N R. Centerområde ved Flegmade og Boulevarden, Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N R. Centerområde ved Flegmade og Boulevarden, Vejle"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R Centerområde ved Flegmade og, Vejle V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING Vejle EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget Offentligt bekendtgjort

2 side 5 REDEGØRELSE 5 Baggrund og formål 5 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Ubebyggede arealer 8 Forhold til anden planlægning og lovgivning 8 Natura 2000-områder og bilag IV-arter 8 Museumsloven 8 Kommuneplan Strukturplan 9 Lokalplan 9 Servitutter 10 Arkitekturpolitik 10 Bæredygtighed og klima 11 Tilgængelighed 11 Kystnærhedszonen 11 Butikkers påvirkning af bymiljøet 12 Forsyning 12 Miljøforhold 13 Miljøscreening af lokalplanforslaget 16 BESTEMMELSER 16 1 Formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 17 4 Udstykning 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 18 6 Bebyggelsens omfang og placering 19 7 Bebyggelsens udseende 22 8 Ubebyggede arealer 23 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af lokalplaner og aflysning af servitutter Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold 4. Illustreret bebyggelsesplan Illustrationer er udarbejdet af Aarstiderne og methp 2 LOKALPLAN NR. 1339

3 LOKALPLAN NR Centerområde ved Flegmade og, Vejle 1: E D 11C 11B 11A 11E 11F 11G 11H 13A 60A C 48 3B B 13A 14 11M Flegmade 17!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19F E 23A 19K 19H 19B 19A 11L 11H 19Y 11K 11G 19C 11F 19D 19G Nordås 11C 9P 1 Diget 1:3.000 Signaturforklaring: Lokalplanens afgrænsning Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse med husnumre Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. Planproces Vedtagelse af forslag i byrådet Offentlig høring Endelig vedtagelse i byrådet Offentliggørelse 4 LOKALPLAN NR. 1339

5 BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er, at en privat bygherre ønsker at opføre ca m2 bolig, butik, service og erhverv på hjørnet af Flegmade og i Vejle bymidte. Bebyggelsen opføres i 5-6 etager langs Flegmade og. I stueetagen langs Flegmade placeres en dagligvarebutik, i stueetagen langs er der mulighed for placering af mindre dagligvarehandel, service, klinikker, kontor eller boliger. På de resterende etager placeres boliger i alt ca. 120 boliger. Formålet med lokalplanen er at skabe et plangrundlag, der afspejler kommunens visioner for området, hvor der er ønske om at skabe sammenhæng mellem bymidten og uddannelsesområdet ved, samt at give mulighed for bebyggelse til centerformål. Al eksisterende bebyggelse nedrives. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er m2 og er beliggende på sydsiden af Flegmade på hjørnet ud mod. Bebyggelsen i lokalplanområdet rummer i dag 3 bygninger med en bandagist, produktionsskolen Datariet og 12 midlertidige studieboliger i tidligere undervisningslokaler/administrationsbygning, med tilhørende parkeringsarealer. Bebyggelsen er i 1 etage med flade tage med undtagelse af Flegmade 15, der er opført i 2 etager med saddeltag med lav taghældning. Syd for lokalplanområdet ligger service- og erhvervsbebyggelse i 3 etager, der anvendes til undervisning og kontor. På nordsiden af Flegmade ligger en nyopført dagligvarebutik med små boliger samt en boligbebyggelse med lejligheder i varieret størrelse. Lokalplanområdet har nogle grønne arealer med græs, vejtræer og høj beplantning i skel mellem Flegmade 17, 19 og 17. Der er ikke Boule varde n Dige t Boulevard en Flegmade Luftfoto med markering af lokalplanområdet set fra nord. Luftfoto: Blom LOK ALPL AN NR REDEGØRELSE 5

6 noget af den eksisterende beplantning, som udpeges som bevaringsværdigt, men beplantningen kan indgå i en ny beplantningsplan hvis muligt. Terrænnet i lokalplanområdet er forholdsvis fladt, det ligger i kote 1,75-2,5. Afgrænsningen er vist på kortbilag 1. Eksisterende forhold kan ses på kortbilag 2. Fotos fra lokalplanområdets bebyggelse langs Flegmade. I dag er der plads til beplantning foran bygningerne, ny bebyggelse kommer nærmere vejen og beplantning kan i stedet stå mellem bebyggelsen og i gårdrummet. Foto: Vejle Kommune LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse Ny bebyggelse skal primært indeholde butikker, service og erhverv i stueetagen. Dele af stueetagen kan dog indrettes med boliger, hvis de hæves fra terræn mod vejen, for at hindre indblik sal på den nye bebyggelse anvendes til boliger, service og erhverv. Udstykning og bebyggelse Ny bebyggelse opføres langs henholdsvis Flegmade og, hvor overkørsler og stiadgange giver ophold i bebyggelsen. Selve hjørnet friholdes og her dannes et lille torv med adgang til en dagligvarebutik og evt. andre mindre dagligvarebutikker (vin, grønthandel, blomsterforretning, bager), klinikker (læge, bandagist, kosmetolog osv.) eller servicefunktion som restaurant eller lignende. Bag bebyggelsen dannes et stort åbent gårdrum, som primært anvendes til 6 LOKALPLAN NR. 1339

7 parkering, men også giver plads til friarealer. Ny bebyggelse opføres i 5-6 etager, dog vil cirka halvdelen af dagligvarebutikken på bagsiden fremstå i én etage. På den del af dagligvarebutikken, som fremstår i én etage, vil der kunne etableres friareal. Lokalplanen skal sikre, at den arkitektoniske kvalitet vægtes højt. Lokalplanen vil med bestemmelser for byggeriets ydre fremtræden sikre hensigten om et byggeri med høj arkitektonisk kvalitet. Det sker med bestemmelser om højde, farve, materialevalg samt forskydninger i facaden. Bebyggelsen skal trappe op mod hjørnet af og Flegmade, så hjørnet markeres. For bygninger med facade mod Flegmade og stilles der krav om, at de opføres i mindst 3 etager, hvorved karrémotivet forstærkes. Bebyggelsesprocenten er 120 for lokalplanområdet. Al eksisterende bebyggelse forudsættes nedrevet. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet får dels vejadgang fra Flegmade, men også via en overkørsel mellem 17 og 19. Parkering etableres på terræn efter ny parkeringsnorm. Dette vil fremgå af tillægget til kommuneplanen og lokalplanens bestemmelser. Ubebyggede arealer Parkeringspladsen og de fælles friarealer beplantes med træer således gårdrummet får et grønt præg. Dermed vil udsigten fra boliger i højere grad være til trætoppe end parkerede biler. Illustrationer af nyt projekt set fra hjørnet mod og Flegmade. Selve hjørnet friholdes for bebyggelse, ny bebyggelse går op i 6 etager og er med til at skabe et lille torv. Illustrationer: Årstiderne Arkitekter - Sweco LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Natura 2000-område og bilag IV-arter Habitatdirektivet Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Museumsloven Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens kapitel 8. VejleMuseerne vurderer, at der ikke findes væsentlige fortidsminder i området. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og det skal straks anmeldes til VejleMuseerne. Kommuneplan Hovedstruktur Kommuneplanrammen udlægger området til centerformål. Centerområder skal planlægges under hensyn til principper for bæredygtig byudvikling. Det betyder, at ledige arealer i bymidterne skal udnyttes til kontorerhverv, kulturliv og detailhandel og andre anvendelser, herunder etageboliger, der naturligt hører hjemme i bykernerne. De centralt beliggende områder, der egner sig til fortætning og byomdannelse, skal planlægges med en høj tæthed. Centerområder må anvendes til boliger, offentlige formål og erhverv i form af detailhandel, kontorer, klinikker, hoteller, restauranter, forlystelser, fritidsaktiviteter og lign. Rammer For lokalplanområdet gælder kommuneplanramme 1.1.C.13 Centerområde ved og Flegmade i Vejle. Kommuneplanramme 1.1.C.13 fastlægger anvendelsen til centerformål, boligformål og offentlige formål, samt mindre dagligvarebutikker til områdets lokalforsyning. Maksimum bygningshøjde er 5 etager og 20 meter. Bebyggelsesprocenten er 120. Parkeringspladser skal anlægges med grønne elementer i form af træer, buske eller hække, der medvirker til forskønnelse og afskærmning af parkeringsarealet. Tillæg nr. 79 Der udarbejdes et tillæg nr. 79 til Vejle Kommuneplan , der justerer kommuneplanramme 1.1.C.13 for at give mulighed for én dagligvarebutik med et max. bruttoetageareal på m2, dertil kan der fortsat etableres mindre butikker til dagligvarehandel til områdets lokalforsyning. Derudover muliggøres det, at stueetagen indrettes med boliger, at opføre dele af bebyggelsen i op til 6 etager og benytte den nye parkeringsnorm. 8 LOKALPLAN NR. 1339

9 Strukturplan Europan 9 I var området omkring Flegmade udpeget som konkurrenceområde for Europan 9. Europan er en åben europæisk arkitektkonkurrence for arkitekter under 40 år. Konkurrencen gennemføres i et samarbejde mellem europæiske lande. Kommunen beskrev dengang området som et ældre og meget blandet erhvervsområde, og konkurrencedeltagerne skulle komme med forslag til, hvordan det kunne disponeres, så der opstår spændende sammenhæng mellem det eksisterende midtbyområde og Dalbyen, med hensyn til bebyggelse, anvendelse og udformning af offentlige rum. Området skulle også danne et bredt urbant offentligt strøg. Kommunens ønske til de nye funktioner var, at der i området omkring Flegmade skulle koncentreres nye uddannelsesinstitutioner, kreative erhverv, iværksættere og boliger. Arkitekturen ønskes eksperimenterende med stor variation i bygningers formgivning og funktion, bygninger med smalle facader, men gerne højere bebyggelse. Det var desuden et ønske, at bebyggelsen forholdt sig til by-økologiske spørgsmål, som støj, energivenligt byggeri og grønne, men urbane rum. Lokalplanforslaget er udarbejdet med baggrund og inspiration i de overordnede visioner fra konkurrencen. Lokalplan Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. Denne lokalplan udlægger området til erhvervsformål og offentlige formål. Området kan i dag anvendes til erhverv som håndværksvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed, lager- og engrosvirksomhed og til offentlige og private institutioner, fagskoler, kursuscenter mv. Lokalplan nr. 100 aflyses for det område, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan nr. 142 Smukkere indfaldsveje: Fredericiavej, Horsensvej, Viborgvej,, Toldbodvej og Ibæk Strandvej. Denne lokalplan regulerer bebyggelsens placering, omfang af skilte og beplantning. De vigtigste bestemmelser fra lokalplan nr. 142 tages med i lokalplan 1339 f.eks. at bebyggelse placeres i byggelinje langs, regulering af skiltning og fokus på mest mulig beplantning. Lokalplan nr. 142 aflyses for det område, der er omfattet af denne lokalplan. Servitutter Der findes en række servitutter, som beskriver anvendelse og omfang af bebyggelse for de enkelte matrikler i lokalplanområdet. Disse servitutter tilsidesættes med denne lokalplan. Servitutterne er beskrevet i bestemmelserne 11. Det er ejers ansvar at sikre, at der ikke findes tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Ikke alle rør, ledninger og kabler er tinglyst, og det anbefales, at alle relevante forsyningsselskaber kontaktes, inden jordarbejdet påbegyndes. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

10 Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinjer. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelt og arkitektonisk sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre området en højere arkitektonisk kvalitet. Det er målet i arkitekturpolitikken at skabe bolig- og byområder, der har et bymiljø af høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og mulighed for socialt samvær. Den visuelle forskønnelse skal igennem både bygningernes arkitektur, de udendørs anlæg og omgivelserne. Lokalplanen indeholder bestemmelser for byggeriets ydre fremtræden, både hvad angår højde, materialevalg og forskydninger i facaden. Dertil sikres det, at bebyggelsen er med til at forstærke gaderummet langs Flegmade. Bæredygtighed og klima I Vejle Kommuneplan står, at byerne skal være bæredygtige, ved at planlægningen skal understøtte og udvikle byers unikke identitet og potentialer gennem aktivt hensyn til kulturmiljø, arkitektur og landskab. Udvikling af byer, boliger og byggeri skal fremmes gennem klimatilpasset, bæredygtig og ressourcebesparende planlægning. Identitet og sundhed Planlægningen skal være med til udvikling af mange forskelligartede og levende bymiljøer for at skabe identitet. Byerne skal indrettes, så de fremmer en sund livsstil. Lokalplanen fremmer bæredygtighed ved at give mulighed for at fortætte bymidten med blandt andet boliger, service og erhverv. I bymidten er det attraktivt at gå, cykle og benytte kollektiv trafik. Lokalplanområdet fremstår i dag stort set med befæstede arealer. I forbindelse med ny bebyggelse vil de ubefæstede arealer øges. Lokalplanen har bestemmelser om minimum antal af træer og nærhed til grønne opholdsarealer samt nye stiforbindelser på tværs af området. Klima og miljø I nye lokalplaner skal redegøres for hvordan lokalplanområdet tilpasses klimaændringerne, ved at der stilles relevante krav om klimatilpasning, og ressourceforbruget skal mindskes. Retningslinjen for håndtering af tag- og overfladevand i kommuneplanen er, at ved lokalplanlægning af nye områder til by, bolig og erhverv skal tag- og overfladevand håndteres tættest muligt på kilden. Vandet skal skabe flere rekreative værdier til glæde for borgerne, virksomheder og turister, og så det også tilfører områderne arkitektoniske og rekreative kvaliteter. Nyt byggeri i lokalplanområdet skal kunne sikres mod forhøjet vandstand, f.eks. ved store regnhændelser, i en højde op til kote 2,5 (DVR90). Lokalplanområdet skal sikres op til en 5-års regn. 10 LOKALPLAN NR. 1339

11 Der er ønske om, at de flade tage, som ligger lavere end den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet, kan udføres som grønne tage, dels for at tilbageholde regnvand, men også for at højne oplevelsen af bebyggelsen set fra højden. Der kan etableres åbne regnvandskanaler, som leder overfladevand til sandfangsbrønde. De åbne render kan beplantes og indgå som en del af de rekreative arealer og bidrage til biodiversiteten. Tilgængelighed I Vejle Kommuneplan står, at ved planlægning af nye boligområder skal tilgængelighed for alle borgergrupper tænkes ind i indretningen af byens rum og offentlige pladser, og der skal sikres tilgængelighed for handicappede. I offentligt byggeri skal sikres tilgængelighed for borgere med handicap. Bygningers tilgængelighed reguleres via bygningsreglementet. Kystnærhedszonen Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3 km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er derfor ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt. Byggeriet i lokalplanområdet kan opføres i mere end 8,5 meters højde, men vil ikke kunne ses fra kysten, da byggeri mellem lokalplanområdet og kysten er højere. Desuden opføres ny bebyggelse i en højde og med materialer, der passer ind i den øvrige by. Butikkers påvirkning af bymiljøet I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør butikker, skal der gøres rede for den ny bebyggelses påvirkning på bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vil påvirke bymiljøet i retning af et mere aktivt bymiljø. Da området allerede er karakteriseret af erhverv og butikker, betragtes udbygningen delvist som en forlængelse af det allerede bestående, men også en omdannelse fra erhverv- og butiksområde til bymiljø med erhverv, boliger, service og dagligvarehandel. Der vil ved omdannelsen ske en udbygning af lokalplanområdets rekreative friarealer. Den nye bebyggelse vil sandsynligvis generere lidt mere trafik fra personbiler end der er i området i dag, hvor størstedelen af parkeringspladserne benyttes af uddannelsesområdet. Dog ligger dagligvarebutikken centralt i forhold til mange boliger og de fleste kunder må formodes at komme til fods eller på cykel. Området ligger indenfor afgrænsningen af detailhandelsområdet Vejle bymidte. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

12 Lokalplanen og kommuneplantillægget ændrer ikke på de overordnede principper for detailhandel inden for rammeområdet, men giver mulighed for en større dagligvarebutik end beskrevet i rammen. De generelle krav til maksimale butiksstørrelser i bymidter og aflastningsområder er m² for dagligvarebutikker. Dette overskrides ikke, men reduceres derimod til maksimum 500 m2 pr. butik for Flegmade 15, 17, 19 og 15 og 17. Derudover kan der være én dagligvarebutik med et bruttoareal på m2 inden for lokalplanens afgrænsning. Ny bebyggelse opføres, så der sikres en sammenhængende bystruktur af høj arkitektonisk og bymæssig kvalitet og med en høj og tæt bebyggelse placeret i gadelinjen. Der skal arbejdes med beplantning og grønne tage, hvor det er muligt. Forsyning Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk. Varme Området er udlagt til kollektiv forsyning. Vejle Fjernvarme forsyner området. Blokvarmecentraler har jævnfør varmeforsyningsloven pligt til at aftage kollektiv varme. Der er forbud mod at etablere el-opvarmning (rumopvarmning og varmt brugsvand) i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke for lavenergibebyggelse. Spildevand For at undgå overbelastning af kloaksystemet og derved mindske risiko for oversvømmelser må andelen af befæstet areal, dvs. bebyggede og belagte arealer, på de enkelte grunde ikke overstige 70% jævnfør Vejle Kommunes Spildevandsplan. Belagte arealer er arealer, der er helt eller delvist uigennemtrængelige for vand. Miljøforhold Jordforureningsloven Området er klassificeret som lettere forurenet, jævnfør jordforureningsloven. Dette har blandt andet konsekvenser for jordflytninger i området. Region Syddanmark kortlægger arealer efter jordforureningsloven, hvor der enten er mistanke om forurening (Vidensniveau 1) eller konstateret jordforurening (Vidensniveau 2). Matrikel nr. 277a er kortlagt på Vidensniveau 1 og matrikel nr. 277c er delvis kortlagt på Vidensniveau 2. Dette kan have konsekvenser for de tilladelser, der skal søges ved bygge- og anlægsarbejder. Støj, lugt, støv og luftforurening Eksisterende lovlige virksomheder må ikke begrænses i deres udviklingsmuligheder pga. lokalplanen, der skal sikre, at grænseværdier for støj, lugt, støv og luftforurening overholdes i lokalplanområdet i forhold til anvendelsen. 12 LOKALPLAN NR. 1339

13 I forbindelse med opførelse af boliger og dagligvarebutik i lokalplanområdet er omfanget af støj forårsaget af dagligvarebutikken undersøgt (vareindlevering, parkeringsplads, køleteknik) samt støj fra trafik på Flegmade og i to støjrapporter. I støjrapporterne er det konkluderet, at byggeriet forudsætter afværgeforanstaltninger. Trafikken fra og Flegmade samt trafikken på parkeringspladsen og omkring dagligvarebutikken påvirker facaderne med støj. Det er teknisk muligt at overholde krav til indendørsstøjniveau med henholdsvis åbne og lukkede vinduer, ved eksempelvis at benytte særlige vinduesløsninger, der giver mulighed for udluftning uden at lukke støj med ind. Trafikken fra og Flegmade samt trafikken på parkeringspladsen og omkring dagligvarebutikken påvirker også de fælles friarealer i gårdrummet. Her skal mure eller støjskærme omkring de fælles friarealer eller placeret som sluse mellem bygningerne dæmpe støjen. Støjen fra parkeringspladsen skal ligeledes dæmpes f.eks. ved opstilling af støjskærme omkring parkeringspladsen. For at dagligvarebutikkens og evt. andre erhvervs tekniske anlæg ikke påvirker området med støj, skal der vælges anlæg, som kan overholde de krav til kildestyrker, som er angivet i støjredegørelsen. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området. Miljøscreening af lokalplanforslaget Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Dette begrundes med: Lokalplanområdet giver mulighed for at opføre ny bebyggelse, der i højere grad er med til at fortætte bymidten med boliger, dagligvarebutik, mindre butikker, erhverv og service. Trafikken ændres i mindre grad da området i dag anvendes som parkeringsplads i forbindelse med de virksomheder der er i lokalplanområdet, men også til uddannelsesinstitutionerne på. Områdets ændrede anvendelse LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 13

14 med boliger og en dagligvarebutik, vil give flere kørsler med personbiler. Samlet vurderes belastningen at øges i en uvæsentlig grad. Der er forurenet jord på vidensniveau 1 og 2 i lokalplanområdet. Dette håndteres i forbindelse med opførelse af nyt byggeri. Lokalplanområdet ligger lavt i forhold til risiko for oversvømmelse ved store regnskyl. Nyt byggeri i lokalplanområdet skal kunne sikres mod forhøjet vandstand, f.eks. i forbindelse med store regnmængder, i en højde på op til kote 2,5 (DVR90). Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, men i samme højde som Vejle bymidte. Mellem kysten og lokalplanområdet ligger Vejle bymidte med massiv bebyggelse. Ny bebyggelse i lokalplanområdet afviger ikke fra øvrig bebyggelse i bymidten i højde eller materialer. 14 LOKALPLAN NR. 1339

15 LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 15

16 Lokalplan nr Centerområde ved Flegmade og, Vejle Efter lov om planlægning (LBK nr af 1. juli 2020 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1 Formål Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til centerformål, at skabe byrum, der binder bymidten og campusområdet sammen, at bebyggelsen indpasses i omgivelserne og fremstår som en arkitektonisk helhed med en detaljering og karakter, der bygger på nutidig arkitektur, at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser med hensyn til materialer og bygningers udformning, at eksisterende bebyggelse kan nedrives. 2 Område og zonestatus 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 102b, 277a og 277c Engene, Vejle Jorder. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.2 Området er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 1 i følgende delområder: 1, 2 og 3. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Delområde 1 og 2 må anvendes til centerformål, som f.eks. boliger, fælleshus, dagligvarebutikker, klinikker, erhverv, service og restauration. Dagligvarebutikker skal placeres i stueetagen. Der må placeres virksomheder indenfor miljøklasse 1 og Delområde 3 må anvendes til kørselsareal, parkering, fælles friarealer, affaldshåndtering og småbygninger til opbevaring af kundevogne, cykler, affald, orangeri og lignende. 3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin/regnvandsrender og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. 16 LOKALPLAN NR. 1339

17 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med områdets udformning og brug i henhold til lokalplanens retningslinjer. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Vej 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra, Flegmade og Diget som vist på kortbilag Vendepladser skal etableres med en udformning i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejregler. 5.3 Interne adgangsveje anlægges med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter. 5.4 Vareindlevering til dagligvarebutikken skal ske fra Flegmade gennem en portåbning i bygningen, således af- og pålæsning sker overdækket og separat fra den øvrige trafik. Sti 5.5 Lokalplanområdets stier skal være offentlig tilgængelige. Der skal udlægges areal til, at der på sigt kan etableres stiforbindelse mod øst til Flegmade 13 i princippet som vist på kortbilag Stier udlægges i en bredde på minimum 2,0 meter med en stibanebredde på 1,3 meter. 5.7 Stier skal anlægges med fast belægning som f.eks. grus, stenmel, betonfliser eller asfalt. Hvis stier etableres i kombination med åbne grønne regnvandsløsninger, kan stier etableres som gangbroer i f.eks. træ. Parkering 5.8 Der skal udlægges parkering i lokalplanområdet svarende til: 0,5 p-plads pr m 2 etagebolig/butik/erhverv. 1 p-plads pr m 2 etagebolig/butik/erhverv. 1,5 p-plads pr m 2 etagebolig/butik/erhverv. 2 p-plads pr < m 2 etagebolig/butik/erhverv. 5.9 Der skal udlægges cykelparkering i lokalplanområdet svarende til: 2 cykel p-pladser pr. bolig eller efter vurdering ved boliger under 50 m2. 1 cykel p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv, herunder kontor, læger, fitness og lignende. 1 cykel p-plads pr. 200 m² erhverv 1 cykel p-plads pr. 100 m² dagligvarebutikker LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

18 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocent for lokalplanområdet må ikke overstige I delområde 1 og 2 skal bebyggelse opføres i minimum 3-6 etager. 6. etage kan indrettes som tagterrasse og 66% af 6. etage kan opføres som boliger, klinikker, erhverv eller service. Bebyggelse på hjørnet mod Flegmade og skal opføres i 6 etager. Den del af dagligvarebutikken, der vender væk fra Flegmade, kan etableres i 1 etage. 6.3 I delområde 1 og 2 skal bebyggelse som udgangspunkt placeres i vejskel langs og Flegmade. Hvis bebyggelsen trækkes tilbage fra vejskel, skal det ubebyggede areal anlægges med belægning, der harmonerer med fortovet eller beplantes. 6.4 I delområde 1 og 2 må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade være hævet mere end 21,5 meter over niveauplan/terræn. Intet punkt af bygningens tekniske installationer må være hævet mere end 22 meter over terræn. 6.5 I delområde 1 og 2 må etagebebyggelse opføres med en husdybde på maksimum 12 meter. Dog undtaget dagligvarebutikken, som kan opføres med maksimum husdybde på 25 meter. 6.6 I delområde 1 og 2 skal bebyggelse sikres mod oversvømmelse op til kote 2,5 (DVR90). 6.7 I delområde 1 kan der opføres én dagligvarebutik med et maksimum bruttoetageareal på m 2. Dertil kan der opføres flere mindre dagligvarebutikker med maksimum etageareal på 500 m2. Det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål, er m². 6.8 I delområde 3 kan opføres småbygninger som f.eks. skure til områdets brug. Småbygninger kan opføres i 1 etage med en maksimum højde på 4 meter. 6.9 Udnyttelsen af lokalplanområdet kan kun ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. 18 LOKALPLAN NR. 1339

19 7 Bebyggelsens udseende 8 Bebyggelsens udseende Facader og tag 7.1 I delområde 1 og 2 skal facader fremstå med blank mur i varme røde, brune eller gule nuancer. 7.2 I delområde 1 og 2 skal facader mod og Flegmade ændre arkitektonisk karakter efter maksimum 20 meters længde og i hele facadens højde. Det kan f.eks. ske ved ændring af farven på mursten, ved fremspring i facaden, ved markant ændring af fugefarve og forbandt i murværk eller væsentlig ændring i vindueskomposition. 7.3 I delområde 1 og 2 skal facaderne have en særlig bearbejdning i stueetagen f.eks. ved tydelige mønstre i murværket. 7.4 I delområde 1 og 2 skal facaders afslutning mod taget have en særlig bearbejdning f.eks. ved materialeskift, ændring i bygningshøjde eller ændring af forbandt i murværk. 7.5 I delområde 1 og 2 skal loftet på overdækkede arealer ved indgangene til butikker, erhverv eller service have en kunstnerisk bearbejdning f.eks. ved opsætning af spejle, lys, malerier eller lignende. Se illustrationer nederst på siden. 7.6 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer og lignende er undtaget. 7.7 Tage i delområde 1 skal udføres som flade tage. Tage kan også udføres med ensidig taghældning på minimum 10 grader. 7.8 Tage i delområde 2 skal udføres med ensidig taghældning med en taghældning på minimum 10 grader. Inspirationsbilleder fra Carlsbergbyen og Frederiksberg Allé i København, hvor et åbent overdækket areal er udsmykket med et loft med spejlende effekter. Evt. spejlinger må ikke kunne genere trafikanter. Fotos: Årstiderne Arkitekter - Sweco LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 19

20 7.9 I delområde 3 skal småbygninger opføres i materialer, der passer til bebyggelsen i delområde 1 f.eks. ved at anvende samme materialer eller materialer, der indbyrdes skaber en sammenhæng f.eks. sortmalede træbeklædte facader og flade tage med sedum Varegårde, kundevognsskure og affaldsløsninger skal afskærmes og skal arkitektonisk, materiale- og farvemæssigt fremtræde i overensstemmelse med hovedbygningen eller med øvrige småbygninger Der må ikke etableres bebyggelse med altangange. Teknik 7.12 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1,0 meter Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, ventilationsanlæg skal afskærmes, og fremtræde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur. Illustrationerne viser eksempler på facader i blank mur med variationer i bygningshøjder, forskydninger i facaderne, detaljeringer i stueetagen, variationer i tagudformning. Fotos: Årstiderne Arkitekter - Sweco 20 LOKALPLAN NR. 1339

21 7.14 Solceller kan integreres i selve taget og facaden eller opsættes ovenpå taget og facaden. Solceller skal tilpasses taget eller facaden arkitektonisk. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, de skal opsættes i en firkant og med samme hældning som taget. Solceller kan opsættes på flade tage, hvis stativet ikke er synligt. Afskærmning af stativet skal tilpasses byggeriets farver og materialer. Skilte 7.15 Alle skilte på facader skal i form, farve og størrelse tilpasses facadens skala, så bygningens arkitektur respekteres. Skilte udføres med enkeltbogstaver med en maksimum højde på 30 cm Der kan opsættes ét udhængsskilt for hver butik/klinik, og kun i stueplan. Udhængsskiltet monteres vinkelret på væg, må maksimalt gå 1,0 meter ud fra facaden og maksimalt være på 0,3 m² Tekst på skilte må kun indeholde navn, branche, symboler eller loger. Der må ikke skiltes for andet end de virksomheder, der findes i ejendommen Vinduesglas i stueetagen må ikke blændes med folie. Der kan anvendes gennemskinnelig folie på maksimum 20% af det enkelte vindues glasareal. Folie skal placeres på indersiden af vinduet Der må opsættes ét henvisningsskilt på maksimum 1,8 meter til parkeringspladserne ved vejadgangen fra Flegmade. Der må opsættes ét henvisningsskilt på maksimum 1 meter til parkeringspladserne ved vejadgang fra. Ved flere virksomheder med samme adgangsvej samordnes skiltning Der må ikke opsættes lysbånd, elektroniske skærme, billboards og lignende med skiftende tekster og andet bevægeligt lys. Der må ikke opsættes pyloner og flagstænger til reklameflagning. Illustrationer af bebyggelse mod hjørnet af Flegmade og. Der er ophold i bebyggelsen og der skabes en plads på hjørnet. Bygningerne har en særlig arkitektonisk bearbejdning mod pladsen, som inviterer ind i stueetagens butik, service eller erhvervslokaler. Illustrationer: Årstiderne Arkitekter - Sweco LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 21

22 8 Ubebyggede arealer 9 Ubebyggede arealer 8.1 Der skal udlægges fælles opholdsareal svarende til 10% af grundstørrelsen. 8.2 Der må terrænreguleres med maksimum +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn dog ikke nærmere skel end 1,0 meter. Terrænregulering må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Ved åbne grønne regnvandsløsninger kan terrænnet sænkes ud over 0,5 meter. Hvis disse regnvandsløsninger samordnes med nabomatriklerne, kan de ligge nærmere skel end 1 meter. 8.3 Den enkelte grund må maksimalt befæstes med 70% jf. spildevandsplanen for området. Såfremt lokalplanområdet befæstes med mere end 70% skal overfladvand håndteres indenfor lokalplanområdet. Belysning 8.4 Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal udføres med en lyspunktshøjde på maksimum 4,0 meter som afskærmet og ikke blændende skot- eller pullertbelysning. Beplantning 8.5 I delområde 1 og 2 skal der til en hver tid være mindst 2 træer, der kan opnå en højde på mindst 7 meter. 8.6 I delområde 3 skal der til en hver tid være mindst 20 træer, der kan opnå en endelig højde på mindst 6 meter. 8.7 Parkeringsarealerne skal i videst mulig omfang være omsluttet og brudt af hække og anden afskærmende beplantning. Illustrationerne viser hvorledes beplantning kan skærme mellem parkeringspladser og anvendes som armeret belægning. Dermed er beplantningen med til at skabe et grønt udtryk, når parkeringspladsen ses fra omkringliggende bebyggelse. Fotos: Årstiderne Arkitekter - Sweco 22 LOKALPLAN NR. 1339

23 Andet 8.8 Parkeringspladser og ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, både, ikke indregistrerede køretøjer og køretøjer med en totalvægt over kg. 8.9 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes hustandsmøller/minimøller Placering af udendørs opholdsarealer i lokalplanområdet kan kun ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj og virksomhedsstøj fra kommende dagligvarebutik. 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret de i 5.8 og 5.9 nævnte parkeringsarealer. 9.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret de i 8.1 nævnte fælles friarealer. 9.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret de i 8.5, 8.6 og 8.7 nævnte beplantninger. 9.4 Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt. 10 Grundejerforening 12 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50% af lokalplanområdet er bebygget. Det er grundejernes pligt at indkalde til generalforsamling og sørge for at få foreningens vedtægter godkendt af kommunen Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, optage grundejere fra tilgrænsende områder Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 23

24 11 Ophævelse af lokalplaner og aflysning af servitutter 13 Aflysning af lokalplan og servitutter 11.1 Lokalplan nr. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå på matr.nr. 102b, 277a og 277c Engene, Vejle Jorder offentliggjort den ophæves inden for denne lokalplans afgrænsning Lokalplan nr. 142 for smukkere indfaldsveje - på matr. nr. 277a og 277c Engene, Vejle Jorder offentliggjort den ophæves inden for denne lokalplans afgrænsning Servitut på matr.nr. 277a Engene, Vejle Jorde tinglyst den angående bebyggelse, benyttelse - bygningsbegrænsende foranstaltninger aflyses Servitut på matr.nr. 277c Engene, Vejle Jorde tinglyst den angående bebyggelse, benyttelse - bygningsbegrænsende foranstaltninger aflyses Servitut på matr.nr. 277c Engene, Vejle Jorde tinglyst den angående bebyggelse, benyttelse - bygningsbegrænsende foranstaltninger aflyses Servitut på matr.nr. 277c Engene, Vejle Jorde tinglyst den angående bygningshøjder - bygningsbegrænsende foranstaltninger aflyses Servitut på matr.nr. 102b Engene, Vejle Jorde tinglyst den angående bebyggelse, benyttelse - bygningsbegrænsende foranstaltninger aflyses Servitut på matr.nr. 102b Engene, Vejle Jorde tinglyst den angående byggelinier - bygningsbegrænsende foranstaltninger aflyses. 24 LOKALPLAN NR. 1339

25 12 Lokalplanens retsvirkninger 14 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 25

26

27 278l m 101k 272d 272b 7000o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! «2 «3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 277a «1 277c!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Engene, Vejle Jorder 7000æ Flegmade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 107f!!!!!!!!!!!!!!!!! 102b!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 105b 102c 102d Flegmade 272m 277e Indeholder GeoDanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, maj Luftfoto: Cowi A/S og BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. 103b Nordås Meter!! Signatur!!!! Lokalplanens afgrænsning!!!!!!!!!! Delområde 1, 2 og 3 Matrikelskel Optaget vej Teknik & Miljø Plan & Energi Lokalplan nr Centerområde ved Flegmade og, Vejle Matrikler Kortbilag 1 Mål: 1:1.000 Dato: Rev: xxx Init.: methp

28

29 2,5 2,5 60A 24 m , ,5 2, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! «2 « !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17 Flegmade «1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Engene, Vejle Jorder!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19B 19A!!!!!!!!!!!!!! Y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L 13B Flegmade 11K 19C 1, H 2 19G 19K Signatur!!!! Lokalplanens afgrænsning!!!!!!!!!!!! Delområde 1, 2 og Indeholder GeoDanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, maj Luftfoto: Cowi A/S og BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. 2 Nordås Meter 2 Matrikelskel Optaget vej Bygninger med husnummer Kurver 0,5 m Jordforurening V1 Jordforurening V2 Teknik & Miljø Plan & Energi Lokalplan nr Centerområde ved Flegmade og, Vejle Eksisterende forhold Kortbilag 2 Mål: 1:1.000 Dato: Rev: xxx Init.: methp

30

31 m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! «2 «3 ")16 m ")16 m Flegmade «1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ")28 m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Flegmade!! Signatur!!!! Lokalplanens afgrænsning!!!!!!!!!! Delområde 1, 2 og 3 Matrikelskel Bygninger Bebyggelse 1 etage Vejadgang Stiadgang Ny bebyggelse principel placering Kørselsareal Parkering Nye træer - principiel placering Friareal Indeholder GeoDanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, maj Luftfoto: Cowi A/S og BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Nordås Meter Teknik & Miljø Plan & Energi Lokalplan nr Centerområde ved Flegmade og, Vejle Fremtidige forhold Kortbilag 3 Mål: Dato: Rev: Init.: 1: methp

32

33 m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! «2 «3 Flegmade «1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Flegmade!! Signatur!!!! Lokalplanens afgrænsning!!!!!!!!!! Delområde 1, 2 og 3 Indeholder GeoDanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, maj Luftfoto: Cowi A/S og BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Nordås Meter Bebyggelse 1 etage Vejadgang Stiadgang Principiel placering ny bebyggelse Beplantning Teknik & Miljø Plan & Energi Lokalplan nr Centerområde ved Flegmade og, Vejle Illustreret bebyggelsesplan Kortbilag 4 Mål: 1:1.000 Dato: Rev: - Init.: methp

34 Teknik & Miljø - Plan & Energi Kirketorvet Vejle Tlf.: Mail:

35 Endelig vedtagelse af lokalplan nr Lokalplan nr Centerområde ved Flegmade 17-19, Vejle og tillæg nr. 79 til Vejle Kommuneplan er den vedtaget af Vejle Byråd. Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Kommuneplantillægget er vedtaget med følgende ændringer: 'Oversvømmelse og erosion Lokalplanområdet ligger på kanten af et område, hvor der er oversvømmelsesrisiko jf. oversvømmelsesloven. Området er udpeget i Risikostyringsplan for oversvømmelse Vejle Midtby. Nyt byggeri i lokalplanområdet skal kunne sikres mod forhøjet vandstand, f.eks. ved store regnhændelser, i en højde op til kote 2,5 (DVR90)' Side 1 af 1 J. nr.: P Kontaktperson: Mette Holm Pedersen Lokaltlf.: Mobil: Her bor vi: Kirketorvet 22, 7100 Vejle Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside, eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. ved henvendelse til eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af offentliggørelsen af lokalplanen og tillægget, der offentliggøres den på kommunens hjemmeside. I offentliggørelsen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planerne. Venlig hilsen Mette Holm Pedersen Teknik & Miljø - Plan & Energi Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl Reg. nr konto CVR Nr EAN Nr.

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 1 0 Thyregod Hører til lokalplan nr. 1258 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Endelig godkendt den 30.05.2018 2 Forord Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at

Læs mere

Boligområde ved Kirkebyvej, Hornstrup Kirkeby Hører til lokalplan nr. 1268

Boligområde ved Kirkebyvej, Hornstrup Kirkeby Hører til lokalplan nr. 1268 T I L L Æ G N R. 2 0 Boligområde ved Kirkebyvej, Hornstrup Kirkeby Hører til lokalplan nr. 1268 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 8 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 8 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 8 Blandet bolig og erhvervsområde ved Hældagervej Hører til lokalplan nr. 1242 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr.

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. Forslag T I L L Æ G N R. 1 5 Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. 1260 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R Hører til lokalplan nr for et boligområde ved Grundet Ringvej TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

Forslag T I L L Æ G N R Hører til lokalplan nr for et boligområde ved Grundet Ringvej TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Forslag T I L L Æ G N R. 1 4 Hører til lokalplan nr. 1207 for et boligområde ved Grundet Ringvej TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag godkendt i byrådet Offentligt fremlagt Indsigelsesfrist den xx.xx.xxxx

Læs mere

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan Forslag til Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget 19. december 2017 Forslag offentliggjort 13. december 2017 I høring 13.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 5 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr.

T I L L Æ G N R. 1 5 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. T I L L Æ G N R. 1 5 Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. 1260 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

Forslag T I L L Æ G N R Thyregod Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Forslag T I L L Æ G N R. 1 0 Thyregod Hører til lokalplan nr. 1258 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag godkendt i byrådet den 07.02.2018 Offentligt fremlagt den 12.02.2018 Indsigelsesfrist den 09.04.2018

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Det åbne land Hører til lokalplan nr Forslag til KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Det åbne land Hører til lokalplan nr Forslag til KOMMUNEPLAN Forslag T I L L Æ G N R. 0 9 Det åbne land Hører til lokalplan nr. 1252 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget 8. marts 2017

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 3 Fruergaardsvej, Børkop Hører til lokalplan nr. 1230 for et boligområde ved Fruergaardsvej i Børkop TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan samt kommuneplantillæg nr. 5

Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan samt kommuneplantillæg nr. 5 Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan 033701 samt kommuneplantillæg nr. 5 Vejle Kommune ønsker at ophæve en del af Lokalplan nr. 033701 uden ændring af zonestatus. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

T I L L Æ G N R Boligområde ved Skovgade i Jelling Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Boligområde ved Skovgade i Jelling Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 1 3 Boligområde ved Skovgade i Jelling Hører til lokalplan nr. 1251 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Endelig godkendt den 15.08.2018 2 Forord Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade LOKALPLAN 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade Her skal ikke være fotos af marker, hegn o.lign, men gerne skråfotos, illustrationer eller fotos af eksisterende byggeri (Husk der er

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem

Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem 6 00m 1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem Tofte u" 204e D 100d D 100u D 6c 236f D "t" 236b D 240c D Stationsv 236m D "n" 236i D Plan & Byg 2004 REDEGØRELSE

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Forslag T I L L Æ G N R. 3 9 Teknisk anlæg, solceller ved Nordre Ringvej, Vandel, Etape 3 Hører til lokalplan nr. 1296 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag godkendt i byrådet den 06.02.2019 Offentligt

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R Boligområde ved Skovgade i Jelling Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN

Forslag T I L L Æ G N R Boligområde ved Skovgade i Jelling Hører til lokalplan nr TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Forslag T I L L Æ G N R. 1 3 Boligområde ved Skovgade i Jelling Hører til lokalplan nr. 1251 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag godkendt i byrådet den 18.04.2018 Offentligt fremlagt den 20.04.2018

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER T I L L Æ G N R. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt i Byrådet d. 30.06.2010 Offentligt

Læs mere

FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG. Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet.

FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG. Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet. FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet. Planoplægget beskriver de eksisterende planbindinger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Havneparken, Vejle

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Havneparken, Vejle L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Havneparken, Vejle 1 2 6 0 V e j l e k o m m u n e Forslag GIVE JELLING Havneparken VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 28.02.2018 Offentligt fremlagt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.14 for erhvervsområde ved Havnevej September 1987 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 04.14 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED HAVNEVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 1 LOKALPLAN...

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 18

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 18 Tillæg nr. 18 Marts 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen skal tages op til vurdering i

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Høringsfrist 9. august 2010 j.nr.01.02.05p21-0183 HVAD ER EN LOKALPLAN

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan og Maj For Asserbo - lokalcenter. Natur og Udvikling

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan og Maj For Asserbo - lokalcenter. Natur og Udvikling Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 01.13 og 01.18 Maj 2015 For Asserbo - lokalcenter Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Lokalplan nr. E.317/C.306-1 inkl. tillæg nr. 1 Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Tillæg nr. 1 til lokalplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Endelig vedtaget den

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 39 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Havneparken, Vejle

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Havneparken, Vejle L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Havneparken, Vejle 1 2 6 0 V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING Havneparken VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den 30.05.2018 Offentligt bekendtgjort den 01.06.2018

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr Område til offentligt formål ved Skiveren

Lokalplan nr Område til offentligt formål ved Skiveren Lokalplan nr. 5.41 Område til offentligt formål ved Skiveren Fremlagt fra den 15.03.2006 til den 11.05.2006 Endelig godkendt den 21.06.2006 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre område

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen

Ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen Lokalplan 038-1 Ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen Skovlunde Lokalplanen er kladde Indholdsfortegnelse Redegørelse 1 Om lokalplanlægning 2 Lokalplanområdet 4 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanområdets

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle L O K A L P L A N N R. 1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Vejle VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 20.08.2014

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl.

Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl. Videbæk i juni 2003 D.nr. 40577 Rettet 23.9.2003 Rettet 6.1.2004 Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 94 med

Læs mere

Lokalplan nr C. Bolig- og centerområde i Skævinge

Lokalplan nr C. Bolig- og centerområde i Skævinge Lokalplan nr. 01.53.C Bolig- og centerområde i Skævinge 25.08.2004 LOKALPLAN NR. 01.53.C Område til bolig- og centerformål i Skævinge Arkitektfirma Jørgen Groth & Max Brüel A/S i samarbejde med Teknisk

Læs mere

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60. Lokalplan nr. 24.1 Centerområde i Jørlunde Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold. Lokalplanen omfatter et område til centerformål omkring Bygaden i Jørlunde. I området ligger, nord for Bygaden,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 For et område udlagt til Erhvervsareal for mejerivirksomhed, og centerformål beliggende ved Mammen Byvej / Mejerivej, Mammen. Forslag Læsevejledning Beskrivelsen

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Lindevangs Allé 11

Lokalplan nr for et område ved Lindevangs Allé 11 Lokalplan nr. 128 for et område ved Lindevangs Allé 11 Januar 2003 INDLEDNING Lokalplanen for et område ved Lindevangs Allé 11 gør det muligt at opføre boliger fortrinsvis som ungdoms- og kollegieboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Forslag til Lokalplan For et boligområde ved Åsebro. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan For et boligområde ved Åsebro. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 04.79 2018 For et boligområde ved Åsebro Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, DRONNINGENS TVÆRGADE, NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, DRONNINGENS TVÆRGADE, NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-017 BOLIGOMRÅDE, DRONNINGENS TVÆRGADE, NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOV 1982 Lokalplanens baggrund og område Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligforeningen

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 1.2-2 for et butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne. Natur og Udvikling

Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne. Natur og Udvikling Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober 2018 For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Status for området før planen Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende mellem

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ)

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) LOKALPLAN NR. 3-0001 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) Sdr. Landevej Ringridervej Skovvej Lokalplan 3-0001 B. S. Ingemanns Vej Grundtvigs Allé Borgm. Andersens Vej SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Lokalplan nr Område til erhvervsformål; planteskole i Hals

Lokalplan nr Område til erhvervsformål; planteskole i Hals Lokalplan nr. 5.35 Område til erhvervsformål; planteskole i Hals Fremlagt fra onsdag den 20-02-2002 til onsdag den 17-04-2002 Endelig vedtaget den 22.05.2002 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan

Læs mere

Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop

Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop L O K A L P L A N N R. 1 2 2 2 Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den 22.06.2016 Offentligt fremlagt den 27.06.2016

Læs mere

Lokalplanens baggrund og område

Lokalplanens baggrund og område 1 I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1. Lokalplanens indhold 1. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 1. Kommuneplanen

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLAN NR. 2.05 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Vej- og stiforhold...

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15

Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15 04.01.C02 Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15 Copyright: Geodatastyrelsen, COWI, Varde Kommune RAMMEOMRÅDE 04.01.C02 Mål: 1: KOMMUNEPLAN 2017 4.000 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag

Læs mere