Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx"

Transkript

1 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C

2

3 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S er udarbejdet i en seperat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, ligesom den er tilgængelig på Ledelsesberetning 2005 i overblik 2 En konkurrencedygtig lufthavn 3 Hoved- og nøgletal 4 Vision 7 Årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport, inklusive årsregnskabet for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres. Regnskabsberetning 11 Trafik 12 Kommerciel 18 International 23 Kommentarer til øvrige regnskabsposter 30 Forventninger til På side 57 er fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte beskrevet. Corporate Governance 33 Risici 35 Miljøforhold i lufthavnene i København og Roskilde 39 Medarbejderforhold 40 Aktierelateret information 42 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden Kastrup Telefon: Fax: Web: Koncernregnskab Regnskabspraksis 46 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 57 Noter 59 Påtegninger 76 Investor Relations Telefon: Fax: Øvrig selskabsinformation Bestyrelse 77 Direktion 80 Koncernstruktur 82 1

4 2005 i overblik Udviklingen i drift og resultat i 2005 svarer til det forventede Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 5,0 procent Omsætningen steg med 10,2 procent til DKK 2.738,4 mio. EBIT udgjorde DKK 971,0 mio. (2004: DKK 973,9 mio.) Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder steg med 26,4 procent til DKK 89,4 mio. Resultat før skat steg med 4,4 procent til DKK 853,5 mio. Resultat efter skat steg med 13,1 procent til DKK 670,4 mio. Baseret på en forventet trafikvækst på 4-6 procent i Københavns Lufthavn forventes resultatet før skat for 2006 at ligge i størrelsesordenen DKK 1,0 mia., svarende til en stigning på cirka 10 procent, når der tages højde for visse engangsomkostninger i 2005 I 2005 udbetalte selskabet DKK 587,3 mio. til sine aktionærer, heraf DKK 296,4 mio. som udbytte for 2004 og DKK 290,9 mio. som tilbagekøb af egne aktier. Selskabet kan, som følge af den lave likviditet i aktien, ikke længere benytte tilbagekøb af egne aktier som middel til udbetaling til aktionærerne. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at payout ratio for 2005 udgør 100 procent svarende til et udbytte på DKK 670,4 mio. eller DKK 85,42 pr. aktie. Det foreslåede udbytte medfører således, at den del af årets resultat efter skat, der udbetales til aktionærerne, fastholdes på samme niveau som i tidligere år Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning 2005 i overblik 2 Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelserne bruges synonymt Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde

5 En konkurrencedygtig lufthavn I 2005 havde Københavns Lufthavn 20 millioner passagerer. Det er det højeste antal passagerer i lufthavnens historie. Med en passagervækst på 5 procent i 2005 fastholder Københavns Lufthavn sin position som den største lufthavn i Skandinavien. Positionen som Skandinaviens hub fremmer Øresundsregionens udvikling, blandt andet fordi mange og gode flyforbindelser indgår som et vigtigt konkurrenceparameter, når internationale selskaber skal etablere sig nye steder. I november blev en ny 3-årig aftale forhandlet på plads mellem Københavns Lufthavn og de flyselskaber, der benytter lufthavnen. Aftalen, som gælder fra 1. januar 2006 til 31. december 2008, er en udstrakt hånd til flyselskaberne. Vi nedsætter taksterne, påtager os en større andel af omkostningerne til security på trods af, at nye sikkerhedskrav medfører betydelige meromkostninger for lufthavnen. Endvidere giver vi flyselskaberne en kontant bonus, når antallet af passagerer øges. I 2005 gik et længe ventet ønske i opfyldelse, da Transport- og Energiministeriet besluttede sig for at afskaffe den statslige passagerskat periodevist fra 1. januar Politikernes beslutning har givet os et godt markedsføringsværktøj, som vi aktivt bruger over for flyselskaberne var også det år, hvor Københavns Lufthavn for første gang var vært for ruteudviklingsforumet Routes, som afholdes hvert andet år med deltagelse af delegerede fra hele verden. Som resultat af et øget fokus på ruteudvikling kunne vi i forbindelse med Routes bekendtgøre, at vi havde fået en aftale på plads med to af verdens største luftfartsselskaber. De amerikanske selskaber Continental Airlines og Delta begynder til foråret at flyve direkte og dagligt til henholdsvis New York og Atlanta. Også luftfartsselskabet Emirates begynder til efteråret at flyve fra Københavns Lufthavn til Dubai, hvorfra der er videre forbindelse til 77 destinationer i 54 lande. Den 14. december 2005 offentliggjorde Macquarie Airports, at man var ny storaktionær i Københavns Lufthavne A/S med en aktiemajoritet på 52,4 procent. Lufthavnen vil vedblive med at være en veldrevet virksomhed med vækstpotentiale i kraft af positionen som knudepunkt for flytrafik til og fra Skandinavien, Nordtyskland og Baltikum. Med Københavns Lufthavne består Macquarie Airports lufthavnsportefølje af i alt seks lufthavne. Kombinationen af CPHs ledelse og Macquarie Airports kompetence i at drive internationale lufthavne er en god platform for betydelig passagerfremgang og en fortsat udvikling af Københavns Lufthavne. Københavns Lufthavne vil fortsat arbejde på at være størst i Skandinavien, mest effektiv i Europa og blive bedst i verden. I 2005 bar arbejdet frugt, da Københavns Lufthavne endnu engang blev kåret som den mest effektive lufthavn i Europa af Air Transport Research Society (ATRS) og desuden modtog prisen som Europas bedste lufthavn. Disse pejlemærker vil blandt andet være med til at sætte kursen for fremtidig vækst og befæste lufthavnens position som Skandinaviens førende trafikknudepunkt. Niels Boserup Administrerende direktør Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning En konkurrencedygtig lufthavn 3

6 Hoved- og nøgletal Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 4

7 Hoved- og nøgletal DKK mio Note Resultatopgørelse Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 48,5% 58,3% 57,7% 56,4% 55,4% EBIT-margin 35,5% 39,2% 36,5% 34,4% 32,2% Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,38 0,33 0,31 0,29 Afkastningsgrad 14,8% 15,1% 12,2% 10,7% 9,4% Egenkapitalforrentning 20,2% 18,5% 13,4% 11,1% 11,4% Soliditetsgrad 39,9% 38,7% 37,2% 38,2% 37,0% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 85,5 71,3 50,0 40,1 39,1 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 131,1 128,6 104,2 92,3 90,9 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,7 399,6 375,0 367,3 359,7 Payout ratio 100,0% 50,0% 38,4% 33,5% 25,6% Udbytte i DKK pr. aktie á DKK ,42 35,58 18,21 13,38 10,00 NOPAT-margin 27,6% 31,1% 26,9% 24,4% 28,3% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,34 0,32 0,28 0,26 0,27 ROCE 9,4% 10,1% 7,5% 6,3% 7,6% *) Nøgletallene er omregnet til helårsbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenligneligheden. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitioner af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 5

8 8. korrektur Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxx 6

9 Vision Størst i Skandinavien, mest effektiv i Europa, bedst i verden Størst i Skandinavien Mest effektiv i Europa En position som den største lufthavn i Skandinavien er et vigtigt udgangspunkt for at opnå den størst mulige vækst. Jo større ruteudbud og jo flere frekvenser en lufthavn kan tilbyde, desto mere attraktivt bliver det for passagererne at benytte den. I et givet område vil den lufthavn, der i forvejen har det største antal ruter, frekvenser og passagerer, blive flyselskabernes naturlige valg, når der skal etableres nye ruter til og fra området. Københavns Lufthavn er i dag den største lufthavn i Skandinavien med 20 millioner passagerer, 132 destinationer og 61 luftfartsselskaber. Det medfører, at rejser til og fra Skandinavien ofte er hurtigst og mest effektive, når de foregår via København Skandinaviens hub. Forudsætningen for en succesfuld og ansvarlig vækst er vedvarende effektivitet i lufthavnens drift og serviceydelser. Konkurrencedygtige priser er også en væsentlig faktor for at sikre vækst. Priserne må svare til de serviceydelser, der leveres, og i øvrigt imødekomme kundernes forventninger. I 2005 blev Københavns Lufthavn af organisationen Air Transport Research Society (www.atrsworld.org) for andet år i træk kåret som Europas mest effektive lufthavn. Udnævnelsen er baseret på ATRS Airport Benchmarking Report, der måler og sammenligner performance inden for tre aspekter af lufthavnsdrift: Produktivitet og effektivitet, konkurrencedygtighed på omkostninger samt finansielle resultater og lufthavnsafgifter. Positionen som Skandinaviens hub er attraktiv og det vigtigste aktiv i konkurrencen om passagererne og flyselskaberne. Samtidig har det en stor betydning for udviklingen og væksten i Øresundsregionen. En international lufthavn med let tilgængelighed til mange destinationer i verden er en væsentlig forudsætning for, at virksomheder vælger at etablere sig i et område. Med fokus på vækst ved at fastholde og tiltrække passagerer og luftfartsselskaber skal Københavns Lufthavn også fremover bevare positionen som den største lufthavn i Skandinavien. Københavns Lufthavns fokus på effektivitet har gjort det muligt at sikre, at Københavns Lufthavn kan tilbyde et kvalitetsprodukt til konkurrencedygtige priser. På trods af at Københavns Lufthavns samlede lufthavnsafgift har ligget i den billigste halvdel blandt sammenlignelige lufthavne, har lufthavnen alligevel været konkurrencemæssigt svækket på grund af den særlige danske statsafgift på DKK 75 pr. afgående passager. Ultimo 2005 besluttede politikerne at afvikle passagerskatten over to år, således at den fra 2007 vil være helt forsvundet. En beslutning der bidrager meget positivt til Københavns Lufthavns konkurrenceevne. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 7

10 Takstregulering i Københavns Lufthavn I Københavns Lufthavn har afgiftsniveauet siden 2000 været fastlagt på baggrund af frivillige aftaler indgået mellem Københavns Lufthavn og luftfartsselskaberne for en treårig periode ad gangen var tredje år under den anden frivillige prisaftale, som løb fra 2003 til udgangen af 2005, og som indebar årlige prisreguleringer i 2003, 2004 og 2005 på i gennemsnit 2,75 procent. En ny treårig prisaftale med virkning fra 1. januar 2006 blev forhandlet på plads i november En aftale, der også over de næste tre år vil fastholde Københavns Lufthavns priser på et meget konkurrencedygtigt niveau. Hovedindholdet i den nye aftale er, at taksterne nedsættes med tre procent i 2006, mens taksterne i 2007 forhøjes med en procent og yderligere med en procent i For at fremme trafikudviklingen indføres desuden en bonusordning, der belønner flyselskaberne for passagervækst. Endelig indføres rabat på store fly for at gøre det mere attraktivt at åbne nye oversøiske ruter. 132 destinationer Københavns Lufthavn tilbyder flere destinationer end nogen anden lufthavn i Skandinavien. CPH OSL ARN Interkontinental Europa Norden Indenrigs Total Kilde: OAG september 2005 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 8

11 Bedst i verden Det er ambitionen, at et besøg i Københavns Lufthavn skal være en god oplevelse. CPH har lang erfaring med at bygge, drive og vedligeholde en kvalitetslufthavn, og erfaringen viser, at passagererne belønner den gode oplevelse. Gang på gang står Københavns Lufthavn på listen over passagerernes foretrukne lufthavn, blandt andet på baggrund af passagerundersøgelser foretaget af luftfartsorganisationen IATA og lufthavnsorganisationen ACI. Placeringen skyldes effektiv trafikhåndtering, behagelige fysiske rammer, en rar atmosfære og ikke mindst de gode indkøbsmuligheder. For at forblive blandt de allerbedste lufthavne i verden vil Københavns Lufthavn fortsat arbejde på en videreudvikling af konceptet. Det vil sige konstant forbedring af effektiviteten i trafikafviklingen til glæde for flyselskaberne. Samtidig imødekommes ændringer i passagersammensætningen, så der fortsat skabes de bedste betingelser for en god oplevelse og vækst i omsætningen. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 9

12 8. korrektur : Handlingselskaber Luftfartsselskaberne vælger selv, om de vil udføre de serviceydelser, som kræves i den daglige drift (check-in, bagagehåndtering, assistance med videre), eller om de ønsker at indgå en aftale med en ekstern leverandør. En ekstern leverandør er specialist i håndtering af de serviceydelser, som knytter sig til alle former for passager- og flyhandling, og har som oftest et kontraktligt forhold med flere luftfartsselskaber på samme tid. På den måde kan ressourcer og faciliteter anvendes med stor fleksibilitet til fordel for både luftfartsselskaber og lufthavn. Et handlingselskab er det enkelte luftfartsselskabs repræsentant i lufthavnen, og påtager sig i vid udstrækning det ansvar som påhviler luftfartsselskaberne i forbindelse med check-in, dokumentkontrol, boarding og bagagehåndtering. Når et fly er landet, dirigeres det på plads ved hjælp af et såkaldt docking-guidance system - også betegnet som APIS (=Aircraft Parking Information System). Herefter sørger handlingselskabet for at tilslutte luftventilation, strømforsyning med videre og kører passagerbroen til en af flyets forreste døre. Mens flyet holder på standpladsen, bringes bagagen og eventuel fragt til og fra flyet af handlingselskabet. Rengøring, vand til toiletter med videre sørger handlingselskabet også for. Flyselskaber, der ofte har et fly i lufthavnen, har deres egne kontrakter med brændstoflageret om påfyldning af fuel og med cateringselskaberne om levering af mad. Disse serviceydelser kan dog også leveres via et handlingselskab. Mens passagererne går ned mod ankomsten, bliver bagagen kørt hen til bagagebåndene og pålæsset af handlingselskabet. Mangler der en taske eller lignende, er det handlingselskabets ansvar at finde den og bringe den ud til kunden. Der er 3 handlingselskaber i Københavns Lufthavn: SAS Ground Service (SGS), Novia og Servisair. CPH leverer ikke disse serviceydelser.

13 Regnskabsberetning Resultatopgørelse DKK mio Udv. Pct. Omsætning 2.738, ,3 253,1 10,2% Driftsomkostninger 1.767, ,4 256,0 16,9% Driftsresultat 971,0 973,9-2,9-0,4% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 89,4 70,7 18,7 26,4% Nettofinansieringsomkostninger 206,9 227,0-20,1-8,9% Resultat før skat 853,5 817,6 35,9 4,4% Skat af årets resultat 183,1 224,8-41,7-18,5% Årets resultat 670,4 592,8 77,6 13,1% investeringer i Ungarn og Bulgarien og andre engangsomkostninger vedrørende CPH International på DKK 34 mio. Koncernens EBITDA-margin er reduceret fra 58,3 procent i 2004 til 48,5 procent i Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er reduceret med DKK 118,3 mio. til DKK 357,8 mio. i 2005 primært som følge af ændring i brugstider jævnfør IAS 16. Driftsresultatet er reduceret med DKK 2,9 mio. til DKK 971,0 mio., svarende til en EBIT-margin på 35,5 procent i 2005 (39,2 procent i 2004). Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 2005 et resultat før skat på DKK 853,5 mio., hvilket ligger 3,5 procent over det forventede niveau i forhold til udmeldingen i delårsrapporten for 3. kvartal Forbedringen kan i væsentlig grad henføres til en vækst i trafikken i 4. kvartal 2005, der oversteg forventningerne. Resultat i forhold til 2004 Koncernens omsætning er forøget med DKK 253,1 mio. til DKK 2.738,4 mio. i Omsætningsstigningen, der blandt andet skal ses på baggrund af en passagervækst på 5,0 procent, relaterer sig både til trafik- og koncessionsindtægter, ligesom koncernens hotelaktivitet viser fremgang. Driftsomkostningerne er forøget med DKK 256,0 mio. til DKK 1.767,4 mio. i Heraf udgør forøgelse af personaleomkostninger DKK 129,7 mio. Primært som følge af forøgede security-krav er antallet af medarbejdere steget med 167 til i alt fuldtidsbeskæftigede, svarende til en stigning på 11 procent i forhold til Forøgelsen af eksterne omkostninger på DKK 244,6 mio. kan i væsentlig grad henføres til øgede omkostninger som følge af skærpede security-krav, forøgede omkostninger på DKK 68,9 mio. til vedligeholdelse (IAS 16), omkostninger på DKK 24,1 mio. vedrørende udstedelse af medarbejderaktier, omkostninger på DKK 38,0 mio. i forbindelse med det af Macquarie Airports fremsatte tilbud på at købe CPH-aktier i 4. kvartal 2005 samt endvidere omkostninger vedrørende tilbud på Resultatet af koncernens internationale aktiviteter (associerede virksomheder) er forøget med 26,4 procent til DKK 89,4 mio. Hovedparten af væksten kommer fra investeringen i Newcastle Intl. Airport. Nettofinansieringsomkostninger er reduceret med DKK 20,1 mio. i forhold til 2004, primært som følge af lavere kursreguleringer end i Koncernens resultat før skat er i forhold til sidste år steget med DKK 35,9 mio. til DKK 853,5 mio. IAS 16 og IAS 28 Indvirkningen af vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder IAS 16 og IAS 28 er nærmere beskrevet under Regnskabspraksis (side 46-52). Ændringerne har ingen påvirkning på pengestrømmene. Ændring af selskabsskatteprocent fra 30 til 28 Ændring af den danske selskabsskatteprocent fra 30 til 28 har betydet en reduktion af udskudt skat pr. 1. januar 2005 på DKK 54,2 mio., der indgår i skat af periodens resultat. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentafsnittene på side Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 11

14 Trafik Finansielle resultater 2005 Omsætning Segmentets omsætning, der er steget med 9,7 procent, er specificeret på side 13. Startafgifterne er positivt påvirkede af en takstregulering på 1,5 procent pr. 1. januar 2005 og en stigning i startvægten på 0,4 procent. Stigningen i startafgifterne modsvares delvist af øgede rabatter vedrørende cargo og rabatter til nye passagerruter. At stigningen i startvægten er mindre end passagervæksten skyldes flyselskabernes bedre udnyttelse af kapaciteten. Af stigningen i passagerafgifterne på DKK 107,8 mio. vedrører DKK 21,9 mio. security-afgiften på DKK 9,10 pr. afgående passager, der blev indført den 1. april 2004 til delvis dækning af omkostninger vedrørende de skærpede krav til security. Korrigeret herfor udgør stigningen 11,9 procent, der kan henføres til passagervæksten, takstforhøjelsen på 4,0 procent pr. 1. januar 2005 samt forholdsmæssigt flere lokalt afgående passagerer, hvor taksten er højere end for transfererende passagerer. Faldet i opholdsafgifterne skyldes ændringer i frekvenser og natparkeringer af fly. Stigningen i handlingindtægter følger væksten i afgående passagerer. Stigningen i øvrige indtægter vedrører blandt andet øget salg af security-ydelser. EBIT Udviklingen i EBIT er påvirket af øgede omkostninger for at imødekomme de skærpede krav til security samt omkostninger forbundet med salg af medarbejderaktier. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 12 Et geografisk knudepunkt Københavns Lufthavn er Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Skandinavien og Baltikum. Lufthavnens trafikale status er forankret i placeringen som den sydligste storlufthavn i Skandinavien samt i et opland, der udgør markedsgrundlaget for transfertrafikken. De store geografiske afstande i Norge og Sverige samt en relativt lav befolkningstæthed i disse områder medfører, at Københavns Lufthavn er et naturlig trafikknudepunkt. En trafik, som ikke alene er drevet af SAS rutenetværk, men i lige så høj grad af de demografiske forhold i Skandinavien. Navnlig Europatrafikken er primært forankret i passagergrundlaget i Øresundsregionen, mens den transatlantiske og asiatiske trafik kommer fra hele Norden og Nordtyskland.

15 Finansielle resultater 2005 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.601, ,6 142,2 9,7% Resultat før renter 395,3 430,6-35,3-8,2% Segmentaktiver 3.897, ,2-52,9-1,3% Antal ansatte ,9% Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 511,1 502,2 8,9 1,8% Passagerafgifter 895,6 787,8 107,8 13,7% Opholdsafgifter 28,4 29,8-1,4-4,7% Handling 94,7 90,3 4,4 4,9% Øvrige 72,0 49,5 22,5 45,5% I alt 1.601, ,6 142,2 9,7% bekvemme og praktiske adgangsforhold og innovative løsninger, der tilsammen skaber gode oplevelser for passagererne. Markedet Bag København og Øresundsregionens stærke position i Skandinavien ligger i høj grad, at regionen kan mønstre den største regionale befolkning og arbejdsstyrke i Norden, er placeret strategisk fordelagtigt ved indgangen til Østersøen og har en let international tilgængelighed i kraft af Københavns Lufthavn. Derudover har regionen en høj koncentration af universiteter og forskningscentre, der bidrager til en veluddannet arbejdsstyrke, hvoraf cirka 30 procent har en videregående uddannelse. København og Øresundsregionen er det største vækstcenter i Skandinavien. Forretningsgrundlag Trafik omfatter de aktiviteter, funktioner og faciliteter, som lufthavnene i København og Roskilde stiller til rådighed for, at luftfartsselskaberne kan afvikle flytrafikken. Indtægterne fra forretningsområdet består af passager-, start- og opholdsafgifter, som betales af luftfartsselskaberne for at anvende lufthavnenes fælles faciliteter. Indtægterne omfatter endvidere øvrige indtægter, der relaterer sig til forretningsområdet, herunder betaling for at benytte lufthavnens handlingfaciliteter. Strategi Strategien på trafikområdet går ud på gennem tæt dialog med flyselskaberne at skabe rammerne for åbning af yderligere afgange til eksisterende såvel som nye destinationer. Udbuddet af destinationer og afgange understøttes i Københavns Lufthavn blandt andet ved at tilbyde introduktionsrabatter til nye ruter og ved generelt at levere effektiv trafikafvikling til konkurrencedygtige priser. I kombination med et stort udbud af destinationer og afgange er det CPHs strategi, at Københavns Lufthavn skal være en oplevelse på rejsen. Derfor arbejdes der løbende på at skabe en unik atmosfære i lufthavnen, CPH er Skandinaviens største lufthavn målt både i samlede antal passagerer, andel af transferpassagerer, international trafik, interkontinentale ruter samt antal af destinationer. Blandt andet derfor er Københavns Lufthavn at betragte som Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Skandinavien, Nordtyskland og Baltikum. Ruteudvikling Udviklingen i luftfartsbranchen peger i retning af en øget konkurrence lufthavnene imellem om at tiltrække nye flyselskaber og ruter. Dette skyldes i høj grad det stigende udbud af lavprisbilletter, idet flyselskaberne ganske enkelt ser på, hvor de kan få de bedste vilkår. Dermed er det blevet endnu vigtigere at få solgt og markedsført Københavns Lufthavn over for flyselskaberne som Scandinaviens hub. Inden for de seneste år har CPH derfor sat endnu større fokus på markedsføring over for flyselskaberne. Et afgørende positivt element i udvidelsen af rutenetværket ud af Københavns Lufthavn er regeringens vedtagelse af en gradvis afskaffelse af den danske passagerskat. Passagerskatten var i 2005 på DKK 75 pr. afgående passager, hvilket har betydet en merudgift for flyselskaberne på omkring en halv milliard kroner om året. Ifølge aftalen om finansloven 2005 halveres passagerskatten i 2006 til 37,50 kr., mens den helt forsvinder i Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 13

16 I 2006 forventer Københavns Lufthavn nye ruter til udenlandske destinationer som følge af den gradvise afskaffelse af passagerskatten. Det forventes samtidig, at bortfaldet af passagerskatten vil påvirke indenrigstrafikken positivt efter flere år med svag vækst. Indenrigstrafikken er særlig hårdt ramt af passagerskatten, da skatten opkræves for alle passagerer, der rejser fra en dansk lufthavn. På en indenrigsflyvning opkræves passagerskatten dermed to gange. Trafikudviklingen 2005 I 2005 er passagertallet i Københavns Lufthavn vokset med 5,0 procent til 20 millioner passagerer det hidtil største antal passagerer i Københavns Lufthavns historie. Dermed er Københavns Lufthavn fortsat den største skandinaviske lufthavn. Antallet af transferpassagerer er i 2005 faldet med 6,3 procent. Den negative udvikling er vendt i årets sidste måneder til en mindre vækst. Dette skyldes blandt andet en stigning i antallet af transferpassagerer fra det traditionelle feedermarked. I 2005 har Københavns Lufthavn oplevet en kraftig vækst i antallet af lokalt afgående passagerer drevet af en øget fritidsrejsefrekvens. I 2005 var andelen af fritidsrejsende for første gang større end andelen af businessrejsende. Årsagen til stigningen i lokalt afgående passagerer kan også findes i et stigende udbud af operatører på de europæiske destinationer og deraf en øget konkurrence, som medfører lavere priser. Lokalt marked Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 14 Københavns Lufthavns lokale opland er på cirka fire millioner mennesker inden for to timers kørsel og på seks millioner med tre timers rejsetid. Med en gennemsnitlig rejseaktivitet på mere end en rejse pr. indbygger i oplandet inden for to timers kørsel har Københavns Lufthavn en høj udnyttelse af lokalmarkedet efter europæiske forhold.

17 Andelen af passagerer, der rejser på lavpris, har fortsat indflydelse på det ændrede trafikmønster. Lavprisselskaberne fokuserer på ruter fra en destination til en anden uden hensyn til mulighederne for videre forbindelser. Derfor optræder lavprispassagererne i Københavns Lufthavn som lokalt afgående. I 2005 havde Københavns Lufthavn 2,0 millioner lavprispassagerer, svarende til 10 procent af det samlede antal passagerer. Der er tale om en stigning på 10,5 procent i forhold til året før. På lavprisområdet blev Sterling i 2005 efter købet af Maersk Air den næststørste operatør i Københavns Lufthavn med 52 procent af lavpristrafikken. Den nordiske trafik steg i 2005 med 0,3 procent. Den lave vækst skyldes især et fald i trafikken på i alt 2,8 procent til Norge og Sverige. En generel reduktion i frekvenser til flere af de norske og svenske destinationer er hovedårsagen til faldet. Der er dog stigninger i antal passagerer på destinationerne til Oslo, Stockholm og Gøteborg, som hovedsagelig skyldes et øget udbud af lavprisbilletter. Trafikken til Finland steg med i alt 13,8 procent, blandt andet som følge af et øget udbud af lavprisbilletter og nye destinationer. Den europæiske trafik steg i 2005 med 7,3 procent, blandt andet som følge af et øget udbud af lavprisdestinationer. Den interkontinentale trafik har ikke haft samme vækst i 2005 som i 2004, blandt andet som følge af at antallet af nye direkte ruter ud af de konkurrerende lufthavne var større i 2005 end i I 2005 steg den interkontinentale trafik med 6,0 procent. I 2005 steg indenrigstrafikken med 3,4 procent. Stigningen skyldes i høj grad en priskonkurrence imellem Cimber Air og Danish Air Transport på ruten til Rønne. Danish Air Transport startede ruten til Rønne op i sommeren Nordeuropas knudepunkt for luftfragt Lufthavnens unikke geografiske beliggenhed medfører, at CPH betragtes som Nordeuropas knudepunkt for luftfragt til Skandinavien, Baltikum og landene syd for Østersøen. I 2005 havde Københavns Lufthavn tons luftfragt, en vækst på 5,8 procent i forhold til Luftfragten blev befragtet af diverse passagerfly samt i alt all-cargo operationer. I slutningen af 2004 regulerede CPH startafgiften på all-cargo operationer med en startvægt på over 200 tons, således at Københavns Lufthavn blev konkurrencedygtig med de nærmeste konkurrenter på kontinentet og samtidig billigst i Skandinavien. Dette har medført en kraftig vækst i antallet af store all-cargo operationer i 2005, og denne tendens forventes at fortsætte i 2006, idet flere all-cargo luftfartsselskaber har udvist interesse for trafik fra CPH. I 2005 påbegyndte det franskejede WFS (Worldwide Flight Services) desuden byggeriet af en ny cargoterminal på m 2 på lufthavnens øst-område, der skal anvendes til håndtering af luftfragt. WFS forventer at begynde arbejdet omkring marts 2006 og vil dermed udgøre et yderligere tilbud til de mange brugere af fragttransport med fly. Væksten i antallet af fragtfly til og fra CPH drives i høj grad af en stærkt stigende import fra Asien. I dag er der 13 ugentlige forbindelser med B747 fragtfly til Asien, og lidt over dobbelt så mange store fragtfly flyver dermed i dag mellem Københavns Lufthavn og destinationer i Asien som for tre år siden. Omverdensforhold For at drive lufthavn kræves en driftstilladelse som udstedes af Statens Luftfartsvæsen (SLV) ud fra regler fastlagt af ICAO (International Civil Aviation Organisation). Af driftstilladelsen fremgår blandt andet, at Københavns Lufthavn lever op til de krav, SLV stiller til tekniske anlæg og udstyr i en lufthavn. I november 2005 blev driftstilladelsen fornyet, hvilket muliggør uændret drift frem til 1. december Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 15

18 Security Øgede sikkerhedskrav fra EU til de europæiske lufthavne har de senere år medført en stigning i antallet af security-medarbejdere i CPH samt ændringer af de fysiske rammer i lufthavnen på forskellige områder. Ifølge den nye EU-forordning, der blev indført efter 11. september 2001, skal alle EU-lufthavne blandt andet indrette lufthavnen i en eller flere sikkerhedszoner. Det såkaldte C-SRA område er højeste sikkerhedsstandard i EU-lufthavne med 100 procent eftersyn af alle personer, passagerer og køretøjer, som kommer igennem. For at lette fly- og handlingsoperationerne i Københavns Lufthavn udvides dette C-SRA område, så det fra og med januar 2006 også omfatter flyforpladsen i den nordlige del af lufthavnen. For at oprette sådanne C-SRA områder skal der indføres sikkerhedskontroller med blandt andet screeningsudstyr til at undersøge såvel personer som køretøjer. Aktiviteter 2005 I november 2005 nåede CPH og flyselskaberne til enighed om en takstaftale for de kommende tre år ( ). Takstaftalen indebærer i store træk, at taksterne nedsættes med tre procent i 2006, mens taksterne i 2007 forhøjes med en procent og yderligere med en procent i For at fremme trafikudviklingen i Københavns Lufthavn indføres en kontant bonusordning, som belønner flyselskaberne for passagervækst. For at fremme udviklingen på de oversøiske ruter indføres rabat på store fly, så vægtafgiften, på den del af vægten der ligger over 200 tons, reduceres med 50 procent. For at lette passagerernes vej gennem lufthavnen indviede CPH i 2005 et stort transfercenter, der er Nordens første. Alle handlingselskaber er samlet i transfercentret, som er en m 2 glas-overdækket atriumgård med skranker og servicepersonale på den ene langside og cafémiljø og mulighed for internetopkobling på den anden side. Ved opførslen af transfercentret blev der frigivet et areal, hvor de tidligere servicecentre stod. Arealet anvendes nu til kommercielle formål. Ved udgangen af 2005 stod første del af byggeriet af en støjafskærmning langs Terminal 1 klar. Projektet indeholder, udover en støjvæg, en indvendig forbindelsesfinger med rullefortove mellem Terminal 1 og Terminal 2. Denne løsning betyder en væsentlig serviceforbedring for passagererne og giver mulighed for, at Terminal 1 på sigt kan anvendes til andet end indenrigstrafik. I 2005 videreførte og udvidede CPH desuden en ordning med CUSS check-in automater (CUSS Common Use Self Service) i Terminal 2 og 3. Automaterne giver passagererne mulighed for at checke ind på egen hånd. I modsætning til de traditionelle check-in automater er CUSS automaterne ikke knyttet til bestemte flyselskaber. Ethvert flyselskab, der ønsker at give deres passagerer denne service, kan kobles på automaterne. Ved udgangen af 2005 var 23 automater i brug. For at lette det stigende antal asiatiske passagerers vej igennem lufthavnen, opsatte CPH i 2005 også skiltning på kinesisk og japansk i lufthavnens non-schengen område. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 16 Med denne aftale får flyselskaberne og lufthavnen et fælles mål om at tiltrække flere passagerer og skabe nye ruter ud af København. Det vil styrke Københavns Lufthavns position som et knudepunkt for flytrafik i Nordeuropa og være til gavn for hele regionen. I 2005 var CPH vært for ruteudviklingsforumet Routes, hvor flyselskaber og lufthavne fra hele verden mødes og diskuterer nye flyruter. Konferencen var en unik mulighed for at placere CPH på landkortet, og det forventes, at værtskabet for Routes vil være med til at fremme muligheden for åbning af nye ruter ud af CPH.

19 : Ny bar/restaurant i Finger B Butikkerne i shoppingcentret renoveres eller udskiftes løbende for at sikre, at shoppingcentret til stadighed kan leve op til kundernes forventninger om at være et eksklusivt, velassorteret og internationalt handelsstrøg. Blandt andet lukkede Tivolikroen i området ved Finger B til fordel for en moderne bar/restaurant, Eyecon, der åbnede den 26. januar : Partnerskab med The Nuance Group Ud af lufthavnens 49 butikker er 10 drevet af The Nuance Group. Nuance ejes af italienske Gruppo PAM og er med sine 350 forretninger i 17 lande en af verdens største i airport retailing. Københavns Lufthavn kan tilbyde cirka forskellige produkter. 3: En ristet med det hele Et af de seneste tiltag inden for food & beverage er det pæredanske pølsevognskoncept. Konceptet repræsenterer et stykke dansk kultur, som mange ikke umiddelbart forventer at finde i en lufthavn. De to pølsevogne, som er placeret i Bagageudleveringen og i Terminal 3, er designet i samarbejde med Steff Houlberg Fastfood, så de passer ind i lufthavnens øvrige interiør. 4: p-pladser I 2005 opførte Københavns Lufthavn et nyt parkeringshus øst for Terminal 3. Parkeringshuset rummer parkeringspladser, så der ved udgangen af 2005 var plads til omkring parkerede biler i Københavns Lufthavn. Da behovet for parkeringspladser fortsat stiger, er endnu et parkeringshus under opførelse. Parkeringshuset forventes at blive taget i brug til august 2006.

20 Kommerciel Finansielle resultater 2005 Finansielle resultater 2005 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Kommerciel 18 Omsætning Omsætningen er steget med 10,1 procent i forhold til 2004 primært på grund af øgede koncessionsindtægter og en stigning i hotelaktiviteterne. Koncessionsindtægter Omsætningsnedgangen i shoppingcentret skal ses på baggrund af et fald i det toldfri salg som følge af optagelsen af 10 nye lande i EU fra maj Fremgangen i indtægter fra parkeringskoncessionen skyldes stigningen i antallet af lokalt afgående passagerer, samt at et forholdsmæssigt større antal sydsvenske passagerer vælger at køre til lufthavnen. Stigningen i øvrige indtægter kan blandt andet henføres til nye kontrakter samt øget omsætning i lufthavnens barer og restauranter, som skyldes, at et øget antal passagerer rejser på økonomiklasse eller lavpris uden adgang til lounges eller servering ombord. Lejeindtægter Stigningen i lejeindtægter kan henføres til nyudlejning samt kontraktuelle lejereguleringer. Stigningen i øvrige lejeindtægter skyldes en engangsindtægt vedrørende byggemodning af en grund. Salg af tjenesteydelser med videre Fremgangen i hotelaktiviteten kan henføres til en stigende belægningsprocent, blandt andet på grund af øget konferenceaktivitet, der har haft positiv effekt på indtægter fra værelsesudlejning, restauranter med videre. EBIT Omsætningsfremgangen modsvares delvist af øgede omkostninger til forebyggende vedligeholdelse, af øgede driftsomkostninger i hotellet som følge af den stigende aktivitet samt af omkostninger forbundet med salg af medarbejderaktier. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.097,9 997,1 100,8 10,1% Resultat før renter 589,2 558,0 31,2 5,6% Segmentaktiver 2.731, ,4 297,1 12,2% Antal ansatte ,0% Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 425,0 439,0-14,0-3,2% Parkering 135,7 114,1 21,6 18,9% Øvrige indtægter 117,2 87,3 29,9 34,2% I alt 677,9 640,4 37,5 5,9% Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 141,5 127,0 14,5 11,4% Udlejning af arealer 39,5 38,7 0,8 2,1% Øvrige lejeindtægter 16,0 7,8 8,2 105,1% I alt 197,0 173,5 23,5 13,5% Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 180,6 147,0 33,6 22,9% Øvrige 42,4 36,2 6,2 17,1% I alt 223,0 183,2 39,8 21,7% Forretningsgrundlag Kommerciel omfatter de faciliteter og services, som passagererne og andre brugere af lufthavnen tilbydes i form af butikker, restauranter, hvileområder, lounges, parkering og hotel. For at få en øget vækst er aktiviteterne i langt de fleste tilfælde outsourcet til professionelle operatører. Københavns Lufthavne er derfor ikke direkte involveret i den daglige drift af disse aktiviteter, men sørger løbende for forhandling og genforhandling af kontrakter samt den generelle vedligeholdelse og udvikling af området. Desuden omfatter forretningsområdet udlejning af Københavns Lufthavnes bygninger, lokaler og arealer til eksterne lejere.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000 Foto: Torsten Graae Jens-Flemming Sørensen 2001 Den danske billedhugger Jens-Flemming Sørensen har skabt denne fontæne i bronze og travertin til Københavns Lufthavn.

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S CPH og Samfundet 2013 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 4. Læs side 2 CPH: Europamester. Læs side 6 REGNSKAB:. Læs side 8 F&B AWARDS:. Læs side 10

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet.

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet. 1 FORMANDENS BERETNING INDLEDNING (V) Jeg vil lige starte med at henvise til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2013. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter Beretning og regnskab 1999 INDHOLD 3 DFDS i dag 4 1999 i hovedtræk 5 Hovedtal 6 Vision og værdier 7 Organisationsstruktur 10 Ledelsens beretning 16 Menneskelige ressourcer 18 Omverden 20 Risikofaktorer

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsregnskab 2000. SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk

Årsregnskab 2000. SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk Årsregnskab 2000 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk Dette er SAS Gruppen SAS skal tilbyde konkurrencedygtige flyforbindelser inden for, mellem, til og fra hvert af de tre

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere