Specifikation af serviceinterface for dokument. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikation af serviceinterface for dokument. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13."

Transkript

1 Specifikation af serviceinterface for dokument Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009

2 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning. Standarden er udarbejdet af en arbejdsgruppe under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet. Kontaktperson for OIO-udvalget: Projektleder Rita Lützhøft Direkte telefon: Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside:

3 Specifikation af serviceinterface for DOKUMENT Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 12. oktober 2009

4 Indhold > Indledning 5 Forord 5 Formål med forretningsservice for Dokument 5 Formål med Serviceinterface Dokument 5 Begrebsliste 7 Serviceinterface Dokument 8 Dokument 9 Attributter 12 Tilstande 14 Relationer 15 Operationer 16 Dokumentvariant 18 Attributter 18 Dokumentdel 19 Attributter 19 Bilag 1: Kobling til Referencearkitektur for sagsog dokumentområdet 21 Overordnede krav til forretningsservicen 21 Indplacering i forhold til Referencearkitektur for sag og dokument 22

5 Indledning > Forord Der henvises til dokumentet Standard for generelle egenskaber for serviceinterfaces på Sags- og Dokumentområdet for en beskrivelse af: Baggrund for standardiseringsarbejdet under OIO-udvalget for sagsog dokumentområdet Tilblivelsesproces omkring standarderne Målgruppe Referencer Kontekst og afgrænsning Dette dokument indeholder endvidere en beskrivelse af de generelle egenskaber, som denne og de øvrige standarder under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet bygger på. Formål med forretningsservice for Dokument Formålet med forretningsservicen Dokument er at tilbyde at registrere oplysninger om en organisations dokumenter. Dokumentservice rummer således de enkelte digitale dokumenter, der typisk vil blive gemt i servicen med få metadata. Dokumenter består af en afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur, gemt på et kendt medie. Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medium, mikrofiche, eller et hvilket som helst andet medie, der kan være bærer af information. Dokumenter kan rumme tekst, tegninger, grafik, fotografier, video, tale osv. Forretningsservicens formål er således også, at den kan tilgås i forbindelse med forskellige forretningsprocesser, herunder fx at læse dokumenter. Dokument som sådan er et meget centralt objekt i referencearkitekturen, og opfattes som en del af ESDH kernen, men det antages, at det mest almindelige scenarie er, at dokumenter ofte indgår i sammenhæng med andre objekter som fx Sag, sammenhænge som dermed beskriver dokumenters relationer til omverdenen. Det skal videre nævnes, at samme organisation kan have flere forretningsservices af typen dokument og dermed flere dokumentcontainere. Formål med Serviceinterface Dokument Formål med Serviceinterfacet er at understøtte en mere smidig udveksling af dokumenter mellem systemer, herunder fagsystemer og ESDHsystemer. Systemer (serviceudbydere), der implementerer Serviceinterfacet, opnår derved en standardiseret måde at modtage og levere dokumenter. Systemer (serviceaftagere) kan anvende Serviceinterfacet til at modtage dokumenter fra/levere dokumenter til serviceudbyder. Serviceinterfacet kan endvidere anvendes til at flytte ansvaret for håndteringen af dokumenter til andre systemer, der implementerer Serviceinterfacet. Serviceinterfacet kan monteres på eksisterende fagsystemer og ESDHsystemer, der fungerer som dokumentcontainere. 5

6 Der kan på den måde sameksistere mange forskellige systemer i en myndighed, der alle fungerer som dokumentcontainere og som alle implementerer serviceinterfacet. Fordelen er, at de herved kan spille sammen på en standardiseret måde og udgøre en samlet logisk dokumentcontainer. Serviceinterfacet kan også understøtte brugssituationer, hvor man ønsker, at ESDH-løsninger kan tilbyde interfaces og funktionalitet, der gør det muligt for ESDH-løsningen at være dokumentcontainer for andre systemer. På den måde kan man ved udvikling af fagsystemer hvor det giver mening undgå at udvikle funktionalitet til opbevaring af dokumenter. Dokumenter består dels af de faktiske dokumenter, fx et regneark eller en rapport, og dels af metadata, der beskriver dokumentet, fx dokumenttitel og dokumentdato. I de fleste tilfælde findes de faktiske dokumenter kun i en elektronisk variant, hvad enten de er produceret elektronisk eller de er omformet til elektronisk form, fx igennem skanning. Men i nogle tilfælde findes de faktiske dokumenter også i en fysisk variant enten suppleret med en elektronisk variant eller helt uden nogen elektronisk variant. Forekomsten af fysiske varianter gør sig typisk gældende ved store dokumenter, der er svære at skanne, herunder tykke manualer eller tekniske tegninger. Serviceinterfacet formidler dokumenter med og uden fysiske varianter. Elektroniske dokumenter findes i mange forskellige formater, herunder tekstbehandlingsdokumenter, præsentationer, regneark, databaser, skannede dokumenter, PDF, HTML, TIFF, lydfiler, billedfiler, videofiler og meget andet. Serviceinterfacet formidler dokumenter af vilkårlige formater. Elektroniske dokumenter består af en eller flere varianter, der hver især består af en eller flere dele. Serviceinterfacet formidler dokumenter bestående af varianter og dele (f.eks. kapitler i en rapport). 6

7 Begrebsliste I det følgende beskrives de begreber, der er anvendt i specifikation vedrørende Dokument og knytter sig til specifikationens dokumentfaglige del. Begreb Forklaring Arkiveringsvariant Den variant af et dokument, som afleveres til arkiv. Typisk vil en færdig kommunikationsvariant konverteres til et TIFF-format, som afleveres til arkiv. Dokument Dokumenter er afgrænsede samlinger af informationer, i kendte strukturer, på kendte formater. Dokumenter kan rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, tale og/eller meget andet. Dokumentdel Dokumentdele anvendes til at håndtere forskellige, men supplerende dele af dokumenter. Eksempelvis kan tre dokumentdele indeholde tre forskellige kapitler i en rapport. Dokumentserviceanvender Serviceanvender, som efterspørger service fra serviceleverandør (kan modtage og levere dokumenter fra serviceudbyder). Dokumentserviceudbyder Serviceleverandør, som udstiller dokumentservice. Dokumentvariant Dokumentvariant anvendes til at håndtere samme logiske dokument i forskellige varianter. Eksempelvis kan samme dokument findes i et Microsoft Word-format, et HTML-format, et PDFformat og et TIFF-format. Hierarkisk enumeration Et endeligt antal hierarkisk strukturerede værdier. Kommunikationsvariant Den variant af et dokument som der kan arbejdes eller redigeres på, fx et Microsoft Word-format. Mime-type Multipurpose Internet Mail Extensions type Internet media type. MIME tillader beskeder at indeholde flere objekter, tekster af vilkårlig længde, vilkårlige tegnsæt og fonte, samt binære filer, herunder video, audio og andre multimediefiler. Offentliggørelsesvariant Den variant af et dokument, som er beregnet til offentliggørelse/publicering. Rendering Konvertering fra et format til et andet. Tabel 1 Begrebsliste 7

8 Serviceinterface Dokument > Formålet med serviceinterface Dokument er at udveksle dokumenter imellem systemer, der implementerer serviceinterfacet (dokumentserviceudbydere) og systemer, der anvender serviceinterfacet (dokumentserviceanvendere). Serviceinterfacet udstiller de operationer, der tillader dokumentserviceaftagere at oprette, rette, slette, søge, læse, liste, eksportere, importere og versionere dokumenter samt reservere og frigive dokumentdele. Systemer, der implementerer Serviceinterfacet (serviceudbydere), skal modtage og opbevare elektroniske dokumenter og dokumenters metadata samt udlevere elektroniske dokumenter og dokumenters metadata. Serviceudbyder skal forsvare forretningsregler (betingelser) knyttet til dokumenternes egenskaber, herunder sikre tilladte tilstandsskift og tilladte relationer, samt forsvare at den aktør, som informationen udleveres til, har ret til informationen. Serviceudbyder skal forestå automatisk fysisk sletning af dokumenter, der er i livscyklus-tilstand Nedlagt og fremdrift-tilstand Afleveret, efter regler, der fastsættes for hver enkelt service. Det er ikke noget krav (i denne version af standarden), at serviceudbyder skal forestå produktion af forskellige dokumentvarianter, hverken tekstgenkendelse, talegenkendelse eller omformning til publicering eller arkivering. Denne produktion af varianter og sikring af juridisk sammenfald mellem varianterne kan foretages af serviceudbyder eller kan overlades til serviceanvender. Det er ikke noget krav (i denne version af standarden), at serviceudbyder skal forestå indeksering af dokumenters indhold. Denne indeksering af indhold kan foretages af serviceudbyder eller kan overlades til serviceanvender. Serviceinterface Dokument udveksler følgende forretningsobjekter: Beskrivelse Specialiserer Betegnelse Dokumenter består af afgrænsede samlinger af informationer, i kendte strukturer, på kendte formater. Dokumenter kan rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, tale og/eller meget andet. Tabel 2 Objekt Dokument 8

9 Dokument > Dokumenter består af afgrænsede samlinger af informationer, i kendte strukturer, på kendte formater. Dokumenter kan rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, tale og/eller meget andet. Beskrivelse af opbygning og struktur Dokumenter består af et antal varianter, der hver især består af et antal dele. Der opstår således et hierarki af dokumentvarianter og dokumentdele, hvor hvert element i hierarkiet har specielle formål. Dokument relaterer sig endvidere til objekttyperne Klasse, Arkiv, Part, Aktør og Dokument. Dette illustreres i nedenstående figur: class Dokument Tilstand Dokument Relation Klasse 1..* Arkiv Variant Part Del 1..* Dokument Aktør Figur 1 Dokumentvarianter Dokumentvarianter anvendes til at håndtere samme juridiske dokument i forskellige varianter (f.eks. offentliggørelses- og arkiveringsvariant). Dokumenter er juridisk sammenfaldende, hvis formater, strukturer og layout ikke medfører en forvanskning af informationsindholdet eller foranlediger til forskelligartet fortolkning. Det er dog ikke dokumentservicen, der sikrer juridisk sammenfald imellem dokumentvarianterne, men derimod dokumentserviceanvender, der sikrer sammenfaldet. Eksempelvis kan samme dokument findes i en kommunikationsvariant, to offentliggørelsesvarianter og en arkiveringsvariant 1. 1 Variantformaterne er nærmere beskrevet i afsnittet Dokumentvariant. 9

10 Kommunikationsvarianten opbygges i f.eks. et Microsoft Word-format, offentliggørelsesvarianterne i f.eks. HTML- Og PDF-formater, mens arkiveringsvarianten gemmes i TIFF-format. I et andet eksempel kan samme juridiske dokument findes i én indgående kommunikationsvariant og to arkiveringsvarianter. Kommunikationsvarianten indeholder den modtagne post i et e-postformat, mens de to arkiveringsvarianter gemmes i henholdsvis JPEG- og TIFF-formater. Dokumentvarianter anvendes således til forskellige, men supplerende formål. Dokumentdele Dokumentdele anvendes til at håndtere forskellige, men supplerende dele af dokumenter. Eksempelvis kan tre dokumentdele indeholde tre forskellige kapitler i en rapport. Denne opdeling i dokumentdele kan være hensigtsmæssig, når flere aktører (redaktører) arbejder på samme dokument samtidigt. Dokumentdele kan dog også i sig selv indeholde sammensatte dokumenter. Eksempelvis kan en e-post med to vedhæftede filer, et billede og et regneark, håndteres som én dokumentdel med mime-typen 2 og behøver således ikke håndteres som tre dokumentdele med hver deres mime-type. Forskellige dokumentvarianter i samme dokumentobjekt har sjældent det samme antal dokumentdele. Typisk findes der én kommunikationsvariant med flere dokumentdele, flere offentliggørelsesvarianter med én sammensat dokumentdel og én eller flere arkiveringsvarianter hver med én dokumentdel. Dokumentdele kan reserveres og frigives uafhængigt af hverandre. Ved gruppearbejde på større dokumenter, der er inddelt i flere dokumentdele, sikrer denne mekanisme, at aktører ikke arbejder på de samme dokumentdele samtidigt. Dokumentdele, der er reserveret af en given aktør kan kun rettes af samme aktør. Dokumentdele, der er frigivne, kan derimod opdateres af alle aktører med fornødne rettigheder. Hvis forskellige kapitler i en rapport ønskes håndteret uafhængigt af hverandre, herunder udarbejdet og sendt i høring i forskellige tempi (fremdrift), kan man med fordel skabe flere relaterede dokumenter med hver én del frem for ét dokument med flere dele. 2 Mime-typer forklares i et senere afsnit. 10

11 Specifikationen dikterer ikke, hvorledes dokumenter sammensættes af flere dele eller holdes adskilt i separate, men relaterede dokumenter. Versionering Fælles for dokumentvarianter og dokumentdele er, at de alle deler samme dokumentversion. Dokumenter styres bitemporalt. Det betyder, at ændringer i dokumenternes metadata (attributter, tilstande og relationer) og indhold (de binære filer) registreres og kan fremfindes over tid. Denne bitemporale styring af dokumenter erstatter den klassiske versionsstyring, hvor hver ny version udgjorde en hel ny kopi af metadata og indhold. Der opereres dog fortsat med versionsnumre, der bruges som supplement for registreringsdatoer. Frem for at læse dokumenter som de tager sig ud på en given dato, læser man tillige dokumenter, som de tager sig ud ved et givet versionsnummer. Der opereres tillige med mærkater, der bruges som supplement til registreringsdatoer og versionsnumre. Frem for at læse dokumenter som de tager sig ud på en given dato eller til et givet versionsnummer, læser man tillige dokumenter, som de tager sig ud ved et givet mærkat. 11

12 Attributter Dokumenter har følgende attributter 3 : Beskrivelse Værdisæt Obl. Betegnelse Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. Officiel dokumenttitel, der kan anvendes på åbne postlister. Neutral dokumenttitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på åbne dagsordener. Tekst Ja Løbenummer Tekst Ja ObjektNavn Tekst Ja Alternativtitel Dokumentbeskrivelse i fri tekst. Tekst Ja Beskrivelse Typen af dokument. Ja Type - Faktura Indgående og udgående brev Brev - Notat - Rapport Anden dokumenttype, specialiseres når andre dokumenttyper ikke slår til. Den brevdato, der fremgår af det indgående dokument. Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden. Anden Dato Nej Brevdato Tekst Nej Offentlighed- Undtaget- Hjemmel Omfattet af aktindsigt. Nej/Delvis/Ja Ja Aktindsigt Tekst til mærkning af et eller flere dokumenter til et givet tidspunkt. Anvendes til at skabe logiske samlinger af dokumenter. Hovednummer i systematisk versionering af dokumentet. Undernummer i systematisk versionering af dokumentet. Tekst Nej Mærkat Heltal Ja Major Heltal Ja Minor Kassationskode, der styrer varighed før kassation. Tekst Ja Kassationskode Tabel 3 Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit. Løbenummer Løbenummer tildeles ved oprettelse af dokumentet og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at løbenummer ikke længere er unikt. 3 Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid. 12

13 Type Attributten Type inddeler dokumenter i en række dokumenttyper. Dokumenttyper er modelleret igennem attributter frem for specialiseringer for derved at sikre, at dokumenter kan ændre type over tid. Dokumenttyper udtrykkes som et endeligt antal hierarkisk strukturerede værdier (hierarkisk enumeration). Antallet af værdier kan dog udvides i forskellige implementeringer af specifikationerne, så længe disse er specialiseringer (undertyper) af de specificerede værdier. Aktindsigt Aktindsigt forholder sig alene til, om der er helt eller delvis aktindsigt på dokumentet eller ej. Delvis forstås i denne sammenhæng som differentiering mellem forskellige dele af dokumentet. Major Major versionsnummer (hovednummer) må kun tildeles af operationen Opret. Når major versionsnummer optælles, nulstilles minor versionsnummer. Ved oprettelse tildeles major versionsnummer værdien 0. Minor Minor versionsnummer (undernummer) må kun tildeles af operationen Opret. Når minor versionsnummer optælles, fastholdes major versionsnummer. Ved oprettelse tildeles minor versionsnummer værdien 1. Kassationskode Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig kassation af dokumentet. Dokumentservicen sætter dog ikke på denne baggrund tilstand Livscyklus til værdien Nedlagt frem i tiden. En sådan tildeling af tilstand Livscyklus overlades til dokumentserviceanvenderne. 13

14 Tilstande Dokumenter har følgende tilstande 4 : Beskrivelse Værdisæt Betegnelse Dokumentets forretningsmæssige fremdrift i forhold til indhold (den binære fil). Internt producerede dokumenter, i hvilke det fortsat er muligt at redigere indholdet. Internt producerede dokumenter, der midlertidigt er under intern høring. Internt producerede dokumenter, i hvilke det ikke længere er muligt at redigere i indholdet, eller eksternt producerede dokumenter, der er modtaget i myndigheden. Angiver, at dokumenter er afleveret til offentligt arkiv. Gælder alle dokumenter. Tabel 4 Under- Udarbejdelse UnderReview Endeligt Afleveret Eventuel uddybning af ovenstående tilstande findes i følgende afsnit. Fremdrift Tilladte tilstandsskift for tilstanden Fremdrift illustreres i Tabel 5. Fremdrift Fra Til UnderUdarbejdelse UnderReview Endeligt Afleveret - X X UnderUdarbejdelse X X UnderReview X X Endeligt X Tabel 5 4 Tilstands generelle egenskaber bevirker at tilstande har gældende fra tidspunkt. 14

15 Relationer Dokumenter har følgende relationer 5 : Beskrivelse Objekttype Kardinalitet Betegnelse Arkiver, som dokumentet indgår i. Arkiv 1..n Arkiv Dokumenter, der besvarer dette dokument. Dokument 0..n Besvarelse Dokumenter, der er udgangspunkt for dette dokument. Dokument, der er en ny revision af dette dokument. Dokumenter, der kommenterer dette dokument. Dokument 0..n Udgangspunkt Dokument 0..1 NyRevision Dokument 0..n Kommentar Dokumenter, der er bilag til dette dokument. Dokument 0..n Bilag Dokumenter, som dette dokument relaterer sig til. Relationsformålet noteres i relationen. Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer dette dokument. Dette er den primære klassifikation af dokumentet. Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer dette dokument. Dette er de sekundære klassifikationer af dokumentet. Dokument 0..n AndetDokument Klasse 0..1 PrimærKlasse Klasse 0..n AndenKlasse Aktør, som ejer dokumentet. Aktør 1..1 Ejer Aktør, som er ansvarlig for dokumentet. Aktør 1..1 Ansvarlig Aktør, som arbejder med/behandler dokumentet. Dette er den primære behandler af dokumentet. Aktører, som arbejder med/behandler dokumentet. Dette er de sekundære behandlere af dokumentet. Aktør 0..1 PrimærBehandler Aktør 0..n AndenBehandler Aktør, som dokumentet er fordelt til Aktør 0..1 FordeltTil Parter, der har indsendt dokumentet til myndigheden eller har modtaget dokumentet fra myndigheden. Part 0..n Part Parter, der har modtaget dokumentet fra myndigheden i kopi. Part 0..n Kopipart Tabel 6 Eventuel uddybning af ovenstående relationer findes i følgende afsnit. FordeltTil Relationen FordeltTil adskiller sig fra relationen PrimærBehandler. Den primære behandler er en aktør, der har modtaget behandlingsansvaret. FordeltTil er derimod en aktør, som dokumentet er fordelt til, men som ikke har påtaget sig et behandlingsansvar. 5 Relationers generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid. 15

16 Operationer Dokument anvender nedenstående standardoperationer, som er beskrevet i dokumentet Generelle egenskaber for interfaces til forretningsservices på sags- og dokum entom rådet. Beskrivelse Input Output parametre Betegnelse Opretter en ny instans af et dokument, herunder relationer til andre objekter. DokumentOpret Dokument StandardRetur Opret Importerer eksporterede instanser af dokumenter, herunder relationer til andre objekter. DokumentImport Dokument StandardRetur Import Passiverer instanser af dokumenter, herunder relationer til andre objekter. DokumentID Dokument StandardRetur Passiv Finder og returnerer en instans af et dokument, herunder relationer til andre objekter, der modsvarer en given identifikation. DokumentID Dokument StandardRetur VirkTid Læs Retter (ændrer) en instans af et dokument, herunder relationer til andre objekter. DokumentRet Dokument StandardRetur Ret Markerer en instans af et dokument som slettet (logisk sletning), herunder relationer til andre objekter. DokumentID Dokument StandardRetur Slet Søger og returnerer identifikationer på flere instanser af dokumenter, der modsvarer givne udvælgelseskriterier. Søgekriterie IDListe StandardRetur VirkTid RegTid Søg Finder og returnerer flere instanser af dokumenter, herunder relationer til andre objekter, der modsvarer givne identifikationer. IDListe DokumentListe StandardRetur VirkTid RegTid List Tabel 7 16

17 Ud over de ovennævnte standardoperationer overvejes følgende specialoperationer, som vil kunne indgå i en senere version af standarden: OptælVersion ReserverDel FrigivDel GemIndhold LæsIndhold 17

18 Dokumentvariant > Dokumentvarianter anvendes til at håndtere samme logiske dokument i forskellige varianter. Eksempelvis kan samme dokument findes i et Microsoft Word-format, et HTML-format, et PDF-format og et TIFF-format. Førstnævnte format anvendes til produktion af dokumentet (kommunikationsvariant), de to næste formater til offentliggørelse af dokumentet (offentliggørelsesvariant), mens det sidste format anvendes til arkivering af dokumentet (arkiveringsvariant). I et andet eksempel kan samme dokument findes i et e-post-format, et JPEG-format og et TIFF-format. Det førstnævnte format anvendes til sagsbehandling af indgående e-post, mens de to andre formater anvendes til arkivering af e-posten. Dokumentvarianter anvendes således til forskellige, men supplerende formål. Attributter Dokumentvarianter har følgende attributter 6 : Beskrivelse Værdisæt Obl. Betegnelse Unik beskrivelse af dokumentvarianten indenfor givne dokument. Indikerer om dokumentvarianten har til formål at dokumentere kommunikation ind eller ud af myndigheden. Indikerer om dokumentvarianten har til formål at offentliggøres/publiceres. Indikerer om dokumentvarianten har til formål at arkiveres. Tabel 8 Tekst Ja Variant Nej/Ja Nej Kommunikation Nej/Ja Nej Offentliggørelse Nej/Ja Nej Arkivering Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit. Variant Attributten Variant er en nøgle til den pågældende dokumentvariant. Eksempler på nøgler er Word, HTML, PDF samt TIFF. Nøglen skal være unik inden for det pågældende dokument og må ikke ændre sig over tid. Ønskes nøglen ændret, ophører variantens virkning, en ny variant med den nye nøgle oprettes med ny virkning og variantens indhold flyttes. Tidligere ophørte varianter kan altid få virkning på ny. 6 Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid 18

19 Dokumentdel > Dokumentdele anvendes til at håndtere forskellige, men supplerende dele af dokumenter. Eksempelvis kan tre dokumentdele indeholde forskellige kapitler i en rapport. Denne opdeling i dokumentdele kan være hensigtsmæssig, når flere aktører arbejder på samme dokument samtidigt. Dokumentdele kan dog også i sig selv indeholde sammensatte dokumenter. Eksempelvis kan en e-post med to vedhæftede filer, et billede og et regneark, håndteres som én dokumentdel med mime-typen og behøver ikke håndteres som tre dokumentdele med hver deres mime-type. Specifikationen dikterer ikke, om store eller sammensatte dokumenter skal gemmes som et antal dele eller som hele dokumenter. Behovet for samtidig redigering på flere dokumentdele taler for en opsplitning, hvorimod enkelthed i styring af dokumenter taler for en sammensathed. Attributter Dokumentdele har følgende attributter 7 : Beskrivelse Værdisæt Obl. Betegnelse Unik beskrivelse af dokumentdelen indenfor givne dokumentvariant. Beskrivelse af rækkefølge mellem de enkelte dele. Rækkefølge sættes af brugeren. Tekst Ja Del Heltal Nej Indeks Reference til indholdet i dokumentdelen, den binære fil. URI Nej Indhold Dokumentdelens MimeType, en beskrivelse af indholdets type og sammensathed. Henvisning til lokation, hvor fysisk udgave af dokumentet findes. Tekst Nej MimeType Tekst Nej Lokation Aktør, der har dokumentdelen reserveret. Tekst Nej ReserveretAf Tabel 9 Eventuel uddybning af ovenstående attributter findes i følgende afsnit. Del Attributten Del er en nøgle til den pågældende dokumentdel. Eksempler på nøgler er Kap. 1, Kap. 2 samt Kap. 3. Nøglen skal være unik indenfor den pågældende dokumentvariant og må ikke ændre sig over tid. Ønskes nøglen ændret, ophører delens virkning, en ny del med den nye nøgle oprettes med ny virkning og delens indhold flyttes. Tidligere ophørte dele kan altid få virkning på ny. 7 Attributters generelle egenskaber bevirker at de har virkning og dermed kan skifte over tid 19

20 Indhold Attributten Indhold indeholder efter læseoperationer en URI (Uniform Ressource Identifier) til dokumentdelenes binære indhold. Ved skriveoperationer udfyldes attributten Indhold ikke. Derimod fremsendes dokumentdelenes binære indhold som yderligere parametre. MimeType Attributten MimeType angiver det sammensatte dokumentformat af dokumentdelens indhold. MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) tillader beskeder at indeholde flere objekter, tekster af vilkårlig længde, vilkårlige tegnsæt og fonte, samt binære filer, herunder video, audio og andre multimediefiler. Læs mere om MIME types på Lokation Attributten Lokation indeholder en mulig reference til den lokation, hvor et dokument ligger i fysisk udgave. Dokumenter, der er for store til at blive indskannet, fx tekniske tegninger og lignende, kan på denne måde registreres på lige fod med elektroniske dokumenter. ReserveretAf Dokumentdele kan reserveres og frigives selvstændigt. Ved gruppearbejde på større dokumenter, der er inddelt i flere dokumentdele, sikrer denne mekanisme, at aktører ikke arbejder på de samme dokumentdele samtidigt. Dokumentdele, der er reserveret af en given aktør kan kun opdateres af samme aktør. Dokumentdele, der ikke er reserveret, kan derimod opdateres af alle aktører med fornødne rettigheder. 20

21 Bilag 1: Kobling til Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet > Der vedlægges her af hensyn til den bagudrettede reference uddrag fra Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet vedrørende forventninger til Dokument. Overordnede krav til forretningsservicen Referencearkitekturen (side 46) beskriver forretningsservicen Dokument således: Forretningstjenesten Dokument kan opfattes som en dokumentsilo indeholdende de fysiske dokumenter og deres metadata. Forretningstjenesten giver ingen mening alene, men den er trukket ud som noget selvstændigt for at understrege, at der vil kunne være flere instanser af forretningstjenesten i samme organisation. Hver instans vil kunne være specialiseret i sin brug f.eks. ensartede masseforsendelser i én instans og individuelle dokumenter i en anden. Arkiv indeholder beskrivelse af den systematik, som anvendes, herunder hvor hvilke dokumenter gemmes. Dokumentpart er ikke kun fremmednøglen til part, men rummer også partens rolle. Forretningstjenesten rummer mange flere detaljerede oplysninger, end der er skitseret. Der er f.eks. formater, versionsstyring, renderingsmuligheder (konvertering fra et format til et andet), tekstgenkendelsesfaciliteter osv. Interfacet Dokument kan udføre de omtalte funktioner: opret, ret, slet, søg, læs, list, import, eksport. Søg omfatter ikke blot, at man kan søge efter et dokument på basis af metadata, men også fritekstsøgning og indeksering af indholdet. Denne indeksering skal kunne arbejde sammen med andre dokumentinstanser og med sagsforretningstjenestens indeksering. Forretningstjenestens interface er allerede implementeret i større eller mindre grad i en række produkter herunder ESDH-applikationer. 21

22 Indplacering i forhold til Referencearkitektur for sag og dokument Nedenstående diagram indeholder Referencearkitekturens indplacering af Dokument i den samlede portefølje af objekter, og illustrer dermed i hvilke forbindelser Dokument indgår. Begrebsmodel, kilde: Referencearkitektur side 26 22

23 Nedenstående figur viser Dokuments indplacering i forhold til den samlede begrebsmodel og illustrerer dermed i hvilke forbindelser Dokument skal indgå. «interface» Dokum ent +Opret,ret,slet +Søg,Læs,List +Import,Eksport Dokument Arkiv Dokumentarkiv 0..* 0..1 Dokum ent Dokumentpart Part 0..* 0..* Forretningsservicen Dokument, kilde: Referencearkitektur side 46 23

24 24 >

25

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for dokument. Version 1.1.1 Denne standard kan frit anvendes

Læs mere

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts 2013 1 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse 1 KY-enkeltydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8 1.5

Læs mere

Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH) Version 3.0

Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH) Version 3.0 Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH) Version 3.0 et pejlemærke for perioden frem til 2015 Kolofon > Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet (ESDH) version 3.0 - et pejlemærke

Læs mere

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 N OTAT Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 Specifikation af serviceinterface for SAG Version 1.2 (Sag-standard) Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument sendte

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

EN RAPPORT FRA MAGENTA APS OFFICE INTEGRATION FRA ESDH Et arbejdsdokument fra Magenta ApS

EN RAPPORT FRA MAGENTA APS OFFICE INTEGRATION FRA ESDH Et arbejdsdokument fra Magenta ApS EN RAPPORT FRA MAGENTA APS OFFICE INTEGRATION FRA ESDH Et arbejdsdokument fra Magenta ApS...GENERELLE FUNKTIONSKRAV TIL SNITFLADE MELLEM ESDH-SYSTEMER OG KONTORPAKKER, HERUNDER CLOUD BASEREDE KONTOR- LØSNINGER

Læs mere

R1, november 2014. a 104. anvisning aftale og kommunikation. R1 høringsudgave. dokumenthåndtering

R1, november 2014. a 104. anvisning aftale og kommunikation. R1 høringsudgave. dokumenthåndtering R1, november 2014 a 104 anvisning aftale og kommunikation dokumenthåndtering Kolofon 2014-11- 03 < Forrige side A104 Dokumenthåndtering Anvisning, Aftale og Kommunikation 2 bips

Læs mere

Rammearkitektur for ydelsessystemer

Rammearkitektur for ydelsessystemer KOMBIT A/S Rammearkitektur for ydelsessystemer Version 2011-02-01 Kolofon (bagside) Rammearkitektur for ydelsessystemer Rammearkitekturen er baseret på en række tidligere publicerede rapporter: Den fælleskommunale

Læs mere

juli 2012 a 104 anvisning aftale og kommunikation dokumenthåndtering

juli 2012 a 104 anvisning aftale og kommunikation dokumenthåndtering juli 2012 a 104 anvisning aftale og kommunikation dokumenthåndtering Kolofon 2012 07 01 < Forrige side A104 Dokumenthåndtering Anvisning, Aftale og Kommunikation 2 bips Lautrupvang

Læs mere

FESD Emnesystematik. Standard. FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København 10.

FESD Emnesystematik. Standard. FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København 10. FESD Emnesystematik Standard IT- og Telestyrelsen København 10. december 2008 FESD-standardisering FESD Emnesystematik. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Emnesystematik. Datamodel. Version

Læs mere

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Kµbenhavns Stadsarkiv november 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

FESD Brugeradministration

FESD Brugeradministration FESD Brugeradministration Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008 FESD standardisering Brugeradministration. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD standardisering. Brugeradministration.

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Unikke Identifikatorer til digitale objekter

Unikke Identifikatorer til digitale objekter Unikke Identifikatorer til digitale objekter Standard IT- og Telestyrelsen, København den 6. december 2006 Standardisering Kolofon: Titel: Unikke Identifikatorer til digitale objekter Denne standard kan

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 11. december 2008. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit. Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007

Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007 Standard IT- og Telestyrelsen København den 17. december 2007 FESD-standardisering FESD Datafølgeseddel. Protokol Version 1.0 Kolofon: FESD-standardisering. FESD Datafølgeseddel. Protekol. Version 1.0

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

OIO-datastandardisering i sektorerne

OIO-datastandardisering i sektorerne Begrebsafklaring i sektoren -datastandardisering i sektorerne Begrebsafklaring i sektoren -datastandardisering i sektorerne Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring (Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring Version 1.1 Godkendt 21. januar 2010 1 2 > Begrebsmodel til brugerstyring Denne

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Projekt

Brugermanual. Byggeweb Projekt Brugermanual Byggeweb Projekt 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til RIB manualen... 11 Indledning... 11 RIB's historie... 11 Projektweb som princip... 12 Projektering... 12 Byggeweb Projekt gør samarbejdet

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere