Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje"

Transkript

1 Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013 blev foretaget af en ny metrolinje til Rødovre som en afgrening ved Flintholm Station af den eksisterende metrolinje mellem Lufthavnen og Vanløse. Den nye beregning omfatter et linjeføringsalternativ, hvor der er forudsat en afgrening af den eksisterende metrolinje M2 (Vanløse-Lufthavnen) ved Flintholm Station. Denne afgrening er forlænget via Rødovre Centrum, det nye byudviklingsområde Irma Byen, Milestedet og med endestation ved Rødovre Station. Der forudsættes etableret stationer ved Ålekistevej i Københavns Kommune (v/hyltebjerg), ved Rødovre Centrum, ved Irma Byen, ved krydset Tårnvej/Roskildevej (v/milestedet) samt ved Rødovre S-togsstation. Med udgangspunkt i beregningsforudsætningerne for en ny metrolinje til Ny Ellebjerg via Sydhavnen, som blev udarbejdet i foråret 2013, er der for denne metrolinje gennemført en trafikmodelberegning for Der er dermed tale om en justering og opdatering ift. de beregningsforudsætninger for 2040, som blev benyttet til de tidligere beregninger af en metrolinje til Rødovre Station via Rødovre Centrum. Desuden foretages en opdatering af de byplanmæssige forudsætninger for området dækkende Irma-byen. Trafikmodelberegningen er gennemført med trafikmodellen OTM ver Modellen dækker Hovedstadsområdet, defineret som centralkommunerne (Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) og de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Modellen beregner trafikken og dens fordeling på transportmidler og ruter under givne forudsætninger vedrørende infrastrukturen og trafikbetjening samt de byplanmæssige/demografiske forhold i beregningsåret. Dette notat beskriver forudsætningerne for og resultaterne af den gennemførte trafikmodelberegning samt et skøn over anlægs- og driftsomkostninger for den undersøgte afgrening. Den undersøgte linjeføring til Rødovre station er beskrevet i notatets afsnit 2, medens de øvrige beregningsforudsætninger er beskrevet i afsnit 3. Beregningsresultaterne for den gennemførte trafikmodelberegning fremgår af afsnit 4. Driftsøkonomien for linjen er opgjort i afsnit 5. En sammenfatning af undersøgelsen er indeholdt i afsnit Dato: Notatnr.: Rev: 1 Udarbejdet af: MBA Kontrolleret / godkendt: HP/HP Filnavn: S:\ Metro Rødovre 2\Dokumenter\ _1_Resultater.doc Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 2 Den undersøgte metrolinjeføring til Rødovre Den eksisterende metrolinje M2 mellem Vanløse og Lufthavnen forudsættes afgrenet ved Flintholm Station og forlænget som en underjordisk linje via Rødovre Centrum og Irma Byen til Rødovre Station. Der forudsættes etableret stationer ved Ålekistevej i Københavns Kommune (v/hyltebjerg), ved Rødovre Centrum, ved Irma Byen, ved krydset Tårnvej/Roskildevej (v/milestedet) samt Rødovre S-togsstation med skiftemulighed til S-tog. Forlængelsen har en samlet længde på 6,3 km. Linjeføringen for metrolinjen fremgår af nedenstående kort. Linjeføring for undersøgt metrolinje til Rødovre Den forudsatte køreplan for forlængelsen af metrolinjen M2 fremgår af Tabel 1. Tabel 1 Forudsat køreplan for metrolinjen M2 til Rødovre Stationsnavn Summeret afstand (km) Afgangstid. (min.) Flintholm 0 0 v/hyltebjerg 1,1 1,6 v/rødovre Centrum 3,1 3,7 v/irma Byen 4,3 5,2 v/milestedet 5,6 6,7 Rødovre 6,3 7,6

3 Den forlængede linje forudsættes i lighed med den eksisterende metrolinje i prognoseåret at have 18 afgange per time i myldretiden, svarende til en afgang hver 3,3 minut i hver retning. Metroselskabet har foretaget en overslagsmæssig vurdering af anlægsomkostningerne for linjen Flintholm Rødovre Station baseret enhedspriserne i budgettet for Cityringen. Der er desuden foretaget en vurdering af de årlige driftsomkostninger for strækningen baseret på selskabets erfaringer med driften af den eksisterende Metro. De opgjorte anlægs- og driftsomkostninger for linjen i 2014-prisniveau er: Anlægsoverslag Anlægsoverslag inkl. 50 % reserve Driftsudgifter 5,9 mia. kr. 8,9 mia. kr. 90 mio. kr./år Anlægsoverslaget er ovenfor tillagt en reserve på 50 pct. Det svarer til det korrektionstillæg, der skal tillægges større anlægsprojekter i henhold til statens regler for ny anlægsbudgettering. 3 Beregningsforudsætninger Trafikberegningen for metrolinjeføringen til Rødovre er foretaget for beregningsåret 2040 og beregningsforudsætningerne er generelt baseret på de opstillede beregningsforudsætninger for 2040 i forbindelse med beregninger af en ny metrolinje til Ny Ellebjerg via Sydhavnen. De detaljerede beregningsforudsætninger er nærmere beskrevet i rapporten Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen, Metroselskabet m.fl I forhold til disse forudsætninger er her medtaget den potentielle byudvikling i Rødovre Kommune i metrolinjens opland. Byudviklingsmulighederne for Irma Byen er vurderet af Rødovre Kommune, mens den øvrige byudvikling er baseret på tidligere maksimalskøn over byudviklingsmulighederne frem til Byudviklingen for Rødovre Bymidte er desuden tillagt en udvikling i antallet af arbejdspladser baseret på udbygningen af Rødovre Centrum i Det forudsatte byudviklingspotentiale er vist i nedenstående Tabel 2. Tabel 2 Forudsat ny byudvikling i Rødovre Kommune i 2040 Område Indbyggere Arbejdspl. Irma Byen Rødovre Bymidte Rødovre Syd Milestedet Rødovre Syd Rødovre St Rødovre Syd Sky Village Hvidovre ved Rødovre St I alt Kilde: Rødovre Kommune

4 Som konsekvens af metrolinjens etablering er der forudsat ændringer i linjeføringen for buslinjerne 13 og 6A (fremtidig linje 28). Linje 13 forudsættes omlagt, så den igennem Rødovre kører videre af Roskildevej i stedet for at køre forbi Rødovre Centrum. Linje 6A forudsættes afkortet så den har endestation ved krydset Tårnvej/Roskildevej, hvor der i scenariet etableres metrostation, i stedet for ved Rødovrehallen. De væsentligste generelle forudsatte ændringer i infrastrukturen og den kollektive trafikbetjening frem til 2040 er følgende: Cityringen (metrolinje M3) er åbnet. En metrolinje M4 er etableret mellem Ny Ellebjerg og Nordhavnen inkl. et loop i Nordhavnen og med fem stationer i Sydhavnen. En ny metrolinje M6 er etableret på tværs af havnen mellem København H og Prags Boulevard. Der er etableret en letbane langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj St. Den ny bane København-Ringsted er ibrugtaget. Alle regionaltog standser i Glostrup med skiftemulighed til den nye letbane. Ny regionaltogslinje mellem Roskilde og Københavns Lufthavn med stop ved Trekroner, Høje Tåstrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad. Der er indført automatisk drift på Ringbanen med en forøget frekvens (4 minutters drift) til følge. Det øvrige S-banenet er ligeledes overgået til automatisk drift med metrolike kørsel. Busbetjeningen er tilpasset den udbyggede højklassede kollektive trafikbetjening, således at der bl.a. tages højde for gode skiftemuligheder mellem bus og bus og at der undgås parallelkørsel med de nye baner. Den ændrede busbetjening indebærer et væsentligt reduceret kørselsomfang i de enkelte nye metrolinjers opland i forhold til dagens busbetjening. Nordhavnsvejen er udbygget fra Helsingørmotorvejen under Svanemøllebugten til den ydre Nordhavn. Den forudsatte samlede metrobetjening i 2040 fremgår af kortet i Figur 1.

5 Figur 1 Forudsatte metrolinjer Trafikale beregningsresultater I det følgende præsenteres beregningsresultaterne for trafikmodelberegningen 2040 med en metrolinje til Rødovre Station med fokus på den kollektive trafik. Resultaterne er i de enkelte resultattabeller sammenholdt med resultaterne for en modelberegning 2040 baseret på forudsætningerne for en metrolinje til Ny Ellebjerg via Sydhavnen (fem stationer) men uden en metroafgrening ved Flintholm. 4.1 Metropassagerer Antallet af påstigere per hverdagsdøgn på metrolinjerne M1 og M2 i det beregnede scenarie er vist i Tabel 3, mens det samlede antal påstigere på de øvrige metrolinjer er angivet i Tabel 4. De opgjorte passagerbelastninger for metrolinjerne M1 og M2 på de enkelte strækninger er angivet i Tabel 5. På de fem nye stationer er der i alt påstigere per hverdag. Rødovre Centrum har påstigere per hverdag, medens de fire øvrige nye stationer har påsti-

6 gere per hverdag. Forlængelsen af metrolinjen medfører en samlet stigning i antallet af påstigere på metrolinjerne M1 og M2 på påstigere per hverdagsdøgn. For Vanløse Metrostation ses et fald på ca påstigere som konsekvens af etableringen af stationen v/hyltebjerg og metroafgreningen ved Flintholm, der bl.a. medfører en reduceret betjening af Vanløse station. På de øvrige metrolinjer ses en mindre stigning på i alt påstigere per hverdag, som primært kan henføres til flere skiftende passagerer på Kongens Nytorv og Frederiksberg metrostationer. Passagerbelastningerne på den nye strækning udgør passagerer per hverdag mellem Flintholm og v/hyltebjerg, jævnfør tabel 5, faldende til passagerer per hverdag mellem Rødovre Centrum og Rødovre Station. Tabel 3 Antal påstigere per hverdagsdøgn på metrolinjerne M1 og M2 Station Ændr. Rødovre sc. Rødovre sc. v/rødovre St v/milestedet v/irma Byen v/rødovre Centrum v/hyltebjerg Vanløse Flintholm Lindevang Fasanvej Frederiksberg Forum Nørreport Kongens Nytorv Christianshavn Islands Brygge Universitet Sundby Bella Center Ørestad Vestamager Amagerbro Lergravsparken Øresund Amager Strand Femøren Kastrup Lufthavnen Total Tabel 4 Antal påstigere per hverdagsdøgn på de øvrige metrolinjer Metrolinje Ændr. Rødovre sc. Rødovre sc. M3 og M M6 og M

7 Tabel 5 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på metrolinjerne M1 og M2 Strækning Ændr. Rødovre sc. Rødovre sc. Rødovre St-v/Milestedet v/milestedet-v/irma Byen v/irma Byen-v/Rødovre Centrum v/rødovre Centrum-v/Hyltebjerg v/hyltebjerg-flintholm Vanløse-Flintholm Flintholm-Lindevang Lindevang-Fasanvej Fasanvej-Frederiksberg Frederiksberg-Forum Forum-Nørreport Nørreport-Kgs. Nytorv Kgs. Nytorv-Christianshavn Christianshavn-Islands Brygge Islands Brygge-Universitet Universitet-Sundby Sundby-Bella Center Bella Center-Ørestad Ørestad-Vestamager Christianshavn-Amagerbro Amagerbro-Lergravsparken Lergravsparken-Øresund Øresund-Amager Strand Amager Strand-Femøren Femøren-Kastrup Kastrup-Lufthavnen Øvrig kollektiv trafik De følgende tabeller viser de samlede ændringer i den kollektive trafik 2040 som følge af metrolinjen til Rødovre. I Tabel 6 og Tabel 7 er henholdsvis antal påstigere og passagerkm per hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet opgjort efter anvendt kollektivt transportmiddel for 2040 Rødovrescenariet og 2040-scenariet uden denne linje. I Hovedstadsområdet stiger antallet af påstigere med ca per hverdagsdøgn, som dækker over en stigning på påstigere med metro og et fald på i antallet af buspåstigere og på i antallet af S-togpåstigere. Antallet af passagerkm stiger i Hovedstadsområdet stiger med passagerkm per hverdag, der dækker over en stigning på passagerkm med metroen og et fald i de øvrige kollektive transportmidler på passagerkm.

8 Tabel 6 Antal tusind påstigere per hverdagsdøgn i den kollektive trafik, opgjort på kollektive transportmidler Område Rødovre sc. Ændr. Rødovre sc. Kollektivt transportmiddel Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbaner I alt Tabel 7 Antal tusind passagerkm per hverdagsdøgn i den kollektive trafik, opgjort på kollektive transportmidler Område Rødovre sc. Ændr. Rødovre sc. Kollektivt transportmiddel Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbaner I alt Ændringerne i antallet af påstigere i bustrafikken er mere detaljeret opgjort i Tabel 8, hvor ændringerne er vist for de linjer, som primært påvirkes af metroforlængelsen til Rødovre. Det ses, at det samlede fald i buspåstigere på påstigere per hverdagsdøgn hovedsageligt kan henføres til linjerne 13, 28 og 9A. Tabel 8 Antal påstigere på buslinjer i metrolinjens opland Buslinje Ændr. Rødovre sc. Rødovre sc A (fremtidig 28) A S Øvrige Hovedstadsomr I alt Som konsekvens af metrolinjens etablering er der forudsat ændringer i linjeføringen for buslinje 13 og 6A. Linje 13 forudsættes omlagt og linje 6A forudsættes afkortet. Disse ændringer medfører en besparelse på ca. 22 bustimer per hverdagsdøgn, hvilket giver en årlig besparelse på bustimer. Med en skønnet driftsudgift på 780 kr./køreplantime giver dette en årligt driftsbesparelse på 5,2 mio. kr.

9 4.3 Samlet turantal Antallet af personture per hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet opdelt efter de enkelte hovedtransportmidler for Rødovre-scenariet og scenariet uden metrobetjening af Rødovre er angivet i Tabel 9. Tabel 9 Antal personture per hverdagsdøgn Hovedtransport 2040 Ændr middel Rødovre sc. Rødovre sc. Bil Cykel Gang Kollektiv trafik I alt I Rødovre-scenariet ses en stigning i det samlede turantal i Hovedstadsområdet på ture per hverdagsdøgn. Dette kan primært henføres til den yderligere byudvikling i Rødovre Kommune, der er forudsat i scenariet. 5 Driftsøkonomi På grundlag af den gennemførte trafikmodelberegning er de årlige passagerindtægter for metroforlængelsen Flintholm-Rødovre Station opgjort. Passagerindtægterne er opgjort ud fra daglige ekstra påstigere på metrosystemet og en nettoindtægt per passager på 15,34 kr. svarende til Metroselskabets forventning til den forventede gennemsnitlige nettoindtægt i Cityringen fra 2040 og frem. På dette grundlag kan de forøgede passagerindtægter opgøres til 99,9 mio. kr. årligt. Driftsøkonomien for metroforlængelsen inkl. er opgjort i Tabel 10 på grundlag af passagerindtægterne og de opgjorte driftsomkostninger jævnfør afsnit 2. Tabel 10 Årligt nettodriftsoverskud for metroafgrening til Rødovre, mio. kr. (2014 prisniveau) Beløb mio. kr. Passagerindtægter 99,9 Driftsudgifter -90,0 Moms -2,0 Nettodriftsoverskud efter moms 7,9 Det kan, som det fremgår af tabellen forventes, at selve metroforlængelsen kan give et årligt nettodriftsoverskud på 7,9 mio. kr. Det opgjorte driftsoverskud vedrører metrodriften isoleret set og der er således ikke taget hensyn til ændrede passagerindtægter i den øvrige bus- og togtrafik. Derudover vil der for Rødovre Kommune, med de forudsatte ændringer i busbetjeningen, være reducerede driftsudgifter til bustrafikken på 5,2 mio. kr. årligt.

10 6 Sammenfatning Der er for Rødovre Kommune gennemført en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013 blev foretaget af en forlængelse af den eksisterende metrolinje M2 (Lufthavnen-Vanløse) via Rødovre Centrum og Irma Byen til Rødovre Station. Metroudbygningen omfatter en afgrening af metrolinjen M2 ved Flintholm Station og en linjeføring videre til Rødovre Station med stationerne Flintholm Station, v/hyltebjerg, v/rødovre Centrum, v/irma Byen, v/milestedet og v/rødovre Station. Metroforlængelsen fra Flintholm til Rødovre Station vil være 6,3 km lang og køretiden kan forventes at være 7,6 minutter. Fra Flintholm Station til Rødovre Centrum vil køretiden være 3,7 minutter. En sådan metrolinje vil betyde, at store dele af byområderne i Rødovre, bl.a. det nye byudviklingsområde Irma Byen, vil blive banetjent med en hurtig og højfrekvent forbindelse til væsentlige rejsemål som Københavns Indre by og trafikale knudepunkter som Nørreport Station og Lufthavnen. De trafikale og passagermæssige effekter af denne forlængelse er opgjort på basis af en trafikmodelberegning med trafikmodellen OTM for hovedstadsområdet. Trafikmodelberegningen er gennemført for år 2040, hvor de potentielle byudviklingsmuligheder i Rødovre Kommune er forudsat realiseret. Trafikmodelberegningerne viser, at der med forlængelsen af metrolinjen M2 opnås i alt flere påstigere i metrosystemet per hverdagsdøgn i forhold til et fremtidigt scenario uden metroforlængelsen. De fem nye stationer har i alt påstigere per hverdag. Rødovre Centrum har påstigere per hverdag, medens de fire øvrige nye stationer har påstigere. De fem stationer har således gennemsnitlig påstigere per station. Til sammenligning er der i forbindelse med Udredningen om en metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen (2013) for 2040 beregnet gennemsnitlig påstigere på de nye 6 stationer (4,2 km). Metroforlængelse medfører samlet set en stigning i antallet af påstigere i den kollektive trafik med ca per hverdagsdøgn, som dækker over en stigning på påstigere med metro og et fald på i antallet af buspåstigere og på i antallet af S- togpåstigere. Anlægsudgifter til etablering af metroforlængelsen er opgjort til 8,9 mia. kr. i 2014 prisniveau og med et reservetillæg på 50 procent i henhold til statens regler for ny anlægsbudgettering. Med de beregnede passagertal vil linjen kunne drives med et positivt nettodriftsresultat på 7,9 mio. kroner per år uden finansiering af anlægsomkostningerne. For Rødovre Kommune vil der være reducerede driftsudgifter til bustrafikken på 5,2 mio. kr. årligt.

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Trafikale og økonomiske konsekvensberegninger

Trafikale og økonomiske konsekvensberegninger Dato: 27.06.2017 Projekt nr.: 1006202 T: +45 3373 7126 Projekt: Metro til Rødovre og Hvidovre Emne: Trafikale og økonomiske konsekvensberegninger Notat nr.: 002 Rev.: 3 1 Indledning Dette notat omhandler

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger Vejdirektoratet Trafikberegninger stunnel Trafikale konsekvensberegninger... 1 Indledning Dette notat beskriver og dokumenterer resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger for en række scenarier

Læs mere

Udvidelse af screeningsfasen

Udvidelse af screeningsfasen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 13-04-2012 Sagsnr. 2012-42159 Dokumentnr. 2012-292164 Udvidelse af screeningsfasen Sagsbehandler

Læs mere

Sammenfatning af analysefasens resultater

Sammenfatning af analysefasens resultater KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 7-05-2012 Sagsnr. 2012-42159 BILAG 1 Sammenfatning af analysefasens resultater Dokumentnr.

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1 Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger - bilag 1... Bilag Beregningsresultater for scenariet Kommunegrænse variant 3 Dette bilag omfatter en række beregningsresultater fra en trafikmodelberegning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik med Metro og letbane

Udbygning af den kollektive trafik med Metro og letbane Udbygning af den kollektive trafik med Metro og letbane TRÆNGSELSKOMMISSIONEN 27. februar 2013 Dagsorden 1. Eksisterende linjer og igangværende projekter 2. Tilgang til arbejdet med nye linjer 3. Effekter

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012 afikmodelberegninger -2040 April 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København afikmodelberegninger -2040 April 2012 Dato: 11.04. 2012 Notatnummer: 2101621003 Rev: 1 Udarbejdet af: MBA/HP Kontrolleret

Læs mere

Nyt Bynet på Amager - Fra Cityringens åbning i 2019

Nyt Bynet på Amager - Fra Cityringens åbning i 2019 Nyt Bynet på Amager - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Amager Øst og Amager Vest 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag,

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag, 105. Bestilling til Movia af det resterende busnet til åbningen af Cityringen Åbent - 13.05.16-G01-3-17 Resumé Den 12. marts 2018 blev By- og Miljøudvalget forelagt resultaterne af høringen af det nye

Læs mere

Nyt Bynet i Valby - Fra Cityringens åbning i 2019

Nyt Bynet i Valby - Fra Cityringens åbning i 2019 Nyt Bynet i Valby - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 3 Nyt Bynet i Valby 4 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 6 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens

Læs mere

Scenarie 1-M, 2035 Alternativ med udbygning af en metrolinje, M6, fra København H til Amagerbro st.

Scenarie 1-M, 2035 Alternativ med udbygning af en metrolinje, M6, fra København H til Amagerbro st. Notat Projekt: KIK2 Dato: 6.6.2017 Projekt nr.: 1005519 T: +45 3373 7128 E: cc@moe.dk Emne: Trafikmodelberegninger 2025, og + Notat nr.: 002 Rev.: 5 1 Indledning Dette notat præsenterer resultaterne af

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Trængselsafgifter i Hovedstaden - Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Dato:

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025 Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for fællesscenarier 2025... 1 Indledning Dette notat indeholder en præsentation af en række beregningsresultater for de gennemførte trafikmodelberegninger

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

I OTM 6.1 omfatter de beregningsforudsætninger, der indgår ved trafikmodelberegninger for et givet beregningsår, følgende:

I OTM 6.1 omfatter de beregningsforudsætninger, der indgår ved trafikmodelberegninger for et givet beregningsår, følgende: Notat Dato: 22.5.2017 Projekt nr.: 1005519 T: +45 3373 7119 E: cc@moe.dk Projekt: KIK2 Emne: Beregningsforudsætninger 2025, 2035 og 2035+ Notat nr.: 001 Rev.: 1 1 Indledning Dette notat omhandler de opstillede

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Nyt Bynet på Vesterbro/ Kgs. Enghave

Nyt Bynet på Vesterbro/ Kgs. Enghave Nyt Bynet på Vesterbro/ Kgs. Enghave - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Vesterbro/Kgs. Enghave 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Udbygning af kollektiv infrastruktur i København 2 (KIK2) Afrapportering af screeningsfasen

Udbygning af kollektiv infrastruktur i København 2 (KIK2) Afrapportering af screeningsfasen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 17-08-2017 Udbygning af kollektiv infrastruktur i København 2 (KIK2) Afrapportering af screeningsfasen Ikke-teknisk resumé Dette notat

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Nyt Bynet i Vanløse - Fra Cityringens åbning i 2019

Nyt Bynet i Vanløse - Fra Cityringens åbning i 2019 Nyt Bynet i Vanløse - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Vanløse 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens

Læs mere

Til lokaludvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet og Ungeråd KBH 5. januar 2018

Til lokaludvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet og Ungeråd KBH 5. januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til lokaludvalgene, Ældrerådet, Handicaprådet og Ungeråd KBH 5. januar 2018 Sagsnr. 2017-0370949 Høring af forslag til nyt lokalt busnet Dokumentnr.

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Cityringen binder byen sammen

Cityringen binder byen sammen Allerede få år efter, at den eksisterende metro slog dørene op i 2002, begyndte forarbejdet til Cityringen, som blev vedtaget ved lov i 2007. Hovedstaden vokser med cirka 10.000 indbyggere hvert år, og

Læs mere

Endvidere er der opstillet beregningsforudsætninger for de enkelte opstillede udbygningsscenarier.

Endvidere er der opstillet beregningsforudsætninger for de enkelte opstillede udbygningsscenarier. Notat Dato: 13.04.2018 Projekt nr.: 1005519 T: +45 3373 7119 E: maa@moe.dk Projekt: KIK 2 Emne: KIK 2 analysefase - beregningsforudsætninger 2035 og 2035+ Notat nr.: 006 Rev.: 3 1 Indledning I 2017 blev

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 31

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 31 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 31 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 31, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet i Tårnby Kommune

Nyt Bynet i Tårnby Kommune Nyt Bynet i Tårnby Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Tårnby Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Nyt Bynet på Nørrebro

Nyt Bynet på Nørrebro Nyt Bynet på Nørrebro - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Nørrebro 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Herlev Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Herlev Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Herlev

Læs mere

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3

Læs mere

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-04-2011 Sagsnr. 2011-25451 Dokumentnr. 2011-133559 Sagsbehandler Søren Elle UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN Sammenfatning

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 72 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 72, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi

Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi September 2013 Trafikale konsekvensberegninger af Trængselskommissionens strategi September 2013 Dato: 23.09.2013 Notatnr.: 1100931013

Læs mere

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 1 16. Maj 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 2 Udgangspunktet Hvor står vi med dagens udfordringer med hensyn til trængsel, kapacitet og rejsetid i hovedstadsområdet?

Læs mere

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler 1. version... Indholdet i notatet 1 Baggrund for analysen... 2 2 Analysens fremadrettede anvendelse... 4 3 Analyse: Dekomponering

Læs mere

Nyt Bynet i Brønshøj- Husum

Nyt Bynet i Brønshøj- Husum Nyt Bynet i Brønshøj- Husum - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Brønshøj-Husum 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Nyt Bynet i Indre By og Christianshavn

Nyt Bynet i Indre By og Christianshavn Nyt Bynet i Indre By og Christianshavn - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Indre By/Christianshavn 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Nyt Bynet i Dragør Kommune

Nyt Bynet i Dragør Kommune Nyt Bynet i Dragør Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Dragør 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer?

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Trafikbestillerkonferencen d. 9. juni 2016 Simon Baadsgaard, Movia Hvad er det strategiske net? Hovedlandevejene Gode og prioriterede forbindelser mellem

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 7A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 7A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 7A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 7A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere