Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler m.v. især siden 1945

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler m.v. især siden 1945"

Transkript

1 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler m.v. især siden 1945 Indhold: 1 Indledende bemærkninger, om metodeproblemer og politikermotiver 3 Arbejds-ulykkesforsikring /arbejdsskadeforsikring 4 Arbejdsløshedsforsikring, efterløn m.v. 6 Arbejdsmarkedsuddannelser, arbejdsmarkedets elevrefusion 7 Sygedagpenge 9 Boligstøtte: boligbyggeri, boligsikring og -ydelse, rentefradragsret vedr. ejerboliger. 11 Invalideforsikring, -pension, førtidspension 13 ATP, LD, Midlertidig Pensionsopsparing 14 Kommunehjælp, kontanthjælp efter Lov om offentlig Forsorg hhv. bistandsloven hhv. Lov om Aktiv Socialpolitik og Lov om Social Service. 16 Alderdomsunderstøttelse (1891), Aldersrente (1922 og 1933), Folkepension (1954) Tjenestemandspensioner Arbejdsmarkedsorganiserede skattelettede pensionskasseordninger. 18 Børnefradrag - børnetilskud - børnebidrag. Familieydelser. 21 Ungdommens Uddannelsesfond - Statens uddannelsesstøtte Litteratur: Generelt: Folketingsårbogen Lovene Viggo Jonasen: Dansk socialpolitik Århus 1998 Steincke, K.K.: Forordet til Socialreformen, noteudgave 1933 Topsøe-Jensen Dansk lovregister (talrige numre) Børnefradrag/børnetilskud Bager, Lone Ingemann m.fl.: "Børnefradrag/børnetilskuddenes udvikling set i relation til samfundsudviklingen" Social Tidsskrift 1977/2 Due, Johannes: "De familiepolitiske kontantydelser " Social Tidskrift 1977/5 Boligstøtte: Det fremtidige boligbyggeri. Betænkning afgivet af Indenrigsministeriets byggeudvalg af især kap. VIII "Historisk Redegørelse for det offentliges Støtte til Boligbyggeriet" og kap. IX "Den fremtidige støtelovgivning" Herunder: Støtte til boligbyggeri (lån, tilskud) Individuel boligstøtte (boligsikring, boligydelse) Skattefradragsret vedr. terminsrenter Jens v. Svendsen: Dansk boligpolitik og krisen. Modtryk

2 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler m.v. især siden 1945 Temaet "offentlige tilskud" er historisk blevet anskuet fra flere synsvinkler, og beslutninger om indretning af de offentlige tilskud er taget ud fra en række forskellige, af og til modstridende hensyn. Tilskud er blevet givet, både i form af statsstøtte til bestemte typer forbrug, og i form af ubundne kontantbeløb. Tilskud er blevet givet som direkte tilskud og som indirekte tilskud i form af skattelettelser. De offentlige tilskud kan anskues som noget, der tilegnes den enkelte person på lige fod med lønindkomst, og dermed som noget, der i princippet kan gøres til genstand for beskatning (som f.ex. folkepension fra 1994). Økonomer har sommetider anskuet naturalydelser på tilsvarende vis, når det er blevet undersøgt, hvilke kommunale ydelser der forbruges af hvilke indkomstgrupper (typisk kulturydelser, som biblioteker), mens andre naturalydelser ikke analyseres. Hvem der skal anses som tilegnelsesubjekt har også været diskuteret: vedr. børnefradrag har ingen tvivl været: fradraget skete i familieoverhovedets skalaindkomst. Vedr. børnetilskuddet har man i Danmark diskuteret, om det skulle udbetales til faderen eller moderen (hvis moderen, mente nogle politikere at det mere sikkert kom barnet til gode!). Hvad angår børnebidrag, er det fradragsberettiget hos faderen men beskattes hos barnet (lempelse i 1988) Adfærdsregulering har været motivet bag mange beslutninger om at yde tilskud: Statstilskud til sygekasser (1891) og arbejdsløshedskasser (1907), blev af politikerne motiveret med en "hjælp til selvhjælp" målsætning: man ønskede at få befolkningen til at forsikre sig. Tilskud til mælk og kød og fisk og levertran til mindre bemidlede givet (fra 1933 ) for at få dem til at købe sundere mad til sig og barnet, end de ellers ville (kunne) gøre. (Samtidig støttedes landbrugets afsætning). Tilskud til boliger til mindre bemidlede ( ) blev givet, for at de kunne leje sig ind i sundere boliger end de ellers ville have råd til. For politikerne har reguleringen af adfærd oftest været tænkt ind i et større sæt af samfundsmæssige målsætninger, som kan sammenfattes under overskriften "befolkningskvalitet". Ikke mindst den befolkningspolitiske debat i 1930'erne havde sådanne samfundsplanlæggende overtoner: tilskud til syge- og arbejdsløshedsforsikring skulle bidrage til, at flere ellers fattigdomsudsatte via forsikringen blev "selvforsørgende" og dermed værdigere medlemmer af samfundet. tilskud til (prisreduktion på) mælk og boliger skulle bidrage til, at de mindre velstillede selv valgte en sundere livsstil og dermed bidrog til et sundere samfund. "Nutidens målsætninger om forebyggelse, revalidering, tryghed og trivsel" lå bag gennemførelsen af 1970'ernes socialreform. Her er omdrejningspunktet bistandslovens regel om indkomsterstatning ved midlertidigt indkomstbortfald ( 37 stk. 1): der ydes af det offentlige "en sådan hjælp, at det modvirkes, at pågældendes og familiens hidtidige levevilkår i væsentlig grad forringes" indtil familien igen ved egen indsats kan (gen-)opnå den hidtidige levestandard. 1

3 Ved siden af de mere overordnede formål med offentlige tilskud har en række forskellige hensyn ligget bag den konkrete indretning af tilskudsordningerne: en "skatteevne" betragtning lå bag indførelsen af børnefradraget i indkomstskatteloven i 1903, og bag reglen om lavere skattemæssig lejeværdi for pensionister af bolig i egen ejendom (1993) et ønske om administrativ enkelhed lå bag "netto-princippet" i forsorgslovens og bistandslovens regler om, at forsørgelsesydelser var skattefrie, et ønske om administrativ forenkling lå bag "bruttoficeringen" (1993) af en del af pensions- og bistandslovgivningens forsørgelsesydelser, et ønske om "aktivering" af institutionsindskrevne lå bag bestemmelsen (1993) om udbetaling af pension til plejehjemsbeboere og institutionsindskrevne, et ønske om "ligestilling" lå bag lovgivningen om "dyneløfteri": børnetilskud blev gjort afhængigt af, om forældremyndighedsindehaveren var "reelt enlig" (1973) et ønske om "ligestilling" lå bag lovgivningen om tilskud til forældre med privat børnepasning (1993). I en del tilfælde kan et udtalt eller uudtalt politikerønske om beskæring af statslige udgifter mere end anes bag de mere ideologisk prægede begrundelser for lovændringerne. I andre tilfælde begrundes lovgivningen alene med behovet for bedre kår for tilskudsmodtagerne eller (medlemmer af) disses husstand. Arbejdsgiverfinansierede ordninger og arbejdsgiverbidrag til helt eller delvis bruger- /skattefinansierede ordninger kan forklares med begge motiver. Arbejdsgiverens bidrag til sådanne ordninger bekattes ikke hos lønmodtageren ved bidragets erlæggelse. Ved nydelsen af ordningen, f.ex. ved udbetaling af dagpenge eller ménerstatning til arbejdsulykkesramte, eller invaliderente til invaliderede, er beskatningen forskellig for forskellige typer udbetaling. Ændringer i finansieringsbestemmelserne er ofte foretaget som led i politiske forlig med erhvervspolitisk sigte, hvor f.ex. staten har overtaget en del eller hele arbejdsgiverbetalingsbyrden, forholdsvis uafhængigt af selve ordningen (f.ex. ophævelsen i 1997 af arbejdsgiverbidrag til invalidepensionsordningen (L 869/ , i forbindelse med "AMBI-loven") og til arbejdsløshedsforsikringen (L988/ ). Ved sådanne lejligheder ses det ofte, at den socialpolitiske dimension af finansieringsordningen overtrumfes af erhvervspolitikken. Hvis den politiske analytiker så søger den socialpolitiske sammenhæng i lovens personkredsregler, tildelings-, udmålings-, administrations- og finansieringsbestemmelser, søger han forgæves: sammenhængen er ikke i de politiske aktørers hoved og heller ikke i lovens ordlyd. At analysere arbejdsgiverbidraget til invalidepensioneringen som en horisontal omfordeling af arbejderens indkomst kommer til at fremstå som lidt illusorisk, når arbejdsgiverbidraget indkorporeres i et "AMBI", der lige så godt kan anskues som en omsætningsafgift (1988) Som et særtilfælde af problemstillingen skal nævnes socialindkomstloven, hvor det (1981) blev vedtaget at indregne arbejdsgiverpensionsbidrag i socialindkomsten, med den virkning at en familie med arbejdsgiverpensionsordning skulle betale mere for daginstitutionen end en familie med samme udbetalte løn men ingen pensionsordnng. Princippet blev opgivet, inden det trådte i kraft. 2

4 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 ARBEJDSULYKKESFORSIKRING, senere ARBEJDSSKADEFORSIKRING Ydelser: (fra 1978) Dagpenge (DP): skattepligtige Sygebehandling skattefrit Invaliditetserstatning Ménerstatning, skattefrit erhvervsevnetabserstatning, skattefrit Erstatning til efterladte Overgangsbeløb til efterladte skattefrit Forsørgertabserstatning skattefrit Begravelseshjælp skattefrit 1898 L.../ Erhverv med særlig ulykkesrisiko. Arbejdsgivers forsikringspligt 1916 L.../ Alle erhverv omfattet 1919, 1920, 1927 revisioner 1933 L 183/ om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde (afløser L 205/ , 1919, 1920, 1927) (del af Steinckes socialreform) 15 stk. 7-9: ".. Præmier (fastsættes) således, at en nærmere fastsat andel (3/4) af den oppebaarne Præmie for Forsikring.. medgår til Udbetaling af Ydelser efter Loven;.. (og) hvad der er nødvendigt til Dækning af Omkostningerne ved en forsvarlig Administration" 1948 L 113/ revision 1959 L 96/ revision 1964 L 403/ revision 1965 L 165/ årslønberegnings minimum og -maximum løntalreguleres L 116/ , L 214/ revisioner 1973 L 610/ DP betales herefter af kommunen (del af socialreform) 1978 L 79/ om arbejdsskadeforsikring. Afløser ulykkesforsikringsloven. Finansiering principielt uændret: præmie skal svare til udbetalte ydelser plus administrationsomkostninger L 871/ Statslig kompensation til virksomhederne for udgifter til arbejdsskadeforsikring. (L 122, led i regeringens forslag til omlægning af arbejdsgiverbidragene, L , "AMBI-loven") 1991 L 102/ Nedsat kompensation for Arbejdsgivers forsikringspræmie (til?) 1991 L 407/ Bortfald af stats-kompensation for Arbejdsgivers forsikringspræmie 1994 L 1125/ ophævelse af ulykkesforsikringsforbundenes monopol. 3

5 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE (-FORSIKRING) alm. skattepligtig indkomst EFTERLØN alm. skattepligtig indkomst 1907: lov om statstilskud til anerkendte arbejdsløshedskasser (no. & titel!!) 1933: Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m.m. af 20. Maj stk. 1 om Arbejdsløshedsfonden: bidrag 4½ kr. pr. beskæftiget Helaarsarbejder, 2 kr. for Lærlinge Land- og Skovbrugsarbejdere (NB Arbejdsløshedsfonden anvendtes til tilskud hhv. lån til A-kassernes fortsættelseskasser, altså til støtte til langtidsledige, samt til nødhjælpsarbejder og kurser for arbejdsløse) 1970 L 114/ større revision af arbejdsløshedsforsikringsloven, bl.a. højere dagpenge m.v. Arbejdsgiverbidrag fordobles til... (tal!) 1972 L 116/ om Lønmodtagernes Garantifond (LG) - sikrer lønmodtagere i tilfælde af virksomhedskrak L 238/ arbejdsgiverbidrag op med 50% til 135 kr./år/ansat. L 311/ også adgang til arbejdsløshedsforsikring for selvstændige L 298/ regel om arbejdstilbud ("jobtilbudslov") 1979 L 555/ Efterlønsordning: dagpengeberettigede A-kassemedlemmer >60 år med mindst 10 års medlemsanciennitet. Finansiering: øgede medlemsog arbejdskøberbidrag ( tal!). 1979? L 229/ Arbejdsgiverbetaling ved ledighed ved visse helligdage L 113/ Medlemsbidrag op til 3,75 x højeste DP-sats. Arbejdskøberbidrag op til 3,25 x højeste DP sats. L 574/ Medlemsbidrag op til 6 x DP-max, Arbejdsgiverbidrag op til 11,25 x DP-max. CHECK! evt. midlertidigt? 1984 L 238/ Medlemsbidrag op til 11,25 x højeste DP sats. Arbejdsgiverbidrag ned til 7 x max. DP CHECK! 1987 L 832/ Medlemsbidrag op til... Arbejdsgiverbidrag op til check 1988 L 840, 878, 879, 880, alle af om arbejdsmarkedsbidrag ("AMBI") med konsekvensrettelser i ATP-lov, AUD-lov, LG-lov, ALL. Samling af forskellige bidrag i én lov. (herefter er arbejdsgiver-finansieringsdelen af A-dagpenge ude af ALL) L 765/ om AMBI (fradragsregler) 4

6 1991 L 373/ Arbejdsgiver betaler 2 første ledigheds- (eller hjemsendelses-) dage, dog højst 4 gange pr. mand pr. år ("G-dag-ordning"). Virkning: ganske mange ledige får ikke dagpenge for de 2 første ledighedsdage! 1992 L 927/ (ALL) Efterløn først efter 20 års A-kasse-medlemskab. "Overgangsydelse" for langtidsledige år, lig med efterløn: DP indtil 26 ugers grænse, så 80% DP-max. L 1036/ regel om max. 4 x "G-dagsbetaling" forlænget til ult L 437/ Skattereform: oprettelse af 3 arbejdsmarkedsfonde: dagpengefonden, aktiveringsfonden, sygedagpengefonden. Til fondene opkræves "Arbejdsmarkedsbidrag" (brutto-lønskat, 5% for 1994, voksende til 8% i 1997) og med virkning fra 1997 også et arbejdsgiverbidrag 1995 L 422/ Arbejdsmarkedsfond: nedsættelse af arbejdsgiverbidrag L 988/ bortfald af arbejdsgiverbidrag (DfA årsberetning 1998 p. 59) 5

7 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE L Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden: bidrag: 1985 L 184/ Lettelse af arbejdsgiverbidrag til Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden. (Lbkg. 316/ ) 1993 L 1090/ ændret beregningsmetode for AUD-bidrag ARBEJDSGIVERNES ELEV REFUSION (AER) 1977 L 242/ om Arbejdsgivernes Elevrefusion 1991 L 321/ AER - bidrag, refusion, kreds. tal??? 1992 L 1090/ om Arbejdsgivernes elevrefusion 1993 L 432/ ATP, ALL, AMU, AMU-fond. Indbetaling af ATP-bidrag under ledighed. L 511/ AER mindre ændringer 6

8 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 SYGEDAGPENGE alm. skattepligtig indkomst. En del af sygeforsikringen. Finansiering: medlemsbidrag, statstilskud L../.. Sygedagpenge. Maksimum 6 kr./dag - gældende indtil Finansierng: medlemsbidrag + staten. 1933: L182/ om Folkeforsikring. Sygedagpengeniveau vælges af det enkelte medlem, og det månedlige bidrag afhænger af det valgte dagpengeniveau (samt af det valgte begravelseshjælpsniveau) - fra 0,60 kr. til 8,85 kr Sygedagpengeniveau vælges af det enkelte medlem, og det månedlige bidrag afhænger af det valgte dagpengeniveau (samt af det valgte begravelseshjælpsniveau) - fra 3,25 kr til 9,55 kr L.. /.. Sygedagpengeordning besluttes i forlængelse af forligsmandsmæglingsforslag, med væsentlig højere dagpenge (tal?). Finansiering: bidrag fra arbejdsgivere og arbejdere: (tal?) 1960 L 239/ sygeforsikring: alders- og helbredsbetingelser for optagelse bortfalder. Obligatorisk dagpengeordning gennemføres 1967 L 236/ om barselsdagpenge (flyttes pr over til familieydelseslov, herefter ren skattefinansiering) 1969 SDP: Bidrag: Arbejdere: 5,5 øre/time, arbejdsgivere 11 øre/arbejdstime. Max. dagpengesatser: 67,50 kr. for forsørgere, 54 kr. for ikke-forsørgere >18 og 27kr. <18, max 4/5 af ugefortjeneste før sygdom. Varighed max 312 dage inden for 2 år L 236/ Barselsdagpengeregler overføres til lov om børnetilskud og andre familieydelser (moderskabsydelse, børnebidrag) (tilbage igen i 1973) L 262/ om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Arbejdsindkomstafhængige: lønmodtagere og selvstændige, som tegner forsikring. Dagpenge finansieres i "arbejdsgiverperioden" (5 uger) af arbejdsgiver, som dog kan forsikre sig, derefter 75% af staten og 25% af kommunen L 506/ (udskrivningslov). 1% af skalaindkomst benævnes "Dagpengebidrag". 7

9 1977 L 262/ Mindre arbejdsgivere slipper for at betale SDP de første 3 uger. L 481/ Nedsat bidrag fra mindre arbejdsgivere til forsikringsordningen (augustforlig II 1977) L 613/ Refusion af arbejdskøbers udgifter til DP i 4. og 5. uge i perioden L 233/ (bl.a.) alle arbejdsgivere fritages for DP de første 3 uger af ansættelsen (tidligere gjaldt fritagelsen kun de mindre arbejdsgivere) 1982 L 571/ Karensdag, forlængelse af arbejdsgiverperiode til 13 uger, arbejdsgivers DP-forpligtelse indtræffer tidligst efter 8 ugers ansættelse 1986 L 351/ "dagpengefondsbidrag" indlemmes i alm. indkomstskat (ingen realitetsændring) 1987 L 947/ Karensdagsbestemmelser ophæves. Arbejdsgiverperiode fra 13 ned til 5 uger L 872/ Arbejdsgiverperiode ned til 1 uge 1988 L 165/ Private arbejdskøbere får refusion af dagpenge for 2-5. uge (smlgn. L 165/ !!) 1990 L 852/ gennemgribende revision. Arbejdskøberperiode op fra 1 til 2 uger, off. arbejdskøbere pålægges hele DP-forpligtelsen, refusionsordning vedr uge ophæves, indskrænkning af ny-ansattes DP-ret (120 t. ansættelse inden for 13 uger, hidtil 40 t. ansættelse, varighedsbegrænsning: højst 52 uger inden for seneste 18 mdr.) I kraft L 1110/ Regres for sygedagpenge ved trafik- eller andre skader med ansvarlig skadevolder: overvæltning af udgifter fra stat til forsikring L 1226/ bl.a. ændring af finansiering: fra 25% kommunal 75% statslig finansiering over til 50% - 50% kommunal/statslig efter 8 uger. L / om dagpenge til forældre med alvorligt syge børn, arbejdsgiver-medfinansiering. 8

10 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 BOLIGSTØTTE: Boligstøtte, Boligsikring, Boligydelse. Skattefrie. Støtte til prisreduktion, "mindrebemidlethed" tildelingskriterium. Skattefrit. Huslejeregulering (indirekte "tilskud") Huslejetilskud til børnerige familier (Huslejetilskudsfond) (1938 ff) Boligindskudslån Boligsikring 1887 L 41/ om Statslaan til Kommuner eller Foreninger, der i byerne opfører "gode og sunde Arbejderboliger". Byggeforeninger brugte ordningen. Tilsvarende lovgivning: L 21/ , L 90/ , L 36/ , L 84/ Ved lovene stilles et beløb til rådighed til udlån til 1. prioritet og med ydelse 4%, hvoraf 3% rente, fra % hvoraf 4% rente Huslejeregulering, nedrivningsforbud, 1916 L 204/ bemyndigelse ministeriet til at tillade kommunerne at fritage udlejningsejendomme helt eller delvis for ejendomsskat yderligere statsmidler til lån og tilskud til byggeri, samt til udlån til kommuner der selv byggede udlejningsboliger til "den mindrebemidlede del af Befolkningen" L 551/ om Statens Boligfond: udlån til kommuner, byggeforeninger og private bygherrer. (indtil 1927) L 128/ om Støtte af Boligbyggeri m.m. Udlån hovedsagelig til boligforeninger (men også til privat udlejningsbyggeri). Administreret med henblik på selvfinansiering af boligforeningerne gennem prioritetsopsparing, altså således at andelshavere ikke gennem salg kan hente friværdi ud L 153/ om Laan til Boligbyggeri og Huslejenedsættelse for børnerige Familier (forslag fra befolkningskommissionen). Tilskud til boligbyggeri blev gjort betinget af, at en vis del af lejlighederne var egnede til familier med mange børn (dvs. 3 eller flere). Også støtte til sanering. L 139/ om Støtte til Opførelse af Landarbejderboliger L../.. om huslejestop L midlertidig regulering af boligforholdene (huslejenævn m.v.) - Komunalbestyrelsen kan vælge at opretholde huslejereguleringen 1941 L../ også huslejetilskud til enlige med 2 børn 1946 Boligstøttelov (se Søren Kolsstrup p. 400 ff) -underrente til støttet byggeri 9

11 1951 Udvidelse af støtteområde for børnefamilier (1938-loven - se Kolstrup p. 401) 1954 finanspolitisk stramning (A+B), nedsættelse af boligstøtte 1955 yderligere reduktion af statsudgifter til boligstøtte - desuden huslejeforhøjelser i det huslejestop-omfattede private udlejningsbyggeri 1965 (?) boligpolitisk forlig med yderligere huslejeforhøjelser i det private L../ om boligsikring (bredt boligpolitisk forlig i 1966) 1978 L 251,256/ Boligydelse til pensionister i stedet for boligsikring: højere ydelser. Kvalitetskrav til boligen. Hovedregel ( 13): pensionistens egenbetaling udgør 15% af husstandsindkomsten op til en indkomstgrænse og 25% af indkomst over denne grænse. Hvis der i boligen er 2 værelser mere end antallet af husstandsmedlemmer, er egenbetalingen højere. Den årlige boligydelse kan ikke være større end et maksimumsbeløb. Hvis pensionisten bor i ejerbolig, ydes boligydelsen med halvdelen som tilskud, halvdelen som lån. Boligydelsen finansieres 75% stat, 25% kommune. Formål: at nedsætte pensionisternes boligudgift og dermed forøge levestandarden, og at tilskynde pensionisterne til at forblive i deres bolig at forblive i egen bolig, og at udjævne forskellene i pensionisternes boligudgifter ( 1) L 157/ ændret boligydelse (L 257/ om SOCIALINDKOMST) L 264/ boligydelse beregnes efter socialindkomstloven, dvs. illikvid formue mindsker boligydelsen Skattereform & "kartoffelkur" - reducerer fradragsværdien af renteudgifter, med størst betydning for boligejere L 353/ SPL m.fl. Ophævelse af socialindkomstlov - erstattet af lov om indtægtsgrundlag. L 357/ Ændring af boligstøttelovgivning L 163/ Ældreboliglov - harmonisering af tilskudsregler L 843/ Ældreboliglov - kvoter for 1990, ændret finansiering af støttet byggeri og byfornyelse m.v. L 249/ Ældreboliglov detaljer 1993 L 440/ om (støttet) boligbyggeri, ældreboliger, realkredit. Decentralisering af det støttede byggeri "Pinsepakke" med nedsættelse af fradragsværdien af renteudgifter. Størst betydning for boligejere. 10

12 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 INVALIDEFORSIKRING/-PENSIONERING, FØRTIDSPENSION alm. skattepligtig indkomst. Men visse "pensionistfordele" Finansiering: hovedsagelig skattefinansiering Tildels medlemsbidrag Tildels arbejdsgiverbidrag. Særregler for pensionister i skattelovgivning er ikke systematisk gennemgået L / om invalideforsikring. Sygekassemedlemmer. Finansiering: medlemsbidrag, arbejdsgiverbidrag (arbejdsgivere som var Ulykkesforsikringspligtige - bidrag 5,40 kr./helårsarbejder/år) 1933: L182/ om Folkeforsikring (Invalideforsikringsfonden), især 42 stk. 2 (forsikredes eget bidrag: 6 kr./7,20 kr., reduktion for ægtefæller), og 42 stk. 3 (arbejdsgiverbidrag: 6 kr. pr. beskæftiget Helaarsarbejder, opkrævet hos ulykkesforsikringspligtige arbejdsgivere) L 70/ lov om enkepension L 238/ Lov om folke- og invalidepension. Medlems-begrebet afskaffes. (Ophævelse af Folkeforsikringsloven) 1965 L 219/ om invalidepension (adskillelse af Folke- og Invalidepension). 3 pensionsstørrelser L 352/ forhøjelse af pensionstillæg som følge af bortfald af skattebegunstigelser for pensionister. IP ikke længere ægtefælleindkomstafhængig L 112/ forhøjelse fra 31 til 50 kr. pr. beskæftiget helårsarbejder af arbejdskøbers bidrag til invalidepensionsfinansiering (L 257/ om SOCIALINDKOMST) 1980 L ,264/ konsekvensændringer af socialindkomstloven. Betyder for en del pensionister, især førtidspensionister, med illikvid formue, betydelig indkomstnedgang. Boligydelse reguleres efter socialindkomst L / Lempet beregning af ejerboligfradrag a.h.t. ældre ejere af tofamilies- eller landbrugsejendomme (Invalide- og enkepensionslov) 1983 L 56/ (socialindkomstlov) Ændring af regler om beregning af ejerboligfradrag for pensionister i 2-familieshuse, blandede ejendomme og landbrugsejendomme 1983 L 248/ Ophævelse af regler om enkepension. "Juniorpension" til årige og årige, mulighed for folkepension til kvinder år. 11

13 1984 L 217/ om Social Pension. (samling i én lov, SPL) 1985 L 641/ SPL: forhøjelse af arbejdsgiverbidrag til førtidspension til..??? 1986 L ,351/ om delpension. Konsekvensændringer i DPL og SDPL. "Folkepensionsbidrag" og "Sygedagpengebidrag" indlemmes i alm. skat (ingen realitetsændring) 1988 L 353/ SPL m.fl. Ophævelse af socialindkomstlov - erstattet af lov om indtægtsgrundlag L 869/ ophævelse af arbejdsgiverbidrag til førtidspension (L 121, led i regeringens forslag til omlægning af arbejdsgiverbidragene, L , "AMBI-loven") 1990 L 442/ Personskattelov m.v. Forhøjelse af personfradrag for enlige pensionister, regel om at "ikke reelt enlige" pensionister mht. personfradrag skal betragtes som gifte L 233,238/ Pensionsbeskatningslov: ændring af regler om beskatning af pensionsopsparinger, konsekvensændringer i SPL L 895/ skattelove: Dobbelt personfradrag afskaffes for "ikke reelt enlige pensionister" efter det år, hvor de flytter sammen L 497/ DPL m.v. Ændringer i forbindelse med skattereform, ændret statsregulering m.v L 1122,1131,1135/ Ligningslov, SPL. Lavere "lejeværdi" for pensionister (1.1% i 1994 og 1,0% i 1995). Indtægtsregulering af FP-grundbeløb for samtidig arbejdsindkomst (men ikke kapitalindkomst). Nedsættelse af "indtægtsgrundlag" med for pensionister, gift med ikke-pensionist L 456/ og L 980/ ændringer vedr. tilkendelse af pension, herunder sagsbehandling: vigtigst er, at pensionssag først kan rejses, når kommunens socialforvaltning skønner, at revalidering er uigennemførlig. 12

14 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 ATP alm. skattepligtig indkomst. Udbetaling fra 67 år L 46/ om ATP, omfattende lønmodtagere. Bidrag fra arbejdsgivere og arbejdere, fast beløb pr. ansat: 1993 L 495/ ATP-bidrag af SDP LD 1980 L 7/ om Lønmodtagernes dyrtidsfond (tvangsopsparing. Administreres af ATP) 1993 L 1040/ om udbetaling fra LD MIDLERTIDIG PENSIONSOPSPARING 1997 L 803/ om midlertidig pensionsopsparing (adm. af ATP): 1% ekstra indkomstskat (tvangsopsparing), indsat på konto i ATP 13

15 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 KOMMUNEHJÆLP, FORSORGSHJÆLP (Lov om offentlig forsorg) KONTANTHJÆLP (Bistandsloven) skattefrit indtil 1990 hhv (se disse) KONTANTHJÆLP (Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS)) skattepligtigt, med undtagelser (se 1998). Visse serviceydelser inden for området delvis brugerfinansieret L 182/ om om offentlig forsorg: Særhjælp, kommunehjælp, fattighjælp adgang til udvidet særhjælp til værnepligtige (LOF) L 177/ adgang til udvidet hjælp til tuberkuløse (LOF) 1953 L 77/ adgang til udvidet hjælp til polioramte (LOF) 1958 L 192/ om offentlig forsorg: omlægning af børneforsorgens administration L 169/ ) om offentlig forsorg. Skelnen mellem særhjælp, kommunehjælp og fattighjælp afskaffes Forsørgelse: almindelig hjælp, udvidet hjælp (værnepligtige, tuberkuløse, nyblevne enker) Desuden hjælp "i særlige tilfælde" (handicap, sygdom,...) 1976 L 333/ om social bistand. Kontanthjælp til forsørgelse ved socialbegivenheder: BiL 37. stk 1.: der ydes af det offentlige "en sådan hjælp, at det modvirkes, at pågældendes og familiens hidtidige levevilkår i væsentlig grad forringes" indtil familien igen ved egen indsats kan (gen-)opnå den hidtidige levestandard. - og ved revalidering ( 42),, beregnet som ved 37.1 Skattefrit, dog modregning i årets skattemæssige "bundfradrag" - hvilket gav en del skatteadministrativt bøvl for personer, som fik ret kortvarig hjælp og i det meste af året havde alm. beskattet indkomst (L 257/ om SOCIALINDKOMST) 1980 L / konsekvensændringer af socialindkomstloven. Betyder for en del pensionister, især førtidspensionister, med illikvid formue, betydelig indkomstnedgang L 853/ om fast, ægtefælleindkomstuafhængig, skattepligtig bruttorevalideringsydelse = DP-max. Afløser revalideringsydelse, som hidtil er beregnet som anden kontanthjælp 1994 L 496/ om ændring af bistandslov: "bruttoficering". Forsørgelseshjælp m.v. gøres skattepligtig, dog fastholdes skattefrihed for visse ydelser: 14

16 handicapkompenserende ydelser m.v., særlig ydelse til dækning af høj husleje m.v Ophævelse af bistandslov - vedtagelse af Lov om retssikkerheds og administration, Lov om Social Service, og Lov om Aktiv Socialpolitik. Ændring af SPL L 454/ om Social Service: visse ydelser (lønkompensation ved pasning af syge/døende familiemedlemmer m.v., 29,104) er skattepligtige, mens øvrige ydelser er skattefrie L 455/ om Aktiv Socialpolitik: Forsørgelseshjælp (kontanthjælp) ( 25) og revalideringshjælpens forsørgelsesdel ( 52) m.v. er skattepligtig, dog skattefrihed for visse ydelser: særlig ydelse til dækning af høj husleje ( 34), revalideringsbestemte udgifter m.v. ( 63) 1999 L 474/ Integrationslov: Forsørgelseshjælp (kontanthjælp) m.v. er skattepligtig. (analogi til LAS, ydelser på lavere niveau end LAS) 15

17 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 ALDERDOMSUNDERSTØTTELSE (L 69/ ) alm. skattepligtig indkomst. Skattefinansiering ALDERSRENTE (L / , L / ) alm. skattepligtig indkomst. Skattefinansiering. FOLKEPENSION (L 258/ ) alm. skattepligtig indkomst. Visse "pensionistfordele". Skattefinansiering. Skattelovgivningens særregler vedr. pensionister er ikke systematisk undersøgt. Skattelovgivningens regler vedr. skattelettede pensionsopsparingsordninger ejheller. Tjenestemandspensionslovgivningen ejheller L 258/ Lov om folkepension. "Dobbelt personfradrag" til enlige pensionister L 238/ Lov om invalide- og folkepension 1964 L 195/ gradvis overgang til "fuld folkepension". Regel om pensions bortfald ved institutionsindlæggelse L 218/ om folkepension (adskillelse af Folke- og Invalidepension) 1969 L 351/ forhøjelse af pensionstillæg som følge af bortfald af skattebegunstigelser for pensionister L 416/ Hustrus pension år erstattes af hustrutillæg til mands pension, dvs. indskrænkning af individualprincippet 1976 L 157/ Pensions udbetales fra 1. i måned efter pensionsrets indtræden. Pension bortfalder, lommepenge udbetales, ved visitation til plejehjem (repareret 1977) 1977 L 253/ adgang til pensionstilkendelse fra 55 år (L 257/ om SOCIALINDKOMST) 1980 L ,264/ konsekvensændringer af socialindkomstloven. Betyder for en del pensionister, især førtidspensionister, med illikvid formue, betydelig indkomstnedgang. Boligydelse reguleres efter socialindkomst L 116/ Lempet beregning af ejerboligfradrag a.h.t. ældre ejere af tofamilies- eller landbrugsejendomme 16

18 1983 L 56/ (socialindkomstlov) Ændring af regler om beregning af ejerboligfradrag for pensionister i 2-familieshuse, blandede ejendomme og landbrugsejendomme 1984 L 217/ om Social Pension. (samling i én lov, SPL) 1986 L ,351/ om delpension. Konsekvensændringer i DPL og SDPL. "Folkepensionsbidrag" og "Sygedagpengebidrag" indlemmes i alm. skat (ingen realitetsændring) 1988 L 353/ SPL m.fl. Ophævelse af socialindkomstlov - erstattet af lov om indtægtsgrundlag L 442/ Personskattelov m.v. Forhøjelse af personfradrag for enlige pensionister, regel om at "ikke reelt enlige" pensionister mht. personfradrag skal betragtes som gifte L 233,238/ Pensionsbeskatningslov: ændring af regler om beskatning af pensionsopsparinger, konsekvensændringer i SPL 1992 L 895/ skattelove: Dobbelt personfradrag afskaffes for "ikke reelt enlige pensionister" efter det år, hvor de flytter sammen L 497/ DPL m.v. Ændringer i forbindelse med skattereform, ændret statsregulering m.v L 1122,1131,1135/ Ligningslov, SPL. Lavere "lejeværdi" for pensionister (1.1% i 1994 og 1,0% i 1995). Indtægtsregulering af FP-grundbeløb for samtidig arbejdsindkomst (men ikke kapitalindkomst). Nedsættelse af "indtægtsgrundlag" med for pensionister, gift med ikke-pensionist. TJENESTEMANDSPENSIONER 1990 L 383/ tjenestemandspensioner: bedre pension ved tidlig fratræden for højtlønnede. ARBEJDSMARKEDSPENSIONSORDNINGER 1983 L / om midlertidig formueafgift af pensionskapitaler ("realrenteskat") 1992 L 233,238/ Pensionsbeskatningslov: ændring af regler om beskatning af pensionsopsparinger, konsekvensændringer i SPL 17

19 DSH-Å Vedr. muligvis, muligvis ikke, skatterelevante overførsler især siden 1945 BØRNEFRADRAG/BØRNETILSKUD, MODERSKABSYDELSE skattefrit BØRNEBIDRAG skattepligtigt hos barnet indtil 1988, hvor "normalbidraget" bliver skattefrit. BØRNEFAMILIEYDELSE skattefrit 1903 Indkomstskattelov: børnefradrag vedr. børn <15 år - differentieret efter land, købstad, hovedstad 1913 Forhøjelse af børnefradrag: 100 kr./barn uanset bopæl 1922 Forhøjelse af fradrag, differentiering efter bopæl: kr 1942 Forhøjelse af fradrag, større fradrag for 2. og 3. barn. Bopælsdifferentiering 1951 Lov om Børnetilskud (supplement til fradrag): indtægtsreguleret, max. 100 kr., uafhængigt af bopæl, diff. ml. enlige og gifte vedr. børn <16 år 1954 Børnetilskud øges til 200 kr. begrundet med afskaffelse af mælketilskud 1962 Børnefradrag afskaffes, generelle BT indføres (ingen indtægtsgraduering). Diff. ml. enlige og gifte, vedr. børn <18 år. 480 kr.barn for de første 4, ved 5 eller flere 530 for de næste (L 236/ ) Tilretning i sammenhæng med kildeskattelov: Almindeligt BT til alle uanset indtægt, ingen graduering efter børnetal. Forhøjet og Ekstra BT til enlige. Særligt BT til enkebørn og pensionistbørn. Moderskabsydelse. Barselsdagspenge. Pristalsregulering. vedr. børn <18 år Ophævelse af moderskabsydelse. Skelnen ml. enlige og gifte erstattes med skelnen mellem reelt og ikke-reelt enlige ("dyneløfter-bestemmelse"), forhøjet og ekstra BT udbetales efter ansøgning til "reelt enlige" "Særlig ydelse" på 32 kr. udbetales til modtagere af BT i juli kvartal 1973 i anledning af dyrere mejeriprodukter (NB småtingsrettelse skal laves!) 1975 Nedsættelse af almindeligt og forhøjet børnetilskud med 148 kr./år og begrænses til <15-årige. For årige kan efter ansøgning udbetales "Ungdomsydelse" (indkomstreguleret, højst 7000 kr. til familier med samlet indkomst < Barns indkomst må højst være 4000). Stramning af "reelt enlig" begreb BT indtægtsreguleres - 6% af indtægt > kr BT forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 18% 18

20 1978 Ændret regulering af samlet bevilling til ungdomsydelse 1978 BT forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 22,25% 1980 BT forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 25% 1980 BT indkomstreguleres efter socialindkomst (Sodialindkomstlov) 1981 Arbejdskøbers pensionsbidrag medregnes i socialindkomst BT pristalsregulering afløses af regulering med fast beløb Særligt BT til alle pensionister lov om "Særligt tilskud" i 1984 til børnefamilier: 800 kr. pr. barn <10 år (Schlüter-check" Pristalsregulering af BT ændret (mindsker tilskuddet) lov om "Særligt tilskud" i 1985 til børnefamilier: 800 kr. pr. barn <10 år (Schlüter-check" lov om "Særligt tilskud" i 1986 til børnefamilier: 800 kr. pr. barn <10 år (Schlüter-check" lov om Børnefamilieydelse: 5000 kr. pr. barn <18 år, hvis forsørger er fuldt skattepligtig i Danmark. Ikrafttræden med virkning for 2. halvår alm. BT fordobles i første halvår 1987 og erstattes derefter af Børnefamilieydelse Alm. BT ophæves, ungdomsydelsesordning ophæves - i stedet forhøjet+ekstra BT også til årige, indtægtsregulering af BT ophæves (virkning fra 1987) 1988 L "Normalbidraget" gøres skattefrit hos modtagende barn Børnefamilieydelse hævet til 5900 kr. pr. barn <4 år - for øvrige børn fortsat 5000 kr./år. Fler-børnstildkud: 5000 kr. pr. barn ved tvillinge- og trillingefødsel kr. pr. barn ved adoption Børnefamilieydelse op til kr/barn/år Flerbørne-tilskud for tvillinger/trillinger/.. også i alderen 4-6 år (også adopterede) 1993 (lov fra 1992) ændret reguleringstidspunkt (sparerunde), forhøjelse af adoptionstilskud m.v Regel om modregning af visse restancer til det offentlige i børnefamilieydelse. 19

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår s procentandel (0,673%) af det samlede beløb fra - og cirkulæreprogrammet Skatteministeriet Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) Udbetaling Danmark, drift (2016-2020)

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem 14. november 1989 EB/AI Cirkulære nr. 508. Til medlemmerne. Vedr.: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Bidrag for 1990. I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere