Barnets alsidige personlige udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barnets alsidige personlige udvikling"

Transkript

1 Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig individuelt og socialt. Det er vigtigt at respektere det enkelte barns personlighed, at møde barnet som det er - acceptere det, forstå det og rumme dets følelser. Barnet i gruppen skal opleve både sig selv og de andre børn som værdifulde personer. Børnenes forskellige personligheder og egenskaber er alle vigtige for fællesskabet. I vuggestuen oplever børnene, at de er en del af en større sammenhæng. Barnet skal blive bevidst om sin egen rolle i fællesskabet. De voksne viser børnene, at alle er værdifulde i fællesskabet og at alle kan bidrage til fællesskabet. Ved at få opmærksomhed, anerkendelse, støtte og omsorg opbygges barnets selvværd. Højt selvværd giver glæde over at være til. Det giver børnene de bedste betingelser for at indgå i relationer og støtter deres evne til at behandle andre mennesker med respekt. Jo mere selvværd barnet har, jo bedre er det rustet til at møde verden. 1. Børnene skal føle sig værdifulde (selvværd, selvtillid, turde blive set) 2. Børnene skal kunne begynde at give udtryk for egne følelser og de skal støttes til at opfatte/aflæse andre menneskers følelser (glæde, vrede, smerte) 3. Børnene skal udvikle begyndende empati Vi er en personalegruppe med et stort kendskab til aldersgruppens kunnen og formåen. Vi har kendskab til barnets følelsesliv. Vi udøver en anerkendende pædagogik. Vi har et øget fokus på det enkelte barn og kan yde en ekstra indsats. Der er stor videndeling i huset, hvor vi gør brug af hinandens viden og ressourcer. Vi anerkender barnets følelser ved at vi voksne sætter ord på følelserne. Vi stiller forskellige krav til barnet afhængig af alder. Vi guider børnene gennem rutinerne og hverdagen. Vi har aktivitetsgrupper der styrker barnets forskellige kompetencer. Vi voksne står på sidelinjen og guider og vejleder. Det gør vi ved at sætte ord på barnets handlinger og fokusere på barnets ressourcer. Vi arbejder med selvhjulpenhed. Vi tager også her udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Som voksne er vi rollemodeller og viser fysisk hvad der skal ske. Vi voksne er tydelige, da tydelig kommunikation ruster børnene til at kunne aflæse andre. Vi voksne er nærværende og til rådighed. Det skaber trygge børn som kan udvikle sig. Børn der har en begyndende forståelse for egne og andres følelser og reaktioner. Børn der har en begyndende forståelse for dagligdagens rutiner. Børn der kender de sociale spilleregler kan sige nej i stedet for at slå/bide. Børn der føler sig værdifulde. Børn der øver sig i at mestre selv selvhjulpenhed. Børn der har en begyndende forståelse for hinandens forskellighed.

2 Børn der kan sige til og fra i sociale sammenhænge. Børn der har ressourcer til at kunne indgå i sociale sammenhænge f.eks. lege og danne venskaber. Børn der kan gå forrest samt give plads til andre. Børn der har en begyndende empati og kender de sociale spilleregler. Børn der giver plads til forskellighed. Unge mennesker der føler sig værdifulde (selvværd, selvtillid, turde blive set og hørt). Unge mennesker der har empati kan sætte sig i andres sted. Unge mennesker der er solidariske. Unge mennesker der er robuste og rummelige. Unge mennesker der kan udtrykke egne holdninger og meninger. Unge mennesker der kan rumme andres holdninger og meninger. Sociale kompetencer Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet. Ved at være en del af fællesskabet oplever barnet glæden ved samspillet med andre børn. I vuggestuen har barnet muligheder for at indgå i relationer med andre mennesker - en forudsætning for at kunne agere i den komplekse verden, som barnet vokser op i. Igennem legen udvikler børnene sociale kompetencer, som er centrale for deres udvikling. I legen afprøves og udforskes verden og venskaber dannes. For at kunne fungere i en gruppe er det nødvendigt, at barnet lærer at tage hensyn til og udvise respekt for andre. I mødet med andre erfarer barnet noget om sig selv og samtidig lærer barnet, hvordan dets adfærd og reaktioner virker på omverdenen. I det sociale fællesskab i vuggestuen har børnene rig mulighed for at lære at løse konflikter, forhandle og samarbejde. De skal lære, at der i fællesskabet er plads til at give udtryk for, hvad de gerne vil og har lyst til, men også forstå, at andre, ligesom de selv, har behov. 1. Børnene skal lære at indgå i relationer og skabe venskaber 2. Børnene skal lære at forstå de sociale spilleregler i forskellige kontekster 3. Børnene skal gennem samværet med andre børn og voksne lære at begå sig i og navigere i fællesskabet Vi voksne er rollemodeller og vi viser, at vi er glade for hinanden og stedet. Vi er tydelige i, hvad vi forventer af børnene f.eks. i.f.t. selvhjulpenhed. Vi sætter ord på og italesætter hverdagen. Vi har aldersinddelte aktivitetsgrupper, hvor vi arbejder på tværs af huset. Vi har en kultur i huset som er kendetegnet ved imødekommehed. Vi har kendskab til målgruppen. Vi støtter op om børnenes relationer.

3 Vi støtter op om børnenes legerelationer. Hverdagen og husets rutiner tilbyder mange forskellige sociale sammenhænge. Vi rammesætter målrettede aktiviteter (f.eks. aktivitetsgrupper) og giver plads og tid til fri leg børnekultur og leg på egne præmisser. Vi er et åbent hus, hvor man kan færdes, hvor man vil. Vi udfordrer det enkelte barn i fællesskabet. Vi rammesætter målrettede aktiviteter med fokus på sociale relationer og kompetencer f.eks. hvis et barn har behov for ekstra støtte i at skabe relationer til de andre børn. Børn der begynder at få øje på de andre børn. Børn der bidrager og deltager i børnekulturen i huset. Børn der udviser begyndende empati. Børn der begynder at kunne forstå og acceptere andres behov. Børn der kan indgå i de forskellige fællesskaber som er i løbet af dagen. Børn der kan indgå i relationer med børn fra de andre stuer. Børn der har begyndende tætte legerelationer. Børn der begynder at kunne afkode de sociale spilleregler i forskellige sammenhænge. Børn der kan begynde at løse konflikter eller forhandle. Børn der kan vente på tur behovsudsættelse. Unge mennesker der har betydningsfulde relationer. Unge mennesker der kan begå sig i forskellige arenaer/sammenhænge (job, skole, fritidsaktiviteter, venner). Unge mennesker der er sympatiske og empatiske. Unge mennesker der har situationsfornemmelse. Sprog Sprog er forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog og udtryksformer, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces. Der finder verbalt og nonverbalt sprog f.eks. talesprog, kropssprog og mimik. Barnets tilegnelse af begreber og ord styrkes, når barnet får mulighed for at gøre sig konkrete og sanselige erfaringer med omverdenen. I vuggestuen støttes børnene i at give sprogligt udtryk for deres oplevelser og følelser. De voksne sætter ord på handlinger og støtter barnet i at udtrykke sig sprogligt. Gennem samtale, sang, musik, rim, remser, ordleg, mimik og højtlæsning, oplever barnet kommunikationens mange nuancer. Det er vigtigt at kende nuancerne for at kunne aflæse, forstå og indgå i relationer med andre mennesker. Ved at understøtte sprog der omtaler og udtrykker følelser, hjælpes barnet til at forstå egne og andres følelser og reaktioner.

4 1. Børnene skal lære at koble sproglyde og virkelighed sammen 2. Børnene skal tilegne sig ord og begreber 3. Børnene skal gennem rim, remser og sange inspireres til kreativ brug af sproget Vi er en personalegruppe med en stor viden om børns sprogudvikling. Vi har to uddannede sprogvejledere. De voksne sætter ord på handlinger. Børnene støttes i at give sprogligt udtryk for oplevelser og følelser. Vi synger og laver rim og remser. Vi læser højt og laver dialogisk læsning. Vi laver ordlege, fjoller med sproget og er tydelige i vores mimik. Børn der har et nuanceret ordforråd. Børn der forstår egne og andres følelser og reaktioner. Børn der oplever kommunikationens mange nuancer. Børn der ligger i generel indsats i sprogvurdering. Børn der har en alderssvarende TRAS Børn der kan aflæse, forstå og indgå i relationer. Unge mennesker der har en god læseudvikling som 16-årig. Unge mennesker der er i stand til at tage en uddannelse. Unge mennesker der får et job. Krop, bevægelse og kost Ved at styrke børnenes udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for generelt at udvikle sig. I vuggestuen er der mange rammer og mangfoldige muligheder for at udfordre børnene til at bevæge sig. Ved at bruge sin krop og være kendt med sin krops muligheder og formåen, får barnet selvtillid og lyst til at udforske verden. I vuggestuen har måltidet høj prioritet. Her serveres hver dag et sundt, varieret og næringsrigt måltid. Måltidet skal være en sanseinspiration for barnet her opleves gennem syn, duft og smag. At lære sunde madvaner er et vigtigt element i dagligdagen i vuggestuen. 1. Børnene skal opleve glæden ved at spise sundt og varieret 2. Børnene skal opleve glæde ved at bevæge sig og dermed styrkes i motoriske færdigheder 3. Børnene skal lære selvhjulpenhed og tilfredsstillelsen ved at mestre selv

5 Vi har et motorisk udfordrende inde- og udemiljø. Vi har en stor opdateret viden inden for børns motoriske udvikling. Vi har en uddannet motorikpædagog. Vi voksne og de større børn er rollemodeller. Vi har et budget, der muliggør indkøb til motorisk udfoldelse. Vi har et kosttilbud, der omfatter både morgenmad og frokost. Vi har Carsten, en dygtig køkkenleder, der laver sund, varieret kost og han introducerer til stadighed nye madvarer. Krop og bevægelse Vi skaber løbende nye udfordringer i vores inde/udemiljøer. Vi giver det enkelte barn god tid til afprøvelse, øvelse og udfordringer. Vi støtter barnets nye tiltag. Vi laver aldersopdelte aktivitetsgrupper (fin- og grovmotorik). Vi laver aldersintegrerede motoriske aktiviteter, hvor alle kan deltage på eget niveau (inklusion). Vi opfordrer til og støtter motoriske lege børnene imellem. Vi opfordrer og giver god tid til selvhjulpenhed. Vi krammer, kildrer, slåsser, aer, synger fagtesange om ansigt og krop, masserer osv Vi opfordrer til toiletbesøg (skærpe kropsfornemmelsen). Krop og bevægelse Børn der er glade for at bevæge sig. Børn der øver og finpudser motoriske færdigheder og udfordrer sig selv med nye, så de er i stadig motorisk udvikling. Børn der viser interesse for kroppen, dens formåen og funktion samt benævnelsen af de enkelte lemmer. Børn der hele tiden opnår stadig større stabilitet og muskelstyrke. Børn der finder glæde ved motoriske lege med andre børn. Børn der viser interesse for toiletbesøg. Krop og bevægelse Børn der er glade for at bevæge sig, både selv og sammen med andre. Børn hvis motorik er alderssvarende og i stadig udvikling. Børn der er i stand til at lege alderssvarende motoriske lege med jævnaldrende. Børn der oplever glæde og tilfredshed ved at mestre selv. Børn der har viden om egen krops formåen, køn og forskellighed fra det andet køn. Børn der er renlige. Krop og bevægelse Unge mennesker der er glade for at bevæge sig, både selv og med andre.

6 Unge mennesker der viser glæde og tilfredshed med egen krop og har det godt i den. Unge mennesker med en god udviklet kropsbevidsthed og kropsfornemmelse. Unge mennesker der, via indsigt og viden, kan tage vare på egen krop og være i stand til at ændre og justere. Kost Vi forbereder børnene positivt på måltidet Nu skal vi ha Carstenmad! eller synger Carstenmadsangen. Vi har gode ritualer i forb. med måltidet: vasker hænder inden, synger mens vi venter. Under måltidet tilstræber vi en god stemning, stort og småt bliver vendt på enten et barn eller en voksens initiativ. Vi giver god tid og venter på hinanden, bliver siddende til flertallet er færdig. Efter måltidet får børnene klude til mund og hænder. Vi taler med børnene om råvarerne i maden. De bliver bedt om at smage på al slags mad på tallerkenen. Vi gør børnene opmæksomme på fællesskabet både til frokost og eftermiddagsmad synger om de enkelte, lader et barn dele madpakker ud, snakker om hvem, der mangler osv. Vi taler om mæt kontra sulten at vi bliver tilfredse i maven, når sulten stilles. De mindste hjælper vi med at forstå f. eks et sultbehov ved at sætte ord på, opfylde behovet og efterfølgende igen sætte ord på mæthedsfornemmelsen. Carsten kommer rundt på stuerne for at høre hvordan maden modtages. Kost Børn med glædelige forventninger til måltiderne. Børn der viser interesse for og lyst til mad og viser tilfredshed ved at få det. Børn der har lyst til at smage nyt. Børn der viser interesse for fællesskabet ved måltiderne. Kost Børn der har smagt et bredt udvalg af fødevarer. Børn der har lyst til og mod på at smage nyt. Børn der kan mærke sult og vide at mad tilfredsstiller behovet. Børn der sætter pris på fællesskabet under måltidet, føler sig godt tilpas og er deltagende. Kost Unge mennesker der har et sundt og naturligt forhold til mad. Unge mennesker med gode og sunde spisevaner og en bevidsthed om madvarers effekt på kroppen. Unge mennesker der har en bevidsthed om madvarernes produktionsmåder og dermed konsekvenser for både naturen og kroppen. Unge mennesker der værdsætter et måltid som et samlingspunkt for et fællesskab.

7 Naturen og naturfænomener Naturen pirrer nysgerrigheden og giver mulighed for mange forskellige oplevelser. I vuggestuen arbejder vi hen imod at børnene udvikler respekt og forståelse for naturen, så de kan opleve glæden ved at være i naturen. Naturen sender budskaber som hurtigt lader sig tolke rent følelsesmæssigt. Årstidernes skiften giver inspiration og stof til nye lege og naturens variation formår at stimulere alle sanser. Udemiljøet byder på andre muligheder for børnene, end dem de får indendørs. Udemiljøet kan opfylde barnets behov for sansemæssig stimulation. Der findes kræfter der udfordrer og inspirerer børnene: vinden, solen, torden, regnen og hvordan naturen skifter i takt med årstiderne. 1. Børnene skal lære at være ude i alt slags vejr. 2. Børnene skal lære at passe på naturen 3. Børnene skal lære naturens alsidighed at kende Vi har en legeplads med forskellige muligheder. Vi er en personalegruppe med interesse for og nysgerrighed for naturen. Vi har den rigtige påklædning (flyverdragt, termo, regntøj). Vi har bøger og remedier til undersøgelse af naturen. Vi er på legepladsen i alt slags vejr. Vi er ude i den store/vilde natur. Storbørnsgruppen tager nogle gange i skoven. Vi har bøger og remedier til at undersøge naturen. Vi giver børnene sansemæssige oplevelser i naturen. Børnene oplever, at naturen er større end én selv ydmyghed. Børn der viser interesse for at komme ud. Børn der tør være i kontakt med naturen. Børn der viser begyndende respekt for naturen. Børn der har glæde og nysgerrighed ved udeliv og naturen. Børn der kan passe på naturen. Børn der har en forståelse af at færdes i naturen. Unge mennesker der har en glæde og nysgerrighed ved udeliv. Unge mennesker der har en holistisk tilgang til naturen med respekt og forståelse for naturens sammenhænge og bæredygtighed. Unge mennesker der har et kendskab til naturens mangfoldighed og hvilke muligheder den byder på.

8 Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets opfattelse af verden, andre mennesker og dets egne muligheder og potentialer udvikles og styrkes i mødet med et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Kulturelle udtryksformer er ikke kun kunstneriske og kreative, men også den måde vi omgås hinanden på. I vuggestuen introduceres børnene til mangfoldige udtryksformer som musik, sang, maling, ler, besøg på kunstmuseum, naturen, mad osv. Alt sammen noget der er med til at pirre og udfordre børnenes nysgerrighed. Vi lægger også stor vægt på den etiske dimension i kulturelle udtryksformer og værdier. Dvs. den måde hvorpå man møder sin omverden og hvordan omverdenen møder den enkelte - altså omgangsformer, traditioner, værdier og normer. 1. Børnene skal lære om vuggestuens og danske traditioner 2. Børnene skal tilbydes muligheder for at udfolde sig kreativt og gennem glæden ved at skabe, styrke deres kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier 3. Børnene skal inspireres til nysgerrighed overfor forskelligheder og udvikle respekt for andre kulturer Vi er en personalegruppe som til stadighed forholder os til og debatterer begreber som demokrati, moral og etik. Vi er bevidste om vuggestuens kultur og den omgivende kultur - og børnene bliver præsenteret for mange forskellige kulturelle udtryk. Vi er ansvarsbevidste voksne. Vi er voksne som kan lide at udfolde sig kreativt. Vi har aktivitetsgrupper. Vi har forskellige traditioner i løbet af året. Vi synger, laver sanglege, laver rim og remser. Vi voksne er rollemodeller; anerkendende, respektfulde, ansvarsbevidste og kreative. Børn der har lyst til at kommunikere med omverdenen. Børn der har begyndende behovsudsættelse, empati. Børn der har lyst til kreative aktiviteter og oplevelser. Børn der viser interesse for sine omgivelser. Børn der har respekt og forståelse for forskelligheder. Børn der har lyst til at udfolde sig kreativt. Børn der udviser begyndende empati (etik). Børn der har oplevet forskellige danske traditioner. Børn der har sproglige færdigheder, så de har mulighed for at ytre sig.

9 Unge mennesker med respekt for og viden om forskellige kulturer, menneskers forskellighed og traditioner. Unge mennesker der har kendskab til og værdsætter demokratiske værdier - herunder valg/ansvar. Unge mennesker der har lyst og mod til at ytre sig. Unge mennesker der er i stand til at tænke og udfolde sig kreativt. Unge mennesker der har en etisk bevidsthed.

Nyhedsbrev for vuggestuen

Nyhedsbrev for vuggestuen Nyhedsbrev for vuggestuen Januar 2015 Kære forældre Fastelavn Mandag den 16. februar fejrer vi fastelavn. Arrangementet foregår om formiddagen, og det er kun børnene, der deltager. Børnene må meget gerne

Læs mere

Indledning. Barnets alsidige personlige udvikling

Indledning. Barnets alsidige personlige udvikling Indledning Barnets udvikling sker i samspil med omgivelserne og derfor er det den vigtigste læringskontekst relationerne. Al forskning viser, at voksen/barn og barn/barn relationen har afgørende betydning

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE April 2015 Udarbejdet af: Stine, Marianne, Connie og Inger NYBORG KOMMUNE LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE Sproglig udvikling I forhold til vores børns alderstrin har vi fokus på at understøtte det enkelte

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sprog: I de første 7 år af barnets liv, grundlægges barnets forudsætninger for at kommunikerer ved hjælp af sproget. Barnet øver sig på at sætte ord på deres

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Tema: Krop og bevægelse

Tema: Krop og bevægelse Tema: Krop og bevægelse Barnets udvikling og oplevelse af verden foregår gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i 0 6 års alderen, er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere