte Fradragssager m.v Differencesager I alt Andel af mandtallet 12,4% 13,1% 13,1% 13,7% 14.5% Kilde: Kom*it og TS sys. US/SORT Antallet af udsøgte sager med konkrete differencer er steget lidt. Modsat er antal fradragssager faldet en del. Udsøgningsresultatet er sammenlagt tæt på ligningsplanens mål på 12 %. 3.1 Resultat af kontrollen Ligningen har givet nedenstående resultater for indkomståret Til sammenligning er anført tilsvarende tal for det øvrige land. Ved sammenligningen er "øvrige land" omregnet til procentmæssig samme størrelse som København. Tabel /2005 København Øvrige land (2003) Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Lønmodtagere i København udgør 9,97 % af hele landet for 2003) Ovenstående har for 2003 medført en ændringsprocent på 38,4 % ( ændrede/ udsøgte). Københavns Skatteforvaltning 8

9 4. Hovedaktionærer Resultatet af hovedaktionærligningen fremgår af nedenstående tabel. Resultatet for ligningen af hovedaktionærer, der tillige driver selvstændig virksomhed, er medtaget foran under erhvervsdrivende. Til sammenligning er anført tilsvarende tal for det øvrige land. Ved sammenligningen er hovedaktionærerne i "øvrige land" omregnet til procentmæssig samme størrelse som København Tabel /2005 København Øvrige land (2001,2002,2003) Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Hovedaktionærer i København udgør 7,36 % af hele landet for 2003) Københavns Skatteforvaltning 9

10 5. Kommanditister Resultatet af den ligningsmæssig behandling for indkomståret 2003 fremgår af tabel 5-1. Til sammenligning er anført tilsvarende tal for det øvrige land. Ved sammenligningen er "øvrige land" omregnet til procentmæssig samme størrelse som København. Tabel /2005 København Øvrige land (2003) Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Kommanditister i København udgør 6,00 % af hele landet for 2003) Københavns Skatteforvaltning 10

11 6. Skatteydere med særlige skattepligtsforhold Som det fremgår af ligningsplanen, er der ikke opstillet et konkret ligningsmål for denne skatteyderkreds. Gruppen omfatter skatteydere med udenlandsk indkomst, begrænset skattepligt, sømænd, diplomater, fraflyttere til udlandet og tilflyttere fra udlandet. Den skattemæssige behandling af grænsegængere fra Sverige varetages af grænsegængercenter SkatØresund, og de ligningsmæssige resultater for disse skatteydere er derfor ikke medtaget her. Behandlingen af skatteydere med særlige skattepligtsforhold giver sig ikke altid udtryk i selvangivelsesændringer (forhøjelser eller nedsættelser), da en stor del af behandlingen sker før selvangivelsen indberettes eller allerede i forbindelse med forskudsregistreringen for det pågældende indkomstår. Den særlige skatteydergruppe omfatter personer (2002: personer og 2001: personer). Antallet af skatteydere med særlige skattepligtsforhold er fortsat stigende. De beløbsmæssige ændringer, foretaget efter selvangivelsens indberetning fremgår af tabel 6-1. Tabel /2005 København Øvrige land (2003) Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Særlige skattepligtsforhold i København udgør 26,06 % af hele landet for 2003) Beløbsmæssige nedsættelser af ansættelserne har især sammenhæng med afgivelse af beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsaftaler med andre lande. Københavns Skatteforvaltning 11

12 7. Dødsboer Perioden Dødsfald Boer, der Afsluttende Boansættelser juli 2004 juni 2005 skiftes ansættelser Antal ) ) Bobehandlingerne fordelte sig således: boudlæg 2.253, uskiftede boer 708, skiftede boer og andre 101. Af ovenstående antal dødsfald er der i 455 boer ikke registreret bobehandlingsmåde pr. 21. juli Der er i samtlige uskiftede og skiftede boer foretaget kontrol/ligning for såvel afdøde som den efterlevende ægtefælle for året/årene før dødsåret. Der er foretaget ligning af udsøgte ægtefæller i de uskiftede boer for dødsåret. Ligeledes er der foretaget kontrol/ligning for alle efterlevende ægtefæller i de skiftede boer for dødsåret og for følgende år, hvor dødsbosagen endnu ikke er sluttet. Efter dødsboskattelovens regler er der udført kontrol af åbningsstatus i de uskiftede boer og af åbningsstatus og boopgørelser i de skiftede boer. Herunder er der rejst krav om efterbetaling i 264 sager og afsluttende ansættelse i 42 sager. Der er foretaget boskatteansættelser i de boer, der er blevet skattepligtige.. Københavns Skatteforvaltning 12

13 8. Aktieindkomst 2004/2005 Felt Ændr Forhøjelse Aktieindkomst Gnst. Nedsat Gnst. Aktieudbytter erhvervsdrivende ikke erhvervsdrivende Aktieavancer erhvervsdrivende ikke erhvervsdrivende I alt Kilde: ToldSkat (indkomstårene 2001, 2002 og 2003) I ligningsperioden er for årene 2003, 2002 og 2001 foretaget egentlige forhøjelser for aktieudbytter på knap 11,5 mio. kr. Den langt overvejende del vedrører danske aktieudbytter, hvor der er tilbageholdt dansk udbytteskat. Det er dog området aktieavancer mv. som har medført de største ændringer, godt 83,6 mio. kr. Til billedet af de store forhøjelser hører også, at nedsættelserne i langt overvejende grad har været provenuskabende, idet der oftest har været tale om overflytning af beløbet til kapitalindkomst, som både for kommune og stat giver større provenu. Københavns Skatteforvaltning 13

14 9. Ligningstemaer I planperioden har der været særligt fokus på en række temaer. Det drejer sig om: Kontrol af de fortrykte befordringsfradrag Kontrol af rentefradragene ved misligholdte SU-lån Kontrol af avancer og tab ved aktieoverdragelser Efterbeskatning af investeringsfondsmidler Kontrol af kildeartsbestemte underskud, der kan fremføres Opgørelse af resultaterne ved behandlingen af de nævnte temaer beror på manuelle optællinger og indberetninger til sagsstyringssystemet Kom*it. De indberettede resultater er vist nedenfor. Der er ingen registreringer vedrørende sager om efterbeskatning af investeringsfondsmidler. Ligningstema Antal ændrede Ændringsbeløb Gennemsnit ansættelser Befordringsfradrag SU-lån Aktieoverdragelser Underskudsfremførsel I alt Københavns Skatteforvaltning 14

15 10. Dialogbaserede måltal Efter landsligningsplanen, TSS-cirkulære , kan en kommune inden for en ramme af 5% af det samlede pointmåltal aftale med regionen, at nærmere angivne aktiviteter/projekter medregnes i opfyldelsen af den del af pointmåltallet, som ikke er minimumsmål. Aftalen om pointtillægget kan indgås efter planperiodens start, men forud for eller så tidligt som muligt i sagsforløbet. Pointtillægget beregnes ud fra den forventede ressourceanvendelse. Der er aftalt dialogbaserede måltal med ToldSkat København for følgende aktiviteter/projekter: Skattefri virksomhedsomdannelse Arbejdet i selve omdannelsesåret består i at sikre sig, at det nødvendige materiale og opgørelser er tilstede, korrigere eventuelle forskudsansættelser, journalisere og underrette selskabsbeskatningen med kopi af det til sagen værende materiale. Selve ligningen og den kontrolmæssige gennemgang af omdannelsen foregår typisk først, når selvangivelsen modtages. Ligningsopgaven omfatter tillige en gennemgang af regnskabet forud for omdannelsesåret. Såfremt lovens betingelser er opfyldt, består den primære opgave i gennemgang af revisors vurderingsberetning, opgørelsen over regnskabsmæssige og skattemæssige indgangsværdier, proformaopgørelser omkring f.eks. beregnede ejendomsavance og genvunde afskrivninger, opløsning af virksomhedsskattekonti helt eller delvis, indberetning til diverse systemer, og endelig underretning til skatteyder, revisor og selskabsbeskatningen om anparternes eller aktiernes skattemæssige anskaffelsessum. Indsatsen på dette område er opgjort således: Projekt Realiseret tidsforbrug Antal sager Gnst. antal timer pr. sag Skattefri virksomhedsomdannelse 597 timer 187 3,2 Kontrol af mindre anpartsvirksomheder Projektets formål er at foretage en grundig kontrol af fradragene for investeringer i ejendomsprojekter (10-mandsprojekter). Kontrollen sker i tre faser: 1. I umiddelbar forbindelse med købet, d.v.s. ved forskudsregistreringen, hvor forvaltningen sikrer sig, at samtlige dokumenter er tilstede. Københavns Skatteforvaltning 15

16 2. I forbindelse med ligningen af selvangivelsen, hvor dokumentationen realitetsbehandles. 3. I forbindelse med projektets ophør. Indsatsen på dette område er opgjort således: Projekt Realiseret tidsforbrug Antal sager 1) Gnst. antal timer pr. sag 10-mandsprojekter timer ,0 1) Antal kontrollerede københavnske investorer (skatteydere). Web-firmaer Projektet gennemføres som pilotprojekt i samarbejde med Aalborg, Odense, Århus og ToldSkat. Formålet med pilotprojektet har været, at klarlægge på hvilke måder web-firmaer som revisionsobjekt adskiller sig fra andre mere traditionelle virksomheder og på det grundlag identificere kontrolmuligheder til generel nytte for skattekontrol af firmaer som de pågældende. I planperioden 2004/2005 er anvendt 12 timer. Økonomisk kriminalitet (bandekriminalitet) I landsligningsplanen for 2004/2005 har Ligningsrådet bl.a. peget på rockerkriminalitet, hvor det er relevant med kommunal deltagelse. Projektkontoret samarbejder med ToldSkat og politiet som led i bekæmpelsen af rockerkriminalitet. Formålet med samarbejdet er at sikre en koordineret indsats myndighederne imellem på området. Projektkontoret forestår koordinering af forvaltningens indsats. Den ligningsmæssig behandling af denne gruppe skatteborgere er overflyttet til sagsbehandling i Projektkontoret. Øvrige kontorer, herunder Selskabsbeskatningen deltager i sagsbehandlingen i et mindre omfang. Hovedparten af denne gruppe er registreret som ikke-erhvervsdrivende. For alle skatteborgere omfattet af projektet beregnes privatforbrug, hvorefter sagerne undergives sædvanlig ligningsmæssig behandling. Ved deltagelsen i projektet har København anvendt 585 timer i planperioden 2004/2005. Beregning af dialogbaseret måltal Københavns Skatteforvaltning 16

17 På de anførte aktiviteter/projekter er der i planperioden 2004/2005 i alt anvendt timer. I ligningsplanen 2004/2005 har forvaltningen afsat timer til erhvervsligning. Forvaltningens måltal er point. Omregningsfaktoren udgør således timer : point = 2,96 timer pr. point. Maksimale dialogbaserede måltal udgør 5% af point = 923 point. Dialogbaserede point kan på basis heraf beregnes som: timer : 2,96 timer pr. point = point Dialogbaserede point kan dog maksimalt tildeles med 5% af måltallet svarende til 923 point. Andre særlige opgaver Aktioner mod Sort økonomi I landsligningsplanen for 2004/2005 skriver Ligningsrådet bl.a.: ToldSkat vil fortsat have fokus på økonomisk kriminalitet, sort økonomi og sort arbejde. Kommunerne opfordres til at deltage aktivt i dette arbejde og i fornødent omfang at afsætte ressourcer hertil. Frisørbranchen: Københavns Skatteforvaltning har sammen med Arbejdsdirektoratet m.fl. deltaget i ToldSkats aktioner i september 2004, hvor et antal virksomheder indenfor frisørbranchen er aflagt uanmeldt besøg. Projektkontoret har forestået koordineringen af skatteforvaltningens indsats. Projektkontoret og de 3 personligningskontorer har stillet mandskab til rådighed for opgaven. Tidsforbruget har udgjort ca. 375 timer. Naturalieaflønning og lønindeholdelse hos hovedaktionærer I inkassoplanen for 2004 er Projektkontoret ansvarlig for et tværfagligt projekt med deltagere fra Opkrævningsafdelingen, Sekretariatet og Projektkontoret, hvor der skal ses på i hvilket omfang reglerne om hovedaktionærers løn i form af fx fri bolig, fri telefon, fri kost og logi udnyttes således, at inddrivelse ved lønindeholdelse forringes eller umuliggøres. Projektkontoret har forestået de ligningsmæssige undersøgelser af såvel hovedaktionær som selskab. Det kan konkluderes, at der er et stort gevinstpotentiale i samarbejdet mellem inddrivelses- og ligningsmyndighed. I to afsluttede sager er der efterangivet store lønindtægter og afsløret store sorte indtægter. Københavns Skatteforvaltning 17

18 Tidsforbruget har udgjort ca. 420 timer og der er i projektregi produceret 68 point, hvoraf 63 point hidrører fra revision mv. af de involverede selskaber. AMBI tilbagebetalinger Der er indgået en samarbejdsaftale med ToldSkat København om, at Københavns Skatteforvaltning hjælper med behandlingen af genoptagelsessager vedrørende AMBI af sygedagpenge mv. til selvstændigt erhvervsdrivende. Skatteforvaltningen har stillet 4 medarbejdere til rådighed, som skal vurdere, om anmodning om genoptagelse kan imødekommes. Arbejdet sker her i forvaltningen. Projektkontoret koordinerer AMBI-samarbejdet. Københavns Skatteforvaltning 18

19 11. Bindende ligningssvar Det er muligt at få en endelig afklaring på de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition ved at indsende anmodning om bindende ligningssvar til den kommunale skatteforvaltning. Af hensyn til skatteforvaltningens muligheder for at give et bindende svar skal anmodningen være konkret og klart formuleret. Derudover skal anmodningen indeholde en beskrivelse af de faktiske forhold, der har betydning for svaret. Spørgsmål vedrørende gennemførte dispositioner skal indgives senest 1 måned efter udløbet af det indkomstår anmodningen vedrører. Der skal betales 300 kr. pr. spørgsmål i gebyr. Antal modtagne anmodninger om bindende ligningssvar i 2004 fordelt på emner fremgår af nedenstående skema. Emne Antal Afskrivninger 1 Afståelse af erhvervsvirksomhed 4 Afståelse af fast ejendom 71 Andet 15 Andre ligningsmæssige fradrag 3 Anparter / kommanditister 1 Arbejdsværelse kontorhold 5 Befordringsfradrag 1 Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser o.l. 18 Driftsomkostninger 3 Ejendomsværdiskat 1 Erhvervsdrivende eller lønmodtager 3 Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer 1 Gaver, hædersgaver og gevinster 6 Goodwill og immaterielle rettigheder 1 Konkurs, akkord og gældssanering 2 Kursusudgifter, kongres- og studierejser 6 Pensionsordninger mv. omfattet af PBL afsnit I 3 Rejsereglerne 32 Renteindtægter og renteudgifter 4 Succession 2 Udland 34 Udlejning af fast ejendom 8 Underholdsydelser, legater mv. 5 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 2 Antal anmodninger i alt 232 Københavns Skatteforvaltning 19

20 12. Ekspedition 12.1 Personlige henvendelser Mange skatteydere henvender sig personligt til skatteforvaltningen om skattekort (forskudsregistrering), selvangivelsen eller årsopgørelsen. Antallet af personlige henvendelser i ligningskontorernes ekspeditioner i ligningsplanperioden fremgår af tabellen. Måned Fremmødte 2004/2005 Fremmødte 2003/2004 Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni I alt Hertil kommer ekspeditioner foretaget i Udlandsafdelingen af skatteydere med særlige skattepligtsforhold (året før: ekspeditioner). Ekspeditioner i SkatØresund er ikke medtaget her Telefoniske henvendelser I foråret 2002 etablerede forvaltningen et "call-center". "Call-centret", hvis opkaldsnummer til personbeskatningen er , er borgernes kontaktmulighed med skatteforvaltningen i de tilfælde, hvor henvendelsen ikke sker i forbindelse med en konkret sagsbehandling, da der i sådanne tilfælde er oplyst et direkte telefonnummer til en sagsbehandler. De direkte opkald til sagsbehandlere mv. måles således ikke i "call-centrets" statistiksystem. Københavns Skatteforvaltning 20

21 Antallet af telefonopkald i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 fremgår af nedenstående skema. Til sammenligning er medtaget tal for de to foregående planperioder. Antal telefonopkald /03 03/04 04/05 Københavns Skatteforvaltning 21

22 13. Ansvarssager Skattestraffesager er sager, hvor skattekontrolloven og - i særligt grove tilfælde - straffeloven er overtrådt. Københavns Skatteforvaltning er bemyndiget til at behandle disse sager, når de kan sluttes administrativt. I modsat fald sendes sagerne til domstolene via politiet. Behandlingen af disse straffesager, også kaldet ansvarssager, sker i forvaltningens bødeafdeling. I 2004 afsluttede Bødeafdelingen 65 ansvarssager administrativt: 22 sager blev afsluttet med bøder på i alt kr. 43 sager blev afsluttet med advarsler I de sager, der blev sendt til domstolene - via politiet - afsagde retten dom i 11 sager. I 2 sager blev de pågældende idømt bøder i henhold til skattekontrolloven på i alt kr. I de resterende 9 sager blev der idømt frihedsstraf samt tillægsbøder i henhold til straffeloven på i alt kr. 1) Antal administrativt sluttede sager Bøder (og tillægsskatter til og med 2002) Sluttet med advarsel 1 Tillægsbøder pålægges af domstolene i medfør af straffelovens 50, stk. 2 som en tillægsstraf til en anden strafart - typisk frihedsstraf, når tiltalte har opnået eller forsøgt at opnå en økonomisk vinding for sig selv eller andre ved lovovertrædelsen. Københavns Skatteforvaltning 22

23 14. Anvendte ressourcer Antal medarbejdere pr. 3. januar 2005 ( pr. kontorområde ) specificeret i stillinger: 1.Ligningskontor 2.Ligningskontor 3.Ligningsk ontor Udlandsog Dødsbokontoret Projektkontoret Sekretariatet (ligning) 1) Stillinger Kontorchef Vicekontorchef Eksp.sekr Fuldmægtig Revisor Overassistent Assistent Kontorassistent Kontorfunktionær Ass.aspirant Kontorelev+vikar Personale i alt Antal årsværk 69,2 67,4 70,3 45,3 20,4 18,0 290,6 1) Sekretariatet har både ligningsmæssige og opkrævningsmæssige opgaver. Her er kun medtaget medarbejdere med ligningsmæssige opgaver. I alt Told- og Skattestyrelsen og Ligningsrådet har givet bindende anvisninger på, hvordan de anvendte ressourcer vedrørende ligningsarbejdet skal opgøres. Opgørelsen skal ske efter specifikationen i nedenstående tabel, jf. TSS cirkulære Der foretages løbende tidsregistrering for opgaverne i skatteforvaltningen. Den faktiske ressourceanvendelse er opgjort som det anvendte antal nettoarbejdstimer uden ferie, orlov, sygdom og uddannelse og uden daglige pauser (frokost mv.). Københavns Skatteforvaltning 23

24 På grundlag af tidsregistreringen kan tidsforbruget vedrørende ligningsopgaven for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 opgøres således: Specifikation Timer Årsværk Timer Årsværk 1. Planlægning og ledelsesmæssige opgaver , ,2 2. Modtagelse, klargøring og indberetning af selvangivelser 3. Visitering, gennemlæsning og udsøgning mv , , , ,3 4. Udsendelse af årsopgørelser , ,2 5. Besvarelse af skriftlige forespørgsler /udarbejdelse af udtalelser , ,8 6. Arkivering, sagsstyring, ekspedition mv. (inkl. forskudsændr.) , ,8 I alt , ,4 7. Ligning, kontrol og revision 2004/ /2004 a. Lønmodtagere og pensionister , ,8 b. Hovedaktionærer , ,8 c. Kommanditister , ,7 d. Skatteydere med særlige forhold , ,8 e. Personligt erhvervsdrivende , ,3 f. Dødsboer , ,9 7. Ligning, kontrol og revision i alt , ,4 I alt vedrørende ligningsopgaven ( ) , ,8 Kilde: Tidsregistreringssystemet. Ved omregning fra antal timer til antal årsværk er anvendt timer pr. årsværk. Ressourcefordelingen er opgjort efter hver medarbejders indberetning af ren nettotid på de enkelte opgaver, dvs. uden pauser m.v. Opgørelsen er derfor ikke uden videre sammenlignelig med andre kommuners opgørelse af ressourceanvendelse. Københavns Skatteforvaltning 24

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld - muligheder og skat Side 1 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Side 2 Låste selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen

Skatteproces og skatteret i grundrids. Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Skatteproces og skatteret i grundrids Karl-Gustav Kruckenberg Ole Aagesen Danmarks Forvaltningshojskoles Forlag, 1999 Indhold Forord 13 Anvendte f orkortelser 14 1. Generei orientering 15 1.1 Bindende

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere