HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012"

Transkript

1 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra evalueringen og trivselsundersøgelsen men også i de udfordringer, der ligger i hele tiden, at kunne agere i en hverdag, hvor opgaveporteføljen ofte ændrer karakter. Samtidig vil handleplanen også afspejle en organisationstilpasning, der kan leve op til Direktionens plan for at implementere Leadership Pipeline, som ledelsestænkning. Handleplanen bygger fortsat på grundelementerne fra da organisationen blev omlagt i 2010, det vil sige, en matrixorganisation med netværksledelse, daglig/faglig ledelse, team organisering og et TRIO og MED-system, som understøtter medinddragelse og medindflydelse. Heroveni ligger vi så Leadership Pipeline, som stiller krav til ledelsen om, at evne koordinering, som bygger på relationer, fælles accepterede mål, vidensdeling og gensidig respekt. For at opnå dette skal vores kommunikation være hyppig, rettidig, præcis og problemløsende. Resultatet vil være, at Sundhed og Omsorg fortsat og endnu mere vil være kendt for: Høj faglig kvalitet Høj effektivitet Høj jobtilfredshed Generelt er evalueringen og trivselsundersøgelsen meget positive, men også konstruktiv kritiske på nogle områder, som kræver at organisationen udvikles og tilpasses, således at den er mere smidig og inddragende i forhold til de opgaver, vi skal løse i Sundhed og Omsorg. Evalueringen: I henhold til evalueringen skal fokus være på: Inddragelse og medindflydelse på udvikling, opstart og implementering af nye opgaver, som går på tværs af organisationen Det tværfaglige samarbejde og de netværksteam, som er en forudsætning for at borgeren får den rette rehabilitering, træning og pleje At inddrage de faglige kompetencer som er i organisationen At udvikle vores indsatser således, at beslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt.

2 Side 2 Trivselsundersøgelsen: I henhold til trivselsundersøgelsen skal fokus være på Anerkendelse af det store arbejde den enkelte medarbejder/leder udfører hver dag Indflydelse på ændringer og nye tiltag hvor det er muligt, med respekt for at vi er i en politisk ledet organisation Rettidig information Arbejdsmiljøet, kræver konstant fokus. Leadership Pipeline: Leadership Pipeline skal understøtte organisationen med at få ledelsesstrukturen til at virke efter hensigten, nemlig skabe værdi for borgeren og udnytte den høje grad af social kapital som trivselsundersøgelsen viser vi har og endvidere understøtte koordineringen af indsatserne på tværs af vores matrix organisation. Desuden skal Leadership Pipeline understøtte en vellykket implementering af vores strategier og dermed indfri de politiske mål. Leadership Pipeline handler om at skabe sammenhængskraft mellem de forskellige ledelseslag i organisationen og dermed skabe tydelighed i, hvilke opgaver der løses på hvilket niveau, i det hele taget en professionalisering af vores ledelse. HANDLEPLANEN: (alle steder hvor der beskrives nye funktioner, er økonomien fundet indenfor den samlede omlægning på ledelsesniveauer og konsulentområder, det vil sige at omlægningerne ikke kræver ny økonomi) Det øverste ledelsesniveau i Sundhed og Omsorg. Den strategiske ledergruppe vil fortsætte, dog foreslås den udvidet med en leder for stabene i Sundhed og Omsorg (visitation, administration og innovationscenteret) Denne leder har samtidig stedfortræder funktion for Sundhed og Omsorgschefen. Stillingen som souschef gøres hermed permanent, dog med en anden opgaveportefølge. Stillingsbetegnelsen foreslås fremover at være Leder af., dermed sletter vi betegnelsen strategisk leder for For at gøre hvert ledelsesniveau mere tydelig foreslås der at: Sundhed og omsorgschefen kun er leder af ledere der leder ledere, det vil sige den strategiske ledergruppe Lederne i den strategiske ledergruppe kun er leder af ledere, det vil sige distriktsledere/centerledere/afdelingsledere

3 Side 3 Distriktsledere/centerledere/afdelingsledere kun er ledere af medarbejdere, hvor enkelte medarbejdere kan have ledelsesbeføjelser(gruppeledere). Konsekvens: Ansættelse af en Leder af stabene i Sundhed og Omsorg, som har stedfortræderfunktion (erstatter souschefen). Ansættelse af en afdelingsleder for innovationscenteret (denne funktion varetages i dag af sundheds og omsorgschefen). : Ved at samle Innovationscenteret, Administrationen og Visitationen under et strategisk ledelses område, kan der opnås en betydelig større sammenhængskraft mellem de afdelinger (Innovationscenteret og Administrationen), som skal understøtte udviklings- og driftsopgaver sammen med myndigheden, som udløser mange af opgaverne i organisationen. Lederne af de tre områder vil fortsat skulle rådgive Sundheds og Omsorgschefen i sagsfremstilling, økonomi og myndighedsafgørelser. I det daglige vil de dog skulle referere til dennes stedfortræder. Medarbejderne i Innovationscenteret får direkte ledelse og ikke som i dag, hvor der ofte er fravær af ledelse, idet chefen er optaget af mange andre opgaver. VISITATION Visitationen foreslås som ovenfor beskrevet at indgå i et ledelsesfællesskab med Administrationen og Innovationscenteret. De administrative opgaver i Sundhed og Omsorg foreslås samlet i en fælles administration. Konsekvens Afdelingslederen af visitationen referer til Lederen af stabene i SO Den gruppe som varetager de administrative opgaver i visitationen foreslås sammenlagt med den øvrige administration i Sundhed og Omsorg. Større sammenhængskraft mellem de afdelinger som understøtter udviklings- og driftsopgaver og den afdeling som har myndighedsrollen og styrer en stor del af pengestrømmen. En fortsat adskillelse af myndighed og drift. ADMINISTRATION For at sikre en økonomisk bæredygtig organisation, kræves der stor fokus på budgetopfølgninger, mulige justeringer, konsekvensberegninger af nye tiltag med mere. Desuden

4 Side 4 skal administrationen understøtte de forskellige ledelseslag i, at bevare det økonomiske overblik, som gør lederne i stand til at handle rettidigt på ledelsesinformationer. Konsekvenser: Afdelingslederen refererer til lederen af stabene Det foreslås at administrationen forbliver samlet Serviceniveauet afklares og der skal ske en forventningsafstemning med de forskellige ledere Den administrative gruppe af medarbejdere refererer til lederen af administrationen En administration, hvor alt der omhandler administration er samlet, vil give en større sammenhæng i forbindelse med budgetlægning og budgetopfølgning samt rådgivning og service til lederne. 4 store områder. For at tilgodese resultaterne af evalueringen og trivselsundersøgelsen, foreslås at Viborg Kommune inddeles i 4 store områder. Til hvert område vil der høre: Et hjemmepleje distrikt Et sygepleje distrikt Trænende terapeuter En sundhedssatellit Et aktivitetscenter Ernæringspersonale Et antal plejecentre For Hjemmeplejen: Konsekvenser Hjemmeplejen opdeles i 4 store distrikter: Alle nuværende distrikter nedlægges og der oprettes 4 nye, som alle vil have et befolkningsunderlag på ca borgere. Der vil være tilknyttet ca. 105 medarbejdere + elever, afløsere og jobtræningspersoner. Til hvert distrikt oprettes der ca. 4 gruppeleder stillinger. Gruppelederne er en ny gruppe af ledere, som har reference til distriktslederen, som har det overordnede ledelsesansvar i distriktet. Der ansættes et antal planlæggere med ansvar for disponering.

5 Side 5 Gruppekoordinator stillingerne udgår. for hjemmeplejen. Lederteamet, for hvert distrikt, omfatter en distriktsleder og et antal gruppeledere. Lederteamet er en styrke i ledelsesmæssig sammenhæng, da der er ledelse på mange flere hænder. Muligheden og retten til at udøve ledelse, er til stede i langt højere udstrækning end tidligere. Der kan på denne måde skabes bedre mulighed for at være opmærksom og handle i forhold til den enkelte medarbejder og dermed skabe mulighed for en optimal og velfungerende arbejdsplads, hvor trivsel og kvalitet vil komme borgeren endnu mere til gode. Organisering i fire store distrikter sikrer også, at der er et stort økonomisk råderum, at der er mulighed for at omplacere medarbejdere og overholde budgettet i det samlede distrikt. Endvidere kan omplaceringer ske indenfor eget distrikt. FOR SYGEPLEJE OG TRÆNING Sygeplejen foreslås inddelt i 4 distrikter Konsekvenser Antal sygeplejedistrikter udvides fra 3 til 4, det vil sige, at der skal ansættes en ekstra distriktsleder At sygeplejedistrikterne kommer til at matche hjemmeplejedistrikterne giver mulighed for tæt dialog på tværs af faggrupper, både på medarbejder og lederniveau. Sygeplejen, som har en væsentlig opgave i at understøtte øvrige faggrupper der udøver sygepleje, vil med denne organisering være mere tilstede, og det giver mere optimale betingelser for at planlægge tværfaglige teammøder. En hurtig opfølgning og implementering af tiltag vil fremme, at borgernes ressourcer inddrages tidligt i forløbet og bruges aktivt i et rehabiliterende forløb. Tidlig opsporing af sygdom, og deraf handlinger, vil være med til at sikre, at problemer kan fanges i tide. Bedre implementering af nye tiltag, bedre understøtning af det tværfaglige samarbejde på plejecentre, i borgerens hjem og med borgerens læge kræver ledelsesmæssig bevågenhed. Insisterende opfølgning samt konstant kompetenceudvikling af medarbejderne er nødvendigt for at sygeplejen kan være med til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. TRÆNING

6 Side 6 Der foreslås etableret et lederteam, bestående af to distriktsledere, hvoraf den ene har det økonomiske ansvar for hele kommunens træningsområde, lederteamet er fælles om de øvrige ledelsesopgaver Konsekvenser. Ansættelse af en ekstra distriktsleder Træningsområdet fortsætter med at referere til Sygepleje og Træning De trænende terapeuter har en meget central rolle i rigtig mange af de opgaver som overdrages fra sygehusvæsnet, ligesom de er nøgle samarbejdskollegaer i hele rehabiliteringsindsatsen. Træningsområdet vil, med en større ledelses tilstedeværelse, kunne være endnu mere aktivt deltagende i udviklingen af de mange tiltag, som er med til at gøre borgerne selvhjulpne så længe som muligt. SUNDHEDSSATELITTER De planlagte sundhedssatelitter er i forvejen placeret 4 forskellige steder i kommunen, de store områder matcher dette. AKTIVITET Aktivitetsområdet foreslås samlet i teams, så det matcher den øvrige organisation. Konsekvens Medarbejderne indenfor aktiviteten er i dag spredt udover hele kommunen og dækker i princippet 22 plejecentre og aktivitetshuse. Med det nye forslag vil aktivitetsmedarbejderne udgå fra færre steder. Aktivitetsområdet vil fortsat referere til Det kommunale Sundhedsvæsen Mindre sårbarhed og en større deltagelse i den forebyggende, rehabiliterende og sundhedsfremmende indsats overfor udvalgte borgergrupper. MADSERVICE Uændret antal ledere, dog foreslås opgaverne imellem lederne ændret således at: En leder står for madproduktion og service (mad) En leder står for indsatserne indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og formidling (måltidet). Konsekvens

7 Side 7 Ernæringskonsulent stillingen nedlægges, opgaverne varetages fremover af lederne og ernæringspersonalet De nuværende teams samles i 5 større teams med teamkoordinator i hver. De 4 teams placeres i hvert af de 4 store områder, det femte er på Blichergården såfremt madproduktionen forbliver i Viborg Kommune. Et stærkt lederteam, hvor fagansvarsområder står mere tydeligt, dette vil være med til at understøtte ernæringen som en integreret del af det samlede tilbud til kommunens borgere. Ved at samle de selvstyrende team i større teams, sikres en bedre faglig og økonomisk drift. Et match med de 4 store områder vil give synergi i det tværfaglige samarbejde, da meget træning og rehabilitering skal understøttes af en sufficient ernæring. Teamkoordinatorerne skal være med til at understøtte optimal drift og service til plejecentrene, idet ernæringsassistenterne skal være endnu mere udfarende med hensyn til tværfagligt samarbejde og være med til at skabe det gode måltid. PLEJECENTRE Når stregerne til de nye store områder er tegnet, vil der være et antal plejecentre i hvert område. Konsekvens Ingen umiddelbare. Gruppekoordinatorerne har på plejecentrene ændret titel til teamkoordinator.. Sygeplejen, trænings- og ernæringsområdet har stor betydning for tilbuddene på plejecentrene. En samling i 4 store områder og en øgning af tilstedeværelsen af ledelse på disse områder, forventes at kunne skabe større sammenhængskraft i forhold til implementering af nye tiltag og udviklingen af tilbuddene til vores svageste borgere. DEMENSOMRÅDET Med de kommende års udvikling indenfor demensområdet, herunder forventelig flere ældre og demente borgere i Viborg Kommune vil der være behov for yderligere styrkelse af demensindsatsen og området som helhed. Konsekvens:

8 Side 8 Nedlæggelse af afsnitslederstillingen på Liselund Til styrkelse af Demenscenter Viborg, etableres der en demensfaglig lederstilling, som skal varetage den daglige og faglige ledelse, styring og koordinering af opgaverne i demensteamet og i videnscenteret Nedlæggelse af projektlederstillingen på Liselund Konvertering af en afsnitslederstilling på Skovvænget til en centerlederstilling for demensafsnittet samme sted. Den faglige leder på demensområdet skal sikre, at den samlede indsats for demensområdet til stadighed udvikles og følger den nyeste viden. Den demensfaglige leder vil være den centrale faglige kapacitet i sikring af den bedst mulige behandling af vore borgere med demens i Viborg Kommune. På Skovvænget er demensafsnittet på 38 pladser, der er lige nu ved at blive set på, om der kan oprettes et specialafsnit til særligt udad reagerende borgere, som vi i dag har svært ved at rumme i nuværende rammer, disse rammer vil kunne skabes på Skovvænget. Socialudvalget får senere et forslag til behandling. Fagligt og kvalitetsmæssigt forventes at en deling af Skovvænget vil give et løft til både personale, borgere og pårørende. Der ville skulle oprettes et særskilt bruger pårørenderåd, som vil være mere målrettet de dementes behov. Det Kommunale Sundhedsvæsen Der lægges ikke op til ændringer inden for Det Kommunale Sundhedsvæsen. Her er fokus fortsat at udvikle de nære sundhedstilbud. Kommunerne, hermed også Viborg, får opgaver der ligger tættere og tættere omkring borgernes indlæggelse og udskrivelser. Det vil sige, at vi følger borgerne helt til sygehuset, men også er klar til hurtigt at tage dem hjem igen. Nye opgaver hjemtages fortsat af akutteamet, som så sikrer, at kompetencerne er til stede i kommunen og overdrager opgaver til øvrige faggrupper når der igen kommer nye. Behandlingen i eget hjem vil ske i større og større omfang og ved hjælp af teknologier vil meget kunne lade sig gøre, dette vil igen stille krav til de kompetencer, som findes overalt i kommunen. Opbygning af Sundhedscenteret er også centralt for Det Kommunale Sundhedsvæsen. Det sker i tæt samarbejde med øvrige forvaltninger og afdelinger internt i Job og Velfærd. De midlertidige pladser ses der på i en anden sagsfremstilling, her lægges der op til at styrke området, med oprettelse af et Rehabiliteringscenter til erstatning for de nuværende midlertidige pladser. TRIO OG MED-SYSTEMET

9 Side 9 TRIO`erne foreslås at fortsætte, dog skal området styrkes med uddannelse og rolleafklaring. Brugen af kontaktudvalgene, som er oprettet på de to store SOSU områder, skal drøftes nærmere, specielt med fokus på indhold og deltagerkreds. Lokal MED i de store områder skal der også ses på, specielt med fokus på sammensætning og indhold. ARBEJDSMILJØET De fleste ledere og medarbejdere mener, at arbejdet med arbejdsmiljøet er styrket med indførelse af TRIO`erne dog er der stor spredning på besvarelserne, hvilket indikerer at der med fordel kan laves konkrete forbedringsindsatser. Konsekvens: Ansættelse af en arbejdsmiljøkonsulent, denne opgave har indtil nu ligget hos souschefen, men i henhold til beskrivelsen af ændringerne i denne stilling, vil opgaven ikke længere blive varetaget i det regi I en organisation som Sundhed og Omsorg, hvor opgaver ofte ændrer karakter, stilles der store krav til personalets fleksibilitet, evne til omstilling og håndtering af nye teknikker og udvikling af nye kompetencer, som modsvarer nye opgaver. Arbejdsmiljøet påvirkes af mange faktorer, og der er derfor behov for et konstant fokus på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø smitter af på vores borgere og er med til at skabe en attraktiv arbejdsplads. SAMLET KONKLUSION Den store ændring i organisationen handler om at etablere 4 store områder, disse skal være med til at sikre: Inddragelse og medindflydelse på udvikling, opstart og implementering af nye opgaver som går på tværs af organisationen Det tværfaglige samarbejde og de netværksteam som er en forudsætning for at borgeren får den rette rehabilitering, træning og pleje At inddrage de faglige kompetencer som er i organisationen At udvikle vores indsatser, således at beslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt. For at kunne etablere en organisation hvor Matrix og Leadership Pipeline kan kombineres foreslås at:

10 Side 10 Sundhed og omsorgschefen kun er leder af ledere der leder ledere, dvs. den strategiske ledergruppe Lederne i den strategiske ledergruppe kun er leder af ledere, det vil sige distriktsledere/centerledere/afdelingsledere Distriktsledere/centerledere/afdelingsledere kun er ledere af medarbejdere, hvor enkelte medarbejdere kan have ledelsesbeføjelser(gruppeledere) Leadership Pipeline ligger meget op til at skabe en organisation, hvor ledere kan rekrutteres internt, dette vil også blive forsøgt i denne omlægning, lykkes det ikke at finde det rette match mellem ansøger og jobprofil, foreslås stillingerne efterfølgende opslået eksternt. Med disse tilpasninger af organisationen forventes Sundhed og Omsorg at stå godt rustet til at kunne varetage fremtidens opgaver.

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Ny organisering af Aktivitet & Pleje og Sundhed

Ny organisering af Aktivitet & Pleje og Sundhed Ny organisering af Aktivitet & Pleje og Sundhed Indledning: Baggrunden for at se på en ny organisering handler om at få en organisation som tænker og handler på tværs af kommunen og dermed kommer til at

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Årsberetning 2010. For området. Forebyggelse og Sundhed

Årsberetning 2010. For området. Forebyggelse og Sundhed Årsberetning 2010 For området Forebyggelse og Sundhed 1. Chefens årsberetning I 2010 har nogle af de væsentligste fokusområder under Forebyggelse og Sundhed været økonomi og økonomistyring, områdespecifikke

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Implementering af strategiplan for Sundhed & Omsorg. Lis Kaastrup Sundhed og Omsorgschef

Implementering af strategiplan for Sundhed & Omsorg. Lis Kaastrup Sundhed og Omsorgschef Implementering af strategiplan for Sundhed & Omsorg Lis Kaastrup Sundhed og Omsorgschef Hvad er der sket siden strategiplanen for Sundhed & Omsorg blev vedtaget? Udgangspunktet Strategiplan Sundhed & Omsorg

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Sundhed og omsorg 2012

Sundhed og omsorg 2012 Evaluering af Sundhed og omsorg 2012 Denne rapport er udarbejdet i samarbejde mellem: HR og Kvalitet Udviklingsafdelingen Innovationscentret i Sundhed og Omsorg Indledning/formål Sundhed og Omsorg iværksatte

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling

Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling Jobprofil Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

Strukturanalyse Ældreområdet 2010

Strukturanalyse Ældreområdet 2010 Strukturanalyse Ældreområdet 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning.. 2 3. Kort beskrivelse af nuværende struktur. 3 4. Beskrivelse af alternative strukturer.. 4 5. Kan scenarier kombineres.

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Notat januar 2013 1 Baggrund De nuværende opgaver og medarbejdere i på beskæftigelsesområdet samles fremadrettet med de opgaver og medarbejdere i Borgerservice,

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

SOSU Temadag, eftermiddag

SOSU Temadag, eftermiddag SOSU Temadag, eftermiddag Hvilke kerneopgaver ser I der bliver fokus på i fremtiden for social- og sundhedsassistenter som faggruppe? Følge med i, hvad der sker af forandringer/ændringer på psykiatriområdet,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Ann-Christina Dahlgaard Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse

Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse Baggrund Det er veldokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem Sygefravær og Social Kapital. Derfor er det muligt at reducere Sygefravær

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model. Halsnæs Heldagsskole Industrivej 17 3390 Hundested Skole og Kultur Stab Telefon 8882 8200 Fax 16. august 2012 Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN GULDBORGSUND KOMMUNE LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indhold VILKÅR... 3 1. Stillingen... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Guldborgsund Kommune... 3 4. Den administrative organisation...

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder - Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme Tønder Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Nedenstående forslag nr. 1-7 indeholder et prioriteret forslag til indsatsområder svarende til kommunens ramme på 16,7 mio. Kr.

Nedenstående forslag nr. 1-7 indeholder et prioriteret forslag til indsatsområder svarende til kommunens ramme på 16,7 mio. Kr. Notat Dato: 17. januar 2014 Kopi til: Ældre- og Sundhedsudvalget Job & Velfærd Dato: 17. januar 2014 Sagsbehandler: vpnkr Emne: Puljen til løft af ældreområdet 2014 - forslag til indsatser Indledning Til

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014

Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014 93 Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014 Aktivt Seniorliv Sund aldring er tæt forbundet med en aktiv tilværelse. Alle mennesker har ønsker for deres liv og har ressourcer, der skal

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere