Sandsynlighedsbaserede metoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sandsynlighedsbaserede metoder"

Transkript

1 Metodeartikel 29 Sandsynlighedsbaserede metoder Monte Carlo-metoden Daniel Kjær I sidste udgave af Famøs kunne læseren finde første halvdel af en todelt artikelserie om sandsynlighedsbaserede metoder under afsnittet med titlen»sandsynlighedsbaserede metoder«med undertitlen»pseudotilfældige tal«. I denne artikel præsenterede forfatteren flere fundamentale begreber for pseudotilfældige tal-generatorer fra et ergodeteoretisk synspunkt. Den foreliggende artikel er den anden halvdel i serien og denne artikel omhandler den egentlige Monte Carlo-metode. De problemer vi i det følgende vil betragte er kendetegnet ved, at de er meget enkle og fremstillingen af emnet kræver kun et indledende kendskab til målteori. Monte Carlo-metodens generelle idé og oprindelse Inspiration til numeriske metoder kan springe fra alle mulige uforventede kilder. Simuleret udglødning har taget sit navn fra metallurgien (læren om metallers fremstilling, egenskaber og bearbejdning) og splines blev først taget i anvendelse af tekniske skitsetegnere. På en tilsvarende façon er Monte Carlo-metoden rodfæstet i hazardspillet. Og hvem føler ikke en slags fjernt ekko af noget glamourøst ved navnet Monte Carlo-metoden? Selve navnet er afledt af byen Monte Carlo i fyrstendømmet Monaco. Byen er berømt verden over for sit grand casino,»casino de Monte-Carlo«, et ikon for industrien for hazardspil. Det korte af det lange er, at Monte Carlo-metoden ikke kan hjælpe én med at vinde i roulette; metoden er end ikke et forsøg på det. 23. årgang, nr. 2

2 30 Sandsynlighedsbaserede metoder Monte Carlo-metoden er en numerisk metode til løsningen af matematiske problemer ved hjælp af simulation. Monte Carlo-metodens teoretiske fundament, i særdeleshed de store tals lov, har længe været kendt. Men siden simulation af stokastiske variable per håndkraft er en svært møjsommelig proces, har Monte Carlo-metoder været praktisk umulige at udføre uden hjælp fra en computer. Det er derfor ikke overraskende, at Monte Carlo-metoden som universelt anvendt numerisk teknik er snævert forbundet med udbredelsen af computeren. Monte Carlo-metodens alment accepterede oprindelsesdag er 949, hvor en artikel under overskriften»the Monte Carlo Method«dukkede op. De amerikanske matematikere Jersey Neyman og Stanislaw Ulam betragtes som værende ophavsmændene til denne artikel. I Sovjetunionen publiceredes de første artikler om Monte Carlo-metoden i 955 og 956 af V. V. Chavchanidze, Yu. A. Schreider og V. S. Vladimirov. For hver ny generation af computere finder Monte Carlo-metoden nye anvendelsesområder. Differentia specifica og et simpelt eksempel Vores udgave af Monte Carlo-metoden er kendetegnet ved, for det første, den beregningsmæssige enkle struktur af algoritmen. Algoritmen består i almindelighed af en proces til produktionen af en tilfældig hændelse. Processen gentages n N gange, med hvert forsøg uafhængigt af de forrige og resultaterne bruges til dannelsen af et gennemsnit. Et andet særkende ved metoden er, som hovedregel, at fejlen fra udregningen er proportional med /n, hvor n er antallet af forsøg. For at opnå høj præcision må man altså have et stort antal gentagelser (for at at formindske fejlen med en faktor 0 er det Famøs november 203

3 Daniel Kjær 3 nødvendigt at øge n med en faktor 00). Lad os illustrere metoden med et simpelt eksempel. Eksempel (Hit-or-Miss Integration) Forestil dig, at vi har brug for at udregne arealet, A, af en figur i planen begrænset af enhedskvadratet. Det skal principielt være en kompliceret figur, før det kommer til sin ret at sætte Monte Carlo-metoden i anvendelse, men af hensyn til bekvemmelighed lader vi figuren være en cirkel som vist i figur. y  = 0.25 y  = 0.32 A A 0 x 0 x Figur Approksimation af arealet A = Vælg tilfældigt n punkter i kvadratet og betegn ved n antallet af punkterne, der falder indenfor cirklen. Det er fra figuren klart, at cirklens areal approksimativt er lig med n /n. Jo større n, desto bedre approksimation. I skemaet til venstre ser vi, at af 4 punkter er faldet indenfor cirklen, så vores estimat for cirklens areal er n /n = /4 = I skemaet til højre er 28 af 400 punkter faldet indenfor cirklen, så vores estimat for cirklens areal er n /n = 28/400 = Cirklens faktiske areal er lig med A = årgang, nr. 2

4 32 Sandsynlighedsbaserede metoder Observér, at metoden til estimation af arealet A kun er gyldig, når de tilfældige punkter ikke blot er tilfældige punkter i enhedskvadratet, men faktisk er ligeligt fordelt på hele enhedskvadratet. For at kunne replikere eksemplet kræves altså en metode til produktionen af ligefordelte stokastiske variable i enhedskvadratet. Dette skridt består i virkeligheden i at kalde en subrutine i et computerprogram, en s.k. pseudotilfældig tal-generator, som udfører den bestemte opgave at producere visse følger af tal, der til ethvert praktisk formål er uskelnelige fra udfald af ligefordelte stokastiske variable. Denne frembringelsesproces blev beskrevet i detaljer i sidste udgave af Famøs i artiklen»pseudotilfældige tal«. Simple sandsynlighedsbaserede modeller Fraktiltransformation metoden Vi beskriver i dette afsnit en simpel model til frembringelsen af værdier af en stokastisk variabel med en given sandsynlighedsfordeling. Definition 2 Lad (Ω, F, P ) være et sandsynlighedsfelt. Lad X være en reel stokastisk variabel på Ω og lad P X være fordelingen af X på (R, B R ). Ved p-fraktilerne hørende til P X for et p (0, ) forstås mængden { } x R: lim P X ((, y]) p P X ((, x]). y x Et element i mængden kaldes en p-fraktil for P X. Ved en fraktilfunktion hørende til P X mener vi en funktion q på (0, ) ind i R således at for alle p (0, ), så er q(p) en p-fraktil for P X. Famøs november 203

5 Daniel Kjær 33 Vigtigheden af følgende sætning er ikke til at tage fejl af. Sætningen understreger den centrale rolle, som ligefordelingen spiller i simulationsmodellering. Sætning 3 Lad (Ω, F, P ) være et sandsynlighedsfelt. Lad X være en reel stokastisk variabel på Ω, lad P X være fordelingen af X på (R, B R ) og lad q være en fraktilfunktion hørende til P X. Betragt sandsynlighedsfeltet ((0, ), B (0,), m L ), hvor m L er Lebesgue målet på Borel σ-algebraen B (0,) af delmængder af (0, ), og lad U være en stokastisk variabel på Ω ind i (0, ) med fordeling m L. Da gælder, at P X = (q U)(P ). Bevis. Se [3]. Lad X være en reel stokastisk variabel på et bagvedliggende sandsynlighedsfelt (Ω, F, P ) og lad q være en fraktilfunktion hørende til fordelingen P X. Frembringelsesprocessen af stokastiske variable med denne fordeling er sammensat som en serieforbindelse af to delprocesser, som i figur 2. m L P X Figur 2 Frembringelse af stokastiske variable. Den første delproces i udarbejdelsen af input til en simulation består i, at frembringe en ligefordelt stokastisk variabel U på det ovennævnte sandsynlighedsfelt. Dernæst fokuseres på at lade den ligefordelte stokastiske variabel undergå metamorfosen til q U. 23. årgang, nr. 2

6 34 Sandsynlighedsbaserede metoder Sætningen klargør, at denne produktionsproces faktisk giver et udfald af en stokastisk variabel med den ønskede fordeling P X. Lad os illustrere metoden med et simpelt eksempel. Eksempel 4 Lad (Ω, F, P ) være et sandsynlighedsfelt. Lad X være positiv reel stokastisk variabel og lad for et λ > 0, exp(λ) være fordelingen af X på (R +, B R+ ). Fraktilfunktionen q hørende til P X er givet ved log( p) q(p) =, p (0, ). λ. Lad U være en ligefordelt stokastisk variabel defineret på (Ω, F, P ). 2. Den stokastiske variabel log( U)/λ på (Ω, F, P ) er fordelt exp(λ) på (R +, B R+ ). Der findes situationer, hvor man gerne vil simulere stokastiske variable med en fordeling, hvor fordelingen er så kompliceret, at det ikke er helt enkelt at gå direkte til fraktilfunktionen. Eksempel 5 Lad (Ω, F, P ) være et sandsynlighedsfelt. Lad X være en reel stokastisk variabel og lad N(0, ) være fordelingen af X på (R, B R ). Genkald, at fordelingsfunktionen hørende til P X, betegnet ved Φ, er givet ved Φ(y) = (,y] 2π exp { x2 2 } m L (dx), y R. Da det er klart, at Φ C (R) med positiv differentialkvotient, så er funktionen strengt voksende på R og en fraktilfunktion q hørende til P X eksisterer entydigt, som den inverse af Φ. For så vidt som fordelingsfunktionen Φ ikke kan gives et analytisk udtryk (uden brug af specielle funktioner), så kan fraktiltransformationsmetoden ikke direkte anvendes. Famøs november 203

7 Daniel Kjær 35 Eksemplet klargør, at alternative metoder til frembringelse af normalfordelte variable må tages i brug. Vi nævner i flæng: Numerisk approksimation af q, Box-Muller, Acceptance-Rejection, etc. Sætning 6 (Den centrale grænseværdisætning) Lad {X n : n N} være en familie af reelle stokastiske variable på et sandsynlighedsfelt (Ω, F, P ). Antag, at følgende tre betingelser er opfyldt.. Familien {X n : n N} er et uafhængigt system af stokastiske variable på (Ω, F, P ). 2. Der findes et sandsynlighedsmål Q på (R, B R ) således at Q er fordelingen af X n på (R, B R ) for ethvert n N. 3. Følgende integraler eksisterer og er endelige: µ E(X n ), σ 2 E[(X n µ) 2 ] > 0, n N. Lad {Z n : n N} være systemet af stokastiske variable på (Ω, F, P ) defineret ved nk= X k nµ Z n = σ. n Da gælder, for alle a, b R hvor a < b, at lim P Z n n ((a, b]) = Φ(b) Φ(a), hvor Φ er fordelingsfunktionen hørende til fordelingen N(0, ). Bevis. Se []. Eksempel 7 Lad (Ω, F, P ) være et sandsynlighedsfelt. Lad X være en reel stokastisk variabel og lad N(0, ) være fordelingen af X på (R, B R ). Fraktilfunktionen q hørende til P X eksisterer ikke på eksplicit form. 23. årgang, nr. 2

8 36 Sandsynlighedsbaserede metoder. Lad {U n : n =,..., 2} være et uafhængigt system af ligefordelte stokastiske variable defineret på (Ω, F, P ). Observér, at µ E(U n ) = /2, σ = E[(U n µ) 2 ] /2 = / Den stokastiske variabel 2 k= U k 6 på (Ω, F, P ) er fordelt approksimativt N(0, ). Monte Carlo-integration Monte Carlo-integration er en numerisk metode til approksimation af integraler ved hjælp af sandsynlighedsbaserede metoder og næsten enhver Monte Carlo udregning kan betragtes som et forsøg på at approksimere integralet f dm L, D for et f L (R, B R, m L ) og D B R, hvor m L er Lebesgue målet på Borel σ-algebraen B R af delmængder af R. Vi ser, at integralet kan repræsenteres som en middelværdi af en stokastisk variabel. Sætning 8 (Monte Carlo-integration) Lad f M(R, B R ) og lad D B R. Lad (Ω, F, P ) være et sandsynlighedsfelt og lad X være en stokastisk variabel på Ω ind i D og lad P X være fordelingen af X på (D, B D ). Antag, at P X er absolut kontinuert med hensyn til m L og lad p dp X dm L være den Radon-Nikodym afledede af P X med hensyn til m L.. Der gælder, at [ ] f(x) E = f dm L, p(x) D i den forstand, at eksistensen af den ene side medfører eksistensen af den anden og lighedstegnet. Famøs november 203

9 Daniel Kjær Dersom integralerne i. eksisterer og dersom {X n : n N} er et uafhængigt system af stokastiske variable på Ω ind i D med fælles fordeling P X af X n for ethvert n N, så findes en nulmængde Λ i (Ω, F, P ) således, at lim n n n k= f(x k )(ω) p(x k )(ω) D = f dm L, ω Λ c. Bevis.. er oplagt og 2. følger af Store tals stærke lov. Eksempel 9 (Simpel Monte Carlo-integration) Lad {U n : n N} være et uafhængigt system af stokastiske variable på et sandsynlighedsfelt (Ω, F, P ) ind i (a, b) for a, b R med a < b. Lad ligefordelingen på (a, b) være fordelingen af U n for ethvert n N. Lad f L (R, B R, m L ).. Der gælder, at (b a)e [f(u )] = f dm L, n N. (a,b) 2. Der findes en nulmængde Λ i (Ω, F, P ) således, at (b a) lim n n n f(u k )(ω) = f dm L, ω Λ c. k= (a,b) Det er klart, at den ovenstående procedure for Monte Carlointegration let lader sig generalisere til flere dimensioner. Dette generalisationsproblem overlades til læseren. Monte Carlo-optimering Simulation af stokastiske variable i numerisk optimering er en anden stærk og meget populær anvendelse af Monte Carlo-metoden. 23. årgang, nr. 2

10 38 Sandsynlighedsbaserede metoder Problemet er at minimere (eller maksimere) funktioner, som ofte har et stort antal dimensioner. Lad W(R d ), for et d N, betegne samlingen af alle kontinuerte funktioner w på R d ind i R. Vores ambition i dette afsnit er at beskrive metoder til løsning af (evt. multiekstremale) optimeringsproblemer: { min x D w(x), w W(Rd ), D kompakt, D R d. Mange teoretiske og praktiske problemstillinger kan modelleres indenfor denne generelle ramme. Lemma 0 (Borel-Cantelli) Lad (Ω, F, P ) være et sandsynlighedsfelt og lad F n F for n N. Hvis P (F n ) <, så er Bevis. Se [4] n N P ( n N k=n F k ) = 0. Sætning (Simpel Monte Carlo-optimering) Lad w W(R d ), for et d N, være en kontinuert funktion på R d ind i R og lad D være en kompakt delmængde af R d. Antag, at der findes et entydigt punkt x i R d således, at x = arg min w(x). x D Lad (Ω, F, P ) være et sandsynlighedsfelt og lad {X n : n Z + } være et uafhængigt system af d-dimensionale stokastiske variable på Ω Famøs november 203

11 Daniel Kjær 39 ind i D med fælles fordeling P X af X n på (D, B D ) for ethvert n Z + og antag at {x } er en nulmængde i (D, B D, P X ). Lad {Y n : n Z + } være et system af reelle stokastiske variable på (Ω, F, P ) givet ved Y n = w(x n ), n Z +. Hvis der for ethvert δ > 0 gælder, at P Yn ((w(x ), w(x ) + δ]) > 0, så findes en nulmængde Λ i (Ω, F, P ) således, at lim min{y,..., Y n }(ω) = w(x ), ω Λ c. n Bevis. Siden {x } er en nulmængde i (D, B D, P X ), så er (X n ) ({x }) en nulmængde i (Ω, F, P ) for ethvert n Z +. Men (X n ) ({x }) = (Y n ) ((, w(x )]). Således har vi etableret, at P Yn ((, w(x )]) = 0. () Lad δ > 0 være givet. Jævnfør vor antagelse har vi, at P Yn ((, w(x ) + δ]) = P Yn ((w(x ), w(x ) + δ]) > 0, hvor lighedstegnet følger af (). Fra dette og fra uafhængigheden af systemet {Y n : n Z + } har vi, at P min{y,...,y n}((w(x ) + δ, )) = { P Yn ((w(x ), w(x ) + δ])} n hvilket giver anledning til følgende geometriske række: n N P min{y,...,y n}((w(x ) + δ, )) = P Y n ((w(x ), w(x ) + δ]) P Yn ((w(x ), w(x. ) + δ]) 23. årgang, nr. 2

12 40 Sandsynlighedsbaserede metoder Den højre side af lighedstegnet er oplagt endelig. Fra Lemma 0 (Borel- Cantelli) har vi for ethvert δ > 0, at P ( n N k=n {min{y,..., Y k } w(x ) + δ}) = 0, eller ækvivalent hermed: for ethvert δ > 0, så er P ( n N k=n {min{y,..., Y k } < w(x ) + δ}) =. Heraf sluttes det ønskede resultat. Litteratur [] Billingsley, P., Convergence of Probability Measures, John Wiley & Sons, Inc., 968. [2] Hammersley, J. M., & Handscomb, D. C., Monte Carlo Methods, Methuen s Monographs on Applied Probability and Statistics, London, 964. [3] Hansen, E., Measure Theory, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, 4. udgave, [4] Jacobsen, M., Videregående Sandsynlighedsregning, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, 3. udgave, [5] Metropolis, N. & Ulam, S., The Monte Carlo method, J. Am. Stat. Assoc., 44, N 247, , 949 [6] Sobol, I. M., A Primer for the Monte Carlo Method, Boca Raton: CRC Press, Inc., 994 Famøs november 203

Læser du ikke normeret? UD!

Læser du ikke normeret? UD! FAMØS Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik ved Københavns Universitet Illustrationer: Jingyu She (forside) Deadline for næste nummer: 1. januar 2013 Indlæg modtages gerne og bedes sendt

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Differentialligninger af første orden

Differentialligninger af første orden Differentialligninger af første orden Preben Alsholm Februar 2006 Basale begreber. Eksistens og entydighed. En differentialligning af første orden er en ligning, der sammenknytter differentialkvotienten

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 14. marts 2006 1 Indledning Formålet

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere