Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade Søborg T UCC Velfærdsuddannelser i vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst"

Transkript

1 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade Søborg T UCC 2020 Velfærdsuddannelser i vækst

2 UCC 2020 VELFÆRDSUDDANNELSER I VÆKST Velfærdsprofessionerne under forandring. Krav og forventninger til de centrale velfærdsydelser vil stige i de kommende år. Stadig flere vil stille stadig højere krav på stadig flere områder. Denne udvikling sker i en periode, hvor ressourcerne er begrænsede. Som professionshøjskole har UCC en særlig forpligtigelse til at imødekomme denne udfordring - en udfordring der forudsætter en ambitiøs indsats inden for uddannelse, udvikling og forskning. Der er brug for videregående velfærdsuddannelser af stadig højere kvalitet. Uddannelser, der kan udvikle og udfordre velfærdsprofessionernes praksis og imødekomme nye krav. Uddannelser, der retter sig direkte mod de eksisterende opgaver og professioner, og nye uddannelser, der kan være med til at forme udviklingen af velfærdsområdernes fremtid. UCC skal udbyde uddannelser, der kan tiltrække og fastholde flere kvalificerede studerende. UCC skal markere sig i en fremtid, hvor studiemiljø og identitet, på linje med fremtidige beskæftigelsesmuligheder, er vigtige parametre for studievalg i en kultur, hvor uddannelserne i stigende grad skal lægge vægt på fleksibilitet, åbne sig mod hinanden og orientere sig internationalt. På denne baggrund iværksætter UCC et stort uddannelsesprojekt UCC 2020 uddannelse, udvikling og vækst. Projektet skal med afsæt i UCC s eksisterende strategier for uddannelsesudvikling samt professionshøjskolelovens krav om synergi og sammenhæng mellem uddannelserne, styrke de faglige miljøer, så uddannelserne kan udvikles til at tage de nye udfordringer op. Frem mod 2020 skal UCC styrkes som en markant og innovativ uddannelsesinstitution, der kan udfordre og være med til at sætte dagsordenen. UCC skal derfor fortsætte kvalitetsudviklingen af sine kernekompetencer og samtidig tænke nyt. UCC skal som udgangspunkt for uddannelsesudviklingen orientere sig mod og udvikle ligeværdige partnerskaber med aftagere og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner. UCC skal have et internationalt udsyn og fokus på at udvikle uddannelser, viden og kompetencer i samarbejde og i dialog med en lang række eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Den digitale medieudvikling vil udgøre et selvstændigt udviklingsaspekt for uddannelser og læringsaktiviteter i de kommende år. I de følgende afsnit præsenteres tre væsentlige omdrejningspunkter for UCC 2020 uddannelse, udvikling og vækst, som nu skal udfoldes og virkeliggøres: 1. Nye og bedre uddannelser med kort vej fra viden til praksis 2. Nye og stærkere faglige miljøer med en international profil 3. Nye attraktive miljøer for studerende og medarbejdere 1

3 I løbet af foråret 2011 arbejdes der videre med en analyse- og visionsproces der skal kvalificere og operationalisere UCC s strategi for uddannelsesudvikling frem mod En periode, der sandsynligvis vil indebære forandringer, vi ikke kender i dag, men som UCC skal være forberedt på. Det strategiske grundlag og de strategiske fokusområder vil i sagens natur være rammesættende for indhold og målsætninger i projekt UCC 2020 uddannelse, udvikling og vækst. I UCC er uddannelseudvikling i centrum. Etableringen af en campus, der samler UCC s uddannelsesaktiviteter i København, skal understøtte denne udvikling. Det er afgørende, at uddannelsesudvikling bliver det bærende element og profilerer det videre arbejde med etableringen af en campus i København. UCC s aktuelle strategiske ambitioner, som bestyrelsen fastlagde i 2010, er sammenfattet i overskrifterne: uddannelsesudvikling, videnudvikling og eksternt samarbejde. Dette strategiske fokus vil være udgangspunkt for uddannelsesudviklingen i de kommende år. 2

4 NYE OG BEDRE UDDANNELSER MED KORT VEJ FRA VIDEN TIL PRAKSIS UCC skal udvikle nye og bedre uddannelser i tæt samarbejde med aftagerne uddannelser der indeholder 1en stærk sammenhæng mellem teori og praksis Kort vej fra viden til praksis Professionsuddannelserne skal systematisk arbejde med udvikling af kompetencer til varetagelse og udvikling af professionspraksis. Uddannelserne skal derfor være præget af udfordringer, dilemmaer og konflikter, som UCC skal ruste de studerende til at kunne håndtere. Derfor skal UCC gå forrest, når det gælder om at udvikle ny viden gennem praksis ved at knytte uddannelses- og læringsaktiviteter til eksterne partnerskaber, ved at sikre medarbejdernes involvering i forsknings- og udviklingsaktiviteter, og ved at anvende viden herfra på tværs af uddannelserne. Hermed forbedres dimittendernes forudsætninger for at imødekomme og udfordre praksis på tværs af professionerne. Med større og stærkere miljøer skal UCC sikre en ny åbenhed mod omverdenen ikke mindst mod aftagerne. I de kommende år skal UCC derfor styrke inddragelsen af aftagerne i udviklingen af uddannelser og læring på alle niveauer, og der skal findes nye veje til dette. UCC skal have fokus på systematisk udvikling af nye uddannelser, nye uddannelseselementer og nye uddannelseskoncepter. UCC skal sikre et bredere og bæredygtigt uddannelsesudbud, som også vil kunne inddrage merkantile, teknisk-administrative og forvaltningsmæssige elementer, der understøtter velfærdsaspektet. UCC i partnerskaber med aftagere UCC vil styrke samarbejdet med aftagerne om udviklingen af uddannelse og læring på alle niveauer, og der skal findes nye veje til dette. Uddannelserne skal tilrettelægges, så de bliver mere åbne for nye formaliserede og ad hoc prægede samarbejder med praksis, som f.eks. traineeforløb, forlagte studier, skoleovertagelser, ligesom samspillet med praksis skal være mere omfattende og dynamisk. Studerendes og medarbejderes engagement og aktiviteter i velfærdsarbejdet skal spille en tydelig rolle i studiernes organisering, som noget, man forventer, giver plads til og bruger aktivt. Der er både brug for mere folkeskole i læreruddannelserne og mere læreruddannelse i folkeskolen, ligesom der på det pædagogiske område skal arbejdes med helt nye uddannelser og uddannelseselementer, der afspejler stigende opmærksomhed omkring f.eks. forvaltningsmæssige forhold, supervision, sociale og kulturelle projekter mv. Fleksible uddannelser Uddannelse og læring skal tilrettelægges mere fleksibelt, så de studerende får bedre muligheder for at skabe deres egen uddannelse, f.eks. opbygget i moduler, med selvstændig professionsprofil og i kombinationer med universiteter, andre professionshøjskoler, erhvervsakademier m.fl. Fleksible uddannelser giver mulighed for, at UCC i langt højere grad kan appellere til forskellige studerende og møde studerende med forskellige forudsætninger og interesser. UCC består i betydeligt omfang i dag af store masseuddannelser, der giver meget af det samme, og ikke i tilstrækkeligt omfang udnytter UCC s potentiale til at kunne variere. Dette vil blive udfordret og ændret. En vej til fleksible uddannelser kan være, at de studerende i fremtiden skal have bedre mulighed for at deltage eller orientere sig i forskellige uddannelser før de vælger retning. For at understøtte åbenhed og faglig nysgerrighed skal adgangen udvides for, at studerende kan gennemføre elementer af uddannelsen på andre uddannelsesinstitutioner, ligesom studierne på UCC skal organiseres sådan, at studerende fra andre institutioner lettere vil kunne studere 3

5 og aflægge eksaminer eller deltage i moduler på UCC. Det betyder bl.a., at UCC i fremtiden skal styrke samarbejdet med universiteterne og andre professionshøjskoler. Med udvikling fra standard til variation vil UCC s medarbejdere få mulighed for en faglig specialisering og dybde, de har svært ved at forfølge i dag. Med en udvidelse af uddannelsesudbuddet til også at omfatte uddannelser med sigte på varetagelse af de mere organisatoriske, forvaltningsmæssige og mindre institutionsbundne velfærdsopgaver, vil UCC bidrage til en konsolidering af velfærdssamfundet og tiltrække nye og vigtige grupper af studerende. UCC vil i højere grad rette fokus på de studerendes læring, og omorganisere og planlægge undervisningen som en støtte. Dette forudsætter en mere differentieret måde at bruge medarbejdernes kompetencer på i fremtiden. Medarbejderne skal i højere grad fungere som vejledere og sparringspartnere, og der skal være en tættere dialog mellem studerende og undervisere. Til gengæld vil dele af den klassiske undervisning i højere grad skulle varetages ved hjælp af digitale medier, ved selvstudier eller undervisning af flere studerende på samme tid. Med henblik på at skabe en større variation, kan der arbejdes med holddelinger på tværs af uddannelserne tilpasset de studerendes ønsker og behov, ligesom der kan gennemføres fælles vejledning omkring projekter og opgaver på tværs af grund- efter og videreuddannelse. UCC et levende laboratorium UCC skal være et levende laboratorium, der i samarbejde med aftagerne skal gennemføre projekter og eksperimenter. UCC skal være præget af aktiviteter, der udvikler og undersøger fagene, uddannelserne og praksis. Ikke mindst skal UCC være et laboratorium for eksperimenter med undervisningsformer og koblinger mellem uddannelse og praksis. Der skal f.eks. eksperimenteres med nye praktikformer og samspil mellem undervisning, udvikling og deltagelse i praksis. UCC skal være kendt som didaktisk fornyende. Det skal være interessant for omverdenen at besøge UCC og se, hvordan der i praksis arbejdes med nye læringsmiljøer. Det betyder også, at UCC i større grad skal involvere de studerende i udviklingsprojekter, indgå i aktive partnerskaber med kommuner, skoler, institutioner, hospitaler mv. Digital medieudvikling Den digitale medieudvikling udfordrer uddannelsessystemerne. Nye medier vil for alvor præge den pædagogiske og læringsmæssige dagsorden. Videnudvikling og nye læringsformer vil fremover skulle udvikles med udgangspunkt i og i lyset af nye digitale muligheder. Samtidig udfordres UCC af en række digitaliseringsinitiativer, der iværksættes blandt aftagere og samarbejdspartnere og inden for de erhverv og funktioner, som UCC s uddannelser retter sig imod. UCC skal kunne imødekomme en stigende efterspørgsel efter dimittender, som besidder nye og nødvendige digitale kompetencer. Endvidere vil der blandt UCC s studerende og samarbejdspartere være en stigende forventning om adgang til effektive og tidssvarende digitale værktøjer. 4

6 NYE OG STÆRKERE FAGLIGE MILJØER MED EN INTERNATIONAL PROFIL Nye og stærkere faglige miljøer med en international profil skal styrke UCC som det største samlede 2miljø på det pædagogiske område Stærke faglige miljøer større kvalitet De faglige miljøer i UCC skal samles, så de kan fungere i sammenhæng og understøtte videnudvikling internt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Stærke og attraktive faglige miljøer med levende diskussioner og relevante arbejdsdelinger og specialiseringer er nødvendige for at sikre gennemslagskraft og kvalitet i de svar, der skal gives på velfærdssamfundets udfordringer. UCC skal fremstå som en udadrettet videnproducerende organisation med fokus på, hvordan forskning og viden udvikles og hvordan den omsættes til en bedre praksis. UCC skal kunne stille med det bedste hold hver gang. De faglige miljøer skal kunne understøtte specialisering og samtidig give en større bredde. Medarbejderne skal kunne fordybe sig og udvikle nye kompetencer bl.a. i samarbejdet med andre inden for samme fagområde. De attraktive faglige miljøer skal tiltrække og invitere samarbejdspartnere til fælles udviklingsprojekter. Systematisk videnproduktion af høj kvalitet kræver stærke samarbejdspartnere. Kompetente faglige miljøer styrker de studerendes muligheder for at møde kompetenceprofiler på alle fagområder. Samtidig sikrer det de studerende flere valgmuligheder og muligheder for specialisering. Stærke faglige miljøer udvikler og forudsætter kompetente medarbejdere. Der skal derfor fokuseres på medarbejdernes kompetencer, synlige karriereveje og muligheder for, at den enkelte kan deltage i både undervisningsaktiviteter, udviklingsprojekter, eksperimenter og systematisk videnproduktion. Synergi og fleksibilitet UCC rummer en stor udviklingskraft såfremt sammenhæng og synergi mellem forskellige uddannelsesretninger og udviklingsaktiviteter bringes i spil og udnyttes optimalt. Når uddannelse, forskning og praksis foregår i sammenhæng og i tætte relationer, forbedres mulighederne for at sikre uddannelser og uddannelsesudvikling af høj kvalitet. Der vil kunne udbydes moduler, som er fælles for studerende på tværs af uddannelser. Der vil kunne arbejdes med fagligt specialiserede workshops, hvor studerende på tværs af grund-, efter- og videreuddannelse har nem adgang til at deltage. Studerende vil kunne samarbejde om konkrete faglige projekter på tværs af uddannelser og på tværs af uddannelsesretninger og niveauer. Større og sammenhængende faglige miljøer forbedrer fleksibiliteten i forhold til at møde nye udfordringer, nye eksterne krav og ændrede kompetencebehov. Uddannelsestilbud gennem et helt arbejdsliv Stærkere faglige miljøer skabes bl.a. ved at samle bacheloruddannelser, efter- og videreuddannelser og med tiden også masteruddannelser mv. i et sammenhængende og attraktivt miljø, der er relevant og vedkommende i såvel studietiden som senere gennem et helt arbejdsliv. Læring og samarbejde De faglige miljøer skal være med til at tegne UCC som en videnorganisation. Med et samlet UCC vil ressourcerne kunne udnyttes bedre med henblik på at følge og udfordre samfundsudviklingen. UCC skal i fremtiden være bedre rustet til at tackle udfordringer på tværs af traditionelle faggrænser, hvilket er særligt vigtigt i en tid, hvor der er tendenser til opbrud i de traditio- 5

7 nelle faggrænser, og hvor der i praksis sker en bevægelse fra professioner til funktioner. De studerendes teoretiske kompetencer og deres evne til at samarbejde tværfagligt styrkes, hvis de møder og samarbejder med studerende fra andre professioner. Internationalisering i fokus Velfærdsuddannelserne har brug for større udsyn og opmærksomhed i en stadig mere international virkelighed. Danmark skal som foregangsland for velfærdsuddannelser og velfærdsarbejde udvikles og fastholdes. UCC skal arbejde med udvikling af et nyt og levende internationalt miljø for anvendt forskning og viden om pædagogik og didaktik. Der skal skabes et internationalt studie- og undervisningsmiljø, hvor det er attraktivt at studere, undervise, udvikle viden og arbejde med anvendt forskning. UCC skal prioritere at være en verdensvendt uddannelsesinstitution. Samarbejder med internationalt anerkendte og attraktive samarbejdspartnere kræver, at UCC kan genkendes som en uddannelsesinstitution med internationalt format. Det er målet, at en større andel af de studerende skal være internationale studerende, og at flere af UCC s studerende skal gennemføre dele af deres studier i udlandet. Samtidig vil UCC satse på at udveksle gæsteprofessorater og gæstelærere. UCC vil udvikle samarbejdet med internationalt anerkendte samarbejdspartnere inden for forskning og uddannelse. Det kan f.eks. ske gennem fælles undervisningsforløb og ved udviklingsog forskningsprojekter med internationale partnere omkring nye bacheloruddannelser og masteruddannelser mv. 6

8 ATTRAKTIVT MILJØ FOR STUDERENDE OG MEDARBEJDERE UCC skal tiltrække kompetente medarbejdere og kvalificerede studerende og give dem muligheder og udfordringer, så de kan bruge deres engagement og udvikle et levende, opmærksomt og nysgerrigt 3studie- og arbejdsmiljø Attraktivt miljø tiltrækker studerende UCC skal skabe et attraktivt studie- og læringsmiljø, der kan tiltrække og fastholde flere studerende. Det er derfor nødvendigt med en særlig indsats, hvor UCC leverer høj kvalitet på en række områder, der er centrale for de studerende: De fysiske og funktionelle rammer, det sociale, det læringsmæssige og det byrumsmæssige. UCC har sit udgangspunkt i København, og UCC bør være en del af byens puls. I samspil med campus skal der være let adgang til cafeliv, butikker, fitness og alt, hvad storbyen i øvrigt kan tilbyde. Som bygning, som uddannelsesinstitution og som miljø skal UCC tydeligt signalere at være optaget af sociale, samfundsmæssige og kulturelle forhold, og invitere til diskussion og deltagelse. Hvis UCC både kan levere uddannelser på højt fagligt niveau og tilbyde et attraktivt studiemiljø, forbedres mulighederne for tiltrække kvalificerede studerende herunder studerende, der i dag vælger andre typer uddannelser. Gode faciliteter i et levende hus UCC skal skabe de bedste faciliteter med mange forskellige funktioner og attraktive miljøer til både fordybelse og til samarbejde. Der skal være gode forhold til projekter og eksperimenter, ligesom der skal være gode studiearbejdspladser. Det skal være attraktivt for de studerende at opholde sig på uddannelsesstedet og herigennem bidrage til det faglige og sociale miljø. UCC skal være et levende hus, hvor den studerende kommer for at møde andre studerende, for at studere, for at samarbejde og studere i hinandens nærhed. UCC skal skabe et studiemiljø, hvor der er liv både dag og aften, og hvor der er åbent døgnet rundt for studerende og ansatte. Det nære i fokus Fremtidens uddannelsesforløb skal være velstrukturerede, og alle skal have et særligt tilhørsforhold til en del af huset en hjemmebase. Det nære skal i fokus, så der er gode rammer for studerende, som umiddelbart ville føle sig udfordret på en stor uddannelsesinstitution. Derfor skal vi give gode indvividuelle muligheder, og understøtte, at de studerendes studier, læring og faglige udvikling følges med en kvalificeret opmærksomhed. Reflekteret anvendelse af læringsrum En stor uddannelsesinstitution skal tilbyde bedre muligheder for en didaktisk organisering af læringsmiljøet, der veksler mellem forskellige læringsrum - studierum, undervisningsrum, projektrum og opgaverum. En stor og spændende arbejdsplads Det skal være synligt og mærkbart, at man er ansat på en stor arbejdsplads med mange og differentierede udviklings- og karrieremuligheder. Det vil bidrage til, at UCC også fremover kan tiltrække kompetente og kvalificerede medarbejdere. I dag løftes mange funktioner af ganske få medarbejdere. Fremover vil der være behov for, at flere arbejder med de samme opgaver, så der kan ske en større grad af specialisering. Udgangspunktet vil være, at de ansatte indgår i teams inden for en række fagområder. Det faglige og sociale miljø i UCC skal understøtte og opfordre til, at medarbejderne helt naturligt tilbringer en større del af arbejdstiden på UCC. UCC ønsker at skabe en arbejdsplads, der er åben og udviklingsorienteret, og hvor forskellige teams og faggrupper har stor indflydelse på, hvordan opgaverne organiseres, og hvordan de fysiske rammer indrettes. 7

9 Illustration: Arkitektfirmaet entasis 8

10

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. [Sted] [Dato] København [Dato] Bestyrelsesformand

Læs mere

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer:

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer: Gør tanke til handling VIA University College Dato: 30.04.2015 U0200-7-02-1-14 Aftryk på verden Sådan arbejder vi med strategien VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon STRATEGI Professionshøjskolen Absalon 2017-2022 UDDANNELSER TIL FREMTIDEN Vi vil skabe endnu bedre uddannelser. Uddannelser der kan bruges, lokalt og regionalt. Uddannelser der kan bygges videre på. Og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 Forord Metropol har en klar ambition. Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Strategi for Vestegnen HF & VUC

Strategi for Vestegnen HF & VUC 1 Strategi for Vestegnen HF & VUC 2015-2018 Strategien er vedtaget i bestyrelsen den 17. juni 2015. Strategien er resultatet af en grundig dialog mellem medarbejdere, kursistråd og bestyrelse. Tegningen

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2019-2021 STATUS Produktet Denne digitaliseringsstrategi skal ses i forlængelse af IBA s overordnede strategi, Tændt af at lære, og skal således mål-

Læs mere

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision mission strategi værdier University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision Det er UCSJ Bioanalytikeruddannelsen Næstveds vision at være en anerkendt og ønsket aktør i forhold

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

UDDANNELSES. STRATEGI iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2020

UDDANNELSES. STRATEGI iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2020 UDDANNELSES STRATEGI Professionsbachelor i international handel og markedsføring iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2020 status Status Uddannelsen fokuserer på international handel og markedsføring og bygger

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Jesper Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 3. juli 2018 København København den 5. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad. Profil Roskilde Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Universitet Vi tænker fremad RUC

Læs mere

STRATEGI Version

STRATEGI Version STRATEGI 2018-2022 1 Forord til strategi 2018-2022 Neden for følger strategi 2018-2022 for EUC Nordvestsjælland. Strategien bygger på følgende fem principper: 1. Vores arbejde understøtter altid den overordnede

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Strategi for HF & VUC Klar,

Strategi for HF & VUC Klar, Strategi for HF & VUC Klar, 2019 2022 Vision HF & VUC Klar er førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse. Med kombinationen af kompetencegivende uddannelse og blik for den enkeltes udvikling

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER 5 FORSKELLIGE SCENARIER 1 INNOVATØREN TENDENS 1: EN KOMPLEKS VERDEN I HASTIG FORANDRING 2 INNOVATØREN VORES FORTÆLLING Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer

Læs mere

1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole på Djursland, som tilbyder en lang række spændende og udfordrende ungdomsuddannelser.

1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole på Djursland, som tilbyder en lang række spændende og udfordrende ungdomsuddannelser. Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Uddannelseshandleplan

Uddannelseshandleplan Uddannelseshandleplan Uddannelse i praksis For elever & studerende i MSB Udarbejdet i januar 2018 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold & Beskæftigelse Uddannelseshandleplanen er godkendt i Direktionen

Læs mere

STRATEGI FRA VIDEN TIL PRODUKT

STRATEGI FRA VIDEN TIL PRODUKT STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKT STRATEGI INTRO HVEM KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE INNOVATØREN Tendens #1: En kompleks verden i hastig forandring Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer på. Vi gør fuld brug af de muligheder, som teknologi

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI VIDEN VÆRDI TIL GØR STRATEGI 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Nye muligheder til de dygtigste

Nye muligheder til de dygtigste Nye muligheder til de dygtigste I Danmark skal vi satse på de dygtigste. Dem som har ekstraordinære evner og drive, og som kan sætte et afgørende aftryk på fremtiden, hvis de får mulighed for at udfolde

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk og didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI 2019-2023 SIDE 2 FORORD FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning. Den peger ind i hjertet af vores uddannelser

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGSSKEMA

PROJEKTANSØGNINGSSKEMA PROJEKTANSØGNINGSSKEMA Ansøgninger bedes sendt til NUBU s sekretariat pr. e-mail: info@nubu.dk. PROJEKTETS TITEL: Inkluderende læringsmiljøer også for udsatte drenge 1. Beskriv kort projektets målsætning

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI AAU

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI AAU KOMMUNIKATIONS- STRATEGI AAU 2017-2019 Indhold Forord ved rektor 1. Formålet med kommunikationsstrategien Kernefortællingen 2. Overordnede mål for AAU s kommunikation 3. Kommunikationsstrategiske fokusområder

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Danmarks Medie og Journalisthøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. t! DANMARKS MEDIE OG JOURNALISTHØJSKOLE DANISH SCHOOL

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere