Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15..."

Transkript

1 Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15...

2 Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng, Voers Solskke, Voers Forsamlngshus, Voers Krke og Voers Fællesråd Voers sogn. Nu har v også Voers Blad. Tllykke med det alle sammen! Men hvad er det for et blad? Hvem betaler? - De forskellge bdragydere betaler 100 kr. pr. sde tl Fællesrådet, som så betaler for udbrngnng af bladet og sørger for redakton og opsætnng. Menghedsrådets bdrag er at betale for tryknng af bladet. Det gør v, ford v hellere vl være med Voers Blad end have Voers Eget! Og ford v på den måde alle sammen kan få et flottere blad. Er det så et kamufleret krkeblad? Nej. - Det er også et krkeblad. Man kan sge at de bageste sder er Krkebladet. Men det er Fællesrådets blad, som v bdrager tl som alle andre. V vl gerne her sge tak tl Fællesrådet for ndsatsen med en særlg tak tl Henrk Ellegaard, der gør et flot stykke arbejde med at sætte bladet op, og tl Egon Sørensen som har påtaget sg redaktørens tl tder utaknemmelge job. Samtdg også en stor tak tl Egon som afgående formand for Fællesrådet. Tak for endnu engang at have vst dt store engagement Voers sogn som ankermand genoplvnngen af Fællesrådet. Godt gået! Og en god nspraton for alle, der ønsker et aktvt landsbymljø Formandsstaffetten For så gælder det naturlgvs om at bdrage tl det. Bladet og Fællesrådet er gode mulgheder, men der er mange andre. Voers Fest, Voerfesten er en anden god lejlghed tl at tage del fællesskabet. Hvordan organsatonen bag festen end blver, så husk at sge tl, hvs du kan byde nd med stort eller småt, stedet for at vente på at blve taget som frvllg. Det var v mange der glemte sdste år, og derfor gk v glp af festen. I år skulle der gerne blve en fest. - Som endnu en markerng af, at v kan noget sammen på kryds og tværs. Karl Svansø Iversen Formand for Menghedsrådet Indholdsfortegnelse: Sde: 2...Formandsstaffetten 3...Børnehave, SFO og klub 5...Voerladegård Skole 6...Forsamlngshuset 8...VIF 10...Spejderne 12...Solskken 13...Naturen 14...Hstoren 16...Menghedsrådet 18...Folkekrkens Nødhjælp 19...Sognepræst - Peter Tast 22...Krkens aktvteter 24...Gudstjenestelste Næste blad udkommer første uge jun - deadlne for artkler er 1. maj.

3 På Lederens plads her bladet blver der fremover plads tl en Stafet mellem Voers forskellge formænd og Insttutonsledere. Det kan blve en Klumme, en vson, en mulghed for at fortælle om nye deer. Det er Formandens frrum kke en Formandsberetnng! Som formand skal du sge tl, når du har noget på hjertet. Ellers går det efter tur, og så blver det ca. hvert andet år du får stafetten. Nye rammer tl børn og unge Voerladegård Redaktonen Derudover fjernes den grå pavllon bag skolen og der bygges en ny fløj med klasselokaler og nyt musklokale. Redaktonssekretær: Henrk Ellegaard Krstnelund 12 tlf.: Ansvarshavende: Egon Kjær Sørensen Dstrbuton: Karl Svansø Iversen I løbet af 2010 etableres der nye lokaler tl vores klubbørn huset på Holmedal 55, og der bygges en ny børnehave der hvor børnehavens pavllon lgger nu. Byggeret forventes at gå gang aprl/maj og de forskellge etaper afsluttes løbende løbet og det sdste skulle senest være færdgt det tdlge forår Det kommer an på om etaperne sættes gang sdeløbende eller forlængelse af hnanden. Dette afklares løbet af de næste par uger. Foto: Bente Loftager Sund Børnehave, SFO og klub

4 Før byggeret kan gå gang, skal den grå pavllon bag skolen fjernes derfor er håndværkerne allerede nu gået gang med ombygnngen af Holmedal 55, så vores frtdsklub kan flytte derover. Vores børn har været med ovre og se huset og de glæder sg rgtgt meget tl at få deres "eget" hus, og komme væk fra skolen når de har fr - og nok kke mndst - at slppe for de små? Foto: Bente Loftager Sund Udover vores frtdsklub er det menngen at huset på Holmedal skal rumme et klubtlbud om aftenen tl de store børn og unge Voerladegård, som skal drves af Skanderborg Kommunes Ungdoms-skole. Foto: Bente Loftager Sund Børnehave, SFO og Klub Hvornår dette tlbud starter og hvor meget det vl være åbent, er endnu kke afklaret, men v ved at ungdomsskolen påtænker at høre de unge om hvlke ønsker de måtte ha. I børnehaven har v de sdste par år arbejdet meget med at skabe fællesskabsfølelse børnehaven - både for børnene og de voksne, v er kommet rgtgt langt og børnene leger nu meget mere på tværs af stuerne end tdlgere. I den proces har v savnet at have et fællesrum børnehaven som kunne være et naturlgt samlngs- og mødested for alle børnehaven - også det ønske blver opfyldt med det nye bygger. Og så glæder v os jo bare rgtgt meget tl at forlade en gammel nedsldt og utæt pavllon og - komme over nogle nye, lækre, sammenhængende lokaler. Da matrklen, hvor skolen og børnehaven lgger, jo kke er for stor og v kke har parkerngspladser nok, har v lejet et stykke jord på marken der lgger ud tl Klostermøllevej/ Holmedal. Dette areal skal bruges tl etablerng af p-pladser, samt ekstra lege-areal. P.t. er stykket sået tl med græs, og så må v hen over de kommende år etablere de forskellge tng, som v kunne tænke os på arealet.

5 Voerladegård skole udbygges. I fællesskab kan v mere! En længe ventet opgraderng af Voerladegård Skole og Børnehave blver snart en realtet. Første etape er bygnng af ekstra klasselokaler og en ny børne-have stedet for de nuværende mdlertdge pavlloner, der for længst har overskredet sdste holdbarhedsdato. Opgaven kommer udbud ca. 1. februar og der er forventet byggestart aprl/maj. Foto: Bente Loftager Sund I første omgang har v besluttet, at v vl nedsætte et udvalg, som skal arbejde med at søge dv. fonde. Jo flere mdler det nd-brnger, jo flere mulgheder vl der være for, at v kan få den aktvtets-sal, som v ønsker os. V opfordrer alle, der har lyst og evner ndenfor dette felt tl at hjælpe med at søge ekstra mdler. Har du en hjælpende hånd eller en dè så henvend dg tl bygge-udvalget v. Thomas Grønnng eller Dorthe Munch Sand. Foto: Bente Loftager Sund I kommunens byggeplaner, lgger en om/tlbygnng af vores gymnastksal om to år. Tl det projekt er der også stor brug for hele byens engagement. Dette er en enestående mulghed for at v sam-men kan skabe et attraktvt samlngssted og gode vlkår for byens små og store borgere. Dorthe Munch Sand Thomas Grønnng Voerladegård Skole

6 Butksplaner Voerladegård Voerladegård sogns Fællesråd, Solskken og Forsamlngshuset Allerede for en del år sden, da vor købmand var ved at lukke, arbejdede Fællesrådet sammen med Solskken på at få drevet butkken vdere som et beskæftgelsesprojekt for Solskkens beboere. Planerne var meget langt, men pludselg blev huset solgt tl anden sde. Nu er huset ndrettet tl lejlgheder. Efter luknngen af købmandsbutkken, har vort bager været det eneste sted, hvor man har kunne foretage ndkøb af daglgvarer. Da bageret var drevet af mand og kone, har det hele tden stået klart, at når de holdt, så vlle der kke komme en ny bager tl byen. Derfor var Fællesrådet og Solskken gen ved at gøre klar tl et butksprojekt, når en sådan luknng vlle blve aktuel. V blev desværre taget på sengen, det bageret blev lukket med en måneds varsel pr. første jul V gk straks gang med at undersøge, om v kunne overtage bager og butk; men da butkken er forbndelse med beboelsen, og bageren kke vlle sælge huset, måtte v derfor tl at se os om efter andre mulgheder for placerng af en butk Forsamlngshuset Foto: Henrk Ellegaard V har drøftet og undersøgt flere forskellge mulgheder og placernger. Lge nu er det bedste bud på en placerng Forsamlngshusets llle sal. Når man er parat tl at udleje den tl projektet, er det udtryk for en meget stor opbaknng fra byen, der savner et lokalt ndkøbssted. Da forsamlngshuset følge Kommuneplanen er beskrevet som et lokale tl offentlge formål, er det blevet nødvendgt at få ændret denne status, så der også kan oprettes en butk. V har mundtlgt tlsagn om, at en sådan ændrng vlle kunne opnås. Forsamlngs-huset og Fællesrådet har derfor fællesskab ndsendt en sådan ansøgnng. Forsamlngshuset er dog bundet af vedtægterne, der skal ændres, så mulghed for udlejnng af lokalet tl permanent formål kan lade sg gøre. Dette er op tl Forsamlngs-husets generalforsamlng, og vl være på dagsordenen når denne afholdes nden udgangen af marts 2010.

7 Når en sådan ændrng er vedtaget, og hvs Forsamlngshusets generalforsamlng godkende en endelg afståelse af lokalet, skal der dannes en butksarbejdsgruppe lokalområdet med ansvar for ende-lg projektbeskrvelse, ansøgnng om byggetlladelse og alle andre nødvendge ansøgnnger forbndelse med oprettelse og drft af en butk. Dernæst skal der rejses kaptal, både tl ndretnng af butk, og tlpasnng af forsamlngshuset, så den store sal blver mere fleksbel, her tænkes der bl.a. på Skanderborg Kommunes Landsbypulje. Ændrngerne huset tænkes, som ved husets opførelse, udført ved frvllg arbejdskraft, således at de ndkomne mdler prmært anvendes tl materaler. V er postve forhandlnger om fælles varendkøb med købmanden Hylke, hvorved v kan være med tl at skre forsat butksdæknng et andet sted kommunen end hos os selv. I forbndelse med pasnng af butkken, har der været afholdt et møde med ledelsen af Skanderborg kommunes Kompetencecenter. Herfra har man gvet tlsagn om, at vlle kunne anvende en sådan butk tl arbejdsafprøvnng. Ud over at få skaffet os selv en butk, anser v det også som en styrkelse af vort samfund, hvs det vlle kunne lykkes os at nkludere beboerene fra Solskken og brugere fra Kompetencecentret byens lv. tl: Spørgsmål tl projektet kan stlles Mchael Thygesen Formand forsamlngshuset Ole Vestergård Leder af Solskken Egon Kjær Sørensen Formand for fællesrådet For Fællesrådet. Egon Kjær Sørensen, Formand. Voerladegård Sogns Fællesråd består af: Voerladegård skole Voerladegård Idrætsforenng KFUM- spejderne Voerladegård Voerladegård sogns Menghedsråd Voerladegård Forsamlngshus Solskken Forsamlngshuset

8 Kære alle sammen Lge nu er Kurt eneste medlem af fodboldudvalget. V søger to personer, som vl sdde udvalget. Fodboldudvalgets prmære opgave er, at varetage følgende opgaver: V glæder os, tl at tage fat på den nye sæson fodbold, tl forårsopvsnngen hvor v skal se hvad vores dygtge gymnaster, sprngere, dansere og andre har lavet/lært løbet af den forgangne sæson, tl medhjælperfesten Skanderborg, tl sportsdagen, tl Voerfesten (som v håber, blver tl noget år) og alle de andre tng som sker forenngen. sørger for trænere tl alle hold tmefordelng - sørge for annoncerng af trænngstder for alle hold hjælpe trænere med at fnde relevante kurser nstruktørmøder (2-3) fnde dommere tl børnekampe afvklng af fodboldafslutnng og ndkøb hertl ndkøb af rekvstter, splletøj mm bndeled mellem nstruktører og bestyrelsen deltager generalforsamlngen nformerer bestyrelsen om mødedatoer og afleverer referater fra møderne hvs nogen træder ud af udvalget, fnder udvalget selv nyesørger for trænere tl alle hold Bestyrelsen VIF ønsker jer alle et rgtg godt nytår og håber alle er kommet godt nd det. Det første der starter op er fodbold. Pt. ved v kke hvlke hold, men herunder kan du se en mulg holdlste. Det afhænger jo alt sammen af, om der er spllere og trænere tl holdene. Der vl blve sendt sedler med børnene hjem på skolen, så snart et program forelgger. Går du rundt med et ønske om at blve træner/hjælpetræner? Så kontakt Kurt eller Jette. Bhv. - 0 kl. drenge/pger 1-2 kl. drenge 1-2 kl. pger 3-4 kl. drenge 3-4 kl. pger 5-6 kl. pger Senor herre Hyggebold herre/dame VIF Du behøver kke kunne splle fodbold eller vde en masse om det, for at sdde udvalget. Er du eks. dygtg tl admnstratvt arbejde? Så kan det være noget for dg. VIF forventer, at du kan afholde trænermøder, lave sedler, være medarrangør af fodboldafslutnngen og at du kan håndtere problemer/løse dem og at du kontakter bestyrelsen, hvs der er noget du er uskker på. VIF forventer en postv, motverende person/personer, som gerne vl yde et stykke arbejde forenngen, på lge fod med andre og at du er god tl at snakke med og lytte tl folk.

9 VIF forventer kke at udvalgsmedlemmer stller på banen tl trænngsaftener, ej heller at det er dg, som skal rydde op boldrummet efter trænng, men VIF forventer, at du kan sge det tl trænerne, hvs eller når de glemmer det? Tror du at det kunne være noget for dg? Så kontakt Kurt på eller Jette på Generalforsamlngen afholdes den 20. marts og på valg år er: Formand Jette Rathcke, kasserer Helle Tholstrup, næstformand Lars Lavrdsen. Udover valget af evt. nye medlemmer, vl der være beretnng fra formanden, fra udvalgene og regnskabet fremlægges. Har du punkter tl dagsordenen, så send dem tl : VIF s sportsdag er altd en succes. V dyrker al mulg slags sport på tværs af alder og køn og det plejer at være en skøn dag, hvor både det sportslge og det socale er højsæde. Du kan godt begynde at glæde dg det gør v. Med sportslg hlsen Bestyrelsen, Voerladegård IF Vgtge datoer VIF: Feb/Marts 20/3 24/3 Aprl/Maj 1/5 Skanderborg Jun 6-8/8 5/9 September Oktober Fodboldopstart Forårsopvsnngen forsamlngshuset Generalforsamlng kl Menghedshuset Sportsdag Medhjælperfesten med garderobetjans/oprydnng på DSF Voerfest? Oprydnng på Danmarks Smukkeste Festval Tour de VIF Indendørssæsonen starter Fodboldafslutnng Hold øje med for mere nfo VIF

10 Spejdernyt Spejderne går 2010 mod en stor oplevelse på korpslejren Skve med deltagere og mulghed for at møde spejdere fra hele verden. Vores mndre enheder, bævere og ulve, ser frem tl sommerlejren Grønnegården. Men nden da byder v på masser af aktvteter uge efter uge. Det vlle helt skkert være nemmere bare at tage entre ved ndgangen, stedet for at farte sognet tyndt, men knap så charmerende, synes v, så mon kke soldaterne dukker op gen næste år? Opgaven kræver fuld fokus - og en hjælpende ryg. Fastelavnssoldater er gammel tradton. Når dsse lnjer læses er årets fastelavnsfest forsamlngshuset forhåbentlgt veloverstået. Omkrng voksne og ca. dobbelt så mange børn er normalt nvolveret formddagenes "soldatermarch" og udsmyknngen af salen, så v er klar tl det store ryknd. Tradtonen med soldaterne har v arvet fra den gamle borgerforenng Dørup tlbage 1975, men tradtonen med fastelavnssoldater går langt tlbage hstoren. Engang var det de voksne karle på gårdene, der red rundt fra gård tl gård. De leverede en sang, og tl gengæld fk de mad og drkkevarer med tl den fest, som de ndbød tl. Hver karl skulle også nvtere en pge som dansepartner: Se, det var tder! Fastelavnssoldater gver den gas på Holmedal KFUM spejderne Voerladegård Avs- og papndsamlng ved spejderhuset på Holmedal 55 I samarbejde med Reno Syd ndsamler v lokalområdets papr og pap. Både ford v som spejdere gerne vl gøre en ekstra ndsats for mljøet, men også ford v tjener penge ved det. Det gver ca kr. kassen på årsbass og er således besværet værd. V har efterhånden nogle gode arbejdsrutner ved de 5 årlge ndsamlnger, så for de fremmødte er det en overkommelg opgave. Men v kunne godt bruge nogle ekstra hænder ved fredagens tømnng af papbeholdere og lørdagens ndsamlng af avser nden for byskltene. Kom på lsten af frvllge hjælpere, uanset om du har tlknytnng tl spejderne eller ej. Enhver hjælp er velkommen. Send en e-mal tl Danel Tchka eller en sms tl Danels mobl:

11 Dette beder v alle om at hjælpe med: Fold alt dt pap sammen, før du smder det garagen - ellers skal andre gøre det for dg. Kun papr paprkasserne. Plastposer, flamngo osv. bedes lagt skraldespanden. Fredag eftermddag før ndsamlngen og lørdag før kl. 11 er du meget velkommen tl at komme og smde dt pap og papr drekte de store contanere. Det sparer en arbejdsgang og er dermed også en god hjælp. Sejlads på Mossø tl foråret: På Mossø tlbyder v gen sejlads med forventelg start løbet af aprl måned. Aktvteten foregår sommerhalvåret og henvender sg tl børn og unge, der går 5. klasse og op. V har undervsnng kajak, samt optmst- og flpperjoller af vore dygtge nstruktører. De fleste søspejdere er "almndelge" spejdere ved sden af, men v har også nogle, der kun er søspejdere. Der er stadg få ledge pladser. Tag kontakt tl søspejderleder Rene på , hvs du har spørgsmål om sejladsen. Målet med søspejderne er at de: gennem fyssk udfoldelse får nogle færdgheder og kompetencer mht. at færdes på vandet, som vl følge dem resten af lvet. opbygger en respekt for og samhørghed med Mossøs enestående naturlandskab. skaber nye venskaber på tværs af køn og alder Hjemmesden: fortæller hele tden nyt om vores aktvteter. Tl kalenderen, sæt kryds: Onsdag d. 21. aprl kl på spejderpladsen: Valgfre aktvteter for hele famlen på spejderpladsen. Kom ned og se hvad v har fundet på denne Skt. Georgs dag, alt kan ske. Lørdag d. 8. maj: Vandretur 10, 20 eller 30 klometer vores skønne natur, klk nd på vores hjemmesde for at se nærmere detaljer op tl dagen. Samme weekend er spejderne og senorerne tl "DM Spejd". Sommerlejre: V glæder os allerede tl juls lejre: bæverne og ulvene tager tl Grønnegården ved Bryrup peroden d jul og resten af gruppen skal på den store SEE 20:10 lejr ved Skve, måske bedre kendt under navnet "korpslejr". Det blver en fantastsk oplevelse for deltagerne peroden d. 24. jul - 1. august. Har du deer eller kommentarer tl vores aktvteter, så kontakt gruppeleder Steen Kjeldsen på tlf Der er knap 30 bævere gruppen KFUM spejderne Voerladegård

12 Nu kan "byen" komme tl Solskken. I alle de år Solskken har ekssteret, har v altd oplevet et godt samspl mellem beboerne og byens borgere. Eksempelvs er beboerne blevet nvteret tl byens arrangementer, på samme vs som alle andre borgere, og de har altd følt sg meget velkomne dsse sammenhæng. Der blver vst stor forståelse og hjælpsomhed forhold tl, at de nogle sammenhæng klarer/gebærder sg på en ldt anden måde end v andre og en del sammenhænge har behov for en hjælpende hånd. På Solskken er v meget glad for at have fået mulghed for at gøre ldt gengæld. I forbndelse med ombygnng har v fået udearealet udvdet betydelg, hvlket har gvet mulghed for at ndrette området tl et stor naturog aktvtetsområde. Et projekt, der vl tage flere år at få realseret. V har planen, men mangler bare pengene. V vl prøve om der va fondsansøgnnger vlle kunne skaffes mdler så v kan komme ldt vdere. Selv om det er et stort projekt, så syntes v allerede at være nået et godt stykke. Der er dag : nterne gangster, kælkebakke/udsgtsbakke, bålhytte, sandkasse, gynger, trampoln, og gode områder tl dverse boldspl Solskken Alle dsse fne faclteter har v selv svært ved at udnytte optmalt, sær dagtmerne, hvor de fleste beboere er beskæftget uden for stedet. V har derfor, som en opstart, nvteret byens dagplejemødre og børnehaven tl at benytte arealet sammen med børnene og andre forældre med små børn er også velkommen tl at komme. Foto: Solskken Vores nvtaton er blevet godt modtaget. Jeg hører ofte, beboere der med stor begejstrng fortæller, at v har haft besøg af børnene. Et ntatv der måske også kan medvrke tl, at børnene får ndblk den menneskelge forskellghed. Når v har startet med kun at sge velkommen tl de mndre børn og deres pædagoger/dagplejmødre/forældre, er det for at skre at der er en balance mellem åbenheden og beboernes prvate hjem, men vores håb er, at når anlægget blver helt færdgt, blver det et sted alle byens borgere kan komme og benytte.

13 Naturen omkrng Lyngdal. I december deltog jeg forskellge aktvteter forbndelse med Klmatopmødet København. Mange er skuffede over mødets resultat, vel mest ford der var stllet alt for store og urealstske forventnnger. Men under den store folkelge demonstraton med deltagere mødte jeg to personer, der har fået alt, hvad de ønskede sg. Det er var små pger. De stod en cykeltraler med et sklt, de selv havde lavet. Teksten, som de også råbte gen og gen lød: "V vl ha` mere sne!" Tre dage senere kom den første sne tl Lyngdal, og den har lgget her sden. Heldgvs kke så stor mængder, at den har været tl ret meget besvær. På nogle punkter er det en fordel, som f.eks., at der er fast grund at køre på, når jeg henter enslage nd tl studene og fårene. Sneen afslører også de frbenede gæster der kommer tl gården fra den vlde natur. Jeg kan se, at ræven kommer forb, hver eneste nat. Han går en fast runde ved møddngen. Når han altd kommer der, er det ford jeg har en aftale med ham. Han holder sg fra mt hønsehus, og tl gengæld lægger jeg de høns der dør, og de jeg aflver ud på møddngen. Ved daggry og skumrng, har v her vnter et træk af grågæs. Antallet er blevet meget mndre efter, at søen er frosset tl, og snelaget på markerne er blevet tykkere. Når de kommer deres V-formaton vrgt knævrende som en flok kåde småpger, kan jeg kke lade være med at se op og nyde synet. Der hvor jeg boede som barn, kendte jeg kun gåsetrækket hstoren om Nels Holgersen, for da var der kke gæs Østjylland. Men dsse år får de større og større udbredelse og er blevet en ynglende standfugl. I sdste blad skrev jeg ldt om vnterfodrng I den forbndelse var der en tng jeg glemte. Om vnteren dør en del fugle kke af mangel på mad, men af mangel på vand, ford alt er frosset. Derfor er det lge så vgtgt, at der flere gange døgnet stlles vand ud tl fuglene. For at det kke skal fryse for hurtgt, er håndvarmt vand det bedste. En vnter som denne er sær hård for rovfuglene, der kke kan se byttedyrene, der tryghed og ro kan bevæge sg rundt ned lunen under sneen. Jeg kan huske, at da jeg forårspløjede efter den sdste lange vnter, v havde 1995, lå der på marken resterne af tre døde musvåger. Naturen er så vselgt ndrettet, at efter en hård vnter, med stort dødsfald tl følge, byder næste år på lge så meget føde, hvlket betyder at flere unger kommer på vngerne. Egon Kjær Sørensen Naturen omkrng Lyngdal

14 Danseestraden skoven nord for Voerladegård. v/ls Pedersen Annelse Terp, Dagmar og Jens Jørgen Jensens datter, har sne erndrnger skrevet om danseestraden mellem Kollen og Skovly. Beretnngen er fra hendes fars erndrnger. Her er den: Der var ålespsnng nde under de store, lyse bøgetræer hvert år på grundlovsdag. Ålene var fra Mossø. Jævne folk mødtes der tæt ved udsgtspunktet Møgelkol. Da verdenskrgen brød ud 1914, begyndte også en ny td Voerladegård, skrver Jens Jørgen: "Vores llle puslngeby åbnede en danseestrade under de store bøge, hvor v så fredelgt havde kunnet sdde og spse ål grundlovsdagen. Nu skulle v dermod samles om forsvaret og alt det danske. Der blev Østbrk startet en forsvarsbroderforenng, der blev holdt store taler for kongen og alt det danske, og for at alt det danske kunne komme tl at folde sg ud med al sn kraft, havde forenngen lejet den åbne estrade tl en uforglemmelg fest Valdemarsdag 15. jun Kromanden Sandvad kro kom kørende med et stort anker brændevn og flere kasser øl Hstorske glmt Efterhånden som brændevnen vrkede, kom ånden over de gæve kæmper. Fælles skal vor stræben være én vor tro og én vor ære den gamle ånd v samles vl et frt og mægtgt nord. Valhals guder kom tlbage, drot for stammen fylk os sammen spænd dt bælte stærke Tor. Kom tlbage med de høje mål for mandens snd og øje med bedrftens sejrsord. Muskken blæste basunen, så de døde kæmper under jorden vågnede af deres slummer. Kongen udbragte et leve for kongen og vort gamle fædreland. Pludselg skete der noget opsgtsvækkende. Alle, der kke havde været soldat og derfor kke kunne optages forsvarsbroderforenngen, blev nægtet adgang tl dansen, lgeså deres børn. Derblandt var der en far, der havde tre døtre, der gerne vlle nd og danse. Faderen udbrød vrede, at han skulle vse dem, at hans pger skulle have lov tl at danse på estraden. Det blev optakten tl et af de største slag Danmark på den td. Bukser blev revet tu, så skjorterne hængte, stråhatte blev smadret, kvndehyl og hvn blandede sg kampen, som bølgede frem og tlbage, eftersom kæmperne faldt, og nye frske tropper kom tl. De unge sloges med de gamle.

15 Det var mange år efter samtale om dette mægtge slag Voerladegård. Jens Jørgen Jensen var født Den beretnng er mere spændende, end hvad jeg kan fortælle. Jeg kan huske, at uddeler Brkholm, som jo var afholdsvært ved forsamlngshuset, fk et gammelt komfur stllet op, så han kunne servere kaffe tl de fester og baller, der blev afholdt dernede. Efterhånden gk estraden forfald. Baller og fester blev holdt forsamlngshuset. Pgerne skulle dog stadgvæk have balkjoler, fne rober taft eller slkelgnende stof, meget tækkelge skulle de være. Men så pludselg skulle ryggen være bar - uha det var vovet. En af pgerne havde fået ldt for dyb nedskærng, så hun måtte have skkerhedsnåle tl hjælp for at skjule "de unævnelge". Tderne har ændret sg sden da både på godt og ondt. Jeg blev født alt det med bare rygge er fra mn barndom. Navnekonkurrencen: Mette Jørgensens forslag Voers Blad blev udpeget som det bedste og mest rammende forslag. Fællesrådet takker for den store opbaknng tl konkurrencen og kvtterer med 4 bograf blletter. Herre-mad-aften? Under forberedelserne tl en fællesspsnng kom en flok mænd tl at snakke om, at det kunne være sjovt at lave en rgtg HERREAFTEN Forsamlngshuset tl efteråret med god mad og andet godt tl halsen. Er det noget du kunne tænke dg at være med? Så send en mal tl: Anders Therkelsen, Holmedal 59 Foto: Bente Loftager Sund Navnekonkurrence +++

16 Nyt fra menghedsrådet V kan nu se begyndelsen tl enden på alle de mange praktske opgaver forbndelse med Menghedshuset og med Peters start som sogne- og ungdomspræst en helt ny stllng med nye splleregler. Det har været et hektsk første år for det nye menghedsråd med MEGET mere end normal arbejdsndsats og med meget komprmerede og lange møder. Jeg vl gerne sge mne kolleger rådet tak for den store ndsats og for at v trods presset har holdt fast også at dskutere prncpper og formål. Det tegner godt for de kommende år, hvor v højere grad kan koncentrere os om aktvteter. Der blev dog plads ved bordene tl alle de voksne, og alle fk æble-skver, skønt fadene hurtgt blev tømt. Det var et godt tegn for husets fremtd. I husets største rum holdt menghedsrådsformanden og andre taler, mens der blev læst hstorer for børnene kælderen. Menghedshuset blev således ndvet med manér. Indvelse af menghedshuset. 1. søndag advent 2009 blev Voerladegård Sogns nye menghedshus ndvet. Forud var der gået mere end et år med planlægnng og ombygnng. Endelg kunne v se resultatet og for første gang bruge huset tl dets nye formål at være samlngspunkt for aktvteter knyttet tl Voerladegård krke og sogn. Indvelsen ndledtes med gudstjeneste. Derefter var der æbleskver og gløgg med mere Menghedshuset. Der var mødt mange frem tl ndvelsen, og alle rum var fyldte Menghedsrådet Det er menghedsrådets håb, at huset også fremover vl summe af lv og blve brugt af både børn, unge og voksne. Det er næsten kun fantasen, der sætter grænser for, hvad huset kan bruges tl.

17 Husets brug. Det er vgtgt for os menghedsrådet, at huset blver brugt så meget som mulgt tl glæde for sognets beboere. Selvfølgelg først og fremmest tl krkelge formå, men al aktvtet, der er med tl at styrke fællesskabet sognet på den ene eller anden måde, er velkommen. V har heller kke noget mod, at huset blver brugt tl prvate formål, men det skal kke være et festlokale, og det skal kke være en konkurrent tl forsamlngshuset. Den balance har v forsøgt at fnde reglerne her, og nu prøver v på denne måde det første år. Regler for brug af Menghedshuset, Voerladegård 1 Husets daglge funkton er som kontor, velfærdsfaclteter og møderum for krkens ansatte og menghedsrådet. Herudover er lokalerne fortrnsvs reserveret folkekrkelge arrangementer. 2 Når det kan ske uden gene for krkelge aktvteter, kan lokaler lånes grats tl arrangementer for lokalsamfundet. Dette gælder kke prvate eller kommercelle arrangementer. 3 Lokaler kan lejes tl prvate formål, herunder begravelseskaffe, dåb, konfrmaton mv. Bemærk dog at prvate arrangementer skal afsluttes senest kl Tvvlsspørgsmål vedrørende husets brug afgøres af menghedsrådet. 5 Bookng foregår ved henvendelse tl graveren. Ikke-krkelge arrangementer kan højest bookes 3 mdr. forud. For aftale om faste møder / arrangementer ansøges særsklt tl menghedsrådet. 6 Efter al brug skal huset afleveres pænt og ryddelgt. Al servce skal være sat opvaskemaskne og den skal være startet, med mndre andet er aftalt. Affaldsposer skal være tømt. Alle gulve skal fejes. Lånte nøgler lægges postkassen, når døren er låst. 7 Lokaler tl udlån / udleje er følgende: a. Nederste etage (uden kontorer og depot) Leje: 500,b. Øverste etage (uden det llle møderum) Leje: 800,c. Hele huset. (uden kontorer, depot og llle møderum) Leje: 1.100,8 Menghedsrådet løbende husets brug og reglerne, når det fndes mæssgt. evaluerer revderer hensgts- Menghedsrådet, 19. november Dagplejen V har nu ndgået en aftale med Kommunen om, at områdets dagplejemødre fremover kan bruge huset og haven tl fællesdage hver anden mandag. V ser frem tl samarbejdet, og v glæder os over, at husets rammer dermed kan være med tl at styrke sammenholdet mellem dagplejemødrene og hjælpe børnene tl at lære hnanden at kende før børnehavestart. Karl Svansø Iversen, Formand Menghedsrådet

18 "For os er Sognendsamlngen en anlednng tl at blve mndet om, hvor ldt der faktsk skal tl for at gøre fattge mennesker stand tl at klare sg selv", sger ndsamlngsleder Egon Kjær Sørensen Voerladegård. Voerladegård mangler ndsamlere søndag d. 7. marts Har du et par tmer overskud søndag 7. marts, kan du melde dg tl at samle nd ved Folkekrkens Nødhjælps Sognendsamlng. Voerladegård har plads tl flere frvllge. I 2009 steg antallet af sultende mennesker verden tl flere end en mllard. Det vl Voerladegård sogn forsøge at ændre på ved Folkekrkens Nødhjælps Sognendsamlng søndag d. 7. marts. Et hold ndsamlngsledere har netop besøgt Cambodja for at se, hvordan pengene fra den årlge Sognendsamlng blver brugt. En af deltagerne var Henrette Beltman fra Als. I en fattg landsby mødte Henrette Beltman kvnden Seur Sokhom, og hendes hstore gjorde et stort ndtryk. Seur Sokhom havde lånt knap 400 kroner en andelskasse, der er del af et af Folkekrkens Nødhjælps projekter. For pengene har hun udvdet sn køkkenhave, så hun nu kan tjene fem dollars om dagen på afgrøderne. Det er en femdoblng af famlens ndtægt og betyder, at både børn og voksne nu får bedre kost, og at børnene er kommet skole. Foto: Folkekrkens Nødhjælp Med et lån på knap 400 kroner har cambodjanske Seur Sokhom femdoblet sn famles ndkomst. Børnene er kommet skole, og hele famlen får nu bedre kost Menghedsrådet - Folkekrkens Nødhjælp

19 "De 400 kroner er betalt tlbage, og nu har en anden famle mulghed for at låne dem. Efter at have set, hvor ldt der skal tl, vl jeg opfordre alle tl at melde sg som ndsamler søndag d. 7. marts. Der er brug for hver eneste krone, v kan samle nd," sger Henrette Beltman. I Voerladegård sogn er der stadg plads tl folk, som vl bruge et par tmer på gaden med ndsamlngsbøssen for at støtte Folkekrkens Nødhjælp. På ndsamlngsdagen mødes de frvllge ndsamlere Menghedshuset Voerladegård klokken (efter gudstjenesten kl. 9.30), hvor v - efter en kop kaffe, et rundstykke og en ntrodukton får udleveret en ndsamlngsbøsse og en rute. Det tager crka et par tmer at gå ruten. Du kan melde dg som ndsamler ved at kontakte ndsamlngsleder Egon Kjær Sørensen Voerladegård på telefon: Og det nytter! En ndsamlngsrute gver gennemsnt 980 kroner bøssen! To nyheder ved årets Sognendsamlng søndag d. 7. marts: Som den første danske organsaton nogensnde har Folkekrkens Nødhjælp udvklet en genanvendelg ndsamlngsbøsse. - De mennesker, der gerne vl gve en skærv, men ngen kontanter har, kan va Vrtus' - en mobltelefonndsamlngsbøsse - gve et bdrag drekte på ndsamlerens mobltelefon. Påske lvets genoprejsnng Det er forår, og lvet tager tl, sprer, vokser og gror ude naturen. Men også for os mennesker er der nyt håb. Påsken rejser det fortabte menneske op gen. Ved rockgudstjenesten Human Nature januar var temaet "syndefaldet", den urgamle myte om Adam og Eva, der spste af træet tl kundskab om godt og ondt. Myten forsøger at gve en forklarng på, hvordan frstelsen og det onde er kommet nd verden. Men den fortæller også noget karakterstsk om os mennesker, nemlg at v blver lokket og tltrukket af det, som v kke må; det, som v godt ved, er forkert. Og, når v så har gjort det forkerte, så har v en tlbøjelghed tl kke at vlle ndrømme det, men prøver at skyde skylden på noget andet. Synd betyder helhedens opløsnng. Det er at bryde loven og gå mod lvets postve kræfter. Der er flere betydnnger af begrebet synd, men det mest udbredte er det, som v også bruger daglg tale, når v fx sger: "det er synd for ham, at han kke nåede st mål" Sognepræst - Peter Tast

20 Menngen med dartplen er, at den skal ramme st mål. Menngen med mellem. Hvordan det? V lever jo kke just parads. Der er stadg meget ondt verden. Det er der, ja, og v lever fortsat spændngen mellem godt og ondt, men døbte har v fået et tlsagn om syndernes forladelse. Det er der, ja, og v lever fortsat spændngen mellem godt og ondt, men som døbte har v fået et tlsagn om syndernes forladelse. V mennesker er skabt som hele mennesker, der ved fødslen er lgeså rene som Adam og Eva var paradset før syndefaldet. Det betyder kke, at v kke er skyldge nogen synd. Nej, det betyder, at Gud kke vl dømme os for den synd, v har pådraget os. Men så snart v kommer nd verden, er paradset brudt og v må leve med den ursynd eller arvesynd, som hører med tl det at være menneske, for det er en del af vores menneskelge natur at skelne mellem godt og ondt og ndmellem også at blve lokket eller føle os tltrukket af det, v kke må. Således er - kke paradset, men vejen tl paradset, Guds Rge eller det evge lv, om man vl - kommet tl os troen. Derfor har v brug for loven, som kan hjælpe os, når v er tvvl om, hvad v må og kke må. På den måde rejser den opstandne Krstus det fortabte menneske op gen. Synden blver tlgvet. Lvet blver genoprejst. Døden er gået forb. Der er nyt håb. Det er påske. Sognepræst Peter Tast Adam - Krstus Men "Lgesom et enkelt menneskes fald blev tl fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdge gernng også blevet tl retfærdghed og lv for alle mennesker", skrver Paulus Rom.5,18. Det er Adam og Krstus, han hentyder tl. Adam bragte menneskeheden "fald" ved syndefaldet, mens Krstus, dvs. den opstandne, har oprejst forbndelsen tl det fortabte parads Sognepræst - Peter Tast Græsk kon. Krstus hjælper Adam ud af dødsrget.

21 Nyt Menghedshus og hvad så? Første søndag advent tog v det nye Menghedshus Voerladegård brug. Huset lgger lge ved sden af Voerladegård krke, så det lgger perfekt for krkelge arrangementer. Menghedsrådet og håndværkerne har gjort et stort arbejde for at få huset gjort stand. Nu står det nyrenoveret med dejlge lyse lokaler tl hvs der er nogen, der efterspørger det. Så, nybagte mødre - sg tl, så kan v mulgvs fnde ud af noget. Men hvad skal det så bruges tl? Mulghederne er mange. Huset skal naturlgvs først og fremmest bruges tl krkelge arrangementer. De kan være arrangeret af menghedsrådet eller sognepræsten eller af en gruppe folkekrkemedlemmer Voerladegaard sogn. Så har du en dé tl et godt krkelgt arrangement, så er der nu lokaler, der kan bruges tl formålet. Lokalerne reserveres gennem graveren. Indtl vdere er v gået gang med junorkonfrmanderne og der er foråret nvteret tl flere arrangementer forbndelse med en gudstjeneste eller andagt krken. Menghedsrådsmøderne blver også holdt Menghedshuset. Men herudover håber jeg der kan blve plads tl et foredrag og / eller en studekreds eller fx en læsekreds. For tden er der mange små børn Voerladegaard. Huset kunne fnt bruges som legestue og mødested for mødre med små børn (lgesom dagplejen vl benytte huset hver anden mandag). Og hvem ved, om man kan få menghedsrådet tl at engagere en babysalmesangslærer engang mellem, hvs der er nogen, der efterspørger det. Så, nybagte mødre sg tl, så kan v mulgvs fnde ud af noget. På den måde håber jeg, v sammen kan fnde frem tl nogle gode og menngsfulde arrangementer, som kan være tl glæde for os alle. Sognepræst Peter Tast Sognepræst - Peter Tast

22 Krkens aktvteter: Sangaften Trsdag den 2. marts kl Voerladegaard Menghedshus "Man blver glad af at synge", plejer jeg at sge tl konfrmanderne. Det gælder dog kke kun den aldersgruppe, men alle. Derfor vl v synge sange fra den nye højskolesangbog og glæde os over forårets komme ved en sangaften sammen med Voerladegaard krkes nye organst Brgtte Mortensen og sognepræst Peter Tast. Sognendsamlng tl Folkekrkens Nødhjælp Søndag den 7. marts efter gudstjenesten kl Se særlg omtale Junorkonfrmand afslutnng Søndag den 21. marts kl Voerladegård Krke Dette års junorkonfrmander deltager aktvt med et ndslag ved gudstjenesten. Bagefter er der en forfrsknng Menghedshuset med tak for denne gang. Famlegudstjeneste og æggejagt Palmesøndag den 28. marts kl. Tag famlen med tl gudstjeneste kl. 11 tl en festlg palmesøndagsgudstjenste Sognepræst - Peter Tast Efter gudstjenesten må børn deltage den tradtonsrge påskeæggejagt krkehaven. Krkekaffe haven eller Menghedshuset. Varme hveder Torsdag den 29. aprl kl V mødes ved Menghedshuset og går en tur skoven. Når v kommer tlbage, serveres der varme hveder, kaffe, te og kakao. V synger fællessange, og Voerladegårdkoret gver et par numre. Aftenen slutter med aftensang Voerladegård krke kl. ca Trntatskagen Famlegudstjeneste Sdste år spste v en lækker trntatskage, leveret af Hugo og Ketty fra Voerladegård Bager. V er spændte på, hvem der vl levere kagen år. Men efter den børnevenlge famlegudstjeneste den 6. jun kl , er der kaffe mv. og trntatskage Menghedshuset. Kagen er komponeret af noget rødt for julen (jordbær?), noget gult for påsken (creme?) og noget hvdt for pnsen (flødeskum?). Tlsammen udgør de tre lag en enhed eller helhed, kagen. På samme måde er det med den treenge Gud, som også har tre lag eller tre fremtrædelsesformer som faderen, sønnen og Hellgånden. Kom og få smag på kagen - og på lvet. Krkelge adresser

23 Sognepræst: Peter Tast Rønnebærvænget Skanderborg tlf Anbefalng: Oscar og den lyserøde dame Teaterforestllng Skanderborg Kulturhus den 11. marts 2010, blletprs kr. 100,-. En fantastsk forestllng om en 10årg dreng, som er syg og trods behandlnger og operaton kke kan overleve. På én gang munter og sørgelg, og den gver et overraskende nutdgt bud på sjælesorg og samtale om Gud. Henvendelse om fødsler, navneændrng, attester mv. tl: Krkekontoret: Krkebakken Skanderborg tlf Graver: Lars Thorsen tlf Menghedsrådsformand: Karl Svansø Iversen tlf Forestllngen er skrevet af Erc Emmanuel Schmtt, fransk flosof og dramatker. "Oscar og den lyserøde dame" kan lånes på bbloteket som bog og er meget velegnet tl højtlæsnng! Sogneoplysnnger: Sognepræst - Peter Tast

24 Gudstjenestelste Voerladegaard forår 2010: 7. marts 21. marts 28. marts 3. Søndag fasten 9.30 Sognendsamlng Maræ Bebudelse m.jk Junorkonfrmandafslutnng Palmesøndag Famlegudstjeneste 4. aprl 25. aprl 29. aprl Påskedag 3. Søndag e. Påske Bededagsaften 2. maj 13. maj 23. maj 4. Sø e Påske 9.30 Højmesse Krst Hmmelfartsdag Konfrmaton Pnsedag 9.30 Højmesse 6. jun 1. Søndag e trntats Famlegudstjeneste Trntatskagen 20. jun 3. Søndag e trntats 9.30 Højmesse Højmesse Aftensang ca

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (5)... 7 Planter på Jungshoved (9)... 7 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 10 Jungshoved Idrætsforening... 12 Jungshoved

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

HUGin 21. ÅRG. NR. 4

HUGin 21. ÅRG. NR. 4 HUGin 21. ÅRG. NR. 4 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere