Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx"

Transkript

1 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C

2

3 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S er udarbejdet i en seperat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, ligesom den er tilgængelig på Ledelsesberetning 2005 i overblik 2 En konkurrencedygtig lufthavn 3 Hoved- og nøgletal 4 Vision 7 Årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport, inklusive årsregnskabet for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres. Regnskabsberetning 11 Trafik 12 Kommerciel 18 International 23 Kommentarer til øvrige regnskabsposter 30 Forventninger til På side 57 er fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte beskrevet. Corporate Governance 33 Risici 35 Miljøforhold i lufthavnene i København og Roskilde 39 Medarbejderforhold 40 Aktierelateret information 42 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden Kastrup Telefon: Fax: Web: Koncernregnskab Regnskabspraksis 46 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 57 Noter 59 Påtegninger 76 Investor Relations Telefon: Fax: Øvrig selskabsinformation Bestyrelse 77 Direktion 80 Koncernstruktur 82 1

4 2005 i overblik Udviklingen i drift og resultat i 2005 svarer til det forventede Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 5,0 procent Omsætningen steg med 10,2 procent til DKK 2.738,4 mio. EBIT udgjorde DKK 971,0 mio. (2004: DKK 973,9 mio.) Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder steg med 26,4 procent til DKK 89,4 mio. Resultat før skat steg med 4,4 procent til DKK 853,5 mio. Resultat efter skat steg med 13,1 procent til DKK 670,4 mio. Baseret på en forventet trafikvækst på 4-6 procent i Københavns Lufthavn forventes resultatet før skat for 2006 at ligge i størrelsesordenen DKK 1,0 mia., svarende til en stigning på cirka 10 procent, når der tages højde for visse engangsomkostninger i 2005 I 2005 udbetalte selskabet DKK 587,3 mio. til sine aktionærer, heraf DKK 296,4 mio. som udbytte for 2004 og DKK 290,9 mio. som tilbagekøb af egne aktier. Selskabet kan, som følge af den lave likviditet i aktien, ikke længere benytte tilbagekøb af egne aktier som middel til udbetaling til aktionærerne. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at payout ratio for 2005 udgør 100 procent svarende til et udbytte på DKK 670,4 mio. eller DKK 85,42 pr. aktie. Det foreslåede udbytte medfører således, at den del af årets resultat efter skat, der udbetales til aktionærerne, fastholdes på samme niveau som i tidligere år Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning 2005 i overblik 2 Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelserne bruges synonymt Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde

5 En konkurrencedygtig lufthavn I 2005 havde Københavns Lufthavn 20 millioner passagerer. Det er det højeste antal passagerer i lufthavnens historie. Med en passagervækst på 5 procent i 2005 fastholder Københavns Lufthavn sin position som den største lufthavn i Skandinavien. Positionen som Skandinaviens hub fremmer Øresundsregionens udvikling, blandt andet fordi mange og gode flyforbindelser indgår som et vigtigt konkurrenceparameter, når internationale selskaber skal etablere sig nye steder. I november blev en ny 3-årig aftale forhandlet på plads mellem Københavns Lufthavn og de flyselskaber, der benytter lufthavnen. Aftalen, som gælder fra 1. januar 2006 til 31. december 2008, er en udstrakt hånd til flyselskaberne. Vi nedsætter taksterne, påtager os en større andel af omkostningerne til security på trods af, at nye sikkerhedskrav medfører betydelige meromkostninger for lufthavnen. Endvidere giver vi flyselskaberne en kontant bonus, når antallet af passagerer øges. I 2005 gik et længe ventet ønske i opfyldelse, da Transport- og Energiministeriet besluttede sig for at afskaffe den statslige passagerskat periodevist fra 1. januar Politikernes beslutning har givet os et godt markedsføringsværktøj, som vi aktivt bruger over for flyselskaberne var også det år, hvor Københavns Lufthavn for første gang var vært for ruteudviklingsforumet Routes, som afholdes hvert andet år med deltagelse af delegerede fra hele verden. Som resultat af et øget fokus på ruteudvikling kunne vi i forbindelse med Routes bekendtgøre, at vi havde fået en aftale på plads med to af verdens største luftfartsselskaber. De amerikanske selskaber Continental Airlines og Delta begynder til foråret at flyve direkte og dagligt til henholdsvis New York og Atlanta. Også luftfartsselskabet Emirates begynder til efteråret at flyve fra Københavns Lufthavn til Dubai, hvorfra der er videre forbindelse til 77 destinationer i 54 lande. Den 14. december 2005 offentliggjorde Macquarie Airports, at man var ny storaktionær i Københavns Lufthavne A/S med en aktiemajoritet på 52,4 procent. Lufthavnen vil vedblive med at være en veldrevet virksomhed med vækstpotentiale i kraft af positionen som knudepunkt for flytrafik til og fra Skandinavien, Nordtyskland og Baltikum. Med Københavns Lufthavne består Macquarie Airports lufthavnsportefølje af i alt seks lufthavne. Kombinationen af CPHs ledelse og Macquarie Airports kompetence i at drive internationale lufthavne er en god platform for betydelig passagerfremgang og en fortsat udvikling af Københavns Lufthavne. Københavns Lufthavne vil fortsat arbejde på at være størst i Skandinavien, mest effektiv i Europa og blive bedst i verden. I 2005 bar arbejdet frugt, da Københavns Lufthavne endnu engang blev kåret som den mest effektive lufthavn i Europa af Air Transport Research Society (ATRS) og desuden modtog prisen som Europas bedste lufthavn. Disse pejlemærker vil blandt andet være med til at sætte kursen for fremtidig vækst og befæste lufthavnens position som Skandinaviens førende trafikknudepunkt. Niels Boserup Administrerende direktør Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning En konkurrencedygtig lufthavn 3

6 Hoved- og nøgletal Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 4

7 Hoved- og nøgletal DKK mio Note Resultatopgørelse Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 48,5% 58,3% 57,7% 56,4% 55,4% EBIT-margin 35,5% 39,2% 36,5% 34,4% 32,2% Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,38 0,33 0,31 0,29 Afkastningsgrad 14,8% 15,1% 12,2% 10,7% 9,4% Egenkapitalforrentning 20,2% 18,5% 13,4% 11,1% 11,4% Soliditetsgrad 39,9% 38,7% 37,2% 38,2% 37,0% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 85,5 71,3 50,0 40,1 39,1 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 131,1 128,6 104,2 92,3 90,9 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,7 399,6 375,0 367,3 359,7 Payout ratio 100,0% 50,0% 38,4% 33,5% 25,6% Udbytte i DKK pr. aktie á DKK ,42 35,58 18,21 13,38 10,00 NOPAT-margin 27,6% 31,1% 26,9% 24,4% 28,3% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,34 0,32 0,28 0,26 0,27 ROCE 9,4% 10,1% 7,5% 6,3% 7,6% *) Nøgletallene er omregnet til helårsbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenligneligheden. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitioner af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 5

8 8. korrektur Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxx 6

9 Vision Størst i Skandinavien, mest effektiv i Europa, bedst i verden Størst i Skandinavien Mest effektiv i Europa En position som den største lufthavn i Skandinavien er et vigtigt udgangspunkt for at opnå den størst mulige vækst. Jo større ruteudbud og jo flere frekvenser en lufthavn kan tilbyde, desto mere attraktivt bliver det for passagererne at benytte den. I et givet område vil den lufthavn, der i forvejen har det største antal ruter, frekvenser og passagerer, blive flyselskabernes naturlige valg, når der skal etableres nye ruter til og fra området. Københavns Lufthavn er i dag den største lufthavn i Skandinavien med 20 millioner passagerer, 132 destinationer og 61 luftfartsselskaber. Det medfører, at rejser til og fra Skandinavien ofte er hurtigst og mest effektive, når de foregår via København Skandinaviens hub. Forudsætningen for en succesfuld og ansvarlig vækst er vedvarende effektivitet i lufthavnens drift og serviceydelser. Konkurrencedygtige priser er også en væsentlig faktor for at sikre vækst. Priserne må svare til de serviceydelser, der leveres, og i øvrigt imødekomme kundernes forventninger. I 2005 blev Københavns Lufthavn af organisationen Air Transport Research Society (www.atrsworld.org) for andet år i træk kåret som Europas mest effektive lufthavn. Udnævnelsen er baseret på ATRS Airport Benchmarking Report, der måler og sammenligner performance inden for tre aspekter af lufthavnsdrift: Produktivitet og effektivitet, konkurrencedygtighed på omkostninger samt finansielle resultater og lufthavnsafgifter. Positionen som Skandinaviens hub er attraktiv og det vigtigste aktiv i konkurrencen om passagererne og flyselskaberne. Samtidig har det en stor betydning for udviklingen og væksten i Øresundsregionen. En international lufthavn med let tilgængelighed til mange destinationer i verden er en væsentlig forudsætning for, at virksomheder vælger at etablere sig i et område. Med fokus på vækst ved at fastholde og tiltrække passagerer og luftfartsselskaber skal Københavns Lufthavn også fremover bevare positionen som den største lufthavn i Skandinavien. Københavns Lufthavns fokus på effektivitet har gjort det muligt at sikre, at Københavns Lufthavn kan tilbyde et kvalitetsprodukt til konkurrencedygtige priser. På trods af at Københavns Lufthavns samlede lufthavnsafgift har ligget i den billigste halvdel blandt sammenlignelige lufthavne, har lufthavnen alligevel været konkurrencemæssigt svækket på grund af den særlige danske statsafgift på DKK 75 pr. afgående passager. Ultimo 2005 besluttede politikerne at afvikle passagerskatten over to år, således at den fra 2007 vil være helt forsvundet. En beslutning der bidrager meget positivt til Københavns Lufthavns konkurrenceevne. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 7

10 Takstregulering i Københavns Lufthavn I Københavns Lufthavn har afgiftsniveauet siden 2000 været fastlagt på baggrund af frivillige aftaler indgået mellem Københavns Lufthavn og luftfartsselskaberne for en treårig periode ad gangen var tredje år under den anden frivillige prisaftale, som løb fra 2003 til udgangen af 2005, og som indebar årlige prisreguleringer i 2003, 2004 og 2005 på i gennemsnit 2,75 procent. En ny treårig prisaftale med virkning fra 1. januar 2006 blev forhandlet på plads i november En aftale, der også over de næste tre år vil fastholde Københavns Lufthavns priser på et meget konkurrencedygtigt niveau. Hovedindholdet i den nye aftale er, at taksterne nedsættes med tre procent i 2006, mens taksterne i 2007 forhøjes med en procent og yderligere med en procent i For at fremme trafikudviklingen indføres desuden en bonusordning, der belønner flyselskaberne for passagervækst. Endelig indføres rabat på store fly for at gøre det mere attraktivt at åbne nye oversøiske ruter. 132 destinationer Københavns Lufthavn tilbyder flere destinationer end nogen anden lufthavn i Skandinavien. CPH OSL ARN Interkontinental Europa Norden Indenrigs Total Kilde: OAG september 2005 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 8

11 Bedst i verden Det er ambitionen, at et besøg i Københavns Lufthavn skal være en god oplevelse. CPH har lang erfaring med at bygge, drive og vedligeholde en kvalitetslufthavn, og erfaringen viser, at passagererne belønner den gode oplevelse. Gang på gang står Københavns Lufthavn på listen over passagerernes foretrukne lufthavn, blandt andet på baggrund af passagerundersøgelser foretaget af luftfartsorganisationen IATA og lufthavnsorganisationen ACI. Placeringen skyldes effektiv trafikhåndtering, behagelige fysiske rammer, en rar atmosfære og ikke mindst de gode indkøbsmuligheder. For at forblive blandt de allerbedste lufthavne i verden vil Københavns Lufthavn fortsat arbejde på en videreudvikling af konceptet. Det vil sige konstant forbedring af effektiviteten i trafikafviklingen til glæde for flyselskaberne. Samtidig imødekommes ændringer i passagersammensætningen, så der fortsat skabes de bedste betingelser for en god oplevelse og vækst i omsætningen. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 9

12 8. korrektur : Handlingselskaber Luftfartsselskaberne vælger selv, om de vil udføre de serviceydelser, som kræves i den daglige drift (check-in, bagagehåndtering, assistance med videre), eller om de ønsker at indgå en aftale med en ekstern leverandør. En ekstern leverandør er specialist i håndtering af de serviceydelser, som knytter sig til alle former for passager- og flyhandling, og har som oftest et kontraktligt forhold med flere luftfartsselskaber på samme tid. På den måde kan ressourcer og faciliteter anvendes med stor fleksibilitet til fordel for både luftfartsselskaber og lufthavn. Et handlingselskab er det enkelte luftfartsselskabs repræsentant i lufthavnen, og påtager sig i vid udstrækning det ansvar som påhviler luftfartsselskaberne i forbindelse med check-in, dokumentkontrol, boarding og bagagehåndtering. Når et fly er landet, dirigeres det på plads ved hjælp af et såkaldt docking-guidance system - også betegnet som APIS (=Aircraft Parking Information System). Herefter sørger handlingselskabet for at tilslutte luftventilation, strømforsyning med videre og kører passagerbroen til en af flyets forreste døre. Mens flyet holder på standpladsen, bringes bagagen og eventuel fragt til og fra flyet af handlingselskabet. Rengøring, vand til toiletter med videre sørger handlingselskabet også for. Flyselskaber, der ofte har et fly i lufthavnen, har deres egne kontrakter med brændstoflageret om påfyldning af fuel og med cateringselskaberne om levering af mad. Disse serviceydelser kan dog også leveres via et handlingselskab. Mens passagererne går ned mod ankomsten, bliver bagagen kørt hen til bagagebåndene og pålæsset af handlingselskabet. Mangler der en taske eller lignende, er det handlingselskabets ansvar at finde den og bringe den ud til kunden. Der er 3 handlingselskaber i Københavns Lufthavn: SAS Ground Service (SGS), Novia og Servisair. CPH leverer ikke disse serviceydelser.

13 Regnskabsberetning Resultatopgørelse DKK mio Udv. Pct. Omsætning 2.738, ,3 253,1 10,2% Driftsomkostninger 1.767, ,4 256,0 16,9% Driftsresultat 971,0 973,9-2,9-0,4% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 89,4 70,7 18,7 26,4% Nettofinansieringsomkostninger 206,9 227,0-20,1-8,9% Resultat før skat 853,5 817,6 35,9 4,4% Skat af årets resultat 183,1 224,8-41,7-18,5% Årets resultat 670,4 592,8 77,6 13,1% investeringer i Ungarn og Bulgarien og andre engangsomkostninger vedrørende CPH International på DKK 34 mio. Koncernens EBITDA-margin er reduceret fra 58,3 procent i 2004 til 48,5 procent i Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er reduceret med DKK 118,3 mio. til DKK 357,8 mio. i 2005 primært som følge af ændring i brugstider jævnfør IAS 16. Driftsresultatet er reduceret med DKK 2,9 mio. til DKK 971,0 mio., svarende til en EBIT-margin på 35,5 procent i 2005 (39,2 procent i 2004). Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 2005 et resultat før skat på DKK 853,5 mio., hvilket ligger 3,5 procent over det forventede niveau i forhold til udmeldingen i delårsrapporten for 3. kvartal Forbedringen kan i væsentlig grad henføres til en vækst i trafikken i 4. kvartal 2005, der oversteg forventningerne. Resultat i forhold til 2004 Koncernens omsætning er forøget med DKK 253,1 mio. til DKK 2.738,4 mio. i Omsætningsstigningen, der blandt andet skal ses på baggrund af en passagervækst på 5,0 procent, relaterer sig både til trafik- og koncessionsindtægter, ligesom koncernens hotelaktivitet viser fremgang. Driftsomkostningerne er forøget med DKK 256,0 mio. til DKK 1.767,4 mio. i Heraf udgør forøgelse af personaleomkostninger DKK 129,7 mio. Primært som følge af forøgede security-krav er antallet af medarbejdere steget med 167 til i alt fuldtidsbeskæftigede, svarende til en stigning på 11 procent i forhold til Forøgelsen af eksterne omkostninger på DKK 244,6 mio. kan i væsentlig grad henføres til øgede omkostninger som følge af skærpede security-krav, forøgede omkostninger på DKK 68,9 mio. til vedligeholdelse (IAS 16), omkostninger på DKK 24,1 mio. vedrørende udstedelse af medarbejderaktier, omkostninger på DKK 38,0 mio. i forbindelse med det af Macquarie Airports fremsatte tilbud på at købe CPH-aktier i 4. kvartal 2005 samt endvidere omkostninger vedrørende tilbud på Resultatet af koncernens internationale aktiviteter (associerede virksomheder) er forøget med 26,4 procent til DKK 89,4 mio. Hovedparten af væksten kommer fra investeringen i Newcastle Intl. Airport. Nettofinansieringsomkostninger er reduceret med DKK 20,1 mio. i forhold til 2004, primært som følge af lavere kursreguleringer end i Koncernens resultat før skat er i forhold til sidste år steget med DKK 35,9 mio. til DKK 853,5 mio. IAS 16 og IAS 28 Indvirkningen af vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder IAS 16 og IAS 28 er nærmere beskrevet under Regnskabspraksis (side 46-52). Ændringerne har ingen påvirkning på pengestrømmene. Ændring af selskabsskatteprocent fra 30 til 28 Ændring af den danske selskabsskatteprocent fra 30 til 28 har betydet en reduktion af udskudt skat pr. 1. januar 2005 på DKK 54,2 mio., der indgår i skat af periodens resultat. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentafsnittene på side Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 11

14 Trafik Finansielle resultater 2005 Omsætning Segmentets omsætning, der er steget med 9,7 procent, er specificeret på side 13. Startafgifterne er positivt påvirkede af en takstregulering på 1,5 procent pr. 1. januar 2005 og en stigning i startvægten på 0,4 procent. Stigningen i startafgifterne modsvares delvist af øgede rabatter vedrørende cargo og rabatter til nye passagerruter. At stigningen i startvægten er mindre end passagervæksten skyldes flyselskabernes bedre udnyttelse af kapaciteten. Af stigningen i passagerafgifterne på DKK 107,8 mio. vedrører DKK 21,9 mio. security-afgiften på DKK 9,10 pr. afgående passager, der blev indført den 1. april 2004 til delvis dækning af omkostninger vedrørende de skærpede krav til security. Korrigeret herfor udgør stigningen 11,9 procent, der kan henføres til passagervæksten, takstforhøjelsen på 4,0 procent pr. 1. januar 2005 samt forholdsmæssigt flere lokalt afgående passagerer, hvor taksten er højere end for transfererende passagerer. Faldet i opholdsafgifterne skyldes ændringer i frekvenser og natparkeringer af fly. Stigningen i handlingindtægter følger væksten i afgående passagerer. Stigningen i øvrige indtægter vedrører blandt andet øget salg af security-ydelser. EBIT Udviklingen i EBIT er påvirket af øgede omkostninger for at imødekomme de skærpede krav til security samt omkostninger forbundet med salg af medarbejderaktier. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 12 Et geografisk knudepunkt Københavns Lufthavn er Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Skandinavien og Baltikum. Lufthavnens trafikale status er forankret i placeringen som den sydligste storlufthavn i Skandinavien samt i et opland, der udgør markedsgrundlaget for transfertrafikken. De store geografiske afstande i Norge og Sverige samt en relativt lav befolkningstæthed i disse områder medfører, at Københavns Lufthavn er et naturlig trafikknudepunkt. En trafik, som ikke alene er drevet af SAS rutenetværk, men i lige så høj grad af de demografiske forhold i Skandinavien. Navnlig Europatrafikken er primært forankret i passagergrundlaget i Øresundsregionen, mens den transatlantiske og asiatiske trafik kommer fra hele Norden og Nordtyskland.

15 Finansielle resultater 2005 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.601, ,6 142,2 9,7% Resultat før renter 395,3 430,6-35,3-8,2% Segmentaktiver 3.897, ,2-52,9-1,3% Antal ansatte ,9% Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 511,1 502,2 8,9 1,8% Passagerafgifter 895,6 787,8 107,8 13,7% Opholdsafgifter 28,4 29,8-1,4-4,7% Handling 94,7 90,3 4,4 4,9% Øvrige 72,0 49,5 22,5 45,5% I alt 1.601, ,6 142,2 9,7% bekvemme og praktiske adgangsforhold og innovative løsninger, der tilsammen skaber gode oplevelser for passagererne. Markedet Bag København og Øresundsregionens stærke position i Skandinavien ligger i høj grad, at regionen kan mønstre den største regionale befolkning og arbejdsstyrke i Norden, er placeret strategisk fordelagtigt ved indgangen til Østersøen og har en let international tilgængelighed i kraft af Københavns Lufthavn. Derudover har regionen en høj koncentration af universiteter og forskningscentre, der bidrager til en veluddannet arbejdsstyrke, hvoraf cirka 30 procent har en videregående uddannelse. København og Øresundsregionen er det største vækstcenter i Skandinavien. Forretningsgrundlag Trafik omfatter de aktiviteter, funktioner og faciliteter, som lufthavnene i København og Roskilde stiller til rådighed for, at luftfartsselskaberne kan afvikle flytrafikken. Indtægterne fra forretningsområdet består af passager-, start- og opholdsafgifter, som betales af luftfartsselskaberne for at anvende lufthavnenes fælles faciliteter. Indtægterne omfatter endvidere øvrige indtægter, der relaterer sig til forretningsområdet, herunder betaling for at benytte lufthavnens handlingfaciliteter. Strategi Strategien på trafikområdet går ud på gennem tæt dialog med flyselskaberne at skabe rammerne for åbning af yderligere afgange til eksisterende såvel som nye destinationer. Udbuddet af destinationer og afgange understøttes i Københavns Lufthavn blandt andet ved at tilbyde introduktionsrabatter til nye ruter og ved generelt at levere effektiv trafikafvikling til konkurrencedygtige priser. I kombination med et stort udbud af destinationer og afgange er det CPHs strategi, at Københavns Lufthavn skal være en oplevelse på rejsen. Derfor arbejdes der løbende på at skabe en unik atmosfære i lufthavnen, CPH er Skandinaviens største lufthavn målt både i samlede antal passagerer, andel af transferpassagerer, international trafik, interkontinentale ruter samt antal af destinationer. Blandt andet derfor er Københavns Lufthavn at betragte som Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Skandinavien, Nordtyskland og Baltikum. Ruteudvikling Udviklingen i luftfartsbranchen peger i retning af en øget konkurrence lufthavnene imellem om at tiltrække nye flyselskaber og ruter. Dette skyldes i høj grad det stigende udbud af lavprisbilletter, idet flyselskaberne ganske enkelt ser på, hvor de kan få de bedste vilkår. Dermed er det blevet endnu vigtigere at få solgt og markedsført Københavns Lufthavn over for flyselskaberne som Scandinaviens hub. Inden for de seneste år har CPH derfor sat endnu større fokus på markedsføring over for flyselskaberne. Et afgørende positivt element i udvidelsen af rutenetværket ud af Københavns Lufthavn er regeringens vedtagelse af en gradvis afskaffelse af den danske passagerskat. Passagerskatten var i 2005 på DKK 75 pr. afgående passager, hvilket har betydet en merudgift for flyselskaberne på omkring en halv milliard kroner om året. Ifølge aftalen om finansloven 2005 halveres passagerskatten i 2006 til 37,50 kr., mens den helt forsvinder i Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 13

16 I 2006 forventer Københavns Lufthavn nye ruter til udenlandske destinationer som følge af den gradvise afskaffelse af passagerskatten. Det forventes samtidig, at bortfaldet af passagerskatten vil påvirke indenrigstrafikken positivt efter flere år med svag vækst. Indenrigstrafikken er særlig hårdt ramt af passagerskatten, da skatten opkræves for alle passagerer, der rejser fra en dansk lufthavn. På en indenrigsflyvning opkræves passagerskatten dermed to gange. Trafikudviklingen 2005 I 2005 er passagertallet i Københavns Lufthavn vokset med 5,0 procent til 20 millioner passagerer det hidtil største antal passagerer i Københavns Lufthavns historie. Dermed er Københavns Lufthavn fortsat den største skandinaviske lufthavn. Antallet af transferpassagerer er i 2005 faldet med 6,3 procent. Den negative udvikling er vendt i årets sidste måneder til en mindre vækst. Dette skyldes blandt andet en stigning i antallet af transferpassagerer fra det traditionelle feedermarked. I 2005 har Københavns Lufthavn oplevet en kraftig vækst i antallet af lokalt afgående passagerer drevet af en øget fritidsrejsefrekvens. I 2005 var andelen af fritidsrejsende for første gang større end andelen af businessrejsende. Årsagen til stigningen i lokalt afgående passagerer kan også findes i et stigende udbud af operatører på de europæiske destinationer og deraf en øget konkurrence, som medfører lavere priser. Lokalt marked Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 14 Københavns Lufthavns lokale opland er på cirka fire millioner mennesker inden for to timers kørsel og på seks millioner med tre timers rejsetid. Med en gennemsnitlig rejseaktivitet på mere end en rejse pr. indbygger i oplandet inden for to timers kørsel har Københavns Lufthavn en høj udnyttelse af lokalmarkedet efter europæiske forhold.

17 Andelen af passagerer, der rejser på lavpris, har fortsat indflydelse på det ændrede trafikmønster. Lavprisselskaberne fokuserer på ruter fra en destination til en anden uden hensyn til mulighederne for videre forbindelser. Derfor optræder lavprispassagererne i Københavns Lufthavn som lokalt afgående. I 2005 havde Københavns Lufthavn 2,0 millioner lavprispassagerer, svarende til 10 procent af det samlede antal passagerer. Der er tale om en stigning på 10,5 procent i forhold til året før. På lavprisområdet blev Sterling i 2005 efter købet af Maersk Air den næststørste operatør i Københavns Lufthavn med 52 procent af lavpristrafikken. Den nordiske trafik steg i 2005 med 0,3 procent. Den lave vækst skyldes især et fald i trafikken på i alt 2,8 procent til Norge og Sverige. En generel reduktion i frekvenser til flere af de norske og svenske destinationer er hovedårsagen til faldet. Der er dog stigninger i antal passagerer på destinationerne til Oslo, Stockholm og Gøteborg, som hovedsagelig skyldes et øget udbud af lavprisbilletter. Trafikken til Finland steg med i alt 13,8 procent, blandt andet som følge af et øget udbud af lavprisbilletter og nye destinationer. Den europæiske trafik steg i 2005 med 7,3 procent, blandt andet som følge af et øget udbud af lavprisdestinationer. Den interkontinentale trafik har ikke haft samme vækst i 2005 som i 2004, blandt andet som følge af at antallet af nye direkte ruter ud af de konkurrerende lufthavne var større i 2005 end i I 2005 steg den interkontinentale trafik med 6,0 procent. I 2005 steg indenrigstrafikken med 3,4 procent. Stigningen skyldes i høj grad en priskonkurrence imellem Cimber Air og Danish Air Transport på ruten til Rønne. Danish Air Transport startede ruten til Rønne op i sommeren Nordeuropas knudepunkt for luftfragt Lufthavnens unikke geografiske beliggenhed medfører, at CPH betragtes som Nordeuropas knudepunkt for luftfragt til Skandinavien, Baltikum og landene syd for Østersøen. I 2005 havde Københavns Lufthavn tons luftfragt, en vækst på 5,8 procent i forhold til Luftfragten blev befragtet af diverse passagerfly samt i alt all-cargo operationer. I slutningen af 2004 regulerede CPH startafgiften på all-cargo operationer med en startvægt på over 200 tons, således at Københavns Lufthavn blev konkurrencedygtig med de nærmeste konkurrenter på kontinentet og samtidig billigst i Skandinavien. Dette har medført en kraftig vækst i antallet af store all-cargo operationer i 2005, og denne tendens forventes at fortsætte i 2006, idet flere all-cargo luftfartsselskaber har udvist interesse for trafik fra CPH. I 2005 påbegyndte det franskejede WFS (Worldwide Flight Services) desuden byggeriet af en ny cargoterminal på m 2 på lufthavnens øst-område, der skal anvendes til håndtering af luftfragt. WFS forventer at begynde arbejdet omkring marts 2006 og vil dermed udgøre et yderligere tilbud til de mange brugere af fragttransport med fly. Væksten i antallet af fragtfly til og fra CPH drives i høj grad af en stærkt stigende import fra Asien. I dag er der 13 ugentlige forbindelser med B747 fragtfly til Asien, og lidt over dobbelt så mange store fragtfly flyver dermed i dag mellem Københavns Lufthavn og destinationer i Asien som for tre år siden. Omverdensforhold For at drive lufthavn kræves en driftstilladelse som udstedes af Statens Luftfartsvæsen (SLV) ud fra regler fastlagt af ICAO (International Civil Aviation Organisation). Af driftstilladelsen fremgår blandt andet, at Københavns Lufthavn lever op til de krav, SLV stiller til tekniske anlæg og udstyr i en lufthavn. I november 2005 blev driftstilladelsen fornyet, hvilket muliggør uændret drift frem til 1. december Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 15

18 Security Øgede sikkerhedskrav fra EU til de europæiske lufthavne har de senere år medført en stigning i antallet af security-medarbejdere i CPH samt ændringer af de fysiske rammer i lufthavnen på forskellige områder. Ifølge den nye EU-forordning, der blev indført efter 11. september 2001, skal alle EU-lufthavne blandt andet indrette lufthavnen i en eller flere sikkerhedszoner. Det såkaldte C-SRA område er højeste sikkerhedsstandard i EU-lufthavne med 100 procent eftersyn af alle personer, passagerer og køretøjer, som kommer igennem. For at lette fly- og handlingsoperationerne i Københavns Lufthavn udvides dette C-SRA område, så det fra og med januar 2006 også omfatter flyforpladsen i den nordlige del af lufthavnen. For at oprette sådanne C-SRA områder skal der indføres sikkerhedskontroller med blandt andet screeningsudstyr til at undersøge såvel personer som køretøjer. Aktiviteter 2005 I november 2005 nåede CPH og flyselskaberne til enighed om en takstaftale for de kommende tre år ( ). Takstaftalen indebærer i store træk, at taksterne nedsættes med tre procent i 2006, mens taksterne i 2007 forhøjes med en procent og yderligere med en procent i For at fremme trafikudviklingen i Københavns Lufthavn indføres en kontant bonusordning, som belønner flyselskaberne for passagervækst. For at fremme udviklingen på de oversøiske ruter indføres rabat på store fly, så vægtafgiften, på den del af vægten der ligger over 200 tons, reduceres med 50 procent. For at lette passagerernes vej gennem lufthavnen indviede CPH i 2005 et stort transfercenter, der er Nordens første. Alle handlingselskaber er samlet i transfercentret, som er en m 2 glas-overdækket atriumgård med skranker og servicepersonale på den ene langside og cafémiljø og mulighed for internetopkobling på den anden side. Ved opførslen af transfercentret blev der frigivet et areal, hvor de tidligere servicecentre stod. Arealet anvendes nu til kommercielle formål. Ved udgangen af 2005 stod første del af byggeriet af en støjafskærmning langs Terminal 1 klar. Projektet indeholder, udover en støjvæg, en indvendig forbindelsesfinger med rullefortove mellem Terminal 1 og Terminal 2. Denne løsning betyder en væsentlig serviceforbedring for passagererne og giver mulighed for, at Terminal 1 på sigt kan anvendes til andet end indenrigstrafik. I 2005 videreførte og udvidede CPH desuden en ordning med CUSS check-in automater (CUSS Common Use Self Service) i Terminal 2 og 3. Automaterne giver passagererne mulighed for at checke ind på egen hånd. I modsætning til de traditionelle check-in automater er CUSS automaterne ikke knyttet til bestemte flyselskaber. Ethvert flyselskab, der ønsker at give deres passagerer denne service, kan kobles på automaterne. Ved udgangen af 2005 var 23 automater i brug. For at lette det stigende antal asiatiske passagerers vej igennem lufthavnen, opsatte CPH i 2005 også skiltning på kinesisk og japansk i lufthavnens non-schengen område. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 16 Med denne aftale får flyselskaberne og lufthavnen et fælles mål om at tiltrække flere passagerer og skabe nye ruter ud af København. Det vil styrke Københavns Lufthavns position som et knudepunkt for flytrafik i Nordeuropa og være til gavn for hele regionen. I 2005 var CPH vært for ruteudviklingsforumet Routes, hvor flyselskaber og lufthavne fra hele verden mødes og diskuterer nye flyruter. Konferencen var en unik mulighed for at placere CPH på landkortet, og det forventes, at værtskabet for Routes vil være med til at fremme muligheden for åbning af nye ruter ud af CPH.

19 : Ny bar/restaurant i Finger B Butikkerne i shoppingcentret renoveres eller udskiftes løbende for at sikre, at shoppingcentret til stadighed kan leve op til kundernes forventninger om at være et eksklusivt, velassorteret og internationalt handelsstrøg. Blandt andet lukkede Tivolikroen i området ved Finger B til fordel for en moderne bar/restaurant, Eyecon, der åbnede den 26. januar : Partnerskab med The Nuance Group Ud af lufthavnens 49 butikker er 10 drevet af The Nuance Group. Nuance ejes af italienske Gruppo PAM og er med sine 350 forretninger i 17 lande en af verdens største i airport retailing. Københavns Lufthavn kan tilbyde cirka forskellige produkter. 3: En ristet med det hele Et af de seneste tiltag inden for food & beverage er det pæredanske pølsevognskoncept. Konceptet repræsenterer et stykke dansk kultur, som mange ikke umiddelbart forventer at finde i en lufthavn. De to pølsevogne, som er placeret i Bagageudleveringen og i Terminal 3, er designet i samarbejde med Steff Houlberg Fastfood, så de passer ind i lufthavnens øvrige interiør. 4: p-pladser I 2005 opførte Københavns Lufthavn et nyt parkeringshus øst for Terminal 3. Parkeringshuset rummer parkeringspladser, så der ved udgangen af 2005 var plads til omkring parkerede biler i Københavns Lufthavn. Da behovet for parkeringspladser fortsat stiger, er endnu et parkeringshus under opførelse. Parkeringshuset forventes at blive taget i brug til august 2006.

20 Kommerciel Finansielle resultater 2005 Finansielle resultater 2005 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Kommerciel 18 Omsætning Omsætningen er steget med 10,1 procent i forhold til 2004 primært på grund af øgede koncessionsindtægter og en stigning i hotelaktiviteterne. Koncessionsindtægter Omsætningsnedgangen i shoppingcentret skal ses på baggrund af et fald i det toldfri salg som følge af optagelsen af 10 nye lande i EU fra maj Fremgangen i indtægter fra parkeringskoncessionen skyldes stigningen i antallet af lokalt afgående passagerer, samt at et forholdsmæssigt større antal sydsvenske passagerer vælger at køre til lufthavnen. Stigningen i øvrige indtægter kan blandt andet henføres til nye kontrakter samt øget omsætning i lufthavnens barer og restauranter, som skyldes, at et øget antal passagerer rejser på økonomiklasse eller lavpris uden adgang til lounges eller servering ombord. Lejeindtægter Stigningen i lejeindtægter kan henføres til nyudlejning samt kontraktuelle lejereguleringer. Stigningen i øvrige lejeindtægter skyldes en engangsindtægt vedrørende byggemodning af en grund. Salg af tjenesteydelser med videre Fremgangen i hotelaktiviteten kan henføres til en stigende belægningsprocent, blandt andet på grund af øget konferenceaktivitet, der har haft positiv effekt på indtægter fra værelsesudlejning, restauranter med videre. EBIT Omsætningsfremgangen modsvares delvist af øgede omkostninger til forebyggende vedligeholdelse, af øgede driftsomkostninger i hotellet som følge af den stigende aktivitet samt af omkostninger forbundet med salg af medarbejderaktier. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.097,9 997,1 100,8 10,1% Resultat før renter 589,2 558,0 31,2 5,6% Segmentaktiver 2.731, ,4 297,1 12,2% Antal ansatte ,0% Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 425,0 439,0-14,0-3,2% Parkering 135,7 114,1 21,6 18,9% Øvrige indtægter 117,2 87,3 29,9 34,2% I alt 677,9 640,4 37,5 5,9% Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 141,5 127,0 14,5 11,4% Udlejning af arealer 39,5 38,7 0,8 2,1% Øvrige lejeindtægter 16,0 7,8 8,2 105,1% I alt 197,0 173,5 23,5 13,5% Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 180,6 147,0 33,6 22,9% Øvrige 42,4 36,2 6,2 17,1% I alt 223,0 183,2 39,8 21,7% Forretningsgrundlag Kommerciel omfatter de faciliteter og services, som passagererne og andre brugere af lufthavnen tilbydes i form af butikker, restauranter, hvileområder, lounges, parkering og hotel. For at få en øget vækst er aktiviteterne i langt de fleste tilfælde outsourcet til professionelle operatører. Københavns Lufthavne er derfor ikke direkte involveret i den daglige drift af disse aktiviteter, men sørger løbende for forhandling og genforhandling af kontrakter samt den generelle vedligeholdelse og udvikling af området. Desuden omfatter forretningsområdet udlejning af Københavns Lufthavnes bygninger, lokaler og arealer til eksterne lejere.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal for koncernen

Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 2004 2003 2002 2001 2000 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.485 2.213 2.145 2.041 1.908 EBITDA 1.450 1.276 1.210 1.130 1.138 EBIT 974 807 737 658 709 Resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN 2003 CPH COPENHAGEN KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅRSRAPPORT 2003 Årsrapport 2003 Indhold 3 Indhold 2003 i overblik 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 9 Størst i

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2008, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2007.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939 Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt Københavns Lufthavn var en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de privilegerede. Lufthavnen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige Koncernårsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Forord 4 2010 i overblik 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Regnskabsberetning 8 Trafik 10 Kommerciel 16 International 20 Kommentarer til øvrige regnskabsposter

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. Koncernårsrapport 2008 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn Håndtering af aktive aktionærer Jon Iversen, General Counsel, Computershares generalforsamlingskonference den 10. oktober 2013 Kort om Formål: at eje, drive og udbygge lufthavnene i

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH Marts 2013 CPH NEWS Inion to the shareholders of Copenhagen Airports Læs side 4. Ekstraordinære kundeoplevelser, konkurrencedygtighed og en effektiv drift er fokusområderne i CPHs World Class Hub strategi.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPH NEWS. CPH skal være næsten dobbelt så stor Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / april 2014 April 2014. Forsiden. CPH genvider Skytrax-pris

CPH NEWS. CPH skal være næsten dobbelt så stor Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / april 2014 April 2014. Forsiden. CPH genvider Skytrax-pris 1 / CPH NEWS / april 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CPH skal være næsten dobbelt så stor Læs side 4 Verdens bedste security igen: CPH genvinder. Læs side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE Partner Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com 14. december 2010 KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE DI Transport har på baggrund af diskussionen omkring det såkaldte Terminal A-projekt bedt Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere