Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / Personbeskatningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005. Personbeskatningen"

Transkript

1 Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005 Personbeskatningen September 2005

2 Forord Ligningsrapporten er udarbejdet i henhold til ligningsplanen for perioden 1. juli juni 2005, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i møde den 9. juni I rapporten redegøres for resultatet af skatteforvaltningens lignings- og kontrolindsats m.v. på personbeskatningsområdet i planperioden 2004/2005. Takket være en god indsats fra alle forvaltningens medarbejdere er de fastsatte mål i ligningsplanen opfyldt. Læsere af nærværende rapport skal være opmærksomme på, at ToldSkat har ændret optællingsprincip fra og med 1. juli Det vil sige, at de viste ligningsresultater ikke direkte kan sammenlignes med ligningsresultater fra tidligere ligningsrapporter. Den væsentligste ændring i optællingsprincipperne er, at der nu ikke længere opgøres et bruttoændringsbeløb (dvs. et beløb både for forhøjelser og nedsættelser for samme skatteyder), men et nettobeløb, hvor forhøjelser og nedsættelser for samme skattyder udligner hinanden. Alt andet lige er de ligningsmæssige resultatbeløb efter det nye optællingsprincip derfor mindre end efter den hidtil anvendte optællingsmåde. Sammenligninger med tidligere års ligningsresultater er derfor ikke foretaget. Skatteforvaltningen overføres til Staten den 1. november i år. Dette er derfor den sidste ligningsrapport, som skatteforvaltningen forelægger Borgerrepræsentationen til godkendelse. Anders Lützhøft fg. skattedirektør Københavns Skatteforvaltning 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Erhvervsdrivende Lønmodtagere og pensionister Hovedaktionærer Kommanditister Skatteydere med særlige skattepligtsforhold Dødsboer Aktieindkomst Dialogbaserede måltal Bindende ligningssvar Ekspedition Ansvarssager Anvendte ressourcer Københavns Skatteforvaltning 3

4 1. Indledning Resultaterne fra ligningsperioden 1. juli juni 2005 er dels belyst ved opgørelser for selve perioden, dels ved at sammenholde disse opgørelser med tallene fra tidligere år og tal fra det øvrige land. De beløbsmæssige ligningsresultater er dog ikke sammenlignet med tallene fra tidligere år, jf. nedenfor skyldes dette ændrede optællingsprincipper.. ToldSkat har i sin personligningsstatistik ændret optællingsprincip fra og med 1. juli Det vil sige, at de ligningsresultater, der fremgår af ToldSkats statistikker for produktionsperioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 ikke direkte kan sammenlignes med ligningsstatistikkerne for tidligere produktionsår. Den væsentligste ændring i optællingsprincipperne er, at der nu ikke længere opgøres et bruttoændringsbeløb (dvs. et beløb både for forhøjelser og nedsættelser for samme skatteyder), men et nettobeløb, hvor forhøjelser og nedsættelser for samme skattyder udligner hinanden. Alt andet lige er de ligningsmæssige resultatbeløb efter det nye optællingsprincip derfor mindre end efter den hidtil anvendte optællingsmåde. Sammenligninger med tidligere års ligningsresultater er derfor ikke foretaget. Ved sammenligning mellem København og det øvrige land er benyttet mandtallet for indkomståret "Øvrige land" fremkommer som hele landet minus København. Skatteydermandtallet for København og Øvrige land: Hele landet København Slutmandtallet 2003 i % Øvrige land Lønmodt. og pensionister ,97% ,03% Hovedaktionærer ,36% ,64% Kommanditister ,00% ,00% Særlige skattepligtsforhold ,06% ,94% Erhvervsdrivende ,76% ,24% Skattepligtige i alt ,17% ,83% Kilde: ToldSkat sys 28 i % Københavns Skatteforvaltning 4

5 2. Erhvervsdrivende Ligningsrådet har udmeldt måltal for de erhvervsdrivende. Der skulle som minimum foretages kontrol af 30 % af selvangivelserne (antalsmåltal). I måltalsopfyldelsen indgår ligningsarbejde udført i planperioden vedrørende de seneste indkomstår, dvs. indkomstårene 2001, 2002, og Told- og Skattestyrelsen har omregnet de af Ligningsrådet udmeldte måltal til absolutte tal. For København er udmeldt følgende kontroltal for de erhvervsdrivende: Udmeldt måltal i % Antal kontroller Kontrolform Ligningsmæssig gennemgang 70% Partiel revision 26% Revision 4% 377 I alt 100% I diagrammet nedenfor vises udviklingen i måltallet sammenholdt med udviklingen i produktionen over perioden med det nuværende måltalssystem Antal kontroller Måltal i alt Udført i alt Lign. gennemg. Partiel rev. Revision 0 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Københavns Skatteforvaltning 5

6 Måltallet for antal kontroller omregnes til et antal point. Omregningen fremgår af nedenstående tabel og er i overensstemmelse med anvisningen i ToldSkats cirkulære I tabellen er endvidere indsat det faktisk opnåede antal point i planperioden. Point skala Måltal Antal Produktion Antal Point Kontrolform Point Ligningsmæssig gennemgang Partiel revision Revision Projekter 1) 923 I alt ) Ifølge indgået aftale med ToldSkat København, se afsnit om dialogbaserede måltal. Målet for erhvervsligning kan herefter udtrykkes ved, at der som minimum skal opnås en pointsum på Dette mål er nået, idet der er foretaget kontroller og arbejdet med projekter til en samlet pointsum på Resultatet af kontrollen Den udførte erhvervsligning er dels opgjort som antal udførte kontroller, dels som antal skatteydere, der har fået ændret deres selvangivne indkomst. Tabel /2005 Udmeldt Antal Målopfyldt Antal Træfmåltal gennemført i % ændrede procent. Alle kontroller ,3% ,1% Ligningsm. gennemg ,0% ,2% Partiel revision ,7% ,7% Revision ,9% ,4% Kilde: KMD PERS MAALTAL Af de gennemførte ligningsmæssige gennemgange vedrørte indkomståret Dette svarer til 51,1 %. Hermed er kravet om, at mindst 50 % af de udførte ligningsmæssige gennemgange skal vedrøre seneste indkomstår opfyldt. Københavns Skatteforvaltning 6

7 Af de 377 udmeldte revisioner skulle mindst 25 % heraf udføres på virksomheder med omsætning større end kr. Af de udførte revisioner vedrørte 154 sådanne større virksomheder. Dette svarer til 41 % af det udmeldte antal. 25%- kravet er således opfyldt. Resultater i form af antal ændrede skatteydere og beløb fremgår af tabel 2-2. Til sammenligning er anført tallene for det øvrige land. Ved sammenligningen er "øvrige land" omregnet til procentmæssig samme størrelse som København. Tabel /2005 København Øvrige land Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Erhvervsdrivende i København udgør 7,76 % af hele landet for 2003) Københavns Skatteforvaltning 7

8 3. Lønmodtagere og pensionister Ca. 12 % af selvangivelserne for lønmodtagere og pensionister skulle ifølge ligningsplanen udtages til kontrol. For 2003 udgjorde antallet af lønmodtagere og pensionister (2002: , 2001: , 2000: og 1999: ). Tabel 3-1 viser antal udtaget til nøjere gennemsyn. Tabel 3-1 Udsøgte Fradragssager m.v Differencesager I alt Andel af mandtallet 12,4% 13,1% 13,1% 13,7% 14.5% Kilde: Kom*it og TS sys. US/SORT Antallet af udsøgte sager med konkrete differencer er steget lidt. Modsat er antal fradragssager faldet en del. Udsøgningsresultatet er sammenlagt tæt på ligningsplanens mål på 12 %. 3.1 Resultat af kontrollen Ligningen har givet nedenstående resultater for indkomståret Til sammenligning er anført tilsvarende tal for det øvrige land. Ved sammenligningen er "øvrige land" omregnet til procentmæssig samme størrelse som København. Tabel /2005 København Øvrige land (2003) Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Lønmodtagere i København udgør 9,97 % af hele landet for 2003) Ovenstående har for 2003 medført en ændringsprocent på 38,4 % ( ændrede/ udsøgte). Københavns Skatteforvaltning 8

9 4. Hovedaktionærer Resultatet af hovedaktionærligningen fremgår af nedenstående tabel. Resultatet for ligningen af hovedaktionærer, der tillige driver selvstændig virksomhed, er medtaget foran under erhvervsdrivende. Til sammenligning er anført tilsvarende tal for det øvrige land. Ved sammenligningen er hovedaktionærerne i "øvrige land" omregnet til procentmæssig samme størrelse som København Tabel /2005 København Øvrige land (2001,2002,2003) Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Hovedaktionærer i København udgør 7,36 % af hele landet for 2003) Københavns Skatteforvaltning 9

10 5. Kommanditister Resultatet af den ligningsmæssig behandling for indkomståret 2003 fremgår af tabel 5-1. Til sammenligning er anført tilsvarende tal for det øvrige land. Ved sammenligningen er "øvrige land" omregnet til procentmæssig samme størrelse som København. Tabel /2005 København Øvrige land (2003) Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Kommanditister i København udgør 6,00 % af hele landet for 2003) Københavns Skatteforvaltning 10

11 6. Skatteydere med særlige skattepligtsforhold Som det fremgår af ligningsplanen, er der ikke opstillet et konkret ligningsmål for denne skatteyderkreds. Gruppen omfatter skatteydere med udenlandsk indkomst, begrænset skattepligt, sømænd, diplomater, fraflyttere til udlandet og tilflyttere fra udlandet. Den skattemæssige behandling af grænsegængere fra Sverige varetages af grænsegængercenter SkatØresund, og de ligningsmæssige resultater for disse skatteydere er derfor ikke medtaget her. Behandlingen af skatteydere med særlige skattepligtsforhold giver sig ikke altid udtryk i selvangivelsesændringer (forhøjelser eller nedsættelser), da en stor del af behandlingen sker før selvangivelsen indberettes eller allerede i forbindelse med forskudsregistreringen for det pågældende indkomstår. Den særlige skatteydergruppe omfatter personer (2002: personer og 2001: personer). Antallet af skatteydere med særlige skattepligtsforhold er fortsat stigende. De beløbsmæssige ændringer, foretaget efter selvangivelsens indberetning fremgår af tabel 6-1. Tabel /2005 København Øvrige land (2003) Antal Beløb Gnst. Antal Beløb Gnst. Forhøjede Nedsatte Kilde: ToldSkat. (Særlige skattepligtsforhold i København udgør 26,06 % af hele landet for 2003) Beløbsmæssige nedsættelser af ansættelserne har især sammenhæng med afgivelse af beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsaftaler med andre lande. Københavns Skatteforvaltning 11

12 7. Dødsboer Perioden Dødsfald Boer, der Afsluttende Boansættelser juli 2004 juni 2005 skiftes ansættelser Antal ) ) Bobehandlingerne fordelte sig således: boudlæg 2.253, uskiftede boer 708, skiftede boer og andre 101. Af ovenstående antal dødsfald er der i 455 boer ikke registreret bobehandlingsmåde pr. 21. juli Der er i samtlige uskiftede og skiftede boer foretaget kontrol/ligning for såvel afdøde som den efterlevende ægtefælle for året/årene før dødsåret. Der er foretaget ligning af udsøgte ægtefæller i de uskiftede boer for dødsåret. Ligeledes er der foretaget kontrol/ligning for alle efterlevende ægtefæller i de skiftede boer for dødsåret og for følgende år, hvor dødsbosagen endnu ikke er sluttet. Efter dødsboskattelovens regler er der udført kontrol af åbningsstatus i de uskiftede boer og af åbningsstatus og boopgørelser i de skiftede boer. Herunder er der rejst krav om efterbetaling i 264 sager og afsluttende ansættelse i 42 sager. Der er foretaget boskatteansættelser i de boer, der er blevet skattepligtige.. Københavns Skatteforvaltning 12

13 8. Aktieindkomst 2004/2005 Felt Ændr Forhøjelse Aktieindkomst Gnst. Nedsat Gnst. Aktieudbytter erhvervsdrivende ikke erhvervsdrivende Aktieavancer erhvervsdrivende ikke erhvervsdrivende I alt Kilde: ToldSkat (indkomstårene 2001, 2002 og 2003) I ligningsperioden er for årene 2003, 2002 og 2001 foretaget egentlige forhøjelser for aktieudbytter på knap 11,5 mio. kr. Den langt overvejende del vedrører danske aktieudbytter, hvor der er tilbageholdt dansk udbytteskat. Det er dog området aktieavancer mv. som har medført de største ændringer, godt 83,6 mio. kr. Til billedet af de store forhøjelser hører også, at nedsættelserne i langt overvejende grad har været provenuskabende, idet der oftest har været tale om overflytning af beløbet til kapitalindkomst, som både for kommune og stat giver større provenu. Københavns Skatteforvaltning 13

14 9. Ligningstemaer I planperioden har der været særligt fokus på en række temaer. Det drejer sig om: Kontrol af de fortrykte befordringsfradrag Kontrol af rentefradragene ved misligholdte SU-lån Kontrol af avancer og tab ved aktieoverdragelser Efterbeskatning af investeringsfondsmidler Kontrol af kildeartsbestemte underskud, der kan fremføres Opgørelse af resultaterne ved behandlingen af de nævnte temaer beror på manuelle optællinger og indberetninger til sagsstyringssystemet Kom*it. De indberettede resultater er vist nedenfor. Der er ingen registreringer vedrørende sager om efterbeskatning af investeringsfondsmidler. Ligningstema Antal ændrede Ændringsbeløb Gennemsnit ansættelser Befordringsfradrag SU-lån Aktieoverdragelser Underskudsfremførsel I alt Københavns Skatteforvaltning 14

15 10. Dialogbaserede måltal Efter landsligningsplanen, TSS-cirkulære , kan en kommune inden for en ramme af 5% af det samlede pointmåltal aftale med regionen, at nærmere angivne aktiviteter/projekter medregnes i opfyldelsen af den del af pointmåltallet, som ikke er minimumsmål. Aftalen om pointtillægget kan indgås efter planperiodens start, men forud for eller så tidligt som muligt i sagsforløbet. Pointtillægget beregnes ud fra den forventede ressourceanvendelse. Der er aftalt dialogbaserede måltal med ToldSkat København for følgende aktiviteter/projekter: Skattefri virksomhedsomdannelse Arbejdet i selve omdannelsesåret består i at sikre sig, at det nødvendige materiale og opgørelser er tilstede, korrigere eventuelle forskudsansættelser, journalisere og underrette selskabsbeskatningen med kopi af det til sagen værende materiale. Selve ligningen og den kontrolmæssige gennemgang af omdannelsen foregår typisk først, når selvangivelsen modtages. Ligningsopgaven omfatter tillige en gennemgang af regnskabet forud for omdannelsesåret. Såfremt lovens betingelser er opfyldt, består den primære opgave i gennemgang af revisors vurderingsberetning, opgørelsen over regnskabsmæssige og skattemæssige indgangsværdier, proformaopgørelser omkring f.eks. beregnede ejendomsavance og genvunde afskrivninger, opløsning af virksomhedsskattekonti helt eller delvis, indberetning til diverse systemer, og endelig underretning til skatteyder, revisor og selskabsbeskatningen om anparternes eller aktiernes skattemæssige anskaffelsessum. Indsatsen på dette område er opgjort således: Projekt Realiseret tidsforbrug Antal sager Gnst. antal timer pr. sag Skattefri virksomhedsomdannelse 597 timer 187 3,2 Kontrol af mindre anpartsvirksomheder Projektets formål er at foretage en grundig kontrol af fradragene for investeringer i ejendomsprojekter (10-mandsprojekter). Kontrollen sker i tre faser: 1. I umiddelbar forbindelse med købet, d.v.s. ved forskudsregistreringen, hvor forvaltningen sikrer sig, at samtlige dokumenter er tilstede. Københavns Skatteforvaltning 15

16 2. I forbindelse med ligningen af selvangivelsen, hvor dokumentationen realitetsbehandles. 3. I forbindelse med projektets ophør. Indsatsen på dette område er opgjort således: Projekt Realiseret tidsforbrug Antal sager 1) Gnst. antal timer pr. sag 10-mandsprojekter timer ,0 1) Antal kontrollerede københavnske investorer (skatteydere). Web-firmaer Projektet gennemføres som pilotprojekt i samarbejde med Aalborg, Odense, Århus og ToldSkat. Formålet med pilotprojektet har været, at klarlægge på hvilke måder web-firmaer som revisionsobjekt adskiller sig fra andre mere traditionelle virksomheder og på det grundlag identificere kontrolmuligheder til generel nytte for skattekontrol af firmaer som de pågældende. I planperioden 2004/2005 er anvendt 12 timer. Økonomisk kriminalitet (bandekriminalitet) I landsligningsplanen for 2004/2005 har Ligningsrådet bl.a. peget på rockerkriminalitet, hvor det er relevant med kommunal deltagelse. Projektkontoret samarbejder med ToldSkat og politiet som led i bekæmpelsen af rockerkriminalitet. Formålet med samarbejdet er at sikre en koordineret indsats myndighederne imellem på området. Projektkontoret forestår koordinering af forvaltningens indsats. Den ligningsmæssig behandling af denne gruppe skatteborgere er overflyttet til sagsbehandling i Projektkontoret. Øvrige kontorer, herunder Selskabsbeskatningen deltager i sagsbehandlingen i et mindre omfang. Hovedparten af denne gruppe er registreret som ikke-erhvervsdrivende. For alle skatteborgere omfattet af projektet beregnes privatforbrug, hvorefter sagerne undergives sædvanlig ligningsmæssig behandling. Ved deltagelsen i projektet har København anvendt 585 timer i planperioden 2004/2005. Beregning af dialogbaseret måltal Københavns Skatteforvaltning 16

17 På de anførte aktiviteter/projekter er der i planperioden 2004/2005 i alt anvendt timer. I ligningsplanen 2004/2005 har forvaltningen afsat timer til erhvervsligning. Forvaltningens måltal er point. Omregningsfaktoren udgør således timer : point = 2,96 timer pr. point. Maksimale dialogbaserede måltal udgør 5% af point = 923 point. Dialogbaserede point kan på basis heraf beregnes som: timer : 2,96 timer pr. point = point Dialogbaserede point kan dog maksimalt tildeles med 5% af måltallet svarende til 923 point. Andre særlige opgaver Aktioner mod Sort økonomi I landsligningsplanen for 2004/2005 skriver Ligningsrådet bl.a.: ToldSkat vil fortsat have fokus på økonomisk kriminalitet, sort økonomi og sort arbejde. Kommunerne opfordres til at deltage aktivt i dette arbejde og i fornødent omfang at afsætte ressourcer hertil. Frisørbranchen: Københavns Skatteforvaltning har sammen med Arbejdsdirektoratet m.fl. deltaget i ToldSkats aktioner i september 2004, hvor et antal virksomheder indenfor frisørbranchen er aflagt uanmeldt besøg. Projektkontoret har forestået koordineringen af skatteforvaltningens indsats. Projektkontoret og de 3 personligningskontorer har stillet mandskab til rådighed for opgaven. Tidsforbruget har udgjort ca. 375 timer. Naturalieaflønning og lønindeholdelse hos hovedaktionærer I inkassoplanen for 2004 er Projektkontoret ansvarlig for et tværfagligt projekt med deltagere fra Opkrævningsafdelingen, Sekretariatet og Projektkontoret, hvor der skal ses på i hvilket omfang reglerne om hovedaktionærers løn i form af fx fri bolig, fri telefon, fri kost og logi udnyttes således, at inddrivelse ved lønindeholdelse forringes eller umuliggøres. Projektkontoret har forestået de ligningsmæssige undersøgelser af såvel hovedaktionær som selskab. Det kan konkluderes, at der er et stort gevinstpotentiale i samarbejdet mellem inddrivelses- og ligningsmyndighed. I to afsluttede sager er der efterangivet store lønindtægter og afsløret store sorte indtægter. Københavns Skatteforvaltning 17

18 Tidsforbruget har udgjort ca. 420 timer og der er i projektregi produceret 68 point, hvoraf 63 point hidrører fra revision mv. af de involverede selskaber. AMBI tilbagebetalinger Der er indgået en samarbejdsaftale med ToldSkat København om, at Københavns Skatteforvaltning hjælper med behandlingen af genoptagelsessager vedrørende AMBI af sygedagpenge mv. til selvstændigt erhvervsdrivende. Skatteforvaltningen har stillet 4 medarbejdere til rådighed, som skal vurdere, om anmodning om genoptagelse kan imødekommes. Arbejdet sker her i forvaltningen. Projektkontoret koordinerer AMBI-samarbejdet. Københavns Skatteforvaltning 18

19 11. Bindende ligningssvar Det er muligt at få en endelig afklaring på de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition ved at indsende anmodning om bindende ligningssvar til den kommunale skatteforvaltning. Af hensyn til skatteforvaltningens muligheder for at give et bindende svar skal anmodningen være konkret og klart formuleret. Derudover skal anmodningen indeholde en beskrivelse af de faktiske forhold, der har betydning for svaret. Spørgsmål vedrørende gennemførte dispositioner skal indgives senest 1 måned efter udløbet af det indkomstår anmodningen vedrører. Der skal betales 300 kr. pr. spørgsmål i gebyr. Antal modtagne anmodninger om bindende ligningssvar i 2004 fordelt på emner fremgår af nedenstående skema. Emne Antal Afskrivninger 1 Afståelse af erhvervsvirksomhed 4 Afståelse af fast ejendom 71 Andet 15 Andre ligningsmæssige fradrag 3 Anparter / kommanditister 1 Arbejdsværelse kontorhold 5 Befordringsfradrag 1 Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser o.l. 18 Driftsomkostninger 3 Ejendomsværdiskat 1 Erhvervsdrivende eller lønmodtager 3 Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer 1 Gaver, hædersgaver og gevinster 6 Goodwill og immaterielle rettigheder 1 Konkurs, akkord og gældssanering 2 Kursusudgifter, kongres- og studierejser 6 Pensionsordninger mv. omfattet af PBL afsnit I 3 Rejsereglerne 32 Renteindtægter og renteudgifter 4 Succession 2 Udland 34 Udlejning af fast ejendom 8 Underholdsydelser, legater mv. 5 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 2 Antal anmodninger i alt 232 Københavns Skatteforvaltning 19

20 12. Ekspedition 12.1 Personlige henvendelser Mange skatteydere henvender sig personligt til skatteforvaltningen om skattekort (forskudsregistrering), selvangivelsen eller årsopgørelsen. Antallet af personlige henvendelser i ligningskontorernes ekspeditioner i ligningsplanperioden fremgår af tabellen. Måned Fremmødte 2004/2005 Fremmødte 2003/2004 Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni I alt Hertil kommer ekspeditioner foretaget i Udlandsafdelingen af skatteydere med særlige skattepligtsforhold (året før: ekspeditioner). Ekspeditioner i SkatØresund er ikke medtaget her Telefoniske henvendelser I foråret 2002 etablerede forvaltningen et "call-center". "Call-centret", hvis opkaldsnummer til personbeskatningen er , er borgernes kontaktmulighed med skatteforvaltningen i de tilfælde, hvor henvendelsen ikke sker i forbindelse med en konkret sagsbehandling, da der i sådanne tilfælde er oplyst et direkte telefonnummer til en sagsbehandler. De direkte opkald til sagsbehandlere mv. måles således ikke i "call-centrets" statistiksystem. Københavns Skatteforvaltning 20

21 Antallet af telefonopkald i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 fremgår af nedenstående skema. Til sammenligning er medtaget tal for de to foregående planperioder. Antal telefonopkald /03 03/04 04/05 Københavns Skatteforvaltning 21

22 13. Ansvarssager Skattestraffesager er sager, hvor skattekontrolloven og - i særligt grove tilfælde - straffeloven er overtrådt. Københavns Skatteforvaltning er bemyndiget til at behandle disse sager, når de kan sluttes administrativt. I modsat fald sendes sagerne til domstolene via politiet. Behandlingen af disse straffesager, også kaldet ansvarssager, sker i forvaltningens bødeafdeling. I 2004 afsluttede Bødeafdelingen 65 ansvarssager administrativt: 22 sager blev afsluttet med bøder på i alt kr. 43 sager blev afsluttet med advarsler I de sager, der blev sendt til domstolene - via politiet - afsagde retten dom i 11 sager. I 2 sager blev de pågældende idømt bøder i henhold til skattekontrolloven på i alt kr. I de resterende 9 sager blev der idømt frihedsstraf samt tillægsbøder i henhold til straffeloven på i alt kr. 1) Antal administrativt sluttede sager Bøder (og tillægsskatter til og med 2002) Sluttet med advarsel 1 Tillægsbøder pålægges af domstolene i medfør af straffelovens 50, stk. 2 som en tillægsstraf til en anden strafart - typisk frihedsstraf, når tiltalte har opnået eller forsøgt at opnå en økonomisk vinding for sig selv eller andre ved lovovertrædelsen. Københavns Skatteforvaltning 22

23 14. Anvendte ressourcer Antal medarbejdere pr. 3. januar 2005 ( pr. kontorområde ) specificeret i stillinger: 1.Ligningskontor 2.Ligningskontor 3.Ligningsk ontor Udlandsog Dødsbokontoret Projektkontoret Sekretariatet (ligning) 1) Stillinger Kontorchef Vicekontorchef Eksp.sekr Fuldmægtig Revisor Overassistent Assistent Kontorassistent Kontorfunktionær Ass.aspirant Kontorelev+vikar Personale i alt Antal årsværk 69,2 67,4 70,3 45,3 20,4 18,0 290,6 1) Sekretariatet har både ligningsmæssige og opkrævningsmæssige opgaver. Her er kun medtaget medarbejdere med ligningsmæssige opgaver. I alt Told- og Skattestyrelsen og Ligningsrådet har givet bindende anvisninger på, hvordan de anvendte ressourcer vedrørende ligningsarbejdet skal opgøres. Opgørelsen skal ske efter specifikationen i nedenstående tabel, jf. TSS cirkulære Der foretages løbende tidsregistrering for opgaverne i skatteforvaltningen. Den faktiske ressourceanvendelse er opgjort som det anvendte antal nettoarbejdstimer uden ferie, orlov, sygdom og uddannelse og uden daglige pauser (frokost mv.). Københavns Skatteforvaltning 23

24 På grundlag af tidsregistreringen kan tidsforbruget vedrørende ligningsopgaven for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 opgøres således: Specifikation Timer Årsværk Timer Årsværk 1. Planlægning og ledelsesmæssige opgaver , ,2 2. Modtagelse, klargøring og indberetning af selvangivelser 3. Visitering, gennemlæsning og udsøgning mv , , , ,3 4. Udsendelse af årsopgørelser , ,2 5. Besvarelse af skriftlige forespørgsler /udarbejdelse af udtalelser , ,8 6. Arkivering, sagsstyring, ekspedition mv. (inkl. forskudsændr.) , ,8 I alt , ,4 7. Ligning, kontrol og revision 2004/ /2004 a. Lønmodtagere og pensionister , ,8 b. Hovedaktionærer , ,8 c. Kommanditister , ,7 d. Skatteydere med særlige forhold , ,8 e. Personligt erhvervsdrivende , ,3 f. Dødsboer , ,9 7. Ligning, kontrol og revision i alt , ,4 I alt vedrørende ligningsopgaven ( ) , ,8 Kilde: Tidsregistreringssystemet. Ved omregning fra antal timer til antal årsværk er anvendt timer pr. årsværk. Ressourcefordelingen er opgjort efter hver medarbejders indberetning af ren nettotid på de enkelte opgaver, dvs. uden pauser m.v. Opgørelsen er derfor ikke uden videre sammenlignelig med andre kommuners opgørelse af ressourceanvendelse. Københavns Skatteforvaltning 24

Indholdsfortegnelse. Side. Den kommunale skattemyndighed Redegørelse for ligningen

Indholdsfortegnelse. Side. Den kommunale skattemyndighed Redegørelse for ligningen Redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet m.m. 2003/2004 Indholdsfortegnelse Side Den kommunale skattemyndighed ------------------------3 Redegørelse for ligningen -----------------------------------4

Læs mere

Gladsaxe Kommune Redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet vedr. aktie- og anpartsselskaber for produktionsåret 2003

Gladsaxe Kommune Redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet vedr. aktie- og anpartsselskaber for produktionsåret 2003 Gladsaxe Kommune Redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet vedr. aktie- og anpartsselskaber for produktionsåret Indholdsfortegnelse. Indledning.... serklæring.... Redegørelse for ligningen....

Læs mere

ligningsplan 2004/2005

ligningsplan 2004/2005 Ligningsplan 2004/2005 - 2 - Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Skatteforvaltningens opgave...4 2. Ligningsindsats... 4 3. Serviceindsats...5 4. Lønmodtagerligning...5 5. Hovedaktionærligning...6 6. Erhvervsligning...6

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE,

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 2.1 Dec. 2 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1997-1999 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordeligen) for 1999 forventes at andrage 29.973

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE,

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 2.1 Dec. 1999 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1996-1998 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordeligen) for 1998 forventes at andrage 28,6

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE,

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 2.1 Dec. 1998 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1995-1997 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordeligen) for 1997 forventes at andrage 27,6 mia. kr. mod 26,6 mia. kr. i 1996. Det er en stigning

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Ligningsplan 1/7 til 31/

Ligningsplan 1/7 til 31/ Ligningsplan 1/7 til 31/12 2005 Indhold: Forord...side 2 1. Skatteforvaltningens opgave...side 3 2. Ligningsindsats...side 3 3. Serviceindsats...side 4 4. Lønmodtagerligning...side 4 5. Hovedaktionærligning...side

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Generelt: Autosave: Der autogemmes kun hvis kunden er oprettet med et kundenummer under basisoplysninger og er gemt første

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser 16. oktober 2015 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1999-2001

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1999-2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 2.1 Dec. 22 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1999-21 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 21 forventes at andrage 31.91 mio.

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

HALS KOMMUNE SKATTEAFDELINGENS

HALS KOMMUNE SKATTEAFDELINGENS HALS KOMMUNE SKATTEAFDELINGENS 2003/2004 For ligningsperioden 1/7 2003 til 30/6 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...side 3 Facts om årsopgørelsen...side 4 Samlet skattebetaling...side 5 Antal udsøgte personer...side

Læs mere

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved mail af 16. december 2010 samt ved skrivelse af 21. december 2010 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af beløbsgrænser for skattefritagelse, ændringer

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere