Pædagogiske læreplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner"

Transkript

1 HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Dagtilbud Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå & Dagplejen 2015/2016 D A G T I L B U D B R Æ D S T R U P

2 Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner for Dagtilbud Brædstrup er dagtilbudslovens 7 og 8, Udvalgsplan 2012 for Børn og Skole udvalget, samt indsats- og udviklingsområder fra kvalitetsrapporten for Proces Efteruddannelse, ny viden og implementering i praksis Vi har i Dagtilbud Brædstrup de sidste par år haft mulighed for at sende en stor del af vores pædagoger på efteruddannelse indenfor en række områder som eksempelvis inklusion, natur, bevægelse, sprog, vejledning osv. Derudover har vi også kunne tilbyde flere af vores medhjælpere den 1.årige uddannelse til pædagogisk assistent. Vi har på den måde sikret os, at opretholde den faglige høje standart i dagtilbuddet, og været opdateret på den nyeste viden indenfor det pædagogiske område. Fra 2015 vil vi have skærpet fokus på at få den nye viden solidt implementeret i hverdagen med børnene. Som led heri har vi, på tværs af de tre huset, etableret forskellige faglige netværk, der hver især har ressourcepersoner indenfor området. I forhold til de pædagogiske læreplaner betyder det, at vi kan trække på ressourcepersonerne og de faglige netværk, når vi arbejder med et tema. Eksempelvis startede vi i januar 2015 ud med læreplanstemaet sprog, og her havde vi vores sprogvejledere indover processen med faglige oplæg på personalemøder, anbefalinger af gode tiltag til sprogudviklende aktiviteter med børnene, og sparring til personalet i forhold til sprogarbejdet. Sammenlægning med dagplejen i Brædstrup Fra 1. januar 2015 blev Daginstitution Brædstrup og Dagplejen organisatorisk og ledelsesmæssigt slået sammen under navnet Dagtilbud Brædstrup. Som udgangspunkt i en forsøgsperiode frem til udgangen af Sammenlægningen giver os mulighed for, at trække på hinandens viden og kompetencer. Vi er bl.a. i gang med at iværksætte et tættere samarbejde omkring vuggebørnene og dagplejebørnene bl.a. i forhold til temaerne i de pædagogiske læreplaner. Tre huse tre profiler Vores tre huse er inddelt i profiler. Himmelblå har særligt fokus på natur, Tinggården bevægelse og Eventyrhuset musik. Vi ser stor værdi i den inddeling, og vi øver os i, at husets profil bliver endnu mere synlig i hverdagen også i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 2

3 Sprog som særligt fokus i 2015 Horsens Kommune har i disse år et særligt fokus på sprog. Forskningen viser også, at børn der har et veludviklet sprog klarer sig bedre i uddannelsessystemet og senere hen på arbejdsmarkedet. I Dagtilbud Brædstrup har vi også, som en del af kvalitetsaftalen, en målsætning om at højne det sproglige niveau i vores område. Dette gør vi bl.a. ved at alle grupper arbejder med materialet Hit med lyden, der har fokus på bogstavernes lyde (lydlige kompetencer). Derudover, som en del af de pædagogiske læreplaner, arbejder alle grupperne også med at styrke børnenes ordkendskab. På en periode på 3-5 uger vælges der 10 ord, som der arbejdes særligt med. Børnene får en rød, gul eller grøn prik på et iagttagelsesskema ved starten af perioden alt efter barnets kendskab til ordet. Efter perioden skulle vi gerne kunne se en udvikling. De 10 ord vælges ud fra læreplanstemaet (eks. natur og naturfænomener), og målet er, at der finder udvikling sted. Alle børn behøver ikke blive grønne ved slutningen. Hvis man kan rykke sig fra en rød prik til en gul så er der tale om udvikling, og barnet har lært noget nyt. De sprogrige miljøer (og gode børnemiljøer generelt) på grupperne er ligeledes et indsatsområde i Dagtilbud Brædstrup. Vi er bevidste om vores funktion som rollemodeller for børnene, og det er vores ansvar at skabe et sprogrigt miljø på gruppen og i huset, der skaber de optimale rammer for børnenes læring og trivsel. Multimedier arbejdet med ipads I dagtilbud Brædstrup er de digitale medier en del af børnenes lærings- og udviklingsmiljø. Børnene skal være fortrolige med den digitale medieverden, samt udvise tryghed i anvendelsen af den. Det betyder, at Ipads, computer, kamera mv. inddrages i børnenes hverdag hvor det findes relevant. Vores tilgang til brugen af digitale medier, herunder Ipads er, at de udvider muligheden for at lære gennem leg. Dermed bliver disse medier en del af den pædagogiske værktøjskasse, på lige fod med øvrige pædagogiske tiltag og metoder. Som en del af vores arbejde med de pædagogiske læreplaner anbefaler vores ressourcepersoner (i multimedienetværket) 1-3 Apps til hvert tema i de pædagogiske læreplaner, som de laver en skriftlig anmeldelse af i forhold til læringsmæssigt indhold. Disse Apps bliver børnene så præsenteret for, når temaet starter op, som en naturlig del af de pædagogiske aktiviteter. Fokus i Horsens kommune Inklusion Inklusion er et fagligt perspektiv i bestræbelserne på at skabe et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø, hvor alle mennesker har ret til at være aktive deltagere. Alle er født inde og fokusområdet i inklusion er fællesskabet. At der skabes rammer for differentierede fællesskaber i hverdagen, hvor det enkelte barn kan bidrage og deltage aktivt. Det sociale samspil er ikke kun 3

4 befordrende, men en forudsætning for udvikling og læring. At arbejde inkluderende er et grundlæggende menneskesyn ikke bare en metode. Forskerne siger om fællesskabets betydning for børns udvikling og trivsel En god sprogudvikling gør det nemmere at lære at læse og klare skole og senere uddannelse, og sproget påvirker derfor børns livsmuligheder. (Kilde: Forskningsprojekt ved Syddansk Universitet, Center for Børnesprog, ved professor Dorthe Bleses). Fællesskaber har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring. Selvværdet og læringslyst kommer af at deltage, bidrage og øve indflydelse i fællesskaber. Børn lærer, når de deltager i sociale sammenhænge, inddrages i fælles aktiviteter, bidrager i fællesskabet og opnår indflydelse på det, der er en del af deres livsbetingelser og udviklingsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at have øje for barnets/ børnegruppens motivation og engagement som afgørende faktorer for læringen. De voksne skal derfor være opmærksomme på barnets interesser og ressourcer samt det sociale samspil og læringsmiljøet i dagtilbuddet. Børnemiljø Det er et krav i dagtilbudsloven, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, der fremmer deres trivsel, sundhed, læring og udvikling. I Dagtilbud Brædstrup har vi et særligt fokus på børne- og læringsmiljøet på grupperne. Det kan bl.a. ses i vores måde at evaluere og dokumentere på, hvor vi ikke kun har fokus på resultater, men også på proces og børnenes oplevelse af vores forløb. Indhold De pædagogiske læreplaner for Dagtilbud Brædstrup bygger på visionen om, at de pædagogiske læreplaner skal fungere som et samlende og dynamisk pædagogisk værktøj. Dette kommer til udtryk i læreplanens opbygning, der rummer de didaktiske elementer fra SMTTE - modellen, men også det indbyggede fokus på børnemiljø gennem valget af evalueringsspørgsmål og dokumentationsformer. Hensigten er, at de pædagogiske læreplaner kommer til at fungere både som overordnet didaktisk ramme for det pædagogiske arbejde, men også som dynamisk planlægnings- og evalueringsmodel for den konkrete pædagogiske praksis. Konkret betyder det, at fokus for læringsmålene er flyttet fra individfokus til udviklings- og læringsfokus, samt handlekompetence- og mulighedsfokus. Dette er i overensstemmelse med de kommunale visioner om social inklusion, som indebærer, at fokus rettes mod børnefællesskaber i stedet for mod individer. 4

5 Implementering af de pædagogiske læreplaner De pædagogiske læreplaner for Dagtilbud Brædstrup trådte i kraft 1. januar Implementeringen af disse vil herfra ske løbende, med afsæt i et årshjul, der fastsætter hvornår der arbejdes, med hvilke temaer. Dette muliggør samarbejde mellem de forskellige huse og dagplejen om konkrete læreplanstemaer eks. tværgående projektforløb eller aktiviteter, samt opfølgning på fællesmøder. Der arbejdes med tre overordnede temaer om året. Alle grupper udarbejder 1 SMTTEmodel der lægger indenfor det fælles tema, herudover arbejdes der fortsat med alle læreplanstemaer på de enkelte grupper, med afsæt i gruppens behov Sociale kompetencer Alsidige kompetencer Jan-april Maj-aug Sept-dec Krop og bevægelse Der arbejdes med de pædagogiske læreplaner på de pædagogfaglige møder. Derudover tilser ledelsen, at der med jævnlige mellemrum sættes tid af til faglige input og oplæg i fælles forum, hvor relevante metoder, ny viden eller erfaringer deles på tværs. 5

6 Fokusområder Personale: Personalet er ansvarlig for et godt børne- og læringsmiljø på grupperne. De er bevidste om deres funktion som rollemodeller, og skaber af rammer der bedst muligt sikrer tryghed, trivsel, udvikling og læring for børnene. Alle børn skal møde responderende og tydelige voksne, herunder voksne der er opmærksomme på at sige goddag og farvel til alle børn og forældre Alle børn og forældre mødes af et ressourcesyn. Gennem fokus på egen praksis og vores sprogbrug overføres dette til måden vi støtter børnene i, at tale om og med hinanden. Personalet inddrager digitale medier i de læringsmiljøer børnene er en del af, herunder kameraer og Ipads. Personalet støtter børnene i at hjælpe hinanden, og til at se hinanden som mulig støtte i forhold til aktiviteter i dagligdagen; herunder i garderoben, når man har slået sig (lidt), når man skal have hjælp til Ipad en osv. Forældresamarbejde: Forældrene er den vigtigste ressource i barnets liv, derfor er inddragelse af forældrene i barnets liv i institutionen noget vi vægter højt. Vi ser gerne, at forældrene har det godt med at komme i vores huse, og at de deltager i arrangementer, traditioner og aktiviteter. Vi lægger konkrete ting fra børnenes hverdag på Daycare eller Børneintra (sange, beskrivelse af aktiviteter mm.), så forældrene kan støtte op om børnenes initiativer, og skabe sammenhæng mellem barnets forskellige arenaer; hjemmet og institutionen. Som en del af et tæt forældresamarbejde inviterer vi forældrene til værdi- og trivselssamtaler flere gange i løbet af barnets tid hos os. Vi ser en stor værdi i den daglige kontakt, såvel som den mere strukturerede samtale. Overgange: Vi har fokus på betydningen af overgange i barnets liv, vi markerer disse overgange sammen med børnene (gruppeskift, overgang til skole mm.) Vi er opmærksomme på, at det der er blevet arbejdet med i førskolegrupper, formidles videre til skolen/rød tråd. I førskolegrupperne er vi opmærksomme på at introducere børnene for lege, opgavetyper mm. som vi ved benyttes i skole/sfo, så børnene kender dem, og oplever mestring når de skifter rammer. 6

7 Vi har i 2015 indledt et større samarbejde med Brædstrup Skole omkring overgange og sprog. Vi tager jævnligt gruppebilleder, så børnene - især ved overgange, kan se sig selv visuelt som en del af den nye gruppe. Evaluering Når vi arbejder med et læreplanstema, er det altid spændende, at undersøge om vores indsats har skabt læringsmæssig værdi. Da vores arbejde som oftest er meget processuelt giver det god mening både at evaluere på mål, tiltag og tegn. Når vi starter op med et nyt læreplans tema, er det altid mål, tiltag og ikke mindst tegn, vores opmærksomhed kredser omkring. Hvilke tegn ønsker vi at se? Da vi har et skærpet fokus på lærings og børnemiljø på gruppen, er det ikke alle mål, der er direkte målbare. Det er lettere at måle på, hvor hurtigt børnene kan løbe rundt om huset, før - og efter, vi har arbejdet med krop og bevægelse, end at måle på om børnene er mere motiverede for en aktivitet efter end før en pædagogisk indsats. Derfor giver det god mening, som supplement til de mere målbare resultater, også eksempelvis at spørge børnene om, hvad deres oplevelse har været af et forløb. Der evalueres med afsæt i følgende støttespørgsmål: Så vi de tegn, vi gerne ville se? Hvad skal vi have justeret til næste gang? Hvilke uventede resultater opnåede vi med vore tiltag? Da vi var bedst, på hvilken måde gjorde vi det så? Hvordan kan vi bruge denne viden i andre sammenhænge? Hvad har vi lært omkring børne- og læringsmiljøet på gruppen? Dokumentation Vi dokumenterer vores arbejde med de pædagogiske læreplaner på den måde, der giver bedst mening i forhold til de tiltag, der er arbejdet med. Som en del af arbejdet med sprog og ordkendskab, bruger vi iagttagelsesskemaerne, hvor vi markerer ud for hvert barns navn, om deres kendskab til ordet er henholdsvis rød, gul eller grøn. Skemaerne er dokumentation for børnenes sproglige udvikling. Dokumentationsmetoder som praksisfortællinger (nedskrevne udpluk fra hverdagen) og børneinterviews (børnesamtaler med fokus på børnenes oplevelser af læringsmiljøer og muligheder 7

8 for læring) er meningsfyldte i forhold til at give os viden om børnenes perspektiv og processen når vi arbejder med et læreplanstema. Billeder, optagelser, tegninger og lignende vil fortsat være blandt de anvendte dokumentationsformer. 8

9 Læreplanstema: Alsidige personlige kompetencer Sammenhæng De samfundsborgere vi i institutionerne er med til at forme, forventes af samfundet at være læringsparate, omstillingsparate og socialt velfungerende. Det stiller store krav til den måde vi møder børnene på i de første år. Børn der mødes af responsive, empatiske og inkluderende voksne, i et anerkendende og udfordrende læringsmiljø klarer sig generelt bedre, og udvikler sideløbende et solidt selvværd og robusthed i forhold til at indgå i sociale sammenhænge. Kreativitet, fantasi og lyst til læring opstår, når det grundlæggende behov for omsorg og tryghed i relationerne til børn og voksne dækkes, og der sættes ord på egne og andres følelser og handlinger. Den narrative tilgang til børnene betyder, at børnenes spor følges, og at der er fokus på børnenes initiativer og motiver. Overordnede mål De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til: En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid. Viden, initiativ, fantasi og kreativitet. Kompetence til at forstå og håndtere følelser 9

10 0-2år: 3-5år: 10

11 Førskolegrupper: 11

12 Læreplanstema: Sociale kompetencer Overordnede mål De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til: At møde andre anerkendende og respektfuldt. At udvikle kompetencer til at indgå i, og bidrage til forpligtende fællesskaber. At udvikle kompetencer til at etablere, indgå i, og vedligeholde venskaber Sammenhæng Børns deltagelse i meningsbærende fællesskaber, er essentielt for deres almene, herunder især sociale udvikling. Deltagelse og inklusion indebærer, at det den enkelte byder ind med i fællesskabet, opleves som meningsfuldt af fællesskabet. Derfor er det vores opgave, i samarbejde med forældrene, at arbejde med at udvikle børnenes handle- og læringskompetencer. Sideløbende er det vores opgave, at sikre at børnene tilbydes differentierede fællesskaber, med mulighed for vejledt deltagelse. Vi er opmærksomme på egen pædagogiske praksis i forhold til eksklusion, og vi er bevidste om, at når vi vælger grundlæggende at anskue børnene ud fra et ressourcesyn, har det betydning for børnenes opfattelse af egne evner og muligheder, og dermed for deres inklusion i fællesskaberne. Den valgte metodik for arbejdet med de sociale kompetencer er: De tre læringsrum (den voksne går foran, ved siden af, og bagved barnet i læreprocessen) Vejledt deltagelse Differentierede fællesskaber. Projektarbejde med fokus på sociale perspektiver 12

13 0-2år: 3-5år: 13

14 Førskolegrupper: 14

15 Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Overordnede mål De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til: At børnene eksperimenterer med, øver sig i og afprøver sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, såsom musik, drama og kreative processer At udvikle respekt og forståelse for forskelligheder, levevis og familieformer. At udforske og eksperimentere med forskellige medier, og oplever disse som en integreret del af læringsmiljøet. Sammenhæng Børns kreativitet, nysgerrighed og fantasi udvikles i mødet med det nye og ukendte. Gennem tilpas afmålte forstyrrelser i børnenes opfattelser af verden, udfordres og inspireres de, hvilket er grundlaget for en positiv tilgang til læring. Differentierede kreative processer, samt kulturelle input er med til at åbne for børnenes omverdensforståelse og respekt for forskelligheder. Mødet med, og udforskningen af forskellige medier, herunder digitale, støtter børnenes oplevelse af mestring, og giver børnene flere måder at opleve verden på. Den valgte metodik for arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier er: Projektarbejde med fokus på forskellige æstetiske processer Projektarbejde med fokus på differentierede kulturelle udtryksformer og værdier De tre læringsrum, hvor børnenes initiativer følges, støttes eller der vokseninitieres Legitim perifær deltagelse 15

16 0-2år: 3-5år: 16

17 Førskolegrupper: 17

18 Læreplanstema: Natur og naturfænomener Overordnede mål De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til: At udvikle glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen. At være nysgerrig på, og få læring om livsforhold i naturen. At opnå selvtillid og koncentrationsevne. At udvikle respekt for naturen. Sammenhæng Børns positive oplevelser i, og udforskninger af naturen bidrager til udvikling af fordybelsesevne, nysgerrighed og respekt for naturen. Ved at opleve og bevæge sig i den, får børn den optimale læring om naturen og dens vilkår herigennem opnås også en generel udvi:kling af børnenes læringskompetencer. Ophold i naturen skærper børnenes sanseapparat, og stimulerer lysten til bevægelse og leg. Den valgte metodik for arbejdet med natur og naturfænomener er: Projektarbejde Vejledt deltagelse NUZO SMTTE Det fælles 3 de 18

19 0-2år: 3-5år: 19

20 Førskolegrupper: 20

21 Læreplanstema: Krop og bevægelse Overordnede mål De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til: At udvikle glæde ved at eksperimentere med, og bruge kroppen. At videre udvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter. At have fokus på fysisk sundhed, hygiejne og bevægelse. Sammenhæng Kroppen er vores umiddelbare forbindelse til omverdenen og vi er helt afhængige af kroppens sanseapparat. Derfor er det vigtigt at vi skaber et miljø som inspirerer til bevægelse, og som udfordrer børnenes lyst til kropslige udfoldelser. Den perception som kroppen omdanner sanseindtryk til, er grundlaget for vores erfaringsdannelse, læring, følelsesmæssige og sociale processer, samt kommunikation. Det er derfor helt essentielt, at børn støttes i at bruge kroppen alsidigt, og at de rammer vi skaber for børnene også indeholder et fokus på den fysiske sundhed. Den valgte metodik for arbejdet med krop og bevægelse er: Aktiv deltagelse/vejledt deltagelse NUZO Projektarbejde 21

22 0-2år: 3-5år: 22

23 Førskolegrupper: 23

24 Læreplanstema: Sproglig udvikling Sammenhæng Lokalt og nationalt er der stort fokus på børns sproglige kompetencer og udvikling. Dette afspejles også i Hosens kommunes sprogpolitiske handleplan, som er grundlaget for arbejdet med sprog og sproglig/skriftsproglig udvikling i institutionen. Børn udvikler sig gennem kontakt med deres omverden, derfor har deres sproglige kompetencer stor betydning for børnenes mulighed for deltagelse i fællesskaber. Vi er opmærksomme på, at de sproglige og skriftsproglige miljøer vi skaber, er differentierede og fleksible, så børnenes læring støttes med udgangspunkt i hver enkelt barns NUZO. Som voksne er vi bevidste sproglige rollemodeller i hverdagen, og er opmærksomme på, at vi - gennem vore verbale (og nonverbale) ytringer, er medskabere af børns virkelighed og deres fortællinger om sig selv. Overordnede mål De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til: At udvikle sprog og skriftsprog gennem nærværende kommunikative voksne. At udvikle sprog gennem leg og samvær. At have lyst til, og mod på at bruge sproget og skriftsproget kreativt og eksperimenterende i dialogen og kontakten med omverdenen. Den valgte metodik for arbejdet med sproglig udvikling er: NUZO Dialogisk læsning Udvekslingstone Visuelt stimulerende sprogligt miljø Differentierede læringsmiljøer Vejledt deltagelse 24

25 0-2år: 3-5år: 25

26 Førskolegrupper: 26

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Daginstitution Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå 2013/2014 D A G I N S T I T U T I O N B R Æ D S T R U P Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2013-2015. Daginstitution Egebjerg. Børnehaven

Pædagogiske læreplaner 2013-2015. Daginstitution Egebjerg. Børnehaven Pædagogiske læreplaner 2013-2015 Daginstitution Egebjerg Børnehaven Pædagogiske læreplaner Daginstitution Egebjerg 2013-2015 Forord: Dagtilbudsloven stiller krav om, at alle dagtilbud, offentlige såvel

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Pædagogisk Læreplan for Daginstitution Langmark

Pædagogisk Læreplan for Daginstitution Langmark 2012 Pædagogisk Læreplan for Daginstitution Langmark Børnehaven Flintebakke Vuggestuen Flintebakken Børnehuset Rytterkilden Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Vision for børns læring...

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013. Østerdalen. Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus.

Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013. Østerdalen. Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus. Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013 Østerdalen Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus. Indledning: Denne første udgave af fælles pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Strategi for læring 2012

Strategi for læring 2012 Strategi for læring Strategi for læring på dagtilbudsområdet 3 Vision 3 Overordnede mål, som skal skabe retning for indsatserne på dagtilbudsområdet 3 Hvad siger loven 4 Børnemiljø 4 Indsatsområder i Horsens

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Tema Mål Metoder Handleplan

Tema Mål Metoder Handleplan Pædagogisk læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud På vej mod 3 år Tema Mål Metoder Handleplan Sociale kompetencer At etablere venskaber. At indgå i fællesskabets sociale spilleregler. At kommunikere med

Læs mere

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Model for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. Mission

Model for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. Mission Model for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune.

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere