GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER"

Transkript

1 GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2

2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen 5 Hvad kan foreningerne få støtte til? 6 Medlemstilskud 6 Lokaletilskud 7 Medlems- og lokaletilskud Hvordan? 9 Nye foreninger 9 Ansøgning om tilskud 9 For sent indsendte ansøgninger 9 Stikprøvekontrol 10 Hvad kan aftenskolerne få tilskud til? 11 Tilskud til leder- og lærerløn 11 Lokaletilskud 12 Tilskud til aftenskolerne Hvordan? 13 Nye aftenskoler 13 Ansøgning om tilskud 13 For sent indsendte ansøgning 13 Opgørelse af tilskud 13 For sent indsendte opgørelser 13 Deltagere fra andre kommuner 13 Lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg 14 Hvem kan søge? 14 Særlige vilkår og rammer 15 Enkeltstående arrangementer 15 Hvordan ansøger man? 15 For sent indsendte ansøgninger 16 Retningslinjer for brug af kommunale lokaler 17 Overnatning i kommunale lokaler 18 Takster 19 2

3 Om foreningsguiden I Foreningsguiden kan du se, hvordan Vordingborg Kommune støtter det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med økonomisk tilskud og anvisning af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde tager udgangspunkt i at fremme et aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningsguiden er Vordingborg Kommunes udmøntning af folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven og Foreningsguiden forvaltes af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune og administreres af Kultur- og Fritidssekretariatet. Udvalget bliver løbende orienteret om sagsbehandlingen, ligesom principielle sager bliver forelagt udvalget. Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Kultur- og Fritidssekretariatet Kontoradresse: Østerbro 2, 4720 Præstø Postadresse: Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 3

4 At være en forening I Danmark er foreningsfrihed en grundlovssikret rettighed. Det betyder, at alle kan danne en forening uden tilladelse og med et hvilket som helst lovligt formål. Ideen til at danne en forening opstår ofte, når mennesker mødes omkring en fælles aktivitet. Det kan være alt fra idræt til spejder, kultur og politik. Foreninger kan have mange forskellige formål. Nogle har et folkeoplysende formål. Andre, hvis formål ikke er folkeoplysende, kaldes ofte frivillige eller sociale foreninger. Forskellen mellem et folkeoplysende og et ikke-folkeoplysende formål kommer ofte til udtryk i foreningens aktiviteter, og hvem de er henvendt til. I folkeoplysende foreninger laves aktiviteterne for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende. I frivillige sociale foreninger laver medlemmerne ofte aktiviteter for en bestemt målgruppe, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Denne foreningsguide henvender sig til de folkeoplysende foreninger i Vordingborg Kommune. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Som frivillig folkeoplysende forening har foreningen mulighed for at få anvist gratis kommunale lokaler samt at ansøge om medlems- og lokaletilskud. For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Vordingborg Kommune, skal foreningen opfylde følgende betingelser: - have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten - tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven - have en bestyrelse minimum 5 medlemmer - være demokratisk opbygget - bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer - som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål - være hjemmehørende i Vordingborg Kommune - have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig I foreningens vedtægter skal der stå, hvad foreningens aktiver skal gå til ved foreningens ophør. Der kan ansøges om at blive godkendt løbende. På Vordingborg Kommunes hjemmeside under Frivillig findes al nødvendig information om start af en forening og godkendelse af en forening som folkeoplysende. 4

5 Børneattester Samtlige folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud og/eller får stillet kommunale lokaler til rådighed, skal erklære overfor Vordingborg Kommune, at de overholder loven omkring indhentelse af børneattester. Dette gøres i forbindelse med ansøgning om tilskud eller kommunale lokaler via foreningsportalen. Her vil foreningen skulle bekræfte, at foreningen overholder reglerne om indhentning af de lovpligtige børneattester. Erklæringen bekræfter, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det gælder også i tilfælde, hvor foreningen arrangerer, at eksempelvis forældre deltager i aktiviteter, hvor de har kontakt med børn under 15 år. Det kan f.eks. være, når forældre deltager som frivillige for en forening ved et arrangement. Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester, hvorfor også de foreninger, der ikke har kontakt med børn under 15 år, på erklæringstidspunktet skal afgive en erklæring. Foreningsportalen Foreningsportalen er foreningernes indgang til at ansøge om brug af kommunale lokaler samt medlems- og lokaletilskud. Når en forening bliver godkendt som folkeoplysende, tildeles foreningen automatisk login til portalen. Det er den enkelte forenings eget ansvar at vedligeholde foreningsoplysningerne: - foreningens adresse, mail og telefon - kontaktoplysninger på formand, kasserer og evt. bookingansvarlig De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentlig tilgængelig. Den enkelte forening vælger selv, om oplysningerne på kontaktpersonerne skal være offentlig tilgængelige. Det er ud fra disse kontaktoplysninger, at Kultur- og Fritidssekretariatet sender forskellig information ud til foreningerne. Det er derfor vigtigt, at oplysninger bliver opdateret, så foreningen ikke går glip af vigtig information. Den enkelte forening kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter foreningen tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i portalen og evt. få en liste over forskellige aktiviteter. Der findes vejledning til brug af portalen på portalen under menupunktet Retningslinjer og skemaer. 5

6 Hvad kan foreningerne få støtte til? Medlemstilskud Medlemstilskuddet er opdelt i et grundtilskud og et aktivitetstilskud. Medlemstilskuddet ydes til foreninger for det antal medlemmer, der er under 25 år. Et medlem betragtes som under 25 år hele det kalenderår medlemmet fylder 25 år. Medlemstilskuddet udbetales bagudrettet på baggrund af reelle tal. Grundtilskud Grundtilskud ydes med kr. årligt til godkendte folkeoplysende foreninger, der har mindst 10 medlemmer under 25 år. I flerstrengede foreninger modtager hver aktivitetsafdeling grundtilskud efter samme kriterier. Aktivitetstilskud Unge under 25 år udløser årligt pr. medlem, for aktivitet med instruktion et antal point afhængig af, hvor mange uger det enkelte medlem er betalende aktiv i foreningen. Det vil sige, at et passivt medlem ikke udløser point. Der udløses point i forhold til nedenstående: Et medlem under 25 år med aktivitet i 0 20 uger udløser Et medlem under 25 år med aktivitet i uger udløser Et medlem under 25 år med aktivitet i uger udløser 1 point 2 point 3 point Et medlem kan medregnes for hver aktivitet, hvortil der betales særskilt kontingent. Pointets værdi bliver beregnet umiddelbart efter ansøgningsfristen. Det bliver beregnet på baggrund af følgende: - de indkomne ansøgningers samlede antal medlemmer under 25 år - det årlige kontingent pr. medlem - den afsatte budgetramme for året (I 2014 udgjorde 1 point 66 kr.) Eksempel 1: Et medlem under 25 år deltager i en vintersæson på 20 uger og en sommersæson på 20 uger. Der betales særskilt kontingent til hver sæson. Dette medlem udløser 1 point pr. sæson. Eksempel 2: Et medlem under 25 år deltager i en sæson på i alt 40 uger og betaler ét samlet kontingent. Dette medlem udløser 3 point. Det kommunale tilskud, der udløses af et medlem, kan ikke overstige det kontingent, medlemmet betaler for den konkrete aktivitet. Af budgetrammen for medlemstilskud afsættes hvert år kr. til nye foreninger, der bliver godkendt i løbet af året. Udover medlems- og lokaletilskud kan foreningerne søge tilskud via forskellige puljer. Puljerne er beskrevet på Vordingborg Kommunes hjemmeside under Frivillig. 6

7 Lokaletilskud Der ydes lokaletilskud til foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler. Vordingborg Kommune giver tilskud på 65 % af driftsudgifterne for medlemmer under 25 år. Lokaletilskuddet udbetales bagudrettet på baggrund af reelle tal. Lokaletilskuddet kan dog højst udgøre kr. pr. medlem pr. år under 25 år. I beregningen medtages kun det antal medlemmer, der benytter lokalet. Det vil sige, at et medlem kun kan tælles med én gang, uansat antal aktiviteter og kontingenter. Tilskuddet nedsættes procentvis i forhold til det antal medlemmer, der er over 25 år. Eksempel: Samlet antal medlemmer, der benytter lokalet 200 Heraf medlemstal under 25 år 150 Lokaleudgifter i alt Fradrag for medlemmer over 25 år. 50 af 200 = 25 % Beregningsgrundlag Lokaletilskud 65 % Instruktører og ledere over 25 år fradrages ikke, hvis disse samtidig betaler kontingent for den pågældende aktivitet. Vordingborg Kommune kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunen kan anvise et egnet lokale eller anlæg. Ved nye ansøgninger forstås ansøgninger: - fra nye foreninger - om nye lokaler - om udvidelse af timetal - om ombygning og udvidelse mv. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefrakommende krav Vordingborg Kommune kan desuden undlade at yde lokaletilskud til nye lokaler samt lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter eller er en udvidelse af tilskudsgrundlaget. Der ydes ikke tilskud til - lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer - lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen Hvad kan der søges tilskud til Der kan ansøges om tilskud til egne og lejede lokaler og anlæg. Ved lokaler forstås også haller og klubhuse. Ved anlæg forstås lejrpladser, bowlingbaner, golfbaner, skydebaner, go-cart baner, springgrave, ridehaller, tennisbaner, kroket baner og svømmehaller. Hertil ydes der tilskud til såvel lejeudgifter og vedligeholdelse. 7

8 Udgift Beskrivelse Lejede Egne Lejeudgifter Her medregnes udgifter til leje af eksterne lokaler og anlæg såvel faste som enkeltstående lejemål. Renter af prioritetsgæld Der ydes IKKE tilskud til livreddere, skoleje eller andre ydelser/udstyr, der bruges i forbindelse med udførelsen af aktiviteten. Her medregnes renter og bidrag af prioritetsgæld. Der ydes IKKE tilskud til afdrag på prioritetsgælden. Der x ydes IKKE tilskud til renter og afdrag på andre typer lån. Skatter og afgifter Her medregnes udgifter til ejendomsskatter x Bygningsforsikring Her medregnes udgifter til forsikringen på bygningen. x Vedligeholdelse Der ydes IKKE tilskud til løsøre- og ansvarsforsikringer samt Falck-abonnement. Her medregnes udgifter til foreningens andel af udgifter til reparationer og udbedringer, som har til formål at genetablere lokalets/anlæggets oprindelige standard. x x x Ved lejede lokaler, skal det fremgå af lejekontrakten at vedligeholdelse påhviler lejeren. EL-udgifter Vandudgifter Varmeudgifter Rengøring Opsyn Der ydes IKKE tilskud til inventar/løsøre Her kan medregnes faktiske udgifter til el. Evt. tilbagebetaling skal modregnes. x x Her kan medregnes faktiske udgifter til vand. Herunder vandafledningsafgift. Evt. tilbagebetaling skal modregnes. x x Her kan medregnes faktiske udgifter til varme. Evt. tilbagebetaling skal modregnes. x x Her medregnes udgifter til rengøringsartikler og til aflønning af rengøringspersonale. x x Der ydes IKKE tilskud til toiletpapir, håndsæbe og lignende. Her medregnes aflønning til fornødent opsyn med lokalet. x x 8

9 Medlems- og lokaletilskud Hvordan? Nye foreninger Foreninger, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra den måned, foreningen er godkendt. Tilskuddet beregnes dog først fra den måned, hvor vi modtager ansøgning om tilskud. Nye foreninger og foreninger, der ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, skal kontakte sekretariatet for at ansøge om lokaletilskud. Modtager vi eksempelvis ansøgningen i maj, vil tilskuddet blive beregnet med 8/12. Ansøgning om tilskud Der ansøges om tilskud via foreningsportalen. Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 15. december januar. Der sendes information ud omkring dette via foreningsportalen til den, der er registreret som kasserer i foreningsportalen. Hvis der ikke er registreret en kasserer, sendes mailen til den mailadresse, der er registreret under foreningens grundoplysninger. En uge inden ansøgningsfristens udløb udsendes påmindelse. Der vil IKKE blive rykket yderligere for manglende ansøgninger. Tilskuddet udbetales 1. marts. Det er foreningens eget ansvar at opdatere og vedligeholde foreningsoplysninger i foreningsportalen. For sent indsendte ansøgninger Foreninger, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil få reduceret tilskuddet med 1/12 pr. løbende måned fristen er overskredet. Eksempelvis, hvis ansøgningen modtages i løbet af februar måned udbetales tilskuddet med 11/12. Modtages ansøgningen i april udbetales tilskuddet med 9/12. 9

10 Stikprøvekontrol Hvert år udtages 15 % af foreningerne til stikprøvekontrol. Dette gælder henholdsvis for medlems- og lokaletilskud. Dette sker umiddelbart efter ansøgningsfristen den 31. januar. Ved for sent eller manglende indberetning og dokumentation til stikprøvekontrol, vil hele tilskuddet for det pågældende år blive opkrævet. Medlemstilskud: Foreninger, der er udtaget til stikprøvekontrol vedrørende medlemstilskud, vil få besked om den nærmere procedure. Skulle der være uoverensstemmelser mellem det indberettede i foreningsportalen og medlemslisten, vil foreningen blive orienteret herom og tilskuddet reguleret. Ved større afvigelser har sekretariatet mulighed for at indhente medlemslister 3 år tilbage. Det efterfølgende år kan sekretariatet vælge at følge op på uoverensstemmelsen, ved igen at kræve indsendelse af medlemslister. Lokaletilskud: Foreninger, der er udtaget til stikprøvekontrol vedrørende lokaletilskud, vil få besked om den nærmere procedure. Udgifter, der ikke er dokumenteret med bilag bliver ikke medtaget i beregningen. Der rykkes IKKE for manglende bilag. Dokumentation for husleje kan være kopi af bankoverførsel eller lejekontrakt. Skulle der være uoverensstemmelser mellem det indberettede og de indsendte bilag i forhold til, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede, vil foreningen blive orienteret herom og tilskuddet reguleret. Ved større afvigelser har sekretariatet mulighed for at indhente dokumentation 3 år tilbage. Det efterfølgende år kan sekretariatet vælge at foretage en opfølgning, ved igen at kræve dokumentation for de indberettede udgifter. 10

11 Hvad kan aftenskolerne få støtte til? Tilskud til leder- og lærerløn I Vordingborg Kommune ydes der tilskud til leder- og lærerløn med følgende andele og efter lønsatser fastlagt af undervisningsministeriet: Almen undervisning herunder: - Studiekredse - Foredragsvirksomhed (max 6 løntimer pr. foredrag) Instrumentalundervisning Undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne. 1/3 tilskud efter lønsatser fastlagt af undervisningsministeriet 5/7 tilskud efter lønsatser fastlagt af undervisningsministeriet 7/9 tilskud efter lønsatser fastlagt af undervisningsministeriet Løn til leder må højst udgøre 13 % af lærerlønnen. Såfremt de samlede ansøgninger til leder- og lærerløn overstiger den afsatte budgetramme, nedsættes tilskudsbeløbet procentvis. I 2014 udgjorde tilskudsprocenten 86 %. Eksempel: Lærerløn til alm. Undervisning Lederløn til alm. Undervisning (max 13 %) Beregningsgrundlag Tilskudsberettiget 1/3 tilskud ,33 Udbetalt tilskud 86 % ,66 10 % af det bevilligede tilskud skal bruges til debatskabende aktivitet og skal ifølge folkeoplysningsloven opfylde følgende: - skal annonceres og være åben for alle - i det omfang, der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal størrelse heraf fremgå af annonceringen. Deltagerbetaling er ikke krævet - de debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens formål - aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper - emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet - debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatten skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet - debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. - aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelser eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab. Hvis 10 % puljen ikke bliver brugt til debatskabende aktiviteter, skal beløbet tilbagebetales til Vordingborg Kommune. 11

12 Puljen kan ikke anvendes til: - befordring af deltagere - forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere - materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi - entréudgifter for deltagere Fleksible undervisningsformer Aftenskolerne har mulighed for at afsætte op til 40 % af det bevilligede tilskud (fratrukket 10 % puljen) til fleksible undervisningsformer. Fleksibel undervisning kan eksempelvis være aktiviteter inden for følgende temaer: Integration, livsstilssygdomme, folkesundhed, forbrugeroplysning og brugerinddragelse. Lokaletilskud I Vordingborg Kommune ydes der tilskud til 75 % af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af aftenskolen. Tilskuddet ydes med max. 75 % af den gældende lokaletilskudssats udmeldt fra Kulturministeriet. Kultur- og Fritidsudvalget kan undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale. Hvad kan der søges tilskud til? Se under lokaletilskud til foreningerne. Evt. leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregningen af lokaletilskud. 12

13 Tilskud til aftenskoler Hvordan? Nye aftenskoler Aftenskoler, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra det efterfølgende år. Ansøgning om tilskud Der ansøges om tilskud via foreningsportalen. Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 1. oktober til 31. oktober året før. Der sendes information ud omkring dette via foreningsportalen, til den, der er registreret som kasserer i foreningsportalen. Hvis der ikke er registreret en kasserer, sendes mailen til den mailadresse, der er registreret under foreningens grundoplysninger. En uge inden ansøgningsfristens udløb udsendes påmindelse. Der vil IKKE blive rykket yderligere for manglende ansøgninger. Tilskuddet udbetales som aconto beløb med 50 % i januar og 50 % i juli. Det er foreningens eget ansvar at opdatere og vedligeholde foreningsoplysninger i foreningsportalen. For sent indsendte ansøgninger Aftenskoler, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. oktober, vil ikke være berettiget til tilskud det pågældende år. Opgørelser af tilskud I perioden 1. marts til 31. marts året efter tilskudsåret, skal aftenskolerne indberette de reelle lærer- og lederlønninger samt deltagernes samlede egenbetaling. På baggrund af disse oplysninger reguleres tilskuddet, og evt. for meget udbetalt tilskud opkræves. I samme periode indberetter aftenskolerne de reelle lokaleudgifter via foreningsportalen. Tilskuddet reguleres, og eventuelle differencer opkræves/udbetales. For sent indsendte opgørelser Aftenskoler, der indsender opgørelser efter fristens udløb, vil blive opkrævet det fulde tilskud for det pågældende år. Deltagere fra andre kommuner Mellemkommunal refusion opkræves, når der deltager elever fra andre kommuner i undervisningen. Aftenskoler indsender oplysninger om deltagere fra andre kommuner til Kultur- og Fritidssekretariatet halvårligt. 13

14 Lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg Vordingborg Kommune råder over en lang række lokaler og udendørsanlæg. Det kan være faciliteter som klasseværelser, haller, boldbaner, idrætsanlæg, svømmehaller og andet. De forskellige faciliteter kan ses i foreningsportalen. Kommunalbestyrelsen ønsker, at der skal være lige adgang for folkeoplysende foreningers brug af idræts- og svømmehaller, hvorfor Vordingborg Kommune har indgået driftsaftale med de selvejende haller. Hvem kan søge? Vordingborg Kommune anviser gratis lokaler, haller og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Vordingborg Kommune, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven. Vordingborg Kommune ønsker at afspejle folkeoplysningslovens intentioner om udlån af kommunale lokaler og har derfor opsat en prioriteringsrækkefølge for de frivillige folkeoplysende foreninger: - Kommunale aktiviteter f.eks. ungdomsskole og musikskole - Frivillige godkendte folkeoplysende foreninger i følgende rækkefølge 1 Aktiviteter for børn og unge 2 Folkeoplysende voksenundervisning 3 Aktiviteter for voksne Udover prioritetsrækkefølgen vil der i anvisningen blive taget højde for øvrige parametre som lokaletype, nærmiljø og brugere med særlige behov. Da der er forskel på, hvor godt egnede de forskellige lokaler er til bestemte aktiviteter, vil lokalerne blive tildelt i forhold til den pågældende aktivitet. I fordelingen vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet. Det gælder særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til handicappede, vil der blive taget hensyn til dette i fordelingen. Vordingborg Kommune ønsker desuden at understøtte øvrige frivillige foreninger og organisationer, der tilbyder aktiviteter for borgerne i kommunen med gratis lokaler med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes frivillighedspolitik. Brugere udenfor Vordingborg Kommune samt private kan leje lokaler mod betaling. Aktiviteter og arrangementer, der er indtægtsgivende og offentlige, som fester, messer, udstillinger, loppemarkeder, bankospil mv. skal betale leje for lokalerne i form at leje-takst. 14

15 Særlige vilkår og rammer Lokaler og haller på skolerne udlånes alle dage, bortset fra det tidsrum, skolerne råder over faciliteterne. Tidsrummet fremgår af foreningsportalen. Lokaler og haller er lukkede i skolernes ferie. Skulle der opstå behov for arrangementer i skolernes ferie, skal ansøgning sendes med mindst 6 ugers varsel til serviceleder eller Kultur- og Fritidssekretariatet. Lokaler, haller og udendørsarealer stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug og stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Primære brug betyder, at Vordingborg kommune har valgt at indrette en række faciliteter til bestemte formål. Den indretning og det inventar må ikke fjernes, fordi en folkeoplysende forening har fået anvist faciliteten. Det kan f.eks. være inventaret i et klasselokale, gymnastiksal eller på en boldbane. Da Vordingborg Kommune f.eks. har et antal fodboldbaner, og en forening bliver anvist til en sådan bane, vil banen være til rådighed med det udstyr, der knytter sig til banens primære brug. Er banen indrettet med fire mål, har foreningen adgang til fire mål og er den indrettet med to, har foreningen to mål at gøre godt med osv. Foreninger, der tilbyder aktiviteter, der kræver indretning og udstyr ud over det, kommunen har i forvejen, kan ikke kræve særlig indretning eller udstyr, selvom der anvises til folkeoplysende virksomhed. Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale, må ikke anvise videre til andre brugere, ligesom foreningen ikke må hindre andre i at benytte lokalet. Vordingborg Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne, hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat, overtrædes. Tildelte lokaler, der alligevel ikke skal benyttes, skal afbookes via foreningsportalen hurtigst muligt. Enkeltstående arrangementer Kultur- og fritidssekretariatet eller den pågældende skole/hal kan aflyse aktiviteter til fordel for enkeltstående arrangementer med mindst 3 ugers varsel. Foreningen kan ikke forvente at få stillet et alternativt lokale til rådighed ved en afbooking til fordel for et enkeltstående arrangement. Hvordan ansøger man? I det elektroniske bookingsystem Foreningsportalen kan man søge de tider, brugerne ønsker ligesom man kan se, hvilke tider, der er tilgængelige. Den endelige fordeling meldes ud til brugerne i henhold til gældende frister og retningslinjer. Der kan både søges på årsbasis samt løbende. Foreningsportalen er åben for ansøgning om lokaler til årsbooking i perioden 1. februar til 29. februar. Der sendes information ud omkring dette via foreningsportalen, til den, der er registreret som bookingansvarlig i foreningsportalen. Hvis der ikke er registreret en bookingansvarlig, sendes mailen til den mailadresse, der er registreret under foreningens grundoplysninger. 15

16 En uge inden ansøgningsfristens udløb udsendes påmindelse. Der vil IKKE blive rykket yderligere for manglende ansøgninger. For sent indsendte ansøgninger Foreninger, der ansøger senere end 29. februar, vil ikke komme med i fordelingen i første omgang, men vil blive tilbudt de resterende tider. 16

17 Retningslinjer for brug af kommunale lokaler Det er ikke tilladt at færdes andre steder end i de lokaler (med gangareal), som er blevet anvist. Lokalt ordensreglement skal overholdes, såsom maksimalt tilladte personer i lokalet osv. Det er f.eks. ikke tilladt at: - blokere flugtveje - medbringe eller opbevare trykflasker i lokalerne - medbringe eller opbevare farlige stoffer i lokalerne - foretage bygningsmæssige ændringer i lokalerne Er der behov for brug af trykflasker eller farlige stoffer i forbindelse med aktiviteten, påhviler det foreningen i samarbejde med beredskabet at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Lokalerne forlades i samme stand, som de modtages. Benyttet inventar, redskaber mv. sættes på plads. Vinduer og døre lukkes, lys slukkes og vandhaner lukkes. Skolens undervisningsmidler og elevernes skolearbejde, herunder ophæng på tavler og i elevskuffer må ikke flyttes eller beskadiges. Idrætsaktiviteter i gymnastiksale og haller må ikke foregå med udendørsfodtøj. Dette gælder også for danseaktiviteter. Glas og flasker må ikke medtages i omklædningsrummene. Ved brug af svømmefaciliteter skal foreningen indsende gyldigt livredderbevis til den pågældende svømmehal, inden foreningens førstkommende brug. Foreningen er ansvarlig for at indsende nyt bevis, inden nuværende bevis udløber. Såfremt nyt bevis ikke indsendes, må svømmefaciliteten ikke benyttes og tiden kan blive booket til anden side uden yderligere varsel. Rygning er ikke tilladt i kommunale bygninger eller på kommunale matrikler - ude som inde. Ved særlige arrangementer som stævner, musikfestivaler eller andet skal der indgås særlig aftale med servicelederen senest 4 uger før arrangementets afvikling om de praktiske forhold. Der udfyldes en formular om modtagelse og aflevering af lokalerne. Formularen findes på foreningsportalen. Det fremgår af den konkrete bookingbesked, hvilken serviceleder eller anden person, der skal kontaktes vedrørende praktiske forhold. På samme bekræftelse vil det også fremgå, hvis der ikke må medbringes egen forplejning, fordi der er en forpagtningsaftale, der dækker det pågældende lokale mv. 17

18 Overnatning i kommunale lokaler Det er muligt at overnatte i flere af de kommunale lokaler. Det fremgår af Foreningsportalen, hvilke lokaler, der er godkendt til overnatning. Ønsker en forening at overnatte, skal der altid sendes en ansøgning om midlertidig overnatning til Vordingborg Brandvæsen. Denne skal sendes senest 14 dage før arrangementet. Skema findes på Foreningsportalen under menupunktet Retningslinjer og skemaer. Kopi af godkendt ansøgning SKAL afleveres til servicelederen på den pågældende skole/hal inden arrangementets start. 18

19 Takster Vordingborg Kommune anviser gratis lokaler, haller og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger hjemhørende i Vordingborg Kommune, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende arbejde i henhold til folkeoplysningsloven. Vordingborg Kommune ønsker desuden at understøtte øvrige frivillige foreninger og organisationer, der tilbyder aktiviteter for borgerne i kommune, med gratis lokaler med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes frivilligpolitik. Ovennævnte foreninger skal ved indtægtsgivende offentlige arrangementer, såsom fester, messer, udstillinger, loppemarkeder, bankospil mv., der ikke er en naturlig del af foreningens aktivitet, betale lokaleleje. Der betales 50 % i forhold til nedenstående takster. Alle øvrige skal betale fuld lokaleleje uanset arrangementets art. Kommunale lokaler kan dog ikke udlånes til private fester eller andre private sammenkomster. Der betales leje af lokalet fra det tidspunkt, forberedelserne påbegyndes til oprydning er tilendebragt. Prisen er incl. hvad der må betragtes som et normalt forbrug af lys, vand og varme samt rengøring og renovation. Lokaleleje opkræves ved udgangen af hvert kvartal. Lokaler Pris pr. time Hverdage Pris pr. time Weekend/Helligdage Pris pr. døgn 24 timer Pr. time ud over Idrætshal (5/8) 300 kr. 600 kr kr. 125 kr. Bårse/Ørslev Idrætshal 400 kr. 800 kr kr. 150 kr. Gymnastiksal 150 kr. 300 kr kr. 75 kr. Aula/Faglokaler 100 kr. 200 kr kr. 50 kr. Klasselokale 50 kr. 100 kr. 500 kr. 25 kr. Festsale, caféer mv. 150 kr. 300 kr kr. 75 kr. VU Teatersal Arrangementer/forestilling er med entré pr. dag Forberedelse/oprydning pr. dag Egne foreninger/teatre uden entré (øvedag mv.) pr. dag kr kr. 500 kr. Øvrige takster Pris Bemærkninger Opstilling/nedtagning af borde, stole, scene m.m. 250 kr. pr. time pr. servicemedarbejder Dette tilbud er kun muligt i det omfang, det kan aftales med den enkelte skoleleder. Overnatning Fuld døgn-pris Gælder også for foreninger Erstatning af nøgle til kommunens lokaler 150 kr. pr. nøgle 19

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND forening.guldborgsund.net 2 GULDBORGSUND KOMMUNE FORENINGSPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTOPLYSNINGER... 4 VELKOMMEN... 5 Velkommen til Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere