PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008"

Transkript

1 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve Midt består af en blanding af enfamiliehuse og lejlighedskomplekser. Størstedelen af børnene kommer fra velfungerende hjem, der er præget af at begge forældre er udearbejdende, og dermed har en travl hverdag. Distriktsleder: Hedi Lander Tlf , Kontor på PPR Jerismosevej 95, 2670 Greve Trekløverens vuggestue: Pæd. leder Calle Hansen. Jerismosevej 95, 2670 greve, tlf , I Trekløverens Vuggestue er der et gennemsnit på 88 enheder fra 0-3 år samt ca. 441 personaletimer + 25 timer til køkkenassistent / økonoma Ungdomsgårdens Børnehave: Pæd. leder Liselotte Møller Jerismosevej 95, 2670 greve, tlf , I Ungdomsgårdens Børnehaven er der et gennem snit på 83 enheder fra 2-6 år samt ca. 401 personaletimer. Årstiderne: Pæd. leder Birgit Jepsen Jerismosevej 95, 2670 Greve, tlf , Årstiderne er en integreret institution med et gennem snit på 80 enheder fra 0-6 år samt ca. 402 personaletimer + 20 timer til køkkenassistent / økonoma. Grevehaven: Pæd. Leder Pearl Nordstrøm Hedevangen 2, 2670 Greve, tlf , Grevehaven er en børnehave med et gennemsnit på 60 enheder fra 3-6 år samt ca. 301 personaletimer. Fælles læringssyn i Firkløveren: I Firkløveren skabes læringsmiljøer, hvor der er lydhørhed overfor børns nysgerrighed, interesser og ønsker. Via dialog med de voksne inddrages børnene i planlægning og organisering, og der gives plads til børnenes egne ideer, tanker og løsningsforslag.vi ser børn som medkonstruktører af egen læring. Læring sker både på planlagte tidspunkter, i projekter og ikke mindst gennem leg.

2 ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Vi støtter børn i at udvikle sig til selvstændige og alsidige mennesker, som føler sig værdigfulde, og som kan indgå i et fællesskab. Føler og oplever tryghed, tillid, respekt, glæde og omsorg. Tror på sig selv og egen formåen, og at deres selvværd og selvtillid styrkes Udvikler en forståelse af hvem de selv er, således at de får kendskab til egne grænser og kan sige til og fra. Udvikler sig kreativt og fantasifuldt Tror på sig selv samt føler sig ønskede, anerkendt og værdsat. Kan begå sig i et fællesskab. Trives og tør udfolde sig. Kan sige til og fra. Kan udtrykke egne grænser. Kan lytte til andre Kan modtage beskeder. Er motiverede for kreativitet og fantasifulde udfordringer. Være nærværende, anerkendende og omsorgsfulde. Lytte til og vise respekt for børn. Tage udgangspunkt i barnets ressourcer. Give børn udfordringer i forhold udviklingsniveau. Støtte dem, så de oplever sejre. Anerkende og hjælpe børn til at sætte ord på samt give udtryk for egne grænser og følelser. Hjælpe børn til at kunne håndtere forskellige former for konflikter. Skabe læringsrum med muligheder for, at børns kreativitet, fantasi og nysgerrighed kan udvikles og udfoldes.

3 SOCIALE KOMPETENCER Vi støtter børns evne til at kunne indgå i et fællesskab med respekt for andre og mulighed for oplevelser, samarbejde og udvikling. Lærer at respektere andre og udvikler empati. Kan indgå i relationer til andre mennesker, hvor ingen holdes udenfor eller mobbes. Opnår gode og positive relationer. Etablerer venskaber og lærer hvordan de kontakter andre. Oplever tryghed og anerkendelse. Oplever omsorg tillid, ligeværdighed og nærhed. Lærer at sætte ord på egne følelser og give udtryk for egne grænser på en hensigtsmæssig måde. Kan lytte til andre, tager hensyn til andres behov og f.eks. venter på, at det bliver deres tur. Har og kan udtrykke empati for andre. Har kendskab til og kan praktisere demokratiske værdier f. eks. medbestemmelse. Kan følge normer og regler. Har venner og kan indgå i et fællesskab. Kan lege med andre. Kan samarbejde og tilsidesætte egne behov. Kan hjælpe og trøste andre Udviser glæde og tilfredshed. Tør udfolde sig og være sig selv. Kan give udtryk for egne meninger og behov. Er i stand til selv at være med til at løse konflikter Styrke børn i at anerkende og respektere forskelligheder. Lære børn at se ressourcer hos andre. Præsentere børn for demokratiske værdier. Være rollemodeller i det sociale samspil Styrke venskaber. Skabe muligheder for aktiviteter og leg. I det daglige have øje for børns behov for støtte og vejledning i f.eks. at kunne indgå i leg eller løse konflikter. Give børn en tryg base med kendte voksne og børn. Give børn omsorg og være nærværende samt vise dem tillid og respekt/ ligeværdighed. Lære børn at udtrykke sig via dialog og med respekt for andres holdninger. Lære børn at sætte ord på egne følelser og vise omsorg for andre.

4 SPROG Vi støtter børn i at kunne kommunikere via talesprog, billedsprog, kropssprog m.v. Udvikler evnen til at forstå og benytte et alsidigt og nuanceret sprog. Bliver i stand til at sætte ord på egne behov og følelser. Bruger sproget til at håndtere konflikter. Bliver opmærksomme på sammenhænge mellem det talte og det skrevne sprog - at bogstaver kan blive til ord og navne. Kan tale i en forsamling, lytte til andre og løse små givne opgaver. Kan kommunikere og opleve glæden ved at blive hørt og forstået. Anvender et alderssvarende sprog. Bruger sproget til at give udtryk for egne behov og følelser samt til konfliktløsning. Leger med sproget, danner rim ord og legeskriver. Fortæller historier. Interesserer sig for og bruger bøger, sprogstimulerende spil m.v. Stiller sig op i en gruppe og fortæller for andre. Tør tale, svare på og stille spørgsmål Kan kommunikere verbalt såvel som nonverbalt. Tør sig sin mening Tale med børn. Benytte os af sang, teater, rim og remser, oplæsning/fortælling. Lære børn at lege med samt bruge og blive fortrolig med tale- og kropssprog. Lære børnene at kunne sætte ord på deres behov og følelser. Eks. Jeg bliver ked af det når du Sørge for at bøger altid er tilgængelige og at højtlæsning er en del af hverdagen. Varetage og støtte børns forskellige interesseniveauer for tal og bogstaver. Anvende relevante metoder og materialer som støtter børns sproglige udvikling. Arbejde med børns sprog ud fra alder og udviklingsniveau f. eks. i en gruppe med de kommende skolebørn. Lytte, anerkende og bruge dialogen. Benytte et nuanceret sprog.

5 KROP OG BEVÆGELSE Vi støtter børns motoriske udvikling. Vi er opmærksomme på børns sundhed, ernæring og hygiejne. Udvikler motoriske kompetencer - styrke, vedholdenhed, udholdenhed og bevægelighed. Har kendskab til kostens betydning for sundhed. Udvikler forståelse for betydning af almindelig god hygiejne. Lærer at mærke/regulere sig selv. Anstrenger sig og afprøver sig selv fysisk. Tager initiativ til at bruge deres krop f.eks. kravler, går, løber, klatrer, gynger, balancere samt udviser lyst til at udvikle grovmotoriske færdigheder. Mester finmotorikken på et alderssvarende niveau f.eks. kan holde på en ske/blyant, kan anvende pincetgreb m.v. Kender forskel på, hvad der er sundt og mindre sundt. Vasker hænder inden de spiser og efter toiletbesøg. Vasker ansigt og hænder, når de har spist. Giver udtryk for og reagerer på, at de fryser / sveder, at de er sultne eller tørstige o.s.v. Handleplaner Opfordre børn til at bruge de mange bevægelsesudfordringer, der findes både inde og ude. Bruge de nærliggende legepladser og naturområder. Igangsætte kreative aktiviteter, som styrker finmotorikken. Stille diverse materialer og redskaber til rådighed for børn Arbejde med temaer om kost. Undgå det, vi betragter som usundt Opfordre forældre til at give børn sunde madpakker. Følge Greve Kommunes kostpolitik. Lære børn om hygiejne med særlig fokus på grundig håndvask. Hjælpe børn til at sætte ord på følelsen af kulde/varme, sult / tørst m.v. samt til efterhånden at blive selvregulerende,

6 NATUR OG NATURFÆNOMENER Vi støtter børns muligheder for at opleve og få kendskab til naturen og dens fænomener. Har kendskab til vores omkringliggende natur Lærer at færdes i, respektere og passe på naturen. Har kendskab til de mest almindelige dyr, insekter og blomster. Har kendskab til de fire elementer ild, vand, jord og luft. Har kendskab til årstiderne. Viser glæde ved at færdes i naturen og passer på den. Går på opdagelse i og har respekt for naturen. Er opsøgende og udviser nysgerrighed i forhold til dyr, fugle, insekter og blomster. Stiller spørgsmål om naturen. Eksperimenterer med f.eks. hvordan vand kan blive til is. Omgås f.eks. ild og vand med respekt. Er opmærksomme på årstidernes skifte farver, kulde og varme, træer og planter, dyreliv o.s.v. Kan skelne mellem f.eks. rund og kantet, tung og let. Benytte vores omkringliggende natur og lære børnene at passe på naturen. Lære børn at bruge deres sanser i naturen at lægge mærke til f. eks dyr, planter, dufte og lyde. Undersøge og opleve naturen sammen med børn. Læse bøger om f.eks. dyr, fugle, insekter og blomster. Skabe et undersøgende miljø, hvor børns nysgerrighed kan blive stimuleret, og hvor der er tid til fordybelse. Gå på opdagelse og eksperimentere sammen med børn. Snakke om tal, former og vægt, om dagens vejr, årstider o.s.v. F.eks. lave bålmad og lege med vand.

7 KULTURELLE UDTRYKSFORMER Vi giver børn mulighed for at møde forskellige kulturer, mulighed for at opleve forskellige udtryksformer og afprøve sig selv i forhold til disse. Lærer om dansk kultur og får kendskab til traditioner både i og udenfor institutionen. Lærer om og bliver præsenteret for andre kulturer, historiske og kulturelle forskelle. Har kendskab til forskellige udtryksformer. Stifter bekendtskab med kultur, kunst, historie musik og dramatik. Vi børn der: Viser eller udtrykker forståelse for forskellige traditioner f.eks. hvorfor vi holder jul. Viser og udtrykker forståelse for kulturelle forskelligheder. Udtrykker glæde ved og benytter forskellige udtryksformer f.eks. tegner, maler eller leger med ler. Udtrykker glæde ved dramatik, sang og musik. Gå på biblioteket, læse bøger og snakke med børn om dansk kultur og traditioner og fortælle, hvorfor vi f.eks. holder jul, slår katten af tønden o.s.v. Pynte op i institutionerne ved de forskellige højtider. Præsenterer børnene for kulturelle forskelligheder. Læse bøger om andre kulturer. Give børn mulighed for at arbejde med forskellige udtryksformer som for eks. ler/trylledej, maling m.v. Lave teater, spille musik, danse og synge med børnene. Gå i teater og besøge forskellige museer.

8 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende pædagogik. Vi tager udgangspunkt i børnenes personlige egenskaber, det de kan og det, der lykkes. Vi er selvreflekterende og arbejder med fortællinger og praksishistorier. Bliver anerkendt og respekteret for den, de er. Udvikler de kompetencer, de har. Er en del af fællesskabet. Vi ser børn med særlig behov som: Trives og udvikler sig. Er inkluderet i institutionen Arbejde ud fra en anerkendende pædagogik Betragte børn som unikke mennesker med forskellige behov, ressourcer og kompetencer. Tilrettelægge vores praksis, så børn bliver tilgodeset ud fra den enkeltes særlige behov. Arbejde med fortællinger/ praksishistorier samt refleksion over egen praksis. Arbejde tværfagligt og indhente ekspertise, hvor / når behovet opstår.

9 LÆRING FOR VUGGESTUEBØRN. Vi arbejder med vuggestuebørnene ud fra børnenes alders og udviklingsniveau. Vi arbejder ud fra vores PLP med særligt fokus på nedenstående. Læring er den erfaring og erkendelse det enkelte barn tilegner sig i dagligdagen Vi tager udgangspunkt i børnenes hverdag og de læringssituationer der opstår i forbindelse med denne. For at skabe sammenhæng mellem institution og familie udfylder Trekløverens vuggestue i samarbejde med forældre et skema vedrørende overgang fra vuggestue til børnehave. Ved dette skema vedlægges et TRAS skema. Disse skemaer overgives til børnehaverne ved barnets skift, således at der opstår en sammenhæng mellem de to verdner. Udvikler grundlæggende selvforståelse, selvfølelse og selvværd. Føler sig støttet i de ressourcer og potentialer, som barnet er i besiddelse af. Kan give udtryk for egne følelser og behov. Er trygge og udviser nysgerrighed. l at Føler sig respekteret og anerkendt Viser omsorg for hinanden. Viser interesse for at være selvhjulpne. Opsøger voksne og andre børn. Er nysgerrige og har lyst ti lære. Trives og tør udfolde sig Er opmærksomme på hinanden. Være opmærksomme på det lille barns udviklingsniveau og nærmeste udviklingszone, og understøtte barnet i forhold til dette. Støtte og opmuntre barnet til at ville kunne selv. Være nærværende, støttende og opmærksom på det enkelte barn. Skabe trygge, genkendelige og udfordrende rammer. Give det lille barn mulighed for læring og udvikling, gennem nærvær, dialogen, sproget og de gode relationer. Være gode rollemodeller og vise respekt og anerkendelse i vores samvær med børn og voksne.

10 LÆRING FOR DE KOMMENDE SKOLEBØRN I Firkløveren arbejder vi med de kommende skolebørn i forskellige former for storbørnsgrupper. Vi arbejder ud fra vores PLP med særligt fokus på nedenstående. Vi følger Greve Midts samarbejdsaftale omkring overgang fra børnehave til skole herunder besøg og tilbagemeldinger. Vi deltager i Holmeager/Hedelyskolen netværksarbejde med bl.a. Dialogisk oplæsning, Bogkanon samt diverse materialer. Herudover arbejder vi med Barnets Bog som en mulig fremtidig kobling mellem børnehaven og skolen. Kan bidrage til og indgå i fællesskaber. Kan tænke og agere selvstændigt stadig under hensyn til fællesskabet. Kan acceptere og koncentrere sig om en bunden opgave. Kan tilsidesætte egne behov for en stund. Viser omsorg for hinanden. Er trygge. Har gode relationer og udviser nysgerrighed og lyst til at lære. Har kendskab til begreber og symboler Begyndende abstrakt tankegang. Har kendskab til forskellige udtryksformer. Vi børn der: Kan samarbejde. Kan træffe selvstændige beslutninger. Kan være opmærksomme på egne og andres behov. Lever op til de krav og forventninger der stilles til skoleparathed. Bidrager positivt til fællesskabet Er gode kammerater og har venner. Vokser med de krav og forventninger vi stiller til dem. Leger med sproget. Kan omsætte tanker og ideer til handling og benytter sig spontant af forskellige udtryksformer. Være opmærksom på, om der er samarbejdsrelationer mellem børnene og tilrettelægge aktiviteter ud fra dette. Tilrettelægge forløb med Sproglig Opmærksomhed Være gode rollemodeller. Gå i anerkendende dialog med børnene. Stimulere børnene i deres personlige og sociale udvikling. Se under tema sociale kompetencer. Give børn mulighed for at arbejde med forskellige udtryksformer ved bl.a. at stille relevante materialer til fri afbenyttelse

11 EVALUERING/DOKUMENTATION Vores evaluering er både en løbende og afsluttende proces. På personalemøder og stuemøder drøfter vi vores handleplaner ud fra en spørgeguide og tager stilling til om de skal justeres. Vi drøfter hvilke tegn, vi kan se hos børnene i forhold til mål og succeskriterier. Det kommende år vil vi finde frem til hvilke evalueringsmetoder vi vil bruge i Herudover bruger vi fortællinger/praksishistorier som en selvreflekterende metode. Gør vi det, vi tror, vi gør. Dokumentation til forældrene sker via f.eks. plancher, fotos og stuemapper, som også indeholder skriftlig information. Målbeskrivelser af projekter/temaer vil indgå i dokumentationen. Den løbende evaluering og dokumentation danner grundlag for den samlede evaluering af PLP ved årets afslutning.

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET 1 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV I Humlehuset får børn med særlige behov mere opmærksomhed i det daglige end de øvrige børn. Vi prioriterer, at der er plads til børn med særlige

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når:

Barnets alsidige personlige udvikling Mål: Vi gør det fordi. Arbejdet frem mod målet ses når: Barnets alsidige personlige udvikling - børnene gennem forståelse og respekt for - den voksne sætter ord på børnenes følelser hinandens forskelligheder lærer egne og og handlinger i leg og konflikter andres

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere