Proksimal humerusfraktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proksimal humerusfraktur"

Transkript

1 Proksimal humerusfraktur hos voksne Af Wjeha Malik og Anton Mitchell Ulstrup Biografi Wjeha Malik er reservelæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, og under uddannelse til ortopædkirurg. Anton Ulstrup er speciallæge i ortopædkirurgi og ansat ved Skuldersektionen, Holbæk Sygehus. Forfatters adresse Wjeha Maliks adresse Skovvejen 34, 1. tv., 4200 Slagelse. hotmail.com 338 Vi kan i almen praksis forvente at se flere patienter, der er blevet behandlet for brud på overarmen dels pga. flere ældre med risiko for fald, og dels fordi behandlingsmulighederne forøges, samtidig med at patienterne hurtigere forventes overtaget af den primære sundhedssektor. Artiklen gennemgår aktuel og fremtidig håndtering af den proksimale humerusfraktur. Den proksimale humerusfraktur (PHF), er hyppig. De fleste PHF er forekommer i en ældre population. I takt med at gennemsnitslevealderen stiger i de vestlige lande (1, 2), vil sundhedsvæsenet i Danmark i den nærmere fremtid skulle behandle flere skulderfrakturer og ledsagende komplikationer særligt hos geriatriske og somatisk syge patienter. Denne artikel gennemgår den væsentligste baggrundsviden for PHF er i form af indikationer for behandling af PHF, operative metoder, typiske genoptræningsforløb, behandlingseffekt, identifikation af akutte og sene komplikationer som stivhed, smerter og rotator cuffsvækkelse, infektion, osteonekrose og indeklemning. Epidemiologi Ca. 5% af alle frakturer er PHF er, som er den tredjehyppigste frakturtype hos ældre. PHF er forekommer oftest hos kvinder ældre end 60 år efter et lavenergitraume fra stående stilling. Den samlede incidens er omtrent 70/ pro anno. Differentieret stiger incidensen fra 50-årsalderen og er hos kvinder over 70 år ca. 400/ pro anno. Risikofaktorer for at pådrage sig en PHF er lav knoglemineraltæthed, begrænset niveau af fysisk aktivitet, dårligt syn og hørelse, faldtendens, diabetes, reumatoid artritis, betydeligt alkoholforbrug og anvendelse af visse

2 farmaka som steroider og immunsupprimerende midler. Hos yngre skyldes frakturen oftest højenergitraumer som færdselsulykker, fald fra hest, stilladser o.l. (1-3). Inddeling En PHF defineres som en gennemgående fraktur i området mellem corpus og caput humeri og kan inkludere yderligere fraktur af tuberculum majus, tuberculum minus, collum anatomicum, den bruskbeklædte del af caput og i humerusskaftet. Konservativ behandling 80-85% af alle PHF er er udislocerede eller meget lidt dislocerede frakturer. Udislocerede topartsfrakturer er de hyppigste. For at behandle en fraktur effektivt konservativt kræves det, at frakturen er relativt stabil. Er den ustabil, stiger risikoen for frakturskred ved mobilisering. Senere operation er dels sværere teknisk og dels korreleret med dårligere outcome end ved akut operation. Derfor er det vigtigt initialt at selektere de rette patienter til rette behandling (4, 5). Basale anatomiske forudsætninger for konservativ behandling er, at der skal være knoglekontakt og gerne en vis sammentrykning (impaction) mellem caput og skaft, beskeden varus/valgusvinkling af caput, minimal involvering af den glenohumerale ledflade og minimal dislocering af tuberculumfragmenter. Andre indikationer for konservativ behandling kan være relativt ustabile frakturer, hvor der skønnes at være nedsat komplians og kognition f.eks. ved misbrugsanamnese eller hos meget gamle patienter (> 85 år) ift. postoperativ genoptræning, hvis patienten er for svækket til anæstesi pga. sværere medicinske komorbiditeter, samt hos alderssvækkede med lave forventninger til forbedring af deres funktionsniveau (3, 5). I Danmark foregår genoptræning p.t. i kommunalt regi. Typisk for konservativ PHF-behandling er at have armen immobiliseret i fikseret mitella i 2-3 uger afhængig af alder og stabilitet. I denne periode kan udføres aktiv fleksion og ekstension over albue, antiødemøvelser og ofte svingøvelser i foroverbøjet stilling med lille amplitude. Dette efterfølges af skift til løs mitella og fysioterapi, hvor der indledes passiv og ledet aktiv bevægetræning af abduktion-udadrotation i scapulas plan. Der trænes postural bevidsthed og øvelser over scapula for at undgå skapulær dyskinesi og impingement. Efter omtrent seks uger påbegyndes aktive øvelser med isometrisk træning af alle muskelgrupper. Der trænes bevægelighed til yderstillinger og udspændingsøvelser samt øvelser, der stimulerer proprioception og stabilitet. Der kan suppleres med bassintræning. Armen vil gennemgående kunne bruges til ubelastede almindelig daglig livsførelse (ADL)- aktiviteter. Mange kan køre bil, svømme og udføre lette løft efter ca. otte uger med begyndende styrketræning efter 12 uger. Er behandlingen vellyk- 339

3 Figur 1, 2 / Figur 1. Vinkelstabil skinneosteosyntese. Figur 2. Vinkelstabil marvsømning. ket, vil der optimalt set restere ingen eller kun lette skuldersmerter, og bedring i tilstanden kan forventes op til et år efter skaden. Operativ behandling Operativ behandling deles i osteosyntese og hemialloplastik. Formålet med kirurgi er at opnå en bedre stilling af frakturen ved stabilisering af fragmenterne med hurtigere mobilisering, bedre bevægelighed og mindre stivhed. Månedsskrift for almen praksis april Osteosyntese Typiske osteosyntesemetoder er vinkelstabile skinner og marvsøm. En vinkelstabil skinneosteosyntese betyder intern fiksation med en prækontureret skinne og anvendelse af låseskruer, se Figur 1. Skinnen kan bruges til alle osteosynterbare skulderfrakturer, men indebærer den risiko at påvirke den periosteale blodforsyning qua en relativ ekstensiv operativ frilægning af bløddele. Ved antegrad vinkelstabil marvsømning, se Figur 2, er fiksationen intramedullær med multiple proksimale låseskruer i multiplan konfiguration. Derved kan tuberculum majus og minus fikseres separat og modvirke rotationsinstabilitet, longitudinel og angulær instabilitet. Teknikken er mindre invasiv, bevarer den periosteale blodforsyning og har generelt en kortere operationstid. Sømning er velegnet til 2,- og 3-part PHF er 5,6,7,8,9. Osteosyntese af dislocerede PHF er vælges generelt til yngre raske med et godt funktionsniveau. Ofte er osteosyntese teknisk svært hos ældre patienter uanset metode pga. ledsagende osteopeni/porose. Samlet set må operationsstrategi afhænge af patientens fysiologiske status, kirurgens evne til at operere i komminut, osteoporotisk væv omgivet af vigtige neurovaskulære strukturer samt frakturens sværhedsgrad (6-13).

4 Figur 3, 4, 5 / Figur 3. Cementeret hemialloplastik. Figur 4. Cementeret total skulderalloplastik. Pilen viser en røntgenfast pind, som er indstøbt i en glenoid komponent i plast. Komponenterne er cementeret. Figur 5. Total revers protese. Cementeret stem. Ucementeret skruefikseret glenoidkomponent. Efterbehandling efter osteosyntese ift. konservativ behandling er som udgangspunkt ens, men kan justeres til tidlig aktiv bevægelighed efter sømning, hvis osteosyntesen var meget stabil. Postoperativt bevægetrænes patienten passivt i løs mitella, indtil tuberkler og collumfraktur er indhelede. Hvis frakturen ved røntgenkontrol seks uger postoperativt stadig er på plads, skønnes indhelingen at være så fremskredet, at ledet aktiv og efterhånden selvstændig aktiv træning kan tillades. Træningsindsatsen i de første seks uger skal derfor koncentreres om etablering af tilfredsstillende passiv bevægelighed i abduktion i scapulas plan. Efter vellykket behandling kan patienten over tid forvente smertefrihed, og ældre patienter er som regel tilfredse, selvom aktiv slutbevægelighed oftest er reduceret. Alloplastik For øjeblikket er hemialloplastik protesevalget til fraktur. En typisk indikation for primær hemialloplastik, se Figur 3, er firepartsfrakturer og head-splitting frakturer hos ældre patienter (> år) med dårlig knoglekvalitet. Teknisk set erstattes caput med hemialloplastik, mens de frakturerede tuberculi med rotator cuff-insertioner bevares og fæstnes omkring protesen og til humerus med meget kraftige suturer (1, 3-5). Noget tyder på, at det operative førstevalg i fremtiden kunne blive total skulderalloplastik, se Figur 4, hvor alloplastikken inkluderer udskiftning af cavitas glenoidalis; alternativt såkaldte reverse proteser, se Figur 5. En revers protese er egentlig beregnet til den cuff-deficiente artroseskulder. Ved revers protese flyttes rotationscentret medialt, hvorved musculus deltoideus overtager en stor del af løftefunktionen, oprindeligt varetaget af musculus supraspinatus. Derfor kunne revers protese tænkes anvendt ved akut fraktur hos ældre med degenereret rotator cuff (14). 341

5 Det er bedst at træffe beslutning om alloplastik primært, fordi senere operation, f.eks. efter en tougers ambulant kontrol, medfører dårligere outcome. Hemialloplastik giver god smertelindrende effekt, men der er generelt temmelig nedsat funktionelt outcome med stor spredning og dermed øget uforudsigelighed. Disse tendenser bliver mere udtalte med patientens alder. Indheling af tuberculi er afgørende for et godt resultat. Derfor må patienten kun bevægetrænes passivt, indtil tuberculi er indhelede. Hvis tuberculi til røntgenkontrol seks uger postoperativt stadig er på plads, skønnes indhelingen at være så fremskredet, at ledet aktiv og efterhånden aktiv træning kan tillades. Patienten kan forvente fremgang i op til 18 måneder efter operationen. Efter vellykket behandling kan patienten forvente smertefrihed. Aktiv slutbevægelighed kan forventes at blive elevation i scapulas plan og 30 udadrotation, hvilket muliggør de mest basale bevægelser til øvre og nedre hygiejne, fødeindtag og ADL under skulderniveau. Efterforløb Efter erkendt diagnostisk og initial behandling vil patienten med PHF typisk blive fulgt med mindst én ambulant hospitalskontrol. Patienterne oplever i de første måneder efter kirurgi smerter og deraf følgende begrænset aktivitetsniveau. Søvnen vil blive forstyrret og ligeledes det daglige levned. Frakturen er helet, når frakturen er uøm indirekte og fast ved palpation samt ved brodannende callus på røntgenbilleder. På dette tidspunkt kan aktiv og aktiv assisteret bevægetræning påbegyndes progredierende til styrkeøvelser efter tre måneder. Man skal generelt være mere varsom ved genoptræning af ældre patienter med osteoporose end hos patienter med god knoglekvalitet, fordi det hos ældre kan være vanskeligt at bevare selv en initial god repositionskvalitet ved for aggressiv genoptræning. Månedsskrift for almen praksis april Komplikationer Der kan optræde tidligt skred af implantatet pga. dårlig fiksation eller manglende komplians og for tidlig belastning af et fikseret brud. Penetration af skruer gennem caput er ikke ualmindeligt, fordi caput nogle gange synker lidt sammen ned i skaftet. Derved kan en skruespids penetrere ledbrusken. Reosteosyntese eller fjernelse af en skrue kan være nødvendig. Infektion er heldigvis ikke så hyppig, fordi skulderen er et velvaskulariseret område. En dyb infektion udløser kirurgisk sanering og eventuelt fjernelse af implantatet. Postoperativt hæmatom kan være smertefuldt og saneres kirurgisk. Neuromdannelse og parese er en risiko pga. skade på plexus brachialis, n. musculocutaneus, n. axillaris eller kutane nerver. De fleste nerveskader er heldigvis neuropraksier,

6 men en permanent skade på n. axillaris med følgende nedsat funktion af m. deltoideus er funktionelt katastrofal. Refleksdystrofi er ikke ualmindeligt i den opererede arm og er vanskelig at behandle. I det længere løb kan der tilkomme manglende heling eller fejlheling, nonunion og malunion. I disse situationer er der næsten altid betydende nedsat skulderfunktion og smerter. Caputnekrose forekommer ganske varierende. Der er angivet risiko på 3-14% ved trepartsfrakturer og 21-75% ved firepartsfrakturer. Sekundær stivhed til fraktur er almindelig. Stivheden er ledsaget af smerter i yderpositioner af det glenohumerale led. De fleste patienter klarer sig godt med intensiv fysioterapi og udspændingsøvelser for den kontrakte ledkapsel. Konklusion Generelt kan 80% af PHF er behandles konservativt med godt resultat. Væsentlige faktorer ved beslutning om operativ behandling er frakturens grad af displacering og komminution, knoglekvalitet, rotator cuffstatus, patientens fysiologiske alder, aktivitetsniveau og præmorbide helbredstilstand. Hvis der er begrænset funktionsbehov og betydelige medicinske komorbiditeter, bør frakturerne generelt behandles konservativt. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. Litteratur 1. Handoll HG, Ollivere J. Interventions for treating proximal humeral fractures in adults. Cochrane Library 2010, Issue Gradl G, Dietze A et al. Is locking nailing of humeral head fractures superior to locking plate fixation? Clin Orthop Relat Res 2009;467: Sperling JW, Cuomo F et al. The difficult proximal humerus fracture: tips and techniques to avoid complications and improve results. Instr Course Lect 2007;56: Voos JE, Dines JS, Dines DM. Arthroplasty for fractures of the proximal part of the humerus. JBJS (Am) 2010;92: Robinson CM, Amin AK et al. Modern perspectives of open reduction and plate fixation of proximal humerus fractures. J Orthop Trauma 2011;25: Agel J, Jones CB et al. Treatment of proximal humeral fractures with Polarus nail fixation. J Shoulder Elbow Surg 2004;13: Zhu Y, Lu Y et al. Locking intramedullary nails and locking plates in the treatment of two-part proximal humeral surgical neck fractures: a prospective randomized trial with a minimum of three years of follow-up. J Bone Joint Surg Am 2011;19;93: Georgousis M, Kontogeorgakos V et al. Internal fixation of proximal humerus fractures with the Polarus intramedullary nail. Acta Orthop Belg 2010;76: Young AA, Hughes JS. Locked intramedullary nailing for treatment of displaced proximal humerus fractures. Orthop Clin North Am 2008;39: MH Hessmann, WS Hansen et al. Locked plate fixation and intramedullary nailing for proximal humerus fractures: a biomechanical evaluation. J Trauma 2005;58: Foruria AM, Carrascal MT et al. Proximal humerus fracture rotational stability after fixation using a locking plate or a fixedangle locked nail: the role of implant stiffness. Clin Biomech 2010;25: Hatzidakis AM, Shevlin MJ et al. Angularstable locked intramedullary nailing of two-part surgical neck fractures of the proximal part of the humerus. A multicenter retrospective observational study. J Bone Joint Surg Am 2011; 7;93: Konrad G, Audigé L et al. Similar outcomes for nail versus plate fixation of 343

7 three-part proximal humeral fractures. Clin Orthop Relat Res 2012;470: Smith CD, Guyver P, Bunker TD. Indications for reverse shoulder replacement: a systematic review. J Bone Joint Surg Br 2012;94: Se også supplerende materiale fra MediBox Anatomi, læger, skulder og overarm Skulder, røntgenbillede Skulderundersøgelse instruktionsvideoer Månedsskrift for almen praksis april

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Humerusfraktur Fractura corporis humeri. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH)

Humerusfraktur Fractura corporis humeri. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) Humerusfraktur Fractura corporis humeri Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2017 Humerusfraktur Demografi Hyppighed: 15/100.000 per år Gennemsnitsalder

Læs mere

Skinneosteosyntese - historie

Skinneosteosyntese - historie Skinneosteosyntese - historie Relativ stabilitet med vinkelstabil skinne Teori, udvikling og indikationer Lambotte - Lane - Eggers m. flere Spinkle skinner, ofte anvendt + gips Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk

Læs mere

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Temaaften om Skulderproblematikker Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Program: Proximale Humerus Frakturer Frossen Skulder/ release Subacromiel Smerte syndrom: Rotator cuff ruptur Impingement Scapula

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital Frakturer i talus og calcaneus Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course - Middelfart 11-14. april 2016 Fractura tali Fractura tali

Læs mere

Basale Osteosynteseprincipper

Basale Osteosynteseprincipper Basale Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk A-kursus OUH 2014 Basale osteosyntese principper Præoperativ planlægning Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Forsk. Osteosyntesemetoder

Læs mere

K-tråds osteosyntese af dislocerede suprakondylære humerusfrakturer hos børn.

K-tråds osteosyntese af dislocerede suprakondylære humerusfrakturer hos børn. 1. Kort klinisk retningslinie vedr. K-tråds osteosyntese af dislocerede suprakondylære humerusfrakturer hos børn. Anbefaling: Overvej at sætte 2-3 K-tråde lateralt fremfor krydsede k-tråde sat medialt

Læs mere

Operativ behandling af hoftenære femurfrakturer

Operativ behandling af hoftenære femurfrakturer UGESKR LÆGER 168/35 28. AUGUST 2006 2891 Operativ behandling af hoftenære femurfrakturer OVERSIGTSARTIKEL Reservelæge Henrik Palm, overlæge Michael Krasheninnikoff & overlæge Steffen Jacobsen H:S Hvidovre

Læs mere

Proksimale humerusfrakturer korte kliniske retningslinier

Proksimale humerusfrakturer korte kliniske retningslinier Proksimale humerusfrakturer korte kliniske retningslinier Epidemiologi Proksimale humerusfrakturer udgør ca. 4% af alle frakturer 1-3. Incidensen er stigende i takt med ældrepopulationen, og er aktuelt

Læs mere

Tibiaplataeu frakturer

Tibiaplataeu frakturer Tibiaplataeu frakturer Behandling med ringfiksation Juozas Petruskevicius Overlæge, Fagområde for traumatologi Aalborg Sygehus Hvorfor ringe? Hvorfor ringe? Introduktion Definition - frakturer sv.t. proximal

Læs mere

Distale humerusfrakturer Korte Kliniske retningslinjer

Distale humerusfrakturer Korte Kliniske retningslinjer 1 Dansk Skulder og Albue Selskab Dansk Ortopædisk Traumeselskab Distale humerusfrakturer Korte Kliniske retningslinjer Epidemiologi Distal humerus fraktur hos voksne er en hyppig og kompleks fraktur, der

Læs mere

Tibia marvsømning. Søren Kold Aalborg Sygehus

Tibia marvsømning. Søren Kold Aalborg Sygehus Tibia marvsømning Søren Kold Aalborg Sygehus Tibia marvsømning Program: Indikationer: 15 min 10 min. diskussion Kirurgiske tips and tricks : 20 min 10 min. diskussion Postoperativt: 15 min Compartment,

Læs mere

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Suprakondylære humerusfrakturer Lasse Bayer AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Anatomi Triangular struktur skaber styrke Lateral column Medial column Trochlea Anatomi Trochlea er centrum

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Klassifikation Lauge Hansen (SU, SA, PU, PA), mhp. at vurdere evt. ledsagende ligamentlæsioner og dermed vurdere stabiliteten af den

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Sundhedsfaglig vejledning til genoptræning med borgere efter proksimal

Sundhedsfaglig vejledning til genoptræning med borgere efter proksimal Sundhedsfaglig vejledning til genoptræning med borgere efter proksimal humerus fraktur. Udarbejdet af: Lone Bossen, fysioterapeut og faglig koordinator Godkendt af: Ansvarlig for revidering: Navn(e) og

Læs mere

Korsbåndsrekonstruktion

Korsbåndsrekonstruktion Patientinformation Korsbåndsrekonstruktion Behandling af skade på korsbåndet Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Korsbåndet Du har fået en skade i dit knæled, som har medført, at dit korsbånd

Læs mere

Skulderledsskred (Skulderluksation).

Skulderledsskred (Skulderluksation). Skulderledsskred (Skulderluksation). Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Beskrivelse, operativ behandling og

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Klavikelfraktur Kliniske retningslinjer

Klavikelfraktur Kliniske retningslinjer Epidemiologi Brud på klaviklen udgør ca 2,5-5% af alle brud hos voksne. Incidensen er 30-60 pr. 00.000 om året. Klavikelfrakturer ses primært hos mænd under 30 år og er ofte forbundet med skade efter fald

Læs mere

Osteosynteseprincipper

Osteosynteseprincipper Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk Workshop Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde oktober 2009 Dagens emner Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Osteosyntesemetoder

Læs mere

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi rg Sygehus roduktion finition - frakturer sv.t. proximal tibia med involvering af knæled umemekanismen aksial overbelastning af tibiaplateau

Læs mere

Albue artroskopi. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Albue artroskopi. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Albue artroskopi Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Artroskopi af albueled (kikkertundersøgelse) Ved en artroskopi vil man kunne finde

Læs mere

Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune.

Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune. Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune. Fysioterapi til borgere med Total skulder alloplastik Indholdsfortegnelse FORMÅL... 2 DEFINITION AF BEGREBER... 2 BESKRIVELSE... 2 PATIENTGRUPPE...

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

1. Kort klinisk retningslinje vedr. Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskafts clavicula frakturer hos voksne.

1. Kort klinisk retningslinje vedr. Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskafts clavicula frakturer hos voksne. 1. Kort klinisk retningslinje vedr. Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskafts clavicula frakturer hos voksne. Anbefaling: Anvend kun operativ behandling af dislocerede midtskafts

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

TENDINITTER OG ANDEN OVERBELASTNING I OVEREKSTREMITETERNE RIKKE HØFFNER, BISPEBJERG HOSPITAL. Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

TENDINITTER OG ANDEN OVERBELASTNING I OVEREKSTREMITETERNE RIKKE HØFFNER, BISPEBJERG HOSPITAL. Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden TENDINITTER OG ANDEN OVERBELASTNING I OVEREKSTREMITETERNE RIKKE HØFFNER, BISPEBJERG HOSPITAL Store Praksisdag den 25. januar 2018 Idrætsfysioterapeut uddannet i år 2000 Stud.cand.scient.san Impingment

Læs mere

1. Opdatering af Kort klinisk retningslinie vedr.

1. Opdatering af Kort klinisk retningslinie vedr. Bilag 6 1. Opdatering af Kort klinisk retningslinie vedr. K-tråds osteosyntese af dislocerede suprakondylære humerusfrakturer hos børn. Anbefaling: Overvej at sætte 2-3 K-tråde lateralt fremfor krydsede

Læs mere

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Bruger I det? Hvad bruger I det til? Kan I bruge det? Er det svært at bruge? Er der problemer

Læs mere

Skulder og overekstremiteten. Københavns massageuddannelse

Skulder og overekstremiteten. Københavns massageuddannelse Skulder og overekstremiteten Københavns massageuddannelse Dagsorden Knogler i overekstremiteten inkl. skulderbæltet Ledtyper samt gennemgang af skulder-, albue- og håndled Muskler i overekstremiteten inkl.

Læs mere

Mål med foredraget. 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet

Mål med foredraget. 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet Mål med foredraget 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet 2. forstå de potentielle fordele og ulemper ved reamning. Snuse til intelligent reamning. 1 Opvarmnings-case

Læs mere

FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 26/02/2014

FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 26/02/2014 FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 KIRILL GROMOV REVIDERET AF LONNIE FROBERG, SØREN KOLD, ANDERS TROELSEN 26/02/2014 Komplikationer, patienttilfredshed, ændringer i helbredsrelateret livskvalitet samt smerter og

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Skulder-hemialloplastik

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Skulder-hemialloplastik Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Skulder-hemialloplastik Retningslinjeansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbeth Pagter Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris Hoftenære, Collum Femoris Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Fraktur-typer Operations-metoder Frakturtyper INTRAKAPSULÆRE (50%) = Collum femoris frakturer EXTRAKAPSULÆRE

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter

Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter 2015 v. Jørn Fryd Program: Kl. 15.15-16.30: Oplæg om forebyggelse af nerveskader på operationspatienter v/ Jørn. 16.30-16.45: pause 16.45-17.50:

Læs mere

Locked plates use and abuse

Locked plates use and abuse Locked plates use and abuse Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus AO advanced principles Middelfart, april 2016 Learning outcomes Compare indications for using locked and nonlocked plates. Identify

Læs mere

Indeklemningssyndrom (Rotatorcuffsyndrom, Supraspinatus-tendinit)

Indeklemningssyndrom (Rotatorcuffsyndrom, Supraspinatus-tendinit) Indeklemningssyndrom (Rotatorcuffsyndrom, Supraspinatus-tendinit) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Flere

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Vi byder Dem velkommen til

Læs mere

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED Knæleddet er et meget kompliceret led. Det er ikke et kugleled som skulder og hofte, det er heller ikke et hængselled som albue eller fingerled. Et knæled kan bedst sammenlignes

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Proximal humerusfraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Proximal humerusfraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Proximal humerusfraktur Retningsansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbeth Pagter Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Operation for rodledsartrose / trapezektomi

Operation for rodledsartrose / trapezektomi Patientinformation Operation for rodledsartrose / trapezektomi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling OPERATION FOR RODLEDSARTROSE/TRAPEZEKTOMI Hvad er rodledsartrose? Artrose, også kaldet

Læs mere

Patientvejledning. Frossen skulder

Patientvejledning. Frossen skulder Patientvejledning Frossen skulder En frossen skulder kan opstå spontant, eller den kan udvikles efter en skade eller som komplikation til en operation. En frossen skulder giver smerter og nedsat bevægelighed

Læs mere

Skulderimpingement, udredning og behandling

Skulderimpingement, udredning og behandling Skulderimpingement, udredning og behandling Simon Døssing M.D. PhD Afdelingslæge Artroskopisk sek=on Hvh/ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PATIENTER MED UDVALGTE SKULDERLIDELSER

Læs mere

Distale femurfrakturer

Distale femurfrakturer Distale femurfrakturer Afgrænse området Genopfriske basisprincipper Udredning Adgange og operativ teknik Efterbehandling Pearls and Pittfalls 53.727 474 A. 0-5 B. 5-10 C. 10-20 D. Mere end 20 25% 25% 25%

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Søren Sønderup Beck MTV & Sundhedstjenesteforskning Formål At beskrive udviklingen i antallet af

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST NKR - baggrund Finanslov 2012 afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udarbejde 50 nationale kliniske retningslinjer. En national klinisk retningslinje

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Hans Viggo Johannsen Skulder og albueklinikken Ortopædkirurgisk afd. E Hvilke lidelser 1. Impingement

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har

Læs mere

Patientinformation. Rhizartrose. Slidgigt i tommelfingerens rodled. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Rhizartrose. Slidgigt i tommelfingerens rodled. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Rhizartrose Slidgigt i tommelfingerens rodled Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag Trapezium er én ud af otte carpalknogler (håndledsknogler).

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns-temporær ekstern fiksation Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns Formål 1. Indikationer (hos hvem og hvornår) 2. Basisprincipper/biomekanik 3. Safe zones 4.

Læs mere

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose Patientvejledning Falsk leddannelse i skulder Pseudoartrose Efter brud på kravebenet er der risiko for, at bruddet ikke heler normalt, hvorved der kan dannes et falsk led (pseudoartrose). Ofte skyldes

Læs mere

PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner?

PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner? Fokuseret spørgsmål 1 PIRO 1 Bør patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed udredes med kliniske tests med henblik på menisklæsioner? Patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed Index test Kliniske

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

DEN KIRURGISKE TEKNIK

DEN KIRURGISKE TEKNIK DEN KIRURGISKE TEKNIK DANISH EIDTION Motec Wrist Joint Arthrodesis Straight Double Taper Præoperativ planlægning Kontrollér, at instrumenterne til både Motec Wrist-protesesystemet og til Motec Wristartrodesesystemet

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hoftenære femurfrakturer

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hoftenære femurfrakturer Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hoftenære femurfrakturer Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe Ergoterapeuter og fysioterapeuter ved Træningsenheden Aalborg Kommune Revideret 11.

Læs mere

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Henrik Wilbek Hillerød Hospital A-kursus Hvidovre 27. september 2011 Epidemologi. Calcaneusfrakturer

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Distal humerus fraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Distal humerus fraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Distal humerus fraktur Retningslinjeansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Ordbog Pin, pins, pinde: Shantzskruer, Apexpinde, Orthofixpinde etc. Bars, rods, fixators

Læs mere

Femoral neck fractures

Femoral neck fractures Femoral neck fractures Golden standard and breaking news Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus AO advanced principles Middelfart, april 2016 Learning outcomes Forstå hvilke forhold hos patienten,

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

Bækken- og acetabulumfraktur. Definitiv behandling

Bækken- og acetabulumfraktur. Definitiv behandling Bækken- og acetabulumfraktur Definitiv behandling Bækkenring- & acetabulumfraktur Symfysen Linea terminalis SI-leddet Sacrum Bækkenring - landmarks Forreste søjle Bagerste søjle Forkanten Bagkanten Quadrilaterale

Læs mere

Arbejde og skuldersygdomme. Afklemningslidelse i skulderen. Klinisk diagnose. 36.209 førstegangsoperationer i Danmark fra 1996-2008

Arbejde og skuldersygdomme. Afklemningslidelse i skulderen. Klinisk diagnose. 36.209 førstegangsoperationer i Danmark fra 1996-2008 Arbejde og skuldersygdomme Klinisk diagnose Afklemningslidelse i skulderen Ca. 2%-5% har langvarige skuldersmerter og tegn til afklemningslidelse i skulderen Lokaliseret til skulderrunding Smerter ved

Læs mere

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING. PATIENTINFORMATION NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

PELVISFRAKTUR. Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation

PELVISFRAKTUR. Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation PELVISFRAKTUR Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation FORMÅL Anatomi og biomekanik Mekanisk stabilitet Hæmodynamisk stabilitet Initial behandling Frakturen Blødningen BONY STABILITY

Læs mere

SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012

SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN & KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Skriftlig eksamensnr.: SKRIFTLIG MEDICINSK FAGPRØVE FOR TREDJELANDSLÆGER, MARTS 2012 Eksaminationen består af 2 dele: A. 1

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

JRI VAIOS Modulære skuldersystem 2012 Dansk

JRI VAIOS Modulære skuldersystem 2012 Dansk ADVARSEL: Føderal lovgivning (USA) begrænser dette udstyr til salg af eller på ordre fra en læge. Vigtig information: Læs venligst før anvendelse i kliniske omgivelser. Kirurgen bør være bekendt med operationsteknikken.

Læs mere

Marvsømning Generelle principper

Marvsømning Generelle principper Marvsømning Generelle principper Specialespecifikt kursus i traumatologi, Århus 2015 Anders Jordy Overlæge Traumesektoren Ortopædkir. Afd. Kolding Sygehus Dette foredrag kommer ind på følgende 1. Indikation

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Version: 19. september 2014 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter ved Træningsenheden Aalborg Kommune Revideret 19. oktober 2015 Bilag Forløbsbeskrivelse

Læs mere

Terapiafdelingen Rekonstruktion af flere ledbånd i knæet - Træningsplan

Terapiafdelingen Rekonstruktion af flere ledbånd i knæet - Træningsplan Terapiafdelingen Rekonstruktion af flere ledbånd i knæet - Træningsplan Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Generel indledning Ved forvridning af knæleddet kan det indvendige sideledbånd og det udvendige

Læs mere

Bør Chevron-osteotomi fikseres internt med skrue eller ikke fikseres? Udarbejdet af Lasse Danborg, Jens Kurt Johansen og Finn Andersen-Ranberg.

Bør Chevron-osteotomi fikseres internt med skrue eller ikke fikseres? Udarbejdet af Lasse Danborg, Jens Kurt Johansen og Finn Andersen-Ranberg. KKR 2017/2018 Fod-ankelområdet. Bør Chevron-osteotomi fikseres internt med skrue eller ikke fikseres? Udarbejdet af Lasse Danborg, Jens Kurt Johansen og Finn Andersen-Ranberg. PICO spørgsmål: Population:

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen har i arbejdet forud for ændringen inddraget overlæge Susanne Wulff Svendsen og flere af styrelsens lægekonsulenter.

Arbejdsskadestyrelsen har i arbejdet forud for ændringen inddraget overlæge Susanne Wulff Svendsen og flere af styrelsens lægekonsulenter. NOTAT 26. januar 2012 Notat om ændring af erhvervssygdomsfortegnelsens punkt C.5 om skuldersygdomme J.nr. FC/mcr Indledning Arbejdsskadestyrelsen har for nylig modtaget 2 udtalelser fra Retslægerådet og

Læs mere

Karpaltunnelsyndrom viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten.

Karpaltunnelsyndrom viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten. Sovende fingre viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten. Hvad er karpaltunnelsyndrom? er en lidelse, hvor en af håndens

Læs mere

Operation for skade på bicepssenen i skulderleddet

Operation for skade på bicepssenen i skulderleddet Patientinformation Operation for skade på bicepssenen i skulderleddet Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Operation for skade på bicepssenen i skulderleddet Vi mistænker en skade

Læs mere