der havde bevaret sil gode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "der havde bevaret sil gode"

Transkript

1 = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang af dj-verse annonceblade og de gule sder vejvseren, kan man fnde frem t1 afsdes hjørner supermarkeder, hvor man selv kan lede sg frem t1 et pår, der,forhåbentlg passer ens fødder. Dog, der fndes stadg fem skotøjshandlere på Øet. og heraf endda en Aakrkeby - Aakrkeby Sko belggende forbndelse med Ky11e SmedS manufakturfff f'g og Aakrkeby boghandel. Men få repareret sne sko for selv en så llle tng, som en synng, der er brstet, det kan man kke, Nej, så var det allgevel helt anderledes tdlgere. Da kunne man gå tl.elon HansenS skotøjsforretnng. Torvet 4. Som han drev den bygnng han havde opført t923 og frem t hvor den blev overtaget af Rgmor Kert,.der ndrettede broderfor forretnng. Her blev man betjent af Hansen selv e11er hans søster A1ma.0g begge gav de sg tålmodgt td med at prøve, hente andre modeller og numrer ned fra hylder e11er lageret på loftet, ja sågar blokke skoen ldt om nødvendgt. Var ens gamle sko kun ldt sldt så1erne el1er skæve hæ1ene, kunne man blot ndlevere dem t1 reparaton e11er nyforså1ng, så v1le værkstedet, der 1å nde bag butkken, tage sg af det arbejde. Her ressterede skomagermester Elon Hansen, hans søn skomagerlærlng Sgurd Hansen og svenden Ludv.Mogensen. Når man havde meget at reparere, så fk man også hjæ1p af Elons broder A1fred., der havde bevaret sl gode skomagerværksted Østergade 6. hvor -han havde haft forretnng tden fra Her var både p1økkemaskne, pudsemaskne og symaskne, så det var bare med at sende 1ærlngen Sgurd rask afsted med en sæk reparatonsskot.øj over skulderen og ned t1 onke1 Østergade. Aakrkeby havde allerede dengang st senere så kendte gode samarbejde. Phlp og jeg var jo fra barnsben gode kammerater med vores genbo Sgurd.0g mange stunder har v sddet på en skrk på værkstedet og snakket med Sgurd og hans far, medens de bankede p1økker e11er syede så1er på sldte sko, og fra td t1 anden fk v 1ov Ll at bege nye tråde eller pudså hæ1e, e1ler væru med på loftet og s, når der blev skåret nye kærne1æderså1er ud af de store kohuder. Skolen havde jo kke statsansatte be1æste erhvervsvejledere. Det problem klarerle v se1v. Senere flyttede Sgurd tl Erksen skotøjsforretnng Nykøbng F, Efrer st gftermå1 vendte han tlbage t1 Øen som dsponent Centrum skotøjsforretnng Rønne. Torvet 4 Østergade 6

2 sne selvfø1ge1g kunne man også væ1ge at handle og få repareret Han ' sko os støv1er s-t<omag-e H. C-. Kof oeds. kot? åqqf e!!1?e startede l'u sen Johan overtagffer lgl4 de og fra 1BB1 af Julus Peder Rasmussen,drevne skol-øjsforretnng, sgade, der hvor nu Kylle dår 1å på hjør Omkrng 1917 flyttede H.C.Kofoed forrelnnsmed har prvarbolg. gen over a den anden sde af Damgade t1 en nyndrettet forretnng den r,,, nedrevne Dams gård. Ef ter H. C. Kof oed overtob sønnen Konrad Kofoed og L 1947 denned broder Henry Kofoed forretnng";.ff".". manse år drevet TA;5er os-t; sørforrett,rg, men ved stor hjæ1flf., ekspedtrce Valborg Skotte Jensen og også hans kone og' på værkstedet skomagersvendene Johs'Mor"urråte rensen oå Alfred Johnsen. vnteren 1968/69 flyttede butkken over Torvet 6, og værkstedet blev nedlagt. dag er forretnngen under navnet A;krkeby Sko flyttet nd som en de1 af komplekset Ky1le Smed. Kofoeds forrelnng var en ret stor vrksomhed med 2 3 svende og 1 1ær1ng foruden ndehaveren og kone tl at ekspedere forret* n-ngen. U" af de skomagerlærlnge' som jeg kan huske' var Konrad Kofoeds søn Hans Conrad Kofoed. V legede med ham fra td t1 anden hos hans foræ1dre Ravnsgade 3, hvor v det hyggelge lystl-øres Wst og Casno, hus haven hyggede os med at sp1le kort meget spændende' noget mg og En dag sku11e-hån ndve Phlp med en pakke små op han mødte Altså Han vl1e lære os at ryge. v os ude os,skjulte se skulle Golf cerutter.0g for at ngen tændl op, der blev så 0g en af Skærerets lave trælagerbygnnger. td så kort efter par ndhalernger åybe en cerul tl hver et hvde ud, v styrtede efter og straks hostede og harkede v havde Conrad Hans dødsyge. os hovederne knækkede og brækkede v gjorl os tl mænd,, men v pralede kke med det, og guskelov Ck åå. kke ld spånerne trælagerel. Hans Conrad blev forøvrgt skoløjsforhandler H1lerødgade København...,.r '* 'J "'.? "TL,#lt- r så t) 4!

3 Der var også andre mulgheder for at få nyt fodtøj eller reparereå. For på Mø11evej 3 havde skomager Jens Kofoed Nelsen 1927 ndrettet værksted og forre Ot 60erne. Han var en uhyre streng, omhyggellg og krtsk mand. Jeg kan huske, jeg som murerlærlng engang skulle mure badeværelse og værksted hos ham. og'hver morgen, når jeg mødte, kom han og vste små fejl, jeg havde gjort, men som han havde rettet 1 nattens 7øb,Tr-- Lerende, Men da jeg yar færdg, takkede han mg og roste for det gode resultat, og gav mg tl et par ø1. Ak-ja. Han havde kun en søfl-, Jørgen Kofoed Nelsen, som blev uddannet tl skomagersvend 1ære hos sn far. Han blev senere ansat som ortopædsk skomager København. Jørgen havde stor lyst og også evner for at spl1e fodbold, men det måtte han kke for sn far, ve1 nok ford han yar bange for, at der skulle ske nogen skade med hans ben. Faderen havde selv en fodskade og haluede på det ene ben. Men Jørgen sneg sg atlgevel t1 ae deltage på AFs fodboldshold, og selvfølgelg skete dee, han brækkede benet.rr\ka*p. Det må have været f orfærdelgt f or kammeraterne at skulle hjem og fortæ11e faren om det hændte.0g hvordan v11e det gå Jørgen, når han kom hjem fra hosptalet. A1- le byens unge var rystede og en-ge om aldrg mere at sdde sne foræ1dres advarsler overhørge. Fra 1965 og tl lqtb drev Nels P. Phl et skotøjsreparatonsværksted fra ejendommen Storeg Sku11e man blot have nye træsko e11er træskostøv1er, så gk man t1 t_reslgmaber HalF. Larseq,Lyster Jernbanegade 4, hvor han 1905 havde etableret sg. Der blev ndrettet telefoncentral en de1 af bygnngen, og hanbndrede sln forretnngs koncept t1 mere og mere at handle med tobaksvarer.. Men så kunne Tu"hundle hos treskomager.vggo Chr. [esth, der 1929 havde slået sg ned på 35, fortsatte hans kone Jenny f orretnrgen samarbej de med reg!-gjt1g3_r Hvordan kunne det gå med så mange specalforretnnger en så 1-1e by. Ja man log kke andre steder hen, man ndforskrev kke på "nternettet, man handlede hos hnanden. en gammel hovedbog fra mn fars bagerforretnng på Torvet har jeg b1.a. fundet: S&rggCf4g lg_, Elon Hansen køb af brød, kager etc. j. l92b al x 523 posler tg-_l-?!lå betalt ved kof!.g.ls.g-u q-g_ 191,35 24 jan tg}b-r kontant- Problemerne ordnede sg nemt om kke hurtgt. Man klarede sg uden Dankort. 0g ved at bruge hjemmemarkedet holdt man produktonen gang. dag kan man kun købe træsko og gummstøvler Mn BAF sammen med dyrefoder og skovle og søm.0g jeg må betale BOFA for at få lov tl at smde mne revnede skr 3

4 ;:+:;,,,.:;-'l:':,;,.;t ;: " Mø11evej :' :l 3 f, t, Jernbanegade 4 M,ølle vej 7.

5 DNU'rå\J.tr(r nlj-d!.&r'r-e1 r V Ur ur e lt B,e L ru --. -:--:: r:':16'-- " -- b - a lr e Ll n e e, ll En Krone sparetl llvorfor kke selv rellarere lerr,evfnrlellgt kohæl?.. ' Ur1rler denne Overskr{t staar der len 7, ds, Bornh.. Tdende,en:Anvsrrng l)aa selv at reparere sne Skohæte og derved spare mange l.are penge. Som Fagmand kunde jeg godt lde at qøre :et P.er Bemærknhger ltertl.r:for det første kan jeg meddele, at prma flkfæderkærne koster 'l0 Kr. p.,'kg, saa det slaar kke tl ret mange par Sko, fnen de er. ganske vst trett-er,t<te den Slags Læder, som man kan hugge :lkken ud af med en Me.jsel,,.n,uu skære det ud med en dertl ndrettet <ostllar Maskne, ej hcller l<an rnan slan r :.+- *_...- _ * tynde Messngstfter der Sael;-æht-, og slet kke,ved at lægge Skoen om paa Sden og slaa Stfterne fa Sjen; der maa et relt andet soldt Underlag:tl, for ellers. rskerer. rhar at flække den sarte Træhæ, og saa sl<al man allgevel hert hos Fågmanden og have Skaaen udbedret, denne Rsko tager Fagman_ den helt paa sl Ansvar. Naar tru Flk_ ken er paaslaaet og den slutttr'fuld_ stændg tl paa alle Sder, blver den omhyggelg afpudset paa efl -dertl be_ regnet Pudsemaskne, som forøvrgt koster op mod et Par Tusnele Koner. Og alt dette kan, DC fda lavet, mcdens )e 'epter', og saa kostel det endda klrn ra 75 Øle pr.,par., *. Altsaa det bllgstc og bedstc blver trods altd at gaa. tl Fagmanden os " k_ j "ke forkludre det selv. Ærbødgst Skomagefm. Th. Svcndscn, Almegade l, Rønne. ol Læserbrev fra B0RNH0LMS TDENDE den 9. september r;r,/' y'nzd

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;

AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig; SMEDE AÅ[TRKEBY Smedefaget er jo ee meget gammelt fag. Lige så 1ænge man har kendt ti1 metall-er sou gu1d, sø1v, kobber, bronce eller jern, så har man haft brug for nogen, der kunne forarbejde det. Når

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen

Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen Efter at have været uddeler nogle år, henholdsvis i Grindsted og Vester Nebel brugs, v. Esbjerg, købte min svigerfar I.P.Nielsen og min svigermor Anna Bjerre,

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Skyg Jørn. Noter alt, hvad du får at vide om ham i uddraget.

Skyg Jørn. Noter alt, hvad du får at vide om ham i uddraget. Måske kender du Guldregn fra fjernsyn eller video, for forfatteren Anders Bodelsen har både skrevet sin historie som filmmanuskript og som roman. Historien handler om Nana, der har en hule ude i skoven,

Læs mere

Kampreferater - 2007 Veteraner 7MVET Mester

Kampreferater - 2007 Veteraner 7MVET Mester Kampreferater - 2007 Veteraner 7MVET Mester Hjemme mod Valby... 2 Hjemme mod Union... 3 Hjemme mod Olympia... 4 Hjemme mod Union 0-1... 5 Træningskamp mod Ludwigs tvillinger... 6 Ude mod Hvidovre... 6

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere