Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,"

Transkript

1 Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015

2 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger skal give borgerne mulighed for at få indblik i den enkelte kommunes prioriteringer og serviceniveau i forhold til skolefritidsordninger. Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål. I Tønder Kommunes sammenhængende børnepolitik står der: Børnepolitikken bygger på FN s Konvention om Barnets Rettigheder og at vi skal sikre at: Alle medarbejdere skal arbejde ud fra et fælles værdigrundlag. Der samarbejdes på tværs af faglige og organisatoriske skel. Fokus på en sammenhængende indsats i barnets nærmiljø Professionel og systematisk evaluering af indsatsen. Børn og unge stilles udfordringer og relevante krav i forhold til udvikling og læring. Flere unge får lyst til at tage en uddannelse I delpolitik for skoleområdet står der: Under afsnittet Den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og samarbejde om SFO: Skolefritidsordningen er en integreret del af folkeskolen som varetager en del af børnenes fritid. Skolefritidsordningen er et pædagogisk tilbud, der lægger vægt på faste og trygge rammer i hverdagen: omsorg, sociale kompetencer/relationer, aktiviteter, fælles oplevelser og legen. I samarbejde med forældre og lærere ønskes at skabe en sammenhæng i barnets hverdag, så barnets udvikling fremmes bedst muligt. Det betyder at: Specielle indsatsområder og fællesfokusområder for skole og fritidsordning beskrives. Forældre, skole og skolefritidsordning samarbejder omkring fælles børn. Alle børn har en kontakt person. Barnet møder kompetente, tydelige og nærværende voksne Der skabes et fristed, hvor børnene tilbydes et inspirerende, alsidigt og tidssvarende læringsmiljø, der giver mulighed for fordybelse og eksperimentering og samtidig tager højde for børnenes egne ønsker og ideer. De voksne støtter børnene i at danne og udvikle venskaber, lærer dem at indgå i sociale relationer og tage ansvar for egne handlinger. Der sættes fokus på sundhed og fysisk udfoldelse. I delpolitik for dagtilbud til børn, står der: Overgang fra dagtilbud til skole skal sættes i fokus, og der skal være gennemført forsøg med førskoletilbud og rullende skolestart som baggrund for beslutning om evt. indførsel af ordninger generelt eller lokalt. Kommunens prioriteringer og serviceniveau i SFO: Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti i SFO, hvilket medfører, at der skal være åbent på skolefridage, hvis et barn har pasningsbehov. Der kan forekomme fællespasning i de enkelte distrikter i skolefri dage. Åbningstid Morgenåbent fra kl til Øvrig åbning fra til fredag lukkes 16.00

3 Normering Den enkelte institution har mulighed for at søge om udvidet åbning mellem kl Normeringen er børnetalsafhængig, den reguleres 2 gange årligt Oversigt over skolefritidsordninger i Tønder Kommune Distrikts SFO - Grundskolen, Tønder Filial Digeskolen Filial Møgeltønder Skole Distrikts SFO - Løgumkloster Distriktsskole Filial Bredebro Skole Filial Øster Højst Skole Distrikts SFO - Distriktsskole Toftlund Filial Agerskov Skole Distrikts SFO - Skærbæk Distriktsskole SFO fra klasse Åbningstid mandag til torsdag kl , fredag fra kl SFO fra klasse Åbningstid mandag til torsdag kl , fredag fra kl Mål og handleplan for den enkelte SFO skal angive hvorledes kommunens sammenhængende børnepolitik udmøntes i praksis, herunder beskrives: 1. SFO ens værdier: Overordnet vision 2015 for Toftlund Distriktsskole. Toftlund Distriktsskole er en anerkendende og inkluderende skole, som i samarbejde med forældre medvirker til at danne og udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer med det mål, at de kan mestre livet i en globaliseret verden. Den enkelte elev oplever sig som en del af forpligtende fællesskaber, hvor trivsel er fundamentet for læring med højt udbytte for den enkelte elev. Skolens kultur er præget af åben og konstruktiv dialog. Distrikts SFO. 2. Læringssyn: Beskriv hvorledes I i praksis tager afsæt i, at børn er forskellige og lærer på forskellig vis, og hvorledes børnene er aktive i deres egen læring. Anerkendende tilgang. Sociale kompetencer. Sundhed, bevægelse og natur. Vi møder børnene hvor de er og tilbyder aktiviteter, der passer til det enkelte barns udvikling og kompetencer. Børnene tilbydes aktiviteter, der tilgodeser samvær på tværs af alder, køn og aldersopdelt. F.eks. ved leg i gymnastiksal, udeaktiviteter, kreative/musiske aktiviteter og leg på baserne. Så vidt det er muligt tager vi udgangspunkt i børnenes ideer og tanker.

4 3. Pædagogiske principper: Hvorledes omsættes værdierne i de voksnes tilgang og pædagogiske handlinger, der bidrager til at skabe trygge rammer og omsorg, herunder hvordan I bidrager til at børnenes sociale kompetencer/relationer styrkes og udvikles. Vi har struktureret vores hverdag med voksenstyret og børnevalgte aktiviteter med plads til at vi kan tage afsæt i børnenes ideer, interesser og leg. Materialer m.m. står i børnehøjde, hvilket er med til at fremme børnenes nysgerrighed, initiativ og handlekraft. Vi møder børnene hvor de er og giver plads til forskellighed. De voksne er rollemodeller, og vi lægger vægt på god tone blandt børn og voksne. Vi guider børnene i konflikthåndtering, hvor vi inddrager, og snakker med børnene og ikke til dem. Teamet har kontinuerlig kontakt med børnene gennem vores faste tilknyttet voksne, og er i løbende dialog med børnene for at sikre deres trivsel. Desuden prioriterer vi samarbejde med forældre og lærerne højt, så børnene oplever trygge rammer i hele deres skole/sfo forløb. Toftlund: Vi har en genkendelig hverdag, hvor børnene er tilknyttet en fast base med fast personale. Kl. 14.oo modtager vi børnene. Kl er alle børnene ude. Kl tilbydes forskellige aktiviteter og leg. Kl har børnene mulighed for at indtage mad, såfremt de mangler at spise noget. Kl lukker SFO en (fredag lukker vi kl ). Vi har delt børnene ind i 2 grupper: 0. og 1. årgang. 2., 3. og 4. årgang. Vi tilrettelægger og tilbyder aktiviteter ud fra det enkelte barns behov, så de har mulighed for at fordybe sig i deres interesser i mindre grupper. I større sammenhænge tilbyder vi aktiviteter i gymnastiksal, udeleg og ture ud af huset. Ved ture ud af huset lærer børnene, hvordan de skal agere i det offentlige rum. Indretning af rummene og børnenes leg på tværs af baserne, giver børnene mulighed for at skabe relationer med andre børn og voksne på tværs af årgangene. Agerskov: Børnene er opdelt i to grupper årgang og 4. årgang Kommer alle børn. Vi starter med at gå ud, hvor der laves både spontane og voksen styrede aktiviteter vi går ind og spiser samlet med børnene tilbyder vi forskellige aktiviteter og lege. Tirsdag og torsdag mellem kl og har børnene adgang til computer, hvor der må spilles på ikke voldelige gratis spil. I sommerperioden vil vi være meget ude, hvor vi laver bål og andre sjove aktiviteter. I vinterperioden vil vi også gøre brug af gymnastiksalen og smartboards i klasserne, hvor vi kan lave forskellige aktiviteter.

5 4. Mål for samspillet: Beskriv hvilke mål I har for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter og skolens undervisning, herunder skole-hjem samarbejdet. Hvordan sikres dette Samspil/samarbejde? Samspillet har som hovedformål: At fremme det enkelte barns læring og udvikling i trygge og inspirerende rammer. At fremme og styrke samarbejdet mellem skole, SFO og hjem, så der skabes fælles forståelse af og helhed om barnets hverdag. Rammerne udgøres både af det fysiske miljø, af omgangsformer, samvær og af etablerede rum for dialog og samarbejde. Vi prioriterer samarbejdet mellem SFO og skole højt, og udvikler løbende de muligheder vi har for fælles tema- og emneforløb. De forskellige rammer omfatter: Forældremøder. Skole-/hjemsamtaler. Tværfaglige møder. Klasselog. Intra. Kontaktperson. Skolefest. Ved forældremøder informerer personalet om SFO ens mål og dagligdag. Kontaktperson deltager ved skole-/hjemsamtaler for at skabe en større fælles forståelse og helhed i barnets hverdag. Klasselog bruges til at informere om iagttagelser fra SFO og skoledelen. Intra er det kommunikationsmiddel vi bruger til dialog med forældre, skole og medarbejder. 5. Læringsmiljø: Hvorledes bidrager SFO en til et inspirerende, alsidigt og tidssvarende læringsmiljø, der giver mulighed for fordybelse og eksperimentering? 6. Medindflydelse/medinddragelse: Hvordan tilgodeses børnenes ret til medindflydelse/medinddragelse i forhold til at blive mødt, hørt og forstået? Jævnfør skolereformen er samarbejdet mellem pædagogerne og lærerne blevet et mere jævnbyrdigt samarbejde, i form af deltagelse i teammøder, UP-møde, afdelingsmøder, hvor der foregår vidensdeling, sparring og samarbejde om kerneopgaven. Desuden trækker vi på vores mangeårige erfaring med deltagelse af pædagoger i undervisningen, en viden som vi fortsat udvikler til glæde for ikke kun indskoling men også resten af skolen. Vi indretter rummene, så de har flere funktioner til forskellig læring. Det giver børnene mulighed for både at fordybe sig i en specifik leg, og samtidig have mulighed for at udvikle forskellige kompetencer. Når vi indretter rummene tager vi udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe i SFO, så børnene har mulighed for stille aktiviteter såvel som fysiske aktiviteter, alt efter behov. Vi bruger gymnastiksal, skolekøkkenet, uderummet og udeværksted, hvor børnene kan eksperimentere og fordybe sig. De kreative og pædagogiske materialer, så som Lego, spil, musik m.m. står, så børnene har mulighed for at tage udgangspunkt i egne interesser og ideer. Dette mener vi er med til at fremme deres nysgerrighed for at afprøve nye ting. Der er indrettet steder med computer, Wii og PS3, så børnene kan gøre brug af digitale medier. Med vores pædagogiske tilgang og vores daglige dialog med børnene skaber vi rammer, der tilgodeser børns ønsker. Vi giver børnene muligheder for selv at vælge, hvad de gerne vil lave, og hjælper med guidning til aktiviteter som de selv kan administrere.

6 7. Selvvalgte aktiviteter: Hvordan skabes balance mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter? 8. Kontaktperson: Hvordan sikres, at det enkelte barn har en kontaktperson? 9. Forældresamarbejde: Beskriv samarbejdet mellem skolefritidsordningen og forældre, herunder hvorledes forældrene har indflydelse på mål og indhold i hverdagen. 10. Sociale relationer: Hvordan støttes børnene i at danne og udvikle venskaber, at indgå i sociale relationer samt tage ansvar for egne handlinger? 11. Særlige behov: Hvordan støtter og udfordrer I målrettet børn med særlige behov/ særlige forudsætninger? Hvordan kommunikeres indsatser og temaer fritids- og undervisningsdellen imellem? 12. Inklusion: Hvordan koordineres den fælles opgave med inklusion i SFO og skole? Beskriv hvordan der systematisk arbej- Børnene har mulighed for at vælge sig på de aktiviteter der tilbydes. Vælger børnene aktiviteter, er der visse krav og regler om deltagelse, som er styret af den voksen. Vi har nogle skal aktiviteter, hvor alle børn skal deltage. Eksempel fælles udedag fra kl til Børnenes kontaktperson sikres ved, at baserne har fast personale tilknyttet, der i samarbejde har ansvar for det enkelte barn i de forskellige aldersgrupper. Via information på intra og ved ophæng af foto/billeder på SFO gangen, ved forældre hvilke voksne der er knyttet til den base deres barn går i. Desuden er pædagogerne knyttet til en årgang i skolen, som børnene kan relatere til. De enkelte årgange har tilknyttet en kontaktperson, som deltager ved skolehjem samtaler. Ved 0. årgang og 1. årgang er der mulighed for, at have daglig kontakt i afhentningssituationer. Udover det bruger vi kalenderne ved basen, forældre-intra, og sms i vores forældresamarbejde. Vi tager som udgangspunkt i at samarbejdet går begge veje til gavn for barnet. Forældrene har altid mulighed for at kontakte personalet, hvis de vil have en samtale, ligesom der udkommer SFO-nyt efter behov. Desuden har forældrene mulighed for medindflydelse igennem skolebestyrelsen. Vi overveje at afprøve en type dialogmøde med forældrene én gang årligt, så vi kan inddrage forældrene endnu mere. De voksne er rollemodeller. Vi agerer på baggrund af observationer af børnene. Det betyder at teamet i SFO løbende evaluerer hvordan børnegruppen trives og hvilke relationer der fungerer. På den baggrund kan vi tilpasse vores tilbud bedste muligt. Der er særlig fokus på børnenes relationer, og det vægtes at konfliktløsning og -opløsning sker i et fremadrettet samspil med børnene. Voksenguidning er centralt i dette arbejde For at skabe og fremme relationer sætter vi fælles lege i gang, som alle børn kan deltage i f.eks. tik, dåse, boldspil m.m. Vi vægter desuden at skabe rum, der giver mulighed for at danne venskaber, rolle- og regellege i børnenes basisgrupper, men også på tværs af alder og køn. Igennem iagttagelser er vi opmærksomme på at motivere og igangsætte aktiviteter, der er tilpasset børnenes udviklingstrin både fysisk og mentalt. Vi er bevidste om at styrke det børnene er gode til, så de får nogle succesoplevelser, og de der igennem udvikler sig. Vi støtter og udfordrer målrettet børn med særlig behov ved at tilbyde dem en struktureret, genkendelig og forudsigelig hverdag i SFO med synlige voksne. Vi bruger LP modellen, så vi kan udarbejde en handleplan og lave en målrettet indsats. LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. LP har som formål at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for personlig, social og faglig læring hos alle børn. Klasselog bruges til at informere om iagttagelser fra SFO og skoledelen. SFO personalet indgår som en del af skolen, hvilket giver helhed for børnenes hverdag og overgang til fritidsdelen. I og med at SFO personalet er i skolen og dermed en del af det

7 des med inklusionsopgaven. 13. Sundhed og bevægelse: Hvordan sættes fokus på sundhed og fysisk udfoldelse i hverdagen, samt i hvilket omfang samarbejdes med idrætsforeninger eller lign.? 14. Lektiestøtte: I hvilket omfang og på hvilken måde tilbydes lektiestøtte? professionelle teamarbejde, er der skabt sammenhæng mellem skole og SFO Der laves interne aftaler vedrørende struktur mellem skole og SFO omkring enkelte børn. SFO deltager ved tværfaglige møder. Vi arbejder ud fra LP modellen. Vi er med til teammøde på de enkelte årgange i indskoling, og har hermed et tæt samarbejde omkring børn med særlige behov. Der er udarbejdet en mad- og måltidspolitik, som er i overensstemmelse med Tønder kommunes overordnede mad og måltidspolitik. Vi tilbyder sund morgenmad fra kl til 7.30, for de børn der ikke har spist hjemmefra. SFO er certificeret idræts-, lege og bevægelses SFO. Vi inddrager idræt, leg og bevægelse i dagligdagen både ude og inde. Vi samarbejder med lokale idrætsforeninger i perioder, fx Pigeraketten og kom-ud-af-pomfritten. Lektieforståelsen på Toftlund Distriktsskole er: differentieret i forhold til materialer, elever og hold at udvikle gode arbejdsvaner at træne for at automatisere at der bliver stillet realistiske udfordringer Vi ønsker at undgå sideindhentningsprincippet. Vi skal ikke være lige langt alle sammen. 15. Sammenhængende overgange: Hvordan sikres en sammenhængende overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning, herunder videregivelse af oplysninger? Pædagogerne er en del af faglig fordybelse, hvor der i perioder tilbydes lektiestøtte. Der er mulighed for at lave skolearbejde, i det omfang enkelte børn har brug for det, eller ønsker det. Vi arbejder ud fra Førskolen Den røde tråd fra børnehave til skole. Mål: At forberede børnene på skolestarten ved at: Børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens fysiske rammer og rytme. Børnene lærer hinanden at kende og danner relationer på tværs af børnehaverne inden skolestarten (Toftlund) Børnene lærer kommende børnehaveklasseledere og SFOpersonale at kende inden skolestarten. Skolen opnår et større kendskab til det enkelte barn inden skolestarten. Førskolen består af 2 perioder: Periode 1 og periode 2. På Agerskov skole Periode 1: Fra august måned frem til starten af periode 2. 1 gang hver anden uge a ca. 2 timer. Børnehaven planlægger og gennemfører aktiviteterne på skolen selvstændigt. Periode 2: En periode på 8-12 uger umiddelbart før sommerferien. 1 gang om ugen a 3-4 timer. Børnehaveklasseledere og/eller SFO-personale deltager i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne.

8 På Toftlund skole Periode 1: Perioder på 6 8 uger umiddelbart før periode 2. 1 gang om ugen a 3 4 timer. Den enkelte børnehave planlægger og gennemfører aktiviteterne på skolen i førskoleperioden uafhængigt af hinanden (ikke nødvendigvis samme ugedag). Periode 2: En periode på 8 12 uger umiddelbart før sommerferien. 1 gang om ugen a 3 4 timer Børnehaveklasseledere og/eller SFO-personale deltager i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne mindst 2 gange hver. De 3 børnehaver i Toftlund planlægger og gennemfører fører førskoleperioden i fællesskab(samme uge dag). Børnene fra de 3 børnehaver i Toftlund bliver blandet. 16. Dagtilbuddets pædagogiske læreplaner: På hvilken måde videreføres arbejdet med dagtilbuddets pædagogiske læreplaner i forhold til børn, der starter før skoleårets start? Vi har nedsat en styregruppe på tværs af SFO-skole-dagtilbud, der skal sikre den bedst mulige proces for implementering af rullende skolestart. Vi har afleveringsmøde med daginstitutionerne, som videregiver relevante oplysninger til kontaktperson. Afleveringsmøderne giver os mulighed for at følge op på de pædagogiske lærerplaner. Vi arbejder målbevidst på at videreføre de pædagogiske lærerplaner, i henhold til børnenes sociale kompetencer og relationer. Gennem vores valg af sociale aktiviteter, der tilgodeser udvikling af sociale spilleregler, tror vi på, at vi denne vej kan styrke barnets sociale kompetencer og evnen til at danne relationer. Mål- og indholdsbeskrivelsen godkendes af Børn og Skoleudvalget. Hvis mål- og indholdsbeskrivelsen nyudvikles eller revideres væsentligt skal den godkendes på ny.

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, November 2012 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Toftlund Distriktsskole SFO Toftlund SFO Høllevang special SFO, smilehullet.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt.

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Tønder Distrikts Sfo er Begrundelse for mål-

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for. SFO Fristedet. Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold.

Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for. SFO Fristedet. Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold. Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for SFO Fristedet Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold. Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel.

Læs mere

Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune.

Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune. Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune. 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Frederikssund Kommunes Vision... 5 2.1 Overordnede

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010 Notat Emne Til Kopi til Bilag 1. Udkast til Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune Nils Petersen, Ole Kiil Jacobsen, Charlotte Groftved Ole Ibsen og Simon Calmar Andersen Den 27.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser.

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Fjordskolen 7. marts 2011. Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Dannelunde Skole, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare. Tlf. nr. 54 94 42 85. SFO Midgården, Velovænget 4 4900 Nakskov.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Special Fritteren

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Special Fritteren Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Special Fritteren Indledning Pr. 1. august 2009 trådte Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelse for skole-fritidsordninger i kraft 1. Dette

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Frederiks Skole s SFO Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0. til og 3. klasse Antal børn i SFO en: SFO ens normering: Temaer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag og Horsens Kommunes børnepolitik - Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer

Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer Præsentation Hvem er vi? Ca. 1050 elever Mellem 3 og 6 spor Vores forskellige huse en lille skole i den store skole De fysiske rammer Visionen Antvorskov Skole er en anerkendende og inkluderende virksomhed,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling Sankt Helene Skole SkoIestart og indskoling På Sankt Helene Skole har vi rullende skolestart og aldersblandet undervisning i indskolingen. Formålet er at skabe bedre læring og trivsel. Indskolingen omfatter

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1 Indledning I Halsnæs er SFO og SFO-klub en fuldt integreret del af folkeskolen. Det betyder i det daglige arbejde, at lærere og det pædagogiske personale ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Metode... 3 Tema 1... 4 Personlighedsudvikling og sociale kompetencer.... 4 Tema 2... 5 Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer....

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv SPIREN ForårsSFO på Abildgårdskolen En god start på et godt skoleliv Indhold Forord Børne- og læringssyn Etablering af nye fællesskaber Læring og motivation Tryghed og trivsel Eksempel på aktivitetsplan

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring - december 2018 Indhold Indledning 3 Formål 3 Struktur og rammer for SFO og SFO-klub 3 SFO og SFO-klub og Børne-

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen SFO Myretuen SFK Den Gule Drage Toftevangskolen 2011-12 Indholdsfortegnelse Indledning. side 3 Sammenhæng i børnenes opvækst og skoleforløb side 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole På vej i skole En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole Forord Med denne pjece vil vi informere om overgangen fra børnehave til skole og SFO samt give

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL

INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL Arrangementer For at styrke samarbejdet og fællesskabet afholder vi arrangementer, hvor børn, forældre og lærere/pædagoger kan være sammen udenfor almindelig åbningstid. Vi

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Slotsskolens SFO. Børn & Unge Slotsskolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for Slotsskolens SFO. Børn & Unge Slotsskolen Mål- og indholdsbeskrivelse for Slotsskolens SFO Børn & Unge Slotsskolen Indledning Mål- og indholdsbeskrivelse for Slotsskolens SFO Herværende dokument er Slotsskolens konkrete udmøntning af en mål- og

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

SKOLEPOLITIK FOR NY HEDENSTED KOMMUNE

SKOLEPOLITIK FOR NY HEDENSTED KOMMUNE SKOLEPOLITIK Politikken dækker skolernes og skolefritidsordningernes dvs. skolevæsenets samlede virksomhed. I det følgende dækker begrebet skole såvel skolefritidsordning som skolegang/undervisning. På

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere