GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER"

Transkript

1 GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2

2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen 5 Hvad kan foreningerne få støtte til? 6 Medlemstilskud 6 Lokaletilskud 7 Medlems- og lokaletilskud Hvordan? 9 Nye foreninger 9 Ansøgning om tilskud 9 For sent indsendte ansøgninger 9 Stikprøvekontrol 10 Hvad kan aftenskolerne få tilskud til? 11 Tilskud til leder- og lærerløn 11 Lokaletilskud 12 Tilskud til aftenskolerne Hvordan? 13 Nye aftenskoler 13 Ansøgning om tilskud 13 For sent indsendte ansøgning 13 Opgørelse af tilskud 13 For sent indsendte opgørelser 13 Deltagere fra andre kommuner 13 Lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg 14 Hvem kan søge? 14 Særlige vilkår og rammer 15 Enkeltstående arrangementer 15 Hvordan ansøger man? 15 For sent indsendte ansøgninger 16 Retningslinjer for brug af kommunale lokaler 17 Overnatning i kommunale lokaler 18 Takster 19 2

3 Om foreningsguiden I Foreningsguiden kan du se, hvordan Vordingborg Kommune støtter det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med økonomisk tilskud og anvisning af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde tager udgangspunkt i at fremme et aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningsguiden er Vordingborg Kommunes udmøntning af folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven og Foreningsguiden forvaltes af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune og administreres af Kultur- og Fritidssekretariatet. Udvalget bliver løbende orienteret om sagsbehandlingen, ligesom principielle sager bliver forelagt udvalget. Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Kultur- og Fritidssekretariatet Kontoradresse: Østerbro 2, 4720 Præstø Postadresse: Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 3

4 At være en forening I Danmark er foreningsfrihed en grundlovssikret rettighed. Det betyder, at alle kan danne en forening uden tilladelse og med et hvilket som helst lovligt formål. Ideen til at danne en forening opstår ofte, når mennesker mødes omkring en fælles aktivitet. Det kan være alt fra idræt til spejder, kultur og politik. Foreninger kan have mange forskellige formål. Nogle har et folkeoplysende formål. Andre, hvis formål ikke er folkeoplysende, kaldes ofte frivillige eller sociale foreninger. Forskellen mellem et folkeoplysende og et ikke-folkeoplysende formål kommer ofte til udtryk i foreningens aktiviteter, og hvem de er henvendt til. I folkeoplysende foreninger laves aktiviteterne for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende. I frivillige sociale foreninger laver medlemmerne ofte aktiviteter for en bestemt målgruppe, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Denne foreningsguide henvender sig til de folkeoplysende foreninger i Vordingborg Kommune. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Som frivillig folkeoplysende forening har foreningen mulighed for at få anvist gratis kommunale lokaler samt at ansøge om medlems- og lokaletilskud. For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Vordingborg Kommune, skal foreningen opfylde følgende betingelser: - have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten - tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven - have en bestyrelse minimum 5 medlemmer - være demokratisk opbygget - bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål - være hjemmehørende i Vordingborg Kommune - have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig I foreningens vedtægter skal der stå, hvad foreningens aktiver skal gå til ved foreningens ophør. Der kan ansøges om at blive godkendt løbende. På Vordingborg Kommunes hjemmeside under Frivillig findes al nødvendig information om start af en forening og godkendelse af en forening som folkeoplysende. 4

5 Børneattester Samtlige folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud og/eller får stillet kommunale lokaler til rådighed, skal erklære overfor Vordingborg Kommune, at de overholder loven omkring indhentelse af børneattester. Dette gøres i forbindelse med ansøgning om tilskud eller kommunale lokaler via foreningsportalen. Her vil foreningen skulle bekræfte, at foreningen overholder reglerne om indhentning af de lovpligtige børneattester. Erklæringen bekræfter, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det gælder også i tilfælde, hvor foreningen arrangerer, at eksempelvis forældre deltager i aktiviteter, hvor de har kontakt med børn under 15 år. Det kan f.eks. være, når forældre deltager som frivillige for en forening ved et arrangement. Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester, hvorfor også de foreninger, der ikke har kontakt med børn under 15 år, på erklæringstidspunktet skal afgive en erklæring. Foreningsportalen Foreningsportalen er foreningernes indgang til at ansøge om brug af kommunale lokaler samt medlems- og lokaletilskud. Når en forening bliver godkendt som folkeoplysende, tildeles foreningen automatisk login til portalen. Det er den enkelte forenings eget ansvar at vedligeholde foreningsoplysningerne: - foreningens adresse, mail og telefon - kontaktoplysninger på formand, kasserer og evt. bookingansvarlig De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentlig tilgængelig. Den enkelte forening vælger selv, om oplysningerne på kontaktpersonerne skal være offentlig tilgængelige. Det er ud fra disse kontaktoplysninger, at Kultur- og Fritidssekretariatet sender forskellig information ud til foreningerne. Det er derfor vigtigt, at oplysninger bliver opdateret, så foreningen ikke går glip af vigtig information. Den enkelte forening kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter foreningen tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i portalen og evt. få en liste over forskellige aktiviteter. Der findes vejledning til brug af portalen på portalen under menupunktet Retningslinjer og skemaer. 5

6 Hvad kan foreningerne få støtte til? Medlemstilskud Medlemstilskuddet er opdelt i et grundtilskud og et aktivitetstilskud. Medlemstilskuddet ydes til foreninger for det antal medlemmer, der er under 25 år. Et medlem betragtes som under 25 år hele det kalenderår medlemmet fylder 25 år. Medlemstilskuddet udbetales bagudrettet på baggrund af reelle tal. Grundtilskud Grundtilskud ydes med kr. årligt til godkendte folkeoplysende foreninger, der har mindst 10 medlemmer under 25 år. I flerstrengede foreninger modtager hver aktivitetsafdeling grundtilskud efter samme kriterier. Aktivitetstilskud Unge under 25 år udløser årligt pr. medlem, for aktivitet med instruktion et antal point afhængig af, hvor mange uger det enkelte medlem er betalende aktiv i foreningen. Det vil sige, at et passivt medlem ikke udløser point. Der udløses point i forhold til nedenstående: Et medlem under 25 år med aktivitet i 0 20 uger udløser Et medlem under 25 år med aktivitet i uger udløser Et medlem under 25 år med aktivitet i uger udløser 1 point 2 point 3 point Et medlem kan medregnes for hver aktivitet, hvortil der betales særskilt kontingent. Pointets værdi bliver beregnet umiddelbart efter ansøgningsfristen. Det bliver beregnet på baggrund af følgende: - de indkomne ansøgningers samlede antal medlemmer under 25 år - det årlige kontingent pr. medlem - den afsatte budgetramme for året (I 2014 udgjorde 1 point 66 kr.) Eksempel 1: Et medlem under 25 år deltager i en vintersæson på 20 uger og en sommersæson på 20 uger. Der betales særskilt kontingent til hver sæson. Dette medlem udløser 1 point pr. sæson. Eksempel 2: Et medlem under 25 år deltager i en sæson på i alt 40 uger og betaler ét samlet kontingent. Dette medlem udløser 3 point. Det kommunale tilskud, der udløses af et medlem, kan ikke overstige det kontingent, medlemmet betaler for den konkrete aktivitet. Af budgetrammen for medlemstilskud afsættes hvert år kr. til nye foreninger, der bliver godkendt i løbet af året. Udover medlems- og lokaletilskud kan foreningerne søge tilskud via forskellige puljer. Puljerne er beskrevet på Vordingborg Kommunes hjemmeside under Frivillig. 6

7 Lokaletilskud Der ydes lokaletilskud til foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler. Vordingborg Kommune giver tilskud på 65 % af driftsudgifterne for medlemmer under 25 år. Lokaletilskuddet udbetales bagudrettet på baggrund af reelle tal. Lokaletilskuddet kan dog højst udgøre kr. pr. medlem pr. år under 25 år. I beregningen medtages kun det antal medlemmer, der benytter lokalet. Det vil sige, at et medlem kun kan tælles med én gang, uansat antal aktiviteter og kontingenter. Tilskuddet nedsættes procentvis i forhold til det antal medlemmer, der er over 25 år. Eksempel: Samlet antal medlemmer, der benytter lokalet 200 Heraf medlemstal under 25 år 150 Lokaleudgifter i alt Fradrag for medlemmer over 25 år. 50 af 200 = 25 % Beregningsgrundlag Lokaletilskud 65 % Instruktører og ledere over 25 år fradrages ikke, hvis disse samtidig betaler kontingent for den pågældende aktivitet. Vordingborg Kommune kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunen kan anvise et egnet lokale eller anlæg. Ved nye ansøgninger forstås ansøgninger: - fra nye foreninger - om nye lokaler - om udvidelse af timetal - om ombygning og udvidelse mv. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefrakommende krav Vordingborg Kommune kan desuden undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler samt lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter eller er en udvidelse af tilskudsgrundlaget. Der ydes ikke tilskud til - lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer - lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen Hvad kan der søges tilskud til Der kan ansøges om tilskud til egne og lejede lokaler og anlæg. Ved lokaler forstås også haller og klubhuse. Ved anlæg forstås lejrpladser, bowlingbaner, golfbaner, skydebaner, go-cart baner, springgrave, ridehaller, tennisbaner, kroket baner og svømmehaller. Hertil ydes der tilskud til såvel lejeudgifter og vedligeholdelse. 7

8 Udgift Beskrivelse Lejede Egne Lejeudgifter Her medregnes udgifter til leje af eksterne lokaler og anlæg såvel faste som enkeltstående lejemål. Renter af prioritetsgæld Der ydes IKKE tilskud til livreddere, skoleje eller andre ydelser/udstyr, der bruges i forbindelse med udførelsen af aktiviteten. Her medregnes renter og bidrag af prioritetsgæld. Der ydes IKKE tilskud til afdrag på prioritetsgælden. Der x ydes IKKE tilskud til renter og afdrag på andre typer lån. Skatter og afgifter Her medregnes udgifter til ejendomsskatter x Bygningsforsikring Her medregnes udgifter til forsikringen på bygningen. x Vedligeholdelse Der ydes IKKE tilskud til løsøre- og ansvarsforsikringer samt Falck-abonnement. Her medregnes udgifter til foreningens andel af udgifter til reparationer og udbedringer, som har til formål at genetablere lokalets/anlæggets oprindelige standard. x x x Ved lejede lokaler, skal det fremgå af lejekontrakten at vedligeholdelse påhviler lejeren. EL-udgifter Vandudgifter Varmeudgifter Rengøring Opsyn Der ydes IKKE tilskud til inventar/løsøre Her kan medregnes faktiske udgifter til el. Evt. tilbagebetaling skal modregnes. x x Her kan medregnes faktiske udgifter til vand. Herunder vandafledningsafgift. Evt. tilbagebetaling skal modregnes. x x Her kan medregnes faktiske udgifter til varme. Evt. tilbagebetaling skal modregnes. x x Her medregnes udgifter til rengøringsartikler og til aflønning af rengøringspersonale. x x Der ydes IKKE tilskud til toiletpapir, håndsæbe og lignende. Her medregnes aflønning til fornødent opsyn med lokalet. x x 8

9 Medlems- og lokaletilskud Hvordan? Nye foreninger Foreninger, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra den måned, foreningen er godkendt. Tilskuddet beregnes dog først fra den måned, hvor vi modtager ansøgning om tilskud. Nye foreninger og foreninger, der ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, skal kontakte sekretariatet for at ansøge om lokaletilskud. Modtager vi eksempelvis ansøgningen i maj, vil tilskuddet blive beregnet med 8/12. Ansøgning om tilskud Der ansøges om tilskud via foreningsportalen. Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 15. december januar. Der sendes information ud omkring dette via foreningsportalen til den, der er registreret som kasserer i foreningsportalen. Hvis der ikke er registreret en kasserer, sendes mailen til den mailadresse, der er registreret under foreningens grundoplysninger. En uge inden ansøgningsfristens udløb udsendes påmindelse. Der vil IKKE blive rykket yderligere for manglende ansøgninger. Tilskuddet udbetales 1. marts. Det er foreningens eget ansvar at opdatere og vedligeholde foreningsoplysninger i foreningsportalen. For sent indsendte ansøgninger Foreninger, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil få reduceret tilskuddet med 1/12 pr. løbende måned fristen er overskredet. Eksempelvis, hvis ansøgningen modtages i løbet af februar måned udbetales tilskuddet med 11/12. Modtages ansøgningen i april udbetales tilskuddet med 9/12. 9

10 Stikprøvekontrol Hvert år udtages 15 % af foreningerne til stikprøvekontrol. Dette gælder henholdsvis for medlems- og lokaletilskud. Dette sker umiddelbart efter ansøgningsfristen den 31. januar. Ved for sent eller manglende indberetning og dokumentation til stikprøvekontrol, vil hele tilskuddet for det pågældende år blive opkrævet. Medlemstilskud: Foreninger, der er udtaget til stikprøvekontrol vedrørende medlemstilskud, vil få besked om den nærmere procedure. Skulle der være uoverensstemmelser mellem det indberettede i foreningsportalen og medlemslisten, vil foreningen blive orienteret herom og tilskuddet reguleret. Ved større afvigelser har sekretariatet mulighed for at indhente medlemslister 3 år tilbage. Det efterfølgende år kan sekretariatet vælge at følge op på uoverensstemmelsen, ved igen at kræve indsendelse af medlemslister. Lokaletilskud: Foreninger, der er udtaget til stikprøvekontrol vedrørende lokaletilskud, vil få besked om den nærmere procedure. Udgifter, der ikke er dokumenteret med bilag bliver ikke medtaget i beregningen. Der rykkes IKKE for manglende bilag. Dokumentation for husleje kan være kopi af bankoverførsel eller lejekontrakt. Skulle der være uoverensstemmelser mellem det indberettede og de indsendte bilag i forhold til, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede, vil foreningen blive orienteret herom og tilskuddet reguleret. Ved større afvigelser har sekretariatet mulighed for at indhente dokumentation 3 år tilbage. Det efterfølgende år kan sekretariatet vælge at foretage en opfølgning, ved igen at kræve dokumentation for de indberettede udgifter. 10

11 Hvad kan aftenskolerne få støtte til? Tilskud til leder- og lærerløn I Vordingborg Kommune ydes der tilskud til leder- og lærerløn med følgende andele og efter lønsatser fastlagt af undervisningsministeriet: Almen undervisning herunder: - Studiekredse - Foredragsvirksomhed (max 6 løntimer pr. foredrag) Instrumentalundervisning Undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne. 1/3 tilskud efter lønsatser fastlagt af undervisningsministeriet 5/7 tilskud efter lønsatser fastlagt af undervisningsministeriet 7/9 tilskud efter lønsatser fastlagt af undervisningsministeriet Løn til leder må højst udgøre 13 % af lærerlønnen. Såfremt de samlede ansøgninger til leder- og lærerløn overstiger den afsatte budgetramme, nedsættes tilskudsbeløbet procentvis. I 2014 udgjorde tilskudsprocenten 86 %. Eksempel: Lærerløn til alm. Undervisning Lederløn til alm. Undervisning (max 13 %) Beregningsgrundlag Tilskudsberettiget 1/3 tilskud ,33 Udbetalt tilskud 86 % ,66 10 % af det bevilligede tilskud skal bruges til debatskabende aktivitet og skal ifølge folkeoplysningsloven opfylde følgende: - skal annonceres og være åben for alle - i det omfang, der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal størrelse heraf fremgå af annonceringen. Deltagerbetaling er ikke krævet - de debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens formål - aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper - emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet - debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatten skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet - debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. - aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelser eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab. Hvis 10 % puljen ikke bliver brugt til debatskabende aktiviteter, skal beløbet tilbagebetales til Vordingborg Kommune. 11

12 Puljen kan ikke anvendes til: - befordring af deltagere - forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere - materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi - entréudgifter for deltagere Fleksible undervisningsformer Aftenskolerne har mulighed for at afsætte op til 40 % af det bevilligede tilskud (fratrukket 10 % puljen) til fleksible undervisningsformer. Fleksibel undervisning kan eksempelvis være aktiviteter inden for følgende temaer: Integration, livsstilssygdomme, folkesundhed, forbrugeroplysning og brugerinddragelse. Lokaletilskud I Vordingborg Kommune ydes der tilskud til 75 % af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af aftenskolen. Tilskuddet ydes med max. 75 % af den gældende lokaletilskudssats udmeldt fra Kulturministeriet. Kultur- og Fritidsudvalget kan undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale. Hvad kan der søges tilskud til? Se under lokaletilskud til foreningerne. Evt. leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregningen af lokaletilskud. 12

13 Tilskud til aftenskoler Hvordan? Nye aftenskoler Aftenskoler, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra det efterfølgende år. Ansøgning om tilskud Der ansøges om tilskud via foreningsportalen. Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 1. oktober til 31. oktober året før. Der sendes information ud omkring dette via foreningsportalen, til den, der er registreret som kasserer i foreningsportalen. Hvis der ikke er registreret en kasserer, sendes mailen til den mailadresse, der er registreret under foreningens grundoplysninger. En uge inden ansøgningsfristens udløb udsendes påmindelse. Der vil IKKE blive rykket yderligere for manglende ansøgninger. Tilskuddet udbetales som aconto beløb med 50 % i januar og 50 % i juli. Det er foreningens eget ansvar at opdatere og vedligeholde foreningsoplysninger i foreningsportalen. For sent indsendte ansøgninger Aftenskoler, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. oktober, vil ikke være berettiget til tilskud det pågældende år. Opgørelser af tilskud I perioden 1. marts til 31. marts året efter tilskudsåret, skal aftenskolerne indberette de reelle lærer- og lederlønninger samt deltagernes samlede egenbetaling. På baggrund af disse oplysninger reguleres tilskuddet, og evt. for meget udbetalt tilskud opkræves. I samme periode indberetter aftenskolerne de reelle lokaleudgifter via foreningsportalen. Tilskuddet reguleres, og eventuelle differencer opkræves/udbetales. For sent indsendte opgørelser Aftenskoler, der indsender opgørelser efter fristens udløb, vil blive opkrævet det fulde tilskud for det pågældende år. Deltagere fra andre kommuner Mellemkommunal refusion opkræves, når der deltager elever fra andre kommuner i undervisningen. Aftenskoler indsender oplysninger om deltagere fra andre kommuner til Kultur- og Fritidssekretariatet halvårligt. 13

14 Lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg Vordingborg Kommune råder over en lang række lokaler og udendørsanlæg. Det kan være faciliteter som klasseværelser, haller, boldbaner, idrætsanlæg, svømmehaller og andet. De forskellige faciliteter kan ses i foreningsportalen. Kommunalbestyrelsen ønsker, at der skal være lige adgang for folkeoplysende foreningers brug af idræts- og svømmehaller, hvorfor Vordingborg Kommune har indgået driftsaftale med de selvejende haller. Hvem kan søge? Vordingborg Kommune anviser gratis lokaler, haller og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Vordingborg Kommune, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven. Vordingborg Kommune ønsker at afspejle folkeoplysningslovens intentioner om udlån af kommunale lokaler og har derfor opsat en prioriteringsrækkefølge for de frivillige folkeoplysende foreninger: - Kommunale aktiviteter f.eks. ungdomsskole og musikskole - Frivillige godkendte folkeoplysende foreninger i følgende rækkefølge 1 Aktiviteter for børn og unge 2 Folkeoplysende voksenundervisning 3 Aktiviteter for voksne Udover prioritetsrækkefølgen vil der i anvisningen blive taget højde for øvrige parametre som lokaletype, nærmiljø og brugere med særlige behov. Da der er forskel på, hvor godt egnede de forskellige lokaler er til bestemte aktiviteter, vil lokalerne blive tildelt i forhold til den pågældende aktivitet. I fordelingen vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet. Det gælder særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til handicappede, vil der blive taget hensyn til dette i fordelingen. Vordingborg Kommune ønsker desuden at understøtte øvrige frivillige foreninger og organisationer, der tilbyder aktiviteter for borgerne i kommunen med gratis lokaler med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes frivillighedspolitik. Brugere udenfor Vordingborg Kommune samt private kan leje lokaler mod betaling. Aktiviteter og arrangementer, der er indtægtsgivende og offentlige, som fester, messer, udstillinger, loppemarkeder, bankospil mv. skal betale leje for lokalerne i form at leje-takst. 14

15 Særlige vilkår og rammer Lokaler og haller på skolerne udlånes alle dage, bortset fra det tidsrum, skolerne råder over faciliteterne. Tidsrummet fremgår af foreningsportalen. Lokaler og haller er lukkede i skolernes ferie. Skulle der opstå behov for arrangementer i skolernes ferie, skal ansøgning sendes med mindst 6 ugers varsel til serviceleder eller Kultur- og Fritidssekretariatet. Lokaler, haller og udendørsarealer stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug og stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Primære brug betyder, at Vordingborg kommune har valgt at indrette en række faciliteter til bestemte formål. Den indretning og det inventar må ikke fjernes, fordi en folkeoplysende forening har fået anvist faciliteten. Det kan f.eks. være inventaret i et klasselokale, gymnastiksal eller på en boldbane. Da Vordingborg Kommune f.eks. har et antal fodboldbaner, og en forening bliver anvist til en sådan bane, vil banen være til rådighed med det udstyr, der knytter sig til banens primære brug. Er banen indrettet med fire mål, har foreningen adgang til fire mål og er den indrettet med to, har foreningen to mål at gøre godt med osv. Foreninger, der tilbyder aktiviteter, der kræver indretning og udstyr ud over det, kommunen har i forvejen, kan ikke kræve særlig indretning eller udstyr, selvom der anvises til folkeoplysende virksomhed. Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale, må ikke anvise videre til andre brugere, ligesom foreningen ikke må hindre andre i at benytte lokalet. Vordingborg Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne, hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat, overtrædes. Tildelte lokaler, der alligevel ikke skal benyttes, skal afbookes via foreningsportalen hurtigst muligt. Enkeltstående arrangementer Kultur- og fritidssekretariatet eller den pågældende skole/hal kan aflyse aktiviteter til fordel for enkeltstående arrangementer med mindst 3 ugers varsel. Foreningen kan ikke forvente at få stillet et alternativt lokale til rådighed ved en afbooking til fordel for et enkeltstående arrangement. Hvordan ansøger man? I det elektroniske bookingsystem Foreningsportalen kan man søge de tider, brugerne ønsker ligesom man kan se, hvilke tider, der er tilgængelige. Den endelige fordeling meldes ud til brugerne i henhold til gældende frister og retningslinjer. Der kan både søges på årsbasis samt løbende. Foreningsportalen er åben for ansøgning om lokaler til årsbooking i perioden 1. februar til 29. februar. Der sendes information ud omkring dette via foreningsportalen, til den, der er registreret som bookingansvarlig i foreningsportalen. Hvis der ikke er registreret en bookingansvarlig, sendes mailen til den mailadresse, der er registreret under foreningens grundoplysninger. 15

16 En uge inden ansøgningsfristens udløb udsendes påmindelse. Der vil IKKE blive rykket yderligere for manglende ansøgninger. For sent indsendte ansøgninger Foreninger, der ansøger senere end 29. februar, vil ikke komme med i fordelingen i første omgang, men vil blive tilbudt de resterende tider. 16

17 Retningslinjer for brug af kommunale lokaler Det er ikke tilladt at færdes andre steder end i de lokaler (med gangareal), som er blevet anvist. Lokalt ordensreglement skal overholdes, såsom maksimalt tilladte personer i lokalet osv. Det er f.eks. ikke tilladt at: - blokere flugtveje - medbringe eller opbevare trykflasker i lokalerne - medbringe eller opbevare farlige stoffer i lokalerne - foretage bygningsmæssige ændringer i lokalerne Er der behov for brug af trykflasker eller farlige stoffer i forbindelse med aktiviteten, påhviler det foreningen i samarbejde med beredskabet at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Lokalerne forlades i samme stand, som de modtages. Benyttet inventar, redskaber mv. sættes på plads. Vinduer og døre lukkes, lys slukkes og vandhaner lukkes. Skolens undervisningsmidler og elevernes skolearbejde, herunder ophæng på tavler og i elevskuffer må ikke flyttes eller beskadiges. Idrætsaktiviteter i gymnastiksale og haller må ikke foregå med udendørsfodtøj. Dette gælder også for danseaktiviteter. Glas og flasker må ikke medtages i omklædningsrummene. Ved brug af svømmefaciliteter skal foreningen indsende gyldigt livredderbevis til den pågældende svømmehal, inden foreningens førstkommende brug. Foreningen er ansvarlig for at indsende nyt bevis, inden nuværende bevis udløber. Såfremt nyt bevis ikke indsendes, må svømmefaciliteten ikke benyttes og tiden kan blive booket til anden side uden yderligere varsel. Rygning er ikke tilladt i kommunale bygninger eller på kommunale matrikler - ude som inde. Ved særlige arrangementer som stævner, musikfestivaler eller andet skal der indgås særlig aftale med servicelederen senest 4 uger før arrangementets afvikling om de praktiske forhold. Der udfyldes en formular om modtagelse og aflevering af lokalerne. Formularen findes på foreningsportalen. Det fremgår af den konkrete bookingbesked, hvilken serviceleder eller anden person, der skal kontaktes vedrørende praktiske forhold. På samme bekræftelse vil det også fremgå, hvis der ikke må medbringes egen forplejning, fordi der er en forpagtningsaftale, der dækker det pågældende lokale mv. 17

18 Overnatning i kommunale lokaler Det er muligt at overnatte i flere af de kommunale lokaler. Det fremgår af Foreningsportalen, hvilke lokaler, der er godkendt til overnatning. Ønsker en forening at overnatte, skal der altid sendes en ansøgning om midlertidig overnatning til Vordingborg Brandvæsen. Denne skal sendes senest 14 dage før arrangementet. Skema findes på Foreningsportalen under menupunktet Retningslinjer og skemaer. Kopi af godkendt ansøgning SKAL afleveres til servicelederen på den pågældende skole/hal inden arrangementets start. 18

19 Takster Vordingborg Kommune anviser gratis lokaler, haller og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger hjemhørende i Vordingborg Kommune, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende arbejde i henhold til folkeoplysningsloven. Vordingborg Kommune ønsker desuden at understøtte øvrige frivillige foreninger og organisationer, der tilbyder aktiviteter for borgerne i kommune, med gratis lokaler med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes frivilligpolitik. Ovennævnte foreninger skal ved indtægtsgivende offentlige arrangementer, såsom fester, messer, udstillinger, loppemarkeder, bankospil mv., der ikke er en naturlig del af foreningens aktivitet, betale lokaleleje. Der betales 50 % i forhold til nedenstående takster. Alle øvrige skal betale fuld lokaleleje uanset arrangementets art. Kommunale lokaler kan dog ikke udlånes til private fester eller andre private sammenkomster. Der betales leje af lokalet fra det tidspunkt, forberedelserne påbegyndes til oprydning er tilendebragt. Prisen er incl. hvad der må betragtes som et normalt forbrug af lys, vand og varme samt rengøring og renovation. Lokaleleje opkræves ved udgangen af hvert kvartal. Lokaler Pris pr. time Hverdage Pris pr. time Weekend/Helligdage Pris pr. døgn 24 timer Pr. time ud over Idrætshal (5/8) 300 kr. 600 kr kr. 125 kr. Bårse/Ørslev Idrætshal 400 kr. 800 kr kr. 150 kr. Gymnastiksal 150 kr. 300 kr kr. 75 kr. Aula/Faglokaler 100 kr. 200 kr kr. 50 kr. Klasselokale 50 kr. 100 kr. 500 kr. 25 kr. Festsale, caféer mv. 150 kr. 300 kr kr. 75 kr. VU Teatersal Arrangementer/forestilling er med entré pr. dag Forberedelse/oprydning pr. dag Egne foreninger/teatre uden entré (øvedag mv.) pr. dag kr kr. 500 kr. Øvrige takster Pris Bemærkninger Opstilling/nedtagning af borde, stole, scene m.m. 250 kr. pr. time pr. servicemedarbejder Dette tilbud er kun muligt i det omfang, det kan aftales med den enkelte skoleleder. Overnatning Fuld døgn-pris Gælder også for foreninger Erstatning af nøgle til kommunens lokaler 150 kr. pr. nøgle 19

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter.

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter. Original Sags nr. 16/10828 Principper for retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Byrådet anviser egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere