Baggrundsinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsinformation"

Transkript

1 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående sagsoverblik til Modtagersystemer. Sags- og Dokumentindekset tager udgangspunkt i OIO Specifikation af serviceinterface for Dokument og OIO specifikation af serviceinterface for Sag version 1.2. Endvidere er der foretaget en række lokale udvidelser for at håndtere data i en transitionsdata og muligheden for væsentligt domænedata kan medtages. Sags og Dokumentindeks understøtter OIO Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet. Overordnet er hvert forretningsobjekt et objekt som har en registrering bestående af hver sin samling af attributlister, tilstande og relationslister. Hver attributliste, tilstand og relation har en virkning. Sags og Dokumentindeks gemmer dog kun afsendersystemets seneste aktuelle registrering og benytter relationer i både sagsindeks og dokumentindeks som defineret i Specifikation af serviceinterface for Sag version 1.2. Hermed vil relationerne imellem forretningsobjekter i modellen og andre forretningsobjekter etableres ved at der er angivet en rolle og en type, men nøglen til det fremmede forretningsobjekt kan angives på flere måder. Sags og Dokumentindeks er et indeks som afspejler data i afsendersystemerne i modsætning til en snitflade udstillet af et fagsystem, derfor benyttes standardoperationerne ikke direkte (fx Opret ), men udstiller i stedet relevante operationer. Sager og dokumenters informationsindhold kommer fra relevante Afsendersystemer, såsom Fagsystemer herunder ESDH-systemer. Fagsystemer indeholder information både fra specifikke domæner, såsom socialbegreber, og medtager anden relevant information fx styringsinformation, som er relevante for arbejdsgangene i forbindelse med anvendelse af Fagsystemet, men ikke nødvendigvis er en del af et tværgående overblik. Begrebsmodellen skal derfor indeholde fællesmængden af informationsindhold fra Afsendersystemer, som er medtaget i Sag og Dokument indeks for at kunne give et tværgående overblik og en hurtig adgang til Sager og Dokumenter på tværs af Fagområder. En række informationer fra Afsendersystemerne opfattes som mindre relevante for et tværgående overblik og er derfor ikke medtaget i begrebsmodellen for Sags- og Dokumentindeks. Følgende forretningsbegreber er for eksempel ikke inkluderet i Sag og Dokumentindeks: Domænespecifikt indhold, Dokumentindhold, Frister, Advis og Styringsinformation. Således vil Afsendersystemer typisk indeholde følgende oplysninger om en Sag og/eller et Dokument som er relevante for Sag og Dokumentindeks: Sagsinformation Journalpost Dokumentinformation Journalnotater Partsinformation Aktørinformation Klassifikation, typisk journalplan og andre klassificeringer. Sikkerhed via KLE, Myndighed, følsomhed og relationer til afgrænsende grupper eller roller Væsentlige oplysninger med relation til sagen eller dokumentet i forretningsdomænet, som fagsystemet opererer i. Relaterede ressourcer kan udtrykkes i Sag og Dokumentindeks gennem en specialisering af Genstand og relationen Sagsgenstand til sagen. Støttesystemet Sags- og Dokumentindekset skal indeholde forretningsobjekter og informationsindhold som er standard for området, men en del Anvendersystemer indeholder derudover forretningsobjekter specifikt for deres domæne, som vil være væsentligt i sagsoverblik eller som søgekriterier.

2 Sags- og Dokumentindekset skal understøtte behovet for angivelse af genstand ved en specialisering af det abstrakte genstandsobjekt. Det skal være muligt at udvide modellen med yderligere specialiseringer af genstand via indløsning af en option. Løsningen skal tage udgangspunkt i en referencearkitektur, hvor forretningsobjekter i systemet er entydige og kan repræsenteres via et Universelt Unikt ID (UUID) eller URN. Det er essentielt at Støttesystemet Sag og Dokumentindeks i en transitionsperiode kan rumme relevant data fra både nuværende og fremtidige Anvendersystemer. Støttesystemet Sag og Dokumentindeks skal således kunne rumme data fra IT-Systemer, som understøtter Organisation, Klassifikation og partsinformation, men skal også kunne rumme data fra systemer, der ikke understøtter alle dele af den fælleskommunale rammearkitektur, og dermed har en lokal information om sagens Organisation, Klassifikation og Partskontakt. I transitionsperioden skal Løsningen derfor kunne rumme andre måder at relatere til forretningsobjekterne Part, Klassifikation og Organisation. Den berigede konceptuelle model for Løsningen tager derfor højde for at kunne rumme eksisterende systemers data ved at udvide OIO standarden for sag og dokument med yderligere attributter på relationerne, som dermed bliver associerede klasser (vises med stiplet linje). Sags- og Dokumentindekset ønsker at præsentere metadata til Modtagersystemer på samme måde som metadata forefindes i Afsendersystemet, således at aktøren vil opleve ensartethed. Det kræver, at Begrebs- og Informationsmodellerne i Systemet er fleksible i forhold til udfaldsrum og datatyper. Der er derfor krav i informationsmodellen og de nonfunktionelle krav til nærmere definition af attributter. Sager og dokumenter indeholder informationsindhold om parter, som kan være Virksomheder eller Personer. Der er dermed en relation mellem Part og Sags- og Dokumentindekset. Parten en rolle i forhold til sagen og har en historik, som har betydning for sagen. Relationen Sagspart er derfor en del af Sags- og Dokumentindekset. I forhold til historik skal der dannes logdata for opdateringer i Sag og Dokumentindeks for at sikre sporbarhed. Baggrunden for dette er, at der vil være tilfælde, hvor metadata oprettes i Sags og dokumentindeks på et senere tidspunkt end sagens oprettelse i Afsendersystemet. De ekstra historikdata vil også kunne dække en situation, hvor der er tidsmæssig forsinkelse i den løbende opdatering, samt understøtte aktøren Faglig Supporters arbejde. Bemærk at Sags og Dokumentindeks ikke er et forvaltningsarkiv og sporbarhed er ikke relateret til sagens historik og sagens sporbarhed i forhold til dokumentation af en administrativ proces. De enkelte begreber er specificeret nærmere i nedenstående afsnit 1.1 Begrebsmodel for Sagsindeks Nedenfor er vist begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter for Sagsindeks.

3 Figur 1: Model for forretningsobjekter for sag. Klasser markeret med blå farve er forretningsbegreber, hvor definitionen af relationer og informationsindhold ikke er ejet af Systemet. Bemærk at forretningsobjektet Sag indeholder klasserne Sag, Sag indeks, Journalpost, Journalnotat, Journalnotat indeks, Sagstilstand, Sikkerhedsprofil, samt alle tilhørende relationer.

4 1.2 Begrebsmodel for Dokumentindeks Figur 2: Model for forretningsobjekter for Dokument. Klasser markeret med blå farve er forretningsbegreber, hvor definitionen af relationer og informationsindhold ikke er ejet af Systemet Bemærk at forretningsobjektet Dokument indeholder klasserne Dokument, Dokument indeks, Dokumentvariant, Dokumentversion, Sikkerhedsprofil, samt alle tilhørende relationer. 1.3 Begreber Specifikke for Sags- og Dokumentindekset Aktør Lokalt begreb (Sags og Dokumentindeks Aktør Aktør er de typer i organisationen, medarbejdere og it-systemer som har en rolle i forhold til forvaltningen af bevillingen og tilhørende metadata. Aktører kan være indeholdt i forretningsservicen Organisation. Arkiv Sag og dokumentindeks / [OIOSD]

5 Arkiv Arkiv beskriver, hvilket arkiv sagen indgår i og dermed i hvilken arkivstruktur. Et arkiv kan indeholde en samlet fælles afgrænsning af et antal sager og dokumenter. Herved sikres det, at sager og dokumenter, som er sagligt og logisk sammenhørende, men som befinder sig i forskellige it-systemer, kan håndteres samlet og eksempel vis fremfindes og afleveres til offentligt arkiv samlet. Dokument / OIO_SERVICE_DOK Dokument Dokumenter er afgrænsede samlinger af informationer, i kendte formater. Dokumenter består dels af de faktiske dokumenter, fx et regneark eller en rapport, og dels af metadata, der beskriver dokumentet, fx dokumenttitel og dokumentdato. I de fleste tilfælde findes de faktiske dokumenter kun i en elektronisk variant, hvad enten de er produceret elektronisk eller de er omformet til elektronisk form, fx igennem skanning. Dokument - indeks Dokument - Indeks Dokument Indeks er en specialisering af Dokument og indeholder de metadata ud over de metadata som er defineret i klassen Dokument. Dokument-indeks indeholder data som er relevante for modtagersystemer for indekset og metadata som er relevante i en transitionsperiode. Dokumentaktør / OIO_SERVICE_DOK Dokumentaktør Dokumentets relation til Aktører Dokument aktører i forhold til myndighed og dokumentets behandling

6 Dokumentklassifikation / OIO_SERVICE_DOK Dokumentklassifikation Dokumentets relation til Klassifikation Dokument klassifikatoner, bemærk at KLE tilhører dokument, mens dokumentets klassifikationer klasserer dokumentets informationsindhold Dokumentpart / OIO_SERVICE_DOK Dokumentpart Dokumentets relation til parten Dokumentets afsendere eller modtagere af dokumentet. Bemærk at myndighedens aktører som behandler dokumentet ikke er en del af dokumentpart Dokumentvariant / OIO_SERVICE_DOK Dokumentvariant Dokumentvarianter anvendes til at håndtere samme juridiske dokument i forskellige varianter (f.eks. offentliggørelses- og arkiveringsvarianter). Dokumenter er juridisk sammenfaldende, hvis formater, strukturer og layout ikke medfører en forvanskning af informationsindholdet eller foranlediger til forskelligartet fortolkning. Eksempelvis kan samme dokument findes i en produktionsvariant, to offentliggørelsesvarianter og en arkiveringsvariant. Dokumentvariant anvendes til at håndtere samme logiske dokument i forskellige varianter. Konkret kan samme dokument fx findes i et Microsoft Word-format, et HTMLformat, et PDF-format og et TIFF-format. Fx vil et udgående dokument findes i et produktionsformat, et arkivformat og et offentligt format. Der kan være et af hver type format per version af dokumentet for produktion variant og arkiv variant, men der kan godt være flere formater for Offentliggørelse format. Bemærk at klassen Dokumentvariant kun indeholder metadata om varianten. Dokumentversion

7 Dokumentversion Dokumentversion er Systematisk nummerering af Dokumentet Et dokument findes i dets livsforløb i et antal forskellige versioner, efterhånden som der ændres i dokumentet. Hver dokumentversion findes igen i et antal forskellige Dokumentvarianter. Dokumentversion er medtaget på en sådan måde at både afsendersystemer baseret på bitemporalitet og eksisterende afsendersystemer baseret på versionering, kan angive versionen af dokumentet, således at man læser dokumenter, som de tager sig ud ved et givet versionsnummer. Dokument version muliggør, at Modtagersystemer kan fremsøge og linke til den korrekte variant i alle typer Afsendersystemer. Hvis fx et dokument er sendt i høring i en variant, og der sideløbende er arbejdet videre med dokumentet i sagsarbejdet, vil det være relevant, at man fortsat også kan se og tilgå dokumentet i den version og variant, der blev sendt i høring, hvis en høringspart henvender sig. Genstand Genstand Genstand er en abstrakt klasse som har en relation til de genstande sagen handler om. Genstand er et overordnet begreb for Forretningsobjekter fra specifikke domæner som sagen handler om fx bevilling. Dog vil borgersager ikke de involverede parter som genstande, men relateret som Part. Forskellige typer af sager har historisk set indeholdt attributter og aggregeringer af data om domænespecifikke data, fx kan borgersag indeholde oplysninger om konkrete sociale ydelser, såfremt disse data er væsentlige for et tværgående overblik over sager så kan disse data skulle kunne medtages i Sags og Dokument indeks. Der skal derfor være en struktur i Sags og Dokument indeks, der muliggør, at væsentlig domænespecifikt metadata kan udskilles fra sagen i separate forretningsobjekter. Det vil muliggøre at indekset kan understøtte et generisk sagsbegreb, som flere typer sagsbegreber i Afsendersystemer. Fx Afsendersystemer baseret på enkeltsagsbegrebet, hvor hver afgørelse er dokumenteret i én selvstændig sag, men hvor alle afgørelserne relaterer til samme genstand. Fx ældre Afsendersystemer hvor der er en samlet sag per ydelsesområde, der indeholder alle afgørelser i hele borgerens levetid. Endvidere kan modellen udvides med domæne-specifikke attributter uden at sagsbegrebet ændrer sig. Hermed bibeholdes grundmængden i sagen som specificeret i standard (OIOSGFUN) med mulighed for at indekset kan udvides med domænespecifikke attributter. IT-System

8 It-system Et it-system er en applikation, der er tilknyttet sager og dokumenter og opbevarer de originale data (master) eller er et afsendersystem eller begge dele. Rollerne Afsender og Master i relationen medtages således at fx faglige supportere og modtagersystemer kan benytte informationen til vedligehold, information i brugervendte systemer, en del af klienthop m.m. Journalnotat Journalnotat Et journalnotat er den tekst, som en aktør (medarbejder, it-system) formulerer i forbindelse med en hændelse/aktivitet/kommunikation på en sag. Det kan fx være en telefonsamtale, en samtale med en borger eller kollega, eller en dokumentation af en handling, der er foretaget i et it-system. Aktøren har pligt til at skrive journalnotater på de borgersager, de arbejder med, i henhold til offentlighedslovens 6, stk. 1. Journalnotat - indeks Journalnotat Indeks Journalnotat Indeks er en specialisering af Journalnotat og indeholder de metadata ud over de metadata som er defineret i klassen Journalnotat. Journalnotat-indeks indeholder data som er relevante for modtagersystemer for indekset og metadata som er relevante i en transitionsperiode. Journalpost Journalpost Knytter sagen sammen med dokument og er en beskrivelse af en handling på sagen. Journalpost anvendes til at berige tilknytningen mellem sag og dokument med yderligere information. På denne måde kan dokumenter indeholdes i flere sager og hver gang på nye betingelser. Eksempelvis kan et dokument vedlægges én sag, men tilakteres en anden sag. Eller

9 et dokument kan vedlægges en dagsordenssag med én dokumenttitel og en byggesag med en anden dokumenttitel. Klassifikation OIO_INF_KLAS Klassifikation Klassifikation benyttes til at beskrive, fx hvilken opgave sagen eller dokumentet vedrører, fx sagens relation til KLE. Sag og dokumentindeks relaterer til Klassifikation, der medtages et KlassifikationsID, som er en mulig relation til det UUID som benyttes i Støttesystemet Klassifikation. Organisation / OIO_SERVICE_ORG Organisation Forretningsobjektet Organisation indeholder information om organisationer. Forretningsobjektet Organisation indeholder begrebet Organisation som alene er den juridiske organisation (juridisk enhed). Det kan være en myndighed (ministerium, styrelse, kommune etc.) eller en virksomhed (med cvr-nummer), samt tilhørende Aktører. I denne kravspecifikation benyttes Organisation som forretningsobjektet Organisation. Part (fremmedobjekt) Part En Part er den eller de personer og virksomheder som sagen vedrører. Part er en abstrakt klasse som er en samlet betegnelse for Person og Virksomhed. Person og Virksomhed er specialiseringer af Part. Pt. findes der ikke en standard til understøttelse af forretningsservicen Part, som understøtter Generelle Egenskaber (OIO_GEN_SAGDOK), men der er medtaget et PartsID som UUID/URN til fremtidigt brug. Person

10 (fremmedobjekt) Person En Person er et individ, som enten kan være dansk med cpr-nummer eller udlænding med eller uden cpr-nummer som har pligter og rettigheder i forhold til dansk offentlighed Person er en specialisering af Part, og kan være part på sager og dokumenter via en Sagspart. Sag Sag og dokumentindeks / [OIOSGFUN] Sag Sag forstås som en samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes til at dokumentere en arbejdsproces, typisk til administrative formål, herunder til at træffe afgørelser Der findes forskellige typer af sagsbegreber til Myndighedssager og dokumentation af forvaltningsmæssig virksomhed: enkeltsag (de oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse), dossiersager (en sag om en bestemt person eller objekt), samlesag (oplysninger om et bestemt emne), projektsag, dagsordenssag osv. Sager kan relatere til andre sager, fx præcedenssager. En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb (begivenhedsforløb er en række af begivenheder, f.eks. arbejdsløshed og herefter udbetaling af kontanthjælp, hvor størrelsen af satsen kan skifte pga. personens alder, eller forsørgerpligt og midlertidige afbrydes pga. sanktioner.). Et dokument kan indgå i flere sager, dvs. have relation til flere begivenhedsforløb. Anvendelsen af et traditionelt sagsbegreb og et klassifikationssystem (traditionelt kaldet en journalplan) er én måde at sikre sammenhængen mellem de dokumenter, der dokumenterer et forvaltningsmæssigt hændelsesforløb/ begivenhedsforløb. Sag - indeks Sag - Indeks Sag Indeks er en specialisering af Sag og indeholder de metadata ud over de metadata som er defineret i klassen Sag. Sag-indeks indeholder data som er relevante for modtagersystemer for indekset og metadata som er relevante i en transitionsperiode. Sagstilstand

11 Sagstilstand Sagens tilstand som defineret i OIO Sag Bemærk at ud over sagens tilstand så indeholder sag indeks sagens status/tilstand i afsendersystemet. Sagsaktør Sagsaktør En Sagsaktør i Sags- og Dokumentindekset er relationen mellem Forretningsobjektet Organisation og sag samt de ekstra attributter som relationen indeholder herunder relationstype. I diagrammet for informationsmodellen er Sagsaktør angivet som associeret klasse. Sagsgenstand Sagsgenstand Relationen Sagsgenstand er forbindelsen til de genstande som sagen handler om. Denne relation kan så indeholde det ID som er nødvendigt for kunne finde flere detaljer om genstanden i Fagsystemet eller i fx Ydelsesindeks eller Grunddata Sags og dokumentindeks indeks vil som udgangspunkt ikke indeholde domænespecifikke data udtrykt ved specialiseringer af Genstand, her vil Afsendersystemet blot kunne angive hvilket relationer til genstande som findes, herefter vil Modtagersystemet have mulighed for at slå op i fagsystemet, grunddata eller fx ydelsesindeks for at finde yderligere information. Sagsklassifikation Sagsklassifikation Relation er som defineret i OIO_SERVICE_SAG, og indeholder nøgle til Forretningsobjektet Klassifikation, samt en række andre attributter. Der skal være en Primær klasse og der kan angives yderligere Andre Klasser.

12 Fagsystemer med eksisterende sager vil i transitionsperioden have sager uden nøgle til forretningsobjektet Klassifikation, men har en nøgle til en lokalt implementeret emnesystematik. Der er derfor medtaget yderligere attributter, så det er muligt at angive værdierne, endvidere er der medtaget attributter, således at der kan søges tekstuelt på tværs af sager på baggrund af Sagsklassifikationen, samt at Sag og dokumentindeks kan returnere navnet på relationen til modtagersystemet som en del af en søgning. Sagspart (fremmedobjekt) Sagspart En Partrelation i Sags- og Dokumentindekset er relationen mellem Forretningsobjektet Part og Forretningsobjektet Sag samt de ekstra attributter som relationen indeholder, herunder relationstype. Sagspart vises i diagrammet for informationsindhold som en associeret klasse. Sikkerhedsprofil Sikkerhedsprofil Sikkerhedsprofil er de grupper, roller og funktioner som har adgang til en følsom sag. Det fælleskommunale støttesystemet Adgangsstyring i den kommunale rammearkitektur giver mulighed for at opmærke data med en følsomhedsklassifikation, samt KLE og myndighed. Såfremt afsendersystemet markerer sagen/dokumentet med en følsomhed, så kan der angives en liste over grupper, roller og funktioner som har ret til at se denne sag. Denne liste skal være UUIDs fra grupper, roller og funktioner som er oprettet i det fælleskommunale støttesystem Organisation evt. på vegne af Afsendersystemet. En bruger skal således godkendt til følsomhedsniveauet i det fælleskommunale støttesystem Adgangsstyring og medlem af en af de angivne grupper for at måtte se sagen. Denne håndhævelse skal ske i modtagersystemet. Støttesystemet Sag og Dokumentindeks lagrer blot informationen og videresender til modtagersystemet. Virksomhed (fremmedobjekt) Virksomhed En virksomhed er en enhed, der udøver økonomisk aktivitet og som er genstand for dansk offentlig forvaltning. Virksomhed er en Part som kan være part på sager og dokumenter via en Sagspart Der findes flere typer af virksomheder:

13 En virksomhed med et CVR-nummer En forening med et CVR-nummer En virksomhed med et SE-nummer En forening uden CVR-nummer og SE-nummer En momsfritaget virksomhed (som ikke har et CVR- eller SE-nummer) En virksomhed med en omsætning under kr pr. år (som ikke har et CVR- eller SE-nummer). En virksomhed kan indeholde produktionsenheder (identificeret med et P- nummer), som er en del af en virksomhed knyttet til én adresse

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for dokument. Version 1.1.1 Denne standard kan frit anvendes

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Rammearkitektur for ydelsessystemer

Rammearkitektur for ydelsessystemer KOMBIT A/S Rammearkitektur for ydelsessystemer Version 2011-02-01 Kolofon (bagside) Rammearkitektur for ydelsessystemer Rammearkitekturen er baseret på en række tidligere publicerede rapporter: Den fælleskommunale

Læs mere

Arkitekturrapport: SAPA

Arkitekturrapport: SAPA Arkitekturrapport: SAPA Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Emner Funktionalitet... 2 Advis... 5 LIS... 5 Lovgivning/Arkivering... 5 SAPA App Shop... 6 Snitflader... 6 Brugervenlighed... 9 Aktører og Roller... 9 Sikkerhed...

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts 2013 1 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Dokumentlivscyklus IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Lars Fastrup 14+ års erfaring som softwareudvikler og arkitekt 5+ år som selvstændig IT konsulent med fokus på Microsoft SharePoint

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse 1 KY-enkeltydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8 1.5

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015

Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 > Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Indholdsfortegnelse Slide 3: Baggrund beskrivelse af otte roller Slide 4: De otte forskellige roller Slide

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013 1 KY-Fleksydelse... 3 1.1 Ydelsesansøger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Opkrævningsplan... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Effektueret opkrævning... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Person... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Dokumentet beskriver den fremtidige strategi for anvendelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Det omfatter ESDH-systemet og fagsystemer med ESDH-funktionalitet

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere