Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 29. marts 2016 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 29. marts 2016 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0."

Transkript

1 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg København Ø. Telefon Direkte Fax Mail Web Dato: 7. april 2016 Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 29. marts 2016 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.08 Deltagere: Anja Juul Andersen (afd. sygeplejerske PC Ballerup), Anne Heurlin (overlæge BUC), Birgitte Glifberg (pårørenderepræsentant), Gitte Busch Pedersen (udviklingschef PC Nordsjælland), Jesper Bak (ph.d. studerende PC Sct. Hans), Jette Melander-Jensen (centerchef PC Bornholm), Katarina Nenadovic (projektsygeplejerske PC Hvidovre), Klavs Serup Rasmussen (patientrepræsentant), Kristen Kistrup (næstformand & centerchef PC Frederiksberg), Kristina Schwartz (udviklingschef PC København), Lone Petersen (leder af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery), Louise Behrend Rasmussen (klinikchef PC Ballerup) Mads Ellegaard Christensen (sekretariatschef), Merete Nordentoft (professor Forskningsenheden PC København), Nanette Forner (udviklingschef PC Amager), Anne Hertz (formand & vicedirektør), Stine Filtenborg Hansen (referent) Afbud: Nina Foli-Andersen (reservelæge PC Hvidovre), Claus Hansen (udviklingschef PC Glostrup), Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen). Øvrige deltagere på mødet: Kvalitetskonsulent Lone Damsø, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, deltog under punkt 2 om LUP-resultater 2015 og punkt 3 om Model for samlet patientfeedback. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

2 1. Godkendelse af dagorden og evt. bemærkninger til referat fra mødet den 2. februar 2016 (5 min.) 2. LUP-resultater 2015 v. Kvalitetskonsulent Lone Damsø (30 min.) 3. Model for samlet patientfeedback v. Kvalitetskonsulent Lone Damsø (30 min.) 4. Evaluering af Skolen for Recovery v. Leder Lone Petersen (15 min.) 5. Evaluering af de tværgående mødefora v. Sekretariatschef Mads Ellegaard Christensen (20 min.) 6. Ansøgning af puljer v. Centerchef Kristen Kistrup (5 min.) 7. Siden sidst (5 min.) 8. Evt. (5 min.) 9. Næste møde den 26. april drøfte dagsorden (5 min.) 10. Evaluering af mødet (5 min.) Side 2

3 Punkt 1 Godkendelse af dagsorden og evt. bemærkninger til referat fra mødet den 2. februar 2016 Det indstilles, at forummet kommer med evt. bemærkninger til referatet. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen og referatet. Det blev dog bemærket, at dagsordenmaterialet gerne må blive sendt ud tidligere end en uge før, når der er tale om en ferieperiode. 1. Referat fra mødet den 2. februar 2016 Punkt 2 Resultater fra den Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse i psykiatrien 2015 (30 min.) Det indstilles, at forummet tager LUP 2015 til efterretning og drøfter, hvad resultaterne giver anledning til. Drøftelse i grupper Hvad giver resultaterne anledning til på tværs af hospitalet? Hvilke temaer/områder bør arbejdes med? Forummet kom med følgende bemærkninger til LUP-resultaterne: Flere af forummets medlemmer sagde, at det vil være relevant at tale med medarbejdere på udvalgte afsnit for at få en uddybning af resultaterne. Det kan fx være på de afdelinger, der ligger på 5. pladsen eller som markerer sig med ringere resultater. Her kan emnerne fx være: Tydeliggørelse af hvad behandlingsplanen er. Er det fx tydelig nok som patient hvor vigtig ens egen rolle er i behandlingsplanen? Børn og unge skal inddrages i behandlingsplanen. Er der tilstrækkelige og meningsfulde aktiviteter patienterne, når de er indlagt? Pårørendes rolle Sikre brug af recovery-mentorer. KUA tog forummets bemærkninger til efterretning. Der vil nu være en proces, hvor resultaterne drøftes med de enkelte centre/afdelinger. Side 3

4 Undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri er gennemført i 2015 som en del af Den Landsdækkende Undersøgelsen af Patientoplevelser (LUP). Der er i 2015 gennemført 9 delundersøgelser: Patienter ambulant/indlagt voksne og B&U Pårørende til ambulante/indlagte Forældre BUC ambulant/indlagt Patienter i specialiserede retspsykiatriske afsnit Samlet set er der ikke store udsving, som giver anledning til bekymring for udviklingen i tilfredsheden blandt patienter i RHP. Samtidig ligger regionerne overordnet meget ens. I RHP skal fokus rettes mod den samlede tilfredshed blandt voksne indlagte samt B&U-psykiatrien samlet. Generelt er tilfredsheden i B&U-psykiatri også lavere nationalt, men det ser ud til at ambulant B&U skal have særligt fokus på at højne tilfredsheden. Positive resultater Samlet set er ca. ni ud af ti patienter i RHP tilfredse med den behandling de får. Mere end ni ud af ti patienter og forældre oplever, at personalet behandler dem med respekt. Ni ud af ti patienter mener, at de modtager den rette behandling og støtte. Opmærksomhedspunkter Indlagte voksne Signifikant tilbagegang på tilfredshed fra 90 til 88 % Lavere andel, der vurderer at de inddrages passende i deres behandling. RHP er dårligst placeret af de fem regioner med 72 % mod 81 % i 2014 (landsgennemsnit 75 %) Indlagte B&U Generel lavere tilfredshed end på voksenområdet Lav tilfredshed med information om medicin og bivirkninger 67 % 31 % oplever fejl i forløbet i psykiatrien Ambulante B&U Signifikant lavere tilfredshed sammenlignet med de andre regioner Forældre til indlagte B&U Lavere andel, der vurderer at de inddrages i passende omfang. 76 % i RHP mod 82 % i % oplever fejl i forløbet i psykiatrien med landsgennemsnit på 24 % Forældre til ambulante B&U Signifikant lavere tilfredshed sammenlignet med andre regioner Der er fokusområder for de fleste delundersøgelser. Fx kan også nævnes udfordringer ifht hvorvidt patienten kender behandlingsplanen, føler sig inddraget, informationsmateriale mm. Der ses for desuden stor variation mellem centrenes resultater overordnet såvel på afsnitsniveau, hvorfor hvert center bør lave egne handleplaner for forbedringsarbejdet på baggrund af LUP- Side 4

5 resultaterne. Der kan med udgangspunkt i LUP 2015 ikke nødvendigvis kortlægges årsager og sammenhænge, hvorfor der nysgerrigt må undersøges nærmere, de steder hvor, der scores lavt i undersøgelsen. Form: Oplæg ved Lone Damsø. Herefter drøftelse i grupper og efterfølgende besvarelse af spørgsmål i plenum. 2. Rapport: National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Rapport: Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Rapport: Specialiseret retspsykiatri 5. Notat: Sammendrag af LUP-resultater Præsentationer ppt: Samlede tilfredshed samt en for hver delundersøgelse. Punkt 3 Ny standard/model for samlet patientfeedback (30 min.) Det indstilles, at: forummet drøfter oplæg til model for samlet patientfeedback og kommer med input til udvikling heraf. Det foreslås, at forummet drøfter følgende spørgsmål: Hvad vurderer i som værende vigtigt, for at sikre størst mulig effekt af de forskellige undersøgelsesresultater? Hvilken rolle /aktivitet tænker vil være gavnlig centralt fra? Hvordan kan vi sikre, at der arbejdes med resultaterne (hospital, center, afsnit)? Hvilke succeskriterier har RHP for dette arbejde med patient og pårørende feedback? Forummet kom med følgende bemærkninger til model for samlet patientfeedback: Der mangler en kategori i standarden, der har fokus på centrenes lokale kliniknære udvikling af patientinddragelse. Desuden mangler recovery-mentorer. Der mangler også en kategori, der har fokus på patienter og pårørende. Det er vigtigt at få en tilbagemelding fra centrene, om hvordan de bruger LUPresultater, tablet resultater og patientfeedbackmøder. Bruger man fx LUP og tablets målinger som udgangspunkt for patientfeedbackmøderne? Forummet besluttede, at KUA arbejder videre med modellem for samlet patientfeedback. På næste møde den 26. april 2016 sættes den reviderede model på dagsorden igen med henblik på godkendelse i forummet. Side 5

6 I maj 2015 drøftede forummet et udkast til en A3 om en model for en samlet patientfeedback. Forummet besluttede, at udkast til A3 skulle gentænkes og revideres ift. forummets bemærkninger på mødet. Forummet havde følgende bemærkninger: Mange centre har allerede en praksis for opsamling og læring, som fungerer på afsnits- og centerniveau. Så spørgsmålet er, om der er brug for at udvikle en ny model? Centrenes praksis kortlægges som det 1. led i forbedringseventen og modellen skal sikre, at RHP omsætter viden til læring. Det er vigtigt, at brugernes feedback omsættes til strategisk udvikling, driftsmålsformulering og formulering af virksomhedsplan/3-årsplan. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen har nu arbejdet videre på A3 en med henblik på at finde et samlet overblik over resultaterne fra henholdsvis LUP, patientfeedback og patienttilfredshedsundersøgelser på tablets. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen har også udarbejdet et udkast til en standard for samlet patientfeedback til drøftelse i forummet. Form Oplæg v. Lone Damsø, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, herefter spørgsmål i plenum 7. Udkast til standard for samlet patientfeedback 8. A3 forbedringsskabelon om patienttilfredshed Punkt 4 Evaluering af Skolen for Recovery (15 min.) Det indstilles, at forummet drøfter oplægget og kommenterer oplæg til evalueringen. På baggrund af oplægget kom forummet med følgende bemærkninger: Flere i forummet gav udtrykt for, at det vil være gavnligt, hvis Recoveryskolens kurser kan tilbydes på andre centre. Forrummet lagde endvidere vægt på, at der udbydes et bredt kursuskatalog. Det blev bemærket, at det kan tage tid at føle sig tryg nok til at fortælle om sig selv, og at det skal skolen være opmærksom på ift. de korte kurser. Der var forslag om, at kurserne på skolen tilbydes som kompetenceudvikling til særligt medarbejdere med sosu-baggrund, da flere sosu er har haft glæde af at deltage på kurserne. Regionens Psykiatriudvalg behandler evaluering af skolen for recovery på et møde den 26. april Herefter vil forummet få besked, om der arbejdes videre med en udvidelse af skolen, herunder udbud af kurser på andre centre samt samarbejde med kommunerne. Forrummet beslutede, at en evt. udvidelse af skolen for recovery vil Side 6

7 blive behandlet på møde i forum for recovery, patientsikkerhed og tvang den 24. maj Skolen for Recovery er et pilotprojekt i Region Hovedstaden Psykiatri, som startede i august Skolen tilbyder kurser for patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstaden Psykiatri. Skolen ønsker at skabe rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og medarbejdere. Omdrejningspunktet for al undervisning er på recovery håb, muligheder og empowerment, og fokus er på at det enkelte menneske finder frem til de virkemidler og redskaber, som kan bidrage til, at han eller hun kan leve et mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv. Der er gennemført en evaluering af Skolen for Recovery. Evalueringens formål er at få viden om, hvordan patienter, pårørende og medarbejdere har oplevet undervisningen på skolen. Evalueringen er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse samt Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. Form Kort oplæg v. Lone Petersen, Leder af Kompetencecentret for Rehabilitering og recovery, og herefter drøftelse i mindre grupper. 9. Evalueringen af Skolen for Recovery Punkt 5 Mini-evaluering af de tværgående mødefora (15 min) Det indstilles, at forummet drøfter oplæg om resultaterne af evaluering af de tværgående mødefora og kommer med evt. idéer til foraenes arbejde. Forummet kom med følgende bemærkninger til mini-evaluering af de tværgående mødefora: Forrummet besluttede, at der skal være navneskilte til hvert møde. Flere bemærkede, at der mangler et fokus på, hvordan samarbejdet og koordineringen foregår mellem de seks tværgående fora. Det kan være svært at have overblik over, hvad de øvrige fora beskæftiger sig med. Forrummet besluttede, at de øvrige foras årshjul sættes på dagsordenen som et orienteringspunkt. Flere bemærkede, at det kan være uklart hvilket beslutningsmandat, forummet har. Der kan mangle en afklaring af, hhv. hvornår beslutter hospitalsledelsen, hvornår beslutter centerledelsen, og hvornår beslutter forummet. Desuden om deltagerne i forummet skal melde tilbage til eget center ift. beslutninger. Det blev besluttet, at efter mini-evalueringen er forelagt for direktionen, vil der samles op på resultaterne i forummet. Det blev bemærket, at vi skal huske pårørendeperspektivet, når der skrives dagsorden og referat. Side 7

8 Forummet besluttede, at opsamling fra mini-evalueringen sættes på dagsordenen på et kommende møde i forummet. Den 1. februar 2015 fik Region Hovedstandens Psykiatri en ny mødestruktur. Det første år i de nye fora er nu gået, og Region Hovedstaden Psykiatri har gennemført en mini-evaluering af den nye mødestruktur. Formålet med gennemførelse af en minievaluering er primært at få input til justeringer af foraene, herunder mødeafvikling og sekretariatsbetjening. Der er også et særskilt formål med evalueringen at opsamle de foreløbige erfaringer med at have bruger- og pårørenderepræsentanter med i hospitalets besluttende fora. Det er endnu for tidligt at evaluere effekten af de nye fora. Der er udsendt et spørgeskema elektronisk til alle medlemmer af de seks tværgående fora og til medlemmerne af administrationschefforum. Foraenes sekretariater er også blevet bedt om at besvare spørgeskemaet. Spørgeskemaet er udviklet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden Psykiatri og Videnscenter for Brugerinddragelse. Desuden er spørgeskemaet og processen for evalueringen drøftet med repræsentanter for medarbejdere, ledere og bruger- og pårørenderepræsentanter fra mødeforaene forud for mini-evalueringen. Form Kort oplæg v. Mads Ellegaard Christensen, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen og herefter drøftelse i grupper. 10. Evaluering af de tværgående mødefora Punkt 6 Ansøgning af puljer (5 min) Det indstilles, at forummet tager orientering om ansøgning af puljer til efterretning. Forummet havde ingen bemærkninger til orienteringen. På sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår der satspuljer, som pt. er mulige at søge. Se link for yderligere information om puljerne: RHP vil søge to af puljerne. Den ene pulje er et projekt, der hedder Styrket indsats for børn og unge som pårørende. RHP vil søge om forlængelse af projektet Børn som pårørende. Den anden pulje går til et projekt om at indsamle viden om indsatser, der fremmer patientinddragelse. RHP vil søge dette projekt til PC Side 8

9 Frederiksberg og Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. Form Kort orientering v. Centerchef Kristen Kistrup, PC Frederiksberg. Punkt 7 - Siden sidst Det indstilles, at forummet orienterer hinanden om relevante aktiviteter siden sidst. Der blev orienteret om, at der er etableret nye recovery-cafeer. Med udgangspunkt i den nye "Guide til et godt hverdagsliv" arbejder vi recovery-orienteret med håb, selvbestemmelse og muligheder. 11. Årshjul 2016 Punkt 8 Evt. Der var ingen bemærkninger til dette punkt. Punkt 9 - Næste mødedagsorden (26. april 2016) Det indstilles, at følgende punkter sættes på dagsordenen: - Årsrapport 2015 for tvang - Samarbejdsaftaler (høring og videre proces) - Model for samlet patienttilfredshed - Guide til godt hverdagsliv - Udkast til A3 om revitalisering af de lokale dialogfora - Udkast til A3 om en plan for den videre forankring og systematisk udvikling af recovery-indsatsen i RHP. Side 9

10 Der var ingen bemærkninger til dette punkt. Punkt 10 - Evaluering af mødet Det indstilles, at forummet evaluerer, hvordan mødet er forløbet. Der var ingen bemærkninger til dette punkt. Side 10

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 6. december 2016

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 6. december 2016 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 6. december

Læs mere

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 21. september

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 26. april 2016

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang. Dato: 26. april 2016 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. april

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Øvrige deltagere på mødet: Lone Damsø, Kvalitetskonsulent, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen

Øvrige deltagere på mødet: Lone Damsø, Kvalitetskonsulent, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 2. februar 2016

Læs mere

Til stede under pkt. 3 om projekt Børn som pårørende i psykiatrien Katrine Frydendahl, Sekretariats- og

Til stede under pkt. 3 om projekt Børn som pårørende i psykiatrien Katrine Frydendahl, Sekretariats- og Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 23. august

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min) REFERAT Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 25. august 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01 Deltagere: Anne Heurlin (overlæge BUC), Ane Kristine

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

Katrine Overballe og Benedicte Schou fra Kvalitets- og Udviklingsafdelingen deltager under punkt 5 og 6 om patientfeedback.

Katrine Overballe og Benedicte Schou fra Kvalitets- og Udviklingsafdelingen deltager under punkt 5 og 6 om patientfeedback. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Den 4. april 2017

Læs mere

Lone Tonsgaard, pkt. 3 om monitorering af tvang

Lone Tonsgaard, pkt. 3 om monitorering af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 6. november 2015

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Den 9. februar

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør)

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk REFERAT Web www.psykiatri-regionh.dk Den 31. oktober

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Ulla Rasmussen, HR Chef Helle Sørensen, udviklingskonsulent, HR Afdelingen Line Juul Christensen, specialkonsulent, HR Afdelingen

Ulla Rasmussen, HR Chef Helle Sørensen, udviklingskonsulent, HR Afdelingen Line Juul Christensen, specialkonsulent, HR Afdelingen HR Afdelingen REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse Dato: 31. januar 2017 Kl.: kl. 8.00-10.00 Sted: Kristineberg, lokale 5.01 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC Glostrup

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) René Priess (næstformand & centerchef PC Ballerup)

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) René Priess (næstformand & centerchef PC Ballerup) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk REFERAT Web www.psykiatri-regionh.dk Den 21. februar

Læs mere

Karen Ørnebjerg, risikomanager og Anne Marie Hellebek, enhedschef Kvalitet og Patientsikkerhed

Karen Ørnebjerg, risikomanager og Anne Marie Hellebek, enhedschef Kvalitet og Patientsikkerhed Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 9. juni 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01 Deltagere:

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Afbud: Brugerrepræsentant Trine Aukdal Fællestillidsrepræsentant FOA/ PC Nordsjælland Britt Christensen

Afbud: Brugerrepræsentant Trine Aukdal Fællestillidsrepræsentant FOA/ PC Nordsjælland Britt Christensen REFERAT Direkte 38640001 Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 14. november 2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 009, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad? Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.)

Beslutning og hvem gør hvad? Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for patienter, pårørende og ledelsen på PC Amager. Dato og tidspunkt: 13. marts 2017 kl. 15.30-17.00. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 02.06.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Centerchef

Læs mere

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen Referat Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 23. juni 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 5.12.2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 11.08.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for Patientbehandling Dato: 13.november 2018 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Peter Treufeldt Centerchef

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Udviklingschef PC Ballerup Louise Bangsgaard Leder af CVI Allan Lohmann Patientlogistiskchef Jacob Bille Krogh

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Udviklingschef PC Ballerup Louise Bangsgaard Leder af CVI Allan Lohmann Patientlogistiskchef Jacob Bille Krogh Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 30.10.2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

Tema: Forbedringsarbejdet i RHP

Tema: Forbedringsarbejdet i RHP Direkte 38640001 Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 9. januar 2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 5.01, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup René

Læs mere

REFERAT. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen. Kristineberg København Ø. Telefon Fax Mail

REFERAT. Kvalitets- og Udviklingsafdelingen. Kristineberg København Ø. Telefon Fax Mail Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Psykiatri Dato: 19. januar, 2017 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Mødelokale 5.03b, Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Deltagere: Vicedirektør Peter

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og planlægningschef Sven Knudsen Teamleder, Kvalitets- og Udviklingsafd. (KUA), Marie Louise Shee. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Økonomi- og planlægningschef Sven Knudsen Teamleder, Kvalitets- og Udviklingsafd. (KUA), Marie Louise Shee. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 8.3.16 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør Martin

Læs mere

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud)

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 28.08.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Bygning 2 (tæt ved indkørslen

Læs mere

REFERAT. Gæst vedr. punkt 3: Teamleder Marie Louise Shee, RHP. Gæst vedr. punkt 4: Konsulent Marianne Meinertz, RHP

REFERAT. Gæst vedr. punkt 3: Teamleder Marie Louise Shee, RHP. Gæst vedr. punkt 4: Konsulent Marianne Meinertz, RHP Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Psykiatri Dato: 11. sept. 2017 Kl.: 8:30-10.30 Sted: Mødelokale 5.01, Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Deltagere: Overlæge Jimmi Nielsen, PC Glostrup (faglig

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 08.09.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Roskilde den 30. januar 2014 IMR/RDA

Roskilde den 30. januar 2014 IMR/RDA Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 30. januar 2014 Roskilde den 30. januar 2014 IMR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 7.11.2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.09 (OBS lige overfor

Læs mere

Afbud: Merete Nordentoft, Karin Garre, Peter Treufeldt, Birte Glenthøj, Britt Morthorst, Helle Schnor, Ida Hageman, Mette Brandt-Christensen

Afbud: Merete Nordentoft, Karin Garre, Peter Treufeldt, Birte Glenthøj, Britt Morthorst, Helle Schnor, Ida Hageman, Mette Brandt-Christensen Dagsorden Møde i: Forum for forskning og innovation J.nr.: Dato/tidspunkt: 1. marts 2016 Sted/lokale: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Martin Lund, Mette Bertelsen, Jessica Carlsson, Claudio

Læs mere

Afbud: Jeanett Østerby Bauer, Niels Aagaard Nielsen, Helga Kristensen Ingstrup, Nina Staal

Afbud: Jeanett Østerby Bauer, Niels Aagaard Nielsen, Helga Kristensen Ingstrup, Nina Staal Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for Patientbehandling Dato: 4.september 2018 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Peter Treufeldt (formand)

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3 Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale 5.01 Deltagere:

Læs mere

Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø.

Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø. Sekretariats og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Samordningsudvalg Planområde Byen Dato: 01.11.2012 Kl.: 13.00 14.30 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3,

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) René Priess (næstformand & centerchef PC Ballerup)

REFERAT. Deltagere: Anne Hertz (formand & vicedirektør) René Priess (næstformand & centerchef PC Ballerup) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk REFERAT Web www.psykiatri-regionh.dk Den 23. januar

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg Planområde Byen Dato: 01.11.2012 Kl.: 13.00 14.30 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3, København Ø Mødelokale

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Kvalitets- og Udviklingschef Mette Bertelsen Brugerrepræsentant: Kim Bach Klinikchef BUC Birgitte Borgbjerg Moltke

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Kvalitets- og Udviklingschef Mette Bertelsen Brugerrepræsentant: Kim Bach Klinikchef BUC Birgitte Borgbjerg Moltke Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 03.11.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Leder af Kompetencecenter for Recovery og Rehabilitering Lone Petersen 1 Vores

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referat godkendt den 2. marts 2010 Specialuddannelsen Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 210-215 NM/BKK/jen Referat fra mødet i Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 16 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 16. Marts 17 LUP Psykiatri undersøger s og pårørendes oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 16.8.2016 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Formøde kl. 9.00 og ordinært møde kl. 10-12.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret,

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektejer Anne Hertz. Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektleder Louise Holm

Projektbeskrivelse. Projektejer Anne Hertz. Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektleder Louise Holm Projektbeskrivelse Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri Projektleder Louise Holm Projektejer Anne Hertz Dato 15. oktober 2014 Indsatsområde i Virksomhedsplan Recovery Recovery-orientering

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

SKOLEN FOR RECOVERY. Skolen for Recovery. Årsrapport for november 2018

SKOLEN FOR RECOVERY. Skolen for Recovery. Årsrapport for november 2018 SKOLEN FOR RECOVERY Årsrapport for 2017 november 2018 Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri http://www.skolen-for-recovery.dk 1 : Årsrapport

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017.

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017. DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet Dato: 1. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhustoppen på 4. sal, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Deltagere: Linda Malmgren,

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. februar 2016 kl til 12.00

Referat. Dato: Tirsdag den 23. februar 2016 kl til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Evaluering af de første erfaringer med inddragelse af brugerrepræsentanter i mødefora på ledelsesgangen i Region Hovedstadens Psykiatri

Evaluering af de første erfaringer med inddragelse af brugerrepræsentanter i mødefora på ledelsesgangen i Region Hovedstadens Psykiatri Evaluering af de første erfaringer med inddragelse af brugerrepræsentanter i mødefora på ledelsesgangen i Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, den 24. august 2016 Resumé Siden 2015

Læs mere

Referat fra Patient- og Pårørenderådet

Referat fra Patient- og Pårørenderådet Dato: 2.5.2017 Referat fra Patient- og Pårørenderådet Tid: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 15.00-17.00 1. Velkomst Kort præsentationsrunde da der var et par nye ansatte i rådet. a. Godkendelse af referat

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef Dagsorden og beslutningsreferat for Møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 20. august 2014 kl. 16.00-17.20 Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110,

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Brugerrådsmøde d. 14. juni 2018 www.regionmidtjylland.dk Program Tema hjemmeside, branding og LUP 2017 Velkomst ved Birgitte Velkommen til Susanne Gammelgaard afd. sypl. fra Ortopædkirurgisk afdeling nyt

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: Kl.: Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: Kl.: Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3 Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg byen Dato: 27.01.2014 Kl.: 10.00 11.30 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale5.03b Deltagere:

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 20. juni Kl.: 14-16 Sted: Regionsgården Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 20650887

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Årsaftale Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Fokusområder i 2017: - Implementering af Sundhedsplatformen

Årsaftale Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Fokusområder i 2017: - Implementering af Sundhedsplatformen Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2017 Psykiatrisk Center Nordsjælland Fokusområder i 2017: - Implementering af Sundhedsplatformen - Overholdelse af udrednings- og behandlingsretten - Fortsat nedbringelse

Læs mere

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 25.08. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03a Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Møde i: Forum for Rationel Farmakoterapi Dato: 12. januar 2016 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 5.03b Deltagere: Peter Treufeldt, René Priess, Anders

Læs mere

Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b

Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax 45 11 20 07 Mail Jeanet.Kragerup@regionh.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REFERAT 27/1-15 LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune. Afbud:

REFERAT 27/1-15 LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune. Afbud: REFERAT 27/1-15 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mona Ø Klit Region

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange (FSEA) Dato: Tirsdag 21.08. 2018 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere:

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

3)Opfordring til at orientere hospitalet, hvis der er Wi-Fi problemer.

3)Opfordring til at orientere hospitalet, hvis der er Wi-Fi problemer. REFERAT Møde Brugerrådet Bornholms Hospital i: Dato: 7.8.2017 Kl.: 16-18 Sted: Mødelokalet i Kvalitets og Uddannelsesafdelingen Deltagere: Jette Juul Nielsen, Bent Larsen, Toby Aagreen, Kaj Westh, Birgitte

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018

Læs mere

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter med i mødefora Opsamling med gode råd Indhold Introduktion... 1 Hvad er en patient- og pårørenderepræsentant?... 2 Kompetencer for medlemmer af

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referatet godkendt 26. april 2010. Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 216-221 NM/BKK/jen Referat

Læs mere

SFR Anæstesiologi. Blegdamsvej København Ø. Opgang Esther Møllers Vej 1, Opgang 11 Direkte

SFR Anæstesiologi. Blegdamsvej København Ø. Opgang Esther Møllers Vej 1, Opgang 11 Direkte SFR Anæstesiologi Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 30. november 2017 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Opgang 11, Administrationen, 4. sal, Mødelokale 4.120 Deltagere: Klinikchef Jakob Trier Møller, Rigshospitalet

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen København Ø. Telefon Direkte Fax Mail

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen København Ø. Telefon Direkte Fax Mail Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 19.02.2014 Kl.: 13.00 15.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale 5.03b Kristineberg

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til F-ACT team Fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling

Psykiatri. VELKOMMEN til F-ACT team Fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling Psykiatri VELKOMMEN til F-ACT team Fleksibel udgående og opsøgende psykiatrisk behandling 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN F-ACT teams er en måde at organisere det psykiatriske

Læs mere

Regionsrådet. Kl i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens Allé 9, 2100 København

Regionsrådet. Kl i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens Allé 9, 2100 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen REFERAT Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 22. august 2016 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 12. december 2013, kl. 16.00-17.20 Sted: PC Amager, Centerledelsen, Digevej 110, 1. sal, 2300 København

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere